Skip to main content

Full text of "Aristotelis Organon graece"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 1 ^^ Γ Ν ι ^' Γ Οιαιίιζθάϋγν .^ Γι,οοΜιβΜβη Ι ΒΒΟΑΟ ΒΤΒΕΕΤ ιηιιι 
302971β42Χ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ !. .'. ^^ -Α>-<τν> 


ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΑΚΙ8Τ0ΤΕΕΙ8 

Ο Κ β Α Ν ό Ν 

Ο Κ Α Ε € Ε. Νονΐ8 οοοιονΜ Ανχιΐιΐΐδ Αοιντνδ ΕΕβΟβΝΟνίΤ, 

δΟΗΟΙιΙΙδ ΙΝΕΟΠΊδ ΈΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟ 
ΙΝδΤΚνΧΓΓ ΤΗΕΟΟΟΚΥδ ΙίΤΑΙΤΖ, 

ΡΗΙΙι. ΒΑ. Ι,ΙΡδΙΑΕ, 
δνίΕΤΙΒνδ ΗΑΗΝΙΙ. 

Μοοβοχυν. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΑΚΙ8ΤΟΤΕΕΙ8 

Ο κ β Α Ν ο Ν 

Ο Κ Α Ε € Ε. ΕΟΙΟΙΤ ΤΗΕΟΟΟΚΥδ ΐν^ΑΙΤΖ, 

ΡΗΙΙι. ΟΒ. ΡΑΚδ ΡΒΙΟΒ. 
0ΑΤΕ60ΚΙΑΒ, ΗΕΚΒίλίνΕνΤΙΟΑ, ΑΝΑΙ.ΥΤΙ6Α ΡΚΙΟΚΑ Ι^ΙΡδΙΑΕ, 
νΗΤΙΒΤδ ΗΑΗΝΙΙ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 
14 ϋϋΝ 1949 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 1ι Ηϋοίορίιί&ιη τίάΐαιαβ ηοβίτΑ αβΙ&Ιβ ϊη Ι&ηΐυιη Αίβοηιηβη 
αιΐάαοί&ιη, ηί ϊρβυιη ΑήδΙοΙβΙβιη οΙλσίΑίιΙβιη &ιι4ιγ6 νιΑβ- 
Γβιηιιτ ,,η6 ηιιίιΐ θβΐηιηβηΐί οαρβΓβ^ Γ68ρυ1)ΗΰΑ": ηοη άβ- 
{ίΐ6ταη& βηίπι ηαϊ ίη ρ1ιί1οβορ1ιί& βχοοίβηθλ ί(& νβΓδ&ΙΙ δΐηΙ, 
αϊ δοιηηϋδ θβίοοί&ίί ηοη δοΐυπι Ιιοπιίηββ , 8βθ βϋαπι ίρβ&ηι 
γβήΐαΐβιη δρβ ίη&ιιί βΙαάβΓβ ηοη βηιύββΰβΓβηί. ^α&^6 ρΓΟ 
Βοηο Ιι&Ββηθυπι 68& οπιίηβ, ηαοά ηοβίΓΟ ΙβηιροΓΟ ΑήβΙο•* 
Ιβΐίδ 8ΐαίϋιιπι ΐη8ΐ&αΓ»ή οοβρΗ. Αϋ Ιιυηο ίς^ίΙυΓ ηαοά ρΓ«β 
οθίβηβ πΐ€ €0ην6Γΐ6Γίπι , ηυυπι πιβ πιονίΐ ίρβίυβ υϊγ! ίης^ο- 
ηίιιηι, 9Ηθθ ηοη ροΐββΐ ηοη ΐίβηοτβ βυπι, ηυί ρ1ιί1θ8ορ1ιί«6 
βίικΚο 86 θβάϋ, ηοη ιι& βίΐ)! &ιΐ£[&( δ&ρίβηίίαπι ξ^ηβή Ιιυπι&ηο 
ηοη θαίαπι, οαΐαβ ηυαίβπιευηηυβ ίοπηνίαπι οοπιροη&Ι, 864 ηί 
ψϊοά 8€!τί ροδ8ϋ Γ6(]ί§^&ί αθ (ϋιοίρΗηαπι αοουταΐβ ηοη ηιοΑο 
ΐαηά&ίαπι, τβηιηι βίίαηι 6Χ8ΐΓυο(9αι, ουίϋδ &Η& ραΓβ 6Χ αΙΙα 
86ηιρ6Γ η6χ& 6ΐ οηιηβδ ίηΐ6Γ 36 &ρ(Α6 οο11ί§9ΐ&6(]α6 νίθ6αη~ 
ΙαΓ, ίηιη 6ΐιαηι πΐ6 πιοτϋ 6θΓαπι ()υιΐθ 6ηΐ6ηά&η€ΐα βΙ 6χρΙ&- 
ηΑηάα 8υρ6Γ6886η& ηιιιΐϋΐαθο: η»πι θιϋβουΐΐαΐββ , ηυΐϋιιβ 
ηβ^οΐίαηι ηηοά δΟδοίρίπιαδ οϋδίΓαβίυιη 684, 81 ορ6Γ&β ρΓβ- 
ϋηπι ίαοΐιιηΐδ 6δδ6 τίιΙβ&ίαΓ ηιιί β&β 8ΐιρ6Γ6ΐ, ηοη &{) ίηοβρίο 
ανοο&Γβ, 86(1 6ΐί&πι πΐΑ§;ίδ 2ΐΙ1ί6βΓβ δοΐβηΐ αηίπιοδ 6οηιηι (]υί 
γβηίαΐίδ δίυάΐο ηι&^δ ηαααι οΙιΐ6€ΐ&1ίοη6 ιΙυουηίιΐΓ. ^υ21^6 
6Χ6ΐΐ8&Ιίοη6 πιιΐιί ηοη νίάβΐιιτ ορηδ 6886 , ηυοθ ηιι&β Α?ί- VI ΡΙΙΑΕΡΑΤΙΟ. 

8ίοΐ6ΐ68 άβ Βτίβ Ιο^βα δοηρδϋ άβ ΐηΐβ^ο βάιάβηιη, ηυαιη- 
ηιι&ιιι ηαοιηοθο ίη γ6 ϊρβΑ Υ6Γ5&1α$ 8ΐπι, 8Ϊ ηοη βχοαδ&η- 
Αιιιη, €6Γΐ6 βχρΗο&ηάυιη βδί. 

Νοιηβη ηαί άβιη Οτς^αη! ϋδ 1ίΙ)η8 ηιΐ08 βθΐάίιηιΐδ οοηΐαη- 
οίΐ8 ηοη αΙ) Απδίοΐβΐβ ίη£ΐϋυηι βδδβ οοηδίαΐ — θοοβηιιιτ 
€ηίηι δοΗοΙ. ΒΓ&ηάίδ. ρ. 140 α 48 δ^ς. οοΐΐ. 25 Β 31 βί 
2681 12 α ρΗίΙοδορΙιϊδ ΑΗδΙοΙβΙβ Γ6θ6η1ίοήΙ)ΐΐ8 Ιιοο ηοπιβη 
ρΓοίβοΙυπι βδδβ; Ιο. Ρΐιϋοροηυδ αηίβηι (τ. δοΐιοΐ. 36α12) 
ίρδ&ηι θβπιοηδίΓ&ϋοηβπι (άβ ηαα Αηδίοίβίβδ ίη Αηαΐ^ϋοΐδ 
Λξΐί) όργανον αρρβίΐ&νϋ — δβθ Ιαπιβη Ιιοο Ιϋυΐο ηοη ηϋ 
ηοΐιιίπιαδ, ηβ βιης^υΐ&δ ρ&Γΐβδ ίη Ατοηΐέ Η1)η ηοβίη ηοπιίη&το 
οο§^6Γ6πιυΓ. Νβ ΟΓθίηβπι ηηί(ΐ6πι ΙίΒΓΟΓυπι, φιαηιηιι&πι αδ- 
δβηϋπιυβ ΰβ ηααβ άβ οοηιυηοϋοηβ βί οο§[η«ίΙοηβ, ηα»6 ιάίβν 
608 ίηΙβΓοβά»^, ρΓαβοΙαΓβ θΐδρυΐατίΐ ΒΓ&ηιΙΙδίαδ, πιιιίατβ νο- 
Ιιιίηιαδ, ηυαπι ραιαπι ηοϋίδ νίϋοΓβΙυτ ίηίβΓβδδβ ηιιο Ιοοο 
8ΐη§;ιιΐ2ΐ6 Ρ&ΓΙ68 οοΙΙοοΒΓβηΙυΓ , ηυίρρβ ςυαβ ηοη Ιΐ& οοπι- 
Ρ&Γ&Ιαβ δίηΐ, η1 αΐία δίηβ αϋ» ίηίβΙΗ^ί ηβηιιβαΙ. Ιη ίΐδ ί^- 
Ιυτ ηιιαβ &(1 βχίβΓηαπι δρβοίβπι ρβΓίίηβηΙ νβίβΓβπι πιΟΓβηι 
ουπι ΙυΙίο Ρ&οίο βί ΒβΙίΙίβΓΟ δβευϋ δυιηαδ. 

Ιη ρΓΟΟβηιίο οοϋίοβδ άβδοηρδίηΐϋδ, ηυοδ ίηδρίοβΓβ ηο- 
1)ί8 Κοαίΐ. Αο ρηηιιιπι (]ηί<ΐ6πι βχ αηιιηο ^Γ&ϋαβ &§;ίπια8 
γίήδ Ιιαιηαηίδδίηιίδ θοοίίβδίιηίδηιιβ, ςιιίύαδ β1 ί2ΐν6ηϋΙ)α8 βί 
αάίιΐΥ&ηΙίΒαδ ΗίΙ)1ίο11ΐ6€αηιηι ςιιΐϋυδ ρΓ&βδίιηΙ δυΒδίάϋδ 11- 
1)6Γβ ιιίβηάί οορία ηοϋίδ άΛΪΒ, 68ΐ, Ιη ρήιηίδ Η&δίο, τΙγο 
ο1&η88ΐπιο, ΒίΜ. Β6§. Ρ&Ηδ. ΡΓ&βίβοΙο, βί Βοϋΐο, ΒΙΜ. 
Ο. Ματ€ΐ Υβηβΐ. Οαδίοθΐ, ηυοΓαπι ηιιΐάβηι 1ίΙ)6Γ»1ϋ&ΐ6πι 
πιαχίπιίδ Ι&υθίΒιΐδ &«Ι»6ηυ&Γ6 ηοη ροβδαπιυδ, ρΓ&βδβΓίίαι 
ηυυηι ηβηυβ Μβιΐίοΐ&ηί ηβςυβ Ρίοιτβηΐίαβ βαηάβηι βοΓυηι 
ηιϊΐ {)ίΙ)Ηοΐ1ΐ6€ίδ ρτ&βροδίϋ δΐιηΙ Ιιυπι&ηίΙ&Ιβπι βχρβτύ δίπιαβ. 
Ναπι ΟαΙβηα (ηοπιβη Ιη^βηίο οοηνβηϋ}, ΒίΒΙ. Αηι1)Γθ8• 
ΟυδΙοδ, ίΐα οαβίοίΐϋ 1ι1>Γθδ πΐ88•, υΙ ηυΐΐίιΐδ ί6Γβ οοιίίοΐβ οο- 
ρίαπι ϊλοιλΙ ψίβΏϊ οοαίίδ 8υΜΓα1ΐ6Γ6 ροδδίΙ, Αβί Ριιτία 
αιι^βαι, ΒίϋΙ Γι&υΓβηί. Ριτ&βίβοίιΐδ , ίβήοδ ϋα οαΓ&ο €Ογ4ι- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. VII 

ηηβ ΙιαΙιβί, αί ίατια δίΙ, βί ρβίαβ, ηί υηιιιη βιβπι ίββίαιη 1ϋ- 
ΙβΓΑηιιη δίαάϋβ οοηεβθΑί. — ΟοΑίοββ ^ΓΑβοοβ, ρηιβΙβΓ- 
ιηί88ΐ$ ϋ8 Αβ ηυιΒαβ ηοη Η&Ιιαίβββιηυβ ηυοά (ΙιοβΓβιηαβ ηιβί 
ηηαβ Ιβ^αηΙαΓ ίη Αηβίοΐβΐιβ βά. Βιροηί., ηααβ ΐη οπαηίαπι 
ιηαηΐΒαδ 6$1, θβ8€ηΙ)€Γβ νοίυίπιαβ οιηηββ ηυι «ά ϊρβυιη Ογ- 
^αηοη ρβΗϊηοΓβηΙ, ΜβΓΟί&ηοβ, ΑιηΙίΓΟβι&ηοβ, ΙιΑίΐΓβηΙηι- 
ηο8, Βί€ε&Γ<1ίαηο8, ^υ6ηη^Αηο8, άβίηθβ & ρ. 11 οιηηββ ({οί 
οοιηιηβηΙαΗοδ ΙιαΒβΓ^ηΙ ηοηΑαιη 6άιΙθ8, ΜαΓοί&ηοβ, Αιη- 
1>Γθ8ί2ηο8, Ιι&υΓ6ηΐ!»ηο8, Βΐ€6&τΑΪΑηο8, Ρ&τιβϊβηβββ Κβ- 
^θ8, Οοί8Ηηί»ηθ8, Οΐιί^αηοβ; ({α&ιηηυαιη ηοη 8ΐιΙΐ8 οβτϋ 
8αιηη8 ηιιηι Μβθιοΐ&ηΐ 6ΐ ΡΙοΓβηϋαβ οηιηί& νϊάβηπιυδ ({ΐηιβ 
9ΐά ΑΓί8ίοΐ€ΐί& θΓ|^&Βοη ρβΓίιηβαηΙ, Ιαιο ίη ΒίΜΙοίλβοΑ ΐΛη- 
ΓβηίιαηΑ ρΙυΓα ^ΙΙια (βΙ ν^Γυηι 68ΐ ηυοΑ &αθί1ίθΒβ αοοβρί- 
πιαδ} 1ί1)Γθταπι πΐ88. &886ιτ&ιί, ({υί Ναροΐβοηβ Ιΐαΐίαβ Ιβ^ββ 
8€ΗΙ>βπΐ6 6 πιοη&βΙβΗίδ γιαηΐδ ίη 6&πι ΙΠαΙι ουδίοάυπι ηβ^ϋ- 
^βηΐία ίη ιηάίοββ ηοηάαπι Γβίαϋ 8υη4) οοπιρβΓίυπι ΗαΙίΰ- 
Π1118 : ηυατβ δί ηοη οπιηβδ οοάίοβδ , ηυοίηιιοί βχδίαηΐ , άβ- 
δοηρβίηιηδ, αϋοπιαι λοο ηβ^Η^βηίίαβ νβΐ πι&ΙβνοΙβηϋΑβ 
Ααηάυηι βηΐ, ηοη ιηοαη&β ηοβίπι^. ϋβ οοθίοίΒιΐδ Ηοπια- 
018 €αΓ ηίΐηΐ θίχβππιιΐδ, ίηάίοανίηιυδ ρ. 6 ίηίΙ., άβ ΡαΗ- 
δίβηβϊΒαδ αιιίβπι ηίλϋ άίχίπιυδ, ηίδΐ ηαο 911&6 Ιβ^ηΙΟΓ ίη 
οαΐαίος^ο Βϋ>1. Ββ^. 6ΐ Οοίβΐ. νθΐ βαρρΙβαηΙιΐΓ νβΐ βπιβηθβη- 
Ιατ: ηαπιηυβ ίη οοάίΰίΗυδ άβδοτίΐίθηθίβ, ηβ Ιίΐιη νοίαηιοη 
ίηΐ8ΐΓ& 8ΐυ§^6Γ6ΐιΐΓ, ίία 8€ηιρ6Γ νβΓδϋϋ βυηιυβ, ηί ηιΗίΙ τβρβ- 
Ιβτβπιαδ ηυο(1 βχ αϋίδ 1ίΙ)η8, ^ιιί &1) οηιηίΒιιβ ίαοίΐί ηβ^ο- 
ϋο ίηβρίοΐ ροδδβηΐ (οαΙ&Ιοςοδ άίοίπιυδ Βίΐιΐ. Ραήδ. Κβ^. βί 
ΟοίδΙ., ΒιΜ. Β. Μ&Γο. Υβη., Βί1>1. Ιι»ιΐΓ€η1.}, ρβΙβΓβ ΙίοβΓβί. 
Ιίβ ιια&6 θβ 6θ(1ίαΙιυδ ίρβίδ άίβριιΐ&νίπιυδ ίηββηιίπιαδ βΙίΑπι 
681 ιιυ»6, ηυιιπι ηοη &(1 δΐη§;ιι1θδ ηαοδάαηι Ιοοοδ ΑπδΙοίβΙίδ 
€θπιηιθ(ΐ6 ΓβίβΓΓβηΙυΓ, ίηΙβΓ δοΐιοΐία α ηοϋίδ οοΠβοΙα ΓβοίρΙ 
ηοη ροδββ νίθβΓβηΙαΓ: «Ιβίΐίπιυδ ίς^ίΙαΓ ρ. 7 δ(]φ ηυβηι οού. 
ΙοΆητβηί. 31, 37 βχΐιίϋβΐ ΤορίοοΓαηι ΗΙίΓαπι ηοηαηι, ρ. θ δη. 
βχδοηρδίηιυδ ηα&β ίη βοΑβηι 1ίΙ>Γθ άβ Ιι^ροίΗβΙίοίδ β^ΙΙο- VIII ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. 

^βιηίβ θίβριιίαηίυΓ , ρ. 19 βηη. ηα&β ΗαΙιβηΙαΓ ίη ϊ^ητ^ηί. 
71, 32 Λβ €&Ι;β§;οιί& α(ηέ. Ιο&ηηίβ Ιΐίΐϋ (β Μ&γο. 265 «1 
Ιι&αΓ6η&. 71, 32} βΐ 66θΓ§^ί ββιηίδΐι βοΗοϋα (β ΚίοοαΓά. 
οΙίΑτΙ. 4, 76} ρ. 13 β^φ, ρ. 18 βη. βί ρ. 23 θβιΐίιηιιβ ηοη 
ί&ιη, ςαία &1ίοιιίιΐ8 ιηοιηβηΐι 6& €886 ίαάίο&νβΓίηιυδ, ({υαιη Ιαιη 
ηβ ()ΐιΐ(1 ρΓ»6ί6ηηί88αιη τίιΙβαΙυΓ ()αο(1 αΐίηιιίά αηχίΐϋ ηοΒ» 
ίβιτβ ρο1υ6Γϋ, Ιαιη υ! ηηαΐββ αιιοίοΓβδ ίδΐί ίυβηηΐ αρραΓ6&&. 
Οβηίηαβ 6Χ €θά. Βαβϋ. Ρ. II. 21 ίηϋίυιη οοπαιηβηΙ&Γϋ Αβ* 
ρβΓθίΐί &^ί6θίιηυ8 ({υβιη διαιρΗοίυβ (Ιβ Οαίβ^ΟΓϋδ οοηδοή- 
ρδϋ. — €οθί€ίΙ)υ8 (ΐ68θπρ1ίδ ηοΐανιωαδ ρ. 28 δη. ηα&6 ρταβ- 
ίβτ 681 ηα&β ίη οοιηιιιβηΐΕήο ίηάίοατίιιιυδ (ν. ρ. 438 €ΐ 473} 
ίη δοΐιοΐϋδ Λ ΒΓ&ικΙίδίο οοΐΐβοΐίδ οοίΓί^βΒΐ!» ηοΒίδ νί(ΐ€ΓβηΙαΓ• 
δβηαιιηΙοΓ βοΗοΙία (ρ. 30}, ίη (|ΐιϋ>α8 οοΐϋ^βηθίδ Βυλώ- 
θίβϋ 6Χ6πιρ1ιιηι ίηιϋαΐί δοπηίδ, (]υί ηιιυπι βα τβοβρΗ ηαΙΒηβ 
ηαίίΐ νβίβτβδ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6δ άβ δίη^ϋδ Ιοοίδ δβηδβήηΐ βχρϋοβ- 
ΙυΓ, Ιυπι πι»χ!πΐ6 βΐίαπι βα ηυ^β ίη Γβοβηδβηιΐο 6ΐ 6Πΐ6η- 
άαη^ο Αηδίοΐβΐβ αϋοιιιιΐδ πιοηιβηίί 68δ6 ροδδίηί (&<1 λα6€ 
βηίπι ίη ρηηιίδ βαπι Γβδρβχί^^δβ ρ^ΐβΐ 6Χ ϋδ ({ααβ Λιοϊί 
ρ. 108 ηοί.} βί ηααβ αά ρΐιίίοδορίιί&β ΙιίδΙοπβπι ρβΓίι- 
η6&ηί. Ε&ϋβπι ΐ^ϋυΓ Γβίίοηβ άηού ηυα ϋΐβ δοΐιοϋα ίΙ& βχ- 
€6Γρ:ί(ίπιαδ, υί οοΐΐαΐΐδ ϋδ ηη^β α Βτ»η(1ί8ίο βύίίβι δυηΐ ηίΐιϋ 
άθάβήιηιΐδ €[αοά ίη Ιιίδ νβΐ ϋδ<1θπι νβΛίδ βχρΓΟδδΐιπι νβΐ βο- 
Αβπιηιο^ο, Ιίοβΐ αΐϋδ Τ6Γΐ>ίβ, €χροδίΙιιπι Ιβ^βτ^ίην: ηαπι^ηβ 
λοο δβπιρβΓ ηοΒίδ ρτοροδίΐυηι ίυίί, ηί ηυαβ άβθβιίΙ; ίΐΐβ α 
ηοϋίδ, δίΑβηροδδβΙ, δυρρΙετβηΙιΐΓ. Ι^Βογ (]ΐιίά6ΐη αΐηαβ 
9(160 1&6άίαηι , ηαοιΐ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6δ ρ6τ1β§6η1ί 1ι»υθ γαγο 1^- 
οΐιιηί, πΐΑίαδ &1ί(}η&ηθο ίηιί ηιιαπι (|ΐιοθ ρΓορΐ6Γ ΑτυοΙαπι, 
ηιιί ίηθ6 ρΓον6ηίΓ6ΐ;, δυΙ)6υη(1απι νί€ΐ6Γ6ΐϋΓ: ()υο(1 (]ΐΐ2ΐπΐ()ΐι&ηι 
ορ6Γ6 νίχ ίη€6ρ1ο ρ6Γδρ6χίπιιΐδ, ηυιιπι ιιτίηιηι δ3§^αοίδδίπιυπι 

θθ6ΐίδδίπ]υΠΐςΐ16 ίάβηΐ 6ΐ δα8€6ρί886 βί ρΓ&66ΐαΓ6 ρ6Γ6§^ί886 

1ηΐ6ΐ1ί§6Γ6ηιαδ , Ι2ΐηΐ6η Γ6ΐί§^ίο ηοΐιίδ ίαίΙ ρΓαβΐ6τπιίϋ6Γβ 

ςαθ(1 θρ6Η 86Π161 δ11δ€6ρΙθ &1ί()1ΐί€ΐ Α€ΐίαΠ]6ηΐ1 &βΓ6ΓΓ6 ρθ8δβ 

ν1«[6Γ6ίΗΓ. Ιη δολοΐίίδ βχδ€ηΗ6η€ΐίδ τίχ 6Ηί, ορίηοΓ, ^αι ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. IX 

ηιπιΐ&ηι (1ί1ί^6η1ι&ιιι ηοΙ)ΐ8 6xρ^οιι^6^: 1πΓβγϋ«ϋ ο^β ορβηιη 
ύ€(1ιιηα8 ιια3ΐη ιη&χϊιη&ιη. Οοπαπίθηΐ&ηοβ ξΤΛ^χίΟΒ ΗΐΙβ 
ΒΓαηθίδίαιη 6€ϋΙθ8, ηυιΐιιιβ ϋΐβ αβιιβ ββΐ, πΐΑΧΐιη9ΐιι ρ&τίβιη 
ίηΐ6^Γθ3 ρβΓίβς^ίιηιιβ; ίη ηιιίΐιυβ ςβυηα ρ&πΰλ ίαηίιιιιι ίηνβη^ 
ήιηιΐδ (]αΑ6 &Β ίΙΙο οιη!88& ιιοΙμ8 Γ6€ίρί€!η^& ίιΐίβββ ΥΪ8& βΐηΙ) 
]ΐθ8ΐήδ δοΗοΙϋδ 6Χ οοιηιηβηΐ&ιϋδ βιΐίΐίβ αΐί^υίά ίη8β?6Γ6 ηο^ 
Ιιιίιηιΐ8, 86(1 ηιιοϋουηηαβ θί^ηυιη ίητβηίιηυβ ηυοά Γ«αρ€Τ6« 
^ΟΓ, ιθ Ια οοηιιηβηΐ&ηο αθίβοίιηιΐδ βί ΐη υβαιη οοητθΗίπηιβ* 
^αο^I1ιη ηυίάβηι ΙοοοΓυιη ρααείΐ&δ ηΐΗΐιιι ρΓοΒβ^ θχίιηιαπι 
ΒΓ&ηθίδϋ ϋίϋ^βηϋ&ιιι^ δοΗοΙία ιηθ^ιΐ» ηυίϋαβ ίΐΐβ «808 β§ί 
τβίβξβτβ ηοΐνίιηυβ, ηβ ίΓυ8ΐΓ& ΓβΙταοΐΑΓβΙαΓ ςβοιΐ ορίίιηβ 

{«ΙΟίΐΙΐη 68861, άΐΐαΐ αΐία 8ϋρ6Γ6886ηί, ()1]216, ιιΙ ρ€τβ€6Γ6ΐιητ 

ψϊοά ρΓοροδίΐυιη 68861, ρΓ&βΙβηηιϋί ηοη (]6ΐ)6Γ6η1. — Αο 
ρήιηυιη ηαίθβιη αάΐιίΐιυίπιυδ Ιι6θηί8 Μας^βηίβηΐ οοιηηιβιι- 
Ιαιίαιη, ^υ6ΐη ίηΐ6§[Γαιη 6Χ8Ι&Γ6 6Χ δοΗοΙϋβ ηΟδίΗδ &ρρ&- 
ΓβΙ, ηυαιηςα&ιη ηοη ηιβι 6& Ι^ρΐβ 6χρΓ688α 8ΐιη1 ηυ&6 βοη* 
ρδίΙ (Ι6 ΜΒγο ΛερΙ ΙρμψίΙας 6ΐ €ΐ6 Αη»1^1ί€ΐ8 ρΓίοηύυδ, 
ά^ίηάβ ΜίοΗαβΙίβ Ρδβΐΐί ραΓ&ρλΓ&δίη ϋΙ)Γί ^«ρΐ ΙρμηνίΙας ίγ- 
ρί8 6Χ8€ηρ1»πι, δΐ6ρΙι&ηΙ ρ&Γ&ρΙΐΓ&δίη 6ΐυ8θ6ηι 1ί1>η 6ί 
Απιπιοηϋ 60πιπΐ6η(&Ηυπι ά6 Αβαΐ^ΐίάδ ρΗοήΒιιβ (οοά. Ρα-* 
η8. Ββ^. 2064} , Τλβοάοη ΡΓο^Γοπιί δολοΐί» άβ ΑπΛίγύ- 
οοΓαοι ροδΐ6Ποη]πι Μϋτο II (Ραπδ. Β6§;. 1917), Ιοαηηΐβ 
Ιΐαΐι ά6 Τορίοίβ (Μ&γο. 265}, Μί€λ&6ΐί8 Ερ1ΐ68ϋ θβ ΕΙβη- 
οΐιΐδ δορίιίδΐιοίδ δοτίρία (Ρ&Γίβ. Κβ^. 1918}, €ΐ6ηίιιυβ βολο- 
Ιία &ηοη^πΐ2ΐ θβ ΟαΙβ^ΟΓίίδ (|υ&6 Η&ΗβηΙιΐΓ ΐη οοιί. Ε&α- 
Γβηΐ. 71, 32, Μλγο. 201; €ΐ6 Η6Γηίΐ6η6ΐιΐ!ο& Μ&γο. 257, 
Ι^οΓβηΙ. 71, 32, ΑπιΙ>Γθδ. Ι^ 93, Ρ&πδ. Εΐ6^. 2064; άβ 
Αηαΐ^ϋοΐδ ρήοΗ1>ηβ Μ&Γ6. 201, ΑπιΒγο8. Ι•, 93; ϋβ Αηα- 
Ι^ΙίοοΓυπι ρο8ΐ6ποΓυπι ΗΙιγο Ι ΑπιΒγο8. Ι•, 93, Ρβπδ. Η6^. 
1972; άβ ΙΛγο 11 ΒιοοεγΛ. οΙιαγΙ. £ο1. 10, ΡΛΠβ. Β6§. 1917 
ΏΜΛζ. ^υ^ιιυ8 ηιιίιΐβπι δοΗοΙϋδ αϊ ηίιηίυιιι ρΓ6ΐ;ίυηι βία- 
1Ι121ΠΙΙ18 , ηοδ €6γ16 1οη§^ί88ΐη]6 &1)8υηιαδ : «ίβηίηι οο11ί^6ηθί 
ΙαΙκΜΓβπι ηοη Ιαπι ρΓορΐ6Γ6& βαϋ^ηάυπι ραΐανιηιιιβ, ηαοά ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ Οοο§ΐ6 χ ΡΒΑΈΡΑΤΙΟ. 

πια^απι Ιταοίοιη Αηδίοίβίβιη ηοδίΓυιη ιηάβ οαρίυΓαιη 6886 
8ρ6Γ&1)αιηα8 , 86<1 ηαία τβΓβϋαιηυτ ηβ βί Ιαϋοτίδ ΐαιρα- 
ϋ6η1ΐα 6ΐ οίϋοίυιη θβδβΓίιιιη ηοϋίδ βχρτοϋΓ&ΓβΙιΐΓ , «ιαοά 
ηααιη 8ροηΐ6 ηοϋίδ ϊιηροδίιΐδδβιηιΐδ , οοηδβΓν&Γβ άβϋβΐ)»- 
πιαδ. δί ςυίδ Τ6ΓΟ οοηςαβΓβηιΙαιη ραΐβί ιΐβ ίηυΐίϋΐ&ίβ 
60Γαιη ηυϋβ ηοη δίηβ ιι黧;ηο ΐ2ίΙ)0Γ6 οοηςβδδβήιηιΐδ, 6<ιιή- 
ά6ΐη ιηβ Ιρδίιιη οοηίβηΐυιη ρΓοϋΙβΟΓ βο, ςιιοθ δίβρίι&ηϊ θ6 
ΗβΓπιβηβιιίίοα οοιηιηβηΐϋτίυηίΐ, «ιαβιη βχδΐ&τβ νΐή θοοΐ! αά- 
Ιιαο γίάβηίυΓ ίςηοΓ&νΐδδβ (ν. Βυΐιϋαιη ΐη ΑήδΙοΙ. βά. Βΐ- 
ροηΐ Ι. ρ. 313}, βί οοάίοίδ Κίοο&ΓΐΙ. ρ&τ»ρ1ΐΓ&δίη Γώή II 
Αη&1^1Ϊ€0Γαπι ροδίβιίοηιιη, ςυαιη ηοη ροδδαπι ηοη 1υ(]ί- 

€&Γ6 βί ΠΙβΗΟΓβΠΙ ςΐΙ&ΠΙ 6Χΐ6Γη& 111)η δρβοίβδ ρΓΟΠίίϋβΓβ 

τΐ^ΙβΙυΓ βί Ιβοΐίοηβ θίςηίβδΐηι&πι, ΐη Ιυοβαι ρτοΐΓ&Ιΐ6Γ6 οοη- 

11% &<1 1ίΙ)ηιπι ιρδίιηι νβηί&πιιΐδ, &ηΐ6 οπιηΐ& ρβΐΐπιιΐδ α 
ΙβοΙοΗΒυβ, ηβ &Γΐ!δ Ιοςίοαβ ίπιρβήΐί αιΐ ϋύτοδ ?Λ} ΑΗδΙο- 
Ι6ΐ6 άβ 6& οοιηροδϋοδ αοοβθαηί, θβίηάβ ηβ ϊηοοηδίάβΓ&Ιο . 
ΐυθΐοβηί θβ ϋδ ηυ&β ηοη ΙβπιβΓβ δοηρδίιηαδ: δοίαηΙ αιιΐβπι 
ρ6Γ§;τ&ίυηι ηιίΐιί ίοΓβ ηνοάοιιηηυΐβ γ6 ϋβηβ ρβΓρβηδα 
ΓβρτβλβηάαίυΓ, 6ΐΐ&ηι δί ιηβ ηοη Ιι&ϋβαί αδδβηΐίβηΐβπι. Ι&ιη 
ίη 1ίΙ)Γ0 οοπιροηβοίΐο Ιιοο ροΐΐδδίπιυπι δρβοΐατίιηαδ, ιιΐ, ηοη 
οοπιρϋ&ΐίδ ϋδ (}ΐι&β αΐϋ δοηρδίδδβηί, ηογ& <1&Γ6ΐηυδ ^η^πι 
ρΐιιήπια 6&ςιΐ6 ηοη ηίδί 6Χ ϋδ ίοηϋΙ)αδ"λ&ιΐδΙ», ςυίύιΐδ &α1 
ΐρδί υδΐ 6δδ6πιυδ &υ1 αϋοδ, ςυίϋυδ πιβηΐο ίιάβδ ΙιαΒβηιΙα 
6886ί;, ιΐδΟδ βδδβ δαΓ6πιυδ: ηυ&Γβ ρταβ οβίβπδ ηοΜδ ολυι- 
πιαδ, ηβ ςυίίΐ θίοβΓβίιΐΓ ψίοά^ «ιαυπι Λη% ηβπιίηί ΐ^οίαπι 
βδδβΙ αιιί δ&ΐΐδ ίαοίΐβ &€ΐ ίητβηίβηάαπι ϋδ ςυί ΑπδΙοΙβΙβιη 
ιηίβΙϋξ^βΓβ δΙαάβΓβηΙ, δί αΐϊβδδβΐ, ηβιηο τβίΐνΑτβτβί. Βγ6- 
τίδ βδδβ Ι&ύοΓ&νί, ηαπι οΙ)δβνη<&Ιβιη νίΐανβιίπι, ίοάίββηΐ 
&Ηί : ρΓοΙίχο οβΓίβ οοιηηιβηίαηο ΑΓίδΙοΙβΙβηι βχρΙαηαΓβ ίη- 
θίςηοπι ίαθίοανί δυαιπιο ρΐιίίοδορίιο, ({υί Βτβνίΐ&ίβπι ρβΓ- 
δρίοαίΐαίβ ΙιαυίΙ γ»γο ροΙίοΓβπι 1ι&1)ΐιβΓϋ.~ Ι^αΙίηβ δβΓίρδίπιυδ, 
111 ΟΓ&Ιίο ηοη οίατα βδδβ ηοη ροδββΐ, ηοη ηί ΟίοβΓοηίδ πιΟΓβ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. XI 

ιηοά68ΐι&6 8ρ6€ΐ6ΐη ρι*α6ΐ>€Γ6ΐηιΐ8, ηιι&β απΌ^πϋλΐη οοοιιΐ- 
Ι&ΓβΙ; ίιηο, «ιαυιη ΟίοβΓοηίδ αιτο^&ιιϋα & ηο(ιΪ8 λϋβη» βϋ, 
η€ 61118 πιοιίβδίί&ιη «ιαίύβιη &β6€ΐατβ το1υ!ιηιΐ8: τίΐα βηιηι 
ηθ8 βάοοιιΗ βα Ιαυύβ ηοϋΐβ &εηΐ]ΐ€8€6η(1υιιι 688β, ηα&ιηία 
Ι108 ίρβί οοηίβιτβ ηοη 6ηιΙ)68€ΐιηπ8, βί ρ6Γ6^ηιιΐ8 ηιιοά βΙ 
ΐ6ΐηροη5 αη^δΐίϋβ &ί νΐηαιη ιηούαβ οοηοββδβΓυηΙ. 1«&ϋ- 
Β&πι ϋη^αιη ίςϋτΐΓ ρ&ΐηο ββηηοηί ρΓ&βΙϋΙίιητιβ, ηβ βΐι&ιη 
ίη ηο8 ΟΛάβτ^ί ψιοά ηοη ρ&τιοΪ8 ρΙιί1ο$ορΙιθΓηπι Γβοβηϋο- 
πηη γϋιο τβιΊίίαΓ, <ιαο<1 ί1& δοηρδβήηί, αϊ ηοϋϋβ άίοίηηι 
Τ&ΙΙβ^ταηθι, ςιιοά ,,ογ&Ιϊο ίαοΐα δϋ, αΙ οοοηΙΙβΙιΐΓ ηηοά 
ββηΐίαδ", ίαοίο οοπιρΓθΙ)3Γ6 τίιΙβειηΙτίΓ. ΙηΙβΓάηπι Ιιοο €&- 
£ΐΐη ΒΪ68ΐηπι — η&πι 6. ξ. Ιβηηΐηοδ δ^ΙΙοςΐβηιι ηοη 
φρβίΐ&ΐ ,,Ββς^τίββ", δβά ,,Βββ^ίβΡδπιοηιβηΙβ" : δάϋοβΐ ηαιιηι 
λΗοπιπι β1 άοοίΗΐδ δίΐ βΐ ρΐαηβ ιάβπι βΐ^ηΐΑεβί, ηοη τίάβο, 
οητ ηοη Ιίοβ&Ι θβΐΰοΐ&η το€&1)τι1ο δρίβηάίάίοη. Οοοίη- 
η&πι &ιι(6πι ΑΐΊδΙοΙβΙίδ 1ΐΙ)Γ0 δΐιο ί1& βχροβαίΙ, η1 ιιηΐνβΓ- 
β&πι «ιυίιΐβπι γΐαηι βί Γ&Ιίοηβπι, ηιι&πι ϋΐβ δβουΐιΐδ βΐΙ, ϋβηβ 
6χρ1&η&τ6Πΐ, δ!ηςυΙ& ΥβΓΟ ςα&β άιίίβουΐΐ&ΐιϋυδ Ι&ϋοι&ΓβηΙ 
«η! ρΓ»6ΐ6Γπιί86Πΐ Ληί ιηίηυδ &€€τΐΓ&ΐ6 βχρΗοιιβηΙ• Ρ&οί- 
ϋοβ ηηίθβπι Ιιοο, δβά ιηβϋιΐδ, ορίηοΓ, άβ ΑΗδΙοΙβΙβ πιβ- 
11118861, δί ίη δίηςηία θΐϋ^βηΐΐιΐδ ίηςαΐδίτίδδβΐ; ηιι&6 δ! ιη&- 
ξ;Ϊ8 1ι&()υΐδ86ΐ ρ6Γδρ6ε1&, βΐΐ&πι ιιηίτβΓδα οΐβϋίυδ βχροδίιίδ- 
86ΐ: ηούίδ οβΓίβ ρΓοροδίΙιιπι ίυίΐ, αϊ δίηςαίβι, ηαο ιη&ΐοή- 
1)α8 άίίΐβοαίΐ&ΐίϋαδ ΙπιρβάΐΓβηΙαΓ , βο θϋίςβηΐίαδ ρβΓδοηι- 
ΙατβπιαΓ 6ΐ ΐηΐ6Γρτ6ΐ9»Γ6αιαΓ, άαπι ά6 αηΙΥ6Γ8& τΐα βΐ γα- 
^ΐοηβ ({αα Ατίδίοΐβίβδ ρΓΟΟβάβΓβΙ (Ιιαβ βηΐπι ίαοίΠαδ ΐηΙβΙΗ- 
^ηΙαΓ} 1)Γ6νία8 άίοβΓβπιαδ. 9α&Γ6 ςαοά Κ&δ80\¥ (Αηδίοΐ. 
άβ ηοΐίοηίδ ιΐβϋηίΐίοηβ άοοίηηα. ρ. 37 ηοΐ. 2, ^ί^ ρ. 15ηο1. 3} 
άβ Βίβδίο άίχίΐ „6ΐδΐ Ιοοαπι δίίβηΐίο ηοη ρΓαβΙβΓΠΐϋΙ&Ι, 1&- 
ιηβη ίηο6Γΐ& ςααάαπι ΟΓαΙίοηβ γ6πι γβίανίΐ ροΐίαδ ηααιη 11- 
ΙαδίΓ&γϋ" ηοη δοΐαπι ίη αηαπι Ιοοαπι οαάίΐ, δβά άβ αηΐ- 
τβΓδΟ £βΓ6 1ίΙ)Γθ άίοί ροΐβήΐ. ΟΓ. ηα»β άίχίπιαδ ρ. 377. 
^α&π1ηααπ1 ΒΙβδίαιη άιΰςβηΐΐδδίπιβ Ιββίϋ&γΐδδβ Αήδίοΐβίβπι * ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΧΠ ΡΒΑΕΡΑΤ10. 

ηοη ηβ^&ιηαδ, Ι&ιηβη βίιιβ 1ιΙ)ηιιη, ηαυπα βιηςνίβ. βχρία- 
η&Γβ ΙαΒοΓ&Γβιηαδ, ηοη ηιιιΗυπι ηοΐ)!» ρΓθίυί$8β ίη^^βηυβ ί«- 
ΙβηιιΐΓ. ^υ^ Αήδίοΐβίβαι ηοηάαιη ϋίίύξβήαί ^Ιιψιβϊη €6γ16 
ίταοΐυπι 6Χ βο ο&ρίβηί, (}ααπιτίδ πιίηίπιβ βειίίδίαοίβΐ ϋδ ηιιί 
ηοη ςυοά ίΙΙβ θοουβηΐ άίδεβΓβ, δβά ίης^βηίυπι 6ΐ ίηιΐοΐβπι 
δΐιηιιηί νίη αβδϋπιαΓβ, ({αίίΐαβ νβΓυηι ΑΗδΙοΙβΙβπι €θ§;ηο- 
8€6Γ6 Υβΐίηΐ: ηαηι Βΐβδΐαβ Απδίοΐβίβπι ηοη ίβοιί ΟβΓηια- 
ηίουηι, ίπιο Ηβ^βΙίαηυπι, (}ΐιθ€ΐ ηιβήίο τβρΓβΙιβηάΐΙ Ο. ΚΰΗη 
(Οβ ηοϋοηΐδ άββηίΐίοηβ (}ηαΐ6πι ΑΗδΙ. οοηβΙϋαβΓϋ. Ηλ- 
Ιίδ. 1844. ΡΓαβίαί.), ςιιί ηονο οοπιπιβηίαπο Ιο^ίοα Αή- 
δίοΐβΐίδ δοηρία δβ ίρδαπι ϊΙΙυδίΓ&ΙυΓυπι βδδβ ρΓΟηιίδίΙ. 66- 
ηηβ άίοβηθί ({ηο Βίβδίιΐδ αΙίΙυΓ οβΗβ Ιαΐβ βδΙ, ηί Ατίδίοίβ- 
Ιβδ &η1ίΐ]ΐι& Υ6δΐ6 €ΐβροδί!α αθ Ιιηΐιΐδ Ββίαίίδ ιηοΓβηι βοπι- 
ροβϋυδ δϋί ίρ86 γίχ δίηιίϋδ δϋ. Αοοβίΐίΐ ({υοθ ηοη ββηιρβτ 
ν6Γΐ)ίδ υΙίΙυΓ οηίυδ^αβ τβΙ πίΕχίπιβ ρΓορτϋδ: ν. ο. υ1)1 Αβ 
άβάηοΐίοηβ &ά αϋδηΓ^αιή &^ϋ, ίά ηυοά ρβΓ δ^ΙΙο^δηιιιιη 
ίρδηηι ρΓοΒαΙυΓ αρρβίΐ&ί ,,ϋβη \νίιΐ6ΓδρΓη€ΐι", ηηοθ ηηί- 
άβπι τοο»1)ΐι1υπι ηοιη ηίδί θβ βο ΙηΙβΙΙί^^βΓβ δοΐβπιυδ ψιοά 
Γβρυ^ηαηΙίαπι ΐη 86 1ια()6ΐ: (Ιίοβηθαπι 6Γ2ιΙ ϊ^ίΙυΓ ,,ά&β θβ^ 
ς6η11ΐ6ΊΓ' Υ6ΐ 6ΐίαηι δίπιρϋοΐαδ ουηι Ατίδίοΐβΐβ ,,ά^δ Ραΐ- 
8€ΐΐ6" (τόφ^νόος^ ν. Βί686ΐ. ρ. 155 ίηίΐ.). Οβίηθβ ίη ϋβ 
ηηαβ θΐδρηίαγίΐ <1β δ^ΙΙο^ίδηιίδ ρΐ6τηηΐ(|η6 υδΐΐδ ηοη βδ^ 
1ϋΐ6Γατυπι ηοΐίδ, υηάβ ίαείιιπι 6δί, ηί ηυοά Αηδ1οΐ6ΐ63 
61αγ6 6χρτ6δ86ΓΐΙ; ιϋίβοΙΗϋδ δΐ1 6ΐ οϋδβιιηυδ 3ρη<1 Βίβδίυπι• 
Οβηιηιιβ ηδαιη ΙίΒπ ίηιρβιΐίί; βΗαπι λοο, ({ΐιοά, ({υαιη Αή- 
δίοΐβΐίδ Υ6γ1)2ι αβΤβΓυηΙιΐΓ, Ιίϋτο ηυίάβπι υηθβ δηηιία δίηΐ 6ί 
€&ρϋ6 αάδοηρίο ρ&^ιηειβ βί Υ6Γδΐιυιη ηηπιβΓΪ 6€ΐί(ίοηΐ8 Ββΐί- 
]^6Γί&ηα6 οηιίϋί δοΐβηΐ. — Ζ β 1 1 1 υ 8 ίη γβΓδίοηβ 8υ& ^) 
Ιυΐϋ Ραοϋ Υ6δΐί^ία ρΓ6ηι11. ^ηο(1^ηη<}α6 (1ηΙ>ίηηι 6δΙ 11& *) Νοταβ τ6Γ8ίοηΪ8 Ρπιηοο-^&Πΐεαβ (Ι. Β. δ(. ΗίΙαίΓβ, Ια Ιο^Ιςαβ ά^Αήτ 
βίοίβ &Γ8άυΐΐ6 6η ίΓαη9&ίβ ρουΓ Ια ρΓβιηίόΓβ ίοίβ βί αεεοηιρ&^ηέβ 
θβ ηοΐ6β ρβΓρέίυβϋββ. Τοιη. Ι. ΡαΓΪβ. 1844) οορία ηοΐιίβ ηοηάμιη 
ίΪΕίοία ββί. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. Χ111 

5θΙτϋ, ηί ουιη ϋΙο οοηββηϋαί, ηα&ηκιιι&ιη αιιοώΓβιιι ηοα 
ιιΒΐηιιβ ηοπιΐηαΐ. Νοίββ ςυ&β αάάίάΐΙ ηίλϋ ίβΓβ Ιι^ΙιβηΙ 
φιοά ηοη Ιβ^ΙοΓ ίη οοιηιηβηΐ&ηο ΙαΙϋ Ρηοϋ, αΙ ηαοάοαη- 
ηιΐ6 ίη Άΐίβγο νβΐ Ι&υθαγβΐΊΐηιΐδ Υβΐ τβρτβΐιβηάβηπιυβ βϋιιη 
άβ ΆΪίβτο αοοίρίβηάαιη 811. €€;ΐ€Γυιη Ζβΐΐίιιβ ηοη Ι&πι τβτ- 
16Τ6 γοΐιιίβββ νιϋβΙιΐΓ ΑπδΙοΙβΙβπι ({ΐιαπι ιηίβΓρτβΙαΙΐοηβ 6Χ- 
ρΐο&Γ6 : 8&6ρίυ8 βηιιη, ηβ ΟΓ&Ιίο 1>Γ6ΥίθΓ οϋβοιιηίαΐβπι Ιι&- 
5βΓ6ΐ, αθίβεϋ ΐ]ΐΐ2ί6 ^66886 61 γί(ΐ6ΐ)3π(ιΐΓ : (]α& ηυίιΐβιη αιη- 
ρΐι&οαϋοηβ Ατίβίοΐβίβιη ηοη οοιταιηρί &6§;γ6 ιηίΗΐ ρβηνα- 
άβο, ηίδΐ ηυί αιηρϋβοβΐ αηίηιοηιιη ({υοάαιη οοηδβηβα οοη- 
ίαηοΐϋδ 811 ευιη βο οηίυβ βοτίρία βχροπΑΐ, ηυού άβ Ζβΐΐίο 
ρηβάιοατβ ηοη Αηβίιη, ςηιιιη λ&ηά ρ&υεΐβ Ιοοΐβ (ηοηηιιΐ- 
1θ8 6Χ6ΐηρϋ €2ΐυδ& ίη οοπιιηβηΙ&Ηο οοιηιηβιηοΓ&γΐιηαδ, ΐ]ΐιβηι 
άβ Αη&Ι^Ιίοίδ ρηοη(ιιΐ8 βοηρδΐπιαδ} γβΓαιη Απβίοΐβΐίβ πίθη* 
Ιβηι βαιη ηοη ρβΓβρβχίβββ &ρραΓβ&ί. — ^υ&6 ίη οάιΙ. 
Αη8ΐ. Βίροηΐ Βηΐιΐίιιβ άβάβηΐ ηοη ηι&|;η1 ιηοιηβηϋ 688€ 
γΐχ 68ΐ ςαοά ρΓθΙ)6ΐηυ8 : ς^^^^ ρΑυοίβ ({ΐιίϋυδά&ιη βχβιηρΗι 
&11«ίί8, ηηιΐβ Αρρ&ΓβαΙ ΐ]ηοπιθ(1ο ΑηδίοΙβΙβιη ιηΐβΐΐβχβηΐ^ 
οοηίβηΐί βυιηυδ: Υοΐ. II ρ. 673 ίοπηυίαπι ΑηδΙοΙβΗ ΐΗΐΐ8- 
βίπίΑΐη το αγα9ψ είναι 8ίςηι&€αΓβ άίοιΐ ,,το ίηβδββ Ιιοηο", οί• 
ηυ&β θίχίιηηδ ρ. 359 βχΐΓ.; 18&39 8εηΙ>ι γιιϋ ίηϊ τφ αννψ^ 
ψάΒ. ηίΐιίΐ ρτ&6€6δ86η1 &ά ηυοιΐ ΓβίβΓΠ ροδδίΙ ηηιηβΓηδ ρΐα- 
τνΛί8 τοίοντοις. ^υαβ Ι^^ιηυβ 37&35 ιηβρίβ ιηιιίαγίΐ, ηυ&ηι- 
ςυαιπ γ&Ιάβ §;1οη&<υ8 άθ οοΓΓβοϋοηβ. 70 α 10 βχοΐάίδδβ ρΗ- 
Ι9ΐ1 γοοβιη ατελής^ ςιιιιηηυ&ιη Ιιιΐ. Ραάαδ Ιιιηο γοοβιη λΐίιιηάβ 
ιηΐπίδ&ιη βδδβ βαΐίδ αρβιΊβ οδίβηιΐίΐ. ^υ^ ρΙυΓα Υβΐίΐ γίάβαΐ 
(]ο&6 (Ιίχίιηιΐδ 2ίά 8 α 34, 13 α 19, 20&24, 461>34 6ΐ ςιι&β 
Βηΐιϋηδ &ά γοοβπι τρίτον 691)13, ^άκαν ίΙ>. υ8. 32, ιηυΐΐα 
&ϋα ηοαβ 6ΐ ίαοίΐια βηηΐ αΑ ίηγβηΐβηιΐιιηι 6ΐ ίηύί^η& ηη&6 
λίο €θ<ηιη6ΐηοτ6ΐηυ8. βοΐιοΐϋδ ηοη ρβΓίβεϋδ, 86(1 ιηβρβοΐίδ 
ιΐα ηδυδ ββΐ, ηί λΙο ϋϋο θβϋϋ&ΥβΓϋ ({ΐιοθ ίη ηδΐιιη 8ΐιηιη 
οοηίβιτβΐ; α Ιηΐίο Ρ&οίο αηΐβιη, ροΓβρίοαοίδδίηιο ΑηδΙο- 
Ιβΐίδ ίηΙβηρΓβΙβ , ίη ηηο, Ιβιηροηδ ηιιο γίχίΙ ταϋοηβ Ιι&1ήΙ&, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ XIV ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. 

ηβ Ιιοβ ηυί^βιη ΓβρΓβΙιβικΙβδ, 9^<^ ^β™ &1ΐ<ιυ&ηάο ϋ& 6Χ- 
ρΙαη&τβΓϋ, ιι1 βΐη^Ιοηιιη ι^βΓίιΟΓυιη ροΐβδίαΐβιη ηοη δαίίβ 
οοηδΐάβΓ&νίβδβ νί(]β&(αΓ, ίη§;6ηϋ αοαπιίηβ Ιοηςβ δαρβΓ&ίαΓ. 
,,Αηίιη&άνβΓδΐοηβδ οηΐίο&β", ςυ&δ ΒιιΗΗυδ ^(Ιίβοϋ, ηοη βΐηβ 
αιτο^&ηϋα δΟΓίρΙαβ δηηΐ, ςυαιπ, ςιιιιπι ηοη πια^ηαπι ηϋ- 
ΙϋαΙβπι ΙιαΙ)62ΐηί ςυαβ άίδρυίανίΐ, &6§[τβ Ιυΐίιηυδ. Βίοβη- 
άηπι 6δΙ αηΐβιη, ηβ ςιιίά ίυδίαβ βίυβ Ιαιιάί θβίΓ&χίδδβ τι- 
ββαπιηΓ, ηιιοά €οη1η1ϋ βάίΐίοηβηι Απδίοΐβΐίδ ΑΙϋίη^ηι, 
Ιαηΐίηαπι, Οαπιοϋαηαπι, Βαβίΐββηδβπι ρποτβπι, Ιδίη^ήηίΑ- 
η&πι, Ηίΐάβηίαηαπι, δ^11>υΓ§;ί&η2ίηι, Ο&δ&ιιΒοηίαη&πι, Ρα- 
οί&ηαπι 6ΐ τβΙβΓβπι ιηίβτρτ^ί^ϊπ ΙαΙΐηιιπι (^βά. Υβη. 1480}, 
οηΐυδ €θ<1ίθ6πι Μϋϋοΐΐιβο&β βοίλαηαβ βΐίαιη ηοδ ραδδίπι 
&(1Ιιί(ιηίπιηδ Ιη ΑηαΙ^Ιίοίδ (θβδυηΐ βηίηι ίη οοθίοβ Ο&ίβ^ο- 
ηαβ 6ΐ ΗβΓηιβηβιιΙίοα}, ιίβηίιιυβ ΐη &ηβ τοίηπιιηΐδ III Ιβ- 
οΐιοηίδ ν&ηβίΑΐβπι αθηοΐανϋ ςυ&πι οοά. βυβΙρΙιβΓϋ^Ιαηηβ 
ρτ&βϋβί. ^ι1^1)υδ ΐ]ΐιίύ6πι ΙίΒτίδ ςυαπιηιιαπι ηοη ιία ιίδυβ 
βδΐ, η1 ιηίβζΤΛτη βοηιπι οοΙΙ^ϋοηβπι ίηδίίΐυβτϋ, Ι&πιβη ηβπιο 
6η1, ςαΙη ίηδί^ίδ αδδΐάαϋαΐίδ 6ΐ ρ^&6^ι2ί^&6 άοοίηηαβ Ι&π* 
ββπι βί οοηοβάαί. — δβηιιίΙυΓ ιιί βοδ ΗΙίΓΟδ οοηιπιβπιο- 
Γ6Π1, ηιι!1)ΐΐδ ({ηαηΐυπι άβϋβαπι ϋϋβηΐίδδίιηβ ρΓοβΙβΟΓ βΙ 
ηιιοδ ςαο πιβίίυδ αάΐιίϋυ! €ΐ ιηιΐΐ&ΐιΐδ δυηι, 60 ηιβΠαδ βΐίαπι 
Γβί πΐ6β6 οοηδίιΙυβΓΟ, Γβοβηδίοηβπι ύίοο ΑήδΙοΙβΠδ ({υ&πι 
Ββΐίΐίβηΐδ ίβοϋ βί δ€ΐιοΗα <}υ&6 ΒΓ&ηθίδΐιΐδ €θ1ΐ6§1(• 
Αο άβ δοΐιοΐϋδ ςαίάβηι ηηοηΐ&πι δαρτα άιχίπιυδ, ηυηο άβ 
ηονα Γβοοςηϋιοηβ ςυ&πι ιρδί ίηδίϋυΐπιυδ βχροηβηιίαπι βήΐ» 
Αΐιβηιιπι 6δί ΑΐιΙβπι αΙ) 1ιθ€ Ιοοο ({υ&βτβΓβ ηαπι 6& ηηαβ δΐιΙ> 
Αηδίοΐβΐίδ ηοπιίηβ ηοΒίδ ΐΓαάίΙα δΐηί τβοΐβ βΐ ΙηΙιηαηΙηΓ 
((]β ({υ& ςυΐάβπι Γβ ΒΓαηιΙίδίϋδ ίΐα δεηρδΐΐ, ιι( ηοΒίδ &1) 6& 
αϋδίίηβηάυπι δίΐ}: ηαπιςιιβ ({υοίΐ ηοΜδ ρΓοροδΙίαηι 6δί βο 
οοηΙίηβΙαΓ, ιιΙ ςυ&β ϋά ηοδίΓ&πι αβίιαίβπι ρβΓνβηβπηΙ οοη- 
δΐάβΓΑΐα άίνβΓδίΙαΙβ, ςιι&πι νβΐ ϋϋη ηΐδδ., ίη ΐ]υί(ιυδ ιηβίηί, 
νβΐ αΐία διιΒδίάία ςυ&βοιιηηαβ, ςαιίιυδ ηΐΐ ϋοβ&Ι, ρΓ&βΙιβαηΙ, 
Ιαΐία 6ΐ βχΐιίϋβαηιηδ βΐ ϊηίβΓρτβΙβπιιΐΓ ηααϋα &Ι> αιιοΙΟΓβ 61; ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΗΑΕΡΑΤ10. XV 

δοήρία 6ΐ ίηΙβΙΙβοΐΑ 6886 ηυ&ιη ιη&χΐιηβ βϋ τβη βίιηιΐβ. 
ΜιΙιΙυΓ αιιΐβιη ΑτίβΙοΙβϋβ Γ606η8ίο ίιιιη Β,ηοίοήίΛίβ οοάι- 
€υιη, ΐ]ΐιϋ)ΐΐ8 βΐυβ 8€ηρΙ& ηοϋίβ οόηββΓΥ&Ια βαιιί, Ιυιη βύβ 
νβίβηιιη ίηΐ6φΓ6ΐυιη, ςυί τβΐ 1ι&ιΐ€ νβΐ ϋΐ&ιη Ιβοϋοηβιη ΐη 
ϋ5η$ δΐιΐδ ίπγβηίδδβ θίοαηΙ. 

Β6]£ΐί6Γυ8 ΐη Γβοβπδβηάο Ογ^απο ηιι&ϋαοΓ οοάίοΐϋιιβ αβαβ 
68ΐ, ηιιοπιπι ορϋιηοβ (^Ι βί Β) ίηίβ^οβ ΐΐβπιιη οοηΙαΠιηυβ, 
ΐ6Γΐιιιηι (0} Ιιίο ΐΐϋο ίηβρβχίιηαβ , ηί νΜβΓβιηιιβ ηιιιη ηοτα 
οοΐΐαϋοηβ ορυβ 68561 — €}»& γ6 Υ6Γ21 ορηβ 6886 6ΐ 6α άο- 
€6ΐ)ΐιιι1 ΐ]ΐια6 & Β6ΐ(λ6Γθ ρΓα6ΐ6ηιιΪ88& ίη €&ΐ6§;οηΪ8 ίηίηι 
ηοΙ&Ι>!ιηιΐ8 6ΐ €{11216 ύ&Μιηιΐ8 &ά 1241)10; 1251>26, 39; 
126 α 33 5^., 1)20; 127 α 3 αϊ. 9υ6ΐη ηιιίά6ΐη €θ(]ί€6ΐιι αΙ 
ηοη ΐηΐβ^ηιιη Γ6ΐΓα€ΐαΓ6ηιιΐ8, Ιιιιη €ορΙα6 ηοβ ιηοΥ6ηιιι( ςααβ 
ίατη α11ιιηά6 οοιηραταΐαδ 1ιαΙ)6ΐ)απιιΐ8, Ιιιηι ΐ6πιροη8 αη^βϋαβ, 
^1108 αά <ΐ68€ΗΙ>6η€ΐα8 Ραρρι εο1ΐ66ϋοη68 πιαίΐιβιηαΐίοαβ αά- 
Ιιιιο ίη6ύϋα8 €0ηί6ΐτ6 ιηαΙυ!ιηα8, ρΓα68βΓΐιιη ηαιιιη 6θθ6Χ 
ΐρ86 Γ6Ηςαί8 άτιοΙ)ΐΐ8, ηαθ8 ΒβΙίΙ^βηΐδ οοηΐιιϋί, Ιοη^β ΐηί6ηοΓ 
άί. ^νίΛτ^ηϊη ϋϋηιιη ςυ6ΐη Β6ΐ(λ6Γα8 αάΐιίΐιυϋ οιιγ ηοη ίη- 
φβχβήηι βΐχί ρ. 11. Νογαπι αιιΐ6πι ηααιη ίηδϋΙηίιηο8 οοάΐ- 
€ππι ^Β€ οοΙ1α1ΐοη6ΐη ηοη ίηιι1ΐΐ6ΐη ίηί886 αρραΓ6ΐ>ϋ 6Χ ϋβ 
ηαα6 α Β6ΐι1ί6Γ0 ίη €αΐ6§οηΐ8 οπιίβδα Ιιίο αάβοΗϋαπιαβ• 

II) 4 Τίνος οιη Α, 
2&26 ηαΐ ζφον ψτ οιη Α. 
3 1» 37 αυτή ΑΒ. 
4α7 γΒ ΟΊΆ Β* 

8 ονϋΐα ΑΒ€, 

31 μΒτέβαλλΒΡ 1ια1>β( Β^ ηοη €. 
1)21 τά μΐρ Β€. — αύνοϊ$ €. 

22 τά 91 ΑΒ. 

23 οίον Ιια1>6( Β. 
31 άΒΪ οηι Β. 

5&19 ον Α, 

1»8 αν 0Π1 ΒΟ. 
6α7 αυτό] ηαΐ αυτό ηοη ΙιαΙιβΙ (^ βοά Β» 
21 οϋτΒ Β€, 

29 Α βαάβπι 1ι&1>6( ^ααο ρΓ&6ΐ>6η( Β€. 
1)11 Εβτι Α€. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ XVI ΡΒΑΒΓΑΤΙΟ. 

6524 τά π^ός τι οιη Β. 
7λ$ ωατΒ &ν €. 
31 1^4 «£ αν α 
1>7 χαΐ] ^^ %αϊ Α. 

8 πτΒζωτφ αντω Β ηοη Ιιαίιβί. 
29 μ\ν 0Π1 Α» 

8&5 σώμα οΓον Ο. 
1>27 Χ(7£Φ^<>ο βΟΓΓ β. 

28 πολνχ^ονιώτε^ον ΑΒ, 
9 α 21 ^1] να§ Α. 

33 6( 34 τω] το ρΓ Α. 
1) 1 6 «Γ Γί? οοΓΓ Β. 

29 >1ρνε7<ν^] ϋ^ρα Α, 

10 α 6 καθιστάμενων ^β6\ 

7 ουΒΙ] ον ΑΒ. 

11 Ε 28 ε/] η οογγ β. 

12 α 22 αΗα τοιαύτα ];§ωμο;το( ^ΒΟ. 

28 χαΐ ^άτΒ^ορ οοη Β, 
1)6 τ•κ βΐ 9 ονά' 1ι^ οογγ Β. — ουδ' οογγ ^. 
7 χατάφασίί χαΐ αηοφοΕσι^ Γ. 

13 α θ ανά μ^αον §στίν Α, 

19 νενε0<&α£ ΑΒ€. 

20 το ΟΟΓΓ /^. 

1)31 ηι ηοη 1ΐ8ΐ)6( Β. 

14 α 26 ξτΒ^ον Μ^ου ΑΒ€. 

27 χα'9^0 Αα 
1) 7 αντοίβ '^Β. 

30 ήμίοΒως γτ Α, 

. Ι5ιι2 πτηνών %αϊ το ηΒζοψ ηοη Ιι^Ιιβί Β. 
5 π^ότΒζά ίοτιν ον ΑΒ€. 
22 ,,ίοΓίαβββ" αηίβ ^ άβΐ. 
1) 1 η^εμίαι ΑΒ, 

9 άντι&Βίη ΑΒ€. — ^ οιη ^β, άβΐ Ο. — τ^ . . . μΒταβολ^ ΑΒ, 
]4 ί; οιη ^βΟ. 

19 ρΓ χαΐ οηι ^Β. 

25 πυ^ονς] τονς πνζονς ΑΒ€. 

8τίηί αιιίβιη ρΙιΐΓβδ \οο\ ςιιιϋυδ Ββΐίΐίβηιπ] αΠαπι ΙβοΙιο- 
ηβιη ΓβοβρΙαΓυιη ίυίδδβ ριιίανβηιη, δί Ιβοΐίοηίδ ν&ηβίαίβιη 
ίηΙββ^Γαιη Ιι^ΙιιιίδδβΙ : ν. ο. 62ΐ29, Ι) 11; 8Β28; 10β14; 
13λ19; 15619; 16α23; 17α31; 181)31, 38, 39; 19 1> 3. 
ΟιηϋΙίηίΐνδ ΓβΠςυα, ςυαιη οθίοβυιη $^ί1 ΓβρΓβΗβηίΙβΓβ βυιη, 
€111 (αηία θβϋβ&ιηαδ, υ! ίαίβηάυιη δίΐ ηοδ, ηΐδΐ ίΙΙβ ϋοηαιη 
ρατίβιη ορβΗδ αϋδοΐνίδδβΐ, &1ι<ιιιί€ΐ ρΓαβδίΗυΓΟβ £αίδδ6 ηαοά ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΧνΠ 

£οι^9886 ηοο βοηΐβιηηβηάιιιιι Αιβηί, &4 06γΙ6 ηοη Ι&υάαηάιιηι. 
Έηοίανίιιιιΐδ αιιΐβιη οιηηβιη Ιβοΐίοηίβ τ&ΓΐβΙαΙβηι ηη&ιη ίητβ- 
ηίπιυδ• ^αοά βί οιιι τίύβΑίιΐΓ ορβΓΟβιαβ ίαοίαιη 688β ηα&ιη 
ιιϋΚιιβ , 8^^α^ ιη ΙβρΙίοηιβ ν&τΐβί&ΐβ ίηάί€&η(]& αϋηαΐά ΐηαϋΐβ 
ιηβ πιαίυίδδβ αάϋοβτβ ηιιαιιι οιιι!ϋ6Γ6. ηιιού ρΓθθ6886 ροββιΙ, 
ρΓα686Γΐ1ιη ΐ]ΐιαιη Ιη Ιιίβ Γβϋοβ βΙ αϋα αΐϋβ ▼! ύβαηίιΐΓ αϋΚα 6^ 
ΒΛοίοήίΆύ βΟΓίιιη ηα&β ηοηο ΐηαϋϋα βΐηΐ αϋιβ οοάΐοΐϋιιβ οοΐ- 
ΙαΙΐβ αϋηαιά αοοβάβΓβ ρο88ϋ. Οιηηββ οο θΐ068, ηιιοηιιη ιη Η- 
1)Γθ ηθ8ΐΓθ £Ι πιβηϋο , ΐρ8ΐ ιη8ρ6χΐιηυ8, ηαοά ιη^βηαβ ΐ^ίβ- 
ιηιΐΓ, 11^ ηοΙιΪ8 ΐΗ1)α&1ιιτ βΙ ηιιοιΐ βιηβηάαίιιιη βί ηιιοά ρ6€0&- 
Ιαιη 8ΪΙ. Νοη ίαοΐΕΐηιΐδ !(& 6Χ€ΐΐ88θδ 6886 οιηη68, ηί ί&ιη ηί- 
Ιιίΐ 6πιο1απΐ6ΐιϋ Γ6ΐι<ιιιιιιη 8ϋ ηαοά 6Χ ϋβ ρΓονβηΪΓβ ρθ88ϋ, 
ιιηο ν&ηίΐαΐβ οπιηί &1)Ϊ6€ΐ& ηα&ιη ιη&χίιηβ ορΙ&ιηαβ, ηί 6X8^6II^ 
ηαΐ Αη8ΐοΐ6ϋ8 βοηρϋβ 6ΐη6ηά&ηάί8 6ΐ 6χρ1ΐ€&ηάΐ8 6&ηθ6|η 
ορβΓ&ιη ηατ6η(, 6ΐί2ΐιιι δΐ ηαοά ηθ8 ρΓα68ΐϋ6ηιηα8 ηοη βοΐαηι 
βαρβΓβΙιΐΓ, Τ6Γαπι βϋαπι οΙ)8€ηΓ6ίιΐΓ 6ΐ οΙ)ϋγιοη6 οΙ>Γηα1ιΐΓ• 
Ιαπι ηοιιπι ΐ6ΠίΐροΓ6 ηα&πι ορϋπΐ6 υϋ τβΐίβηιαδ, ιη οοηίβΓβη* 
άίβ 6θθ!€Ϊΐ>α8 ϋα τβΓβαϋ 8ΐιπιιΐ8, υ1 1ιΙ)6Γ, ηαο ηοϋΐδ τιά6Γ6ίιΐΓ 
ρΓ&68ΐ&ηϋθΓ, 60 €ΐι1ι§;6ηϋυ8 α ηοΐιίβ 6Χ6αΐ6Γ6ΐιΐΓ: η&ηιΐ]α6 
ηαηαι οατίοπι ΐ6Πΐροη8 δρ&ΐίαπι, ηιιοά ίη €οηί6Γ6ηθ!8 Ηϋηβ 
Π188. 6θΐΐ8απΐ6Γ6 1ίθ6ΐια1 , ηοΙ>Ϊ8 οοηδίϋαίαπι 68861 , ιη 1θ€ΐ8 
άιϋβοιΗοηΙιαδ , ηαοΓυπι Ιβοϋο ναΐάο άιι1ιι& 68β6ΐ, πιαΐ0Γ6ηι 
οηηιιη ροη6Γ6 ηααπι ίη £λ€ΐ1ιΙ)ΐΐδ, άβ ΐ]αιΙ)α8 ορϋπιί οοάΐ€68 
οοη86η<ίτ6ηΙ, ρ&τ 6^α^: πια^β 6ηΐπι ρΓοίίιίαηιπι ριιΐ&τίπιαδ 
ηοτ&6 Αη8ίοΐ6ϋ8 Γ6€6η8ΐοηΐ, βί ηοτα αΐίοηιηι οοάΐοαπι ααοΐο- 
]ϋ&ΐ6 &οοβά6ηί6 €0ηβΓπι&Γ6ηΙυΓ'ηα&6 άιιΒια 68δ6ηΙ, ηοαπι βί 
αΐίκι οοΑοίΙιαδ, (|ηί ίίδ ηηοδ ίαπι ίηδρβχίδδβπιηδ ίηί6ηοΓ68 68- 
86ηΙ, οοΙΙ&Ιίδ ηηαο οβΓϋδδίηαα 6886η1 6ϋ&πι €6ΓΐίθΓ& Γ6ά θ6Γ6 
γβΐΐβπιαδ. ^η&^6 6Χ ίρδα ΙίΙίΓοηιπι ϋοηίΐιιίβ ηηα (|τιί8ηη6 βί- 
Ιί^βηΐία άί^ιΐδ 68861 ίαάί6αηΐ68 ϋΙίΓαπι άί1]§;6ηΐ6Γ δοηρίιισι 
&€^α^2^^6 οοηΐιιΐίπιιΐδ, 1ίΙ>Γυπι η6^1ί§;6ηΙίαδ 6Χ&τ&1απι ηοη ηίδί 
ηυίΙ>α<$άαπι Ιοοίδ ίη8ρ6χίπια8, ηαίΐιαβ ηαα6 Τ6Γ& 68861 Ιβοΐίο 
άιι1)ϋαΓ6Πΐη8. ^αηπ1 ί^Ιατ ρΓ&6ΐ6Γ 6θθίθ68 ορϋπιοδ, ηηοβ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΐνΐΗ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

ηναϋι άιΙι^βΒίΐβδΐιηβ βχοιιββιπιιιβ, &ιιΙ ρ&ιιοί οοηίβΓβηθι ββββηΙ 
ΐηίβ^ή — ' η&ιη οοάίοαιη <]αί ΑΗβΙοίβίίδ βοηρίΑ Ιο^ολ Ιια- 
Ιιβηί Ι&ηίΑ β»ί οορία, βΙ δαίιβκΐία, ηααβ αά ηογϋΐη Γβοβηβίο- 
ηβιη &(11ιΐΙ)6η ροββίηΙ, οιηηία ηικιιι&πι οοη^ββίυιη ίη ^16$ιρ6- 
ηηάιιιη 8ΐ1 -^ &υί ρΐιιήΐιιιβ ϋα ηίβηιΐυοι ββδβί, ηί άίί^ί* 
ϋοηιπι ΙοΰΟΓυιη ιη&ιΟΓβπΐ ονταιη ΙιαΙιβΓ^ααβ ^ηαιη ί&οιΗο- 
ΠΙΠΙ, ί6€ίιηιΐ8 «ιιιοιΐ Γ6ΐ ηθ8ΐΓ&6 πΐ8ΐχίηιβ ρΓοίαΙαΓαιη ββββ ριι- 
^&νίιηαβ<. οι» 6&ιι^^α ο&ιιιαιη ίαοίαιη 6$!, υ! ηιιιη«ηΐ3 εούί- 
οιιηι, ςιιίΙκΐ8 υβΐ βιιιιιτιβ ίη Αηαΐ^ΐίοΐβ ρήοηΙ>α8, ιηίηοΓ βΗ πα- 
ιηβΓΟ βΟΓίιπι ςιιθ8 ίη Γ6ϋ<ιτιί8 ΙίΙιηδ &(11ι11)ΐιίιηιΐ8 : οαιιβλ δοίϋ- 
€6ΐ ΐη 60 €δί, ηιιοά ΑηαΙ^Ιΐοα ρτίοτΑ, ιιΙ ίη ηυίΐιαβ ΐ66ΐιο ιηΐ- 
ηαβ ΥΑΐΊ&τβ βοΐβαΐ (({οοά ί«εϋβ ίηΐβΐϋ^ββ, δί ΙβοΙίαηΗΐη να- 
ΠΑΠίιη οορΐ&ιη , ηιιαιη ΒβΙιίΕβηιβ άβάιί ΐη βίη^ηΐίβ ΙίΒηβ, ΐ»^ 
16Τ 86 οοαιρβϋτ&νβηδ}, ηονίδ δΐιϋδίθηδ πιίηιΐδ 6^6ηΙ ^ηαπι πϊ^ 

Οούίουιη ηηίϋυβ ηϋ ηοΐιίβ Κουϋ αηΐίςιιίδδπηί ϋηιιο 
ορϋπιί δΐηβ άηϋΐο βοιιί <ιαο8 Β^1ι:βΓυ8 Ιϋΐβτίδ ^Β ηο^&τϋ, 
ηα&πιηυ&πι ΐη 6θ &!> ΐΐΐο Γ666ά6η<1υπι ραΐατΐπιαβ, ηνοβ οοβΐ- 
6601 ^ ροϋοΓβηι άαχΐί 6θΑΪ€6 £, ηιιηηι ηο(ιΪ8 οικΙβχ Β τέύ- 
ψΛη οπιηΐΐΗΐδ ρΓ2ΐ6ί6Γ6η€ΐθ8 γΐά6αΙυΓ. Αο ΐΐΐβ ΐ]ηΐ(]6ηι 8Α«- 
ρΪ88Ϊπΐ6 ηΜ οοηββηΐΐηηί Β€ 6οηιπι αη6ίοη1&ΐ6πι ροδίροδβίΙ 
οοάΐοΐ ^, ν. ο. 16 α 12, 26, 1>28 »!. • — βιιηΐ (&πΐ6η Ιοεΐ^αΐ- 
Βηβ 6θάΐο6πι Β ΐηνΐίο €θάΐθ6 ^ί δβουΐυβ 68ΐ, τ. €. 67α 14, Ιβ, 
25, 82, 35, 37, 39, 1> 12, 13 αϊ. — ηθ8 ν«Γ0 Ιβοΐΐοηβπι ηοΜη 
ρτΑ6ΐ>6ΐΓ6ί^ ηοη ρΓ&6ΐη1ίπιιΐ8, ηΐδΐηΜ 6Ϊιΐ8 αβοΙΟΓΗαΙΐ &ϋΐ|ΐηά 
&666€ΐ6Γ6ΐ αΐΐιιηιΐβ: τ. β. ηιιοάΰΟ ρΓ36ΐ>6ηΙ 9&12, 17 1» 5 
Π96η^ΐ δρβοίβπι λαΒβΙ. Εαάβπι ταΐΐο 68ΐ 14 α 27, φΐιηη 6ΐΐ<ιηι 
ί4ί}^261ιΛβ9Λητ%4χτάτόνχρόνο¥, 191>376θάβ.^ιΐ€υπιΑ8ΐ-* 
Π10ΒΪΟ 6ΐ Βοβίΐιΐο οοϋδ^ΙΐΒηΙ: οί. 331) 39, 42 &26, 461>20, 
54»12, 60Β31 8<ι., 61» 39, 63 Β 38, 64» 17, 66» 16. Ββ 

Υ6Γ» »1ΐΐ6ΐη €0«ΙΪ€6Π1 Β ΐΙ»ρΓ&68ΐ&Τ6 ΟΟθΐοΐ ^,ΐΐί ΐ66ϋθ ηη»Β1 
ΐΐΐβ ρΓ»6ΐΐ6»1 »1(6η ρΓ»6£6Γ6η<1» 8ΪΙ, ηΪ8Ϊ Τ6ΐ 8608118 Γ»Ιΐθ Τβΐ 

τθΐΐηαοηιπι οοάΐοναι νβΗηΙβτρτβϋιη »α€ΐθΓΪΙ»8 ροβίαΐβΐ αϊ- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. XIX 

46ΠΗΙ19 &ρρ&τβΙ)ϋ βΟΓυιη Ιοοοηιΐϋ πιϋοηβ ΙΐΑϋί!» ηαο• !&πι 
Α€ί8€ηρ4ιιη βαιηιιβ. Οηοβ ηιιίάβαι Ιοοοβ β Ιϋπτιβ Οιΐ6^η&' 
ηιη 6^ ιαρί ^ξ^μψ^Ιας βοΐίβ ιβροϋπιαβ, ηβ βχβιηρίοηιιη ηα- 
πιβηιβ £ηΐ5ΐτα αιΐ|;6ΑΐαΓ: βΐη &αΐ6ΐιι βτϋ ουί Ιι&βο €Χ6ηιρΐΑ 
ΒΟΒ 8&ΐΜα€ΪΑη1, 6ΒΙΙ1 α4 οοηνίηοαιηιΐΒ, Γ6ΐίηα& Ιβοϋοηίβ τα- 
ή6ΐ&ΐ€ ηιιαπϊ €θάίο€8 ^Β ρΓΕβΙιβιιΙ οαιηί €ηο1&1& ρβιρβηάβτβ 
€ΐιιη ία1)6πιιΐ8 ηίβτ α^η ρταββίβΐ. €ί. ΐ^ΐΙαΓ 1 Β 8, ιιΐιί Β οηιι- 
βϋ 9^26 α τβοβηϋοΓβ ηαοά&ιη ιηΙβιρΓβΙβ ίηΐηιη ΐη &1ϋβ €θ- 
£ο15ιΐ8 ΐ6|;υιιίαΓ. Εοάβιη ί€τβ ιηοάο γ68 $6 ΙΐΑίιβΙ 6 & 8, 9 α 17, 
ίΐ). 1>2ΐ6ΐ29, 13α33, 14&17 6(36, 169^26, 18&19 6ί 
38, 19 α 39, 20 α 35, ίη ρπιηίβ Μίβηι 21 & 2, %. Ι) 33 — 37 ; 
171>21 Τ6ΤΟ βί 20 α 24 Βοβίΐιϋ ααοΙΟΓϋ&β Ιβοϋοηβιη οοάΐειβ 
Βοοη&πΩΛί. ΟύΙηάβ 1«4, 2α1, 21)17, 3&34, 31>6, 7&20 
φι&β Γ€€6ριιιιιΐ8 6 οοάίθ6 Β αιιη ϋβ οοητβηίαηΐ ηα&β βάιϋο- 
1168 ρηοΓ68 ΙΐΑΐ>6η!. 1α9 βί 1)18 Ββΐϋίβηιβ Ιρββ οοάι- 
06Β1 Β ΐΒ€ΐΐθΓ6ΐη ίιΐίΚολνϋ; Ιάβιη ίβοΐΐ 18 α 32, 36, Β1, 16, 
«Ιϋβ 1οοΐ8 ς[ΐιιΙ)υ9 Ι^οΐΐοηβαι οοάΐοίβ Β ρ^&68^&^6 γ68 ΐρββι άο- 
οβΙ. ^ι^οά Βθ6ΐ1ιίιΐ8 1ΐ9ϋ[)ΐιι1 βχΗίΒβΙ Β 71)39, 8&1 8«ΐ]., ίΒ. 
2, 5, 7, 9, 10α26, ιΙ). 1)23, 151)12, 181)24, €ΐιιη δίιηρϋοιο 
βΙ Βθ€ΐ1ιίο €οη€ίηι1 71)23, οαιη Αΐβχ&ηώτο βί Αιηιηοιιίο 
171)25. 6 α 22 Ιβοϋοηβιη €θάιοΐ8 Β βΐ 86η8ΐΐ8 ρθ8ΐιι1&ΐ6ΐ 
νβίβηιηι ϊαΙβΓρΓβΙαπι &αοΙοη(&8. Ιΐβπι ηοη ρΓοΒ&η ηοη ρο*- 
Ιβτϋ ηιιοά ρηιΐ8 ΙιαΒυϋ Β 151)1, 17&13, 18&34. ΟιιίΙ)!» 
^■ΐάβπι 10018 ^ΐΙί^βηΙοΓ ρ6Γρ€η8ί8 !η8ρ6θϋ8ηα6 ϋ8 φι&ο ίη 
οφΒίαιοηΙ&ιίο άΐ8ραΙ&τιπιιΐ8 τΐχ βηΙ, ορίηοΓ, ^αΐ ΓβρΓβΙιβη- 
άβηΑνπι ραΐβΐ, ΐ]ΐκ)ϋ^ οοάϊοψιΒ οοάιοο ^ ροϋοΓβηι ί«άίο&- 
¥«ηηιιΐ8. — €οάίθ68 € ^ίΒ Ββΐϋ^οηιβ Γβΐίςιώ 9^1)1» ιιβοβ 
68& πιβκϋο 1οη|;β ρο84ρθ8αϋ: ηο» ίη γο, ηοΑηιηιίΑΗ) 8ΐιηΙ Ιοοί 
4«ί1)ΐΐ8 ΙβοΙίοηοηι Ο βοΐ&αι ρΓοΙκιηάΑπι ραΙ&γίπιιΐ8 (ν. ο. 
111)28, 12 α 28, 131)1), ίΙ& οαηι βο οοη86ηϋαιιΐ8, «^ βϋλοι 
ρ1ιιη1)ΐΐ8 Ιοοίβ φιαηι ίΐΐο βαπι ηοη Α€ΐηιί80?ίπιιΐ8, άυηι ϋΐβ ίη- 
Ι^^αη, ίΛ τιιίς&τβηι ΙβοΙίΐΗίοηι τβΐίηοτβΐ, οαηι Γβοιρίβηβ&ηι 
ριιίΑνίΙ; €|.4α23 6*1)4,ρι6&38, ΙΟΒΙΟ, 16α32, 21&3 β^. #*2 ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ \\: ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

181)11 6ΐ 22 — ιιΐϋιηίβ βιιοϋα» Ιοαβ οβΗβ Γββίϋαβηιΐ» βΓ&Ι 
Ιβούο ΑΒ^ ςιιυιη βαύβιη ΙιαΙ>6&1ιιτ ίη τβΓδΐοηβ Βθ6ΐΙιί&Β&. Νοη- 
παηςααιηΒβΙίΙίβηιβ Γβίβοϋ ηποά ρΓ&βϋβηΙ οοάύ. ΑΒ€^ ψίοά^ 
ιιΜ ίβηί ροδββί, Γβιΐυχίιηαδ : ν. 51)14, 6 α 31, 151)30. — 
ΚβΗςύοδ οοάίοβδ (<1β ηαοΓίιιη αδίι βί; ρΓβΙίο άίδδβιβΓβ ηοΐιιΐ- 
Π1ΙΙ8, Ιιιπι ςϋία Ιοη^ιη 681, ιιΙ »1) Ιιοο 1θ€θ αϋβηιιιη βδββ ιΐβ- 
Ι)6&1, ρΓα6^6Γΐΐιη ηαυιη, ιιΙ ίηΙβΙϋ^βΓβηΙυΓ ηιι&β άίβραΙ&Γβ- 
πια8, οοιηιηβηΙ&ηαβ ηυβιη ΰοηβοηρδΐιηιιβάίϋςβηΙβΓριΐαβρβΓ- 
ΐ6^6η€ΐαδ 68861, ίαιη- βϋαιη ςιηα ιβδ ιρ8& οορΐοβα οόιηιη6η1&- 
ίιοη6 ηυαιη Γ6ΐ]υ!Γ6Γ6ΐ νΐχ άίξΟΛ 68861}, ηοη ίην6ΐιΙο ηαΐ ϋ- 
Ιιιίβ ΑΒ ρΓ»6δί&Γ6ΐ, ίΐα αά1ιιΙιιιίιηιΐ8, ιι(, ιι()ί ορίίιηι ίηΙβΓ 8β 
άί8€Γ6ρ&Γ6ηΙ, Ιϋβιη, 8Ϊ Αβη ροδδβΙ, βϋυάί€&Γ6ηΙ. 

Αι 6ηΙ ηα! άΐο&Ι ηοη ίαπι οοιίίοβδ ιρ^οβ ίηΙβΓ δβ ορπίρα- 
Γοηθοδ 6886, ιιΙ «ιαίά 6ΐιίηα6 ΙηΙ>α6ηθαπι 8ϋ άβ66Γη&ΙιΐΓ, 8β4 
&ά6αηάθ8 6886 ▼6ΐ6Γαηι ιηΐ6ΓρΓ6ΐιιπι €0ηιηΐ6ηΙ&η08, α^ ηαι 
1ίΙ)6Γ 6&ηι ρΐ6ηιηιςα6 ΐ6€ϋοη6ηλ 6χ1ιί()6&1 ηααβ ιηΐ6?ρΐ6ίαπι 
&υ6ΐ0Γϋ&ί6 €0πιπΐ6ηά6ΐιΐΓ, 18 ορϋπιαβ ΐηάΐοαηάυδ δϋ. ^11αβ 
ηυΐ€ΐ6πι 86ηΐ6ηϋα ουι ριοΒ&ηάα ηοη δΐΐ ί&ηι 6χρ1ί6α1)ΐπια8. 
ν6ηιπι ς[ΐιΐ€ΐ6ηι 68ΐ δΐΐαβ βαΒΐο αηϋηαΐ88Ϊπι&ηι 1ΐ2ΐΙ)6ηάα0ΐ 6886 

ΐ6€ϋθη6ΠΙ ηα&ηΐ Υ6ΐ6Γ68 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ68 ΐη ΙίΒΐΐβ 81118 Γ6ρ6η886 

βΐοαηΙ — ηίδί ίθΓΐ6 ίη ίρδα ΐ6€ϋοη6 ς[ΐι&πι 6χΙι!1)6&1 V6^υ8 
ίη46τρΓ68 αΚςιιίά πιαΙαΙυπι 6886 6ΐ ύ6ρΓ&γα1απι ά6ΐηοη8ΐηιη 

ρθ88ϋ, ηαοά &€€ΐάϋ 6. §;. 581)8 δη. : ηΐ121Γ6 6&ΐη 86Πΐρ6Γ 16- 

οΐίοηβπι, δί ί6]τι ροβδ6ΐ, Γ666ριπια8 ηιιαιη ίΐΐοδ Ιι&Ι)αΐδ86 οοη- 
8^&^6^; δ6ά Ιιοο Ιρδαπι 88ΐ6ρ6 βίββοίΙΗπιαπι 68ΐ αά άηαάίολη- 
άιιπι, ς[τι&ηι Ι6θϋοη6πι ΙιαΙ)α6ήη^ Ναπ)ςιΐ6 Αγ6<ιιι6ιι8 δοΙιοΒο- 
πισι §;Γ&6€οηιηι ιΐδΐΐδ ηοδ άοοιιϋ ηαΙΗιιβ ί6Γ6 ιηοηΐ6ηΙι 6886 
621 νβΓΪια Αη8ΐοί6ΐί8 ηα&6 ΐρβ&ηι 6χρ1Ϊ6&ϋοη6πι, ηαΑ ΑπδΙο^ 

16Η8 β6ηί6ηϋ& &1) 1ηΐ6ΤρΓ6ϋΙ)α8 ΐΙΙΐΙδ^ΓβΙΐΙΓ, ρΓ&6€6θ6Γ6 80^ 

Ι6»η1: Γβοΐ6 6ηίπι ΒιιΗΙίυδ (Υοΐ. Ι ρ. 527): ,,ΜίΙιί «&πΐ6η, 
αΙ Ηοο 86ΐη6ΐ πιοη6αιη, ρΓθΙ)2ΐΙ)ϋ6 68^ ίρδα ΑηβΙοίβΗβ νβτΐ)» 
Ιαπι ίη βίπιρίίοίί ς[ααιη ίη ρΐαήηηι&ΐίοηιηι ^60θ]ΐιπι Αη- 
8^ο^61ί8 ίηΐ6φΓ6ΐνηι 6θαηιΐ6η1&ηί8 η<Μΐ 86Π)ρ6Γ &1) 1ιί8 ίηΐ6Ρ- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΗΑΕΡΑΤΙΟ. :Χ\Ι 

ρΓ6ϋ&ιΐ8 αίΐβοηρία, 86ά ηοηηαηηα&αι^ α 1ιΙΐΓ&ηΐ8 ΙιηρβηΙίβ ίη- 
ί&τρσάίΒ, 6886'\ Μϋιίίοιηίηυβ Ι&ιηβιι ΒαΙιΚοιη ιηιιΐΐιιιη ΙΗ- 
1>α6Γ6 ΐ6€ΐιοηΐΙ>υ8 ςααβ €Χ 6θ ίοηΐβ 1ΐλΐΐ86τϋ φΐβιη ιηοάο 
«8ρ6πι&η 6αιη τιιΐίιηυβ Ιιιιη ιηαΐϋδ 1οοΐ8 &ρραΓβ1 ,,Αιήπι&ά- 
ΥθΤδίοηιιιη οηΐίοαηιιη" (οί. 6. ο. ηιι&6 άίοϋ αάΟΑίβς.Υ §.2}, 
Ιαιη ίιΐίΐβ ηιιού ρΓαν&8 ΐ6οΙίοη68 οοΙΙβ^^Ι ίβΓβ οηιηβ8 ηιι&β βχ 
ΡΜοροηί €θΐηπΐ6ηΙ&Γϋ8 βηοΐαπ ρθ886ηΙ. ΑρρΑΤβΙ &αΐ6ΐη Ατι- 
8ΐοΐ€ΐΐ8 ν6τΙ)& 6χρ1ί6&ϋοιιί ιρβΐ ρΐΉβροδϋα ηοη &1> ιρβιβ β;πΐ€- 
οοηιπι οοιηιηβηί&ηοηιιη αιΐ€!οηΙ)ΐΐ8 ^άι^οίΆ 6886, ββά &1) ϋ» 
φιΐ €θΐηιη6ΐιΙ&Γίθ8 άβδοηρδβιΐηΙ : ηοηηιιηςα&ιη βηΐιη &ΰ6ηο 
1θ6θ ΪΙ186Γ1& 8αηΙ. διο ιη Αΐβχ. οοιηιη. ΐη Αη&Ι. ρΓ. (ΙαηΙ. 
1521} ίοΐ. 24 Β οοΐΐ. ίοΐ. 31 & νβΓϋα ΑπδΙοίβΠβ Αΐβχ&ηύη 
άίβρυΐΑΐΐοηβιη ίηί6ΐτιιπιριιηΙ^ ίοΐ. 281) ηοη 6θ ΟΓάίηβ ΐ6§;ιιη- 
ίοτ ηαβηι ΙιαΙ)6Τ6 ββΐιβίι&ηΐ. 06ΐηθ6 η6 βΐΒί ΐρβί ^ιιιάβιη 
^οηδ^2ιη^ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ68 ίη Ιβοΐίοηβ ηοαπι Ιη Αη8ΐοί6ΐ6 ίητ6η6- 
ΠΗ1^ ΐηάΐ6&ηβ&: η&ηι ηιι&πιηιιαπι ΡλίΙοροηιιηι 481)7 το μίαι^ 
τβρετίβδβ αρραΓβΙ 6Χ ίρ8θ οοπιπΐ6ΠΐαΐΊθ, Ι2ΐπΐ6η ΐη Αγ131ο161ι8 
τβΛίβ ΐ]α&6 6χρ1ί€&ϋοη6Πΐ ρι*α666άιιπ1 1ιαΙ)β1υΓ τω μίαν; 
Απιηιοηιιΐ8 δοΐιοΐ. 122 α 11 νβΓίιίβ ΑηβΙοΙβΗδ ηιιαβ ΐ6^η(αΓ 
191)23 ροδΙ α^όφαόιν Λάάϋ χών α^λών^ ςαα6 οπιϋΐΗ βολοΙ. 
123 & 8; ΑΙβχ&ηύβΓ (οοηιπι. ίη Αη&Ι. ρΓ. Ιαηί. 1521. ίοΐ. 
211)} ίη τ6Γΐ)ΐδ ηααβ Ιβ^ηΙιΐΓ 251)32 πιθ€ΐο ρταβϋοΙ ώ(Ττ€ 
ταοΛο ως, πιούο οηιίϋίΐ ολω 251)33 6^ ρηοδ ^ ίΒ. τδ. 34 
πιοΑο Γβΐίηοί; ίάβπι ίοΐ. 24 & (&Α 26 α 18 βςς.} ΙιαΒοΙ π^ρος 
τψ μξίζοίΠ 6^ Λρος τψ Ιλά^ονι^ δοά ίοΐ. 25 α δΐιΙ) Αη. ΙιαΒοΙ 
(26 α 20) ^ος χ6 Ιλαντον; ίΒ. ίοΐ. 63 1) άά οΐ η ίη Αήδίοΐοΐΐδ 
τβι1)ί8 (321)9) οπιίϋηηίαΓ, ΐ]ΐιαπΐ(]υ3πι ηοη άοδαηϋη ίρδο 
οοπιπιβηΙ&ήο; ίΙ). ίοΐ. 97 & αάδοηΒηηΙηΓ νοΓ^α ΑΗδίοΙβΙΐδ 
381)32 καΐ τία&όλον δϊ αναγκαία ^ ι^ . . ., δβιΐ ίοΐ. 971) Ηλ- 
ΒβΙατ Ιβοϋο ηηαπ) άβάϋ ΒοΙΛοΓαδ; ΡΙιίΙοροηιΐδ (οοπιηι. ίη 
Αηαΐ. ρΓ. Υβη. 1536. ίοΐ. 71)) ίη νοΓΜδ Αήδίοΐοΐίδ 24&25 
«χρίίοαίίοηί ρΓ&οροδίϋδ Ιΐ^ΒοΙ της άννίχράύεως^ ίη οοπιηιβη- 
Ι&ήο ίρβο ατίίοαίηηι οηιίϋίΙ; ίύβπι ίοΐ. 27 οχΙιίΒοΙ όταν ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΧΧΠ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

28 α 10, άιηη ιη ^ΟIηIη6η^8Μ^ο βοηΗϋ ίάν; Βοβϋιιαβ ίη ρηοτβ 
ββίΐίοηβ €θΐη0ΐ6ηΙ&τϋ ^αβιη ββ ϋΙίΓΟ ^Βρϊ ΙρμψΒίας οοιηρο- 
βιιϋ &β 171> 17 ίηΐρ8& τβΓβΐοηβ οοπιπιβηί&ηο ρηΐ6ΐιιΐ892 ΙΐΑββ 
Ιι&ΒβΙ: ,,ορροηι ϋ&<ιυ6 άίοο αί&ηη&ΐίοηβιη ηβ^^&Ιιοηΐ ηυ&β 
αηΐνβτδ&ΙϋβΓ βΐ^ΐίιοαί 61 ςηαβ ηοη αηίνβΓβ&Ιϋβτ" , υ^ 
16^886 βαιη ριιΐ3Γ68 7ΐα9'όλον τβΐ ΟΤΙ κα&όλον ρΓΟ ιτο χα^ό- 
λον^ Ώ\ή ίη ίρβο οοιηηιβηΐ&ηο άίοβΓβΙ ,,Ηοβ β$ί βηΐιη ηιιοά 
&Η <]ΐΐ8ΐ6 ιιηίτ6Γ8&ΐ6 βΐ^1£β&1 βιύβιη ΐ]ΐιοηΐ&ιη ηοη υηι- 
¥6Γ8&ϋΐ6τ"• Ιΐιββπι Γ68 ΥίοΙ^βί 21 &20• ΙΙη^β λρρ&Γ6ΐ ηιιαηία' 
οιτοαιη8ρ€€ΐίοη6 οριΐ8 8^^, ηβ ηαΐά ΙβπιβΓβ οοϋΐ^ΙοΓ άβ 
Ιβσΐιοηβ ^α&πι Τ6ΐ6Γβ8 ΐηΐ6φΓ6ΐ68 Ιι&Ιιιιβηηί. Αοοβάϋ «ιαοά 

ΐρ8ΐ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ68 Ατίδίοΐβΐΐβ Τ6γ1)Α ίη(6Γ ύΐΙΠΙ ηοη 8&ϋ8 &0011- 

ηιΐ6 ΓβύάοηΙ: 5Ϊ€ ΑΙοχαη^βΓ 50 Ιι 33 οπιϋϋΐ μίν 6ΐ τψ^ 51 α 1 
οπιΗϋΙ ΤΟ06Π1 (ίνλΧογι0μών^ 51&2 6χΙι3>6ΐ ανά}^^!»», βοΐιοΐ. 
182 & 42 γοοβηι έ&νΐν ίτ&ηβροβίΐαηι ββββ αρρ&τβΙ, ηαοά β»ο• 
ριαβ αοοιιΙΗ: ηβςιιβ Ιιοο ιΙ& ί&οΐιιπι 6886 πιΐηΐΗΐ 684, 81 ηαί- 
Α6ηι ίηΐ6τρΓ6ΐ68 ηοη Μ ος^βΒαη!, Μί βΐη^ΐα ¥6τΙ>&, ΐ]ΐι&€ «Ι 
ηιιο θΓάΐη6 &1> Ατί8ΐοΐ6ΐ6 βοηρίλ 68β6ηΙ, β6τν&Γ6ηΙατ, 86ά Τ€ 
]ρ8α !ηΐ6ΐΐ66ία βί 6χρ1&η&1& €οηί6ΐι1ι 6πιη1: ηηατ6 Αΐ6χαηά6Τ 
ηιι&6 Ι6^πια8 17&22 Ιη οοπιπι. ίη Αη&Ι. ρΓ• Α>1. 51) βίο 6χ- 
ΙιίΙ>6ΐ: Ιβην ονν ά^ίλή ά^όφανόις φωνή ίίημανηκή ίύΒ^ τσν 
ά ύί^όςχει η η μη ναάςχει. Ό&αίψ^ ΑΗ8.Ιοΐ6ΐί8 τ^& φι&6 
ίη 6θτηπΐ6η1&ηί8 ^α60ΐ8 ΰχρίίοαϋοηβηι ρηΐ666θ6Γ6 8θΐ6η1, 
8ΐγ6 &1> ΐρ8^ ίηΐ6ΓρΓ6ϋΙ)α8 ίη86Γ6ΐ)&η1πΓ 8ΪΤ6 αΐϋδ 8υρρΐ6η^ 
Τ6ΐιηηυ6ΐ)&ηίηΓ, 8α6ρΪ88ίπΐ6 ά^γτ^αΐΛ 8ΐιηΙ &1> ϋβ ηπί 6θάΐ668 
ά68€ηρ86Γαη4, ηί 6ΐΐαπι ρΓορΐ6Τ ιηβηβοηιηι (τ6ηπ6η1ίΑΐη 16- 
€ϋοη68 <]α9ΐ8 ρτ&6ΐ>6&η1 ιηΐηα8 06Γ4&6 βίηΐ: ν. ο. 1841) 1 χβΑ το 
ρΓΟ χαΐ τ^ιη6ηάηπι 68ΐ, ΐΙ).ν8. 18 μΙα δι>μιψις1ι&Ι)6ίαΓ,ηιι&πι- 
ηα&πι Αΐβχαηύπιιη 16^1886 Λάόα όύνίψις αρρ&ΓβΙ ιΒ. νβ. 20; 
ΐΐ). ΥΒ. 22 τον λόγον βχρίίο&ϋοηΐβ ξΤΆίΐΛ Αη8ίοΐ6ΐΐ8 τβτΐιίι . 
αιΚβοΙαπι 6886 ρΑΐ6ΐ; 185 α 22 δίχι&ναι οΐΒί88ΐηη 68ϋη Αη- 
8(οΐ6ΐΐ8 Τ6Γΐ)ί8, 4ΐα&ηιΐ]υ&ιη Τ8. 26 Μβά6ΐη τβιΜβ αάίββίαη «8ΐ 
ίίίιδέχΒϋαι; Α). Τ8. 40 ίίίά ίη 6θηΐ6χ4ιιηι ίη'6ρ8ί886 τίά64ιιτ 6 ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 1^X111 

Υ8• 8φ Η&60 οπίΒία ί|;ι1ιΐΓ ς[ΐιιιηι θ€€ΐιτπιηΙ ρ. 184 Ιι βί 185 «, 
ΑηβΙοίβΙιβ υ^Βα ίη οοηααιβηίαηίβ ^^βοίβ βαϋι ιιβ^1ί|;θΐιΐ6Γ 
βοηρία 6886 ΙαοιιΙβηΙβΓ οδίβηάυηί: ην&β 81 αιί ηοη βλίίβίί* 
(ήλπΙ, 6υιιι αΙ οοιηιηβηίΑηοβ ΐρ86 ρ6Γΐ6§;&Ι 1ΐ0Γΐλΐη«Γ, ηοίΗβ 
Υ6ΤΟ ίη^ ιιι&ιιίί6βΙαιιι Υΐ<ΐ6ΐα? ΐ6€ϋοα!8 ΥΑτΐβίΑΐβαι, η^&ιη 
Δη8(οΐ6ΐΐ8 Υ6γΙ)2ι οοιηιηβηί&Ηίβ ςτ&βοίβ ίιΐ86Γΐ& ρηβΐιβ&ηΐ) 
ίΛΠϊ ίαοωτί&αι 6586, αϊ ηυΐΐα ί6Γ6 6ία8 8ϋ αοοίοηΐλβ: ηα&τβ 
ΙΐΑβ ία Γ666α86α4ο Αη8(οΐ6ΐβ ρ1αα6 06§;ΐ6χιηΐ08. 

ΑΙΪΛ Γ&ΐίο 68ΐ 6θΓααι Ιοοοηαα ^αίΐια• φΜβ ίαβηΙ Ι6θ1ίο 
ηα&ηι τ6ί6Τ68 ίαΐ6τρτ6ΐ68 1ι&ϋα^α1 ο&Λο 8θίΒΐα8: α«αι ρηο- 
ί6Γ6α£ΐ2ΐ 86αιρ6τ 6η1 ΐ6€ΐίο ηα&πι ίαΐ6ΓρΓ6ΐ68 Ια οοάΐοιΒαβ βαιβ 
Γ6ρ6Τ6ηαι1 ΐ6€ΐίοαί 90^6 αο8ΐπι Λβί^ίβ ία 1ίΐΝΓΐ8 αΐ88. οοουπίΐ, 

αΐά Γ68 ίρ821 &ρ6Γΐβ €ΐθ€6αΙ ρθϋθΓ6αΐ Ιΐ&ΙΐβαάΕαΐ 6886 &Η6- 

πϋΒ. ^α8υ'6 ϋ8 ΐ6€ίιοαϋια8 ^[α&β Υ6ΐ6ηιηι ΐαΙβιρΓβΙααι &ιι• 
οίοήίΛίβ €οαβηοαΐΑ8 1ΐΑΐ)6Βΐα8 ίά ρΓ6ϋααι 8ΐ&1αιοι•8, αϊ, φο 
Υ6ία8ΐίθΓ68 δίαΐ, 6θ 66ΓϋθΓ68 & αοΙ>ί8 1ι&Ι>6&α1αΓ: α1>ι Υ6ιό ία- 

1βΤρΤ6ΐ68 ΐρ81 ΐαΐ6Γ 86 βΪ8€Γ6ρ&Τ6α1, &αΐί<ΐαί88ΐαΐ&ηΐ 86Πΐρ6Τ 

ΐ66ϋθΒ6ηι, 81 αύαιϋΐι ρθ886ΐ, Γβοιρΐβαθ&αι ραί;αγ]αια8. ΕΙ- 
60101 8ΐια1 1θ€ΐ ηαίΐιαβ Γ6€6α1ίοτ68 ιαΐ6ΓρΓ6ΐ68 160(10018 ηα&ο- 
άΛχα γ&Γί6(&ΐ6Βΐ ία 1ι1)η8 βαιβ Γ6ρ6Γ6ηια1 ςιιοαι »αϋφάοτ68 
αοα Ιΐλΐιαβιιιαΐ (υ. ο. 44 Ι) 38 Αΐ6χ&α(ΐ6τ Η&Ι^αΗ ανι, ^αοΑ 6ΐ 
ία ηο8ΐτίβ 60<1ΐ6ϋΐ08 6ΐ ία Ρΐιίίοροαί ΙίΙηΓίβ γΐάβΙοΓ ά6ίιΐ]086), 
φιιά ? ηαο ά ρτοΐι&ΐιίΐβ 68ΐ υ6γΙ)& €ο απλές, ψΆβ ία Αη84ο- 
(βΐ6 βαο Γβρβηΐ Ρΐιίίοροααβ (βοΐιοΐ. 173 & 21), ία οοβ- 
Ι6χ1ααι ιαί2;ηιγί8β6 6χοοαιαΐ6αΙ&ηοΑΐ6χ&αάη, ς[αίθΗΐΐΑσι Ιβ- 
αΰοοί8 γ«ή6ΐ2ΐ(6αι Ιιοβ 1θ€θ γίά6ΐατ 1ι&ΐΝΐί88β: άίοίΐ 6ΐαπι (ίΒ. 
Υ8. 25} ϋννανσν ώίΒ αόν άτ^λή <5υλλογί6μόν. Ε&€ΐ6αι <6Γ6 
ηϋο 68ΐ 581)8, ά6 ηαο Ιοοο υ. ΐ]α&6 άίχίαιιιβ ία οοηΐΒίβΒ- 
ίχήο. Τααΐ6α Βθ6ΐ1ιίααι 6ΐ Υ6(6Γ6αι ίαΐ6ΓρΓ646αι Ι&ϋααια ία- 
Ιβτάααι 866αΙί 8αΒΐα8 «ϋ^ηι ίογίΐο Αΐ6χ&ηάΓθ, αία Ιβγβαι 
6αΐ6αθα1ίοα6αι 860508 β&^ϋ&τβί, οί. 6. ζ. 46 ο 37 βΐ 36 α 23. 
Ιααι Υ6ΓΟ ορρ&τβΐ 6Χ ίίβ ΐ]α&6 θίχίαιυβ Η&οά γ&το βιΐί&αι 
αΐίοαι .ία(6τρτ6ΐ6αι Η&ΐκιίδββ ΐ66ΐίοο6ΐο — α&αιηα6 Α»πιο- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 
ΟίΟίίίζθάϋγ ν^^"*^ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. XXV 

βοΐοηι τβιιιπι 68ί, 18 Α 10 οοάβχ ί βοΐιιβ Ιβοϋοηβιη Αιηιηοηϋ 
ρηβΒβί ςα&ιη ΓββΙϋαΐιηιιβ, 27 Β 37 τβοβριηιιιβ ηαοά οο- 
άθχ η 8θ1θ8 Ιι&1>6ΐ. 

Οο&β ηαπιη ϋ& βίηΙ, άβ οοάίοαιη Βοηϋ&Ιβ ηοη ίαάίοΐϋΐ- 
άαιη €ΐϋ 6 Ιβοϋοηβ ηααιη !ηΐ6φΓ6ΐ68 |;πΐ6€ί Ιι&ΒαβηιηΙ: αηάβ 
6ϋ&ιιι ίηΐβΐϋ^ΐιιτ ηβ Ιιοο ηαίάβιη οοηοβββαιη €886 ηοβίτ&β 
&€ΐ&{ί, αϊ ΑΗδΙοΙβΙβαι Γ68ΐϋαΑΐηα8 ΐ|α&ΐ6ΐιι τβίβτββ ίοΐβτ- 
ρΓ6^ Ιι&ΐιαβηηί. Ν»ιη(]πβ (]ααιιι οοάί€68 ορύπιί ηαί ηοΙ)ί8 
86ηΓ&ϋ δϊιιΐ ηόη β&δάβηι Ιβοϋοηββ ρηΐ6ΐ>€Γ6 8θ1β&οΙ (]αΑ8 !11θ8 
ίη ΙίΒη» 81118 Γ6ρ€η886 οοιηρβΓίιιπι Ιι&1>6&ιηα8, ιη τβοβηββηάο 
Αηβίοΐβΐβ ηίΙιΗ ηοΒίδ ϊβϋοΐιιιη 68(, ηίβί αΙ ΰ8 Ιοοιβ ((]α&ιηΐ|αΑΐη 
ρΑΐΐ€Ϊ88Ϊιιιι 8πηΐ} ΐ|αΗΜΐ8 ιιαιΑ ϋϋ Ιι&Βαβηηί €€γΙο βοΜοηιιβ, 
κοίρΐαιηαβ (]αοά ϋίοπιπι »ιιο(•ήΙ&ί€ οβαιιιιβηάβΙαΓ, Γ6Κ^αί8 
1Τ6ΤΟ αιηηίΒαβ Γβοβηβιοηβιη ί&ΐβιη €0ΐιβώ1α&ιηιΐ8 ΐ|α&ΐ6ΐη Ιαιη 
&ά68 €]ΐια6 8ίιι^ιιϋ8 1ϋιη8 Ιι&Ββηάα 8ϋ Ιαιη 8βΐΒΜ ηιϋο Ηΐο- 
φΐθΒΑί 118118 ηαί &ραά ΑηβΙοΙβΙβιη οΜίηβ&Ι ροβίαίβηΐ. 0«»6 

η Υ6Γ& €8( , (]11&ΙΙ1 ΙΟ ΑτίβίοΙβΙβ Γ666Ι186θάθ 86<|αί ^61)601118, 

Ιβχ 6^ πιϋο, ρΓοΙι&ηάαιιι βηΙ ιιιιοά &ηύΐ|ΐιΪ88ΐιηοιιιιη ίηίβτ- 

ρ^€^αιη &ιΐ6ίοηΙαΐ6 ιηοϋ & Ιβοϋοηβ Ββΐιΐιβη Γ60688!ιηιΐ8 1 &2, 

4, 6 6ΐ 9, 1&7 6ΐ 1)16, 2&6 βΐ]., 19Β25, 30 8φ, ςαοά 

61ι22 δίιηρίιοίαηι €ΐ Ι&ιηΒΙίοΙιιιιη οοοίη Αιηιηοιιη ΑΐιοΙοη- 

ΙλΙβιη, 71)23 δίαιρΗοίαιη, 9&23 διιηρυοιιιιη βΙ Αιηιηοηιαιη, 

17α 11 ΒοβίΗΙιιιη 8θ1αιιι οιηιιιΙ)Π8 οοάίοιϋαδ ιητΐϋβ, 171)25 

Αΐβχ&ηάηιιη βΙ Αιηπιοαίαιη, 18&10 6ΐ 20&33 Αιηιηοιιίιιιιι 

βοΐυιη 866αΙΐ 8ΐιιηα8 : ηβηαβ Ι&ιηβη (]αοά ίηΙβτρΓβΙββ ^α6€ΐ 

^ατ6ηί 8ΐηβ βχββρίίοηβ τβοΐριβηάιιιη ριιΙ&τιιηιιβ. Ν&αΐ(]ΐιβ 

()οαιητΐ8 ιιιαχ!π[ι& βϋ βοηιιιι αποΙΟΓϋλβ, ί&πΐ6η (]ΐι«6 21>6 6& 

δίαιρΗοΙαβ βΙ οοά!€68 Ιι&1>€ηΙ ΐηίΓαβίΐ 6886 &ρρ&Γ6ί, (]α!ρρ6 

αα&β 6ΐ!&ιη Β6υΐ6Γα8 6 οοηΐ6χΙα Γ6θΙβ βίβοβΗΐ. Ιΐ6ΐη 11 Β 16 

οΑ ί1ΐ6 Ιιαίιιιϋ Γ6οίρβΤ6 ηοη &ιΐ8Ϊ 8απιιΐ8. διιηΙ &ϋι 1θ€ΐ 

ίΙ>ιΐ8 Απιπιοηίιΐ8 (ν. 16Β10, 171)17, 23α13, 23Β39) βΙ 

ηιρ1ίοία8 (^τ. 5&5) ΐ6θΙ1οιιΪ8 ηααάαπι τ&ηβίαΐβ ίηάίοΑία 

)η άβοβηιηφί ιιΙγα ρΓ&6ί6Τ6ηι1& δϋ: ηιιίιΙΤ ι^αοά Αηιιηοη!α8 ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ XXIV ΡΚΑΈΡΑΤΙΟ. 

11108 (ν. βοΐιοΐ. ηοδίΓ& αά 24 α 29} αρχαίως γ^ί^αμψ,ίνα βιβλία 
οοαιιηβιηοταΙ, ηί (]π&6 άίνβΓδΑ δΙηί; & ΓβοβηϋοήΙιιιβ, Ρλϋο- 
ροηαβ Υ6ΓΟ δλβρίυδ (ν. 6. ξ. βοΐιοΐ. 1771)30) Ιβοϋοηΐβ τ&ήβ- 
Ιαΐ6ΐη 6Χ ΑΙβΧΑπάιο αββι! (]ΐι&ιη ίρδβ ηοη λαίιαιί; — ηααΓβ, 
φίαιη^υαιη τβοιρίβηά&β βυηΐ Ιβοΐΐοηβδ (]α&8 νβίβιβδ ίηίβΓριβ- 
168 λ&1)αΐ886 οβΓίαιη 68ΐ, δ! ίβηί ροδδίηί;, Ιαιηβη, ηααιη η6(]α6 
ιηαςηαδδϋΙοοοΓαιη ηαιηβηΐδ, ηαίΐιαδηαίά ϋϋ Η&ΙιιιβήιιΙ οοα- 
δΐ6ΐ, ηβηαβ, υΜ οοηδίβΐ, ίρδ! δβιηρβΓ ίηίβι δβ άβ ΙβοΙίοηβ 
οοηδβηϋαηΐ, άβοβηιΙ ίηύβ νίχ ροίβηί; ρΓβΙίυιη ηαοά δΙης^ιιΗ» 
οοάίοίϋυδ δΐ&ΐαβηάιιιη δϋ. Λοοβύϋ (]αοά Ιβοϋοηββ ιηί^τρτβ- 
Ιαιη ^Αΰοοιαιη δαβρίαβ δ6Γν&Ι&6 δαηΙ !η οοάΐοίΐιιΐδ ιηίηαδ 
Ικ>ιιίδ (]ΐι&ιιι ίη ϋδ (^ΰοιϋοβδ ^ΙΒ ύίΰίπιαδ} ηιιίΙ)ΐΐδ ιη&χίηι&ιιι 
&ά6ΐη 1ι&1)6ΐι<1&ιιι 6886 η6ΐηο η6ς^Ι)ΐΙ. διο οοάβχ η, ηα! Ιι&αά 
ρ&υοα λΑΐ)6ΐ ηα2ΐ6 αΐιίρδο ΑΗδίοΙβΙβ ρΓθί6θί;& ηοη 6886 ρ&- 
Ι6ΐ,^ 38 1) 4 δοΐϋδ ρΓ2ΐβΙ)6ΐ ηηοά λ&1)α6ΓαηΙ Α1βχ&ηά6Γ, Βθ6- 
Ιΐιίαβ 6ΐ ν6ΐα8 ιηΐ6ΓρΓ6δ Ιαϋηιΐδ, 39Ι>22 δοΐαδ 6χλί1>6ΐ 1β- 
οϋοηβηι Ρλίίοροηί, 3Θ&27 δοΐαδ ουπι ΒοβίΙιίο οοηδρίΓ&ί;^ 
411)39 οαπι οούίάϋυδ Ο/^τη^ Ρλϋοροηο 6ΐ Βθ6ΐΙιΙο^ 46 α 38 
611Π1 €θάί66 τη β% οαπι Αΐ6χ&η<ΐΓθ οοηοιηϋ. ϋ6ΐη οοιΗ66δ βη 
71)23 ρι:α6ΐ)6ηί ΐ66ϋοη6πι (]η&πι 6Χ δίιηρΗάο β% Βοβϋιίο 
€ΐ6€ΐίίηιΐδ, € Υ6ΓΟ δοΐαδ Ιι&1)6ΐ ΐ6θϋοη6ΐη ηυαιη 6 Υ6ί;6ηΙ)ΐΐ8 ίη- 
«βτρΓ6ϋΙ)ΐΐ8 Γ6δΙϋΐ]ίιηιΐ8 1&4 6Ι6, 2&6, 61)22. 20& 33 6ΐιΐ£ 
ίά6πι 1ι&Ι)6ηί ηιιοά ΑιηηιοηΙηδ, Ιι&1)αϋ £, οοη-βχίί; ά^^. Αί 
ςαίδ 681, (]ΐι&6δο, (]υι ρΓορί6Γ62ΐ 6θ<Κθ68 ^£ ΙΙΙίδ ρο8ΐροη6η- 
άοδ ρΐ]ΐ6ί;? Ναιη ΐ6θί;ίοηΪ8 ν&τί6ΐ&ΐ6 ηυαιη ρταβΒβηί; οοάί668 
€η ΙβνϋΰΓ 1&η1ιιιη ίηβρβοΐα άαϋίιιπι 6886 ηοη ροίβδί, ηαΐη 
ηη»6 λ&1)6αηί ρΐ6Γηηΐ4ΐΐ6 Γ6ϋοΐ6ηά& δΐηί: αοαάϋ &ιιί;6πι &Η- 
ςααηάο, η1 ρΓθΙ)&ηάιιπι δϋ (]ηοΑ 1ίΙ)ή ηαΐηηδ 1)οη! 6χΙιιΙ)6»ηί• 
8ίο (]η&6 ΓβοΐρίβηάΑ βΓ&ηΙ 1 1) 16 ΐ6§;ιιηΙιΐΓ !η οοάίοίϋαδ ΐίέΐ/*, 
€0ΐτ6€ΐ& βηηΙ ίη οοάίοίΙ)α8 ηλ, 5 1) 10 ι^αού 6θΐΐ6Χ ά οοητβχϋ *) Ναιη^αβ ίη Ιβοϋοηίβ νατίεΐ&ίβ ^ααπι ηοΐατίιηαβ αά 20 α 33 ίηάίοαηάα 
ρβοοατίιηιι•, ιιΙ ριτο ,,δόξΒίαν β, δόξαιαν 6, δόξαίΒν οοη ϋΤ" ΐ6§^π- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. XXV 

βοίαιη Υ6Π1ΠΙ 68ί, 18&10 οοάβχ ί βοΐιιβ Ιβοΐιοηβιη Αιηοιοοϋ 
ρηβΒβί ηπ&ιη ΓββϋΙαίιηαβ, 27 Β 37 Γβοβριηιαβ ηαοά οο- 
άβχ η 8θ1α8 Ιι&1>6ΐ. 

0ο&6 ηαπιη ϋ& δΙηί, άβ οοάιοαιη Βοηϋ&ίβ ηοη ίαάίοΐϋΐ- 
άαιη €ίιϋ 6 Ιβοϋοηβ (]α&ιη ίηΐβφτβίββ |;πΐ6€ΐ Ιι&ϋαβηιηΙ: ιιηΑβ 
βϋαιη ίηΐβΐϋ^ΐιιτ ηβ Ιιοο ΐ|αίΑ6ΐιι οοηοβββαιη €886 ηοβίτ&β 
&6ΐ&{ι, ηί ΑΗδΙοΙβΙβιη Γ68ΐΗα&ιηα8 ΐ|α&1βιη τβίβτββ ιο(6τ- 
ρΓ6^ Ιι&Ιιαβηηί. Ν&ιιΐ(]α6 (]ααιιι €θΐ1ίο68 ορύιηί ιιαί ηοΙ)ί8 
86ΠΓ&ϋ δΐιιΐ ηΟη βοδάβιη Ιβοϋοηβδ ρταβΙιβΓβ 8θ1β&ηΙ ιιαβ8 ϋΐοβ 
!η ΙίΒη» βιιίβ Γ6ρ€η886 οοιηρβΓίιιιιι Ιι&ΐιβαιηιιβ, ίη τβοβηββηάο 
Αηβίοΐβΐβ ηίΙιΗ ηοΒίβ ϊβϋοΐιιιη 681, ηίδΐ αΙ ϋβ 1θ€ΐ8 ((]α&ιηηιΐΑΐη 
ρ&α€ί88ί0ΐΐ 811111} ΐ|ΐιϋΜΐ8 ηαιΑ ϋΚ ΙίλΒαβηηΙ οβΓίο 8€Μΐηιΐ8, 
Γ60ΐρίαιηα8 (]ΐιοι1 ϋίοπιπι &ιιο(•ήΐ2ΐΐ6 οβαιπιβηάθίατ, ΓβΚ^αίδ 
Τ6ΤΟ οπιηίΙ)ΐΐ8 Γβοβηβίοηβηι Ι&ΐβιη οοοβώΐιιαιηιΐδ ^α&ΐβιη ίαιη 
&Α68 90^6 δίη^αϋδ Ιϋιώ Ιι&ϋβηΑα 8Η ίηχη 86ιβμ ηιϋο Ηΐο- 
ηαβηάί ιΐ8ΐΐ8 ηιιί &ριιά Αηβίοΐβίβιη οΜΐηβ&Ι ροδίαίβηΐ. Ομι6 
81 Υ6Γ& 68ΐ, (]ΐι&ιιι ΐο ΑήδίοΙβΙβ Γβββηββηάο 86<|αΙ άβΙιβπιυβ, 
ΐ€Χ €ί ηύο^ ρΓοΙιαηάιιηι βηΙ ηαοά &ηϋηιιί88ΐηίΐθ]ΐιιη ίηΙβΓ- 
ρτβίαιη &π€ΐοηΙαί6 ιηοϋ & ΙβοΙίοηβ Ββΐιΐιβη Γ66688ίιηιΐ8 1 α 2, 
4, 6 6ί 9, 1βι7 6Ι 1)16, 2&6 βς., 19Β25, 30 8φ, ςαοά 
6622 δίπιρϋοιαιη βΙ Ι&πιΒΙίοΙιιιιη οοηΐη Αιηιηοηϋ ΑΐιοΙοη- 
Ι&Ιβιη, 7Ι>23 δίηαρΗοίιιιιι, 9&23 δίιηρΗαιιιη βί Αιηιηοηιαιη, 
17α 11 Βθ6ίΙιΙιιιη βοΐιιιη οπιιΰΒαβ οοάιοιϋαβ Ιητίϋδ, 171)25 
ΑΙβχΑηΑπιιη βΙ Αιηιηοιιιαιη, 18&10 6ΐ 20 α 33 ΑιηπιοιιΙαιη 
8θ1υιη ββοαϋ 8απια8 : η6(]ΐΐ6 Ι&ηιβη (]αοά ίηΙβΓρΓβΙββ ^&6€ΐ 
^ατβηί 8ίηβ βχββρϋοηβ τβοιρίβηάαιη ριιΐ&τΐιηιιβ. Ναιηηιιβ 
ΐ|ΐι&ιηγΐ8 ιιΐΑχ!π[ΐ& 811 6οηιιιι &ιιο1θΓϋΑ8, Ιαιηβη (]αα6 21>6 6^ 
δίοαρΚοίοδ 61 οοι1ΐ068 ΙιαΙιβηΙ 1η1η]82ΐ 6886 αρραιβί, (]αίρρ6 
ΐ|ΐι&6 6ΐί&ιη ΒβΙ^Ι^βΓαβ 6 οοηίβχίίί τβοΐβ 6ί606Γϋ• Ιΐ6πι 111> 16 
φιοΑ ί1ΐ6 Ιιαίιαϋ Γ6οίρ6Τ6 ηοα &ιΐ8ΐ 8αιηιΐ8. διιηί &ϋι 1θ€ΐ 
(1ιιΗ>ιΐ8 Αιηιηοηίαδ (ν. 161>10, 171)17, 23&13, 23Β39) 6ΐ 
δΐιηρϋοιαδ (τ. 5 & 5} Ιβοϋοιήβ ίΐααάαιη γ&η6ΐ&ΐ6 ΐπίΚοΑία 
ηοη ά6€6ηηΐ9ΐ ηΐΓ& ρΓ&6ί6Τ6ηι1& 8ϋ: ηηιάΤ ι^ηοά Αιηπιοηιαδ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΧΧΠ ΡΗΑΕΡΑΤΙΟ. 

(16 Β 22} άινβη&πι Ιβοϋοηβιη ία ΡοΓρΙι ^τιο ββρΓβΙιωιββτβ 
βΙΙιΐ νίβιιβ 681, αϋι ίΐίαιη ηίΐιϋ &Ηαά ΙΐΕ&αίβββ τβιί βίιηϋβ βιΙ. 
Ιηΐ6Γ<1υιη βΐΐ&ιη ίηΙβιρΓβΙββ ηοη ββουϋ 8αιηα8 (ν. ο. Ηβτ- 
ιηίηαπι 6( δίιηρϋοΙοΗΐ 16 9ΐ 6 8(}.}, υΙ)ί ηοη άβ ίρδίΐΗ ΙβεΙίο- 
ηΐ8, 86ά ά&βχρΠο&ϋοηΐβ €ΐίν6Τ8ϋ&ΐ6 άίδοβρί&Γβ ριιΙαηέΒ βαηΐ: 
ιηηι ηααηι &ηϋφιϋιΐ8 βϋτίύβΓβίαΓ ΤΑΤΤΑ^ αίΓυηι Ιβςβηάαπι 
βΗ χαϋτα ^η χαύχά ηοη Χλχά 6χ €θ€ΐίοιηη γβΐ ίηΙβΓρΓβΙηιή &α- 
€ΐοηΙ&ΐ6 ρβηιΐβ&ϋ ηα&ηι «χ «ο ς[αο<1 βΐ ββηβαβ οΐ Ιοϋαβ Ιοοΐ 
πιΐιο Γβηιιίτ&Ι. Οβηίηιιβ (|ΐιί5υ84ΐ9ΐπι Ιοοίβ (ν. 6. ^. 17 α 13, 
27&10, 30 Β 14, 45&12, 58 ϋ 7) €οηί6ο1ατ& αίβη^απι βτ&Ι, 
(|ΐιαΒΐ ηαοθ νβηαη ηοΒιβ γκΙβτθΙιιτ η6(]ΐΐ6 οοάίοββ ηβηηβ ίη- 
ΐ6ΐρΓ6ΐ€8 ς^€θί ρτ&6ΐ>€Γ^ιΙ: ΐ|αοά οατ ίαοίβηάαπι βηιΙ ία 
οοπιπιβηΙ&ηο €χρο8ΐιίπιΐ]8. 

Υβίβη ίηΐβιρτβΐΐ Ιαϋηο, ιιαβπι 6ί Βιιλϋηβ Ιιίο ίΙΚο €οη- 
Ιαϋί 6ΐ ηθ8 «ε οοΑ1ο€ βοΐ^ηο ίη Αη&ΐ7ϋβΪ8 &ι11ιϋΗΐιηια8, 
Μίβηι ρτβϋηπι βίβΐηβηιΐιιηι 65ΐ αΙ^νβ νβΓβίοηί Βθ€ΐ1ιι&η&6 οΙ 
ορϋηιΐ8 οοάίοίΐκΐδ ς^ταβοίβ: άοίβηάαηι 68ΐ αηίβηι, ς[νοι1, 
ςαλίηφιηη ΐη ηΐηηυβ ▼θΤ8ΐοη6 τβΓίιηπι άβ ν6Γΐ>ο Γβάάϋοτ, 
Ιαπΐ6η ηηιΗ&β Ι6θ1ΐοη68 βυηί, ηηιίΓαηι ιΙίνβΓβίΙ&β 86ηηοη6 1&- 
ϋηο ίη£ο&Η ηβιιιιΗ. Ν&πιηηβ ^ηοάουη(]ΐΐ6 ίη βΓϋοηΗβ 86οη8 
1ι&1>β1 ψοΐ η«οά€υη<ιιιβ άίνβτβηηι 68( ίη δίη^Ιίβ ▼6ΐ1>ί8 βοή- 
Ι^ηάιβ, άηπι βΐς^ηίβοαίίο βαάβπι ηι»η6&1, τοΓδίοηβηοη ρτο* 
άϋιΐΓ. 

Η&60 ί6Γ6 βααΙ φι&β άβ ηηΐγβτβΑ ηιϋοηβ, (]ΐιαπι ίη Αη- 
βίοΐβΐβ Γ6€6η86ΐιάο ιηίβΠΗίιιβ, άίοβηάα Ιι&Ι>ιιΙπιιΐ8. Ι&πι ΜΙ 8α- 
ϋ8ίΑθί&πιη8 βώ&πι ίίβ ΐ|« Ιϋιηιιη ηοβίτιιπι Ιβνϋβι ίηβρββ^η 
ίαάίοατβ φιαπι ίηΐβς^τηηι ρβΗβ^βΓβ πι&Ηηί, ο&γβηΐββ ηβ δβη- 
%&αίΜΧΆ άίοαηΙ ίηΙ(]ΐι&ηι ^[ηοδάΑπι Ιοοοβ ΑηαΙ^Ιίοοηιιη ρηο~ 
ηιηι ιηάίοβπιηβ, ηηΐ νβΐ ς;τ&γίθΓ6πι πιηΙ&ϋοηβπι βχρβτϋ 8αη( 
▼βΐ φιοδ ηονβ ίηίβιρίΐΐαϋ βαπιαβ : οοηίβιτί ίαΙ)6ηιη8 ι^Ιατ ηιι&β 
άίχΙπΜΐδ &ά 26 α 32, 41 Β 15, 42 Β 5, 44 & 3 1 βί 38, 45 & 12, 
55 Β 3, 57 &1, 58Β8, 66α37. ΙΙΒίοαηηαβ Ιββϋοηβηι & 
Β^ιΐοβτο ΐΌββρίαπι Γβίββίπιηδ οΜίβι», φιιΒαβ «άιίαοΐί &ϋ«η ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΚΑΕΡΑΤ10. ΧΧνΠ 

ρπιβίνίβηοηβ, ίη οοπιιηβιιίΑηο ΰχρΗοιαιηυβ, ι1& ί&πιβη, ιιΙ 
ήίβηϋο ρηβίβταηββηιηαί 608 1οοα8 , ηαίΐΝΐι €ΐιτ &ϋΑ Ιβϋϋο 
Γβάρίβηάα ίιιΪ886ΐ ίλάΐβ ΐηΐ6ΐϋ^6Τ6ΐπΓ ιι1> ϋβ φιΐ ρβηρ^οΙ» 
1ι&1>θΓ6η1 ηιι&6 ιηοθο άίχίιηιιβ ά^ ηιΛν^»9ί τηύοη^ ψίΛίη ίη 
ΒθΥ&Απ8ΐοί6ϋ8Γ6€θ^Ηίοη6Ϊη6ΐιη<1&ιη ρα1&νΗηα8. ^ι1&^β ηβ 
ψύ» €οηηιΐ6ΠΐΙθΓ, ηιιοά ΐηοαυίλ ^αιιΑ&πι ηονληιΐΐ €υρ!ι1ΐΙ«46 
άηού πιϋοηβ ηοη τβάιΚίΑ ίηΐ6Γ<1«ιιι «ϋηιιΐά ιιιιιί&τ6ηιιιιΐ8, 

ΙίοβΑί 6Χ6ΠΐρΙί ξΤΆΐΐΛ Ιΐίο &Α80ηΙ)6Τ6 9>^^ ΐ>^ ΗΒΗβ €&1β|^ο* 

ιί&πιιη €ΐ Λ^ ίρμψιίας 6ΐη€ΐΜΐΑΐιι1& €6α8ΐιίιιια8, ηα«ηΐ|ΐι&ιη 
αίΓ }ιθ€ ΙβοβτίΒίαδ ίη ϋθΐηιη6η(«ήο ηοη ίηι£€&τιηηΐ8. 8ιιηΙ 

&αΐ€Ηΐ 1ι&6€: 

11ι4 τιν6$ οη. 

β 1ι 28 της οΰύία$ τοντο, άΙΧά γά^ »α1 . . . 

4 ϋ 1 χοΐ ^ττσρ οιη. 

5 1ι 14 £$« ΟΒ. 

β&19 »αΙ] χαΐτ^. 

81ι39 ^««Όν'^ο^ 

9&20 Ιέγοψχαί &η(ο οιΓ τ•. 19. 
10 ϋ 7 σν91] ον. 
111ι29 π^ος] π^ς το. 
14&26 ^τί^ον Μ^ον. 
15 ϋ 5 9^ότ$^ά ί^ην ον. 
161)23 δ^. 

17 ϋ 31 «11 τις οιη. 
1>39 1<ττ» οιη. 

18 «8 μίΛ ηατάφ^ίβϋ ριψ Μοφ««§ι. 
1)31 γίνηοξ^αι. 

38 ον γαφ. 

39 άιτοφοΟ^ΜΜ ^ ΐΜ;τβφα#^«#. 
19 &2 τφ 001. 

34 τ^ εναντία. 
80 ϋ 12 ύναι οη. 
1) 19 0^8 δν. 
25 β?ν. 
211>36 ^οξαα*". 
22 ϋ 35 οίχοΙονΟ^ οη. 
37 Αϋ ΟίΜα οη. 
1ι3 τό ιιίνιχτχαιΌ*^• 
23&20τάαΧΧα. 
22 ι) «Β. 
1ι 13 Βΐύϊν «Β. 
241)6 χαΐ βτ». ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΧΧνΠΙ ΡΕΑΈΡΑΤΙΟ. 

Ιη Υ6γΙ>Ϊ8 8οηΙ)6ηάΪ8 βί ιηίβιραης^βηάΐβ Β^ΐιβηιιιι πϋ- 

ηΐΙ6 860αΙΐ 8ΠΙΙ11Ι8, 11181 Γ68 ΐρβα, 1ΐ1 &1ί(]αίά Π9Πΐ&Γ6ΐΐ1Γ, βα- 

^1&Γ6ΐ: τ. ο. 201)399 491)26 βΙ 28 (ηιιίΙ)α8 ΙοοΙβ ηοη ηι1- 
ταή ηοη ρο88ηπι, ηηοά Ββΐ^λβταδ ίαΐβ&πι Ιιιΐη Ραοϋ ίηΙβΓ- 
ραηοϋοηβηι 86Γν&γΐΐ}. Ιηάβ ίαείαηι 6δ1, υ( ίβΓβηά&πι ρα- 
ί&Υ6ηπιη8 οαηι ΐΗο ι^Ιοηηι ΐηοοηδΙαηΙίΑπι !η βοη&βηιΐΐδ 
Υ6ΐΙ>ΐ8 γίνιύϋ'αί -^ γΙγν&5^αι^ Λλέΐον — αλέσν^ αεί — α&ί, 
τοιούτο — τοιούτον^ ανδρεία - — άνδρία^ ιά §;6ηα8 αΐία• Ιη 
Ιιίβ ϊρίητ €θάΪ€68 8β€ηϋ δαηιηβ, ηβ 8Ϊη6 ΐάοηβα ο&ιΐδ&.βο- 
ηιπι αυοίοήΐαίβπι η6§ϋ§6Γ6 γίάβιβπιητ. Ιάβηι Ββΐ^ΐίβηιβ 
«ηΙΗ 931 Α 39, 1)7 6ΐ 14 ίη »άλαττα ^ί&άλα6βα^ 9631)19 
αρό^α^ ηιιυπι &1η8 Ιοοίβ ββηρββηΙ α^^ενα^ 907 & 27 βί 
926 α 29 όδμή^ &Η&8 όύμή^ 8701)27 6(29 ηΰύσν^ ρίβηιπι- 
ηαβ ήττον. Ιη αροδίΓορλο ροηβηάο (άβ €[μο ▼. ηααβ ύίχί- 
ΠΙ1Ι8 &θ 51) 19} βϋη ΐ' ^φεΧκυ^ηχοΙ τβΐ Αάϋοίβηάο νβΐ οηιϋ' 
ίοηιΐο ϋβπι ΒβΙ^ΙίβΓυΐη 86οηϋ βαπιοδ, (]ΐιαπι οβΗαιη τ^ξα- 
Ιαπι οοάίοιιπι αιιεΙΟΓϋαΙβ €οηιρΓθΙ)α(»ΗΤ Ιιαο άβ τβ οοπδΐι- 
1α6Γβ ίηΐδίΓα Ιαϋοτανίδδβπιιΐδ. Β6ηί(]ΐΐ6 Γ6(ίηιι!πιυδ οαπι 
Β^ϋιοτο ίοΓπιαηι ήμΐΰεος^ ϋοβί ίηγϋο οοάίοβ Β (ύ. 6\} 30, 
71)17, 20 &!.), ς[μί δοΗ1)6Γ6 βοΐβΐ ήμΐΰεως^ βί ίθΓπι&8 Σοη 
τίράνψ^ ^Αριΰτομένψ 6ΐ ηυαβ 1ΐ!8 8ΐιηί; δ!πιί1ί& (ν. β^ §. 
471)29}, ηα&πΐ(]α»ηι Β ηΐηύρϊβ δ6Γν&Ι ίθΓπι&8 2^ωχράτΐ}, 
^Αριύτομένη. 

δβηαίΙιΐΓ α( ρ&αοΪ8 οοπιρΙβοΙ&πιυΓ (]ΐι»6 Αβ οοηιπιβηία• 
ήο ηαβηι δοηρδίπιιΐδ ρΓ&6ηιοη6η<1& δαηί;. Αο ρηπιιιπι (]υΙ- 
ιΐβπι Υ6ϊΙ)θδ& ίηίβιρΓβίΑϋοηβ ΑπδΙοΙβΙβπι βχρΙαη&Γβ ηοΐιιί- 
ηιηδ, ηβ ΙηΙΗ Ραά! ΥβΓ&ΟδϋαΙβπι ίαιϋαηΐβδ ϋδ (]ΐιΐ &Γϋδ 1ο- 
^026 ρβηϋ βδδβηΙ ΙαβΑίυπι ίαοβΓβπιαδ; δίη αυΐβιη δΐιηΐ ηιιι 
ηιπιίαπι 1)Γβγϋ»ΐ6ηι ηοΒίδ 6χρΓθ1)Τ6ηί, 60δ αά ΙυΗυπι Ρα- 
οΐαηι Γ6Υ6Γϋ ίαϋβπιαδ: ηοβ €6γ(6 Γβρβίβτβ ηοΐιιίπιιΐδ ιιιιοά 
Υ6ΐ ηίΐιϋ ηογϊ 1ι&1)6Γ6ΐ γβΐ !(& ρΐαηιιπι €8861, υΙ ηοη Ιαπι 
βχρίίοαη ηηαπι βηοηταη ά6ΐ)6Γ6ΐ ^α&^6 1οη§;ίθΓ6Πΐ 6Χ- 
ροδϋίοηβηι ηοη άβάιπιηβ ηΐδί ηΜ Ιβοϋο γβΐ ίηοβι^α γβΐ ΟίΟίίίζθδ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. XXIX 

ρ€Γρΐ6Χ& ψιάβτβΙιΐΓ. Αΐίΐβ ααοίοηΒαβ, ΐ|ααιη γ68 1ο^08β 
ι1α οοιηριιτ&ί&β ιίηΙ, ιιΙ ηοη άθ€(ηη& αΐίιιηάβ ρβΙιίΑ βχ- 
ρϋοαη, βββ !η βοΐα οο^Ι&ϋοηβ ροή1&6 ρβΓ ββ ίρ8ΐϋ ίηΐβΐ- 
Η^ νβΠηΙ, αθ ΐ11ιΐ8ΐτΑηάυιη Αηβίοΐοΐβιη ηοη ηΐβί ρΑτοβ 
1181 βυιηαβ, ηβ βηκίϋίοηίδ ηα&ηά&ιη βρβτίβπι &βΓ(ΒεΙ&τ6 τι- 
ΰ6Γ6Πΐιιτ ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 ρΙιϋθ8ορ1ιί€Ϊ8 βΐφΐίο&ηάίβ, ηα&8 ^«1 
ρ6Τ8ρίο^6 τβϋΙ ηοη &ιι€Ιογ68 ηιι&6Γ6Γ€, 8€ά ΐηϋπΗίιη ίρβιιιβ 
Γβί ηαΙαΓ&ιη οοςϋ&ϋοηβ ρβηβίτατβ άβΜίΝΐ: ΐ|αοθ φΐίάβιη 
η6£;οΙΐιιηι, ηιι&ιης[α&πι οιηηί άίίΐβοαίΐ&ίβ ΙίΒβτ&η ηαη(]ΐηιιη 
ροΙβηΙ, Ι&ιηβη ηΙ ί&οϋίαβ ι*€€Μα(ιιγ, οοιηιηβηΐ&ηο ηο84το 
€ί&€6]*6 βίαάαίιηιιβ. Ηοο ι^Ιιιγ βηβ ρΐΌροβιΙο βαηιΐβιη 
νί&ιη ίη Αη8ΐοΐ6ΐ6 ϋΙαβΙπιηΑρ !η^688ΐ ηα&ιη ΤΓβηάβΙβη 
1)ηΓ^ιΐ8 ΐηβΐϋϋ, ρηιΐ8(]ΐι&ιη &ά βχρΗο&ϋοηβπι ιρ88ΐη ΐ|€€θ- 
ά6Γ€ΐηυ8, ηαο πιβίίαβ υη1τ6Γ8ΐΐ8 86ηηοηΐ8 οοηΐβχίαβ ίηΙβΙΚ* 
ΐ;€Γ6ΐατ, (]αοά ΐ|ηοΐ|αβ οαρΐΐβ 8^βΓ6ΐιιτ βχρθ8ηιιηιΐ8, αί &- 
οϋβ 8ϋ 8Ϊη§α1θ8 ΙίϋΓΟβ ιιηο αβρβοΐιι οοπιρίβοϋ ρβΓίβοϋβ ηβ 
9Ι1Α6 8ΐιι^1!8 οαρϋΙΙιαβ τβΓβαιιιη ηηιηβΓΟ ίηάιο&ΐο ρηβιηι- 
811008• ^α& ΐ|ΐιΐά6ΐη ιη γ6 ϋ& τβΓβΑϋ βαιηηβ, αί ρβΗβ^οη- 
1ΐ1>Ιΐ8 6Ε (]η&6 άβ 8ΐη^Κ8 Υ6ΐΙ>ΐ8 άίβραί&τίιηαβ ιη ιηβιηο- 
η« ]ι&€Γ6Γ6 Τ6ΐΐ6ηια8 ηα&β άβ αηινβτβο ο&ρϋβ ΛιοίΛ 68- 
ββηΙ;. ηαπι 8ΐη^1& ηα&6φΐ6 ορϋιηβ ρβτβρίαέηίητ αΒ. βο 
ηαι ιιηινβτβαιη Ιοοί - ηϋοηβη ιηΙβΠβχβηΙ* €οιηπιβήί&- 
ηα8 αηί€ΐη αά 8ΐη^1& ί&ηίαπι ρβτϋηβί, αί ααί φιοπιοάα 
ΐηΐθτ 86 €θ1ι&6Γ6&ηί ααΙ ηαίά βίΒί Υ6Ηη( βχροη&(. \]% 
ίη ΐ6€ϋοηβ οοηβϋΐαβηθα ίά ροϋ88ΐπηιιη 8ρ6θΙ&τΐιηα8, ηβ 
ηαιά ί6ηΐ6Τ6 πηιί&ίηπι &^ιηιϋ6Γ6ΐιιτ, ϋ& ίη οοηισιβηΙ&ηο 
86ηΙΐ6ηάο ίά ίη ρηιηί8 ο&τίπηιβ, ηβ ηιιίά αάϋοβΓβΙυτ ίη[ΐιο4 
8ΐ>688β ΥβΙ ρθ886ΐ τβΐ βϋ&ηι άβϋβτβΙ: φΐ&Γ6, ηί Ιη Αη84ο^ 
Ιβΐβ ΐ6§;6ηάο ηοη 6θ8 ϋάίατΑΤβιηηβ φι! ϋα βαπι βχρΙίοΜΤ 
τβΐίβηΐ, αί ίρ8ί οιηηί 1α1ιογ6 8ΐιρ6Τ86€ΐ6τβηΙ, ββά 608 ιιιιι 
Ιηιιιά ρ&ητ&ιη 1&1>οη8 ρνίβαι ηοη θβρΓβο&τβηΙητ, 6α Ιιτβ- 
τί1&ΐ6 ηβί 8ηιηα8, ηαιιβ ηοη ΙοίΑΐύ τίαιη ρ6τέθ<ια6Γ6ΐατ, ββά 
&1ίθ8 & τβοΐα γί& &1>6ΐτ&τ6 ηοη ραίβΓβΙυΓ. Ναιη ηί Ατίιΐο- ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΧΧΧ ΡΕΑΈΡΑΤΙΟ. 

16Κ§ 8ίυάΐιιιη ^ιοι ίηιοΐυιη ί€Γ&4 ηαβπι 1ι&1>6Τ6 ροιβϋ, ΐ|ΐιι 
οοιηιηβηΙ&τΐαιη οοιηροηίΙ Αήβίοίβϋ δοο 60 ηιβϋιιβ ρΓΟβρι- 
€ΐ6(, ηπο πια^β αϋοπιπι &ηΐιηθ8 &ά βιιιιι οοητβτίΑί βΙ αά 
βίηβ 8ΐΒ£αιιι βχοΗβΙ: ηαοΑ ηιιί βίϋοβΓβ νβϋί; ηοα οιπηίΑ 
€ΐυ&6 θβ Γ6 φιαιη οκρϋοβΙ άίοί ροδδΐηΙ ρΓοίβιτβ, 86<1 υί 
Τ6τί Γ6ρ€η6η€ΐί οαρίάΗ&Ιθίη ίηδίίςβί; ^% βχβΐίιηιιΐβΐ;, αΗ& ιη- 
Ι1ΙΙ6Γ6, &Η& Έίϋιηξβτ^^ ρΑίιο» («ηίαιη ρβιΐΓ&οΙατβ ^βΐιβίιίΐ. 
Είβηίιη ίη ΒΙιηβ Ιβ^βηιΐίβ Ιιοο υϋ(]υβ ρήιηπιιι ββΙ, ιι1 νβπ 
τίάβηάί οαρίιΐϋιιΐβ &€€6ΐι$ί ηοη άίβοαιηαβ (]υ&6 &1> &1η8 6Χ- 
ρίοπιία ηοΐιίβ ^τ&ύ&ηΙιΐΓ, ββά ηοβίΗδ οοιιΐίβ νΐθβαιηαδ ηιι&β 
&Β αΐϋβ ίητ68ΐί|;&ΐ8ΐ βιηΙ: ηα&Γβ 2ΐπΙ αΐϋβ άαοβηϋ^αβ άβ ιη- 
ί^ρο ιιοϋίβ ίηγ6ηΐ6ΐι<1ιιπι βηΙ φΐοά ΐΠ! ί&ιη βχρΙοΓ&Ικιη 
1ι«1>α6ήιι4 &ιιΙ ΙβηΙ&ηάαιη, ιιΙ ΐρ» ίητβηι&ιηαδ ηιιθ€ΐ &1ϋ 
ηοηάιιίη γιββτΐηΙ. ΑοοβΑϋ (]αοθ Ιοηςα βχραβίίίο βϋ&ιη 
ρΓορΙβΓβα Αηβίοΐβϋ ηοη οοηνβηίΐ;, ς[Ηθ€ΐ ηυοπιοθο ίηΙβΓ 8€ 
6θΙΐΑθΤ6&η( ^ιι&6 άίοαηίαΓ €θ άίίΑοίϋιΐδ Άί Λά ΐηΐβΐΐίςβη- 
άιιιη, φο ΰορίθ8ίιΐ8 Α^ΙιΐΓ άβ 8ίη^1ί8, ρταβδβΓϋιη ίη 8θτι- 
ρΙθΓ6 Βί ίη^βηϋ οβί^ιϋαΐβ 6ί; 8βη1βηΐ!&ηιιιι ίΓβηιιβηΐί^ι ία- 
8Ϊ|;ηΐ. ^α&β ηιηισι ίΙ& 8ΐη4^ θχοα8αϋοιΐ6 ηοη τΐάβΙιΐΓ ίηίΐί- 
^Γ6, <)αοά αϋ^ηβη^ο Απδίοΐβίβιη ίΐα ϊΗιΐδίΓατβηπιιιβ, 
οί &1ϋ8 Ιβοίβ 6χ ΑΗδΙοΙβΙβ άββιυιιΐίβ, ΐ]ΐιοβ ϋα^ύίβροηβτβ 
6( ίηΐβτ 86 οοηίαης^βτβ βίαάοίιηυβ, νΙ αρρ&ΓβτοΙ ({ΐιοηιο^ 
ηβοά ρπ>ρθ8ϋιιπι 63861 6χρϋ6•ή 46ΐ>6Γ6ΐ, οοηίβηΐΐ ίαβητ• 
Π1Ι18. Ιά6πι ί6Γ6 ίϊβοίπιιιβ ηΙ)ί ΙοηααΐίΙΙ αβιιη ηιιι αρη^ Αχί^ 
δΙοΙβΙβΗΐ ο5ϋη6Γ6ΐ ^ — 1ιιιΐιΐ8 6ηίηι, μΙ 8ίη^α1& ^6Α6 ΐηΐβΐϋ*- 
^βτβαίιην ρι^β οβίβτΐδ Γλώο 1ι&1ιβη£ΐ& 688β γΜβΙ^Ιιιτ — 6Χ-*• 
-ρο8ΐιίπιιΐ8• Ν&ηιφιβ δήι^ΐοδ 1α608, φιοβ 6Χ Αηβίοΐβΐβ 
6Χ8οηρ8ίηιιΐ8, ϋ& οοπιροβνιπιιι»^ ν1 ΐηθ6 ρα46Γ6ΐ 6ί 9<^>^ 
ρΗηο6ρ8 68861 τοολΙιιιΠ <16 ψιο &|;6Γ6ΐατ δΐ^οίβοαϋο 6ί 
<)ΐιοιηοι1ο ΓΰΓιηβΜ «Ι» ί11& ββχκββηΙ. 9α&Τ6 ηοη 8θ4ιιβι 
Ιοει ίρ8Ϊ Αϋί^ηΙ^ Ι^^η^ 86(1 6ϋ2ΐΐΒ οτάίπΐδ φιο οοΐΐ•• 
ΟΑϋ δίηΐ ηιϋο Ιι&1)6η(1& 6ΐϋ, αΙ ίηΐ6ΐϋ£;α1ιΐΓ ηαο τίηοιιΐο 
60η»6θΙ&ιιΙατ: ΐ]αοά ιΑι £ιοϋιιΐ8 β886ί &ά οο^οβοβηάααι ΟίΟϋίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΡΚΑ£ΡΑΤ10. Χ\Χ1 

ηοη ιηάιεατίπιιιβ, ηβ Ιβ^βηϋαιη ρβηριοΑοίΐΑϋ ρ&ηιιη 1η- 
1>ο]886 νίά^Γ6ΐιιι^Γ. Ρ&Ιβπ^ιη 68^ Βοη ύηβ ίηοοπιιηοάο 
8ήι^1θ8 1οοο8 ηαάθ8 ϋα ίηίβηΐιιιη ιιπΓία ροηΐ, νΙ άιϋΚά- 
1ίθΓ68 8ΐιιί Αίΐ ιηΙβΙΗ^βηάϋπι : ηαιη ΐ|ΐιιιιιι αΐίιιηάβ ίΐβιαιηϋ 
βιηΙ, 9°^*^ 86η8αιη Ιι&1>€&ιιΙ ΐηΐ6Γ<1ιΐΗΐ ηοη αρρ&ΓβΙ, ηιβί 
ρηιΐ8 βχροβίΐυηι 8ίΙ (]αοπιο<1ο €οΙι&6?6μιΙ ^ί ουπι 'ύ» ηα&β 
ΑπΙβΰββββηηΙ 6ΐ οιιπι ϋβ ην^β 86ς[α&η(θΓ. ^1Iοά ηαίθοσι 
ίηοόπιπιοάαπι 81 οαί ς^νίυβ τΐϋβ&ΙαΓ, 1ίΙ)η ιρΜ, ιιηθβ βίη- 
ς^Κ Ιοοί ρβΰϋ 8ΐιηΙ, ηβ ΐ|υ!ά ρβτρβτ^ιπι Ηΐΐ€ΐΚ§»ΙηΓ, ίη- 
Βρκίβηθι «Γοηΐ: υΐΝοαηςαβ &ιιΐ6αι ρ&αοίβ ▼6ΐ1)ΐ8 &άί6€ΐι• 
Γ6Π1 6χρ6ΐϋΓ6 Ιίοβίιαΐ, ίρβι ρ€τν6Γ8&6 ίηΙβιρΓβί&ϋοηι οο- 
οηιτ6Γ6 ηοη ηβςίβχΐπιαβ. Ιη ΙοοΙβ «ιίβηι 6Χ Ατίβίοΐβΐβ &ά- 
8θήΙΐ6η€ϋ8, φΐίύαβ νβΐ €ίιΐ8 ίΐοοίηηλπι τβΐ Ιαηαβηάι ιιβαπι 
ί11α8ίΓαΓ6ηια8 , ηοη ηΐβί Π8 Ιί^Γΐβ η8ΐ δίοπιΐΜ ΐ|αο8 ϋά ιΐΐηη 

ΑΙΙΟΐΟΓβηΐ Γ6ί6Γ6ηάθ8 6886 ΟβΓίΐΙΠΙ 68861, η6 Ι|ΗΪά Απδίο- 

Ιβΐί 1η1>ιΐ6ΓβΙαΓ (]ηοά &Ι> 6θ ρΓθί6€ΐυηίΐ ηοη 68861. — Οβ- 
ηίηαβ 8€ΐιο1ϋ8 α ΒΓ&ηάίδίο €θΙΐ6οϋ8 ίη 6οηιπΐ6η1&τίο ϋ& α8ί 
8ηπια8, ηί ηοη Γ6ίαΙ&1Ϊ8 ίη ς[ΐι&6 α5 ίηΐ6ΐρΓ6ΐίΙ)α8 |;πΐ60ΐ8 
ηοη Γ6€ΐβ 6χρ1&η&1& 6886 ρΓΐηιο &8ρ6€ΐα ρ&ΐ6Γ6(, &Κ& 6Χ* 
ρΗ6&ίΐθη6 6&ηΐ16 ηΐ6ΗθΓ6 ρΓθρθ8ΐ1α 6θηΐ6ηΐί 688601118. ΙΙΒί 

ϋϋ Γ6ΐη οίαπιιπ 6ΐ ρΐ&η&πι !η>6ΓρΓ6ΐαΙ1οη6 8α& οΙ>86ΐιηοΓ6ΐη 
ίβοβηηί; (ς[ΐιθ€ΐ λαυθ γ&γο αοοίάϋ, ▼. 6. ^. 41&4 8(].}, Υ6Γ 
α1)ΐ ΑΓίδΙοΙβΙβηι &ά »Γΐ>ΙΐΓΐιιιη 6θΐτΪ£;&ηΙ (ηηοά ν. ο. ί66ϋ 
Ρ1ιί1οροηα8 &ά 35 Β 1}, νβΐ ηΐιί ηοη Ιαπι Αη8ΐοΐ6ϋ8 ▼6ΐ1)& 
6χρ1ί€6η1 ^Απι (]α&6 ιρ8ΐ 66 6αά6ΐη Γ6 86η1ί&ηΙ ρΐαη&αβ 
ν6Γΐ>Ϊ8 6χροη&η1 βί (]η&6 βα&ηί 6Χ ϋ» ψί^β Αηβίοΐβίββ 
άίχ6τίΙ τ6γ1>086 ρ6Γ869ΐι&η1ιΐΓ, 6οηιπι ηα&6 ά!8ρηΙ&τ6ηη1 ίη 
€θπιηΐ6ηί;2ΐηο ηοβίτο Γ&ίίοη6πι ρΐ6ηιαΐ(]ΐΐ6 ηοη 1ι&1>ιιίιηα8. 
9α&6 ςνί^ΙβπΒ ηα&ηΐ(]αΑπι αά ΑΓί8ί;οΐ6ΐ6ΐη ίηΐ6ΐ1ι§;6η<1ιιιη 
&Η(]ΐι»ηι1ο λαηά ηιιιϋιιηι ίλάιιηΐ, Ιαπιβη ίαηίααι Άβ^ί, ηί 
ΒΓ&ηάίβίηπι ηαΐ 62ΐ 6Χ86ηΙ>6ηάα 6αΓατ6ΓίΙ Γ6ρΓ6λ6ηι1&π[ΐΗ8, 
ν1 ξηΛίΒ» 61 ας&πιυ8 ηιι&ιη ιη&χίιη»8. Ν&πιιιιιβ 86ΐιο1ϋ8 
€θ1ΐ6€ϋ8 ηοη δοΐιιιη Αηβίοΐοΐί ηιβίίαβ ίηΐ6ΐ1ΐ£6ηάο 61 οπιβη- ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΧΧΧΠ ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ. 

ά&ηάο ορίίιηβ ριοδρβχϋ, ββά βϋ^ιη ηαιά οα!(]α6 νβΙβΓοιη 
ίηΙβιρΓβΙιιιη Ιήϋτιβηάαιη δϋ, ηααιη δΐη^ϋ τί&ιη βΙ ιαϋο- 
ηβιη ίη Απδίοΐβΐβ 6]φ1ιο&ιΐ€ΐο ββοτιΐΐ βΐηί, ςιαίά ρΓοίβοβηηί 
ιρδί βί (]υοιηο<1ο υδί δίηί; ϋδ (]ΐι&6 &5 αΐϋδ αοοβρβηηΐ, ρα- 

ΐ6ί&€βΓ6 ΤΟίαϋ, ηβ Τ€ΤΙ>0821 βΟηΐΐη δΟΓίρία ίηΙβ^Α Γ616§;€Γ6 

^ οοΑοΙιΐδ 6δβ64 €ΐυί ηιιίά οαΐηαβ ιη&χΐιηβ ρΓορηαιη 61 ς[αο* 
ιηοάο ({ΐιίδηαβ ίη ΑΗδΙοΙβΙθ ίηΙβιρΓβΙαηάο νβΓδ&ίυδ 6δβ64, 
ίηΐ6ΐ1ΐ|;6Γ6 νβΐΐβΐ. 

ΚβΙίηαιιιη βδί,^ΰί ς^ΐι&δ αςαιη Απςιΐδίο Η €οη- 
βίΑπϋηο δίΓ&ιιϋβΙϋδ, τίήδ άοοίΐδδίιηίδ, ς[αοδ ορβια €ί 
οοηδίΠο Π16 ϋιγίδδβ ϋύβηΐί απίπιο ρΓοϋίβΟΓ. ^α^ δ1 οίΑοίο, 
ΐ|ΐιοΑ ιηίΐιΐ ρΓ&βδϋΙβίΗηΙ, άβ ΑτΐδίοΙβΙβ ΐρδο Ιιβηβ ιηβΓυΐδββ 
βίϋί ρβΓδα&ύύ&ηΙ, βΙ ίρη ορβΓαβ ρΓβϋαιη ίβΓβηΙ βί ιηίΐιι 
ί&οίβηΐ ρβΓ^&Ιαιη• 

δ€Γΐ5. Μ&τΙιυΓ^ €ΐ. XX. πι. Ιαΐπ 
». ΜΟΟΟΟΧΙ,ΐν. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§]€ ΟΟΟΙΟΙΒΓδ ΟΚΑΕΟΙδ ΟΚΟΑΝΙ. Μαγο. 201 &Ι1110 ΟΙΐΓ. 955 6χατα(ιιι ηιβηιΐιτ. 4. €ο(ιιιη ογ(^ιιιιι 
εοιηρίβοΐοηβ ρκιβιηίββα ΡοΓρΙι^Γϋ ίβ&^ο^β, α ΒβΙίΙίβΓο οοΠαΙαβ, ^ιιΐ 
ΙίΙ^βΓα Β 6ΐιιη ηοΙατίΓ. 1η £ηβ ε&(6^οΗΕηιιιι Ιιοο βρΐ^πιιιιιηα Ιο- 

ΠαγχζοηΙς ω δεηάδος μέγα δίητυον, οΐ τόαον ^ζηος^ 

"'ίΐ φναιος*) πινντή μήτις *ΑζΐατοτέΙονς. 
Εΐ τις Ιδ(ϊν ύπεναΒίεν άπζί^ιτον ίαμ6ν έόντων, 

Είς έμΐ παπταίνϋί την μάλα βαίοτάτην, 
'ίΐΜΒονος γενόμην φνβίζοος^*^)* βΙ ά* άΐίί^βΒίς^ 

ΕίπΙ τις ημΒτέ^ης ού% άΙέγΒΐ δΒ*ά9ος ; 
ΣβΪο ηατηγοζίών αημάντο^α μΰ^ον /άΧλω, 
*ίΙ ηινντών ίηύων Βνχος 'Α^ίύτότΒίΒς, 
Ιη £θ6 ίούνα Η1>η ααΐβιη Ιιαεο: 

Χάζίς αοι πολλή Ίηαου^ ο ^Βος ημών, καϊ Βύχα^Κίτία άν^' ύν 
της αύ^ΒνΒίας ημών ΙηΒλάβον %άί τέλος έπι^ΒΪναί τζ δέλτφ έχα^ίαω• 
Έγ^Ο€ρη χΒίζΙ Έφ^αΐμ μηνϊ νοΒμβζίφ Μ> ι/ ίνονς /δνΙγ\ Ιβ&^σ^ο^ 
€&(. 6( Λη&Ι. ρΓ. βοΙιοΗιι 1ι&1>6ΐι( αΐι ΐηιΗο ηιϊηιιβ Ατβ^ββηϋϋ β&Αοπι 
ιη&ηα βοτίρία ^α& οοιι(€χ(αβ, Γβϋςαοηιπι ΗΙ>Γοηιιιι βε1ιοΗ& ■ιιιι( τβονη- 
ΰοκι β&ςαβ Γ&ηοι*α• ΛηΗ^αίοκι ββιηρβΓ ίη ιη&Γ^^ηβ βηηί, Γ6θ6ΐι(!ον& 
6( ιη ιη&Γ^ηβ 6( ΐηΙβΓ τεηιιβ οεεατηιηί. ΤϋαΗ ΙΐΙΐϊοηυη βΙ ρηιη&β 
86ΐηρ6τ 1ί((6ΐΓαβ ιηίηΐο 80ΓΪρ(ι βαηΙ. 

Μ&το. 202 1>οηιΙ>., ίοΐ. 123—154 οΙι&Η., ψΆο Ρβοΐϋ ραπιρίιηι- 
•ΐη Ιη ίΠιπιαι ά6 ίη(ρ. εοηϋηβηί βά. νβη. 1503. €οηβ(&π(Ιηιιιη Ρβοΐ- 
Ιπηι ααο(θΓ6ΐη βίαβ ββββ ΑίοίΙ Ββηάιηί εβίαΐ. ιηββ. Ι.&ηΓ. 1 ρ. 403, οιύ 
εοιίά. οοη&πιιΙί6ΐιη( β. ζ, Μ&γο. 509. ΙηοίρίΙ 1ίΙ>6Γ & οοηιιηεηί&Ηο 
οηοητιηο ίη Ιβα^ο^. ΡοΓρλ^Γίί, άβ ^αο λαβο ηοία &άβ€ηρ(& ββ<: 
Έ^ήγηβΐς αντη τών πέντΒ φωνών καΐ μΒτ οιντάς τών ηατηγο^ιών 
ο^τΒ τον Αμμωνίου ο^τΒ τον Φίλοηόνον η τινός έβτι τών μΒγάλων 

*} €οά. φύΰίς• — *'^) Οοά. φνοίχοας. 

ι. 1 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 2 Ββ ΰοΑ1«11ι«• ^ηιβ«Ι• Ογ^αβι. 

έκΒίνων^ ψΒωτέ^ον γΒ μέντο§. τιν6$ ηατά πάντα τοις π^ΟΒί^μίνοις 
Ιπομένου. Α 5 ιηί(ίο ιηαϋΐηβ ββί. δβ^ηί^ατ οοπιπι. ιη €&(. £ο1. 41 — 76 
Οίτιηρίοάση ηοπυηβ ΓβεβηΙί ιη&ηα Ιηβεηρίοβ. Ρτοοβιηιοιιι ΐηο. : χοτ- 
9•άπίζ α^χόμΒΡΟί των Βίύαγωγιιιώρ έλέγομΒν χα η^ος ηάβαρ φίλούο- 
φίαν βνντΒίνοντα^ ιιηάβ ββ^αΐΐατ βηηάβιη &αο(θΓ6ΐη εϋ&ηι άβ Ιβ&^^β 
Ιίΐιηιηι οοιηροβιιΐβββ , 9<>^^™9*^^™ '^^'^ βοίαιη ηββοΐιηιΐ8 ηυιιι βα 9<ι&β 
ρΐΓα6€688βηιη( βΐ (τΠιαβηάα βίη(, ββά βϋαιη ΐηοβΓίιιιη €8( ηαιη ϋΐι 0ΐ7ΐιι- 
ρίοάοΓΟ &1(6Γ εοιηιιι. βοηρίαβ βΐί. Ι. ΜοΓβΙΙί 1ιί51. ιηβ• Βαββ&ηΐ 1802 
ρ. 122 ϋά Ρΐιίίοροηηιιι ααοΙοΓβιη Γβίβτεηάαιη 6886 β οοιί. Μα(Η(6η8ί ρΓΟ- 
1>&τι(. Η6ΙΙ1 €θΐιιιη6η(&ηιΐ8 βηΐι Αιηιηοηϋ ηοπιΐηβ βάΚαβ 68^, ^υία ΡΙιί- 
ΙΟροιιαβ 1ι&6€ βελοΐία οοοβοηρβίΐ Ιχ των ύννσνδίών Άμμωνίον. ϋβη 
α€€ίάί886 τίά6ΐηιιβ ϋ8 β6ΐιο1η8 9α&6 Ιια1)6ΐηπβ 46 Ληαΐ. ρΓ. ΡΙιΐΙοροηι ηο- 
ιηίη6 ΐιΐ8€Γίρ(ΐ8. ^αοι1 ^παιη Τ6ηιπι βί( ίαιη ίρ8ΐιιιι βχρίίοαίΐοηίβ ΐηίΐίαιη 
βοιηρτοΐιαΐ: αΐ ψνχαΐ αΐ ήμέτί^αι ^μναί μίν ονααί των σωμάτων 
ι^^ιίναντο 9ι αυτών των νοημάτων ϋημαίναν άλΧήΧαίς. Αΐϋβ τβτΙΐΜ 
ίάοΈη 6ζρΓ688ΐιιιι 68( !■ βοΐιοΐ. Λπιπιοιιϋ €θ4. Ι4αιιτ. 71, 10. ΗΪ66ΐιτά. 4. 
55. Β688»ήο ϋποίΟΓβιη ρο(&τί( Γ666η(ΐθΓ6ΐη Ρΐιϋοροηο β( Αιηιηοιιίο. 
ΜιΜ ^αίάβιη ορώηα 9>^®9*^® τίιίβηΐιιτ &1ι ΑΒΐ|4βιίο ρϊοίίβοΐα ββ«ο» 
Ρ1ιι1οροηη8 ααΐβιη βοηιιη ^α&β ϋΐι ιΐΐο αοοβρΚ ηοταιη Γ666η8Ϊοη6ΐιι 
ίΪΒοίΙ (αηάβ β&ίαιη ίη 86ΐιο1ιί8 ςπαβ ιΐ6 Αηαΐ. ρΓ. 1ι&1»6ΐηιΐ8 τ«ή8ΐιηϋ6 
€8| ΡΗϋοροηαιη άίβρο8ΐιίβ8β ιηα9Ϊ8 6( Γ666ΐΐ8υίβ86 9Ρ^® ^^ Απαιηοηΐο 
61 Ιπιάΐ(& ίαβηηΐ , 91^^™ ηοτα ιρ8αιη &άί66ί886) , 9*^ 9^^®™ Γ666η- 
81006 ΟΙτιηρίοάοπΜ ^ηίάαιη ΐ(& 0808 6β(, αΙ ρ&6η6 ηΟιίΙ ηΐβΐ τβΓ- 
1>& ιιια(ατβη( : ηοτα 6ηΐιιι 8&(ίβ τατα 8ΐιιι( ΐη Ιιοο ΗΙιγο , 1»οιι& οϋααι 
ΓαηοΓα. Εηηάβιη οοηιιηβιιίατιιιιιι λ&1>6η( 6(ΐ&ιιι οοάά, ΡαΓ!88. 2051. 
1937. 1$η». 1973, άβ 9αη»α8 τ. 9^« ^"Μ^ ΒΓ&ηΑιβ Α1)λ1ι. άβτ Β6γ1. 
Αΐι&ά. 1833. Ηί8(.-ρ1ιί1. ΚΙ. ρ. 284. Ροΐ 83 ΐ6β;ι(ιΐΓ Γηίώαπι οοηι- 
ιη6η(&ηί ίη ΙίΙι. «1β ίη(ρ. 8ίηβ αα€(οη8,49οηιίη6: μέλλοντας ύνν 9Ήβ το 
ηα^ον μά^τιμα το πΒ^Ι ^(^μηνΒίας ηαζά τον ' δαιμονίον Άζίύτοτελονς 
άκ^φώς έκτΒ^Ιν ααφηνίοαα^αί. , |ηά6 α ίοΐ. 92 Ιια1»6π(ητ 9αίη9η6 Υο- 
668 ΡοΓρΙι., ψΛΛΟ ιη6ΐιθΓ6 €ΐι&τ&6ΐ6Γ6 οΐία πλ&ηη 6χ&Γ&ϋΐ6 8ΐιη(. ΟβίηΑο 
Οαί. , άο ΐη(ρ. , Αη&Ι. ρΓ.. 6ΐ ρο^ί,, η^^^^^^^™ ιηπΚαβ 8ΐιηί τ&ηα6 Ιβεΐΐο- 
ηοι, 86^ ρ&ηιπι ηϋΐ68. $€ΐιοΙια αάι1ί(^ 8αη( 6( ίη ηιατ^. 6( ίη(6Γ Υ88• 
ίη Αη&1• του ύπάρου των φιλούόφραν^ 1οαηηί8 Ρ64ί&8ίιιιί; οί. ΜοΓρΙΙΐ 
1. 1. Ρ&Γ8 Ιίΐιη ηοτί88ίηι» ίΐα ιηαιίβίαοΐα ββί, ιι( Ιβ^ί ρ&6η6 η69ν€&(« 
Ροΐ. 307 8699* οΐιατ^^• Ιβ^ίίατ Τΐιβοιί. ΡτοιίΓΟίηί 6^ I^6οη^8 Μα§^η(6ηι 
οοιηπι. ίη Αηαΐ. ροβ(. ΙίΙι. II ; οί. ηααβ «Ιίχίηιαβ άο €θά, Ρατίβ. Β^. 1917. 

ΜαΓ6. 203 6( 204 5οηι1ι. 8. 8&60. XIV ηη11ία8 |βιτ6 ρΓ6ΐϋ. Οο- 
41618 204 ^νίηάβοίιη ίοΐίοπιηι ρΐυβ ^ΐΜΐιη 4ίιηίάία6 ρ&Γ(68 &τυΐ8&6 βαηΙ 
.^ &Ι) ίηίίίο 1ίΙ)η 6( 4η Αηβ. Ιβα^. ΡοΓρλ.ι α( 8οΐ6(, ίη αϋτο^ηο ογ^- 
ηηηι ρπΐ6€6άί(. 

Μάγο. 214. δοηρία Αηβίοΐ6ΐί8 Ιο^ίοα ηοη Ιι&1)6(: ί&11ί(υΓ βηίιη 
Ζ&η6(ϋ οαίαΐ. 1)ίΙ>1. η». Β, Μανοί νοη. 1740. ρ. 115. 

Μάνο. 211 Ιιοιηΐ». 8. Ρατβ ρήοΓ 8αβ6. XV, ρο8(6ηοτ ίηάβ α 
ίοΙ. 151, φΐο ΊΙιβορΙιτ&βΙί αιβΙ^ρλ^βίβα ίηαρϊαηΙ, «αοο. XII οχαπΟηβ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ θ6 οοΑΙοΙΙιαβ ζΤΛύ€ΪΛ Ογ^&οΙ. ( 

Μΐ. Ροΐ. 196 6&(., ίοΐ. 149 19^. 46 ιοφ. Ρααεα 9<ι&«^α» μΗοΟα 1ια• 
ΐΜηί. θ6 ΓβΗ^αίβ ί^ίΐΛ^ ΙηβαηΙ οί. €&(&!• ΜϋέΛψίίγΛ. λαΐα• εοιΙ• οοη- 
Μϋ Β€ΐί1ί«Γ. 

ΜϋΓβ. 599 1>οιη5. 4. ιηΐιι. βαβο. ^ν. Ροβί Ηβηηο^βιι!• τΗβί•• 
πϋΜη ϋΐι ίηΐϋο ιηαΙίΐΑίιι 1ιαΙ)βη(ιΐΓ ΙβΑ^ο^β €ΐ Οαίβ^. οαιιι οοηιιηβηία• 
πο, ϋΐιΐΐΗ ίηΐίίοιη τίθβίατ θβββββ. Αηείοτβιη βιοβ βΜβ Λπιιηοοΐιηιι 
Βοηιιιιΐΐίβ Ιοοίβ €θ11&(ίβ οοιηρβΓίυιιι 1ι&1»6θ. δβςααηΙιΐΓ Ο&τίάίβ οοιη- 
ηβοΐΑτϋ, 9^^<^ ^^^ ®β^ ΒΓ&ηάίβ, 6( ΜίοΙι. Ρββίΐί βχρϋοιιΐίο 1ί5ή 4« 
ίο(ρ. ΡβΓ 1ίΙ)ηιηί βιτοΓβιιι ίο1ί& ίία Αίβροβίία βαηί, νΛ Ιβ^ί οιηηίιιο 
ηβ^οβιιιιί, ηιβί ηηίβ βαβεβρβΗΐ 1οη§^ηι οπίίιι&η^ί ΙαΙιοΓβιη, ^αΐ βο άιΆ- 
βίΐίοτ βηΙ, ςιηοά οοιηιηεηϋιηιι• βίη^αΐίβ οοαίβχίαβ ρ&Γ(ίΙ)ΐιβ ■αϋίβοΐιιβ β•!. 

Μάγο. 604 οΙιαγΙ. 4. Ι^ίΙιηιιιι ςαίιι^ιιηι ΤορίοοΓοιη 6( •βζ(! ίηί- 
ϋοιιι λα1>€ΐ. 06 ΓβΗήαίβ ^οββ ίη Ιιοο εοά. ίΐΜΐιιιί οί. αιίαΐ. 

Μ&Γ6. Λρρ. IV, 5 ιη6ΐηΙ>Γ. 4. 6λ&Γ&€(βΓ6 βΑίΙβ ηΐΑ^ηο •€ηρέιι•, 
ΙΐΑοΑ αη^αβίο !η(βΓ βίης^ΐοβ τβηαβ βραϋο ΓβΙΙοίο. Ιη Τορ. 6| τβηΐΜ 
6( 1ίΙ^βπΐ6 ιηα^ίβ' οοη(ΝΐΙιιιιι(αΓ. 8€ΐιο1ία ηοη ίηβιιιιί, 164 β7ΐ1θ9ίβιηο* 
πυη β^Γ&6 ίη αι&Γς;ία6 αάβοΗρίαβ. Ροβ( ΡθΓρΙΐ7ήΐ 1β{ΐ^ος^6η Ιηβ. 
Μ^&ηαιη ίοΐ. 16. ^Η^αβ Ιβ^^^αι* : τίτέλίύται ύνν ^§φ η Χογ0ίη π^βιγμα-^ 
τ£ΐα τον Ά^ίοτοτελονς μηνϊ 6εηΒΧιώψί τριτι/ς Ιτβι ^ζω είαοατφ όγδόφ. 
Εβε6η(ι ΒΜηα &<1ί6ο(ιιηι 6β( ,,&ηηο ηιαηιΐί 6828, €|ΐΓΜ(ί «ηηο 1320.** 
Ογ^ποοι ίη(6(^ηιιη ΐηββί. δΰΐιοΐίη ίη ιη&Γ^. 111>η (βιΐίί Τορίοοπιοι 
ηήοηι βιιη( βί εοη(6χία Γ6€6ηίΐθΓα. 9ιια6 βπιβηά&ία βαηί 6& ίη ίρ•ο 
βοηίβχΐιι ί(& οοηβοία 8ΐιη(, α( 911Α6 ρΗοΓ «( ΙβοΙίο, ^^^^ ροβΙεηοΓ, 
■οηο 4ί•ΰ6Γηί ηβηυ^Βΐ. 

Μάγο. Λρρ. IV, 53 1»οηιΙ>. ίοΐ. βΑβο. XII. ΟοΑ6ζ οΐίηι Ρπϋΐ- 
οίβϋΙ ΒΑΓίΐΑη ΡΑΐρίοϋ νβηβίί. '£ 1)ίΙ>1. δ. Μίο1ΐΑβ1ί« ΑρηΑ ΜατίΑ- 
ηοη (ϋ£. ΜίΟΑΓβΙΗ ;ΐι161: εοιίά. ηββ. Υβη. 117») ίαΑΐυβ 6β( ίη 1)ίΙ)Ι. 
Β. ΗαγοΙ ν•η. ΑρρβηιΙίοίβ οΑιιίο^β ιηΑηα β€τίρ(ιιβ (Αηίιιηι 6χ•(α( ίη 
ίρίΑ 1>ί1^1. £(1ιΐ€Α Ιιιιίυβ €θ<1ίοίβ οοηίαΐίί Β«Ι(Ιί. δοηρΙΟΒ 6β( €λΑΠΐο(6Γ6 
ηίΐίάίββίιΐΜ, Ι>ίρΑΓ(ί(ο αΙι λοίΐίο, ρηιιΐΐο ροβί ίηίίίηηι 1ίΙ)η II. ΛπαΙ. 
ρτ. ΙιιηΑβ 6θΐΑηιηΑ6 ηοη Ανηρίίαβ άίβΙίη^νηηΙηΓ. Ι8Α90^6 ΡοΓρΙι. ιηίηίο 
ίη•α*ίρΐΑ 6β( 1ίί(6ηβ ηωίαβοαίίβ. Β6ΐί9υ& απ( (ί(η1ο• ΙΐΑΐ)6η( τβοβηίίο*- 
Γββ Αη( ρΐΑη6 ίίβ 0ΑΓ6η(, 6Χ€βρΗβ 6(1ιίοίβ 6( βορίι. βίβηοΐι., ςηί ηιίηίο 
ίηιοηρίί βαηί ,6θά6ΐη €1ιαγα€(6τ•, ςηο €οη&6χ(υβ 6ΧΑΤΑ(αβ 6β(. Ροΐίοηιιιι 
ηηιηβηιβ ηοη ΙηάίεΑίυτ. δοΙιοΙίΑ ηοη ηιαΙίΑ βΑ^αβ Γ6€6ηΙίθΓΑ. 1η(6Τ 
βίη^ΐοβ ΙίΙίΓΟβ Τ•ρ. (ί(αΙο οιηίβΜ Αης^«(ιιαι βρΑίίηπι τβΐίείυιη 68(. 
1^6111 &€(υηι 68( 175 α 2 ρο•( Βί^ηται^ ιιΙ>ί 6ΐβηο1ιοηιιη ρΑη Αϋβπι 
ίΑοίρίί. ^ 

Μάγο. Αρρ.ΐν, 51 ΙμμβΙΙ). 4. τβο. ΑααΙ. ροβ(. Ργιπια οαίηβ- 
φΜ ρβΗο^ί τ6τΙ>Α ηιίηίο β€Γίρ(Α ραηΙ. Ι^ίΙιβΓ είβ^ΑηΙβΓ βχΑΓΑίαβ 6«( 
ώΑπιεί6Γ6 ^ηΜάϊ. δΑίίβ Απιρίαπι Ι«ί6Γ βίη^ηίοβ γβΓβυβ ΓβΠοΙαηι 6β( 
•ρΑΐίηιη. δϋΙιοΙΪΑ ί6Γ6 ηαΙίΑ ίη βο Γ6ρβηιιη(ατ. 

9ιιβΓίηίΑηη8Α. IV, 3 ΒΗχίΑ6 ΙίίΗ• ραΜ., οαίιιβ οα(α1. οο44* 
ηΐΜ• άαο τοΙαηιίηΑ €θΐηρΙβοϋΙιιτ• ΟΙιατ(. 4. γ6€. ίοΐ. 110 — ^^146 €α(ο- 
^<»ίΜ ΙΐΑ^βί, ^ϋίΐιιιβ α4£β€(ιμ €•( εοπιιηοιι^ηαβ ρΓοΙίχηι α1» ίηίΐί•. 

1 * ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 4 Οο οοΑίοίΙιηβ ^Γα6οΪ8 Ογ^αοϊ. 

ΕαΑθίη ηιαβα βοΗρίαβ ΎΪΑ^ίητ 9"& οοηίβχίυβ. €οΑ. ΙιΐραΗΗο μτ. 
€οη^6χ(ιΐ8 ηαΐΐίαβ ίβΓβ ρΓβ^ϋ 6β(. 

ΛιιιΙ>Γ08. Β, 103 βί Β, 82 Ιιοιηΐ). 4. β»βο. XV ΡοΓρΚ• ίβα^. β( 
ΟΓ^αηοη ΙιαΙιβηΙ €υιη βοΗοΙ ίη πιαρ^. 6( ΐΏίοτ τβΓβαβ. 

Ληι1)Γ0β. Ο, 97 1>οιιι!). ίοΐ. ιηίη βοβο. XV. Ληιίοΐβΐίβ ο«ΐ6£^. 
β1> ΐηιΐίο ιηοϋΐαβ οοιη οοιηιιι. Λιηηιοηη, ουίιιβ τ6Ρΐ>α & βοη(6χΙυ ηοη 
άίβ^ίηξ^υιιηίιΐΓ. ΝοΙαηθοηι 68<; ς^οιΐ ιη ΰοπιπιβηί&ηο ίιΐίΕ^8 α^ΐΐιιιτ άο 
ϋ8 €{ΐΐ6^0Γϋ8, ^αΜ ΑΓίβ&ο(6ΐ68 Ι6τίυ8 (αηίιιιη Λίύξΐί (ηον, «οτί, χΒίσ^αι, 
^χειν , ποίΒΪν, ηάβχην), »ηίβ^ιι»ηι βα ρ»™ !ίΙ)ΓΪ 6χρ1ίε&^Γ, 9*1*® -^ί" 
οίΐιιτ Ρθ8(ρΓ{ΐ6άιεαπΐ6η<;& , Ηα α( ά6 οαίβ^οηα ϊχ^ιν ηοη ίη Αηβ ϋΜ 
Αίο&ίϋτ, 8βά αΙΗιηο Ιοεο άί8ριι(6^Γ ιΐβ ιηοΐιι. Ρθ8( Ρΐιϋοροηί οοιηιη. 
!η V ΤΟ068 βίηβ αιΐ€ΐθΓί8 ηοηιίηβ Ιβ^ίίιΐΓ αηηαβ 9<ιο Ιί!)®!* βχ&Γ&(ο8 €8( 
^^νζ Μιχτ. ια Ι 6. 6956 β. αηηο €Ιιγ. 1448. νΐύηΐΒ. Ααο εοΑίοιβ 
ίοΐΐα ιηίΐίαιη ΗαΙιβηΙ; ΗΙ>ή άβ ΐη(ρ., εαί 8αΙ>ί66(τΐ8 β8( εορΒίη. αηοητπι. 

ΑιιιΙ>Γθ8. I^, 93 ηΐ6ΐτι1)Γ. 4. 8&6ο. Χ/ΧΙ. ΤίΙαΙΊ 1ίΙ^Η8 ιη&ίοΗ- 
1)Π8 8οηρ(ί 6( β^υΓί8 ρίε(ί8 ορηαίί 8αη(. δοΗοΠα ίη πιαγ^. βαηΐ 8&βεα1ι 
XV. Ρηιηα ιηαηιι βοηρίαιη βοΐιοΐίοη ίη ο&(. ιιηαιη ίπτβηί, η^οά Αο ρή- 
ταίίοηβ ΛξΜ> ΡταβοβιΙΊί ύΜλ ΑτΪ8ίοί€ίύΒ &ιΐ€(θΓβ'αηοΐ]7ΐηο (βά. ΒιϋιΙβ 
ρ.60βηφ, ηΙ)ί ιηοηβηάιιιιι ββί αΙ(;ίπΐ08 άαο τβηη8 ρ. 67 αναλφάβητος,.• 
ίάΧος Γ6θβη(ΐοΗ ιη&ηιι αάί6€(θ8 ηοη &ά βαηάβιη λαοΙΟΓβιη ΓβίβΓβη- 
βοβ 6886 9^1 οοηιροβιιίΐ; ρΓΪ0Γ68. Μίηίιηβ 6ηίιη άβ ΑΑβίοίέίβ Αίοί ρα- 
ΙαηΑα 8αη1 Τ6γΙ>& αναλφάβητος οντοαΐ οτιχογ^., 8βά ά6 ΐρ80 τβΜπιιιιι, 
9η! ρΓ&606βββηιη( , αιιο^οΓβ). ϊ^^\)βτ άβ ΐη(ρ. 86ΐιοϋ& ΙιααΑ γ&γ& 1ι&1>6ΐ 
ρηηια πιαηα 8εΓ. ΓοΗαηι ηιΐηιΐ8 &η(ί9νιιιη 9υ{ΐιιι Γβ1ί9α& οοβΙΙϋί ίηββΓίαηι 
68( τ6Γΐ»α Αη8(ο(6ΐί8 22 Ι> 4 τοΐς ... 32 βίναι 6οηιρ1β€(6ηβ. δβ9^^<^^^ 
9ΐια6<ΐΒΐη 6Χ Αιηιηοηϋ οοιηιη. βΧϋ6Γρ({Γ. Ρήηι& ά666ηι €&ρΐΙ& Αη&1^6θ- 
ταηι ΓβεβηίίοΓα βαηΐ, &η(ΐ9ναηι ηιαηιιιη τ6γο ηή^αή το1αΪ88β τί^βίατ- 
9111 Ιιοο 8ΐιρρ1βηιβη<ιιπι β€Γίρ8ί(, αί άί£β6ΐ1ία8 8ίΙ &ά άϋαάίο&ηάΐΗΐι 
9α{ΐηΑο Βΐΐίβείαιη 8ΐ(. δοΐιοΐίϋ β&βο. XI Ι/ΧΙ II !η(6Γ 8ίη^1θ8 Τ88. ιηί-* 
ηιο, ίη ιηϊΐρ^. &ίΓαηΐ6η&ο 8€Ηρ<;& 8ΐιη(. Ιη Αηα!^(ί€ί8 8€ΐιο1ία ρτίπια 
ιη&ήη8εΓ. ρ&αο& (αη^ηι οοοηΓπιηΙ, 8ΐιΙ> βπβηι 1ί1)η II ρηοηιπι β( αΐι 
ίηΐΐίο ΙίΙιΗ 1 ρο8(6ηοηιηι ίτθ9α6ηΙίθΓα 8ΐιηΙ. Έχ(τβπια ρατβ ΙΙΙιη ηβ^^ 
ϋς^ηΐία 6χαΓΒ(α 68(. 

ΑιηΙ>ΓΌ8. Ρ, 67 Ι>οιιιΙ>. 4. ηιίη. β&βο. XV Αη&Ι. ρο8(. ηίί»άίβ8!ηΐ6 
80Γ. 8ίη6 86ΐΐθΙϋ8 1ιβ1)6Ι. 

ΑιηΙ>Γ08. 9, 87Ί^ηιΙ>. β&βο. XV ρΐα^ΐιαβ* ιη&ηΙΙιιιβ βοηρίαβ• 
Ιιΐ8ΐιη<; ΜΐοβρΗοΓΐ 6γ6^ογ&6 βοηρίηιη 46 Αβ^τοΙαΙιίο β ΐ8(ίηο (τΒηβ1&(ιιιιι, 
ιΤ68ροηβίοη68 βρίβοορί ΊΛίτι ΙοΒηηίβ, ΡοΓρΙι^Γ. ΙβΒ^., ΑηβΙοί. €&(■ , 46 
ίηίρ., ΑπβΙ. ρΓ ουηι βοΙιοΗίβ 6χ ΑΐΒΐηοηίο 6ί ΡΙιίΙοροηο 6Χ06Ρρ(ιβ, 
1)Γ6τίΙ>ιΐ8 ηο(ί8 ιηίηίο 8εηρ(ί8 ^^ £^ιιη8 &4ίβ6(Ϊ8, ΕαοΗιΙίβ βίβηαβηία 
οηπι 8ο1ιοϋί8 Βηοη^ηιίβ, ΑρΗίΙιοηίί 6( Ηβηϋο^βηίβ 8€Γίρ(& γΙι6Ιοπ6&. 
9ιιί ηοί&ηι βοήρβΚ ίη ρΓΐιηο ίοΗο ,,οοάίοίβ Ιιαίαβ ηΐΒ^η&ιη ρΒΗβιη 
' ρ6πιη(ί9ααπι 6886 6ί τ&1ά6 Βοπβπι" Βα( ί&ΐ8ΐιβ 68( Βοί ιηβηίίίπιβ. 

ΑιηΙίΓΟβ. Β, 54 ΐΗ>ηιΙ>. 4. Ο6θΐη64. 46 ο^οΐ. (ΙιβοΓ. οί ΜβίοοΓ., 
Αιηιηοη. ίη V γοοο. 6( ο&Ιβ^., Μ&^βηίβηί ιη 1ίΙ>. 46 ίηΙ;ρ. οοηιηΜηΙ»- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ θ6 ΟΟάΐοίΙΐνβ ^ΓΑβοΐΐ Οϊ^ϋΟΙ. 5 

ηαβ, ΐ|ΐιί £βΙιο Ρΐιϋοροιή ηοιηοη ρπιβ ββ ίοΗ, Αη»Μέίι» γβΗκι ««- 
ιΐβιη ιη&ΐΝΐ ΜΗρϊΑ •ιιη(, ββά ιη ιηΐηοηΐιιιβ ίοΐίΐβ, ί(α α( & οοηιιηβιιίιιτϋ• 
ΒϋψΛΤΛίΛ 8ωΙ, 9^ πι&ΙοηΙ>ιιβ οοηΙίηβιιίιΐΓ. Μ&^βηΙβηί οοηιαι. ϊοΛβαΙ• 
ρη 6οη&6χ(ιΐ8 ιηί(ΐαιη (&ιι(ιιιιι λαΙ>β(. Ιη Αηβ βίοβ Ιιαβο ιηίηίο «οηρίϋ 
οοοηπταοί : τέλος ανν 0ίφ της τον οζγάρον Ά^ιοτοτίΙιηής 9ι9ααχαλΙας, 
ίτ§ΧΈίω9^ δΐ το πα^ον βίβΐΐον δίά χ*ί^ος έμον Άλίξί^ν άμν^τωλου τον 
ΣοΙν$ί9ί μηνί ίονλ. $8 ίνδ. ιε' Ετονς ^ζψηη', αγία τ^ιάς βοη^ΒΪ τφ ύφ 
δονλφ Άίεξίφ τφ άμα^τωΐφ. Εοάβιη ίοΐίο τβησ Ιβ^αηίιΐΓ Ληαΐ. ρτ• 
&&ηιιΐ6ΐι<ο βατίρίΑ Ιοη^β ρ&ΙΙΐάίοΓβ ίηάβ α ρ. 68 Ι> 15. ΙΙηιιιη ίοΐίαιη 
ςαοιΐ αΑ €θΐηιη. ρβΓϋηβί βπτοτβ ϊη οοηΐβζίαιη (πιηβροβϋιιιη β8(. ΑβαΙ. 
ψοβί, ιιοη ηάβ^η. ΟΜοί. Ηοφαιηίία ίΌ1ί& τ&Γίαβ ιηα^ηΚαιΙίηϊβ 9<ι<^β ^<*»* 
ΰαβηί ^αβι1«ιη βζ ΐβα^^β, βαΙβ^οΗ&Γαιη ρατίβιη (&Ι) ιηϋ. — 13 α 19), 
Λ^ην τον βί αχημιχτος 6χ ΑηαΙ. ρρ., ροβί ΐ|α&ιιι οοηϋηααηίιΐΓ 6( Αηίαη- 
ίατ οΛίβζοτΪΛο. ΈΜιψχΛ ϋΙ>η ραη &ά ΑηαΙ. ρΓ. ρβΗίηβί αη(β& ίη(€Γ- 
πιρ(&, ηβςυβ Ι&Βίβη ίοΐβ^^ ίηβαηί. Μ&ίοΓ ρ»» €θΑίΰίβ ιηαΐβ ϋί- 
ίβοία 6β( 6( λοηιοΓβ αάβρβΓβο β( ιη&Γς^ηίΙ)τΜ αΙ>8€ΐ«!8. ΟοιηιηβηίΑηι, 
ιΐβ 9νιΐΙ>ιιβ άίχΐαιτιβ, αϋα ιη&ηα ιΗΙί^^βηΗαβ βΰτίρίί τΜβηίιΐΓ <|υ&ΐΒ Οΐβο- 
«βιΙΙβ 6| ΑηβΙοΙβΙίβ ορρ. , ηηοηιπι ίρββ €ΐιαπΐ€(6Ρ Ιηεαηαιη ρροΑίί. 

ΑΒΐ1)Ρθβ. Μ, 71 1)οιηΙ). 4. βΒβο. XV. Ρήιηα ηοτβιη ίοΐΜΐ οοη- 
ϋιΐ€η( (|ΐυιο«ΐΒΐη &Α €&(. 6( ίβα^. 8ρ6θΙχιη(ί& βίηβ αυοίοηβ ηοιηίηβ. Ογ- 
ς^αιη ίιι(6^ηιιη 6886(, Βίβι βΙβηοΙιοηιιη 1)οηα ρ&η ^ββοβΓβί. 6&(. β( 
1ί1). Αβ ΐη(ρ. πιαΚα βοΐιοΐία ΙιαΙ>6ΐι( αΙΙα &(πιιη6η(ο αΐί» ηΐιιίο βοηρίιι, 
ς«οηιιιι (οιηβΒ ιη&|ρια ρατβ Ιβ^ ηβςαϋ. Ιη ΓβΗ^ιιίβ ββηβιιη γαποπι 
£ιιηί. £ο4βηι βαβονίο οηιηία, Λβά ρΙαΗΙιαβ ηιαηΐΙ>τΜ βχ«Γ&(α τίάβηΐιιτ 
£ΐι&πΐ€<;6Γβ βιιϋβ άίτβΓβσ. Νβιιι αΐία πι&ηαβ βοΓίρβϋ ίηΚίαηι 1ίΙ)Η Ι 
Τορ., αΐία (οηίιιβ εΙι&Γ&ο^Γ πια^ίβ Γοίαηάυβ ββ(, οοηίβχίαβ &α(βπι Ιρβο 
βηβηύαΗορ τίάβίατ) £«βΒΐ 1ίΙ>ΓΪ II β( πιαίοΓβπι ρ&ρ(6ηι1ίΙ>η IV, ΙίΙιηιιιι 
V — VIII, &1ία Ιηίιηιη Αη&Ι. ρΓ. ιιβ^αβ &4 οαρηί XXIII, &1ΐα 9ΐι<>^ 
κΐι^ατηη β^α^ ρΓίοηιποι β( ροβί. ΑηαΙ. , αϋα εα(β^ήαβ , αΐία ιίβηι^ιιβ 
ϋΙ)ηιπι Αβ ίηίρ. 

ΑιηΙίΓοβ. Μ,89 Ι>οπι1>. 4. ΑηαΙ. ροβ(. ΙίΙ). Ι βαβο. XIII. I^οη^β 
ηιαχΐιηαυι 1ιΙ)η ραΓίβηι οοηιπιβηίαηαβ οοοαραΐ αΐία ιηαηα βαβο. XIV 
8ΰηρ(αβ. £( 6οηΐ6χ(αβ 6( €οηιηιβη(ατίί ϊηίκίαπι τιχ 1β^ ροίββί: Ιο(ιι• 
€ηΐιη ϋΙ>βΓ πιαάβίαοίιιβ ββΐ, ηι>9ΐΐ6 (αιηβη Γβΐί^αα αά Ιβ^βηάαιη άίίΗ- 
οίΠα βαηί. €Ιιαταοΐ6Ρ βοηρίηραβ ^ραηΑιβ, βοά οΙιαΓ^α ιποΙΗογ πβα ιηιιΐ•* 
ίηιη αββοία ββΐ. 6οη(βχ(ιιβ τβΓΐ>α βαορΐαβ ραΐΐίάίββίηια βηη(. Τιίαϋ, 
9αο οοιηηιβηίαΗαιι ίηβοηρίαβ ίαϋ, τββίί^ία αρραΓβηΙ 9<ια® αηείηίβ 
ηοη οΐΓβαηΜίβάΙπιιιβ : [Ιωάννου τον ΦιΧοπόνον Άλΐ'']ξανδζέως όχο- 
λαατιχαΐ άποαημΒί[ώαεΐ9] $ίς το πρώτον των νϋτέ^ων άναλντΜωρ 
Άί^ιβτοτέλονς. Ρηπιιιπι οοάίείβ ίοΐίαηι ηο(αηι 1ι&1>6( Γβεβη^ΐΟΓβηι, 
^ηαβ Αΐβχαηάή ββββ Ιιοηο οοηιηιβηίαΓίαπι άοοβί, ^αοΑ ^^^^ αάΐιαβ 
βηρ6Τ8υη( ίη ίνοηίο 1ι1)Γί οοηΑπηαΓβ γιάεΙιαηίιΐΓ. 86 Α ^ααηι ΐρβοιη 
ΐη8ρ6χΐ886ΐη , ηιοχ ^ααιίίαηι 9^οι1 6Χ ΐητβηΐο οβρβΓαηι άεροβιιι. Νοη 
βταΙ ^116111 ίητ6ηΐτ6 βρβΓαΙιαιη Αΐβχαηάτί οοηιιηβηίατίιιβ , Λϋά Ρΐιίΐο- 
ροηί, αέ ίοάίοατί ίη (ϋοΐο• ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ θ6 οοάΐ<^Ι^ΐΜΕοιη&ιι!•, βλ η• ςαΐ ίη Ιήΐιΐ. ν&1ίΐϊλΐι& ϋβιοτν&ιιίιιτ βΙ ϋι 
ςαί ίη Αηβρβϋοα, •οι{ρ•ί( Βγ&οΑϊ• (Α1»1ι&η41. ά. ΒθγΙ. ΑΙι84. τοη ]Θ81« 
ΗΜ(;.-ρΙιί1 ΚΙ. ρ. 47). 9ιιί 9<ηιιι^ ΑΙζβΓϋ ηοη •ο1αιιι ιΐβ οιηηίΐιιι•, φίΜ 
γίάί, 86ά βϋ&ιη Αβ ρ1ϊιτί1>ΐΜ, ηοη ^αΐιβο ςαοΑ &ΑυοΗΐηι. Οο^ίβΜ ^ 
αά ΟΓ^ηοη ρβΗίηβηί οοιηρΐ€χιιβ 6β( βαΐι ηαηιβηβ 1 — 79, 257 6( 2^8• 

Ιί&α ίη ββ^νι^η^ί^ΐ" η® Β&ηιΙιηί εα&&1ο([ρηιη 1»ϋ>1. I^&ι1^βη(^&ΒΑ0 
ύζβοηΐιβτβιιι άο οοάΑ. Ι4&ιιτ6η4(. ηΐΐιίΐ άίοβΓβ τοίιιί ηίβί ^α&6 αά^βη^ 
τίάβΙ)&η(τιτ. 

ΙϋΐϋΓβηί. 72, 5 (Β&η^ίηί 111, ρ. 30). δοΙιοΐΜΐ β^άύοι νηο* 
•οηρία βαηί 9*^ Ι6ζ(ιιβ. ΐ4ί(&6Γ&ηιηι ίοτηιαβ ήιηίΐυπϋ&ο ΙΙγΙι. Β&'*)• 
ΡοΙ. 120 (49 & 27) αϋβΓ» ηι&ηηβ ίηΰίρίί βα^υβ Γ«ε•η(ίοΓ• Ροΐ. 179 
(69 Ιλ 4) ρήοίτ ηΐΑηαβ νοάΐί, Τορίειι βλ βορίι. 6ΐ«ηο1ιί . ηι&ηιι βοηρϋ 
«ϋϋπι άααίιιι• ρΗοήϋαβ ΓβοβηΗοΓβ. Ροΐ. 213 βΰαννοητον <ίνψταγμα φρ* 
λοαοφίίκς^ ^αοά ηοη βιΐϋαπι ραΐΑτίί Βαίιΐβ (ΑΓΪβίοί. Ορρ. Ι, ρ. 150), 
6(ϋίιυη 68( βαΐ» ηουιίηβ βΓβ^ΟΓϋ Αηβροητηιί ρβΓ νοβ([ρ6ΐίηιιιιι Αιι^• *' 
νΐη^βΐ. 1600. Μβηι ίηββΐ ίη εοιί. Μ&το. 591 6( 231 ίοΙ. 217 _ 234, 
ιι]>ι 1ίο6( ΓβοβηϋοΓβ ιηαηιι (αηιβη Γβοίθ ίηβοηρίυηι β«( ηοαιίηβ το0 
ϋ•ΒθΙόγον Γ^ηγο^Ιον , ςαβηι ΜοΓβΙΙί (1>ί1>1. πιβ.) .Οτβ^Ηηηι Καζί&η•»• 
ηηιη €Μβ ιηοηβί , 9ΐι> ίη οοά. Ρατίβ. Ββ^.^ 2062 ίοΙ. 106 ααβίοτ Ιιαίιιβ 
οοηρβηάΐί βζΙιίΚιβίιιτ. £χ οο^βηι 1ί1>Γθ ίηίβΐΐί^ίηιιιβ π^ός τΐ9Μ μαΦψ• 
τι^ν ίβίυηι 1ί1>6ΐ1ιιπι & βΓβ^οΓίο οοηβοτίρΐιιηι 6β86. 

Ιϋ&αΓβηί. 72, 4. Ρο1ί& ί(& (τ&η8ροβίί& βαηλ, ιι( ΑίΜϋίΙΙΙιηιιιιι 
ύί ίητβηΐΓβ ^^^^^ ^η^^^'^^• Αίηαιβηίιιηι ραΐΐίιίαπι. ΙηίβηοΓ ραη 1•^ 
Ιίοηιηι (αιη ιηι&ΐβ ΒίΤΰοία 6γ&(, ρΓ&οββΗίηι ίη (ορ. βί βορίι. ο1., αέ 
ηοτα ΰΙιοΗϋ &([ρ^1ιι(ίηα(& ηαηο Γβίβοία ςαίιίβηι βί(, •β(1 οζ^τβιηί τβηαβ 
&ι&α ο^&Η» έβοϋ Ιο^ οιηηίηο ηβ^αβαηί. 

Ι^ηαΐ.βηΙ. 72, 3. Ιη £ηβ α1ί& ιηαηα ΙΚίοηιβ Ατητ (ν ^Ηβ 1«|^• 
ρτο ι&ϋοτο τ) αάβοΗρίαβ βιιη( , ^ααβ αηηαπι 1383 »4βηοί&το ραΐΑτο»» 
ηιη, ^αο οοά. •εηρ(ιιβ •ί(, οοιίβ ηοη βήί β&6€α1ι XII, ςαοΑ ραΜ 
Βαηάίηί. ^^ *) 1.ίθ6Βΐ λίο ΒΐΙϋεθΓβ ςααβ βοηρΙοΓοβ οοάίοοη , <ιαί IX -» XI β•βο• 
6Χ3Γ&(ί βυοΐ, ρΓορή» 6586 οΙιββΓνΒνίπιαβ. Ιη Ηίβ βηίηι βοπΜ •0ΐβ( 
αϋτως, τάτο αντως, ψ\οά ηυη ίηνβηί ηί$ί ρταεεβίίβηΐβ ω^ δ*; οτ αν 
ρΓΟ όταν; βοήΙιίΐιΐΓ οΰτω »η1β νοοαΙεπίΊΕϋΐη 88ρΪΓ8ΐίοηβ βίνβ Ιβηίβίνβ 
αβρβΓα βΐ 811(6 νοεβπι (^ιιαβ 'ΐόείρίΐ ρ6Γ Ηΐΐ6Γ8ΐη «!6ί1αη(βπι, {ο(& ηοη 
βα()5ΐεη6ίΐυΓ, 86(1 &(ΐ86ηΙ)ίΐιΐΓ. ΡΑΓΐίεα1«6 ςααβ Βίοι» ΙίΚβτίβ 6οη»{»η( 
υΐ ^£, έπ ϊιλ ςΙίνίάυηΙπΓ υΐ &116γα 1ίη6Γ& ίη ρηοΓβ υ6γ•ιι λαΚβΑΐατ 
&1ΐ6Γα ίη δ6(}αβαΐ6. ΡτββΙβΓββ ά6 οοά. Α (ϋΓΟ. 35) ηοίβηάαπι 681, 
^υο(1 8βθο. XV νβΐ Χνί ιηαΗα ίη βο οοΓΓβοΙβ 8αηΙ. ΡΓββ εβίβηβ 
ν έφίΧηνβτιχ^ν 8&βρία8 ά6ΐ6ΐυπι 68ΐ, &εε6η1α8 , 8ρο8ΐΓορΗί βΐ δρΐη- 
108 ρΙβΓί(ΐα6 ιιάίβοΐί βαηΐ ιηαηα Γ666ηΐίθΓ6* Ιη 6θά6πι οοά. ηιο^ί νοτ- 
Βοιαπι 8&6ρβ ίΐα οοηίαβί βαηΐ , αΐ 6γγογ πιαηί£β8ΐα8 «ίΐ, αίΈΐ ^ Λύ 
8ίη6 άίδεηπιίηβ ροηαηΐυΓ , 86πιρ6Γ 80ΓίΙ)ίΐαΓ άνδς^ία , ηοη άν^^β/βί, 
ν έφΒλκνβτικον οιηίΐΐίΐαΓ ίη βη6 ρβηο(1ί , ηίδί ηονβ ρ6ηο(1α8 ίηίΐίηηι 
8απιί( & Λ'^οεαίί. ΙΓΙΐίηια άβοβπι ίο1ί& οοάίοίδ ρβΓρβΓ&ιη άίβροδίΐα 
8αη(. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ Ι<««ΓβΒΐ. 72, β. ΡβΓρβτΑΐη οο(&τί( Βμ^ι 1ι•ο οικϋοβ Αιηΐ• 
ψι. ΙίΙιπιαι II οοιιϋηβτί. Έβί €θΐιιιη6ΐι1&ηιιβ αηοητπιιιβ Ια Ηιιηο Ιίΐιηιιιι» 

^«•ΙΙΙ β ΡλΓίβ. Β6|^. 1873 6Ζ€€Τρ«{( ΒΓΑϋΐΙίβ, ^'^^'^ ί^™ Ρ^^ €θΙ1«Ιθ 

Αηβ ΙίΙιΗ, ^αβηι Β»ιιι1ίαί ϋάίοοΐί, οαιη Αηβ βεΐιοΐϋ &ρ. ΒπΜΐάί•. ρ. 196 
1^25. Ιηϋηιιη βαιη ίβίοΐΐϋ: ρηπια βοίηι ΑηΜίοΜί» τβτΙίΑ ίοίβΓρτβί&ϋοηΙ 
ρΓΑβροβϋα 811Ι1(. 

ΐ4ΐιαΓβιιΙ. 72, 22. Μαηι» ^α& ειιίβ^^π&β ΒοηψίΛ» ηναί «ιϋ- 

I^»11^6ο^. 72, 18 βΙβ^&ηϋΜΐιηβ 09ίατ&(ιι•, ηο(αο ΓληΜίηίΑβ ΛναΑ, 
ΡίΐΜία ΠΙιΗ VII Τορίοοπιαι Γβοίβ ία4ί€Ατί( Βαη^ίη! •ο1ιοϋα«(αβ οο- 
ίηβιΐΜΐι α4ιΙίίαιθ6ΐι(ιιηι, 6β& 6ΐιΐιη ΐηΚίιιηι ϋΐιη οείΑτί οοιηιηβιιίΑηι ίη 
Τ«ρ. αΙ» Αΐβζ. Αρίυτ. οοιηροβΚί, ^ηοΔ τΜβ ία Βηιιά. βε^οΐ. ρ. 291 Ι» 
88 — 292 Λ Ι^ ή παρααηΒυή. 

Ιι&ανβηί. 72, 1 0. ^ ΙΙβοβη(ίβ«ιιι& λόβΙ ρΓΜη& ίοΠα, φ»6 1ΐΑ* 
ΙμιιΙ οΛίοξοηΛτνοΒΛ Μύοία υβ^ηβ &ι1 ρ. 9 Ι» 22 φνοιν^ ^ί Αηαΐ. ρΓ.^ 
φιβο Μ. 33 ι» ίιιείρίαηί, 24 ι& 10—1» 12 ίψ τοΐς. I^^1>6^ II αΐία πΐΑ- 
Βα βχ&ηιέιιβ. ΜαίοΓ 1Ι1>Η ραη α Γβοβηϋ ιη&ηιι ρτοίβοία 6«(, ^υ&β 11- 
1>ηΐ]ΐι 1ιβρ«γ£β€(ιιπι τ^Ι ιηα(ί1ιιιιι βαρρΙβΓβ ¥θ1αϋ. ^ 

ΐ4&αΓβιι(.72, 16. Απυηοιαο (ή1>αί( 9<ια6 ΡΙιίΙοροιιΙ ββββ άΐοϋ 
Ροή». Ββ(^. 1843; οί. Βηιοάίβ. βοΐιοΐ. ρ. 34. ΒβΗ^υ&^υιυ• οοά. Αη- 
ιηοηϋ «οΗοΙί» βιι^βπι βιιηί αΙ^^® ^ βάίϋ•. Οοηίβχίυ• ηαΐΐίιιβ ρτβΐϋ β^ 

I^Αα^6I1(.72, 17. Ιη ιηβΑΙο 1ίΙ)το 4β ίοίρ. (για ίοΙίΑ Αοϋ^αΙοπι 
τί«ΐ6ΐιΙιιτ ίηβΜβ 20 α 24 άποφηβΛί — 23 1ι 35 οτ^ ονχ, ϋβιη 0αΙ6§^• 
13 & 27 ^«Ι — 18 Α 10 ηβίΐ τιΡΗ' ΡΙβΓαηι^αο ειιιιι εοΔ. Β οοητβΑίί. 

ΙιΑΑΓβηί. 71, 35. Μαοιη, ^^β εΑ^ο^. Μήρ•ϋ, Αηϋ^ηίοΓ 6β| 
ηΐΑίια ^οΑβ Π&ηιιη Αβ ίηίρ. 

Ββ €θάά, Ι-ΑαΓβηίΙ. 72, 12; 72, 15; 72, 20; 87, 16 βί 71, 
^ηίΐιίΐ 1ια1>4ι1 9^0^ ϋ§ ΑάϋοβΓβιη ιιιίΑβ άΐτύί ΒΑοάιηί ίη οαΙαΙ. €οάβχ 
φ^ίΛ ηο$Ληί Μοοίβιαεοιι ΡαΙαοο^γ. Ογ• ρ* 84 αβί 1.αιιγοο&. 71, 5, οαιη 
▼βΓο φΐ€ΐιι Λίτϋ Βαίιΐβ (ίί 160) α ο. 5 εΛί^ζοτίΜ ίηείρεΓΟ ηοη ίη- 
τθΒΐ, ^'^'^^^^^^'^'^ ΡΤΑ6&6Τ βοι, ^Αοπιοι Βίβηΐΐοηβπι ίβοΗ, βχβίΑίιΙ ίη 
€α4«ιβ 1μ1>1. 9^9^^ο>^ <^^ 9*^^ ^. <>Γ8»^»0Α ρ6Γ(ίη6η(. 

ΐ4Αΐιτ6Αΐ.72,19. ΡτίπίΑ ββρ^^ηι οΑρίΐΑ 1ΐΑΐ>βί ΑπαΙ. ρΓίοηιιηι• 

Ι^ΑϋΓβηΙ;. 72, 26 Μ. 85—94 Ιίΐ). Ι Τορ. 

Ι^ΑΐΐΓβηί. 31, 37 ίο!• 233 - 262 βί 59, 17 Μ. 165—176 
€α^. Β^ϋ^^ιηη Ι^ί ηί <|ίοΑΐιιιιβ άβ οοά. Ι^ΑατθοΙ* 89 βαρβτ. 77 
οΐίια βΑΛΛίΑοο, ίη 9"« ^οΐ. 400 — 402 ρο•( νΠΙ ΙΛγο• Τοριοοηιιι^ 
€ΐίΑΐιι ηοοί ίηί(ίιιιιι ΑΐΙϋοί^Γ, ^αοά ΒαΜβ οοπαηοηίΑπί ίΓΑ^^πιβιιΙαπι 
«Μ6 ραΐΑνίί. ΡΐΑββί Ιιίο άββοΓΪΙίβΓβ ςιίΑβ ίη οοά. ίιιτοηίιηαβ εοΙίΑΐίβ 
Τβρ. II ο. 3 — 4, ιιηάβ ρΑ(6&Αί ΡβπρΑίβίίοί οιιίαβάΑπι ρΐιίΐοβορίιί Ιαίβββ. 
ΑΪΑΐβοίΐεΑβ βρΐίοιηβη• 

Το^ί^ίον 9•' ηί^Ι των τον βνμβεβηΐίότοί τόπων, 

,ΣηοτίΒΪν εΙ το ως γένο9 νηά^^χον ως ΰνμβεβηηος άτζοδέδωκεν. οίον 
ίίτιβ τφ λεναφ φΛ/ιν (Ιβ^Βρ. φαίη τβΐ φηοε^εν) ανμβιβητιέναι χ^ωμ^τι 
Αλι (109 Α 37). τοντο μεν ονν ηαΐ χ»τά την ονομαβίοίν ί*ω^?/σ«^β» 
φο^τβτια , ΛθΙΙά%ί% 9β %α\ μη δίΟ^ιο^Ιν η'^ίτα* , οίον βΓ «β τη^ 1%^-^ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 6 Βύ οοΑίοΙ^αβ (ΐ^ΓΑβοΙβ Ο^ι^αοι. 

%6νήτά%εχζωΰ9'αι φήΰΒί&^ η τ69 &ν9•^(ύηον ^ξφώ^^αΐ' — «Λ* ονΒννσςγ^ί^ 
γένονς ηαζωννμως ή κβιτηγοζία ο^ (\^ξ* άΧΧοί• 109 1> 5) μ6νΌ9 νο9 
ΰνμβεβηηοτος. βΙ 9ί τι ηζόβλημικ η ηάψτων η μη9έρ^ ίκ δια^έϋΗ^ς 
9%οπ^ν $ί άληΟ'ές* οΓόι^(17) «/ τωρ άντιηΒΐμένων ης ίψη μίαψ ίιπατψ 
μψβ, δίΛΐ^Βτέον Βίς τα ΒΐΙίη τά άντνκΒίμΒνοί χαϊ μ4χ^ι των ατόμων 
(21), ηαϊ βΪ τίνος τοντωψ Βν^ι^ς μι) ονβανμίαν έπιΰτήμην οΐορ γνωατοϋ 
χ«1 άγνώατοΌ άναι^ΒΪ τ^ πρόβλημα (24). ομοίως δΐ τίαϊ βΙ μηδϊν §9'Β- 
το. δΒΪ δΐ ποίΒΪν ό^ιομον %αϊ τον αυμβεβητίότος %αϊ τσν ύποΗΒίμένον 
φ ανμβέβηΐίΒ ^| αμφοτέρων (30 βς.), βΙ άψανή ηαϊ άγνωατα 'ζ ταν^ 
τν, η τον Μς, βΙ τ& Χοιπ6ν §γνωβμένον. οίον βΪ τις^ τον ^6ν 
άδέκΒΪ&&αέ Ιέγ^' ε/ γάζ το άδναΒίο^αι το βΧάπτΒθ9'αί έαη, δήϋοψ 
ως ονκ I<^^^ ΰ-εόν άδιχΒϊα9•αι. &ν δέ τι των ποίλαχώς ^ λεγομένων 
(110 α 23 8(1.), τίθεται δΐ ηαζά τίνος ύπά^χειν, ίειχννναί τ6 μη 
υπάρχον (1β^. ύπάρχειν) τφ ^άτερον των ονμβαινομίνων πζοφερει,ν 
οίον ει το χοιμωμενον αΙα^άνεοΟ'αι λέγει ' έηεϊ πολΧαχώς λέγεται τδ 
αΐβ9'άνεο9'άι, ενεργεία δΐ καΐ δυνάμει^ δειιιννναι μη αΙβ9•άνεΦαί, 
ομοίως δΐ ηαϊ εΐ /ιή νπάρχειν τΦτί , τδ νπάρχειν δεηιννναι; τοντο #^ 
ηοιητέον χαΐ έπΙ των λανϋ'ανόντων ομωνύμων χαϊ άγνοονμένων νφ 
ηροοδιαΧεγομένφ τδ %α^6Χον τδ άντιχείμενον έπιφέρειν, εΐ δϊ μη 
λαν9•άνει το τινί μίν νπάρχειν τινϊ δΐ μη ^ λέγειν, ομοίως δΐ ποιη* 
τέον χαΐ έπΙ των άμφιβόΧων (Ι) 16 βά ^αβιη 1. οί. Αΐβχ.)» ^^^ ^^ ή 
^ΐύτήμη (ίοιτί εί ίηιατήμην) μίαν τΛειόνων τις άξιώαειεν * η γαρ ώς 
[τού^ τον τέλους χαΐ του πρδς το τέλος, οίον η ΙατριΜη του ύγιύΰαι 
ΐίάΐ τον διαιτήααι , η ώς αμφοτέρων ηα9•άηερ ή αύτη νγιείας ηαϊ νό- 
<Γον, η ώς του ηα^' αντδ ηαΙ τον κατ^ ανμβεβηχός ώς ύγιείας (17 — 
22) χαΐ έμπνοίας. εΙ γαρ %ατά μηδέτερον τούτων ενδέχεται μίαν είναι, 
πλειόνων έπιατήμην , δηλονότι ονί* Ζλως ενδέχεται, ίει δΐ μεταλαμ- 
βάνειν εις γνωριμώτερον δνομα (111 ββ^τά τεΰ'έν, οΐον άντϊ τήςπολν^ 
πραγμοβννης την ψίλοηραγμο&ννήν χαϊ άντϊ τον έλενβ'ερίον το (ίοΗ. τ6ν') 
αβωτον. προς δΐ το δεί^άι τάναντία τω αντω υπάρχοντα βχοπεΖν ίΛΪ 
γένους, οΐον εί 6 &ν9•ρωπος ξώον , το δΐ ζώον λογΐκονχαϊ οίΧθ)^ιτ, %&ϊ 
6 αν9•^ωπος Εαται. ομοίως δΐ ηαϊ από τον ειδονς τφ'γένει τάναντίια 
ίείχννναι {δειηνεϊν οοΑ) υπάρχοντα , οΓον έπεϊ ή διά^εοις γένος της 
έπιατήμης (21 — 23) , έάν έπιοτήμη ϊατι (^ 1β§.) φαύλη ηαϊ βπονδαία^ 
ηαϊ διάϋ'εαις ^βται φαύλη ηαϊ απονδαία. τό μίν οίν πρότερον προς τδ 
ηαταβηενάζειν ιρευδής '(1β^. ιρΒυδές} * ον γαρ οαα τφ γένει νπάρχεί 
ταντα ηαϊ τφ εΐ^δει , το 51 δεύτερον αΧι^^εια • οαα γαρ τφ είδει ύπάρ^ 
χει ηαϊ τφ γένει, προς δΐ το αναΰηευάξειν (29) άνάπαλιν 8ΰα γάζ 
τφ γένει ονχ υπάρχει ούδΐ τφ εϊδει, 8σα δΐ τφ εΐδει μή υπάρχει ονΐί 
ανάγκη ταντα τφ γένει μή ύπάρχειν. έπεϊ ί* άναγηαΐον άν τδ γένοίς 
ηατηγορεΐται ηαϊ των ειδών τι ηατηγορεΐα^'αι (34 — 36) , ηαϊ 8αα ίχει 
το γένος η παρωνύμως από του γένονς λέγεται ηαϊ των εΙδων τι άναγ^ 
ηαϊον ϊχειν η παρωννμως άπό τίνος των εΙδών λέγείί9•αι, η (\θζ. ην 
τ. άν) τε9"η λεγόμενον άπό τον γένονς όπωβονν, οΐον τήνψοχήν ηινεΖ' 
4ΐ^α* (Ι) 5) , ΰηοπεΐν εΐ ηατά τι τών εΙδών αύτης ενδέχεται ηινεΐύϋ'αι. 
εί γαρ ηατά μηδέν, δηλονότι ού γίνεται. ΐίΚ03Τ€?)^ 51 %αϊ ίπϊ ταυ «φο- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ %$ίμέψι>υ (17) τίνος ζψτος άνάγιιη το π^οηίίμίΡΟΨ^ η τί %9ζιν §/ τ6 
9^αηίΙμ§Ψον Ιβτι. χΛΤΛβηβνάζοντί μ%ν οίν Χηπτίοψ τίνοψ Ζψτϋς χί 
π^ίηί§{μ9909 Ι•Γ«<τ. Έΐγά^ Ιχείνο υπάρχον Βαχ^^ ιμτΙ τ6 «^οκβ/ϋΐνοι» 
6Ηχ^€&νΛί. άναβηηάζοψτί δΐ τί §βνί9 ίί τ^ π^ηΒίμ9Ψον Ι#η. έ^ψ 
Τ^^το Αίθλον9θ99 τφ η^οηαμέψω 9§ίχ^ μη 09, «νβα^Β^ηβΒτ&ί χ^Λ 
το Μ^οΜ(μ9Ρ99, έπίβΐέηείψ δ'^ %αϊ ίηϊ τοψ χοόνορ $ϊ ηο9 δίαφΦΡΜΪ^ 
οίοψ βΙ το τ^Βφ6μ$ψα9 Εφηβ§ρ ίξ άν^ιγηης βί^ξΒϋ^Λΐ' τζέφΒταί μ^9 γά^ 
άύ τά ζώα^ «^|βτα» ^ ο4% άίΐ (23— ^). 

δίιηϋο &ιΜϋαιιιοη(αιιι ίο οοά, I^&II^. 72, 5, ιΐβ ^ο ηοάο ^ΙχΙηιη, 
Ιητβηαηιι• ϋάίοο^ηη &ι1 Αηοηι Αη&Ι. ροιΙ. ^αοΔ ςιίΑΐη^ιίΑίιι &1» Ιι•• 
Ιοβο ρΐαηβ &ΙίθΒΐιηι βηβ ρ&Ιβί (&|Π( βιΗηι Αβ •γϊ^φφ9αηΛ Ιι^ρούιοϋ- 
6»), ΙοίΒοο ταΜβ άί^ηιιιη ιηίΐιΐ τίοαιη οβλ ^^οΔ 1ι. 1. ι&ΑιΙοηι. 

Έν τοίς νπο&&ταίθ€9 βνΧΧογιβμοϊς πλωτοί Βίύ$9 οΐ ίκ δνο Β^λψ 
9Ό9ημμίρ»9 η διαίΒλνμέψβηβ * βΐητ ο2 ^χ τ^ιων δνο οννημμ^ψο^ς ο^οις 
γ(9θ9ταί ουΧΙογίΟμοΙ, τ^οαζΒ9 δΐϋΐ της §πϊ τον Μ^ότΒ^ον ίπανοδον *) 
%αϊ τέαΟΛ^Η δίά της Ιηϊ τόν Ισ;|^βτοτ. λνμβάψοψται γάζ η κατ«φατ4- 
%ως ο^ ^νο ΟζΟί η ά»οφΛτί%ως 6 δΒντΒ^ς η ό η^τΒ^ος άηοφβηίη9$ 
η άμφότΒ^οι άποφατιχώς. μλΪ η μΐψ έπϊ τ69 (των ιηβ.) η^ώτορ 
ίπάνοδος %ατά #^(Τ γΙψΒται , ή δ* ίπΐ τον δΒντΒ^ον ηβιτά άναί^Βαν. 
οΓοιτ $£ το Α, τ^ Β. επάνοδος ' τ3 Α δέ, ονμπέ^αομα' το Β α^ 
ΒΪταΒίτο Α^ ον το Β* τ^ ^1 ^^, οιί το Β «^α. ηάΐίν βΙ οό τδ Α^ 
τδ Β* ον το Α δέ^ τδ Β ^α. τ^βτ^ον «/ οιί τδ Α, σόδϊ το ^' 
ον το Α δέ^ ονδ^ το Βα^α. έπϊ τ6ν δΒΐίτΒζον ίπάνοδος• βΙ το Α^ 
το Β* ον τδ Β δέ, ονδΐ το Α δ^ο;. ΒΪτα βΙ το Α^ ον το Β• τδ Β 
δέ^ ον τδ Α αι^α, Ιτί βΙ οιί το Α^ το Β• ον τδ Β δέ^ το Α α^α. τί• 
τα^τον Βί ον τδ Α^ ον τδ Β' τδ Β δΐ, %«ϊ τδ Α &^α, *Εξης χοϊς §κ 
οννημμένων δ^ιον οΐ ίη διαλΒλνμδνων ΒίύΙ βνλίογίβμοί , ων η Ιηάνοδο$ 
1^ δπδτΒ^ον &ν τδχ;^ , οίον βΙ έξ ανάγκης τδ Α η τδ £ , μη Ιοτ« δ^ τδ 
Β, τδ Α αφ»• η μη Ιοτι 3^ τ^ Α, τδ Β α^α. Έ% δ\ τ^ιών ΰ^ϋΒν 
οννημμένών οκτώ μίν ονΙΧογιαμοϊ δια της έπΙ τδν η^τον έπανόδον 
οχτώ ^^ δίά της έπϊ τδν (τδ ιηβ.) νοτβ^ο**-*- ονντί9^νται γά^ οΐ τ^ΒΪς 
ζζΟΛ η ηαταφωτίηώς ^ άηοφατίήως δ τζίτός η• χ«1 δ ν^ος κλϊ δ δΒύ' 
τΒ((θς ^ μόνος δ δΒύτΒ^ος, ηάΧιν τΒ α4 η άποφατΜως οΐ τ^ϊς ψ} »«- 
τνφατ§ηως δ τρίτος ^ χαΙο τρίτος ηαϊ δ δΒντΒρος ^} μόνος δ δούτΒ^ος, 
ωβτΒ γίνΒϋ^Λΐ τήν ο4ν^'9€ίν δνταχη, οίον ως έπϊ Μς τ^όηον (τρίτον 
ΒΜ.) βΙ τδ Α^ τδ Β• Βίτδ Β, τ^ Γ* Βίτδ δ\ Α, &9^ τδ Γ. τδ όχημα 
π^τον. δ γάς βννάγων οςος μ4οος ίοτΐ δϊς ΧαμβανόμΒνος^ Χήγων 
{ΐ^ν έν τω η^τ4^ οννημμένφ ιίγονμΒνος δ^ ίν τφ δΒντέ^ω, διδ %αϊ 
άνακδδΒίκτοί οΐ ονΧΧογιομοϊ ού δΒομΒνο» ΰΙναΧνβΒως η^δς άηδδΒίζιν. 
«αΐ οΐ αΙΧοι δϊτ^δηοΒ τον κ^ώνοιί οχήματος ομοίως ίχονο^νυντιΟ'ίμΒνοι 
%βΛάκΒ^ ΒΪ^ηταί, ^ΒντΒςον δ\ όχημα δν φ δ οννάγων ο^ς τήν αυτήν 
§ΖΗ αχέοΐ¥ η^ς ^άτΒ^ον τ(£^ ονναγομένων ηαξ^δ ήγΒΪται ίν Ικατίζψ 
ονψημμένψ, ιΛήψ δν μ\ν τω ϊτέ^φ %αταφαταίώς^ δν δΐ τω Μ^φ *)06 βγΐΐοβίβιη» λγροίΗοΙιοί• ΙοςαΗιΐΓ, ςαΐ άαο 1«ηΐιιιη Ιοπηίηοβ Βουβής• 10 ΟΟ Οθ4Ιθΐ1)Ι|• §;ΤΛ9€ΙΛ 0Γ|^&1ΐί• 

άποφατιηως. 9ίό ηαΐ ΛΨϋΛνομΒΡοι βΙ^ το η^Λνον ««ο^8/κι^ιτ#»«ι οΐ99 
έπΙ Μς τ^όηον έχ ηαταφατίηων των ΰνψαγομέψων ο^ν ^νν^^τωτος 
{ΰννΒβτηςιηΛ^)* §Ιτ6Α, τό Β' βΙ ον το Α^ το Γ* €/οντο£, &^ 
τ6 Γ. άναΙνΒταί 81 Βίς το πρώτον οϋτως. β^τβ καταφαιτίκονς Ι|•$ 
τους βνψΰίγομΒνονς ΒίτΒ αποφίκτικονς ίϊτΒ άνομοίονς μΒτά το^ ύννάγον* 
το9 Ιιτα1Χά| τι&ΒμΒΨον λαμβάνΒτβΐί έν τ^ άναλνΟΒΐ το άντίηΒίμΒνορ τψ 
ηζοτέ^ ^ντημμένφ %αΙ Ιχβ/βπΜ το δίύτΒ^οψ^ Ζνβι 6 άντι%ΒΐμΒΨ09 τψ 
Χήγοντι, έν τφ π^ωτφ βννημμένφ οίον ίπϊ του η^ΟΗΒΐμέψον τρόπον ι^ * 
β/ ον τ6 Βψ ΟΌ το Α* βΙ ον το Α, το Γ' βΙ ου το Β^ &^ το Γ*, οηΒ^ 
Μδπ δ(ϊξΛΐ» Τρίτον αχήμη ίν ψ 6 βννάγωψ 8^ς τη9 μίν οΜ^ψ §χ9ί 
βχέ^ιν Μ^ος ^ηάτΒ^α τωψ ανναγομύνων, λήγων δ^ έν ίηίχτέ^ τψ #99* 
ημμένφ %Λταφατίχως τΒ %αϊ αποφατιΐίώς ^ οίον ώς Μ Μ^ τ^6ηθ9 
Μάλ0β έη χαταφΛτηίώψ των ανναγομένων ο^ων οννΒβτωτος * Βίτο Α, το 
Β * Βί το Γ^ θ9 το Β' βΙ το Α^ α^α ον το Γ. η δϊ άνάΐν^ις αυτού 
γίνΒτΛί Βίς το πρώτον ύχημα όντως, το άντίΗΒΐμΒνον τψ δΒντέ^ψ φυν^ 
ημμίνφ ΧαμβάνΒτβα μψτα το η^ότΒί^ον αυνημμένον κλΙ βυνάγΒται-τ^ 
ΐΙγουμΒνον τον π^οτ^^ον ουνημμένου ηζος τό άντικΒίμΒνον τψ- ι^χον- 
μένψ ίντψδΒντέ^,οΙον ως ίπϊ τον π^οηαμένον τ^κ^ου' βΙ το Α, τοΒ• 
βΙχφ β, ου τό Γ' βΙ τοΑ,α^αου το Γ' οπΐ^ Ιίδψί δΒΪξαι έηϊ νίης ως ίν τφ 
π^ωτψ αχηματί' Βί ήμέ^α ίβτΐ,φως έβτίν βΙ ψώς έατϊν,ο^άται τ«(^^- 
τά ' βΙ ήμρ^α έϋτίν^ ο^αται &^α τά ό^ατιί. δΒντέ^ου 0χηματος *αϊ η^ω* 
τον τ^όηον ' βΙ ημύ^ικ ίονί, φως έοτίν ' βΙ ονχ ήμέ^α έοτίν^ ό ηΐίος νη^ 
γήν ' βΙ μη φως έύτίν , ό ηΐιος νπο γην, άνάλνβις * βΙ μη φως έοτίψψ ' 
ονχ §ύτιν ημ^^Λ' Βί ονχ ημ^ζα έατίν^ 6 ηΐιος νπο γην• βΙ μη φως α^ 
ίβτίν , ο ηΐιος νπο γήν έοτίν. τρίτον οχήματος %άί πρώτου τρόπου * 
βΙ ημΦ^α ίοτί^ φώ$ έατίν• βΙ ά^βω^τα τα ό^ατά^ ονπ ϊΰτι φως' Η 
ήμέ^α αζα ίοτίν, ονπ ά&Βω^ητα τα ο^ατά, ΕΙδΙν ο{ τρόποι όητώ τσυ 
δΒυτ^^ου οχήμοίτος τιαϊ του τρίτου όχτοί * ^νο ίχ ϋαταφαπΜων οννα* 
γόμΒνοί δυο έξ άηοφατικών τέβοαρες ίξ ανόμοιων μΒτά 6μοίθΌ { 
άνομοΐου τ*ΐ9Βμένου τύυ αννάγοντος. 

τέλος των^ Άριοτοτέλονς άναλντιηων. 
Νβφΐβ τβηιιιι ΙιαιιοΑοαΙτίΐοοηιηι £αβιιι βΜβ οβςΐΜ οηιιηιιοββηρ^ιιιι 
&1» ΑΓΜίοΙβΙβ ηοΒ 09ί ψϊοΑ ρΓθ1>βηιιι• ϋβ, ςαί τβΐ 1«¥ί(οτ ηογβηιι^ 
ΑΓίβΙοΙβΚ* ^ίτα1^ύ^Βίψ Βοά αΐ) Ιιοιηίηβ οοηροΜίηη «β•β ιμιι «β* 
Ιαηι ΑΤ(Μ 1ο§^€&β ρ^ηίίΜίηο , β/οΛ βϋ&α» ιιιβ;«ΐιϋ Αβαηίββ ρηι•β(«ιΰ 
βί 6 ΑίοβηΑί ^βΜΓβ ρ&ϊθτβ ιηίΐιί ?ίιΙβ(αΓ. ςαοά && κΙιοΙίαβίΑπιιη &ιη|^ 
Ι^Ιιιιβ αϋβηιιιιι οΒί, 6( βχ ίρβίλ γο, |Ιο ςαα β^τ« εΙαΓβ ιιρ(β ιΙίΜβ- 
ηιϋ. 9η&β && ΑΓΜίοί^ϋβ ιιβο Γοτβ^&ιιΐ ραιιοί• αηηο(αΓο ρΐ&ΰθί. επά- 
νοδος Μλέά οβί ημοά &ρυά ΑηβίοΙ. μΒτάΧηι^4^ τβΐ μΒταλνμβανόμΒΨον^ 
Αβ ^αο €£. 9*&β Αίχίιηαβ &Α 41 & 99, Φννάγων ο^ος^ τοββΙαΓ μέβρς αΙ> 
Αη•(ο(β1ο, ονναγομΒνοΛ — τά αη^α, το 0ννημμ4νον -- 9^ π^9τ€ί€49• 
ΡροροβίίίοοΜίι αιιίβιη (/ το Α^ ον το Β οοΒτοτϋ ρο•«β Ια Ιιβηϋχ βΙ τδ 
Β, ου το Α ^ ηοη οχρϋΟΜο ςιάιίοιιι 4βαι•η•ΑπιτίΙ ΑΠοΙοίοΙοο, μΑ £ιι* 
οΰο Ιιοο οο11ί^(ιιτ οχ ΰβ 9^μιο (πιάϋ 57 Ι» 1 τοί 58 1> 12. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΑίοοΑΓίί. 5& €ΐΐλΗ. 4. ρπιβ(οΓ Ρι»ρΙΐ7ηΐ Ηα^θ|^η.οιιπι Αη- 
■ΗΜίϋ ΰοιηπι. 1ι&1»6( €Λί, «Ι ΙίΙιηιαι άο ίηίρ., οοιηιιι. «ιΐΜΐ^αινΒ !■ ε•^. 
φη 6(ί&ιη οοοϋΓτϋ ΐη ΐ4&ιιτοη(. 71, 11 ίοΐ. 81 — 142. ΙΜοβΙοτ |ι&«ο 
ΜΐΜΐί& βχ€βΓρ(& βΜΟ 6κ Απιιηοηίο. 8ιιΙι Αββαι &αο(θΓ ρΓ•1ίχί(&(βη 
ςίΜ Λοί€Λ αβηβ βπ^ ί(& οοΐιί&αϋ, β! ΑΓΜίοΙβϋ• τβτίΝΐ ιη&ίοΓβΐΒ £»• 
Μοηιιιι ρΑτίβαι Ο€οαρ6η1. 

ΒΑβϋ. Ρ, 11. 21 ηιβιηΙΐΓ. 4. μμο. \^ΙΙ. ΡφτρΙιχτ. Ιμ^. «Ι €«- 
ίϋζ. «ο• (βΒ0Τ6 βατίρΐιι βαιιΙ. υΐ(ίιιι& 4•• {μι^ο^μ &>ϋΑ 6( ρτίβΑ 
εΑ(β^ηαηιιιι Γβοβηίίοη τίΑβοΙατ. ΑβαΙ. ρτ. 1ί1>. Ι Η ΑβαΙ. ροβΙ. •€ΐιο- 
ΙΐΑ Ιΐλΐιβιιί οορίοβίβ^ΙοΜ, ηά ιβοβηϋοπι βιιηί οΙ μ βορίι. βίοηοΐιΐβ. !■ 
ΤορίβΜ 122 « ^ <;««« — 137 Α 4 τα^Ι^φοιτον ΑβΜΐιιΙ. 8ιιβΙ ^ομ- 
4μιι Ια οο4ί€β ηοη ρηαΐΑ ιη&ηα ΑβΙοΙα βΙ ηιιι(&1α. 8οΙιο1ίΑ ηβ^Ι^οιι- 
ϋη• «€ΤΪρ(Α 6( ρΑΓίίιιι Βίοΐο ||ΙΓβ€(&. 

Οοίβϋη. β&Ο ϋοά. € Βϋί. ΑΗα ηιβιιιι• ίηβίρ'α 82 & 2 #ιιο«•Γν, 
ςβΜ τΑίιΙβ βϊΐΒϋΜ θ•( βΐ , ςα& £ηί• ιορίι. βΐ. βζαηιΐιι• ο•! ίιιΑο & Πβ 
1» Π. Ιμ Μη^ ο•4ί€ί• ςοβοιίαιιι βχβιηρίΑ Ιβ^ηΙατ ■ορΙιίΜΐ«(ηα. Το- 
ρίοα, ίη ^αίΙ^ΐΜ «Ιοβηοί 132 & 18 ηαΐώς — 138 1> ^ &Η& Μ«ια •€ΗρΐΑ 
•αηί ςα&ιη ΓβΙίςαα. ΙοΙα βαΙ>•€τίρ(ιιηι «ηηηίηο Ββ^Ιί^ βοΐβΐ. ΡΙβφοι 
ΜρΙι. βΐ. οοοίιιΙιαΜΜ, α( «Ιμιοι ^ιιαο Γοεοηϋοη ηΜοα οχαπΟα α ΒΜϋιβΓΟ 
Β6^ΐ€€ΐ& βαηί^ ηοη αβ^•|;βηΐΜΐ• ΜτίρίΑ €Μ0 οβίβΑ^βΓΟΗΜ. 

€αΐ•1ίη. 170 ^αοαι ΒβΙϋί. ΙϊΚαταΟ ΑοΐΑτϋ ογ(^ααοα αοαΙιαΙιοΙ; 
(£ οΑίΑΐ ΙιϋιΙ. €οίβ1. 

1>β τβΙίςαΜ 0Γ§;Αηί €θάά., <|ΐιοηιιιι ηβιιϋοηβιιι ίβοΙΙ ΒοΙιΙβ, ηΰΐιϋ 
ϋοα, ^αίρρβ άβ ^αίΚια• ηοη ροΜίηι ηίή γφΙαΙα νοίβιτο• 

^αααι άίχίβββαι άβ ϋ• οο^Ιεϋ^α•, ^ θΓ | ; ΑΑ οη ιρΜΒΐ ΐΜΐ>βη(, η- 
•ΙΑΙ Α& 4ίβΑηι 4« Η8« ^οί οοηιηβηίΑΗο• οοηΐίοβηΙ, βζ ^ίΐΜΜ «οΙμΒα 
Ιφμιβμ λΑ ΒΐΛαάΙύί οζεαιρίαπι βζ ίηο«Ιί(ίβ οοαυηοΑίΑτϋβ βοΰοοίΑ• 
Εβϋ^ΒΟ• 1ϋ>Γ0β, ^αί.^ΓΑοοο• ίηΙβτρΓβΙβ• οζ1ιί1>€Β(, Α ιηο ιο•ρβ€ΐο«, 6Ζ 
^ΙΐΑΑ τοί Αϋιϋ οιηοΐΜαιοΑίί ΙΐΑΑβί τβΐ ^αοά ηίοΓΓοαι ηοη ΙΐΑίιαί ηιο- 
ΐΑ ο τ«>Α «ϋ^ηαηι, «Ιοοϋο ρπιβίοΓοο. 

βΙιί^ίΑηαβ ]ΕΙ. 4. 18 (ΒΙΜ. ρΗΑοίρΙ• ΟΙιίβ^ ΒοηΑΑΐ) ηιαΒΐ>?• 
4^ •Α6ο. XII. ΐ4θ^•€Α ^ΑΑβ^Αΐη ΙΐΑίιβί, πίΑζίηιβ 9<**^^^α^ Α^ ^^ 
9ί ΙϋίΓυηι 4β ΐηίρ. βρβοΙαηϋΑ. Ιωάννης έΧάχΐότος ααοΙογ ρβτΐιίΐιο* 
Ιατ. ϋΙιβΓ ΒΛίΜ βΙο^ΒΑΐοΓ •0ΓΪρ(ιι•, •«& 8100 οΗϊαο. Εζ ρΝιτί1>α• 
οοηΜίίρ• τΜβΙατ $ %ααί ηιβΒΐ1ιτ& ^ΙιίοοίΑ• Ρίο• β«ΒΜΐ ϋάβηι ΙίΙιιΙί ΐβάο* 
ιιβΙ (ΙίτοΓβίβ 6ζροβί(ίοηί1>υβ βίαβάοηι τοί ρΓΑοροβίϋ. 9αο4 ηο(Α^ 
4%Αΐιαι ίαοΓϋ ηίΗίΙ ίη ί•• ίητβηΐ. 

Μάγο. Αρρ. IV, 49 οΙίΑτί. ίοΐ. βΑοο. XVII τον ϋοφηνάτον «ν- 
9^•ν ββΦφ£ΐΑ« τ•9 Κο^υΟαλ4ως §ίς απ^βαν ν^ΐ9 λογίηην η^9η^ματ^ίνψ. 
Ρτ•ο«Αΐ. ΙΑΟ. «» ι»ΛΨ€ΐβ χολάς^ αλΙά ηαϊ λίαν ό^ύς τοίς Ι^οιτμμτ. 
β«ιι( ο^ρΙαοτΛηβά ΛΜΟύημΒίΛβης ίο ΑγΙ•Ιο(61μ οτ^^. οαί ΐΑ(6ηο€ΐΑθ Μηί 

Μάγο. Αρρ. IV, 24 ΒοηΒ. 4. «Αβο. Χν« ΡβΗτΑβίΑΐΚο αΗηι Ιο* 
^ΜΑβ Η ρΙΐ7«1οΑο ααολοΓο ΙοΜρΙιο ΒΛΜοοΌάγίΛ* ΕΑη4«η ΙμΙ^οΙ οοιΙ• 
Β•ν»« 78 4β φΜ €& οϋΒΐ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 12 Οο οοάΙβί1)α• ^τλ^οϊλ Ογ^«οΙ« 

Μ αϊ ο. 857 Ι>οιη1>. 4. βι&οβ. XV ίοΐ. 255 — 235 οοπιιιιβΒί&Ηιιιιι 
1μι1)6( βίηβ βαοΐοηβ ιιοιηΙη6 ΐη 1ί1>. ά^ ίηίρ. Ιοο. πζο της ηατά ΙέξίΨ 
έ^γηβνως τον ηΒζϊ ^^μηνιίας βίβΧίον ξητήβωμΒψ τά 1£ ηχντα κ^φά" 
Ιαΐ€ί. Α€Μηηι ςαοιί^η &(πιπΐ6η(ο αιΐιηΐχίυιη ίαΐββο τίάοίιΐΓ, α( Ιμμμ 
ψΛτβ (β. ο< βεΚοϋΐλ ιμΙ 16 1) 26 — 19 Ιι 5) Ιβ^ ηβ^ικαέ : ΒειιΙαιη βΒπη 
Αίιηΐάίαιιι ρπΗβαι οΙι&Γί&β «Ιβηί^^Ι&β αΙιβίαΙΚ 6( 9°^^ ΓβΙίςΐΗΐ βαηί ϊη 
ιΚβιη Βΐ&|^8 εοΓΓΟιηριιιιίαΓ• Βααβ ΑΓίβ(ο(β1ίβ τΐ(&β ααΓ.(θΓ6 αμοβ^οιο 
^ιιηο οοηιηΜηίαΓίιιιη ββςαιιιιίατ, ςα&β ίη Ιαοβιη βιίβηίιιτ α Οο1>6ϋ•, ία- 
τβιΐ€ «ΙοεϋΒβιιηο ηηΐιίςαβ &ιιιίοΪΜίηιο. 

ΜαΓ€. 524 Ιιοιηΐ). 4. βαβο. XIV ίοΐ. 4Θ•*45 ΜαΰηαΧία βυν- 
τ»μ&ί ίΝτΙ €αφ9θτάτη π^^Ι τ« τω9 δέ*« ηανηγο^ίών κο4 τώψ η^οτά" 
ύίωρ %«ϊ των ΰνλλογίύμώψ πί^Ι ων τις πζοδιδαχϋ'Βΐς ίίς παύον /άν χ«1 
αλίην έηίοτήμην ηαϊ τ^χνην ίξαίζέτως δϊ εις ^ητο^ίίαρ Βυηόλως Ιμ* 
ηοζΒΌβίται του νηΒζτίμου κνρίον Μιχαήλ τον Ψελλον. Ιηο. ίπΒΐβ^ 
τΐύιν ον% οϊ(ί 89•Βν ΒίηΒΪν, δβςηΐΐατ ^νρο'φις ηαϊ μετάφ^ΛΟίς «Ιατφβ- 
στάτη τψίς διδαβηαλίας τον λβ^ϊ ^^μηνείας^ ςαΒβ ϋΙο^ι*& ίιΐθβΙ ίη οοό• 
ΟΙιΗβΙ. Ιΐ6^. 116 άβ ψίο οί. ΒιιιΐΗϋβ ίη ΑΙιΙιΙι. ιΙβΓ Ββιΐ. Αΐιαά. τοη 
18^1. δ6ςαηη<αΓ ρϋΐιεβ ςαι&64ΐιιιη 4β β^ΙΙο^ίβηιίβ. 

Μ&^^. Αρρ. IV, 12 ρηιβΙβΓ Απιηιοηίί οοπηηβηΐ&ηο• βίη§ι^ 
ΐ|αα64ΐαηι 8θ1ιο1ί& ΙκιΙιβΙ ταπΑ &Α 1θ([ρίει&ιη 8ρ6β(αηϋι&. 

Ματ ε. Αρρ. IV, 8 ρΓ&βΙβΓ <1αο βχβπιρ1αηι& εοιηιηβηί&Γίί ιι.1ι 
ΑΙβχαηάΓΟ ίη βορίι. βΐ. οοηβοηρίί ΗαΙιβΙ βεΐιοΐίΐλ αηοη7πι& ίη βοβιΐβοι 
Μ, 1^ — 157. Ιηε. έπΒΪ δΐ χοτΐ των οόφιβτιηων έπΐίΗονϋ9ΐι πο&ΒΪς 
ίνοχΧήαΒων η*ι^άβομαι , £η. το όργανον φ κλΒίομΒν τνς 9ύζας κό^βιξ 
ί§τίν. Ροβ( 1»Γ0Τ6πι βίης^ΐοηυη βορΙιίβηΐΗίιιηι βχροβίίίοηβιη, ίη ^ιηι 
ηϊΗίΙ ηο^ί τβρβΗ ηίβί ςοοά &4 166 & 14 ςαανίαβ ιηοάηβ ηπιρΙιίΙιοΙίΑβ 
α«1ίίοί(θΓ : τέταρτος δ\ 6 άννιοτ^όφως τοντφ {τφ τζίτφ) ^χων ^τΛν τδ 
μϊν ϋννϋ'Βτον %ν αημαΐντ^ ώς το &ν9'ζωηος νΒηρός, κεχω^ιομένορ #1 
ηΌλΙαχώς λΒγόμΒνον νπά^χί^ί Ιρβ&ηι βχρίίο&ϋοηβηι ίηΙβΓρΓββ ίηείρϋ 
» ο&ρίίβ 19. Οι&ίαΐο^β Ιιι&βο 8θΙιοΙίι& βρίίοιηβη θμο άΐίήί οοιηηιβηΐ»- 
Γίί &1» Αΐ€Χΐιη^ο οοιηρθβίΐί, ςιι&β ςιιίιίθηι βρίΐοηιβ Ολ {οΛϋά κβί, αΙ 
αΐιβΙοΓ ςηϋβοτιηλ^αβ ρΐαοαβηηί 6χ ΑΙβχαηάτο ΑΜοηρββνϋ ηβ τοτΙ»• 
^ηίιίβηι ιηιιίΑίο; 

Μ α Γ ο. Α ρ ρ. Ι V, 62 οΙιί&Η. τβο. ΙΐΓβτβηι ατΗβ Ιο^ειιβ 6χρο•Ηίοη«ηι 
1ιΐιΙ>β( βοΐιοΐ&βϋοί εοΐαΜίΑηι ρΙιίΙοβορΗί Ιιίρ&τίίΙο βοΓίρίαηι |[;ηΜ)θβ «4 
1ίι(ίη6ι Ιηε. ή λογική ^^£§ έπιχΒίζονμΒν τζ ^^ηγήβΗ^ 

Μι&Γο. Αρρ. IV, 37 εΙι&Γί. γ6(% I^Ο£^αθ 6ρί(οηιβ 9<>αο ΐΒΐϋο 
ΟΑΡβί. Αη. ίοΐ. 60: ββτΒ δΙς βΪλβ το ^/ι?, ταντα δΐ ν^ντα ' οοφίύτιηά 
Βίοι» ΑΙια Ιο^ίοαβ βρϋοηιβ ΙΐΓβτίοΓ ίοΐ. 81, ββςιιηηύυτ ^ηα^ Ιι«1ιηΐηι•ι 
ίη €04ΐ. Ματο. 524 ίοΐ. 40 — 45. Οβίηιΐβ αΙία ς^&βάαιη <1β β^1Ιοβ*ί•ιηΙ« 
ιΑύιβ οτάίηβ εοηβστίρία. Μ. 98 Οβοι^ϋ 8ο1ιο1&ήί Ιος^οα 6(1. Οχοη• ϋ6β• 

Μ&ΓΟ. 265 ιηβηιΙΐΓ. 4. ιηίη. βαβο. XV, οί. εαίαΐ. ρ. ΙθΟ εοά• ν»- 
βοΗρέοβ. Μι&ηα ΓβεβηϋοΗ ίη ίτοηίβ Ιίΐιη αάίβοίιηη 6β(: ΊωάννΦΐί τον 
φιΐούόφον τον 'ΐταλον άπο^Ιαι %άί λνΜΒίς. Υίοί («βιΐίιιπι 9*•^ ρβί^" 
ΐ6^βη(ί Ιιίο 1ί1>βΓ £αεί1. 9υαβ 6χ οο βηοίατί Ιιίο ίηββΝτβ τ«1ιιί, ΐ|^>ι** >» 
•€ΐιο1ϋ§, ^ααβ οο1ΐ6£;ί, Ιοοααι ΙιαΙιβΓβ τίχ ροΐβϊοηΐ• φίΜβ ίη βοΐιοί• ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ Οο ο•άΙοι1>αβ (|^γ«0€£• 0^^Α■^ 1% ΒηΐΜΐιβίι Ιβ^τιηΙιιτ ρ. 94 β^• φώι 6ζ οο^βηι ορατβ ιοβΗ» ήβΐ πμι 
Αιι&ϋο. ]Ι« ΙοΑηαβ ΙΙαΙο €ί. I^&ιιιι»6^. οοηιη. ιΐβ ΙιίΙιΙ• νίη^οΐι• 
ΙιίΙι. VII ηο. 86. Αβαιαία• Μί ΜίϋΙίΑβΙίβ ΡβοΙΠ, τιζίί €οΐΜ(ΐϋΐ(Ιοοροη 
ΜΜο. XI ΜίοΗ&βΙβ Ι)ιΐ6« β( βία• ίπιίΗΙιαβ Γββ^ηαηϋΙπΜ. ΈΛ96α$ίς ^Ις 
ίίάφοζα ζητήματα. €αρί(α βαιιΙ ηοηΒ|^(& Ιγμι. Ιηβ. €/ς τ9 τ4ρηι 
τΒχρών %αΙ ίπιύνήμη ίπΐϋτημών. Πολλοί μΐψ «οίΙΛιχχώς γών αρχαίων 
την φιλο^οφίαν 

'ίοτέον οτι %ατοί μΐψ Πλάτωνα Ιξ βΙοι τά «Γη«, 4λίη6ψ 8ΐ9ι%α9 
ηοί'ητίκόψ τβΧιχοιτ ό^ανιχον ηαΐ ιι^α^αδΒίγματίηόψ ^ ων τά μ^9 δυο 
Ζ^ίζω του αιτιατού κα&έατη%Β, το νλίπάρ τέ ψημι %αί το Μαιόψ^ τά 
^ άλλα τον αιτιατού κ^ίίττονα• 

φοΡΒ^οψ ώς ονχ ίβτι τον Μς ίηίηΒίνα οϋτΒ μην νάγα^ον «^ 
χιηωτΒ^ον• πάντα γα^ τω Μ έοτιν οντά %αΙ τάγα^ον έφιέμ»^ 
να' ίν ίύτί το ον ηαΐ ον %αϊ 1ν ^ άγαμου έφιέμΒΡον λβΙ. ΒΛτη 
τοιτνν ίατίν ή η^έπονϋα των όντων ά^η ηαΐ 9Β^Ϊ ταύτης ι} φ<1•- 
βοφία δ^αλέγΒταί ηαϊ ωΟΜΒ^ ^ζΖ<ίίν ά^η αυτή. οντω ηαϊ ψΑλοοοφίΜ 
ίΜίατήμη ίπιοτημων' πί^ϊ γά^ τα οντά ι; οντά έοτϊ ηατίκγΙνΒται. 

των απλώς ζντων ^ απλώς ίοτι μονάς ά^χή^ ηαϊ αΐ μ^ άλλαι 
ίπί€τημαί έ» τών τοιοντον άζχών τάς άφο^μάς λαμβάνονβιψ, άφ' ων 
τάς άπο$ΒίξΒίς ποιούνται., ή $ϊ φιλοοοφία ίκ της άλτι^^^νς μονάδος 
ηαϊ πάντων τών όντων ά^χής — ηαϊ τοντό έοτι π^ος ο 6 ΣταγΒί" 
ζ(της αποβλέπων χέχνην τΒχνών αντην ηάϊ ίπ»βτήμην ίπιβτημων 
διω^ιαατο. 

πε^Ι τών γΒνων ηαΐ τών Βίδών πολλοί τών ά^ιι^α/αη» διαπΒφωνη" 
ηαβί φάϋηοντΒς οΐ μϊν δντα τά τοιαντα νπά^χΒΐν^ ο1 βέ μή δντα 
άλΙά Μ^ιλ^ ίπινοΐβ^ λαμβανόμΒνα , ώβπΒ^ 'Αντιο^ένης §λΒγΒν• 

το ππρνηός ίν οώματι το ΒΪναι ^χΒΐν συμπαγές έύτιν αντω ηαί 
ονγχζον^ν ηαϊ αμα οντος τον οώματος ϊοται ηαϊ μη οντος ουη §βτΛ$• 
ηαΐ τοντο αν ΒΪη ο Ιν ύποηΒΐμένφ ό ΣταγΈΐ^ίτης έλέγΒΤΟ. 

ΑηβΙοΙ. 16, Β, 5 19 • ^ί διά τοντο ονχ Ιβνλ φνοΒΐ τά γ^αφόμΛνα 
ίτι ου πα^ά πάοι τά οντά, Ι^α« διά τοντο μη φνβΒΐ τά λΒγόμΒνα' 
δι6 ηαϊ ύημΒΪα τών πα^μάτων ΒΪ^ται, παθήματα τοίνυν 6 ίΐ^ι- 
βτοτέλης τά νοήματα έηάλΒΟΒν ώς της ημΒ^έ^Βΐς ψοχής διά πάβ^ους 

αΐ πα^ τψ Πο^φυ^Ιφ ΐΒγόμΒναι πέντς φωνοί τρόπον τινά ταΖς 
τον Ά^ΐύτοτέλονς φΐΒΐτα?( ίίγονν δέηα ηανηγο^Ιαις ταντόν Βΐύΐν^ αλλ* 
αΐ μίν λογιηώς αΐ ^^ φνοιηώς• 

ίπιβτήμη έοτϊν ή άπταιβτος τον ύποηςιμένον ηατάλη^ις* οντος 6 
οιμβμος αρμόζει τοϊς τέα^α^οι μαϋ'ήμαβι ηαϊ τ^ φιλοοοφί^. 

ονχ ίν τοις ένδΒχομένοις τ6 'ψΒνδΒύ^αΙ τβ ηαϊ άλη^ΒνΒΐν ίΰτίν, ώ$ 
δ^κΒΐ τοϊς έξηγηταϊς, αλλά ηαϊ έν το&$ άναγηαίοις^ ταντόν δϊ ΒΐπΒΪν 
«^Νριηχτοις• 

^ι τά γένη ηαϊ τά ίίδη ύψΒβτήηαβιν έντΒν^Βν δήλύν. ταντα η 
όντα Βίβϊν η μη δντα, ηαϊ βΙ μίν δντα^ άναμφιββήτητον ηαϊ άλτί^^ς τ6 
λΒγόμενον, βΙ δΐ μη Εντα, η ύτέ^ίίς Βίοίν η μηδαμή μηδαμώς η άπαν 
το ίΜΗμόν η το ηατ ύπΒζοχήν λεγόμίνον η τό χΒΐ^ον ηάϊ αγονον^ δ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Βή ηαϊ ^Χη τ^^ ττβΧκλοΓβ π^^Ψΐ^ο^ΐντΛί, λΙΧ' ιΐ μ^ ^ν ύτίφΐ4ΐς^ Ι#3η 
μη ίΙτΜΐ τωψ ^ζώτωψ ο49ίών [αυ^ώρ], ύ 6\ μηΐίαμη μηίαμώς ον, π4Β$ 
Άψ §ΐη φαψταβτόν η οΧως ^ητ6ν;^%1 β* αιται» τό αίϋ^ητόν^ τοννο ΜβΙ 
δν • ίΐ δΐ το ύη^^οχ'η Χ^γόμ^νον, ονχ άπΧώς μη 5ν, άλ^ά μάΙΧον χ^βλτ- 
νόψΰος ^9, ουδέ γη ή νΧη μη δν 9ν &^α τ6 γένος καϊ το ΒΪδος χαϊ ονχϊ 
μη ον. 

δία τοντο ονη ίση γένος το ον, οτι το είναι Ι| αντον ηα^ννμης 
ΧεγόμΒνον οίηίί ως πάντων κατηγοζηται. ον γα ζ ονδΐ πάνυ έπιοτημο- 
νιηον το τ6δ$ τι Χέγειν οτ» δ ν έοτιν^ άΧΧά μόνον ϊστιν, το γά^ ΰν 
ίύτιν ίοτϊν ϊοτιν χαϊ ονχ &ΧΧο ίύτίν. 

έν ταΐς ηατηγο^ίαις 6 ΆζίατοτέΧης την των γενών ημΐν διττην 
φαίνεται ποιούμενος τάξιν^ τοντο μίν το ποιον π^οτι^είς των π(ξ6ς 
τι τοντο δϊ τίχντα εκείνον . . . ίαται τοίννν ηαΐ το ποιον π^οτάξ€ίΐ 
άναγκάΐον διά το καθ•* αντο εϊναι τ6 τοιούτο οχέοεως ονύης της Ιτέ^βις 
%€ίτηγο^!ας , %αΙ ταντα παΧιν τον ττοίον ώς της γενέαεως αντον ηαϊ 
οχήματος αίτια. άΧΧ' οτι μίν χαθ•* αιίτο το ποιον μη όντως έχονιηίς 
φνοεως της των π^ός τι κατηγορίας φανερό ν, Βτι δΐ ταντα τον ποιον^ 
ύς εί^ηται^ ποιητικά τνγχάνει ον πάντη δηΧον. Χ^'^ίτιχλ τοίννν ως ή 
τον ηοιον φνβις Ιχ τβ «τόσον χ!κΙ Χόγον αννέοτηκεν ον τον τνχόντος 
Χόγον, άΧΧ* ώς τνπφ ειπείν ίπιτ^Ιτον καΐ ήμιοΧΙον η των αΧΧως πζος 
άΧΧηΧονς οχένιν εχόντων άξί^μών. εί γαρ το ποιόν κζάβεως ίβτιν 
«ποτέΧεβμα καΐ ϋννδ^ομή πΧειόνων ονντ^ρχόντων εις την τον ίνός 
γένεϋΐν (τοντο γά^ δ^δεικται πζότί^ον ώς πάντα τον (τφ ?) Μ 6ντα 
νπόβτααις : (•ΐο) δήμος αγέΧη), πώς ονκ αν είη έκ τούτων γεγενημένον 
ύν 6 Χόγος άπεφήνατο; 

πότε^ον δ τις &ν9•^α»πος χαϊ ο τις ΐππος πςιώτως ν» καί μάΧιατα 
χαΐ κν^ίως οιίϋίαι Χέγονται κα^-' αυτό η -π^ός την ημετέ^αν γνώύΐν τε 
ηαϊ αίβϋιιιβΑν ώςτινες^4ποΧαμβάνονβι; δοκεϊ δΐ μη όντως ^χειν, τον•- 
τον βΙ την πΐ€τιν πα^έχεταΛτ έν τοις φναικοΐς Ά^ιβτοτέίης το οΧον 
Βΐπών π^τε^ον εΙνα$ κατά την αίο^αιν^ το δΐ χα^όΧον δΧο»^ ώοτ 
ο4 π^ό^ την ήμετέ^αν αΐα^ϋιν το με^ικόν^ άΧΙί αντό το χα^όΐον ώς 
6 *Α^ιοτΌτ4Χης διατάττεται. 

μετά δη τοντονς (Ίΐυιΐβιιι άιοϋ βΙ ΑίΜϋάιηιιιιώτιιιιι) Άναζαγόιμις 
ίπιγεγονώς ο φίΧοσοφο^ χαΐ την ΜίΧητον καταΧιπών έηϊ τάς 'Α^ιηνας 
ύ^μηοε χαϊ Ά^χαιόΧαόν (Ιβ^. Ά^εΧαόν"} τ^να Ά^Ίί^ναϊ^ οντά εΙς τ09 
αντόν της φύ,οοοφίας ζήΧον ένέβαΧεν^ δν δη χαϊ Σωκράτης διδάάκη- 
Χον έβχηκώς ηοΗονβ των κατ έκεΐνο χ^όνον νπε^ηχόντιβε . . . με9^ 
δν {ΠΧάτωνα •€.) χαΙ Σπεναιππος , είτα ΐΞίενοκ^άτης 'άντ αντον τ<χ- 
χέως τον βίον πα^εΧΦ'όντος των ΠΧατωνικών δογμάτων γέγονεν έξη^ 
γητής, εϊτα ΠοΧέμων χαϊ Κάντω^ (Ιβ^. Κφίντοί^) εις δν η ά^αία 
χατέΧη^εν Ακαδημία χαϊ δς την μέαην Άκαδημίαν έξεν^εν^ ον δη χοΐ 
Καρνεάδης ακροατής . • . μετά δΐ τοντονς ΚΧειτόμαχος γέγονε φ«2ό- 
•οφοβ χαϊ Φίλων καΐ *Αντίοχος ... ρ,^ά δΐ τοντονς (ϋίοΛΛύΛΧΛ οΙ 
ΟΙΐΓ^ίίρριΐΒΐ) ^άιογένης χαί ΒαβνΧώνιος χαϊ Άντίπ€η^ος χαϊ π^ τού^ 
χοίς Πο9Βΐδώνιος χαϊ 'Α^ίΰτίΜηος ο Κνφιναίοί, ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ •ι φ ό^ ΰΐψβ ψν4ί9 ίηάΐ^ψρ ^ *^Ρ9^φω9, ο{ 61 τ4 ΒΪ999 Μ% 
Χ99Έ^ των ΠΒςίηατητίΗών, 

ΖοΒοηβιη βίοΐεαιη ψοβί Ολυβ^λΛ^ώϊ τΙχΙμο ρυί&ί αιιείφτ. Οηιαη 
ΙΗΜ οπΗββ «οη•αΓΪρ(& βαηΐ ίο η^βίτο ο<Νϋ€β. Ροΐ. 42 οοηιιηβπΜτλίιιν 
/^«Ι'οφ ιί φιΧόβοφο9• Ρααΐΐο ροβΐ: *1ωάννη9 6 φιλόβοφος ό *1ταΙ^ 6 
ιίμίτΒ^ος δί^άϋκαλος όντως, ^αΛηψίΛηι ϊ^ίατ ία ίικϋοβ ο&ρΗαιιι 
ίοΐ. 1^ Ιο. ΙΙαΙιΐΒ &ιιε(θΓ Ιίΐιη 6χ1ιι1)6{αΓ, ρ&^ (Αΐηβα «χ Ιιαο ιιο(α 
ΜΒΙ ΰοιιιρο•ί(ιιηι θμο &Ι> &Πο ςιιοιί&ιη, ςαΙ«ΙΐΜ •ε1ιοΐΜ ί«|«τίη6η(. Μι- 
•οβηίατ ^^ιηπίΑΐΐειι οιηη Ιοςρίοί• 6( βΐΐιίοί•. 8^νΛίατ Ιωάννου νηάχον 
«αΐ βιδο^χάΐον των φιΧοβόφων τον 7τ«λον Ιχ^•(Τ<9 £^β το Ββότβ^οψ 
των τοΜίΛών Αη^ΐΌηίοο ΙιηρβηιΙοη «Ιβ ΑΐΒίβοϋοα ^τι^ι€^βη(^ Αβϋ- 
€&(&• £χρ1ίοα(1ο Ιρ«α Ιηοίρίί α εΑρ. 2 £ο1. 142 ηε^ϊ των βν)η(^ιτλ• 
%ων τόηων Ι, β. Τορ. 111, Μ. 151 Τορ. IV, ί•1. Ιββ 4ίΑΐ«€(ιοιι, 4ο 
φΜ €ί• ΒαϋΑίαί III ρ. 17, ίοΐ. 177 π9ζΙ της των €νλΙογίβμων ϋΐΗ^ 
%λΙ της ανύτάύ^ως αντών• Οαί ςοΐάβιιι Ιίΐνΐιΐ• &1^ αΠο ΑΐΙβεΗρΙΐΜ «•€, 
9ΐύ βΙΙιιΙ \^φΒ»^ τί«1β(ιιτ ηΐβί ρήιιίΑ τβΓΐ>ι&. £ΐί&ηι ίο ϋΐϋβ Ιο. Ηαίιη 
η«ρίιΐ8 ηοη Αβ ίί• ιι§^( ά% ^αϋιαβ •β «ΙίβραίαΙαηιηι ρΓοιιιίβί( , ββιΙ ίη 
ΙιΙ• ΒΪλίΙ οπίΒίηο Αίοίί ^6 β^Ηο^ΐΜΐιίβ $ άϊΜ^τϋ 4β Τορίοίβ: Γοροίηη•^ 
ΙιΐΓ ^ΐΗΜ ί&ιη »ιι(«α Ιβ^ίιηαβ, Βΐίΐλ €οηΙ«ι•β αιΙιιιίβοβΒ^ιιτ. Ροΐ. 1β7 «Ιμκ 
Αβηι ατιοΙΟΓίβ Γΐιβ(θΓί€ΐ&, «Ιβ ^^^^ ^^• ΝβΜβΙίί ο&ίαΐ. ΒΙΜ. €μ•. IV 
ρ. 113, 111. Ροΐ. 193 φΐ&€4»ιιι €»ρί(» τβϋ^ιβ. Ροΐ. 201 Αγμ&ο(. άο 
ηιαο^ο. Ρο1.22& Αβοβ.χϊ^Ι των τφων οχημάτων ού, ΖβΒΟΐΐί νβΒ. 1533^ 
€, οοιαηι. ΡΙιίΙορ. ία Αοαί. ρΓ. 86ςαιΐΒ(«τ βίΐαοίΐ βα, ςααο ία Ιιαο βΑί- 
ϋοοβ Ιβ^ριαΙαΓ άο •7ΐΙθ([ρί•αιί• Ιι^ροϋιβίίοί•• Ρί^βιη ααοΐοη τί^βοίατ 
οηο ΙήΙιαοο^. 

Αιη&Γο•. Ο, 47 Ιιοηιΐ». 4. •οηρ(ΐΜ οηοο 1346 9ίά χη^ος Ίωάν» 
1Τ01Ρ ΆίΛΧ^ον νϊον ϊ^έως ΓΒωι^γίον του ««^ Άύΐνα^ίηης^ ψΛοά Ιο^^ίΙιιτ 
ίι Αοβ. ΜβηίΙοοβιιι ίαείο Ιιαία• Ιίΐιη ρΓορ^οΓοα 9*^^ μΗοΙΙα ψΛΛΟ αρ* 
Βπιαάί•• ΐ6§;ιιοΙατ ρ. 16 Ιαβοτίρία •ιια( ίξήγηοις Νιηήτα φιΧοοόφον τοϋ 
παΐ ^ανίδ μετονομΜΟ^έντος των ω^Ιεγομένων της Πο^ίρυ^ον «Αΐβ- 
ρ^γης άη^ φωνής ^ανίδ, 

ΑιηΙίΓο•. Α, 80 εΙιοΗ. 8 β&βο. XVI• ΡοβΙ ΑιτιαβΙ ^6β(Ε Αΐβχνι- 
Ατί Μ. οΙ 1ο4ΐ€& ΑαοΒ^πι. ^6 ρηιβρο•ί(ίθΒί1>ο• , I^7η(I^β Ρ^ϋια^οηεΙ 
6ρίβ(ο1&, ΡρΙιββί ροβηια, Βαβίΐίαβ άο ραβΓοηυη ία•Ιί(ιιΙίοα«, ΤίοΜβα• 
Ιιοαηια, ΟβθΓ|^. βοηιίβϋο• ία ηια^οα ΖοΓοαβίτίβ, τί ίοτιι^ ή λογιαή η^βγμω- 
τ^Μ. 1β6« ή Χογιπή η^αγματύΛ τέΧος Εχ^ι την Βο^βο^ν της αηο9§1^ 
ίίως• ΡοαΙ Ιιοο βοΐιοΐίοα, ^αο4 «ΙιΚΝίβείιιι ίοΐίΐβ οοαϋΒβίιιτ, οί ααπηι• 
Ιίοοβιιι Ιιιΐιοηιιη ΗβΓοαΙίβ οί οτοοτψία. ψΐΛοάΛηϊ ο Βίοπ^βίο οί ΒαβΙΙίο 
Ιβ^οΙατ 4ββηί(ίοη6• ^υαβάηη ο* 1»Γ6τΙ• β^Ιο^ίβηοΓαιη βχροβίϋο, άβ- 
ιώ)ΐη •ία^& •εΙιοΙί« ^ιιαβ άο β^ΙΙο^βηί^ βορίιίβΐίοίβ α^^αί, πΒΐ^ϊ αί^ 
τΐου , κΒ^ί π^οοβ»Ό^ύμών, άο ρτορο«ίΙίοαιι«ι ορροβίΐίοηβ* Νοτί ηίΙιΙΙ 
ΙητβΒί ηβ^τιβ ίη Ηοο €θά• Ο6<|ΐιο ίη «οςαβαΐί• 

ΑιηΙίΓΟ•. Ο, 9 ΙιοιηΙ». θ. βαβο. XV, ^^ Ιο^ομβ ΙιβΙιοΙ^ ιηιιϋ- 
ΙλΜ 9*^4βιιι «Ι αΙ> Έβ&άο οξ ηΛ Αοοη, •β4 ρ&αο» ίβοΛηχα ^ά^ιΛατ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1β Βο οοάΙβΐ1>η• ι^ναββΐ• Ο^^αιι!• 

ιΐββββο. Οαρϋα βαηί Ιηβ;ίη1& ββρίβηι• Ιβ^ιηοι β&ϋβ ρΓοϋιαιη 6•&• Οβ 
β7ΐ1ος^βιιιίβ 1)Γβτ!ιιβ ^ΙβραίαΙαΓ. 

I^αα^6ο(. 85, 1 Οοβαϋιιβ άΐβίιιβ τ. ΒομΑΙβι III ρ. 287 «94• ^' 
οίοηίιιβ ίη ΰίορηβΐΐβ άβ' I^6^^6^α^^ 111 ρ. 32. Μα^0ΐι(»ιιί ηοπιβίι «αΑοΒοι 
ηίΑπυ τ66βηϋοΓβ ίη ίΓοηίβ οοιηιηβηίαηί Λά 4Άί9ζ* αάβατ. 6«&, ^ιια 161. 
90 δίαιρΗοα ιιοηιβη αΑίβοίαιη 6β(. Ββοΐβ τβΓΟ ΓβίβητΙ αά ααοίοΓβηι 
Μ&^6ΐι(. ρ&ίβλ β οοάά. Ρ&τίββ. Εχροβίίίο πί^ϊ των άφτιιαψένοαν 1>Γβ* 
τΙοΓ ββί: ηοιι ρλ^ίηιι ο^ϋαβίιιτ. Ροβ(ρπΐ6άίοαηΐ6η(& , ^α&ο ^οαιι- 
(ατ, ρ1&η6 ρηιβ&6πηίβ8& •ιιίι(. Οβββί ίς^ίίυτ ϋΙ>ή Αοίβ, •ίτ6 αιΐ€(οή 
Ιιοο (τίΙιαβηΑαηι 6β& βΐνβ β! ςηί 1ί1>ηιιιι ά€βοπρβί1• υΐ(ίιη& τβίΙίΑ 
|ι&6β βυηί: σνέ^ηύΐ^ έατιν η παντελής φ&οζά του εί&ονς χαΐ νξς 
ίνε^γίίας της ^ξεως ήγουν όζάαεως %αΙ άηοής η αλίης τίνος των 
ΦεΙα^ήβεων. Ρββίΐί ρΒΓαρΙίΓαβίβ ίη Αηαΐ. ρν. 1ί1>. Κ (βιιάβηι ίηββί ίη 
ορΑ Ρϋΐτίβ. 1918 Μ. 40 — 111) ιΐυαβ Ιαοηη&β Ιι&1)6ί ΙιιιυΑ ^ατγΑβ• 
Ιϋΐιιτ«ηί. 11, 19 ρΓΪΟΓβιη ίαηίαιη ρ&ταρίιϊ&βίβ ρατίβηι 1ι»1>6(, ^αο^ α^-* 
ΐΌχ ^6 ίτί1>ιΐ8 £^^18 β^ϋο^ίβιηί, ηβςαο Η&ηο ίηίβ^αιη: ροβί; ίοΐ» 106 
βηίηι αηαιη ίοΐίαηι άβββί, 9<ιο(1 6χ αΚβΓΟ I^&I1^6η(• τΙΑβΓβ Ιίΰβ(. Νβ^ΐΜ 
ίη Ραηβ. 1819 ίη(6£^ ββί ρ&ΓαρΙίΓαβίβ , ββά ραιιε» (1β«ιιη(^ ΙηίβΓρΓβ• 
Αηαΐ^τϋοοηιηι ρ6Γβοη»ηι Δτίβίοίοΐίβ ίηφιί(. 9αοά. βχβοήΐιβί'βιιι ηίΐιϋ 
Αί^ηιυη ίητβηί. 

. Ιϋ&αΓβηΙ. 31, 37 &η(β ο&(6βρ• 1ι&1>6( ^ο&βΑαιη Ιο^^ίοα Μ. 2126 
Λε%ί άντιΜ^αι^ουμενΦν %άί οτι οχτώ τρόποι διαί^ετιηοί, 

Έν 1%άοτφ πράγματι τέΰαα^α ταϋτα ζητούμεν (οί. Αηαΐ^ί•. ροβΙ, 
11^ Ιηίίί) , ε£ Ιατ^ , τί ίατι^ , οποίον τι έοτι καϊ δίά τΐ έατ^ν, καΙ το 
μϊν εΐ ^βτι ζητοΰμεν βιά τά λεγόμενα, μή οντά δέ, ώς τ^ιιγέλαφοέ^ 
Ιπποηένταυ^οι, το δ^ τί Ιατι δίά τους ό^ιβμούς %αΙ δια το των λεγο" 
μέρων τα μίν άμφίβαΧλομέίηιν Εχειν (Ιχελ ιηβ.) την ϋπαςξιν ώς ανα» 
ύτ^ος ύφαινα χαϊ αντίποδες, τά δΐ άναμφίβολον, ώς αν^Ο'^ω^οϊ, Ζπηο$, 
το δΐ όποιον γί ίατι δια το τά πράγματα μη μόνον κοινωνεϊν άλλή^ 
λοις αλλά χβτΐ διαφέ^ειν, καϊ ηοινωνεΐν μίν κατά^το γένος ηα&ά ζωΜ 
διαφέ^ειν δΐ χα&ό τά μΙν λογικά τά δϊ άλογα, το δε δέά τί έύπ 
ζητοϋμεν, έπείδη πάντα πζός τι τέλος όζώΰί %αϊ ούδεν μάτην γεγό- 
ναοιν οίον αν&^ωπός έβτι διά το χοομηοαι το παν %άί ηλίρη (ηλ^τ 
ψει ΠΜ.) δια την των άν^^ώπων. άνάπαναιν, 

Η&60 βολοΐία €οη•θΓίρ&ι& βυηί βίηβ αΐΐο ΟΓάίηύ. δΰ^^ι^^^ .^ΟΑβ* 
^Βΐ 46£ηΙ(ίοη68, εί αωμα αΐ πίντε φωναί η άοώματον, αίΜΐ Ιιιιιιι•- 
ηιοάί. Ροΐ. 294 ίηίϋυιη 1ι&1>6(ατ ΐ4θ£^ΰ&6, άβ ^ιια άίζίιηαβ &4 Ι^αοκ• 
72, 5. 

ΙιαιίΓβηί. 71, 10 1ιαΙ>6ί Μ&^η&«οι οοιηηι. ίη Λα&Ι• ]^ ήβ• 
Ααείοηβ ηοιηίηβ. ΡΓ&βεβιΙυηί 6& ^^^^ ^ιι»!^ ^^^^ ί'ίΐ^ αηοη^πΗί,β^Ι• 
Ζαηβΐΐί νβη. 1536. Εςιιίιίβηι ρβκκιιιιβυηι 1ια1>60 βίύβιη ι&αο(οΗ ίβί» 
ββββ (τίΐιαβηιία, ββά ηβ αηιιιιι ^αίάβιιι βοάίΰβηι τίάΐ, ίη ςιιο &ιΐβ(ο«« 
ηοιηβη &ι1βοΗρ(ιιηι βΜθ(. 

ΐ4ααΓ6ηΙ^ 71, 12• Αυοίογβηι βοΙιοΙίοηΐΒΐ ίη Αη&ΐ• ροβΙ« 1ί]>• Ι 
ΒΙα^^βηίβηαηι ββββ α( ίη Μοηαο. 75 βιΐοοβιιιιιτ οοΑ. Ρατί•• Βο^• 1972. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Ι^οΒίΐΗί ΈΟΛζίΛ οοριοβΑ Ιο^ν&οϋ&Ιο ΑΗβέοίβΙβιη ^ιιβηι €χρΐΑηΑ(. Ορϋ- 
Βία ^αΑβ^αο βχ ΡΙιίΙοροηο ιΐββαιηία τίΑβηίατ, ^ναβ^αιη βΰαιη ο ΤΙιβ- 
ηιίβΰο. ν6Γΐ>α Αη•1οί6ΐίβ, ςα&ο Ιιίβ ϋΐίβ οϋσατηωί, ιηιιϋιιιιι άβρηι- 
▼λ(α βαιιΙ• 

ΐ4&αΓ6η(. 71,33 ρπιβίοΓ βλ β€ηρ(α αηοη7ΐιι& ιΐο •711ο^ιιιΙβ, ςι^^^β 
ία Ι^ιατ. 71, 10 ίητβηίιηιιβ, ϋί Ββζίρρΐ ίη €&1β^. βοιηιιιβηΙ&ηιιιιι Ιιαίιβί 
Μ. 77, τιΐιί ΙηβίρίΙ οηνος τις %£« μβ μάΧα καΧην %αϊ γηνναίαψ χά^ιν 
αίτηααι ηζο^μονμενον (βαηί Ιίΐιή III. ΪΛί. βά. αρ. ΗίβΓοη. 8οο(ιιηι 
νβη. 1546 6( 1566 ίοίβηρΐβίβ Ιο. Ββπι. Ροΐίάαιιο &4 ο&ΐοβιη Ροηρίιττϋ 
ίη Ρπΐ6άί€&ιη6η(&; τ. Β&ηΑίηί ο&ίαΐ. ΠΙ. ρ. 21), ςαοΑ ^«Ιβιη ίηίϋτιιιι 
άιΕ^αΗ αΐι ϋβ ^ααο άβάιί ΒγαπΑϊ• « Οοίβΐ. 332, τ. βοΗοΙ. 39»34 ; βϋαι 
Ρβίη Ηίβρ&ηΐ άί&ΐοοϋο&ηι βί ρΙιΗοβορΜ Τ1ιοηια6 Ιίΐιβίΐιιιιι άβ ιορίιΐ- 
βηιαΰβ ΙιαΙιβί. 

ΐ4»αΓ6η(. 71, 5 βαάβιη 1ι»1>6( ά6 β7ΐ1ο^ίβιιιΐ• βχοβρίο ίοίϋο. Ιηο. 
ΟΒίιιι: Πέντε εΙαΧν είδη ϋνΧΧογκτμών, άηοδειατιηος δίαΧεκπΜος ^ 
το^λχο^ 0θφίύτίκ6ς «οιητιχός. είηότως εΐϋΐ πέντε, ίηεϊ %αΙ αΐ η^ο^ 
τάίείς άΧη^εΐς παϊ ηοιοϋβι τον άηοδειτιτιηόν ^ η ηάντη 'φενδεΐς ηϋά 
ΛθίθΌύ$ τον ηοίητίΗον καΐ μν^ώδη , η ψίή μίν άΧη^εϊς πή δϊ ^|ίεΌ' 
δπς^ %αΙ τοντο τζ^χώς, η γά^ μάΧΧον ^ΧηΟ'ευεί ήττον δΐ ψεύδεται 
χαΐ ηοιεϊ τον διαΧεητικον αυΧΧογίΟμόν, η ηΧέον Μχει, το 'ψβν^ος της 
άΧη^είας χαϊ ηοιεϊ τον οοφίοτικόν, η ίπίοης Ιχε» τ6 άΧη^ϊς τω ιρεύ- 
δει χβΐ ηοιεϊ τον ξ^ητο^ιηόν» ^Ην ίητεΧεΧ χ%είαν ή οτά&μη τφ τέητονι 
διακζίνον^α τά εν&έα άπο των ηαμνυΧων ηαΐ ηα^ά τοι$ οίηοδόμοίς 
τό βα^ΧΧίον δια%φνον (διακ^ίνων ιη•.) τα όρ^ά άηό των κεκΧιμέ^ 
νων, οντω χινί η Χογιχή όργανον ονοα της φιΧοΰοφίας δίΜίζΙνει το 
άΧη^Ις χοτΐ τό ιΙ>$νδος χαϊ τό άγαϋ•6ν χαϊ το χαχόι^, ΐνα μήτε ^ρενδή 
δοξάβωμεν μήτε %α*ά δίαπ^ξωμε9•ϋΐ. Της ΰννό^ρεως των ονΧΧ» βίο. 
ψΆο βά. ΖαηβίΗ. 

Ιιαιΐϊ6ηί. 71,32. ΡαπιρΙΐΓ&βΐη ιη βορίι. βΐ. ^ααο ιηοβί βάίάϋ 8ρ6η- 
1^ Μοηαοΐι. 1842. €οά, Ρ&η•. Ββ^. 1831 ίτα^πιβηΐιιηι 1ι&1>6( βίιιιΑβαι 
ρατ&ρΐιηιηβ, οαί Ιιαββ ηοϋι ίη ίτοηΐβ &άβοηρ(& Ιβ^ίατ: τό έπίγί^αμμα 
ον γέγ^ϋΟίτ^ι διά τό τινας μίν Χέγειν ίϊναι την έξήγηοίν ΣίμπΧιηίον, 
τινας δΐ *Ιωάννον τον ΦιΧοηόνον. Ροΐ. 37 — 57 πα^άφ^αοις εις τάς 
ηατηγο^Ιας* ΈΛηά&αα Ιι&ΐιβί Ματο. 218. Ιηο. : των όντων τά μίν τον* 
τώννμα τά δ^ ^τε^ωνυμα τά δ^ μέοα τούτων• %αϊ των τανχωνν^ 
μ€9ν τά μίν όμώννμα τά δ\ οννωννμα, των δΐ %τεζωννμων τά μ\ν 
ιδίως Ιτεφόννμα τά δΐ ποΧνωννμα^ ι^<^ ^^ Ετε^α μέοα δε τοντον 
οΙα τά ηα^ώννμα : ςα&πλ ςοίάβηι ^ίτΐβίοηβιη α δρβαβΐρρο ρΓοίββίαπι 
6§ββ (ηιάϋδίηιρϋοΙίΜ; τ.Βηιη^• Αΐιΐιΐι. άβτ Ββτΐ. Α1(&ά. 1833. Ηιβ(.- 
ρΐιϋ. ΚΙ. ρ. 271. ΑΙ) ίηίίίο ρ&πιρίιταβίβ ομϊ ΠΙιοΗογ, •6(1 ίηάο λ 
εΐφ. 5 ιη&£^ίβ •6φό(ητ τ6γ1>& ΑΗβίοίβΙιβ. ΑαοίοΓ ϊνΜ ρΙιϋο•ορ1ιιιβ 
Νβορίβίοηίοαβ οληβϋαηιιβ. Ιη τλ» οαΐΐΰ^οτϋτ, ςιι&β α1ώΐ([ρΐΙ ΙάηΙιιιιι 
Αη•ΙοΜββ, Ρββηάο-Ατο^Τίαιη τίάβίιιτ •θ€θ(ιΐ8 βββο. Μβιηοηιία άί^τιαι 
μΑ, φιοά ιΐο ροβέρηιβΑίο&ιιιβηϋ• ^παβ τοολη^ατ ιιϋιΰ* Αίοϋατ, μΑ 
ιΐβοβηι ΰα(6£^ηιΐ6 οιηηο• οηο (βηοτβ ροΓ^πιοΙαηίιιτ• Νότα ΙιαοΑ 
Ι. 2 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 18 06 €θΐ1ίοί1>ιιβ ^τΕ«οΙβ 0^$αη^. 

ρΑίιοΑ ίΒτβη!, ^α&β άβΜΗΒβίΓβ ηοη ρο6ΐή(β&(, ηοη ομιΚα. ΡοΙ. β1— 70« 
ΒγθτΙ• βχροβίϋο ΙίΙιΗ άβ ΐη^ρ. δβςαυηίιΐΓ ρααε» ^αίλβ^αβι 4β ^ίΙιΐΜ 
Ας^β «^Ιΐο^ιηί 6( άαι&6 ίβηηβ ρα^ηαβ ηίζϊ ^νηο^ΰΐς ηροτ^4€ωΡ• 
ΡοΙ. 70 — 80: ΜβϋιοΑηβ ΑίαΙβοϋοα ΙοαηηΙι Ιίαΐί. Ιηββί 6(ίαΐΒ ίη Μαμ• 
265 ίοΐ. 168 9ΐ Μιιγο. 519 , ίη ^αο (ϋαΐαβ 60( "Εφοδος οννοίΐηιηή της 
δΐ€ίλ€αηηης έζτε^ίϊαα ηα^ά Ίωάνι^ον ι^ιτάτον τ&ψ φιλ^6(ί^9 τ<^ 
'ϋτβΧον η^6ς τον βαοιΧία Άνδ^όνικον τόν Κομψηνορ* 

Κμϊ Μ^ωι/ν μέν, £ κ%άτιατΒ βαύίΐίν, πΛ^οτ^υνειν ημάς ονη έπου*• 
€90 ΚΒ^ί μεγάλων δί€ίΙ$γ6μ§νος, ξητίΒν πε^ϊ ων τοϊς π^ο ημών διά τβ 
9^ δν4χε^ή $ϊνα$ ηαΐ τοϊς ηοΐλοϊς άδηξίτητα ύεβιώηηταί, Γ««$ Ιέγφ 
#4 *Μ$^ άνΦίύτά&^ί>ς ηαΐ πώς οΙόν τε μετά τοντανί το^ς τε^εώτας «να* 
^ήναι ^ών βημάτων , φύχ ηκι^τα, $ί ηαϊ νυν ηε^ δίΛΧΒητιηης τΐ^ τ€ 
($ τρόπος αυτής ηαΐ τΐ το ταύτης νποκείμενον χαΐ τίνες ύΐ τ^όϋοι 
4ίψ' άν «2. ανΙΙο^ΗΤ/»•/, Ιτ£ τ^ ηώς δει έ^τάν %αΙ άηοη^ίνεΦαι. τονς 
^οοδΜζίΒγομένονς ου μιη^ών δντων ουδί τούτων , ει μΐί τ* χαΐ ηολ- 
Ιης δνομένων %αϊ μεγάλης έξετάοεως, Β^ν έηΐ βοί ονχ αν ^ν &το^ 
η9ν τοντοις (τουτώϊ πμ.) χζήαϋ'αί τοϊς ίηε0ί μη ουοιν ^λληνιαοίς 
ιμ1 τοις εύβεβίοιν έναντίοις δόγμααιν (Οάγη, XIV, 58)* 

Ζευς τοι δοίη^ ξεϊνε, %αΙ άΟ'άνιχτοι ^εοϊ βίΑίΙο< 

τι μάΐιβτ έ&έλεις, οτι με π^όφ^ων έχεγεί^εις (ύηέδεζο Οά^ββ») 
4ηϊ τ^ ϋ'εω^εΐν τι τών μεγάλων τίαΐ ωφελίμων. 

Την δΐΜλ$7ΐτι%ην οί ηϋΑν^οί άποδείκτιπής μέβην οίβα9 %αΙ νέ- 
ρ/ης ύοφίϋτικης Βί%6τ€»ς {είηότος ιηβ.) ταύτην δύναμιψ έηάλ&ίαν ώς 
τών αη^ων μετεχου^αν ηαΐ τ6 αύτο δυναμένην ηατααχΒυάζειν αμα 
%αϊ άναοχενάζειν. λέγω δΐ &κζα την άηοδειητίΗην καΐ την οοφΜΤτ^ 
χήν^ ώς την μίν έκ π^των παϊ άληϋ'ών αυοαν^ την δ\ Ιχ τίνων 
ψ^νταατών τους Ι^γους ποιιονμένην , ον; δη (δεϊ ιηβ.) έπΙ μέξ^ους τβ 
%αϊ ιρευδεΐς εϊναι αυμβέβηαεν. ώς ουν το άλη&Ις ααί τδ ψευδός ίν* 
ίχντία^ τα δ* έναντίοί &κ^^ ο^ω την άηοδείκτιηήν χφΛ βοφίΛτιΐίήν 
ϋη^ τυγχάνειν ύπϋλαμβάνομεν. Τούτων δη ουν τών δυνάμΛων^ τή^ 
μ^ ηε^ϊ αιετναΛτον ύη^ηείμενον %αταγενομένης της δΐ «τβ^Ι «τΜΐ^ 
ϋτόν^ τιαϊ της μίν ηε^Ι αναγκαίων %αΙ άεΐ δντων (ων η•.) της βέ 
πεζϊ ενδεχομένων {ένδεχόμενον ιηβ.)* χ«/ ποτέ τήν μέβην ή δί€ίλεκτιηΙΙ 
τάξιν είληχε' χα! γάζ π^^ τών αναγκαίων χ«1 ενδεχομένων δ^αλέ^ 
ναι^ ων τά μίν άναΰτιευάξειν πειράται μονως η %αταογ^υάξειν, Ι«€»ν« 
ηάντα άληΟ'ή άναδκευάξειν αδύνατον ^ τά πάντα 'ψενδη χαταβηεΜ" 
ξ$ιν, τά δΐ τούτων δντα μεταξύ χαΐ κατασηευαξειν αρΜ %αϊ ίίνα^ 
€Η$νάίειν, α δη χαί ^ιαΧ€ΚΤΜ«: προβλήματα Βίώϋ•ααι ηαλεϊν^ κλϊ δ% 
α μάλλον αύτην δύναμίν ώνομάηαβιν ώς ταϊς ίν ήμΖν δυνάμΒΟίν έο^-> 
«νίβη^' τών γά^ εναντίων αΐ δυνάμείς, 

αϋτη τοίνυν ή μέ&οδος {ή δ*Λλεχ:τιηή) άποδ^φς ης ύπάοχη^ 
9&ϋΜΐ δ^ άποδείξείς δια ϋυΙΙογιαμοϋ^ πάς δ^ €νλΙογί6μ6ς ^ νπο9^ 
τίΜος έύζιν ^ ηατηγο^ιηος ^ απ^δαπτικός ί^τι καΐ έπιβτημονινιδς 9 
9ών έύχάτων^νε ηαΐ ^οφιβτιπ^ς ^ έξ έν$4ξων τ$ καϊ δίαλεχτιη4$. 4πύ 
91 ο2 όυλλογιύμΛί έη π^ονάαεων %αί πβ^ π^βλημάτων ^ΙβΙ^ «β#α #1 ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ κζότβίβίς %αϊ παρ η^βΙημ9ί ύηιηα(μ9909 ϊχη %Λί *ατηγο^9ύμ%νο¥^ 
909 ίΙ (ο£. 101 Ι) 17 59<ι.) ϋοτηγοζουμίροψ έψ 9ζοτοίβΒΐ. η ηζοβίη^ 
μκτι ^ γέψος ίϋτίψ η ο^ος η ίίισν ή ουμβ$βη%6ς^ φοΡΒζόψ ης &π«ψ 
Ινταβ π^ϋβΐήμα χαΐ ηάβα η^όταύίς ίξ ^νος των εί^μένην, Χέγω δή 
γίψΟΌί Β^ον αίον %€ίϊ ανμβ§βηκ6τος. 

ϊατι 9Ϊ των ^ιαΑβκηχων ξ}ποδΒίξ§ωρ ίΙ^δη βνο, τΐι μ^ έηαγωγή 
το ^^ ύυλλσγιαμός. ^οχι* άΙ ή ίπαγωγη βνΧΧογίύμός τις ίϊναι καί (ον 
το άχζοψ τω αχ^φ, άΐλά τφ μέοφ οννάπτίΐψ πίφνηέ) ου ΰνλΧογιβμός, 
οίον βΙ τιβ βουλοιτο Μάντα αν^'^ωπον άηοβΒίχνύναί ζωορ Ιπαγηγζ 
χ^ωμ§νύ9 ^«1* Ίϋοκ^άτης χαΐ ΠΧάτωρ καϊ Άζίατοτέλης βρϋ-^ξοκοί 5τ- 
τ^ ζοΜ ίίύΐ^ καΐ πάς α^α Άν^^ωπος ξωόν ίατι* τεντών ονν τωψ 
τ^ρ ο^ον, ίβίΌν τέ φημι χοτΐ άνΟ'^ωηον αάΐ τώρ ηα&' ^ηαατορ^ ^6 
μ^ ζώορ μΒίζωρ οζος ^βτίν ο ^^ αρί^ζωηος μίϋος χαΐ οΐ %α^* ξηα*- 
ϋτορ Εϋχατος, ων ίηΐ μ\ρ του ονΧΧογΜίμον το ξώορ δίά^μέαον τον 
άν^ζϋ^πον κΰΐτηγο^Βίται τωρ έαχάτωρ^ ίπϊ δΐ της επαγωγής δια τώρ 
4βχάτωρ καΐ μ^^ίκώρ τον άρ^^ήπον τό ζωορ. 

9«νΙ ^^ Φκίπτέορ αρ εΐ^η ηί^ϊ τάρ τ^όπωρ^ έρδεχομένον άρογ^ 
ηαΐον δνρατον ηαϊ άδνράτον. έρ τφ τζόηφ ^ετέορ τήρ α^ρηοίρ• άΧ- 
Ιως γά^ ουκ έρδίχ$ταί, $1 δέ τι χαϊ Μέχοιτο τοίουτορ^ ονχ οίηΐήρ 
τηρ τοιαντηρ Ιέγομ$ν, άΧΙ* ίκ μ$τα^έ<ΐΒως η^ταοιρ ωύ9$^ ηαϊ {ρ 
τάΐς ΟΡΗ) τ^ηον ίγέν^το. 

φ-έοιν Χέγω το νΜ0%Βίμ9Ρ0Ρ ξητημαί*^* 

τα δ^ ΟΜΟ διαφοράς η Μονς π^ΦβΧημα^α ^νντακτ4θΡ τφ γέρΗ 
%ΛΪ ΧεγΜ'ω γΒΡίηά «ά^^ιχ, το: δΙ ύνγη^ίτιηά, ίν οϊς τδ ^αΗοιτ χα! 
το ι^ττο9 ονμβέβψίΒ^ ^νρα^ιΟ'μητέορ τοΖς «χικο ονμβΒβτικότος (ΙΟβ Β 14^ 
%«ϊ τοϊς άηδ ο^ον τά οηωαονν έζ ι^ομάτων Χ^όμίρα ηαϊ οαα πε^ϊ 
τ6 αντο ί} ίτ((^09 χαταγίΡΒται^ ηαϊ αν^ις τοΙ^ απο τον Ιδίον οβα 
τνγχάρψι δρτα μη άπ6 τωρ άπΧως ΙδΙων^ -^ΧΧά τωρ ηοιοτη^ωρ {ηοιω^ 
τέωρ ηι•.) η 9^ς τ« Χεγομένωρ. 

δ&ΐίβ ίοβύΏΛηίοτ ΙιΐΜΐο 1ί1>β11ιιη οοηββηρλιιιιι ββββ, νΛ ρο•€θΐιϋ ιΐο- 
πιηο βαύκύί€οτ€ί αιιοίοτ, ηιαΚα ρτοιΙοηΙ. 81ιι^& ει&ρί(& ΤορίοοπΜΒ 
ΑΗβΙοΐ€ΐ•ο, οτιίαβ τογΙνι α^οβηΙ^ί οοίβηΐ οιηΐββο ςυίιίοιιι βΐηβ ηοιηΐηο, 
•οά Αάί«€|ο οίαιρϋεί φηαίρ^ βηιιηιβπι(& βοηί, ηοη «ζρΙαιι&(&. Οηιιιι» 
(«Βΐ τ«Γ^ιιβ'β!( 8€ΓίΙ>6ΐΗΐί ιιιοι«ιιι η&χιηιβ Βρρ&^β^ βο 1θ€θ, 9<κ» άί&ίζ 
ηώ^ ονρ %α^όΧον χαϊ μ^^ιώρ ηαί ηώς §πΙ πΧέορ χαϊ έπ* ίΧαττορ 
δίά ζϋάοιις Βί^ΟΒταΙ οοι φωρης• 

βνρβτβοί αΙ Α^βλοι βοΐιοΐίοη ΐ|ΐιο4άαιιι Μ. 84 <— 86 βΐαβ^βη οο«- 
ϋαβ &Η& ιη&ηα βοηρίιΐΒΐ ην^&ηι Πϊΐίφία •ηΜΐΐ&, πβιΙο τοτίβίηιΐΐβ 
οοΙ β«κι(« ββββ Ιιββο ίοΐΐα «χ αΗο ΗΙμτο, ϊμ ^βο βοιι βοΐυιη ιΐβ ρηηιίβ 
φη((ιιον ο•Ι«|^οιϋβ, βοά ιΐβ οηυιίΐιιιβ Α6ςιΐΒΐιί1ί(6Τ' ^ριιίλίαιιι βοβο τί- 

Π§^ϊ της τον ομτ^ κατηγορίας» 
Μβτά Ά ταντα ηΒ^Ϊ της «οτ^ κατηγορίας δίχαίορ αρ Βίη διαΧβί^ 
βέ£» τί^ότΒζΟΡ «£^ χ^ρον τά χ^ψι$μα έπ^ίμέτονς δια τδ οίκέίον ύ^ 
•«* Τ01Τ χ^ορορ τ^ τοιαντ'ξΐ ψωνη• Εύτιρ ονρ 6 χζόνος ηοοορ* 0νΡΒ^ 

2* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 20 Οο οοΑΙοΐΙιαβ ^ταβοίβ Οτ^ραη!. 

χΐς γά^ έδΒίχϋι^ τώρ μορίων αυτού του τε ηαζΒληΙν9•6τος %αϊ τον 
μέΧλορτος χατά το νυν ΰυνημμένων, ωΰπΒζ δ^ Εκαβτον των νη6 το 
ηοβον αναγομένων^ βϊτβ ϋιωζίομένον Χέγας είτε αυνεχές^ τα μϊν υπό 
τίνος Μς των ίν αυτοϊς μετρείται ^ ως ανϋ'ζωποί δέηα υπό τ§.νος 
των ίν αυτοΐς, τα 61 αυνεχή 9'εμένων τι μέτζον έπ αυτοΐς ημωυ 
οίον «όδα η τι ^τεζον πατά τον αυτόν τρόπον ' ηαΐ 6 χζόνος ^ν τι γΒ 
ον των ΰυνεχών ηούών τοις ίαυτοϋ μέ^εσι μετρείται δεμένων ημών 
ελάχιστον π^ος αίδ^βιν χζόνον οϊον ω^αν η ημιαυ ταύτης η ηαϊ ^τε^9ν 
με^ος• Εατι δΐ οτε %αΙ μείξονί τινι μετρείται οϊον ημέζα χαΐ 
νυατί χαΐ τ^ έξ άμφοΐν του ήΧΙου πε^ιόδφ ιιαΐ μηνΐ ιιαϊ ίνιαυτφ» 
§τι τριών δντων^ μεγέθους, οϊον ΰταδίου φέρε ειπείν ^ §φ' ου ή χ^- 
νηοις γίνεται, ΉαΙ ηινήοεως κα9'' ην τό κινούμενον ηινεΐται^ ιιαϊ 
χρόνου , έν φ το κινούμενον κινείται , ταΰτα μετρουαιν άλληλα ηαΐ 
υπ άλλήλα>ν μετρούνται, μετρεΐ γαρ %αϊ ο χρόνος την χίνηβιν * ίρω^ 
τη&έντες γάρ^ ηόαη τις ή ηίνηαις, φαμίν ημερηβία' %αϊ αυ^ις η ηΐ- 
νηβις τον χρόνον «όοος γαρ χρόνος; γνωρίζομεν οτι ηολυς^ έάν «οΧ- 
λή ή ηΐνηβις ' χαΐ οτν^^ς το μέγεΟΌς ή χΐνηοις μετρεΐ %αϊ άντιμηρεΐ- 
ταΐ γε υπ αυτοΰ (οί. 220 \} 14 — 32) * πολλην γάρ φαμεν όδον ^ς 
ή 9Τθ^ε/οί πολλή, πολλην δΐ πάλιν πορείαν^ όταν ή οδός μήκος Ιηϋΐνον 
Ην• '^^^ών ουν όντων τούτων ^ δια μΙν το μέγεθος ο διερχόμεϋ'ίχ^ 
8τι ποοόν καΐ οτι τοαόνδε, χαΐ ή κίνηοις δήλη οτι πούή καΐ οτι τΟ' 
αήδε, δια δΐ την τίΐνηοιν ά χρόνος δήλον Ζτι πούόν καΙ οτι τούόνδΒ. 
Μτι δΐ δήλον %αϊ έκ τώνδε, οτ^ ουνεχίς ποάόν 6 χρόνος, ί* του π&ψ 
τό λαμβανόμενον ύπ' αντον μέρος διαιρετόν είναι* ο^ γάρ διΟΛτ 
ροΰντες τον χρόνον εΙς άδιαίρετόν τι λήγομεν ωοπερ έπϊ του άριβ'μον 
§ίς την μονάδα άδιαΙρετον ουβαν, άλλα τφ μεγέϋ'ει χαΐ τή κινήβΒ& 
άποΧουΟ-εΐ απερ ϋυνεχή δντα πας τις έρεϊ• έπεϊ δ^ ίν τφ μεγέ9'Β§ 
έοτϊ τό πρότερον %αϊ τό νατερον, ανάγκη καϊ ίν κινήοει ε2ίτο;< το πρό- 
τερου καϊ τό ϋΰτερον δια τό μέγε^Ός. Μτι γε μην χαΐ ίν τφ χρόνφ 
δια τήν κίνηαιν* όρίζομεν δϊ τόν χρόνον (όρΐξ, — χρ» Γβο• αιΒ.) 
τό &ΧΧο άλλο ^) ύπολαβεΐν τό τε πρότερον νυν καϊ τό υύτβρου 
χο(1 το μεταξύ αυτών έτερον 8ταν γάρ ^τερα τα άκρα του μέοου 
νοήΰωμεν καϊ δυο εϊπ^^ ή '^υχΑ '^ά νυν, τό μϊν πρότερον τό 9^ 
νβτερον , τότε φαμΙν χρόνον είναι (οί. 219 α 25 — 29). ' τιν\ς μ^ 
ουν χρόνον τήν του παντός περιφοράν ε/ρι^χ^^'^^» ^^ ^^ ''^Ψ' ^<^ «ατ- 
τός ϋφαΐραν (οί. 218 & 33 β^^.)» ^<^ν^ ^^ ουδέτερου αληθές, π$ρ§^ 
φοράς μ\ν γάρ τό μέρος ουκ ^οτι περιφορά, χρόνου δΐ μέρος χρόνος* 
άΙΧ' ούδΐ χρόνος η του παντός ΰφαΐρα, ώς τίνες φή^οαν ^ τον 
άριφότερα ιτερ«εχτΜά είναι, οΐ γάρ ούτω λέγοντες πρώτον μ^ ο4 
αυλλογίξονται , Βπειτα καϊ Μρως «ίμα^άι^ον^». τό γάρ π^ριέχηιν 
προς τι ον οίκείως έν άμφοτέροις άποδέδοται. ού γάρ απλώς η χ•ΰ 
παντός ΰφαϊρα περιεκτική ΰωμάτα>ν πάντων, ο δϊ χρόνος περιεκτι- 
κός τών έν γενέοει καϊ φ^Όρψ πραγμάτων, δόξειε ^ αν μάλλον %£^ 
νηαις είναι καϊ μεταβολή ό χρόνος^ ουκ Εοτί δέ. ή μϊν γάρ Ιχά^ον 

*) τφ αλΧο καϊ αλΧο οοηί. ΐ 

οίαίίίζθάϋγΟοΟ^Ι^ 0• οοιϋοίΐιιι• (^ΓΑβοΙΐ Οτ^Αϋί. 21 

μηαβοΐή ηαϊ κίνηβίζ ίν αΰνφ τω μ^ταβάΙΧοντι μόνον έΰζΐν^ οΙφψ 
§γω ηίνονμβίί ίΐαΐ ίν έμοϊ ή ηΐντ^ϋις^ ον μην 91 ηαϊ ίν αοΐ^ 6 ^^ χ^' 
νος ομοίως ηαϊ Λονταχου ηάί πα^ά παβιν. Ιτι ηΐνηΰίς μίν Χέγηια κάί 
^ άζτων (β^&ηον ιη•.) %αΙ β^ίντά^α, χιόνος 9ϊ ουτιέη, άΧΧά ΛοΧνς 
χαϊ όλΙγος» το δΐ 9'αχτον ηαϊ β^αδντΒ^ον έν χ^όνω μ^τ^ύται* ταχύ 
μ^ γά^ Χ4γομεν τ6 ίν όΧίγφ χ^όνφ ποΧν ηινονμ^νον^ β^αδύ 91 τ6 
ίν ποΙΧω χ^όνφ όΧίγον διάατημα κινονμ^νον (ο£. 818 Β 9—17), 
ω€τΒ ον» ίοτίν 6 χιόνος ηΐνηας ^ μεταβοΧή, άΧΧ' ίατιν ά^ί^μ6ς 6 
μ^ ά^ι^μων^ ο 9ϊ ά^ί^μου μένος, ξητητέον »ώς φαμεν τον χζόνον 
ά^ί&μον ΐίΐνήβεοίς^ ά^ ως ά^ι&μοΌντα την ηίνηοιν ^ ώς νκ αυτής 
α^ιϋρονμενον. φαμίν 9η τον χ^όνον ά^ιξ^μεΧαί^αι μ^ν νπο της κ^ω- 
της καϊ άπΧής χινηοεως της κνϋΧοφο^ικής (€£ 223 Β 19), άντα^ίΙ&μεΤν 
9ϊ ηάλιν €ίντην. εΐ μή γά^ 4Μά χρόνου ή τοιαύτη αΐνηοις, νηύ τί" 
νος ά^ί^μη^είη &ν; την η^ώτην ονν καϊ ην^ιωτάτην των κινηΟίων 
την ΜνηΧοφοζίκήν 6 χι^όνος μέτρων κατ έχείνην ηαΐ τάς αΧΧας μετ^εΧ^ 
ω9τε της μ^ %ν%Χοφο^ι%ης ηινήοεως άζΐ^μος Μαται ό χιόνος χαϊ ύς 
ά^ίΟ'μων χαϊ ώς ά^ι^&μούμενος, των 91 Χοιπών χινήαεων ώς ά^ιί^μων 
μόνον ον μην ηαϊ ώς ά^ι^μονμενος (οί. 220 1> 8)* ού γάζ της έμης 
βα9ίοεως ά^ηΙ^μος ϊοται 6 χιόνος ώς ά^ίΰ'μονμενος^ άΧΧά μόνον ώς 
ά^ί>^μών, ον μόνον 91 των κίνηϋεων μέτ^ον ο χιόνος, άΧΧά χαϊ των 
^^Βμιων' χαϊ αίται γά^ νπο χ^όνον μετρούνται πΧην χατά ονμβε^ * 
βηχός (€£ 221 1> 7) * ον γά^ «α'9'ό ι^^ΒμΙαι , άΧΧά κα^ό καϊ ιί^εμίαι 
χαϊ 4ν ^0^ είβι 9ιηνεχύ μη9έποτε έπϊ τον αντον Ιοτάμεναι (ώς ονν- 
εΧόντα ειπείν άοϊ, ιηβ.). αΧΧως τβ, εΐ α^χήν Εχει χ^ονιχην η ηρεμία 
χαϊ τέΧος^ 9ήΧον 8τι χ^όνφ χαϊ αυτή μετρείται, ωότε οννεΧόντα εΐ' 
πεϊν μέτ^ν έοτϊν 6 χιόνος της έν γενέαει ^οής^ ήτις έότϊ χοινη χι- 
νηβεως χαϊ ηρεμίας. 9ιαι^ίΐται 91 ά χιόνος είς πα^ΒΧηΧν^ότα χαϊ 
(ΐ^οντα, 9ιαΐζΗται 91 χατά τό ννν. χαϊ ϊατι το ννν πέ^ας μίν 
τον παζεΧ9•όντος ά^χή 91 του μελΧοντος (ο£. 222 β 10 — 12) , άΧΧ* 
^ηεζ έν γ^αμμ^ί τ6 αημΒΪον χαϊ το χΐνημα ίν χινήαει^ τούτο χαϊ (το) ννν 
ίν τφ χζόνφ> την 91 χ^^Ιαν ην ο χιόνος τφ παντϊ παρέχεται ^/* 
χαιον αν ΒΪη π^οα^εΐναι πε^ϊ χ^όνον Χεγοντας. φαμ^ν 9ή ώς ή γε- 
νείς ^^ά τόν χ^όνον §ν τάξΒι 9ιαχεχζΐται , 0^9 , ίίπε^ μη ην χιόνος, 
ονγχνβι^ αν ην χάϊ των γενέοεων χαϊ των π^άξίων ώς ϋνγχρχνα0'αι 
τοϊς έπϊ των Τ^ωϊχων τα ννν,. Τινϊς μ^ ονν τ6ν χ^όνον ωοηε^ 9η 
χαϊ τόν τόπον ον τφ ποαφ^ τοϊς 91 π^ός τι ϋννέταξαιν ί*ά το μίν 
τόν χ^όνον μέτ^ον ξίναι χινηβεως, τόν 91 τόπον πεζΐεχτιχ6ν οωματοβ 
χαϊ πέ^ας τον περιέχοντος , ίν αχέαπ 91 εΓιτοϊ ταντα καΐ 9ιά ταύτα 
ύποχεΐύ^αι τοις π^ός τι, φαμίν 9ή ώςτό μέτ^ον ίίτΒ ίπ α^ι^μού 
τόν Χόγον ίχ9έξ^ι εΐ^τε ίπϊμεγέ^ονς 9ιττόν ίοτιν, η γ^^ αντό χα^' αντό 
^Βω^εΖται η χατά την π^ος τό μΒτ^ονμΒνον άναφο^άν χαϊ ώς μίν χα^' 
«ντο , ποαόν χαϊ των ποοών πάντων α^χή^ ώς 91 π^ός τό μετ^ούμενον^ 
%^ός τι αν εϊη. ώβαντως ^1 χαϊ τό της χινηΟΒως μέτ^ον ό χιόνος, ώς 
/ίν χοΌ** αυτό χαϊ 9ιάβτημα Εχον^ ποαόν αν εϊη τι, ώς ^^ π^ός την χΐ• 
νηοιν^ η^ός τι, ηαϊ ον91ν άτοπον χατ αΧΧας χαϊ &ΙΧας ίννοίας είς ^«α- 
φό^ονς ηατηγο^Ιας άνάγεαϋΌΐ (οί. 11 ο 27). ώοαύτως 91 χαϊ πε^ϊ τον ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 22 ΙΌ οοέίίεΙΙια• (^Γαβοίβ ΟτςαοΙ. 

τοηον ' οτι %αζά μ\ν την διάοταόιν ί»ίφάνΒΐά §αη ««Ι κοτοε τοντο «ο- 
«οιτ, χβτά ^^ την π^ος το «Β^ΐΒχόμ9νον βχέβιν ονδίν ^ανμβίύτον βΙ ηαΐ 
ο τόηος εις το η^ός τι άνάγοιχο ωοηι^ καϊ 6 χ^νος, ον% Εοην ον^ 
6 χιόνος ή του πονί ηατηγο^ία , αλλ* ονΟΐ τ6 ορ ίν χ^νφ * ό (άψ γα^ 
χιόνος ηοα09^ το δΐ ον έν χ^όνφ οναία τυχόν ^ άλλ' ονδΐ το οννί^ετον 
ΐξ άμφοίν άηλη γά^ η ηατηγο^ία^ ^ιλη δΐ μόνη η ύχέβίςτου η^άγμη.• 
τος η^^9 τόν χ^όνον Βίδοηοαί την τον ποτΐ ηατηγο^ίαν (ο£ βοΗοΙ. 79 1ι 
89) , οίον το έν χ^όνφ ΈΪναι τοντέϋτιν αυτό το χ^νίξβιν. ωβπ§^ δϊ 
&λλο μίν έβτί φ^όνηοις^ &λλο δΐ το χατά φ^όνηαιν^ τοντέϋτι τα φ^ό- 
νίΐν (οί. ίΙ). 79 Ι) 43), %αΙ το μέν ίβτι ηοιότης, το δΐ τον ηο^ΒΪν^ οδτω 
'%λΙ 6 χ^όνο9 «αϊ το ίν χ^όνφ εϊναι δίέβτη%Β * καϊ ό μέν έοτί ηοοόν^ το 
δ\ τη9 τον ηοτ^ κατηγορίας δηλωτικόν* όταν γά^ τι «^α^μα ^τί^ον οΐβ 
τον χ^όνον χαΐ ονχ ως μέ^ος χ^όνον λβιμβανόμΒνον αχέοίν Ιίχ'^ (^{ϋρτ• 
ιηβ.) π^ος τον χ^όνον καϊ δια τοϋτο ίν χ^όνφ 'ζ {βοτίν ηη.) , ηοπψ^ ι} 
ίν Σαλαμϊνι ναυμαχία ίν τφδε τφ χ^όνφ , τότΒ άλλη κατηγορία γίνεται^ 
η τον ποτΐ άλλη ουοα ηα^ά το ηοαον Βίδοποιονμένη μ^ν ίν τφ διίβταβ^αΛ 
τον χρόνου ϋ•Βω^νμένη δΐ [ό μίν] ίν χ^όνφ, 

Καϊ χρόνου μίν διαφο^αϊ «α^Βληλν^ώς ίνίΟτως μέΐλοίν, τον δΐηοτϊ 
τό χ^Ις ανριον τήμ$ζον, τό μΙν, οΙκΒίως Ιχονη^οςτό ηα^Βλ^όν το δ^ 
προς το μέλλον τό δΐ η^ος τό ίνΒύτώς^ Βΐπ^ός το ννχϋ'ημίρον ομο^ 
^λέ'ψΒίς * «/ ^1 π^ός τον τον ηλίου κνκλον , αντϊ μΙν πα^Βλ^'όντος τό 
»ί^βι , άντϊ δΐ τον μέλλοντος τό Βίς νέαηα , αντϊ δ\ ίνΒΟτωτος τό τη^ 
τΒς, λοιπόν δϊ καϊ άο^Ιοτοας ίατϊ λαβείν διαφοράς τοϋ ηοτέ• προς 
μΙν τό παρόν τό ηδη χοΐ άρτι , προς δΐ τό παρελθόν τό πάλαι , προς 
δί τό μέλλον τό ονπω. καϊ ό μΙν χρόνος άπειρος^ είπερ-η γένεΜίς σνν^ 
Βχής^ τό δΐ ποτΐ πεπέρααται ^ δτι χαΐ ή ίν αντω πραξις πεπεραβμίνη 
χαΐ ο μΙν χρόνος ονχ ίν χρόνφ^ τό δΐ ποτΐ τό ίν χρόνφ εϊναι δηλοΐ. 

Τον δί ξν τινί έν^£χα;|τοβ λεγομένου (οί. 210 & 14 — 24 6( «οΐιοί• 
44 Β 7, 12, 17. I^οη^αιη βοηιιη βχροβιΐίοοβιη ^ααβ §ν τινι ιΰοαηΐιιτ 
τ. αρ. Μα^. ίο ο&Ι. I^α11^6Iιί. 71, 32 £ο1.61) — ϋ/ίτα» γαρ Εν τινι ως τό 
βνμβίβηκός ίν τγ ονοίμ καϊ ώς τα μέρη ίν τφ ολφ καϊ τό ο1ο«τ ίν τοϊς 
μέρεϋΐ χαΐ ως τό εϊδος ίν τ^ υλι^ καΧ ίτι μέντοι ως τό γένος ίν τοις εϊ^ 
δεϋι χαΐ τα είδη ίν τω γένει καϊ προς τούτοις τα των αρχομένων ίν τφ 
αρχοντι καϊ τα τοϋ άρχοντος ίν τοις άρχομένοις καΐ τό ώς ίν άγγείφ 
καϊ τό ίν τόπφ χαΐ χρόνφ • τ(ΗΤανΓα;ι;ώβ ουν λεγομένου τον §ν τί»* α£ϊον 
ιίπορηοαι, δια τ/ χατά μόνας τάς δύο βχέοεις ^ντας Τδιαι κατηγορίας 
βννέατηοαν, λέγομεν δη' τα μΙν &λλα βημαινόμενα τον ϊν τινι ονμπλη• 
' ρωτικά ίατιν αλλήλων ως τα μέρη καϊ τό όλον καϊ τα γένη χαΐ τα είδη 
χαΐ τό &ρχον καϊ τό άρχόμενον , τα ^1 ον δννάμενα χωρϊς νποατήναι 
ώς τό ίν νλχι είδος χαΐ ως τό ίν νποκειμένφ ανμβεβηκός^ όπερ ηαϊ 
μορφή τον υποκειμένου γίνεται • διό καϊ καλείται κατ ίκεϊνο τό ύπο^ 
κείμενον οίον λευκόν καϊ ηυξημένον καϊ ίπϊ &λλα>ν κατηγοριών των τζ 
ονοΐα νπαρχονβών. πώς ονν αν εΐη ίν τούτοις τό ίτερον ίν Μρφ χν- 
ρίως, οτε μηδέ εΐύΐν απλώς ίίτερα άΙΧηλων κεχωριαμένα χα^' νποοταοιψ^ 
άΐλά κατ ίπίνοιαν μόνην κα&' ην τα γένη χωρίζομεν ; ^ακ τοντο μ^^ 
ονν ονδε κατηγορίας ίδιηής ^καύνον τών τοιοντωιτ ίκρί^^ α£ιοτ, τί ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ Όβ οοιϋοίΐια• (^Γ&οοίβ Ογ^αιιΙ. Β 

μίντοί §9 χοόνφ μκΙ ίν νόπφ* έν νοντθί$ γά^ μονοιβ, Ιιν^Ι τ6 μϊρ «€- 
^ιέχη το δΐ η6γΐ(χ9ταί^ Ικαγε^ον τήψ ^αντον φρϋιν δ^α^ωζαντος %λϊ 
μηδετέ^ον μέ^ονς τον Μ^ον γινομένον μηδΐ ύνμηΧη^ονψτος τό ίτ»^οψ• 
ίν γά^ τούτοις μόνοίς αύτρ το Ιν τ^η φύδίς τις άφω^ιομίιηι γίνεται 
χβττά την οχίύιν νφΒϋτώϋα. δίά τβητα ηαΐ χιχτηγο^ίας ίδΙας ^ηάτί^ορ 
τούτων ηξίωται• φανί^ωτατα γά^ τά έν χ^όνφ ηαϊ ίν τόπφ οιτ« 
ξτί^ά ίοτι τον χ^όνον ηαΐ τον τάηον * τοιγα^ρΰν χαϊ τά οντά τφ ά^ι- 
•9/&ω αλλοτ§ καϊ αΙΙοτί ίν &λΙφ γίνονται τόπφ ηαΐ χ^όνφ, 

Βοίβηάαιη ο•ί ηΙΙιϋ απιρίία• 8αρβτ«Μ6 ρΓ&β(6Γ οα ^ιμιθ ιΐβιϋηιιιβ : 
ρΑΐβλ βηίπι 6Χ Ιιίβ, ιιί ιηίΐιί ^υίάβιιι τί4βίι», αιιοίοτβηι ηβςυβ ίυΐΜβ βχ 
βοπιαι ηαιηβΓΟ ^ιιί λϋοπιαι ΙίΙίΓοβοοοιρϋΑτοιιΙ, ηο^αβ βοηιιιι 9<ιί •ιιιιιιι 
ίικϋβίαιη ΑΗβΙοΙβΙίβ αηοΙοΗί&ϋ ρο•(ροη6Γ6ΐιΙ. 

Κίοο&ηΐ. βΐι&τί. 4, 76 ίοΐ. 24 ~ 73. Γεω^Ιον Γίμΐϋτον ηί^ός 
τάς ΣχοΙα^Ιον νηΐ^ Ά^ιατοτίλονς αντιλη^$ίς. ΜαΙίΑ ίη Ιιοο ϋΙιΐΌ 
^ίβραΙαηίαΓ άο Ρτ^ΐΑ^Γβ» οί άο ΡΙαΙοοο, ^ιιί οοοίτα Α^ι•^ο^ο\οίΛ άο- 
Ι^οάίΙοτ. ΟοηίαηίθΗοβΐβ τβΓίιί• «άτβηιιηιιιιι ρΓ0•6ΐ|αίΙιΐΓ €τ6ιιιμ(ιι•, 
ψΛΛβ ϋτ^^ιιιηβηϋβ αΙΙϋϋβ ^Γ&νίοη τΐάο^ατ ραίατΪΜβ• ΟΗα οβί ηχΑ Α 
τθΐιιιβ εΐιτίβϋαηίβ. 9αα6 ιιά Ιο^οαιη ρβΓ(ίηβΓ6η& Ιιίο αάϋοβΓβ τοίιιΐ. 

Ον» έπΙ ηάντων των γ'Β όντων τό ιχννό ΒΪναι ίννοονμ^ν όταν ύναι 
αντώνοτιονν λίγωμΒν,άλλά τοΆ^ιατοτέληαφάλΙον χαϊ τονζ'^Ι^ιβτοτέλΒί 
πίζΐ τούτον ηροαέχοντας ίχΒΪνό ίοτι μάΐιδτα, οτϊ ονχ ίνΒνόηΟίχν (οοά. ίν^, 
νόηβαν^ ώς αηαν γένος λόγφ μίν ίπίοης νηο των Βιδών μΒτίχΒται των 
Ιαντο«, τφ όΐ «^^Ι^ί'*^^* ®^^ ίπίβης, το γονν ζφον νηο τον λογιχον χάί 
αλόγου λόγφ μ^ν ίπίαης μΐτέχΒται τφ γΒ χατά παντός χ«1 έχβτ^^ον αν- 
τοϊν χατηγοζΒίαϋ'αι^ ου μέντοι χαϊ τφ πράγματι ίπίοης* μάλλον γά^ 
ζφον τό λογιχόν^ έπίϊ χαϊ μάλλον ξφή η γΒ λογιχή^ η δ' άλογος μίμημά 
τι ζφής της λογιχής. χαϊ ή ονοία δΐ λόγφ μΙν ίπιοης νηό τΒ της 
ά^'ανάτον μΒτέχΒται χαϊ της 9•ν7μης τφ χατά πάοης χαϊ ^χατά^ας α^- 
τ9Ϊν χατηγοςΒΪο&ξΗ ^ τφ γΒ μην πράγματι ή ά^-άνατος μάλλον ον^ίΒΐ 
της 9'νητης * μίμημα γάζ τι ή ^νητή της άϋ'ανάτον• 

ωοπΒζ Άζίοτοτίλης τ^ ονχ ϊβτιν άνΟ'^ωηος λ%υχός άποφάϋΒΐ τό ίύ• 
Ιον 7ί^ούτι&ύς (οί. Λη•(ο(. 21 1) 4) άξιοι τό ιρενδίς άληϋΊς ποίΒΪν^ ον% 
ί^τι χαϊ ημϊν τφ ονδίίς ίΰτιν ανϋ'ςωπος λΒνχός ΐΑβφα^Γα π^οο^ΒΪΟΐ τό 
τέως 'ψουξίς άλη&Ις ποΐΒΪο9αι . . . αλλά τοντο Άςιατοτύλονς χαϊ χαταγί' 
λαοτον τό έχ των ον λΒγομένων τό των αποφάσεων 'ψΒνδος η άλή^Βίαν 
ά$4ονν χ^ΙνΒβΟ'αι χαΐ^νκ ^χ μόνων των λεγομένων, τις γά^ ονχ οϊδεν^ 
ως χαϊ μιχ^όν μό^ιον λόγον Ισθ' οτβ ηί^οοτε^ϊν ές τουναντίον τόν Χό- 
γον πε^ιέτ^ΐ'ψίν ; « 

χαϊ (χντός Άςιοτοτέλης ϊν γε τφ πΒ^Ϊ ^^μηνείας αντον βιβλίφ την 
είμα^μένην πειράται άνελεΐν το βονλεύεβ&αι ηοιών άζχην των ίβομέ- 
νων ονχ όρ^ως (18 1) 31). 

Ροΐ. 150 ^<τ 161, ^ημητ^ιος Κηδόνης ηε^ϊ ιΙ^νχης ά^αναοίας, Ιοβ. 
φαμίν τόν άνϋ^ωπον ζφον εϊναι χαϊ ζην. τον μεν ονν ζην ύημεϊον . . • 
Νοη πιαίβ •6τίρίιιιΐι 69(. Μοηβ^ία νϋιιιί ρΓαββ^ιιιιϋα ίιιιιηοϊ(αϋ(ΐΜΐ 
ριοΐιαίατ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 24 Ι^β οοέίιοίΐια• ςρΓΑβοίβ Ον^αοί. 

Κΐοοαηΐ. οΚατΙ. £ο1. 10: Οηϋοηοβ ηιίΑθίΙαιιι Ιιβοηΐβ Ιιηρο- 
πιΐοηβ »€Τ* ϋΐιηο αφηε' ί. β. 1585, I^^(^6^^ιη1II1 βοπιΐΒβΓοΐιιιιι Μ&τοΙ 
Ερίιββϋ 6( θΓ6^Ηί ΡΓοίοβ^^βΙί (δοΗοΙαήί), ΑΙβζ&ιιιΙΗ ΤπιΙΙίαΙιΐ ιηβ- 
Αίοίιια, Οτβξοήϊ ΑοΓοροΙϋαβ ΙιΪ8&οηα ίηοίριβηβ αΐι Αΐβχΐο Οοιηιιβοο, 
^6810611• ίη Μΐοΐι. Ρ&ΐΕ6θ1ος^. Ροΐ. 2^ μετάφ^αΰΐς τον δεντέζον βι- 
βΙΙον τήβ άκοδΒίητιηής η^αγ ματαίας ήτοι των νατέ^ων άναΧντιηώψ 
Ά^ιΰτοτ έλους. Ιηο• ^ιαΧαβών 6 Άζίατοτέλης έν τφ ηξωτω βίβΧίφ 
της αποδεικτικής «ε^ϊ άποδεικτίχον αυΧΙογιαμου ηαϊ άποδεοίτιχης 
Ιηιατήμης. Οβίηάβ ίτα^ιη. ΠΜ άβ ίηΐρ. Ι>οιιι1ΐ7ε. 4&ο. 15 1ι 16 
ο^ο/βΜ' — 201ι30 άββηηί. δβ^ααηίατ αβίτοΐο^^οα ^ηαβάαπι βί βχοβτρία 
οχ Ραιη&ηια. Ιπίϋηιη ιηβίαρίιτ&βιβ ίΐϋαβ (βαάβιη ιηββββ τι^^βίατ ίο 
€οιβ1. 158, ίη οαίαβ ιηαΓ^. αΐία ^ααοάαιη βοΐιοΐία Ιβ^^ίατ: ίη βαέίβιιι 
XIV οαρίία ίη ηίτο^αβ οοά, άίτίβα ββί) ρΐαηβ οοητβηίί οιπη βοΐιοΐ. 240 
Α 39 — 47 ίατιν, ββά ^υαβ ββ^ααηίιιτ άίβΡβηιηί. ΑΙία οοη^τααηί οιηηίηο 
ετίΒΐ ίίβ ^ααβ 1ια1ιβ& ΊΊιβοά. ΡΐΌ^ΓΟίηιιβ (πΐ6(&ρ1ΐΓαβΐΒ ^οαηι βεηρβίί 
ίηί(ίαηι ▼. ίη βοΐιοΐ. 241 αϊ), αΐία ίίβάβηι τβΓίιίβ αρ. ΡΙιίΙοροηαηι 1ο> 
^η(οτ, 6. ^. βοΐιοΐ. 240 α 21— 28, αΐία ^οηί<|ΐιβ ίη βοΐιοΐ. ιηαΓ^. οοά. 
Ρατίβ. 1917 οοοτηταηί. 

Ρατίβ. Β6§^. 1917. Οβ ΡΗίΙοροηί ίη 1ίΙ>. Ι Αηα^ Ροβί. οοηυη. 
τ. ΒΓαηάίβ ΑΙιΙιΗ. άβΓ ΒβΗ. Αΐίαά. 1833. Η1β(..ρ1ιίΙ. ΚΙ. ρ. 293 β^^. 
Ιη ηο•(το ^οΑ. ίηάβ α £οΙ. 257 άαο οοηιηιβηΙχιΗί Ιβ^ηίαΓ Ιίΐιη Π Αηαΐ. 
ρο•ί. , ^αοηιηι ρηοΓ Ρΐιίίοροηο ^τίΙιηίίαΓ, τ. ΒπιπιΙλΒ ίΐ). ρ. 296. Νόη 
Γβοΐβ Ιιοε &ο(οηι ββββ ίηάβ ραίβί, ^ηοά ρΙιίΓα ^υαβ αρ. Ρΐιίίορ., ^ααίβηι 
<}τρί8 6Ζ86πρ(ηπί Ηαίιβηιτιβ, Ιβ^ηίηΓ αρβΓ^β τβρης^αηί ίίβ, ^ηαβ ίη Ιιοβ 
οοηιηιβηίαΓίο Ιιαίιβηίυτ, β. ^. ίη οοάίοβ άίοίΐιιτ ϋκοηος τω βιβλίφ ηε^Ι 
ό^ίβμοϋ (^ηοά Αΐβχαηάτο τίβαηι €8(, τ. βοΐιοΐ. 240 1> 2), ΡΙιίίοροηηβ τβΓΟ 
αρβΓίβ οοηϋταάίοίί χικτά βνμβεβηκος διδάακΒΐ ηε^Ι ο§ον (τ. βεΐιοΐ. 240 
α 15 •99•)- Ηαβο βοΐιοΐία βαάβπι βυηί ^^^β βά. ΑΙά. Υβη. 1534 £ο1. 
βίηβ αηοίοηβ ηοηιίηβ , ί(α (απιβη , ηί ίη ηοβίτο οοάίοβ ρΓΟΟβηιίπηι αά- 
άϋυηι βίί, ^αοά ίη βά. Αΐάίηα οπιίββυηι 68( (βοΐιοΐ. 240 1ι 24 — 48). 
ΑϋβΓ οοπιηιβηίαηαβ οοηβίαί βοΐιοΐίίβ αηάί<|ηβ οοΐΐβοίίβ. δίη^ΐα βηίηι 
βαβρίαβ ίηίβΓ ββ ρπ^ηαηί, ηί άηο άίτβΓβα βοΐιοΐία ίη βαηιίβηι Ατι- 
•Ιοίβΐίβ Ιοοηηι οοοαιταηί: ιηοάο οορίοβίοΓα βαηί ιηοάο ίβηηίοπι, 
βαβρίυ• ΟΓάίηβπι ηοη ιβητατβΓοηί ίη βχρίίοαϋοηβ , ^αβηι Αηβ^οΙβΙίβ 
Τ6Γΐ>α ρΓαο8θΓί1)6ΐ)&η(. Γοΐ. 259 βεΐιοΐ. ίηβοηρίηηι ββί ννκαΐας ί. β. 
μητζοποΧίτον Νικαίας, Έιιβίταϋί, α ^αο ρΐατα ρΓοίίβοία τίάβηίατ ^ααβ 
ίη ΏίΛΤξ. ίηγβηίυηίατ, β ζ. Ιβ^ηίατ ίοΐ. 315 ηι&Γς'. βαάβπι ΐ|αα6 
•εΐιοΐ. 2481ι41, ββά ▼■. 42 έκΧίγειν ρΓΟ διαΧέγειν, Οβηί^αβ Ιιαβο βοΗο- 
Ιία ηήάίςιιβ οοη^ηίβίία ββββ βίίαηι ίηάβ ραίβί, ^ηοά ίοΐ. 311 α αά 97 
α 8 αηηηι βοπιηι ιίο άβιίηίί: το σόφιομα τον Σπευύιηηου ούτω ηως 
η^οβαίνειι ηβςηβ (απιβη βχροηίίητ <|^οηιοάο ρΓΟββάαί, ββά βίαϋαι 
αά αΐίαπί τβηι ίη βχρίίοαηάο ρβΓ^ίίηΓ. Γοΐ. 273 ίηβίρίί βοπυηβη- 
Ιαηαβ α ΤΙιβοάοΓΟ Ρτοάτοηιο ίη βτιηάβηι ΙίΙίΓαηι οοηιροβίίτιβ , οηί βο- 
άβιη ιηοιίο αβ ρήοη οοηιπιβηίατίο ιοίιοΐία αάίβοία 8ΐιη( ίη ιηατς^• 
£ο ροϋΜίηιιιηι βοηβίΐίο βοΗβοΙα βιββ τίάβηίαΓ, αί άίτβηαβ ίηίβιτρΓβ- 
Ιαηι ορίηίοηββ β( οχρίαηα^ίοηββ βχ αάτβηο ροβί(αβ βιβίίβ βοηιραπιη ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ροββιη^. Ροΐ. 261 — 213 •€ΐιοΙΙα ίο ιηαΓ^. ηοη ΗαΙιβιιί 6( ^ιηβ Ρτο- 
ιΐτοηΐ €θΐΒΐιιοη(αηο &άι1ί(α βαηί οαιη ϋβ ^ααβ ρπιβοβΜβηυιί ρίβηβ 
οοητβηΐιιοί. Οτββοϋ άϊΜοηϋαβ ΐιι^ίο&η^ί, ιιαιά Ιιαίο, ιιαίά ϋΐ! ααοΐοτ! 
^βΐιβ&ίατ, οοάίοβ 1919 ίηβρβοίο, <|^ £ο1. 168 ρατ&ρΐιπιβίιι Ιια1>βΙ βία»- 
άβιη ΙίΙιΗ. Ιρβα ραταρίιτ&βίβ ίηο. τ9 η^οοίμιορ ηί^ϊ τωψ τΒββά^ωρ 
ϋίαλέγΐναι προβλημάτων* τοβαϋτα γάζ, φηαίν^ Ι«Ηιτ δ ξητονμβρ, 
ριτ&6€β8βί( ααίβιη βοΐιοΐίοιι ίϋαά ^ηοά ίη €θά. 1917 ΙΛβ Ιβ^ϋατ: ^«α- 
Ιαβών ά Ά^• (βοΐιοΐ. 240 α 39), ροβί ΐ|αοι1 αΐίαά βοΗοΗοη Ιβς^ίατ : φέ^$ 
ον» ωβηε^ κοινά ^-ιμέλια (240 1) 25) , ιιο^β ρα(6( τβΓίΐΑ ίιία : Ζρλ — 
ίπξχγγΒλία^ ^υαο ίη οοά. 1917 ΡΙιϋοροηΙ ηοιηΐιΐθ ίηιατ!ρ(& 6χ(τ6ΐηο 
ίοΐίο Γ6θέο ΐ€^ιιιι(ιιτ (ψΒζΒ ωβη€ζ 6^0. τβτο ρηιηα βηηί ίοΐϋ ▼•η1), 
λϋαη^β ΐη^ταβα ηοη οαηι ϋβ ίαη^ΐ άβΙιβΓβ, οοιη <|ΐιίΙηι• ΒΓληάί• ίη μΗοΙ• 
€θΙιαθτβΓθ 6& ραίατίί, ηίβί βαηι, ^αί οο^ 1919 βοΗρβίΙ, 6χ ίρβο οοά. 1917 
ϋΐλ βαιηβίβββ άίχβήβ τβΐ ηβ^ΐί^βηΐβπι ρηηιηιη ρ&πιρΙιτΜίβ τβηαηι 
Τ6ΐ ί^ηοΓ&ηίβπι ίϋηηι Ιιιιο ρβΓίίηβΓβ. Οίβηιιη Αηί• οοπιιιιβηί&τϋ ςιιί 
1ι&Ι>β(ιιτ ίη οοΑ. 1919 οοητβηίί ουπι Αηβ βοΐιοΐίοηυη ^νι&β ίη οοά, 1917 
Λά ΏϊΒΧζ. Τΐιβοάοή ΡγοΑτ. αάίβοία •ηη(. ΙΚτί ί•(οηιηι οοιίίβαηι ηιαίοτ 
ιϋ £468 Ιιαίιβηιία, β^ηίιίβηι ΔίίαάίοΑΓβ ηοη αηβίηι, ίη ιιίτο^αο Μΐΐβη 
ιεΐιοΐία ηι&ΐβ άίβροβίία 6( οοηίητίιαία ββββ βαΰβ ραίβΓΟ ϋτΙιίίτοΓ οχ ίί• 
ΐ|ΐι&ο πιοΑο άίχίπιηβ. — Εχ οοιίβπι οοάίοο άοβαπιιίί ΒΓοηΑί• ιια&ο 
ίο ηοϋβ βοΐιόΐία Μίοΐι. ΕρΙιοήί οεοηιταηΙ (βοΐιοί• ρ. 100 β6^<|*) ^^ 
ΙΆτίοη. ηΒζΙ ί^μηνείας. 9η&β αυ(οηι ίη βοΐιοΐ. Αοάίί 187 α 16 — 188 α 
41 ηοη οηιηία ίητοηίτιηίατ ίη €θά, 1917. Ροβί βννάγοναι οηίηι (187 
α 34) αάίοο^αηι οβί χαΐ τά έφεξης» ΙηβοΓίρίαιη Ιιοο βοΐιοΐ. οχοχΙ^^ εις 
τον (Ιββ^• το) δεύτί^ον των η^οτέ^ων άναλντιχών. Ρΐιίίοροηί •οΙιθ' 
Ιηβ ρΓ&βροβϋηηι ΙιαΙιοίητ. Αά οοπυηοηίαηηηι ίη βορίι. οΐ. ΐ|ηί βηΐι 
Αίθχ&ηάτί ηοηιίηο οάίίαβ ββί Ιιαοο ΏοίΛ Βάίοοία 6•( (α( ίη €θά. 1792 
ίοΐ. 654, οοά. 2055 ο& Οοίβΐ. 157. Εαάοηι ηο&& Ιος^ίυτ οϋ&ηι ίη I^»11- 
Γοηί. 71, 17 9^1 ραΓαρΗταβίη α δροο^οΐίο οάίΐ&ηι ΙιαΙιβί; τ. ρ. 17 έίο 
Ιιϋητοηί. 71, 82): γξ. οΐ μεν οτι τον ΈφεαΙον, οΐ δΐ τον ΨεΙΙοΰ• Ροΐ. 
538 ίηο. ρΑΓαρΙίΓαβίβ βορλ. οΐ., άβ ψΆ άίχίπιιιβ &ά Μ&γο. Αρρ. IV, 8. 

Βο^. 1974 Αηυηοηίί βοΐιοΐία ηηίάοηι Ιιαίιοί, βοά βοΐιοΐία ίη 
Αηαΐ. ιια&ο ρΓοπιίί^ϋ ο&ίαΐο^ιιβ ηοη ίηβηη^. 

Β 6^. 1832. ΟοιηηοιοηίαΓίηβ βίηο &ιιο(θΓίβ ηοηιίηβΐη •ορΙι. οΐ• 9^ 
Αίοχ&ηάτο (τίΐιηί βοΐβί η( ία οοά. 1946, ^^αιη^α&ιη ηοη Γοοίο (▼. ΒΓ&η- 
Οίβ ΑΙϊΙΛ. άβΓ ΒβΓί. Αΐίαά. 1833. Ηί8(.-ρ1ιί1. ΚΙ. ρ. 298 β^ς.)• Νο- 
ηιοη οίαβ αάβοΗρίαηι αΒβοίβηπι οβί. 

Β 6^. 1932 ΤΙιοοΑοη Ρτοάτοπιί βί Μα^βηίοηί βοΗρία (Ιο ϋ1). II 
Αη&Ι. ροβΙ. ίία ροτπιίβεοί, ιι& ^ηαο αά Ιιαηο, ^ηαβ &(1 ίϋαηι τοΓοΓοη^ 
8ίη( ηοη Ιίςιιοαί• Ροΐ. 5 τοΓβο ίη πιαγ^. ίηί. τον παθόντος ή δπιαϋ'εν 
χειμένη Ηήγηαις ην του Μαγεντήνον, ή δΐ παξοΰαα του Π^οδζόμον, 
ίτέ&η δΐ έντίίν^α κατά λη^ν. Ιη ιη&τ£^. Ιιίο ίΐΐίο •οΙιο1ία οεειιτηιηΙ 
Σχολα^Ιον. 

Β 6^. 1943. Ιάοιη οοπυηοηίαήαβ ^αο ΒΓ&ηΑ!• ήβη• ββ^ β οοιΐ, 
1873. ΟηιίβΗ 1941)44 έν οΐς — πλη^οντοα «( 1951» 21 ηάλίν ύημεϊον. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 2β Ι^β οοΑΙεΐΙιηβ (^ηιβοί• ΟΓ^αηί. 

Βββ^. 1944 β( 1945 βΑίιάβιιι ρ&πιρίιηιβία ΙιαΙ)βη( ς^ι^ιη 1913, 
έϋ^τ βοταηι άαο «χ€»ιρΐΒΓί« <|^<^>^ιι^ ρΗαβ 6•( αηϋ^ιιίιι•. Ιη Αηβ ο»- 
Ιαβ^υβ ββρίίίβ &άί66ίαηι βιί ίν οίς η π^άξις, ΑΚβηα• οχβιηρΙατΜ 
ιιι«τ^ιΐ€« βυρβήοΓββ ιη&άβΓαοΙ&β βαπί, υί ιη&ίοΓ ραΓβ £ο1» Ιο^Ι ηο- 
^ηβαί. 9ιιίο9ΐΐθ ιι1(ίαι& ίοΙΙα (1ίίΓ6ηιη&. Νοη Ιηίβ^ΓΟ οηίηι οΒρϋβ, 
^αοά ηΒ^^ ίνατάαως λ^ϋ, βχροβίΐο ίο αΚβΓΟ 6Χ6Πΐρ1αΓΪ οχ ιιΚο ΙιΙιγο 

ΑηΙβ &(1ί6€ΐΐ1• 68(, 9^^ Β®^ 6θΙΐ&^Γ€( €0111 Ηβ ψΜΛ^ ρΠΜΟΟΜβΠΙΒΐ• Οβ- 

•ίιιΐ( ίη Ιιαββ τογΙια: ως τ6 Β νφ Γ^ άλΙά ίβα και άντίατ^έφεί, 

Β 6 0^. 1942. €οιηηιβιι(&ηιι• ίη Αη&Ι. ρτ. βίηβ ΛηοίοηΛ ηοηιίηβ, 
68( Μϋ^βηΙβηι ίοΐ. 232—273. 

Β6§^. 1972 ίοίβΓ &Η& Ιιαίιβί βοΙιοΠα Ιη Αηαΐ. ροβί. ΑΙία αά 
Ρΐιιίοροηυιη ααο(θΓβιιι ΓβίβΓβηάα βαηί (οβ<|αθ (αιηβη ^η&β ΡΗϋοροηο Ιη- 
1>ιιαο(ιιτ ββιηρβΓ οαηι βάΐϋβ €0]ΐτβΜΐιη&, β. ο. 198 α 20 καΙ δΐίος— 24 
Μρνοίαί] %λΙ δη ηα&οΐίκωνέ^α έατίν ίπιατήμη της άποδ8ίί§ως ««Ι 
δήΙθ9 ίίΐ της άντιοτ^οφης; ίΐι. 25 οννωρ— 27 το] οίίχ ως άπο Μους 
ονψ της άποδΒΐξίως ίηϊ την γΒνιχήν έπιύτήμην μΒτήΙϋ'ίν, άΐΐ' ώς ίπί; 
ϋι. 28 ώ$ — 80 κ^αδίδωαι οιη.), αϊ!» τβΓίιο άλλως ηοίαίιι Ληοί, 
νΙ ίηεβΓίιιιιι ηί λ ψΛΟ ρΓθί66(α βίηΙ, ιιΐία Ιϋίβπιβ α, β, γ ύ^ϊ αΰα 

βι^^ηα ΙιαΙιβηί, ϋΐΐα άβηι^ηβ μι (^Μι,τνΧηνης 1ι. 6. μητ(^οηολΙτοΌ Μι» 
τνλήνης^ Μα^6η(6ηί) ηοιηβη ριταβ ββ ίβηιηΙ. 9υοά Γβοίβ ββ ΙιαΙιβΓΟ 
ίηΐ6ΐ1ί^6Γ6 Ηε6( β ΟοίιΙ. 167, ^αί Μα^βηίβη! βεΙιοΠα ίη Αη&Ι. ροβί. 
]ι&1ΐ6( αΐίίβ ηοη &άη]ίχ(ί8. ΡΓίαια ^^^^ΐ^β ρΓίπιοηιηι τβΓβυυπι τ6γ1ια 
ρΙβΓαη^ηβ Ιβ^ί ηβ^ηβυηΐ. Ε οοά, Οοίβΐ. βυρρΐ6Γ6 Ιίεβί ηυαβ ρβηβΓαηΙ. 
Ραηιηι αάίαηιβηΐί ρΓθηιί(ίυη(, ηί 6α ηοη Ιβ^ίβββ Ιι&υά ροβηίίβαί. δοΗοΙίίβ 
ίη Τορ. αβυβ 6β( ΒΓαηάίβ. δοΐιοΐία ίη βορΗ. βΐ. Μα^βηΙβηο ΙτίΙιηβηιίΑ 
8αη( ; οί. Γοίιΐ. 167, ^αί βαάβηι 1ιαΙ)6(. Εοάβηι ηιυάο οοά. 2055 εοηι- 
ιηίβοβί βοΐιοΐία Αΐβχαηάή οαπι βχρίίοαϋοηβ Μα^βηΙβηί ηααβ ίηο. τα 
η^άγματα η ηάντμ, άλτ/ϋ'ή είαιν η πιθανά. Οορίοβίββίπια βαηί, ββιΐ 
Ιβ^βηΙί τίχ ορ6Γα6 ρΓ6(ίηηι ογΚ. δαβρβ ίρβα ΑΙβχαηάΓί τβτΐια άϋάϋ^ 
6. 9- βοΐιοΐ. 30Ι1ι21. 

Βθ£^. 1897 Α. ΑΠα πιαηη ^ααηι ς^α ΓβΙίςηαβ οοά. βχ&ταίαβ 
68& ίη βηβ βχβίαΐ ^ξήγηοΐξ Έφ^σίον των αοφιστικών Μγ)ζων, Νοη 
ίη(6^Γα 6ΐΙ, ηο^αο ίη Ιιοε εοά. ηβςυβ ίη εοά. 1918, ΙιΙαίϋβ ρβΓββα ; 
υΙ&ίιηοΓυπι ίοΗοΓυπι ηια^ηα ραη ατηίβα 68(. δοΓίρίυΓα ιήίίβ βίβ^αηβ, 
υί άοΐοηιΐυπι %ιί βηρρίβη άβΙιβΓο εοπιπιβηΐ&ηυηι β εοά. 2019, ηαί ηο 
ίρ86 ^(ΐίι'β™ ίηίβς^απι Ιιαίιβί. €6(6Γυπι αηοίΟΓ ^^ο ηι&^ίβ ρΓοοεθίί, 
60 ηΐΑ§;ί8 ΑΙβχαηΑπιπι Γβρβίϋ. δίη|!^α1οΓαπι τβΓίιοΓυπι βχρίίοαίίοηί 
ρτα6πιί((6Γ6 βοΐβί ηηίτβΓβαπι ΙοΗηβ Ιοοί βχροβίΐίοηβπι. δ&ορβ ίρβα 
ΑΙβχαηιΐΓί Υ6Γΐ)α άββοηρβίΐ, βαβρίυβ αΐϋβ βοΓηηι ιοηβηπι ΓοιΙάίάίΙ• 
ΰΐΒΓΒ 6χρ1αη&&, οΐιβεηπι ρΓαβίβήί. δορίιίβηιαία βΐη^αΐα εορίοββ βχ- 
ροηίί. 

Β 6^. 2062. Οοηιηιοηίαηυβ άο 1ί1). Ι ΑηαΙ. ρΓ. , ^^ί &ηε(θΓί• 
ηοιηίηβ εαΓβί; Μίοΐιαβίίβ Ρβοΐΐί 6β(, ίάβηι ς^ι^ιη Ιιαίιυίπιυβ ίη εοά. I^αα- 
Γβη(. 85, 1. Ροΐ. 143 — 150 ίτα^ηι. οοπιηιοηίαηί ίη ΑηαΙ.: ηΧη^ώαας 
τον πεςΐ τ^ιών ύχημάτων των νήαζχονύών λόγον μετΒΪΰί . . . ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ II 6 0^. 2064. Ροΐ4 1 — 3&: €Ιοηιιηβιι(&ηΐΜ Ιη ΙίΙι. «ι^Ι ^^ιρ^Βία^ 
Λ 1»\ί. ιηοϋΐαβ. £χρο•ί(ίο ^οίηίΑβ ψατίΪΛ Ιοη^β ΙΐΓβτίοΓ «•( (^οοΐιιι• 
Μϋβ οοηϋηβίατ) ^η&ηι βοπυη %υ&6 ρΐϋβοββββηιηί , ^α&ιη^ιίΑηι 4β βίαβ 
ώιοβΓίΐΑίβ ηΐΐιίΐ οπιβίοο 4ίεί(ατ. ΒβΜΐ 6χρ1ί€&(ΐο τβΓίιΟΓαηι 22 1ι 31~29 α 
26, 9ηαο αηηιη ίοΐίαιη οοιηρίβοίβηβ ίη•βη 4θ1>βΙιΐλ( ροβ( £ο1. 36. Ροΐ• 
66 — 81: ύχόΐια 0Ρ9 ^^φ άηό φωψης Στεφάνου ψίλοβόφον 9ίς το π»^ϊ 
^^'ηνεινς ^Ι^«τοτΑο«β (ΒαΙιΙ• Ι ρ• 616). Ιο Αοβ οαίοι^ιιβ τμήματος 
λάιΐϋαιιι «•( ίψ αΐς 0ν9 θ£φ ΐ| η^νξις, Ιάοιη £βοϋ ααοίοΓ αηοιι/ιιιιι•, οαία• 
■€^οΙίΑ ιη 1ί1ι• Ι Αη&Ι. ρΓ. β οοά. 1876 οοϋβ^^ϋ ΒΐϋΐΜϋβ. ΡοΗΑΜβ (η- 
Ιιαβη^α βαιιΙ βΙάοΌΐ δίβρίι&ιιο, ΐ|ΐΐ6ΐιι €θΐιβ€ΓΪρ(ιιηιιιι ΙαΪΜβ βοιηηιβηίΑ- 
Ηααι ία Αηιιΐ. β Μΐιοίηβ ρ&ίβΙ, ^ιιαβ 4β ΙιΙιγο «. ^^μ, 6οηρο•αϋ: ά!- 
€Ϊ( βηίιη ίΌΙ. 56 ως €ν9 θιφ έν τοϊς άναλυπιαοϊς μα^ν,ϋάμφη, 81β 
οϋΑΐη Αΐΐ οοιηιηβοΑαηαπι άβ ο&Ιβ^. οοηβοηρίαιη ρΐαβ •6ΐηβ1 η•• Γβηιϋ- 
ϋ1 Κχροβίΐίο ΙΐΓβτίοΓ 6β( ίηιΐβ α ρ. 171ι68. ΒίίΒοιι1(Α(β• ΙΙιοο1θ|ροββ, 
φηβ η&βΰ&ηίιΐΓ 6Ζ ίλβ^^αβ άβ οιηοίοιη Γβπιηι &1>•οΙυ(Α ηβ6β«8ί&ιι(βΑΗβ(ο- 
ίβίο• ι1ίβρα(€(, άίΙί^βηΙβΓ 6& Γβΐί^οββ βοΙτΗ Ι&ιηΙιΙΙοΙιί &α€(οη&ιιΙβιιι «β- 
^αβοβ. ΜαΚα 6Ζ Αιηηιοοίο βαιηιίΐ, ΐ|αίη1απι ΙίΙιη ραΚβιη βροΗ&ιη ρα- 
(&( οαιη ΡοΓρΗ 7ΠΟ ; εί. βοΐιοΐ. 165 1> 26. Ροΐ. 88 : ύχάΧια Βίς το «^ω- 
το9 τώρ π^οτέ^ων άναΧντικωψ από φωνής Άμμωνίον. ΜαΚαιη ^ίββ- 
ηιη& &1ι ΰβ ^οΑβ βιιΐι Ρΐιίίοροη! ηοιηίηβ ί% των αννοναιων Άμμωνίίϊυ 
τον *ΕζμΒίον οάϊ^Λ βαηί. 9ηΑΐη οορίοβΑ βιη( οχ 60 ΐη(6ΐΗ^θΓ6 Κοβί, 
ςαοιΐ ΑΗβ<ο(6ΐίβ •^1Iος^ί8η1^ άοβοίΐίοηβιη Ιιβοβ •β Ιι&ΙιβΓβ ιιαίιι^νιβ ίο- 
1η« ι1βηιοιιβ(ηι(ιιτ. I^οι1^6 ιη&ίοΓ ριΐΓβ άοοΒΪ, Ροΐ. 1 16 — 15(ί ραΗβΐΜ 
•οΐιοΐίοηιηι ΡΙιίΙοροοι ίη οοηάοιη ϋΐιηιιη 1ι•Ι»6ΐι(, ΐη ΐ|αΙ1ια« ΓορύΙαηΙατ 
^ηιιβ ίϋοι &1> Αιηιηοοίο βχρίίοίΐα 6Γ&η(, ίοοΗΙίΙιιιβ <|^ί^ι^<^™ ^^▼^ 
•ίοαϋ>ιΐ8 οί 4ββοί(ίθ]ΐϋ>ΐΜ ϊηΙοτροβΗΙ•. δβφΐ!(αΓ ίοΙ. 161 βχρο•ί(1ο ίίς 
το $^ντ§ζον τμήμα το ηίςΐ $υηο^Ιας η^οτάββοίν, Μαΐΐιι ΐ|αιιο οπΙΙ- 
ήθη βοΗοΗοΓαιη ΙαΠίΑπί &4ιηιχ(& •ιιη(. Νοο !ο(ο^γ ^αΐάοηι ββΙ 
βοηπιοηΐ&ηιιβ !η ϋΐι. Ι Αηαΐ., ββά ρααοα ιΙοβαηΙ. ββςουηίιιτ βΗα 
§ιιιΐ6<Ιιιιιι άβ β^ΙΙο^Μίηίβ, οοά πιαίο άίβροβίύι βαο( οί βίοο οπϋηο οβη- 
•οΗρΙα. 

ΟοΙβΙ. 170 Μας^οηίοη! οοηιιηβιιίιιηιιιιι Ιη Τορ. Ιιαίιοί. 

ΒΑβίΙ., άο ^αο ίαιη ^ίχΐιηιιβ, ίη Αηο ΙιαΙιοΙ αοηιη ίοΗοιη βοηι- 
ιιι«ιι(&τϋ, φΐ6ΐη άβροΓάϋαιη οβββ τβΙιΙο άοΙοοιΑιιιιι οοί (δίπιρί. ίη «οΐιοΐ. 
ρ. 40 α 64, Επιπάίβ ΑΙιΙιΙι. ιΙογ ΒογΙ. Αΐιιιά. 1866. ΗίβΙ-ρΙιυ. ΚΙ. ρ. 279 
«χίτ.)• 9ααθ !ο Ιιοο εοιηιηβοί&τίο Ιο^ηίατ ΐΑοριαβ οοιη ίίβ ρα§^οιιτο, 
<|α&β ίη ϋΚθΓΟ ηατά ηΐναιν ηαϊ αχόηςίοιν α ΡθΓρΙΐ7Γίο €θΐιβΰηρ(ο γο- 
ροΗαηίιιτ, τοίοΗ δίιηρΙΙοιιι• Γοΐ. 8 ^ οέί. Β&βίΐ. 1551. 

Ποςφν^ίον ίΐς τάς 9έ*α χαττιγοςίνς '^1ζίύτοτ^ιονς, 

Νυνϊδϊ η$ςϊ τώρ πςαγμάτων λεητέον α ίή τίν$ς δέκα ηατηγο- 
ςίας ηαΐοναιν. νπέατη μίν γάς κ^ώτον τά πράγματα ^ νοτ^^ον όΐ 
ΒΌ^ΜΗ] τοϊς Λ^άγμαοι τά ονόματα* ου γά^ πρώτον τά ονόματα ^έ- 
μη^οι «οτβ^ον τά ηςάγματα εν^ομ^ν , άλΧ* Μ τοις νποιίίψένοις π^ά- 
γμααι τής των ονομάτων ^έοεως ω^έχ^μΛΨ, 6οηύ δέ ηως τά .«§«- 
7^τ« καϊ πα^'^ΈλΙηοι, %αί ηα^ βα^βά^ο^ς δέκα $ΐναί τόνά^ΦμόΦ* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ο^€ία «0109 κοβον η^ός τι πον ποτΐ %ύ^αι Ιχβιν ηοίύρ ηιχβχΗν. 
ταντα δΐ έκάίεβαν άλλοι, μίν αλίως, Ά^ίβνοτέλης 9ϊ ό Πβ^ιηοηγν^ 
χ6ς 9έηα κατηγοζίας 9ίά το αατά τίνος η^άγματος άγο^Βν§δ9'Λί (Α 
Πο^φυ^. Ηϋίταπίνόίψ καϊ άπόκ^* €ΐ1. Ρ&ηο. 1548. 4. £ο1. 21>). |φτ4 ^1 
ή μίν ονόΐα %Λτά τ6 τΐ^ το 91 ηοιόψ ηατά την 19έαρ^ τ6 91 ηο9θ9 
ηατά το ηλη^ος^ το 9ϊ πον κίχτά τάηον, τ6 91 π^ός τι χοητα ονγη^ΐ" 
βίν, τ6 91 «ίοτ^ χατα χ^όνον , το 9^ χΈΪύ^αι ηατα την βχέοιν, το 9^ 
ίχΒΐν κατά την π^όαλη^ριν, το 91 ΛοίΒΪν κατά το ίνί^γίϊν^ τ6 9Ϊ 
ΛάσχΒΐν χατά το ένΒ^§ϊο9•αι. *ΐ91γ μίν ονν τούτων ίπαΰτον άτίΧ^^ 
καϊ κατά την φωνην καϊ κατά το ϋημαινόμψνον ^ 9ί άλΧήλοίν 9% ύη^ 
μαίν$ι ηάντα καϊ μετά άΐλήλων, {^οψαηηίχα βχβιηρίιι οιηοίαιη οαΙο* 
Ι^ηαπιοι.) τοντίον πάντων ανν9λϋ•όντων ονβία άηοτΒλΒΖται χοΐ 
πράγμα ύκοκ^Ιμ^νον , οΓοι^ ΐηηος καΧος μέγας έν ΛνκΙψ χ9\ς χαιΧω^ 
κηχαλινωμίνος ύοτήκΒΐ . . . αυτά 91 τά 9ίκα Βίς 9νο ηάλιν ανάγεται 
9ννάμας ίΐ^ς τ$ την ονόίαν καϊ Βίς τά όνμβΒβηκότα τ^ οιίόΐ^• Ιη οοΐιοΐϋ• α Βηιιιιΐίήο λΑ €α(. Ηοπηοη. οί Αη&Ι. ρΓ. οοΐΐοοίί• 1ι&0€ 
τΙιΙοη(ιιτ οοπΐ^η^α. 30 & 7 (^αοά ΒπΜΐ^ίβ ίρβο ίοάίοατϋ Λΐιΐιΐι. Αοτ ΒρτΙ. 
ΑΙίοΑ• 1888. Ηί•ί.-ρ1ιί1. ΚΙ. ρ. 277 ηο(.) Ιο^^βοάαιηββί οΐ 91 η^ο των τόπων, 
ύς'Άδ^αύτος 6 Άφ^. 6 Πί^ιπ., οΐ ^1 ηΒ^Ϊ των χ«^<$;ΐο« λόγων, ώς "Α^- 
χότας ο Τα^αντΐνος; 38 α 34 οΐ φωναί] της φωνής; 49 Β 28 «αοα — 
89 αημαΙνΒίν Αηβίοίοϋβ ύοτ\}& βιιοί, ηοη Αιηηιοιιϋ; ίΐι. 33 κα^έλκΒται 
Ιη οο]ΐ(θζ&ιιιιι ιβοίρΐβηάαηι οβί , <|^<^^ Λΐάαβ ίαιη άβάϋ ΐη οιΐ. Αηυηοιιϋ 
νοΒ. 1503 Μ., αιι^β ψΒίοί ίη οά. Υοη. 1545 ροΓ (7ρο^πιρ1ιι οιτογοιιι 
!ηβρβι•8ο κα(ίΒ9Βκταί; 64 Β 14 ^α&ο δίπιρϋοΐαβ λαϊκοί ίη Ρΐι^•. •ιηο 
ΑαΙιΐο ρΓ&βίθΓοηιΙα βαιιί, βί ιιαίάβιη βϋαιη τβ. 17 Νικομή9ονς νοοίφ 
Ιο^ΐίατ; 91 1) 38 Ιο^οηάαιη 68( ηα' καϊ ξτί του βη' καϊ ηγ' χ«1 η9^\ 
0>. 39 οΙ 42 αη η9ί. Ηαβο Κα οοητί^^οο^α ομο αρρατοί οχ ϋβ ΐ|ααο 
ριιίθοοβββπιηί. £ιτοη8 οΗ^ρ τίέίβίατ ίοτνοΛ 0((οιιιηιιιι πιββ. ίαίΜο, 
ο•( οηίηι ^^χοΐ ^=ζ:ΐ7;93&6 η^ο της τον ^ητοϋ (ηοη ξιήτο^ος 
ιΐαοά 1ι&1)β( Βαηάίηί ίη ο&ίαΐ. ιη•.) οαφηνΒίας ο οοά. I^&α^β^^. 72 , 1 
ίοΐ. 123; οί. βοΐιοΐ. 95 5 30. Ρΐιίίοροηί οββο Η&ηο ραταρΙΐΓ&βίη (ιΐο ^α» 
τ. ΒΓ&ηάίβ ΑΙιΙιΙι. άοΓ ΒοΗ. ΑΙλΑ. 1833. Ηί8ί.-ρ1ιί1. ΚΙ. ρ. 289. £«- 
Αοπι ρΓαββΙ&ηίίΜΪηια ΒΓαη4!•ϋ οοηιηιοηί&ϋο Ιο^οηάα βηί οί, ^ηί ^αο- 
ιηοάο ίΙΙθ ΐη ιοίιοΐϋβ οοΐΐί^οηάί• βΐης^ι• οοάίοίΐιαβ αβαβ βϋ, ρβηρί- 
οοΓΟ νοίϋ) ααοΙΟΓ οαίαΐ. πιββ. €οιβ11. οοά. 160 ίηιΐο τΐάβίατ οοηίβοιββθ, 
ΐ|αοΑ ^ααο 809ΐινιιι(ιΐ' ίη οοιΙ. βοΗοΙία οα^οιη ηι«ηα οχ&τ&(& λΑ Ρΐιϋο- 
ροηαηι ϊθί6Γ6η(1& βηηί. Ναιη ίάβηι βϋ οοηιηιβηίαήαβ, ^ηβιη βαΐι ΡΜ- 
Ιοροηί ηοηιίηβ ίη ΙιίΜ. νίηέίοΐ). οχίβίοΓο ιϋοί( Ρ&1)γ. ίη Βίΐιΐ. ^^,^ ηοΜήοι 
I^&IIιIιο^^11β ίη οοιηπι. ηίΐιίΐ Αβ βο γοΓογΙ, «βά ΡβοΙΙηβ (οοιηιη. ΐη 1ί1»• ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ Μ^Ι ί^μψίΡΒίας βιΐ. Α1ά• 1508 ίοΐ. 14 1^) Ρΐιϋοροηιιιιι ^αοφΜ ^ο.ΐιοο 
ΙΟητο ΜηρηΜβ τβίβΗ, ^τιοά οοηβπη&Η τΐάβίατ 60, η^οιΐ ΡΙιΐΙοροΐΜΐ• 
(«οΐιοΐ. 144 Α 86) άίοΚ ως ηδη %αϊ έν &Ιλοι$ Βξ^αι, 9^0 Α ΐιιΙοΐϋ§^ιι- 
ιΙαίΒ τίάβ^ιιτ Αο βοιηιηβιιίιιηο ςν^β™ ^^ ΙΠιτο ΑΗιΙοίβΐΜ «βρί ^^μη9§ίας 
οοαβοηρΜηί; 131 & 37 ρΓΟ ου τα Ιβ^βηιΐιιιιι 6Μ6 ον τ6 μη «ρρ&τβ^ «ζ 
ΏΜ ψΛΛ^ ββ^αιιιιίατ, φΐαηι^ιι&ιιι μη οηιΐΜΐιιιι €•( ίη αίτΑ^ιιβ βά. ΑΙά.; 
144 βχϋτ. Ιβ^ηάαιη τιάβίοτ το γά^ „ίίαταφΛτι%6ς η άηοφατιαοί^ %1 
μ^ ... Ηβιη €•( 145α12; 159&38/τί /$ 165532 οχ βο^νβηϋΐιιι• ρα- 
Ιβ( οηιϋίθη^ιιιιι βΜβ μη ι 168 α45 ίη £ιι. ^ο&β^&ιη τΐάβοίατ ΑβοΜβ; 
172 α 34 Ιβς^ηιΙιιιιι τΐάβίατ τφ εΐήμέ^α; 1741)18 η^^ιτταΐ ιιηίο ώς Αβ- 
ΙβΐΜϋιηιβτϋ; 1751> 10 ιοτίΐιβιιέίαιιι ταντά ^βτ4 τδ ον^ Ά. τ•. 12 βνΗο- 
γιζοίμΒ&α 6( ▼•. 35 ίποναιώδη ηαϊ των έπουαίωδών; 176 α 16 τω] το; 
176643 φ] ο; 1Θ3«8 τον] το; ]84α35 €Γΐ7 τω /Τ; 185β24, 28, 30 
^^0 ^'φονβ; ίΙ». τβ. 33 4β1. μη ι 188 1> 22 ^ έηί τι 'ψΒΌδής, βυνάγΒ" 
ται% Π). 26 1β^. άΐα^ονς άποφιχτίχής οί 'ψΒυδους ηαταφατιηής ; 189 
1>26 α*] ιτ^οτον, ββάΙΘΟΒΙ ^βντ^ρφ] ρί βΙ ρΐυτα Ιιιιΐιιαηοάΐ ίη οο- 
φΐβοΐϋιιιβ; 191 Ιι 16 ίη ιιι&γ^. βαήΙιβίΜΐιιιιι 6•( 63 α 18; ιΙ). τι. 29 ^] 
ςτ'^ ΙΙι. ▼•. 30 άβΙβίΜΐιιιιι τιάβίατ 9 1 αδυνάτου ί 192 α 29 Ιτ4 — 30 
αβγ' β4 33 το γά^ — «νΙΛοτίομόβ Αηβίοίβΐ» τθγΙϊα •ιιιι(; 193 α 8 ρήιιβ 
μη €ί }>6 μένων άβίβηάα •αη($ 194 α 10 Ιβ^. τήιτ ^ν'; ίΐ). τ•. 16 καΙ β/ 
το /; 0». & 7 το /Τ] τύ ^; ίΙ>. 8 τ^ ^1 ^ το / ; 195 1> 17 ίη ηΐΑτ^^, 
ϊοζ. 70 1> 14; ϋι. 21 1•;. έμηΐΜτομβν. έφ* ου ίδίον ύπή^χ• του γένους 
τϋτ . • « β Ραη•. Ββ;. 1945. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Σ ΧΟ Α ΙΑ 
ε Ις τ ας Κατηγορίας. 

Ε&πτβηϋΙ,ΒΪ; I^&υ^6I1^. 85, 1 ηυϊ Μα^βηΙβη! βοΐιοΐία 1ια1)6(; Μ&γο.201• 

Σηοηός γονν τηίζίως έατί τφ ΆζίοτοτέΐΒΐ τ^ ίίδάξαι πΒζϊ άπΧώψ 
φωνών ϋημαινοναών άπΧά πράγματα διά μέοϋον απλών νοημάτων . • • 
έπιγέγζαπτϋίί δϊ η πζίίγματίία αυτή ,,^^κα Κατηγο^ίαι" διά τ^ Βιδά'- 
0ηΗν έντανϋ'α πε^ϊ των ^εν^υωτάτωι» γίνών . . . ^ΰτΐ άντϊ τον Βΐπϋν 
γΒνιηώτίχτα γ^νη ιϊηΒ το ί!8ιον αυτών ,,Καττίγϋζίαι^^' τα γάζ νπάΐΙηΧΛ 
γένη %αϊ κατηγορούνται τιαϊ ύπόκΗνται. Μ&^βηί. 

π^οΒταξΒ τα όμώννμα τών ϋννωννμων ώς άπίονατε^α κοτΐ Βνχεζέ^ 
ατΒζα τών ποίπιλοτέ^ων καΙ δνΰχίζΒατέζοαν . . . δίδάοπΈΐ δΐ μόνον πες}, 
ομωνύμων παϊ βννωννμων ηοιταΧιπών τα ηοΧνώννμα καΙ τα ϊτεί^ώννμα^ 
§ δίύτι ταντα μόνα χζηβΐμΈνονβίν αντφ ίίς την διδαϋηαΧίαν τώνηειτη^ 
γο^ίών^ ίχίΐνα δϊ ώς νβι^ντείΐ^ ηα^έλΒί'φΒν, η διότι ηε^ιττόν ην τ6 χοτΐ 
ηΒ^Ϊ αυτών διδάξαι* τών γάζ εναντίων ή αυτή ίβτιν («ιΰτημη . . . λβν- 
%οΰ γα^ οντος του ό^ατον διαπίζίνεται ηαϊ διαχέεται χαΐ έξαηΧ&$τβα η 
Ι^ις η(ίος τ6 άντιΧαβέα^αι αύτον^ μ^λανο^ ^^ ηάΧιν οντο^ τοϋ όζατο^ 
ουγη^ίνεται ή ο'ψις χαϊ ονοτέλΧεται ηαϊ κωΧνεται ιτ^ο; το άντιΧαβέβ^ϋΐΛ 
αυτοϋ . . . ομώνυμα εϊκε ηαΐ ονχ όμώνυμον^ ΐνα δείξτι ^β ή ομωνυμία 
ονη ένίνί τιν* ^εω^εϊται^ αλί* έν ηοΧΧοϊ^• ο4 γά^ τι λέγεται ομωνυμία 
αντο ^αντφ, αλλ* ^τέ^ω καΐ πολλοίς . . . ονχ εϊπε δΐ^ οη ομώνυμα ^οτιν^ 
άλλα ^^λέγεται^\ ΐνα δείξη, Βτι ουκ αυτός έγ^νετο εφευρέτης τών όμω^ 
νυμων^ αλλά οΐ π^ο αύτον . . . όνομα ου ν ένταν^α (Ι & 1) ληπτέον τδ 
ηοινώς έπΙ πάσης λέξεως λεγόμενον * οι; γάζ μόνον ή ομωνυμία έν τοις 
όνόμααι 9εω(^εϊται^ άλλα ηαϊ έν τοις ^ημααι. Μ&^βηί. 
χ . εΐηότως δ\ ούτι εΐηε' τΐ έβτιν Ιηάτε^ον αυτών^ άλλα τΐ έύτι το εϊνοα^ 

5 ήγουν το είδος Ιχατε^ω αυτών ... ο είδιτιός όζίαμός η^είττων έοτϊ ηαΐ 
τιμιώτε^ος τον τε ύλιαοϋ ό^ιόμοϋ χαΐ του έη αυναμφοτέ^ου. Ιά. 

1 & ίΜγΡί^^ν^^^ λέγονται ηαΐ αΐ φωναϊ ώς πζοφε^όμεναι τιαϊ τα η^ά^ 

16 γματα, άλλ' ώς ύημαινόμενα, ηαϊ τα νοήματα^ άλλ' ώς εξαγγελλόμενα^ 

ένταϋΟ'α δΐ λεγόμενα ληπτέον τάς π^οφο^ικάς φωνάς, π^οέταξε δϊ 

τάς συνθέτους τών απλών φωνών ώς γνω^ιμωτέ^ας οϋαας ήμιν ηοΛ 

ϋννήϋ•εις. ΙΑ. 

χ II έπεϊ δΐ πε^Ι απλών φωνών διδά^αει ένταυ9•α αημαινουβών άηΧά 

20 9Τ$ά7Α^<>^^<>^ δίαι^ήοας φωνάς νυν διαίρει χαϊ τα πράγματα, ίά. 

1 1) ,,άπλώς δΐ τα άτομα", ^γουν χα^όλον πάντα τα άτομα εϊτε μεξ^ι• 

6 χοΐ ουβιαι εϊτε μελικά ανμβεβηχότα είαΐν • ΐνα δΐ μη νπολάβης άτομα 
λέγειν τα εΐδη τα είδιχώτατα, π^οβέϋτρίβ το ίν τφ ά^ιΟ'μώ, Ϊνα δηλώβ^ 
τα μελικά. Ιά. 

1 Ιι ^τε^α γένη λέγονται ηαϊ τά πάντη αλλήλων διεβτηηότα χαϊ ύπδ 

16 άΐλο χαϊ άλλο γενιχώτατον γένος αναγόμενα ώς τ6 ξφον χαϊ η έπιατη- 

μη * ή μίν γά^ νηό την ποιότητα ανάγεται , το ^έ υπό την ουΛίαν^ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ &ταηζ οό91 Μ ΆίΧ^ιίΑ ^βΐ9 . . . Ιτ€^ Ογηοι γίρη χ«1 να μη ηάντη 
^«^ση/χοτα άΐλήλα^ψ ύς νηο το νύτο καϊ %ν γίνος άναγόμίψα οίοψ τ6 
κ€ΜΧθΌ ζφθ9 παϊ τ6 μβ^ιχον ζφον. Μ&^βηί. 

ίίπϋτως Βϊη^οβέ^τΐί ,,τφ ΒίδΒΐ*^' Βν^ίύηονται, γά^γένη Βνί^απβιψτη 1 1> 
δίΒϋτηκότα άλληΧωψ ως το ζφον τίαϊ το ο%Βνος * το μ^ γά^ άνάγίται ^^ 
9η6 τήψ ΌΌΟίαν , το ^^ ακ^νος νπό το %ΒΪο^(Χΐ , ίχοντα τάς διαι^^τιχά^ 
9ί€Νροζάς τάς αντάς, πλην ίί χαΐ αΐ ανταϊ δοχοναν^ άΐΐ' ονν τ^ φων^ 
χαΐ τζ άψαΐογία ΒίαΙν αΐ ανταί^ τφ δΐ Μα ηγονν τ^ ένί^Βίγ χ«1τω 
όζίοτιηφ Ιόγω %1ϋ\ν ΕτΒ^αι, * πόδί^ 7^9 Χ^Υ*^^^*^ ^«1 έηϊ τον ζφον ηαΐ 
ίπΐ της τιΧίνης. ΙΛ* 

,,τα γά^ — χατι/γορβΓτοτί" ου ΗΟταβκΒνΛβηκόν ίβτί τον «ροσβ- 1 & 
%ως ^ϋ-έντος^ αλλά τον %ίχτ«λαφ9^6Ψτος ως ομοΧογονμίνον, 14. ^ 

το σν ^ Ιν αντω 'ύφΒΟτηχΒ χαί έατιν ονύία η έν Μ^φ , χ«1 τοντον 1 1> 
το μίν έψ βχέοΒί ίβτΐ ηαΐ «οί£& τα η^ός τι , τό δϊ αοχ^τόν ίβτΐ' τον 61 ^ 
άφχίτον το μ\ψ χατά διάοτααν ^Βω^Βίται χαϊ κοίΒΪ το ηοβόν^ το 91 
άδίκύτατόν έοτι χαϊ ηοηΐ το ηοιόν^ χαϊ οντω μίν τάς τέββα^ας χαΐ χ«- 
^ίωτέ(ίας των χατηγοζίωψ από δίαί^έοΒως ίχομΒΨ• 

ουχ %1 τιψα μή μΒτέχΒΐ των ολωψ γΒνων, ίλλίηής η (Βίς τάς δέχα χα- 
τηγο^ίας^ δίαί^Ββις δζίχννται^ άλλ' έάν τι τωψ π^οτΒίψομένων Εξ» 
πίπτΒΐ της Βίς τάς δέχα άνίχγωγης, τότΒ 6 χα^όλον λόγος των χατηγο^ 
ρωψ ίνδΒης Ιοτα» . . . πΒ^Ϊ μΪ9 αν^δέομων χαΐ δ^^ων χαϊ τώψ νπο^ 
ΧΒίηομέναπβ τον λόγον μΒ^ώψ ίχΒΪνο λέγομΒΨ^ ως έν ονδψμί^ των χατι;- 
γο^ίών άναχ^'ήαΒται, ον γάι^ π^οηγονμίνη αυτών ίοτιν ή οημαοία, 
άΙΧά βναοημαΐνοναιν ωύπΒ^ τάς διπλάς Βίώ9'ύμΒν ηα^αγ^άψΒίν χαϊ τάς 
χο^ίονιδας. Ληοη. ΊαΛητ. 71, 32, 9"> ρηιοίοΓβα ηιαίΐα ιΐο ροτίοϋΐα €&(β- 
^η&ηιιη άίτΐβιοηο 6(4ο πιϋοηβ ι1ιβρα(Α(, ιιιΐϋ βίης;ιι1&β οτ&ΙΐοηΙι ρατ- 
(6• ήης^β ϋΛ^οήί» βαΙ>ϋ6ΐ&η(ιιτ. 

ΒΪτα λέγΒΐ την μΒίζονα η^όταΛίν τον βνΧλογ%Λμον ... (τδ δ\ δοχΒΪ 2 λ 
άντϊ του δοξάζΒται ηα^ά πάντων χαϊ όμολογΒΪταί), ΒΪτα λέγΒί χαϊ τήν ^ 
ϋάττονα η^όταΟίν• Μ&^βηΙ. 

,,τα ^^ &λΙα πάντα", ηγονν αΐ δίντί^αι. ουόίαι χαϊ τά ονμβΒβηχότα^ 2 • 
^ονν αί εννέα χατηγο^ίαι, Ιά, ^ 

δΒίχννβι το ΒΪδος μάλλον ονύίαν «βρα το γένος έχ δίίΌ έπιχΒΐφιμά^ 21> 
των^ άπό τίτ^της π^ος την μΒ^ίχήν ονοίαν ϋχέοΒως, τοντέοτίν οίχΈΐότη^ ' 
τος χαϊ έγγντητος, χαϊάπο αναλογίας, τοντέατίν 6μοί6τητος(Ύ9,Ιϋ), Ιά• 

άπο^ίαντινά ίνταν^α λνΒί' Γσοβ γά^Τίς ηπό^ηΟΒ, διά τί ωοπ^ τά 21> 
γίνη χαϊ τά ΒΪδη λέγονται δΒντΒ^αι ουαίαι , οντωβ ον λέγονται χαϊ τά ^^ 
ονμΡΒβηχότα τ^ίταιοναίαι, χαϊ ΧνΒίταννην τήν άπο^ίαν πρώτον μϊν 
άπδ της (π^6ς^ ψιοά οοιΙ. οιη.) τα μΒ^ιχά ϋχέοΒως^ ΒΪτα (τβ. 87) χαϊ 
άπό αναλογίας τινός χαϊ «^μοιότι/τοφ . . • τά 9νμβΒβηχ6τα έάν νπέχΒίντο 
&Ιλοις τιοϊν η η^ός χατηγο^ίαν η π^ς υπα^ξιν^ ΒΪπβν είν χαϊ ταντα 
τσίτας οναίας, Ιύ, 

ένιΐΒΐ^ΒΪ χαϊ άι^οδονναι ίδιον της ο«β/«(* διο^ιβμον γά^ ού* ίοτιν 3 • 
νύτήν ηα^αότήϋαι , διότι η ονο/α γένος γΒνιχΰότατόν ίοτιν. - ΙΑ. - ^ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 82 δΰΚοΙία ϋΐΙ €α(6£^0Γΐα•. 

3 α ίπϊ91 της 9Βυτ(^9 ονβίας Γ<τ»β νηοΐάβ^^ τ«β» ^^ί το έΙδος %άΙ το 

^ γέψος ίν νηοκαμένφ ίΰτΐ τ^ άτόμφ οναί^, ηαϋ'Ο καϊ αμφω έν €ρυτ^ 

^ίω^οννται χαϊ το γένος πάλιν έν τφ Βί^δει δόξεαν Ιν νποχΒΐμύνφ ΒΪναι 

αντφ .. • ο^λΧ' ονα ^χονύι την νπόβταβιν ίν αντοίς^ άλΙά μάλλον ϋνμτ 

πλη^ουβι την ονύίαν αυτόν ^ το δ\ ανμηληζοϋν την ούοίαν ηώς αν Βΐ^η 

έν νηοκαμένφ; Μα^βηί. 

3 8 Μβτι γοϋν είπεΐν η^ος άποδειξίν τον είναί την 9^αφοζάν ονβίαν^ 

^οτιό *^1^ιύτοτέλης ίνταν&α ον δίδάσκει πε^Ι των δντων^ ηγονν των 

• δέχα χατηγο^ιων^ ως ^χονΰί φνοεως^ άλλ' ώς οΐ «ολλοϊ Εχονβί γνώ^ 

αν . . . ίπεί ίνταν0'α 6 Ά^ιβτοτέλης ηε*(^ϊ της σνν^έτον ονύίας διδάβχει^ 

^γονν της άτομον χαΐ των γενών χάί τών ειδών , ι; 9£ διαφορά, άηλή 

ονοία έοτϊ ηε^ϊης ένταν0'α ον περιλαμβάνει, είχότως λέγει ^ οτι ονχ 

ίατι τούτο ϊδιον μονής της οννϋ'έτον οναίας, αλλά χαϊ της άπλης ονύίας, 

τοντέβτι της διαφοράς ^η^ι^αεται ίδιον το μη έν νποχειμένφ εϊναι, 1ά• 

3 Α πάντα τα νποχείμενα τα από τών ούϋιών χαΐ τών διαφορών δεχό' 
^ μ^α την χαττ^ο^Ιαν οννωννμως λέγονται τοις χατηγο^ονμένοις ώς 

χαϊ τον ονόματος χαϊ του ο^ιομον αντών δεχτιχά* Ιά. 
3 1> δείξας τα άποδο&έντα ί^ι^^α της ουοίας μη δντα ϊδια μεταβαίνει 
10 ^Ις ξτε^ον χαί, φηοΐ, δοχεΖ τιβιν ϊδιον πάαης ονοίας το ϋημαίνειν 

(ρημαΐνει €θΔ.) τοδε τι, ηγονν Μν τι πράγμα με^ιχον• 1(1. 
3 1> το μάλλον χαϊ το ήττον πα^εΐύδνύιν ^χονβιν έφ* ,οΤς έπιμφα τις 
33 τών εναντίων γένηται οϊον το ξαν9•6ν έπιμιξίαν Μχει τον λενχον χαϊ 

τον μέλανος ... οΐ γονν άποδοντες ϊδιον είναι της ονοίας το μηδεμίαν 

%χειν έναντιότητα — — άποδεδώχααι το μη έπιδέχεα^αι το μάλλον ηαϊ 

το ήττον. 1ά. 

4 α Μξωϋ'εν δει βνννοεϊν το ανά μέ^ος. εΐ γάζ μη ϋνννοεΐται, φαίνετε 
10 όμου τα εναντία δέχεα&αι , οπεζ άδννατον . . • ό η'ΑϊΟβ χαϊ ή αελήνη 

ατομο< οναΐαι ον λέγονται, άλλα μοναδιχαΐ' έν αίς γάζ ονοίαις γένος 
χαΐ είδος ον ^εω^εϊται, ένταν^α ονδΐ με^ιχή ονοία λέγεται. Ιά. 
4 Β το 9^ βτοβοι^ τέταχται μετ αντην (την οναίαν) , διότι χαϊ έν τ•ζ 
^ γενέαει τών όντων χατά την φνϋΐχην άχολονϋΊαν π^ώτη έατϊν ή ονοία 
χαϊ δεύτερον το ποαον χαϊ τρίτον το ποιόν, π^ώτη γάζ ή νλη έοτϊν 
ΟΌύία ουοα, νλην δέ φημιτην πα^ τοί$ φιλοαόφοις λεγομένην άνεΐ- 
9εον χαϊ άοχημάτιβτον χαϊ άαώματον — αυτή ονν ή άνείδεος νλη 
9εξαμένη το τ^ιχη διάοτατον έξώγχωται πλάτει χαϊ μήχει χαϊ βά9'ει> 
αΐ γονν διαοτάβεις χα^' ας έξώγχωται τ^εΐς είοίν, 6 δϊ τ^ία ά^ι^&μός, 
ο ^1 άί^ι^μος ποοόν. είτα τφδε τφ μέ^ει της έξογχω^-είοης ϋλης χαϊ 
ποόοί^εΐαης τ^ιβοαϊς διαοτάοεοι π^οοελ^ονααι αΐ ποιότητες ή ^ε^μό" 
της χαϊ ή ξη^όνης τό πν^ αννεατήααντο , έν αλΧω δΐ μέ^ει της τοιαύ^ 
της νλης ή ^εζμότης χαϊ 17 νγζότης π^ούελ^οϋβαι άπετέλεοαν τον άέ^α 
χαϊ έν Ιτέ^φ ψνχ^ότης χαϊ νγ^ότης το ϋδω^ οννεοτήοαντο , η δϊ γη 
ηα^ήχ^ 'ψνχζότητος χαϊ ξη^ότητος π^οαελ^Όναης ^ τινι μέ^ει της 
ύλης αυτής , χαϊ τρ αυγχ^άαει αί^Ίς τών τεαοά^ων ατοιχείων τα φν- 
βιχά πάντα ^83^όΐ'α<ί» «τωματα. ό^^ς Βπως τ^ φνοιχζ τάξει π^ώτη 
έατϊν Οίίοία, δεύτερον το ποΰόν^ τρίτον το ποιόν, η χαϊ όντως, έπ»1 ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ τον ΛΟβ&Β ίμν^ύ€η9 ίν τζ ^ίδϋίαηαΧία: της οναΐας, έν οίς ξΙ$γΒ μη 
μονο9 νπά^χΒΐν τ§ ονύί^ τ6 μηόΐν ίχην ίναντίον (31>24 — 29), άΧΧα 
ϋοί χο ηοαον (τφ ηοϋφ Ιβ^.) , ΐψα μη ίηΐ ποΧν μένωμίψ άγνοαννης, 
νήρ του «οοον φναιν $νΜς μηά τηψ οναΐαρ δίδάακα ηαϊ πΒ^Ι νου 
χοβον, Μαι^ηΙ. 

ί»Βΐνα όϊ λέγονται Βχειρ &έβιν, δ ίαίνταί ηον χαΐ ίειπτά είοιν^ 41> 
τοντέοτι δίίξη %αϊ αίσ^οει ύποπίπτοντοί ^ ίχουόι 91 ηαϊ τα μό^ια αν- ^^ 
των αμα νφΒβτύτα. Ιά• 

Βΐπών ,,Ιτϊ 31 Λα^ά ταντα^^ δαχω^ιβΒ τον τοηον καΙ τ6ν χ^όνον 4 Β 
ά« αντών^ %αί φαμεν^ Βτι έηίίνα μίν ο(κο4^Βν Εχη την ϋννέχειαν, 6 δϊ^ 
τόπος %αϊ 6 χ^νος ου δι ^αντά 8ίοΐονν§χη^ άλΧά δι Ιτ£$«. ... δέ-- 
δΒίαταιγονν ο μϊν χ^νος αννεχής δια την %ίνη6ΐν του ηλίου ^ 6 δΐ 
τόπος οννεχης δια το ηε^ιεχόμίνον οωμα. . . . τόπος έβτϊ πέ^ας του 
περιέχοντος^ ίΐαΰ•6 περιέχει τ6 πε^ιεχομενον. Ιά. 

νεώτεροι τίνες την μϊν έπιφάνειαν του κνλινδ^ειδοϋς χαΐ βφαι- 5 α 3 
ζΐκοΌ ύωματος έηίπεδον ώνόμαοαν^ την δϊ ί^τενως άποτεταμένην 
έπιφάνειαν (ε1 βοΐιοΐ. 661)30) •.. Ιοτίον δϊ οτ& ή %οιλώδης επιφάνεια 
του πε^ικίναΧουντος άέ^ος το βώμα ως μϊν πέ^ας τον άε^Ιον οωματος 
λύεται επιφάνεια ^ ύς δϊ πε^ιέχονοα το μήλον §ΐ7^«£τ«4 τόπος, Ιά. 

τάξις φυαική έότιν ^ Βταν τό δεύτερον έπαναχάμ^αι ου δύναται 6 λ 
%άί γενέο^αι πρώτον, ΙΑ. ^ 

το ,^πάνυ^' π^όβχειται άντΙ του άη^ίβώς. 6 μΙν γά^ ά^ιθ-μός ο ά^ι- 5 α 
9μων 9'έύΐν ουχ ^ξει , ο 31 ά^ιϋ'μος ο ά^ι&μούμενος (ηαιηβπι• άβηοιηί- ^^ 
η&Ιαβ), έπεϊ οωματά είϋιν, ^ξει ^έοιν, 

(δίον του «ο«ον άπέδωΐίάν τίνες τ6 μηδίν Μχειν εναντίον , π^ος 5 1> 
άνατ^οπην δΐ τούτου ου χω^εϊ δια το π^οαεχώς διδάξαι, 8τι ούδΐ τβ^^ 
οναίψ έβτίν εναντίον» Η. 

οΙ^τβ γά^ τα τ^Ια μάλλον, ά^ί^μος ^η9•ήύεται π^ος ζτε^α τ^ία οϋτε 6 α 
π^ος τα πέντε. * ^'• 

παΐ έπϊ μϊν των άλλων έβτϊ δήλον^ έπϊ δϊ του χρόνου την δνα- 6 α 
;ΐ;^£ΐαι^ Εχει , πώς το &νιβον ϋνμβιβαα&ήβεται , «Γ γε χιόνος έατϊν ή ^ 
άπ6 του αντοο π^ός το «ηίτό της ηινηβεως του ηλίου άποκατάβτααις. 

τφ λευχφ (του λευ%οϋ£θά.}τ6 ,,ον πάνυ^ πι^οϋέ&ετο, ίνα δείξη οτί, 6 β 
εΐ %αϊ λευκόν λέγεται ϊί$ον ηαί ανιβον^ άλλ' ουκ αυτό χα9•' αυτό^ άλλα ^ 
π^ς την λευκαν^^εΐύίχν έπιφάνειαν αναφέρεται. 

τ^Ιτην τάξιν επέχει η ποιότης %αϊ ϊδει αντην π^ο των π^ός τι δι- 6 β 
δάξαι, άλλως τε τα ποια αυτά %α9•' αυτά είαι ηαϊ Ιδίαν ύπόατααιν ^^ 
Εχουοιν. ... τα δϊ π^ός τι ιδίαν ύπόατααιν ουκ Μχουαιν. ... άνατέ» 
τ^απται δϊ ή φυβιχή τάξις άπό διδααχαλιχής τίνος οικονομίας * έπεϊ 
γά^ έμνηα^ των π^ς τι έν τ^ δίδααηαλίι^ του ποαοϋ λέγων το μέγα 
*αΙ το μικρόν μη είναι ποαά^ άλλα των π^ός τι (51) 16), ίνα μη έπϊ 
πολύ μένωαιν ο1 άη^οαταϊ άγνοονντες τα π^ός τι , μετά τό ποαον δι- 
δάακει ηαϊ πε^ϊ αυτών. . . . ονδϊν άτοπον ην^ εΐ ιιαϊ ^νιηώς έπέγ^α^ρε 
πε^Ι τον π^ς τι. 
Ι. 3 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 6 Β 2 ίπύ ονν τά ^η&έρτα ηα^αδΒίγμβιτα^ το μΒΐξοψηαϊ τό διηΐάΰίον, 
η^ός τι Βίϋιν έν Λοαω 9•εωζονμΒνα, δίΒχώ^ιβε (,δίΒχω^ηΟΒ οοά.) τυίρτα 
άηό της $ξΒως ηαϊ της δία9•Βα8ως χαΐ των λοιηων ώς πζός τι μεν οό•* 
<τω«τ, έν «Οίότητι δΐ Ο'εω^ουμένων, τούτου γάζ χάζΐν ΒΪηεν „1στ« ^^ 
καϊ ..." η οτί τοί μίν ανω τιαζαδείγματα καϊ %ατά γενιΐίήν άχοδίδονται 
καΙ χατά γενιηην άντιοτ^εψουοι , ταννατ ^^ ^ατα γΒϋβίαην μ^ν άποδί^ 
δονται^ χατά δοτιπην δΐ άντι,βτζεφονοίν, Μαςρβηί. 
71) π§οαε&ετο το ,,ωδ §πι το πολν" δίά τά μηχανίτίά• έηϊ γά^ τΑν 
^^ μηχανικών αμα ή έηιοτήμη ηαΐ το έπίβτητόν νφίβτϋίνται • . . αλλ* ον^ 
ίπϊ των μηχανναών άκζίβολογηαάμενός τις Βν§ήθΒί το έπιβττιτον χαΐ 
την έηιοτήμην &μα υφίαταο^Όΐ» η^ώτον γάζ επινοείται τις χαΐ Χαμ^ 
ράνει γνωοίν τίνος τεχνάαματος , εϊϋ'* όντως χαΐ αποτελεί το τέχνα" 
αμα^ ως δοκεΐν έντευ&εν την ίπιβτήμην η^ονπάζχειν τον ίπιοτητον, 
άΧλ' ϊοτι ηζος τοντο εΙπειν^ ^τι ονδΐ έπιβτήμη ^ηΟ^ήοεται, εί π§ζΙ τι^ 
νος άηοτελέαματος π^οαεχενοηϋ'η ή της αντον τίατααηενης γνώαις, 
δια το αδηλον είΐΌίί, εΐ χαΐ ε^^ Ε^γον το διανοηϋΊν η^οβήοεται* 

7 Β η αΐ^α^ηαις έν τω αία&ητι%ω αωματι υφίσταται, ώς εΐπομεν, τ^ 
36 ^1 αία^ητικον αώμα έχ. των τεσΰάζων αννίαταται. λοιπόν α^α η^ά^ 

τεζά είοι τά τέοβα^α ατοιχεΐα αίοϋ-ητά οντά τον αίαθι^τιχον σωμα^^ 
τος* έξ αντών γά^ ιιαϊ οννέοτη χαΐ ύ μ\ν 'Α^ιϋτοτέλης ον π^ς άλψ 
ϋ'Βίαν βλέιρας^ αλλά πς^ος το φαινόμενον ηλ^ξε τά άποδο9'έντα ϊδια^ 
ή δΐ αλήθεια Εχει όντως ' τά π^ός τι πάντα άχώζίοτα αλλήλων ίΐϋϊ 
Μαϊ 9•άτε^ν &ατέ^ον ον π^ουπά^χει^ αλλά καϊ άμα νφίοτανται • . . 
τά γάζ π^ά/ματιχ η αυτά καΰ•' αυτά εΐΰΐ χαΐ ααχετα χαΐ ά«όΑνγιι ^ 
ϋννδέονται άλλήλοις χαΐ συμπλέκονται τ^ π^ός άλληλα σχέσει. αν- 
τΙ%α ά Σωφ^ονίοχος καϊ ο Σωκράτης ώς μίν πράγματα ^εω^ουμ^να 
πζονπάζχει 6 Σωφ^ονίβχος τον Σωχ^άτονς ώς γεννήαας αυτόν , «/ 
^^ ώς πατέρα χαΐ νΐον λάβ'ης αυτούς^ ^άτε^ος ϋ•ατέ^ον ον η^ον- 
πάσχει. 

8 α το αδύνατον έπίτασίς έύτι τον χαλεπον . . . χαϊ ^ιά χοντο οίον 
30 έπανοζ&ον μένος ^αντον εϊπε τ6 ,,ζ άδννατον»^^ 

Βλ ον μην το (Γι^α^ χαϊ 6 όζΐΰμος αντων των π^ός τι το αυτά άνί»- 
34 φέ^εαϋ'αι π^ός ^τεζον. 

8 α τοντο δε άνεφάνη ώς πο^ιβμος έχ τον άποδοΟ'έντος ίδιου παζά 
36 ^ον Άζίατοτέλονς. πό^ιαμα 6έ έατι ηοζά γεωμέτ§αις ο αναφαίνεται 

^ξω&εν Ικ τίνος Ιτ^ον ουναχ&έντος. 
8 1) λοιπόν έχ τούτων φαίνεται^ οτλ τά με^η της δευτέρας ονοίαις ηζός 

Ι^η ονχ είοΐν, 

8 1) δι ενλάβειάν εΙ^^χε φιλόοοφον .,, η παζαχινών τονς άχ^οιηάς 

^ εις το απονδάξειν εύοίβχειν , εί δυνατόν , χαλλίονα, 
81)31 τό ίΙ „^6τ§/αν" άντϊ του με^ιχήν νοητέον, 

9 8 ονχ εϊπεν είδος ^ ΐνα μή έπινοήοτι τις είδος είναι είδιχώτοι- 
^^τον. 

9 Λ τά γονν «ά&η ποιότητες ον λέγονται διά το φ^άοαι φ&α^ηναι 
^^ταντην π^ό τον έξ αντης πα^ονομαα&ηναι το μετέχον αντής όω^ ΟίΟίίίζθοΙ ϋ^ΟθΟ§ΐ€ μα. ... ον τφ οντά τά δεΒίγμέι/α τάς ηοιόνητας π$ηοι^^έραι τι, Ι^^ον» 
9ΌΖΪ ίν τφ ά%6 ηά^ονς έηίγΒψέβ^αι τφ αωματι το»^ δΒϋίγμέροί^ αυ- 
τά Λα&ητοίαϊ ηοιότητ§ς λέγονται , άλΧά ίν τφ κά&ος ποίΒΐν ηατά 
τάς αία^ΰΒές. ... ίί 91 ηαϊ 6 Ά^ιατίηέλης λίγα την λΒνηότητα ηαϊ 
την μΒίανίαν ως απο ηά^ονς γινομύνας, αλλ* Βταν ως ουμπλη^τίκά 
ονβίων λαμβάνωνται^ ηα^ητίΤΜΪ ηοι4τητ$$ λέγονται ως πά^ος μόνον 
ίμποιοΰβαι, Μα^βηί. 

ουμπτώματα λέγΗ τά χφόμιχτα δια το αχό τίνος ονμητώματος 9 1> 
ίπιγΙνΒϋ^αι τοις ϋώμαοιν. 20 

το Οχημα π^οετάγη της μο^ής ως ηα^ολιχώτίοον. ύχήμα γά^ 10 α 
λέγονται ξχΒΐν χαϊ οΐ λΐ^οι καϊ τά Ζόρικα καΙ τά αΖοχικ , ι; 3έ μο^ 1 1 
φη έπΙ μόνων των λογικών ζώων λέγεται η %αϊ τών αλόγων. 

ζητείται δΐ πώς την Βυ&ύτητα %αϊ καμπυλότητα 6 Ά^ιοτοτέλης 10 α 
υπο τ^ν ποιότητα ανάγει καϊ ονχ υπό το κεΐο^αι, έηεΐ γονν έηί- ^^ 
γ^αι^Β την πα^ονααν κατηγο^Ιαν ^,πε^ϊ ηοιονκαΐ %οιότητος''\ μετά την 
διδαύκαλίαν της ποιότητος διδάακει χαΐ πε^Ι ποιον. έπιδιοζ9•οϋταί 
δΐ κ€ά το ίδιον το άποδο^Ιν έξ ά^χής διά της προο^ηκης της „η 
όπωοονν άλλως απ* αντών.^^ 

ι; ^^ 9Τ0»όη7β ^νοτή^ ήγουν η λευκότης^ η ύγιεια μία ΟΦβα καϊ ή Μα 
αύτη όμοία καϊ ανόμοια ου ^η^ήοεται^ τά δΐ μετέχοντα της λευκό^ ^^ 
τητος• 

Έχροβίϋβ 9^Α^^0Γ ρΗιηιβ ο&ίβ^οιτϋβ ρβΓ^Ι Μϋ^βηί.: αλλά φέςε 
χαΐ έκ διαιρέοεως καϊ τάς λοιπάς κατηγορίας ευρήόομεν καϊ διά τι 
9^χοί εΐβϊ χαΐ οντε πλείονες ούτε έλάττονες, Αδίοού» φιι\»η»άεαα άο 
τοΆψύΜ οαίβ^οήίβ: 

ίντΒυ^έν τίνες πλανη^έντες ίϊπον ακοηόν ϊχειν τον Άριοτοτέλην 111) 
διδάξαι περϊ τών νοημάτων * τά γάρ γένη πανταχού λέγει ο '^ριατο- λ^ 
τέλης ιΓ^ότι έννοηματικά. 

το μίν ,,έν οίς πέφυκε γίνεβ^αι^'* εϊηε διά τά εναντία τά κατά 121) 
ονμβεβηκος κατηγορούμενα του υποκειμένου ... το ^^ ,^η ων κατή- 28 
γορεΐται^^ είπε διά το περιττόν καϊ άρτιον α χα^' αυτό κατηγορούν- 
ται^ Ββ ϋβ 9*^0 ιβ^υιιοίιΐΓ ΙΐΓβτίββίιηβ βχροβυϋ Μα^βηί. , Ληοη. 
Ι^αοτ., ροβί9^&ιη ο^ϋ ύο ρΓΐιηίβ ^^^^^ι^^ι^ ^α^^βΤ•» <^1> Ατυιίοί» οιηηίηο 

Μετά δΐ τον της ποιότητος λόγον την χρονικην καϊ τοπικήν κα- 
τηγορίαν έκτί^εμεν . . . ονχ ακαιρον δΐ χαΐ τα; του Αρχύτα περϊ χρό^ 
νου παρα&έο^αι άρτι, φηοϊ δΐ ωδε' „τό δέ ποκα χαΐ ο χρόνος χα- 
^όλου μίν ί^διον §χει το αμεοον καϊ το άνυπόατατον το γάρ νυν 
άμερϊς λεγόμενον &μα λεγόμενον καϊ νοονμενον παρεληλυ^ε καϊ ουκ 
ϊοτι παραμένον' γινόμΛνον γάρ αυνεχώς το αυτό ονδέποκα 0ώί€τα4 
χατ αριθμόν ^ χατα μέντοι γε το εϊδος' ο γάρ ένεατώς νυν χρόνος 
καϊ ο μέλλων ονχ ϊοτιν ο αύτος τφ προγεγονότΐ' ο μίν γάρ άπο- 
γέγονε καϊ ουκ ^τι ϊοτιν , ο ^^ &μα νοούμενος καϊ ένεατακώς πάρω- 
χηκε, καϊ όντως άεϊ όυνάπτει το νυν αυνεχώς αΛΑο καϊ άλλο γινόμενόν 
τε καϊ φϋ'ειρόμενον , ηειτά μέντοι γε τό εϊδος το αυτό* πάν γάρ το 

β ♦ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 3β δοΗοΗα αά ΟαΙβς^ΟΓί&β. 

^V9 άμΒζΙς χαΐ άδίϋίί^Βζον^ χαίηΒ^ 6 μέν ίΰτι τώ^) η^ογΒγονότος 
ϋίζχά δΐ τω μέλλοντος ^ ωοηί^ καΐ γ^αμμ&ς Βνΰ^Βίας χλαα^Βίοας το 
ααμΒίον ηΒζΙ ο ά χλάοις, άξχά μίν γ(νΒται τάς Μ^ας γ^αμμάς πέ^ 
$α$ ^^ τας ^τέ^ας. αυνΒχής δ^ ο χξόνος χαΐ ου διωκόμενος ωαχΒ^ 
άζΐΰ'μος καΐ λόγος καϊ αρμονία, τω μϊν γά^ λόγω τάς ονίλαβάς τά 
μόζία διω^ίομένα καϊ τ&ς άζμονίας τοϊ φθό^/ι» χ«1 τω ά^ιϋ•μω ταΐ 
μονάδες, γραμμή δΙ %αϊ χωρίον χαΐ τόπος αυνεχές* τά γά^ μόζία 
τούτων κοινά τμήμίχτα ηοΐΒΒΐ δίΒ^Βυμένα (βιαι^ενμένα ίοτί,)' τέμνΒ» 
ται γάζ γ^αμμά μίν ηατά ατιγμάς, έηίπεδον δΐ κατά γ^αμμάν, στβ- 
ρΒον δΐ κατ έηΐηίδον. ϊΰτιν ων καϊ ο χιόνος οννψχης' ον γά^ ην 
ηοκα φύοις, όηόκα χιόνος ουκ ην^ οΰδΐ κίνααις, όηόκα το νυν ον πα-• 
ζήν, άλλ' αΒΪ ην καϊ ξοτι καϊ ουδέποκα ίηιλΒί'ψΒΐ (βηιλή'ψΒΐ οοΑ.) τό 
νυν &Ιλο καϊ άλλο γινόμενον άζΐ^μφ μϊν ατεζον^ εΐδει δΐ τωύτόν• 
διαφέ^Βΐ γ β μάν των &λλων οννεχέων, οτι τάς γ^αμμάς καϊ τω χωζΐω 
καϊ τω τόηω τά μέ^εα νφέοτηκε, τω δΐ χζόνω τά ρίν γενόμενα 
Μφΐ^αξται τά δ^ γενηαόμενα φ^α^ήοεται, διόπε^ ο χιόνος ^τοι τό 
«α^άηαν ουκ Ιατιν η άμυδ^ως χαΐ μόλις ϊατιν ον γά^ το μϊν ηα^ 
ζΒληλυ9•6ς ουκ Ιτ« Εστί, τό δΐ μέλλον ονδέηω §^τι^ τό δΐ νυν άμΒ- 
^Ις καϊ άδιαί^ετον, ηως αν νπάξχοι τούτο κατ άλή^ειαν;^* Καϊ φν- 
οις μΙν χζόνον χοίτα; τον Ά^χύταν αντη ... Ιτ« ^^ νοΒζώτε^ον οΐ 
Πυθαγόρειοι χαΐ ηε^ιεκτικώτε^ον τόν χ^όνον ώζίααντο' διάοτημα 
γά^ αυτόν ϊφαοαν εϊναι καθόλου της τον παντός φυοεως• αυτοκινή- 
του γά^ καϊ κατ αυτούς καϊ κατά Πλάτωνα της ψυχής ουοης πάν- 
τως ^δεί καϊ ά^χην καϊ μέοα καϊ τέλη ^χειν κινηβεων^ ωοτε Ιοιχβ δια 
τούτων ή οϋοιωδης της ψυχής έμφαίνεοθαι κίνηαις καϊ ή των κατ 
ουαίαν υπαρχόντων αύτζ λόγων προβολή καϊ μετάβαοις έξ Μ^ων Βίς 
^τε^α^ πε^ϊ ην ή άλλη πάοα κίνηαις ουνέχεται καϊ τέτακται καϊ με^ 
μέτ^ηται^ ης αριθμός καϊ μέτ^ον γενεαιου^γόν καϊ προϊόν εΙς ποίη^ 
αιν των έν τφ κόαμφ 6 νυν πα^αδιδόμενος χιόνος, ος διεξόδους 
άεϊ καϊ μεταβάαεις «οιβΓται §νδον κατά τάς π^οβολάς των φνομένων 
έξ αυτοϋ, ος δη καϊ εναργής έατι χιόνος, ον πολν δϊ διέατηκε καϊ 
του έκείνως λεγομένου χζόνον^ ον αριθμόν §ξωθεν χαΐ μέτ^ον έηιγί" 
νόμενον έν τφ αυνεχεϊ έθεω^ουμεν, τούτοις ουνφδει χαΐ τά των πα* 
λαιοτέζων' οΐ μ\ν γά^ χω^είς^^^') τινϊτής ψυχής πε^ϊ τόν νοΰν^ οΐ β^ 
ταΐς της ψυχής αυτής καϊ του νου πε^ιόδοις, οΐ δ^ τ^ φναικ^ πε^ϊ 
τον νουν χωζΒίψ^^)^ οΐ δΐ ταϊς ίγκυκλίοις πε^ιφοζαΐς τόν χ^όνον ω(^ί^ 
οαντο , απε^ άπαντα ή Πυθαγόρειος αυτή πε^ιεΙληφΒν αΖζΒΟίς • • • 
διάοτημα ένταυθβί λέγομεν ου τό κατά τόν ογκον^ ου τό χ«τ« τηψ 
κίνηβιν άπλως την έκτος, αλλά τό κατά την π^οϋπά^χουοαν τής Χ4- 
νήαεως τάξιν^ έν γ^ τό π^ότεζον χαΐ τό ϋοτε^ν π^οδκχτεταγμένα καϊ 
ταΐς π^άξεαι καϊ ταϊς κινηοΒΰΐ την τάξιν παρέχεται. Καϊ πε^ϊ μ^ *) τω] τό πέ^ας τω ΓογΙ. 1⧕ 
^'ν Ζ^9^ί^9 <1«αιη ηοη βχβίβΐ: τβτΐιαηι χω^εύειν^ ΙοΙβΓλτϊ ηοη ροΐββϊ. 
8οηΙ>θηάαηι τίάϋΙαΓ αη& Πηβια ηιαΐαΐα χο^εί^• ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ τον ηοτΐ καϊ τον χρόνου ως έρ βίδβίγωγαίς ά^βΖ τοΰαυτα, ιτ«ρΙ ^^ 
τον ηον καϊ τον τόηον «ατά τα βρντά 6ίαΙαβΒΪν νηολίίχηαι, ... 
τιτνη^ν ^^ τήψ Ιάίότητα καϊ Αρχύτας άηο9ίδωαι τω τόηφ λέγων • ,,τοδ 
ίε τόηφ (Βιόν έοτι το τά μΐρ &ΧΧα έν αντω ημεν^ αντον δΐ έν μη- 
δενί. βΙ γά^ ϊν τινί τόηφ Ιβται %αϊ 6 τόπος ηάλίν αντος έν Μ^φ 
καΐ τοντο μέχρις άη%1^ω ονμβηοΒται, , άνάγηα τοιγα^ονν τά μίν αΙΧα 
έν τόηφ ημεν^ τον δΐ τόηον έν μηδενΐ, άΐλ' όντως ηοτά Βντα ωαπ$^ 
%αΙ τά ηέζοτα ηζος τά ηΒ^ατονμΒνά^ . ... ^£2: το ηέ^κς άεΙ έηΐ την 
η^Βοβντέζον αίτιον έηαναφέ^Βίν. οντω γάζ Ιίαται τον μ\ν όλον χο- 
ΰμον ηέ^ας ή ιρϋχή η ό νονς %αϊ τούτον ή μία καϊ ηνωμένη έν- 
έ^Βία, ανωτέρω δΐ Ιτι %αϊ τοντον την ξ^ΒΪαν ως οναίαν τόπον χα- 
τοιρόμΒ^α ϊνοΒίδη (ένοΒίδή οοά.) τίνα ονααν παΐ πάντα έν «»η7 
αννέχονοαν καΐ χαθ' 1ν /κ^^ο)^ τά ΰλα ονμπΒ^αΙνονβαν, • . . Μκτά δΐ 
το ηοτΙ %αΙ το ηον άκόλονΰ^ον άν εΐ^η ηε^Ι τον ηοΐΒΪν %αϊ ηάοχΒΐν 
δίαλαβεΐν. τον^ μίν ονν ηλη^Βότάτονς λόγονς ηε^ϊ αυτών Ιν άλλαις 
π^αγματείαις έκδεδωκέναι φϋ'άνομεν, §ρ τβ τ^ π^ωτ^η φίλοοοφίψ 
%αϊ μετά τά φνοιχά καΐ έν τ^ ηε^Ι γενέοεως %αΙ φ^οζάς. οίπειο' 
τέ^α γά^ ή ηε^ϊ αντων έκεΐαε Φίέ^ις, έπϊ τοαοντον δ* ένταν^α θβω- 
ςηοαί πεζΐ αντών π^οειλόμε^α^ έφ' οαον χ^ήοιμον τοΖς εΐοαγομένοις 
ηαΐ η^ος την λογιχην η^αγματείαν. ϊοτι δ\ ηοιεΐν μΙν τ6 χν^Ιως καΐ 
πζίύτως έν ^αντφ έχειν (βχονταΒ,^την αίτίαντης ένε^γείας^ πάαχειν δΐ τό 
τε έν ίαντω ααϊ έν ίτέ^φ ... γράφει δΐ %αϊ Άζχντας πε^Ι αντών 
ούτω * ,,τώ ^^ ποίέοντος ίδιον έατι τό έν ^αντφ Μχειν (έχον οοΑ.) την 
αΐτίαν της χινηΰεως, τώ δΐ ηοιονμένω ηαϊ τω ηάαχοντος τό (τω οοά.) 
έν Μ^φ,'^ ο μΙν γάζ άνδ^ιαντοποίός έν Ιοτντςο την αΐτίαν έχει τον 
ηοιεΐν το«^ ανδριάντα , ό δΐ χαλχος τό ηοιεΧο^αι έν Ιαντψ τε %αϊ τφ 
άνδζίαντοηοιφ^ ηαϊ έπϊ των ηάί^εων δϊ της 'ψνχής ό αντός λόγος, 
ό γάζ Ο'νμός έφ' ^τέ^φ τιν\ πέφνκεν άνεγεί^εα^αι χα2 νφ' Ιτ£$ον τι- 
νός ^ξωϋ^εν έ^ε9•ίζεα^αί , οίον ολιγωρίας ατιμίας νβ^ιος^ ο ^^ ταντα 
δζων έν Ιαντω την αΐτίαν έχει τον (τω οοά.) ταντα δ^άν. . . . 'Α(^χντας λέγει 
ίδε' ,,τό ^^ ηά&ος τον ηεπονϋ•ότος διαφέζει' πά&ος μΙν γάζ γίνεται 
μετ αΙύΟ'ηβεως, οίον (^νμός άδονά φόβος ^ πεπονΟ'εναι δϊ δνναταί 
τι %αϊ ανεν αΙα9'ήοεως οίον ο χι^^ο^ ταχ^Ι^ η ο ηηΧός ξη^αν^είς^ 
ομοίως δ\ %άί τό ποίημα του παϋ'ήματος ... τό μέν έντι ποιέον^ τό 
δΐ ηάαχον^ τό δΐ χαΐ ποιέον ηαϊ πάΰχον, ώς (οίς οοά.) έν τοις φν- 
ΰιχοΐς ηοιέον μΙν ο ^£0?, πάοχον δΐ α νλα καϊ ποιέον τε χαΐ «ά* 
οχον τά ατοιχεϊα'\ ... ηε^Ι δΐ τον χεϊθ9•αι μετά ταντα λέγομεν. χαΐ 
ηζότεζον ο Ο'εός τόπος των όντων χαΐ έν αντω τά πάντα χεϊβ^αι 
λέγεται' τά γάζ μετ αυτόν έν ^αντφ τ^ δζαατιχ^ δννάμει ουνεί- 
ληπται, . . . ^χειν έατίν ουσίας πεζΐ ονΰίαν ηε^ί^εβις , τοντο ^^ οώ~ 
μα ηάντως. . . . έχειν έοτίν ον η μετοναΐα μη ανμφνής^ άλλ' έπίκτη^ 
τος, καϊ ο δη κεχω^ιΰμένον όν της (τοις εοά.) τον νποχειμένον ον- 
οίας οντε διατί^οιν αυτήν χαθ' αντό οντ' άλλοιοϊ η ονομάζει αφ* 
εαυτόν. ... τά ^1 μέ^η των Βλων %αϊ τά γεννήματα ονη αν ίχοιτο 
... οΐίτβ γά^ τά μέφι εκείνων όντως άτόμως ανμηέφνκεν ώς έφ' ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 38 * δοΐιοΐία αά Οβίβ^οτίαβ. 

ημών οντΒ τα γ^ρψηματα οϋτως άηέβηαΰται ωαηεζ 9ή τά 'ήμέ- 
ΊΒ^α. αλλά ταύτα μ\ν ξητητέον ίπϊ πλέον %α\ διαπο^ητέον. τέλος, 

15 α Ή χίνηαίς έβτιν έξάλλαξις ηαϊ ϊχύταοΐζ, έξίαταται δέ τις ^οπιτον 
^3 παϊ ηοΐΒΪ γένΒΰΐν καϊ φΟΌξάν^ η των Παντού, %αϊ τοντο Βιχώς, ^ γάξ 
μΒ^ίΟτον χοΐ ηοαόν , έν φ αυξηΰΐς %αΙ μΒίωβις , η άμέ^ιΰτον ηαϊ ηοΐΒΪ 
το ηούόν^ έν φ ή άλλοΐωΰις, η των λβ^Ϊ αντο %αϊ «οΐΒΪ την ηατά τό^ 
ηον μεταβολην ' ό γά^ τόπος ηΒζϊ ήμας , ον% έν 'ήμϊν. ίΰτύον 9ϊ οτ& 
ονχ ως γΒ Βίς ^6η ή κίνηαις διαί^Βίται, §ν γά^ τοΤς ο5ς γένος Βίς Βί9η 
διαίζονμένοις ονκ^βτιτάξίς' η^οτέ^α δΐ ή κατά τόηον χίνηαις των 
λοιπών δίά τά ουράνια• ταΰτα γάζ την μίν κατά τόπον ν,ίνηύιν 
ΙλαχΒν. ονδΒμιας δΐ άλλης κινηδΒως μΒτέΰχΒν οϋτΒ γενέβΒως ^| φ^Ό^άς^ 
ουη ανξήοΒως η μΒΐώΰΒως, ον* άλλοιωΟΒως• Μ&γο. 201. 

151) πΒζϊ του ^Βίν ένταν9•α διαλέγεται ον τον ποιονντος μίαν των 
^'κατηγοζίων' ϋτοπον γά^ ην τφ τ^ίτω τμηματι μετά τάς κατηγορίας 
πΒζΙ των κατηγο§ιών διαλέγεα^αι, άλλως τ£ καϊ αντον δια^^ήδην βΙ- 
πόντος έπΙ των ^ξ κατηγοριών τών αννβ'έτων μηδϊν πλέον ^χΒΐν ΒΐπΒΪν 
η Βοα πΒζΙ αυτών Βί^^ηται καϊ ανωτέρω, διαλέγεται ουν πε^ τον 
%χ9ΐν όμωννμον φωνής καϊ την κατηγο^ίαν πεζίεχον^ης. Μβγο. 201. Εις τό ίτερί ερμηνείας. 

Μβτο. 257, Εααι^ηΐ;. 71, 32, Αιηΐιροβ. Ιι, 93, Ραηβ. Ββ^. 2064 ς^ 

Ιιαίιβΐ βί δίβρίιαηΐ ραταρίιταβίιι β( αΐίαιη ίηΰβι*Η ατιοίοΗβ. ΈτΛ^&ί Ιιοβ 

ΐηβρβ» βϋιιιη ΜίοΗ&βΠβ Ρββίΐί οί I^€οη^β Μ^^^βηΙβηί οοιηηΐ6ΐι(αποβ 

ίΤρίβ 6χβ6ηρ(θ8, ςαίΐιυβ ΒπιηιΙίβ ηοη τΐάβίατ ιιβιιβ 6Μ6. 

Πζό της κατά λέξιν έξηγήΰεως τον πε§1 ί^μηνείας βιβλίον ζητη- 
οωμεν τά *ε| ταντα κεφάλαια (οί. βοΗοΙ. 30 α 27, 141 1} 28). Ιηϋ. 
Μ»Γϋ. 257. 

Τά κατά μηδεμίαν ΰνμπλοκήν λεγόμενα οϋτε αλτ^'^ε^αι^ αημαΐνον- 
α IV οντε ιρεϋδος. Ιηϋ. ΙιαιίΓ. 71 , 32. 

ΊΊ^οοίμιον ϊχει η πα^οναα ίΐζαγματεΐα διμεξές ' πζοέταξε το Βνο^ 
μα του βήματος ως κοινότε^ον Ιδικωτέζου, Ιηϋ. δίβρίι. 

έπιγέγζαπται το ^α§6ν βιβλίον πεζϊ Ι^μηνείας ως πεφ μόνον 
του άποφαντικοΰ λόγου του Ι^μηνεύοντος καϊ έκμαιενοντος το κβ- 
κωμμένον *) νόημα της 'ψυχής **) . . . διττάς Εχει ή ημετέρα 'ψνχη τάς 
δυνάμεις^ γνωατικάς καϊ ξωτικάς, καϊ γνωΰτικαϊ μέν εΐύΐ πέντε, νονς 
διάνοια δόξα φο(ΐ;Γα<τ/α καϊ α^α^ηύΐς^ ζωτ^κοίΐ ΰΙ δύο^ βουληΰις καϊ 
πζοαίζεαις, αϊ καΙ 6§εκτικαϊ λέγονται» Ματΰ. 257. 

*) κεκωμμένον ΐοτηα ιιίΙιίΗ; νοχ κεκομ^ενμένη α Μβββη*. αβτίΓρΑΐ:^ 

άοεβΐ: 50ΓίΙ)6ηάαιη β88ϋ κεκομμωμέν^ν. 
'^^) ίατέον δε οτι Ι^μηνεία καλείται καί ι} λογογ^αφικη άπόδΒ^^ 
καϊ ή κΒκομιρενμένη φοάαις, «€θΙ ων ονδεϊς αυτφ λόγος. Μα^βοΐ. 
ΜβίΓοροΙ. Μίΐγΐ. ίηΐρ. ία Αηβί. άβ ίηΐρ. βά. Αΐά. 1503. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 8ο1ιοΠ& ίη ΙΙΙ^Γ. άβ ΐιι(βΓρΓ€(λϋ•ηβ. Μ 

ίατέον 91 ονι ίίαϊ καϊ νΐαι τ^ΒΪς, ή άνβιγχαΐα ή Μ^χομίνη αάί 
η αδύνατος, νΐαι δΐ όνομάζοψταί, οτι αυτομάτως ανναναφαΐνοπαι 
ταίς η^οτάύίΰίψ• έάν γάζ %1ηω πζότααίν την Σοηίζάτης άναηνΒΪ, 
αυτομάτως άραφαίνηαί^ Ζτι έξ ανάγκης άνακνύ ... %1ς το ίπΐ ηΐίον 
ΜΒχόμίνον χατάγΜται ή φναιαή %αϊ ή τέχνη ... 9ΐς δΐ το ίη ίύης 
ένδίχόμενον ηατάγΒται ή η^αί^ιας ... το ^1 Ι»' ίλαττον ΜίχόμΒ- 
νον ανμβαίνΒΐ ά»6 τύχης ηαϊ αυτομάτου, ϊμοτ, 

ηπό^^άν τίνες, δια τΐ οχτώ μίζών όντων του λόγου μόνων των 
δύο τούτων ίμνημόνευαε ... ΙέγομΒν, δη ηάντα ταύτα Βίς δνομα %αϊ 
^μα αναφέρει . . . ΰαηΒ(^ γά^ έπϊ τον ηΐοΐου φαμ^ν τάς μίν Οανί- 
δας μέ^η, τήν δϊ κόΙΙαν χαΐ τους ήλους %αΙ τους γόμφους μέφι γΒ 
οο, άλΧά συμβαλλόμενα η^6ς τα μέψη, οϋτως καϊ ταύτα μέ^η μίν 
ούη Βίαϊ λόγου^ αλλά λέξεως μέζη, ης ηαϊ ο λόγος μέ^ος, δίβρίι. 

καλώς εϊηε τα γ^αφόμενα καϊ ούτε γράμματα ούτε βτοίχεϊα^ 1β « 
ίηείδη το μ^^ν γράμμα π^ωτοτύηως μ^ αημαΐνεί τον τύηον καϊ τ^ν ^ 
χα^€ίκτήζα της ξέβεως^ ως καΐ 6 ποιητής (Π. λ^ 388) « 

^,ννν δέ μ έηιγ^άιρας τα^αον ποδός εύχεαι αυτως^*^ 
κατά δεύτεζον^ δΐ λόγον την έκφάνηοιν καϊ την δύναμιν βημαίνει^ 
το δϊ ύτοιχεϊον Μμηαλιν ... ούδεϊς γάζ των παλαιών φιλοοόφων τε 
καΐ εξηγητών είπε τούτο, ούτε Αλέξανδρος ούτε Ποζφύ^ιος, Ιά, 

είκότως δΐ έπϊ των νοημάτων ομοιώματα εΐηεν ^ έπϊ δϊ των όνο* 16 β 
μάτων ϋύμβολα, ^ιοτι το ομοίωμα τοιούτον εΙκονίζει το πράγμα οίον * 
καϊ ίβτι, το δε βύμβολον ούχ όντως. Μ&το. 

^,άπλως^' λέγει τον ένεατωτα χ^όνον, «,χατα χ^ονον^' δϊ τον πέ^ιξ 16 « 
τον ίνεοτώτος χρόνου, δίβρίι. 

φωνήν τοίνυν εΙηεν άντϊ γένους, ου γά^ έατι κυρίως γένος •? |^ * 
φωνή ή τον ονόματος, βιότ* τδ μίν δνομα ^έαει , η δΐ φωνή φύαει ... 
άλλα την φωνην ως ύλην ϊλαβεν άναλογούοαν τφ γένει . . . Γαληνός 
ό^έίβται το όνορια ούτως* φωνή οημαντική κατά δυν^'ήκην απλού 
νοήμ€ίτος. ούτος δΐ ο ό^ιαμος ου μόνον έπϊ ονόματος α^μοζβι, άλλα 
καϊ έπϊ λόγου^ καΐ έπϊ άλλων με^ών του λόγον* Ιά. 

το κέλης οημαΐνει τ6ν μοι^ι^ζν^α Ζηπον, έπακτ^οκέλης δέ έατιν 16 « 
εΙδ•$ λ^οτ^ι/κού πλοίου, μέμνηται ΑΙοχΙνης (ρ. 27, 9) λέγων ' ,,είς τόν ^6 
ίπακτψοκέλητα έμβιβάζων^' Ιά. ^πακτ^οχΑτ^β είδος πλοίου ληοτ^ι- 
κού μεταξύ ώιάτον καϊ κέλητος απεζ είαϊ χβτΐ αντοτ πλοϊα, καϊ Θουκυ- 
δίδης* 99^ίς τόν έπακτζοκέλητα έμβιβάοας.^ ΛιηΙ>Γ0β. 

,,καϊ άεϊ των υπαρχόντων αημεΐόν έβτι" τοντο ουκ άλη9'ές•16}} 
ύπά^χονοι γά^ τιαΐ ουαίαι. άμέλει γούν καϊ ϊν τιΰι των αντιγράφων 1" 
^,τών κΜ'* ^τέ^ον λεγομόνων*^ Μχει, δηε% έοτϊ βέλτιον, Ιά. 

ωοπε^ ϊβηηον έπιλαβόμενος άπο τον ϊτι μάλλον αύτο καταΰκενά- 161> 
^ ΰίςεί Ελεγεν, ούδϊ αυτό το δν, εί$ ο το ξΰτιν αναλύεται, μυ^ιάκις^ 
Ι^όμενον αυτό κα^* α^το ον^^ΐ' άλη^Ις η ψεύδος δηλοΐ. αυτό μ^ 
γάζ ουδέν έοτιν. Ληοη. Κ€§^. 2064. , «αίαβ τμήματος βί Ιηϋ» Ηοο οοί : 
ηέί^ Ιχει τδ α τμ^μα τό πε^ϊ των άζχών τον άποφαντικού . . . ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 16 1> η^οβέϋτΐΗΒ ,,τι" αημαΐνων^ οτι ου ηάντα ρημορτικά ίύτΐ9^ άΙΙά 
^^ Γίνα, Μ. 

17 α λίγη ο Ίάμβλιχος οτι &νω τ6 (τφ ιηβ.) ^,σννδέαμφ βΓβ" ^πϊ βν^ 
^6 ηΧίΐίτιτίών αυνδέσμων ΒΪηΒ τονς μή αημαίνοντας αχέΰΐν ίνο η^αγμά- 

των η ηολλων^ ως 6 Σωκράτης βαδίξπ χαϊ Πλάτων διαλέγεται ^ ^τ 
ταν^α δ\ ,^βννδέαμφ εΐς*^ εϊπΒν αΐνιττόμενος τάς νπο^Βτικάς 9Τ0ονά- 
ύΒΐς ... ον% Εστί δΐ τούτο άληΰ'ές, δίβρίι. 

η&αα ηζόταοις τονλάχιοτον έξ νηοχΒΐμένον ίοτΐ χαϊ κϋίτηγο^ον- 
μένον καΐ αχέοΒως, αχέαις δέ ίοτιν ην Εχοναι η^6ς άλληλα το τε νπο~ 
χείμενον χαϊ το χατηγοζονμενον . • . ταντην δΐ την οχέΰιν οΐ ά^χϋίίοι 
ωνόμαζον ϋλην, Ββ^. 

Θεόφζ€ίατο9 με^ιχην άπ^οοδιοζίύτον έχάλεαεν• Ιά, (οί. ΒηιιιΑιβ. 
βόλοι. 113 Β 12). 
171) ίναντίας δϊ ίχάλεοε τάς τοιαύτας άηοφάναεις, διότι ΙοΙχαύι 

4 το?$ έμμέϋοις ίναντίοις. δίβρίι. 
17 1> χα9'όλον ως μή χαβ-όλον λέγει τάς ηζοτάαεις τάς έχούαας το μ^ 
7 νηοχείμενον χα&όλον , ηι^οαδιοξίαμον δ* σϊ;. Ιά. χα^όλον μή χαΟ•6^ 
λον χαλεΖ τήν ά«§0ύδι6ζΐατον. Ββ^. 
171)8 αΐνιττόμενος τα αμΒΰα εναντία* δίβρίι. 

17 1) ^ ηάς η^ούδιο^ιαμός η 6 ονδεϊς ου αημαΐνει χα^Όλιχήν τίνα φο- 

13 οιν^ ωαπε^ αν9•ζω«ος^ άλλα τήν τοιάνδε αχέονν οημαίνει τον χατη^ 

γο^ουμένον π^ος το νποχείμενον. Ιά. 

171) πζος τοντό φηαιν 6 Θεόφ^αατος, οτι έηί τίνων, έάν μή 6 αί§ο<Τ- 

16 διοξίαμος ^ χαϊ έηΐ τον χατηγοζονμένον , ή άντίφαύις ανναλη^ευΰει, 

οίον, φηοΐν, έάν λέγωμεν ΦαινΙας Εχει έηιΰτήμην, ΦαινΙας ονχ Εχει 

ίηιοτήμην, δύναται άμφότεί^α είναι άλη&ή, ΑιηΙ)Γθβ. 

17 1) ωύπεζ έχει τω πας χαϋ-όλου Βντι η^οοδιο^ιύμψ ηζοαετέ&η το οΰ 

^^ άζνητιχον μό^ιον μόνον, οϋτως Εδει χαϊ έντανϋ-α τφ τΙς με^ιχφ 

«ζοσδίο^ισμφ ηλεονάζειν τήν ον α^νηαιν χαϊ γίνεα&αι ον τις. δίβρΗ. 

171) οΐ μίν λέγοναι τήν χα&όλον άηόφααιν ^ηεα^αι α4τ6ν τόν *Α^φ~ 

^6 ατοτέλη μά^τνζα πα^αφέζοντες* λέγει γάζ ... ίν τφ «ε^ϊ ^νχής ,,ονκ 

Εατιν αίαϋ^αις ηα^ά τάς πέντε αίαϋ-ήαεις,^ τοντέοτιν ονχ Εοτιν αί"- 

ο^ηοις ουδεμία παζά τάς πέντε αΐΰ^ήοεις, χαϊ πάλιν έν τ^ φνβιχ^ 

(χχ(^οά<τε£ „ονχ Εατι χίνηΰις πα^ά τά χινούμενα^^ ... τά επιχειρήματα 

Άζΐϋτοτέλονς δήΧον οτι έπϊ της ενδεχομένης νλης έλήφ^ααν• οχΟ" 

ηόν γά^ είχε μόνον αντό του δεϊξαι, Βτι άντιφατιχως ον μάχον^ 

ται, δίβρίι. 

18 α '^Φ ^ή^β αντιφάσεως ονόματι ονχ ον είίύϋ'ε τρόπον έχ^ήσιχτο ννν^ 
11 άλλ' άντϊ του της άντι^έοεως ονόματος. Β©^. „άντίφααις*\ χάν- 

ταν(^α δΐ τήν άντί&εσιν νόηαον. Ρββίΐί ραΓαρΙιτ. ίη Ατίβίοί;. άβ ίηΙρΓ. 
6ά. ΑΙΑ. 1503. ίοΐ. 61) (οιιί ςαοά ρρβϋαιη βίαίυβηάαιη βϋ, £Εΐοί1β ΐιιάβ 
οοηϋοίαβ, ςαοά βαβρΐυβ βχροβίϋοηΐ βπαβ &Αάϋ ή, εΐ βονλει, χαϊ οντω 
μοι νόηαον το §ητόν βί αϊ. Ιιιιίαβιηοάί) Ιατέον τοίννν οτι οϊ Στωϊχοϊ 
άναίξοϋντες το ένδεχόμενον δυο τινάς προβάλλονται απορίας (φΗΜ 
τ. αρ. Αιηηιοιι. αά 18 α 28.). Βος^. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ϋκο^όψ Ε^ί 6 Ά^ΜτοτέΧης 9ιαΧαβύψ (βιαβΰΛύν Ιβ^^Ο τον$ «ίστ^ο- 18 α 
λόγονς οΖτίΨΒζ είμα^μένην εΐναι Βοξάζί^ρης %αϊ ^ι ηάντα άναγηαίως ^6 
τζ τάν άατέ^ο^ν φο^ψ άποτελέίτοιι άνοίίζΟΌβι τό ίφ' ήμΖν, ΑηιΙϊΓΟβ. 

νοντο οΐ μίν έξηγιιταϊ ώς ηε^Ι των ηΐίθίΐ^9•^ην Βΐ^μένον 18 1> 
ίηδέχονται, δόξείΒ ^ αν μάλλον ηε^ϊ των δομένων λ^Βΐν αυτό * ^6 
ίν τοντοίς γάξ ηειταακΒνάζΒί οτι (το ?) λβΙ ΒΪναι την τον οχότΒ^^ ίτνχΒ 
φνοίν §ν τοΐί ανωτέρω ως όμολογονμένφ άτόπω τζ άνβα^έαΒί αυτόν 
πζοαχ^μΒνος• Ιά. οί. Ρββίΐ. £ο1. 8 α. 

^ μϊν Άζίοτοτέλης έξ άο^Ιατον τον καττιγο^ουμένον ηολέϊ ταύτας 191» 
τάς. Ιχ μΒτα&έοεως. Κβς^. ^9 

ό θΒοφοαατος Ιχ μετα^ΰΒως ί%άλΒβ6ν (την η^ταύΐν) ^ δια τ6 
μΒτατίϋ^α^αι την ον &ζνηοιν ί% τον ϊοτι τρίτον ηζθθχατηγο((ονμένον 
ίπϊ τον κατηγο^νμΒνον $ 8τί μΒτατίί^Βται αντών ή τάζ^ς έν τφ βια- 
γζάμμβηι. δίβρίι. 

%ατα τό ατοιχονν η καϊ την άιιολον^Ιαν. Ιά. κατά το βτοΐη 191» 
χουν άντϊ του κατά τήν άναΧογΙαν» ΙΙβ^. ώς Εχουαιν αΐ ατε^ητί" ^4 
%αΙ πζός τάς έκ μΒτβί&έοΒως , ούτω %αϊ αΐ έη μΒτα&•έβΒως π^ς 
τάς άπλας ... ου μήν ως ίχονοίν αΐ ατΒ^ΟΒίς η^ός τας ί% μβ- 
τα&έοΒως, όντως Εξοναι καϊ Λ^ος τάς άηλάς' έπ Ελαττον γά^^ ϋατΒ 
τφ μάλλον %αϊ ήττον ίιαφέ^ονα των άηλων αΐ βΨΒ^ηαΒίς. Μλ^βοΙ. 
ίοΐ. 11 1}. 

ο μ^ ονν 'Αλέξαν$οος^ ωύπΒ^ Ινταν&α •ίίι^ιττοί», ούτως ^^ηγΒΪται 
το χωρίον (ββ( βα βζρΗοαϋο, ^^αιη ά»& Λιηιηοο. βοΐιοΐ. ρ. 122 « 
20 β^*}.), ο ^^ Πο^φν^ίος ο^ως έξηγΒΪταί. τοϋτο, ψηοΐ^ βονλεται βΙ- 
ηύν, οτι ωαηΒζ «1 οτΒ^ητίΗαΙ η^ός τάς άηλας ηα^αβαλλομΒναι ον 
λέγονται άηλώς «^οτάοΒίς^ αλλά τό όλον τοντο ατΒ^ητικαΙ ηζοτάδΒΐς^ 
ουτίος καϊ (αάά. αΐ) έκ μΒτα^έύΒως ου λέγονται άπλως «ζοτάοΒίς, 
αλλά μΒτά τίνος ^^οΰ^'ήκης έκ μετα&έαΒως π^οτά^Βίς. βΙ μ\ν ονν 
μή έηήγαγΒν ο Ά^ιΰτοτέλης^ 8τι ο^τως ταντα τέτακται ένταν^α ωύ- 
πΒζ καϊ έν τοις Άναλντικοϊς, χω^αν ΒΪχΒν αυτή η έξήγη(ί^9' Ι^ 

ΕοικΒ μίν αΐνίγματι^ γνωρίζεται 91 ούτως. κΒίο&ωβαν γάζ ύς έν 
ίιαγζάμματι αΐ η^οτάοΒίς ατοιχηδόν χαΐ γενέύΟω^αν ως Βνο αει^αϊ 
καϊ ίν τζ μια, γεγ^άφ^ω -η άηλή κατάφααις ή ^,αν^^ιοηος 9ίκαι6ς 
έΰτιν^\ έν 61 Τ17 δευτέρα ή απλή άπόφααις ή ^,&νϋ'^ωπος δίκαιος ούκ 
ίατιν'^ ξητη^ήτω ονν π^τον, ποία των έκ μεταϋ^έδεως πζοτάαεων άκο- 
%Λυ9ηοει τ^ άπλ^ καταφάΰει ήγουν ουναλη&εύαει^ καϊ εκείνη γξαφέ^ 
ύ&ω υπό ταύτην, η μ\ν ονν έκ μετα(^έϋεως κατάφααις ου ουναλη- 
^ενοΒΐ* πώς γά^ ή άν^ζωπος ου δίκαιος έβτι συναλη&εύοει τ-η αν- 
^φοπος δίκαιος έατι. λείπεται ουν, Βτι 'ή α«όφβΜΤ«β αυναλη^ευει ή 
«ι^^βΜΤο; ου δίκαιος ουκ ϊύτιν Βς γά^ άν&ζωηος δίκαιος έατιν, 
κεία&ω ονν αυτή (1β§^. αυτή) έν τφ διαγ^άμματι^ καϊ ύπο μίν τήν 
άπλήν άηόφαοιν κεία&ω ή έκ μετα&έαεως κϋίτάφααις, ύπ6 δΐ τήν 
άπλήν χατάφοΝΤίι^, ω; είπομεν, ή έκ μετα&έαεως άπόφΰίαις. λέγοναιν 
ονν Βτι διά τοντο χαΐ ^χ μετα/δ^έοεως ωνομάα&ηααιν αΐ τοιανται π^ο- 
τάαεις^ οτι (ΐετετέϋηοαν ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 42 8ο1ιο1ία Ιη ΙίΙΐΓ. άβ ίηί6ΡρΓ6&α(;ίοηβ. 

αν&^ίΛΧΟί δΐηαιός ίαην. &ρ9'ξ(ωηος δίχαιος ον% ίύτιν 

(ΙπΙ ηΐέον της άηλής καΙ της έα (Ιπϊ «λέον της ατε^ητικής ίΐ^χταφά- 
μετα^έΰΒως) αεως ηαϊ της §κ μίταϋ'έαεΛς'). 

ανΰ'ζωηος άδικος ονκ ϊατιν, αν^^ωηος άδικος έατιν 

{ίηϊ πλέον της άπλης μόνης) (Ι»' ϊλαττον της άηλης %αί της 
αν9•φ»ηος ου δίκ/αος ον% ϊοτιν. έκ μΒταΰ^έαίως [μόνης]). 

αν&^ωπος ου δίκαιος έατνν. 
(Ιϋοηβοάαιιι 6β( αιιίβιη ίη ρΗοΗ ββηβ 6& ςααβ ιιηοίβ ίηοΐαβίιιιιι• 
Λά ρΓοροβϋίοηββ ΓβίΪΒΓη 9ΐι&β ββςαιιοίαΓ, ίη α1(6τ& τβτο αά βαβ 9^^® 
ρηΐ€068ββηιιι() ... ον τοίνυν Χογον ϊχη η βψί^ητικη άηόφααις η^ος 
την άπλήν κντάφαύΐν, ωαηε^ ον Χόγον Εχει τα τ%ία η^ος το Μν, ού- 
τω καϊ τα δύο π^ος το ^ν κατά το ίπΐ πλέον . . . χαΐ ίατι τ6 λίγο-» 
μενον τοιούτον, οτι ον μεν λόγον ^χουαιν αΐ οτε^ητίκαϊ π^ος τάς 
άπλας, τον αύτον λόγον ίχουαι καΐ αΐ έκ μετα^'έαεως ηζος τάς 
άπλας ,.. η μεν κν^Ιως ένταΰ&α <ν9τόφιν(ί^ γίνεται τι&εμένον τον 
οδ ά^^ητικου μορίου π§6ς το ϊϋτιν. Ιι&ατ. 
19 1) ίατέον Ζτι οΰον έκ της φ^άαεως του §ητοϋ τούτου π^οτι^ Βίαι 

31 τά Αναλυτικά της πα^ούοης πραγματείας, δίβρίι. 
£0& οϋτως μίν Ά^ιατοτέλης έπϊ των παραδειγμάτων απέδειξε, ποία 
30 π^τΛΰις ποίοί π^οτάαει έπεται, 6 δΐ Ώ^όκλος κα&όλου μέ^οδόν τίνα 
της τούτων εν^έαεως πα^αδίδωαιν. τ] δΐ μέϋΌδός έατι τοιαύτη, έάψ 
π^οταί^^ τις π^ότααις, φύλαξον τον αντον ύποκεΐμενον καϊ τδ αυτό 
ποβόν, άλΧαξον δΐ το [αντο] Ψΰοών καϊ τον κατήγορου μενον , χαΐ το 
μ^ ποιόν ούτως, έάν ή πζοτε^εΐΰα π^όταβις καταφατική η (εστί οοά,^ 
ποίηοον αυτήν άποψατικην, καί Ιμπαλιν, έάνάποφατική η (έατίν€θά.), 
ηοίηΰον αυτήν καταφατικην, τον δε κατήγορου μενον αμείβει οΰτως^ 
ίάν ω^ιαμένον η (βΰτί οοά.) ποιών αυτόν αόριστον, χαΐ το άνάπαΧίψ, 
έάν άόζίοτον, ώζΐΰμένον, 14. 
20 1> Ιατέον δΐ οτι την διαλεκτικήν έ^ωτηοιν π^όταΰιν χαλβ» ο Ά^Λ" 

33 ατοτέλης καϊ 6 Αλέξανδρος, 6 μέντοι 'ΐάμβλιχος άντίφαύιν. Μα^Βΐ. 
ίοΐ. 13 Ι). 
201) ουκ ϊατιν η π^ός τα πολλά ταύτα άπόκζίαις μία, έπεϊ ούδΐ ιξ 
^6 έ^ωτηΰΐς. ου γα^ δύνανται αυμβήναι εις άλληλα, πεζϊ ων «ίΙ^ι/τοίΑ 
έν τοις Τοπικοΐς. έν γά^ τοΐς Σοφίΰτικοΐς Έλέγχοις διδάακει χε^Ι 
τούτων, τόπους γά^ οοφιοτίκούς έκεϊαε διδαακόμε9•α. Μβχο, 
£1 & διαφέ^ουαι δΐ (οΐ τρόποι) των π^οει^ημένων υλών, ογα ^εϊ λΙ 
^^ υλαι αυτομάτως αυνανεφαίνοντο ταΐς π^οτάαεϋΐ καϊ μη έξηγγέλλοντο^ 
ίνταν^α δ\ τί(^εντβα χαΐ τοΐς ί^ήμαΰΐν αύτοΐς. Εαπτ. 
21 1> έπεϊ δε το δυνατόν ϊβτιν Ζτε καϊ ώς άναγκαιον λαμβάνεται, τ^ντ9 
14 ονιτ φηΰΐν, οτ* το δυνατόν το έπϊ του ενδεχομένου λαμβανόμβνον έν^ 
δέχεται καϊ εϊναι καϊ μη είναι. Ββ^• 
22 1> χωξία^έντος του βαδίζειν ου φ^είζΈται το βαδιβτίκόν, τρντο δΐ 

^^ καλείται έξ υποθέσεως άναγκαιον, δίβρίι. 
23 & ,,ούδ* — ΒΪδος^^ άντϊ του ούί ούβα, δυνάμεις λέγονται έπϊ τών ίν 
^ γενέΰει καϊ φ^οζ^. Μϋ^ηλ. ίοΐ. 17 1>. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 8ο1ιο1!& !η ΗΙιγ. άβ ιηίβΓρΓβ^&Ηοηβ. 41 

τοΰτό φηόίν ως ^τό οντω 9ννατ6ρ*\ το ^ηαμφοηΜ^Ιξιαν κ«1 Μ 2$ « 
τον 9ννάμα, καΙ ίνί^ίίοε ΐΒγόμβνον, ον% άληϋ'^ς ηατά τον άψογηκίον 1^ 
τον μονοΈΐδονς χαιτηγο^ίΖν, το Ετερον 91 το Ιν%^γουν άηΐ %αϊ μή 
μ$τοαΐί9ονμΒνον ίχύνο χατά τον άναγχαΐον ^η^ήύΒταί, Μάγο. 

Ιύτέον 8ϊ οτι 6 μΙν'Α^ιατοτέΙης τήν άηόφιχύιν βονίΒται άντίΗΒΪΦ^Λί 23 « 
μαΧΚοψ -ηηΒζ την τον εναντίον χατάφ^ααιν^ %αϊ ηάντες οΐ μίτ αντόν 27 
^όμενοί αντω αχ^» Σν^ιοινον' η^ώτος 61 Σν^ιανός 6 φιΧόαοφος 
άντεΐΐίΒν %αϊ άηοβΒίηννοι 'ψενδος ον. Ρίη. Ληοη. Ββ^. 2064. 

ΒΪ^^ηχε δΐ το ,,ε/ ίοτι μίά** π^ος δήΧωΟίν των έμμέοων %αϊ νμί" 23 1» 
οων εναντίων, έπΙ μίν γά^ των ίμμέαων η^οτάοΒων αϊ άντίκίίμίναί 9 
Τ17 άλη^'Βΐ χαταφάοΒΐ ον% βΙοϊ μία τ'η έννοίψ. Ματβ. 

τιν^ς των ίξηγητών ων ϊοτι %αΙ Άμμωνίος ΜμΜοψ αντφ (Ιϋζ, 23 1» 
«ντο) πζώτον επιχείρημα είναι ^ ον* ϊατί δέ' ονδ^ γά^ ηα^ς «^$9 
τ^ «§ο%είμενον §χει, δίβρλ. 

ηλείονς μ^ν δια το εϊναι τη η^οφοζ^ δνο , μία δΐ τ^ ΙννοΙψ £3 1» 
Μότο. 5 

Ιατέον δ\ ως άλλο έοτίν εναντίον %αϊ αΙΙο έναντίως Χεγόμενον. 23 1> 
εναντίον μίν γά^ έβτι τφ ΐΒνκφ τ6 μέλαν , ίναντίως δϊ το ον λ$ρ^ 7 
χόν. Ιά, ΕΙς νά ηρόϋΒρα ^Αναλυτικά. 
Αιηιηοη. (Ρατίβ. Ββ^. 2064.), Μ&το. 201, ΑιηΙϊΓοβ. Ιι, 93. 

*0 φιΧόαοφοί οτε ηε^ϊ φωνών διαλέγεται, ον »ε^ί των άβημα^ν, 

Ιηϋ. ΑϋΜηοη. 

χαλως Θεόδω^ς λέγει δνναα^αι διττον εΓι^βι τ^*^ €ΐιοπον των 
ηατηγο^ιων, %αϊ πε^ϊ φωνών χαϊ πε^ϊ ηψχγματων ... ού »ε^ ηαντός 
λόγον έχει (βν τφ ηεφ ^^μηνείας) διαλαμβάνει οντε πε%1 τον έφεχτί" 
χον {έβχΛίηον ιηβ.) οντε ηί^ϊ τον η^οοταχτιχον οϋτε 4ίλλον τιν^ς 
^τοι των πέντε χατά τονς Πε^ιπατητιχονς η των δέχίκ χατά τους 
Σνωϊχονς ... ο β^ πει^αατιχος (ανΧλογίϋμος) πεϊ^αν λαμβάνει, ίνα 
διδάζη μή άπατάο^αι, ώς ά Ενχλείδης διδάοχει ημάς διά τών 'ψεν- 
δίχζίων μή άπαταο^αι έν τοϊς 9^ωζήμαϋΐν. Αιηιιιοο. 

επειδή τιμιώτε^όν έβτι το εϊδος της νλης, έν τφ π^ώτφ (τμήματι) 
διαλαμβάνει πε^ϊ τον ώς είδονς, έν δΐ τφ δεντέ^φ πε^ϊ της νλης, 
π^ος δΐ τούτοις χαΐ τοντο λέγει, οτι τά έν τφ πζώτφ λεγόμενα οΐ- 
χεΐά έ<ίτι τ^ άποδειχτιχη Λ^αγματεί^, τά δ^ έν τφ δεντέ^φ τη διαΧε- 
χτιχ^. ΙΑ•, αΜ ιη ιη&Γςρ.: διείΐ^έϊται δΐ το βιβλίον εις τ^/«, χαϊ έν 
μ^ τφ π^ώτφ τμήματι π€<^ ονν^έοεως ύνλλογιομών, έν δΐ τφ δεν^ 
τέ^φ ηε^ϊ εν^έ^εως λημμάτων, έν δΐ τφ τ^ίτφ τιεζϊ άναλνύεως, 

χαΐ «αζά τοις γ^αμματιχοΐς έβτι ^νν&^ις χαϊ άράλναις • . . Μάτι 
δ^ χαϊ χα^ά τοΙ^ φοιΤΜλ^ι^ βνν^εας χαϊ άνάλνβΛ$ ..• ηαΐ ηα^ά ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 44 8οΙιοϋ& !η Αη&ΐ3^( ρτ. 

τοις φίΐοϋόφοίς ΙβτΙ*^ εξωτική (Ιβ^. ί^ωτηματικη) άνάλνύΐς^ ^ ^^Χ^'Τ' 
ται ίψ τω Συμποβίφ άηο τον §ν τοις αία&ητοΐς κάλλους άνατ^έχων 
έηΐ τ6 νοητον ηάλλος . . • Μΰτι 91 ηαΐ γεωμετρική άνάλνΰις, ήηώ (ίοΗ• 
η που) το δεύτερον των Εύκλείδον αναλύεται όλον, %αΙ την τοιαντψβ 
άνάλυοιν 6 Γεμΐνος οριζόμενος φηβιν * άνάλναίς έατιν αποδείξεως εΰ^ 
ζεύΐς ' άηο γάζ του αυμπε^άοματος Ερχονται οΐ άναλύοντες, καΙ ίάν 
εν^ωοιν άναλϋβαι εύχε^ώς^ α άναλνοντες ενξήιιαοι ΰυν^'έντες ποιούν^ 
ται τήν άπόδειξιν• ωατε καλώς ώζίοατο τήν άνάλυοιν αποδείξεως εν- 
^εβιν £7νιΧΑ. Μάτι δΐ καϊ πα^ά τοις άατξονόμοις ύννϋ'εβις καϊ ανά- 
Χνοις, Λπιιηοη. 

ονδεϊς π{^6 τον Άζίατοτέλους πα^αδέδωκε τήν ύνλλογιϋτικήν μύΟΌ- 
δον ονδΐ εν^ε τα τξία οχήμιηα, Ιά. 

τής διαλεκτικής τέβααζές είοι μέθοδοι δυνάμεις ονααι καϊ οΙονεΙ 
βλαοτήματα ειυτής, διαιρετική ολιστική αποδεικτική άναλντική * ταυ- 
ταις ταΓς Τ9»<τ1 με&όδοις αντίκειται ή άναλντική, εϊδωμεν δ\ ^κάύτης 
τήν δνναμιν, ίνα μά&ωμεν πώς αντίκειται ανταΐς . . . τανταις δϊ πα^ 
ύαις κέχζηται ταΐς μεϋ-όδοις 6 &•εΐος Πλάτων πολλαχου καϊ ανυμνεί 
οντάς §ν διαφό^οις , ώς §ν τφ ΦαΙδ^φ τήν διαλεκτικήν (ίοΗ• διαι^ε^ 
τικήν'^ καϊ τήν ο^ιοτικήν, §ν τφ Φιλήβφ τήν άναλντικήν, Ιά. 

οΐ 27Γωΐ'κοΙ τήν λογικήν ον μόνον όργανον ον'χ άξιοναι καλεΤαΟΊΧί, 
φιλοαοφίας, άλλ' ονδΐ μόζίον το τνχόν, άλλα μέξος, και τίνες των 
Πλατωνικών ταντης έγένοντο της δόξης , οτ^ κατά Πλάτωνα ονκ δ^- 
γανον ή λογική , άλλα μέ§ος καΐ τιμιώτατον με^ος ίοτϊ φιλοοοφίας .. • 
καϊ πιΐίζαφέζονοι τα έν ΦαΙδ^φ ^η9'έντα πε(ξϊ της διαλεκτικής, ίν οΓς 
άννμνεϊ αντήν, καϊ τα έν άλλοις ώς άνάγονααν τάς 'ψνχάς αχζΐ τον 
άγα&ον καϊ της γνώβεως τών πραγμάτων αίτίαν, ημείς δε φαμεν π^ος 
τοντονς, οτι ϊοτω μέ^ος αυτήν εΐναι^ ον μέντοι δύναται είναι τό τι- 
μιώτατον . . . άλλα τών άλλων ίνεχα μεζών ευφιμένον. 14. 

&λλο ίοτϊν ή ανλλογιατική πραγματεία χαΐ &λλο λογική ... της 

λογικής το μέν ίατι ανλλογιϋτ ικόν, το δ* άανλλόγιατον , του ονλλογιοτι- 

χον τό μίν άποδεικτικόν , τό δΐ διαλεκτικόν^ τό δΐ οοφιβτικόν του 

άΰνλλογίοτον το μίν ϊμμετ^ον, τό δ* άμετ^ον, Εμμετ^ον μίν τό πε^Ι 

ποιητικής, &μετξον δΐ τό πεζϊ τών ^ητο^ικών τεχνών. Ιά. 

24 & ^^^^ ακοπόν ένταΰ&α π^οααναφωνεϊ' είω9'ε δΐ πολλάκις τοΰτο 

10 ποιεϊν. τοντο ίποίησε καϊ έν τοΖς Τόποις . . . τοντων τών βιβλΙα>ν 

ό μίν πξοαεχής ακοπός ίοτι πε^ϊ ΰνλλογιομών είπεϊν, ό δΐ άπωτεοω 

πεξϊ άηοδεικτικον. Ιά. 

24 & κοί^' ^αντόνμίν ό άποφαντικός λόγος ονκ ^ατι πζότααις^ τότε δ^ 

12 γίνεται π^ότααις, Βταν μ^ζος ονλλογιΰμον γένηται. Ιά. 
24 & τ^φ χοττβ^ άνάλναιν τξόπω διδασκαλίας κεχζημένος οίκείως τοις 

16 πζοκειμένοις' λέγει γαρ (Β 16) ,,^^ον ^^ καλώ εις ον διαλύεται ή πζό*- 
ταοις." ανάγκη [οτι] ήμας πξογνώναι, τι ποτ' έατϊ π^ότααις^ είμέλλοι- 
μεν άη αντής τόν Βζον γνώαεαΟ'αι^ διό από της προτάσεως ^^Ιατο. Ιά. 

24 α χοίΑωβ ο Άλέξ€ΐνδξος έπεαημήνατο μήτε ο^ον βΓι^αι τόν άποδο^έντα * 

17 αΐ γάζ διαφο^αϊ έπϊ πλέον βονλονται τον ύξίατοΰ υπά^χειν καϊ κατά ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 8βΙιοΠα ία ΑηαΙ^Ι. ρτ. 45 

ηΙίί9Ρ€αψ β^ΐΛΨΤΜ κατηγξΗμιϊα&αι ... άΧΙά μάλλον ύηογ^φί^ν Μ 
ηβίλΒΐν αυτήν, οοά, 2064 πιατ^. 

Ιύτέον δΐ οη τα μίν νεώτί^α βφλία ϊχΒΐ τ^ ^,τ^ρος χατά τίνος η 
τι»βς άηό τίνος" χαϊ ααφη ηοΐΒΪ τον δ^ον ή τοαχύτη γ^αφή . • • τά 61 
αρχαία βίβλία %αϊ ή άζχαΐα γ^φή ονη ίχΒΐ το ,,^ τίνος αηό τινος^\ 11)• 

• 9ιζη 61 λαμβάνπ την 9ίαφο^άν της τβ ά»ο6ει%τιχης χαΐ της 9ία^ 24 α 
λίϋτΐΊΐής^ αηό τί της νίης τίαϊ ολο της χ^ήύΒως. Αιηηιοη• ^ 

„ό άποδίίχννων^^ άντϊ τον άηοδίίΗτίΜος %αϊ ,,ο* έ^τόν^^ άντϊ 24 α 
τον ο διαλεκτικός• Ιά. 26 

«άλιν δΐ ένταΰ9•α τά ά^χαίως γεγ^αμμένα βιβλία ουκ ^χει το (τον 24 α 
ΙΙΜ.) ^^τινος από τινος^*^ αλλά μόνον- το ^,τινος ««τα τινος.'^ Η. ^ 

ένταν^α αηό της νλης λαμβάνει την διαφο^άν της άηοδεικΜίκής 24 « 
ηζοτάοεως η^όςτήν διαλΒκτικήν. Ιά. 30 

δ^ονς δ' έκάλεβε να μό^ια της ηζοτάαεως άηο μεταφοράς τώιτ24ΐ) 
οςοίν των οριζόντων τα χω^Ια * χαΐ τήν η^όταοιν γάζ τα ορίζοντα »«1 16 
οίονεϊ ηε^ιέχοντα χαΐ άηοκλείοντα, Ιά, 

οντω δη καΐ έν τφ ηε^ϊ ϊ^μηνείας ουν^εδιν έκάλεοε την κατάφα- 24 Β 
αιν, διαί^εοιν δε την άηόφααιν^ λέγίον «,ιτε^Ι γά^ ϋνντι9'εμύνον καϊ ^^ 
διαιρουμένου έατϊ το ιρεϋδος καϊ τό άλη&ές" . . . οϋτως ο Άλέξανδ^ος^ 
ό δ^ μέγας φιλόδοφος βα9ΰτε^ον χ«1 άκ^ιβέβτεζον έξηγονμενος λέγει 
οτι τό ,,η η^ούτι^εμένον — ΐ] μή εΐναι*^ τα διάφορα εΙΊίη των π^οτά- 
αεων αημαΐνεΐ' των γά^ π^οτάοεων αΐ μΙν αντό^εν Μχουαι τόν χβίτΐ|)^ο- 
ζούμενον δ^ον τφ ύποκειμένφ αυναπτόμενον, αϊ ^1 το §θτι τρίτον 
η^οβκατηγο^ο^μενον , αΐ δΐ μετά τζόηου, πάλιν αϊ μ\ν άηλαΧ είβιν^ 
αΐ δΐ ίκ μετα^έαεως» τοντο σημαίνει ένταν^α^ οτ» ηαΰα π^όταοις 
εις δ^ονς διαλύεται. ... ι; οννΟ^εσις ονν τον ίοτι σημαίνει τάς μετά 
τρόπου π^οτάαεις^ ή δΐ διαίζεοις τον μη είναι οι^μα/νΜ τάς μετά τ^ό^ 
που έκ μετα&έαεως, Ιά. 

„τε^έντων^^ δΐ άντϊ του όμολογη^έντων* χαΐ γάζ οντάς τάς π^οτά• 24 1» 
οεις ό Πλάτων όμολογήμαιτα καλεί, χαΐ ^κοίλαχον λέγει η^ηο των ^^ 
ώμολογ^ιμένων*"* άντϊ τον άπό των ^η^ειοών π^οτάαεων , οΐ δϊ Στωϊ- 
χοΐ αξιώματα αυτά έκάλονν καϊ λήμματα. . . . τινίς δϊ τό ,,τεϋ'έντων^* 
λέγονΟΜβ αυτόν είςηκέναι άντϊ του κατηγοζηΟ^ντων ••. το ,^τε^έντων*^ 
ου η^ς διαστολήν τώνύπο^^τικών ουλλογιαμων εί^ται ...τό δΐ „τ«- 
νων** είηε διορίζων αυτόν άπό των μονολημμάτων αυλλογιαμων» . . • 
ίπ€ΐδη τό κατά την ϋηα^ξιν μΙν άναγκαϊον ου παντϊ αυλλογιαμφ νπάο^ 
χει^ τό δΐ κατά την άκολονϋ'ίαν παντί^ διά τοντο εΐηε τό ^^βυμβαίνει^ 
άντϊ τον άκολου&εΐ. . . . τινίςδΐ ένόμιοαν, δτι τό ,,τω ταντα εϊνα^* εϊπε 
διά τους &ελομένονς (}θζ. καλουμένους) πα^' αντψ ατελείς ουΧλογι- 
ΰμονς. ... ό δ^ Βοηθός Μέκατος άπό Αριστοτέλους γενόμενος έναν- 
τίως τφ- Ά^ιστοτέλει πε^ϊ τούτου έδόξασε χαΐ καλώς έδόξασε καϊ 
άπέδειξ^η^ δτι πάντες οΐ ίν δευτέ^ καϊ τ^ίτφ σχημάτι τ£^ι£^ο/ είβιν. 
τουτφ ήκολου^σε Πο^φυ^ιος καϊ Ίάμβλιχος, Ετι μέντοι καϊ ο Μά" 
ξιμος ακροατής ην Ίεζίον του Ίαμβλίχον άχ^οατον , καϊ Θεμίστιος δΐ 
ό πα^πφ^στής της εναντίας έγένετο δόξης της χαΐ τφ 'Α^ιστοτέλει βο- ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 4β βοΗοΙία Ιβ Δϋλΐ^τ^• ρν• 

%θΌΦ^^ τοντοίί ονν τοίς 9ναΙ, τω τεΜαξίμφ %αϊ ζφ θίμΐότίφ^ ίΡ€(9τ£α 
ηε^Ι τούτον ίοξάζουαι χοτΐ ΗϋίτααηΒνάζοναιν, ώς φόντο, το 9οηουν «ν- 
τοΐς καΐ δι^τηαεν αυτά ο βαο»λΒν9 Ίουλιορος καΙ δέδωκί την ιρήφον 
Μαξίμφ καϊ ΊαμβλΙχω χαΐ Πο^φν^Ιφ καϊ Βοη^φ. φαίνεται 91 %αϊ 
θ$όφ^αατος 6 *ΑζΐβτοτέΙονς αυτού ά%^οατης την εναντίον αντφ λ$^ϊ 
τούτον δόξαν Εχων, τούτοις δΐ τοΖς άηο Βοη&οϋ ηκοΧον^0Β καΙ ο 
μέγας Πζόηλος καΐ 6 τούτον διδάσκαλος καΙ ο ήμέτί^ος ηατήζ, οτί 
ηαϊ οΐ έν δεντέ^φ ηαΐ τζίτω αχηματι πάντίς τέλειοί Βίαίν• Ληιπιοη. 

25 & ον λέγΒΐ δΐ Ινταϋ^α π£^1 των τζίών βοηΌ'Βίών, άλλα ηΒ^Ϊ μόνη^ 

1 της άντιοτξοφής, επειδή χαΐ άσαφΒβτέι^α έατί %αΙ οΐ πλΒίονς σνίλογΐ" 
αμοί διά τίκντι/ί βοηξ^ουνται. . . . λβ^ϊ δϊ της έκ^έβΒως ίζΒΐ τούτου Τ9Ρ 
βιβλίου π^ος τφ τελείς έν δΐ τοις μέβοις ηε^ϊ της εΙς αδύνατον άπαγω^ 
γης . . • ΪΗ^εαις δέ ίοτιν ή λη'^^ις χα[ η^οβολή με^ιχον τίνος καΐ άι^ 
αυτού το όλον ηιοτονμενη . . . ωΰτΒ ονντόμως είηΒΐν η εκ^εοις παρά- 
δειγμα έύτιν, ΙΑ. 

τριάκοντα ^£ ονξνγίαι εΐαίν ίν ^κάοτω των οχημάτων δι αΐτίαν 
τοιαύτην, ανάγκη τάς πζοτάαεις βυνε^χομένας εις γύνεοιν των ανΧΖο- 
γιαμών η ομοειδείς εϊναι η άνομοειδεΐς, ομοειδείς δΐ λέγω κατά το ιΓ- 
δος των π^οτάοείον , όταν ^ αμφω χα^όίΐον ωαιν η αμφω μ€^Α««1 ^ 
&μφω άπ^οοδιύ^ιατοι, καϊ δήλα τούτων τα παραδείγματα * εί δΐ άνΟ" 
/»θ£Α^€Α( είύΐν^ η καϋ-όλου μετά μελικής είοιν η χαθόίΐον μετά άπζοβδιο* 
^ίοτου ή μελική μετά άπ^οϋδιοζίατου. καϊ εΐ μ^ν ομοειδείς είβι^ 
γίνονται δώδεκα διαφο^αί' η γάζ αμφω κα^'όλου είύϊ καϊ ποικίΐ" 
Χονται χατα το ποιον τετ^αχώς^ τοντέατιν η αμφω καταφατικαϊ ^ αμφω 
άποφίΐτικαί η ή μίν π^ώτη καταφατική η δ^ δεντέ^α άπ(Λρατική 
η τ6 άνάπαΧιν^ ή μ\ν π^τη άιτοφατική η δϊ δευτέ^ ηαταφατική• 
ωσαύτως καϊ ίπϊ των μελικών καϊ έπϊ των άπ^οοδιο^ίοτων * άνά τέύ" 
9α^ας γίνονται κατά τον αυτόν τρόπον, εΐ δϊ αμφω άνομοειδεΐς εΙΦίν^ 
οχτα;ΐ;ω$ ποικίλλονται, ϊοτω γάζ κα9•6λου μετά μελικής καϊ §οτω ή 
μΙν π^ωτη π^όταβις καθόλου ή δΐ δευτέρα μΒζΐηή' τετ^χως αδτη 
ποικίλλεται, η γάζ αμφω καταφατικαϊ τ} αμφω άποφανικαϊ ι} ή §άν 
πζώτη καταφ€ΐτική ή δΐ ^€ΐ;τ£$α άποφατική ^) άνάπαλιν. εί δΐ η μ^ 
π^τη ίατϊ μελική ή δΐ δευτέζα καθόλου, πάλιν τετ^χως αύται ν(θΐ^ 
κίλλονται. ίχομεν ούν ... Μ&Γβ. (δίβρίιαιά ηοηβη Ποίο ιοίιοΐ. οΑ- 
ϊοΦαα θ•(). 

32 Β δικαίως ουν οΐ Πλ^χτωνικοϊ ού π^σίενται τάς ίνδεχομένας άττΐ" 
24 ατζοφάς• ζητονμεν γά^ αντάς διά τους συλλογισμούς^ οΐ δΐ σνλλογι* 
σμοϊ ύπο τεχνών η επιστημών προβάλλονται. Μάγο. 

43 1) τούτο της τοπικής πραγματείας διακ^ίνειν (οοά• διαη^ίνον\ ηοϊα 
'^ μ^ν ως όζίσμοϊ ^πονται^ ποια ώς ϊδια^ ποία ως ^μβεβηκοτα καϊ τίνα 
ως γένη. Η. 

45 & ανάγεται το τά ΒΗ άσυνύπα^κτα εϊναι εΙς το τά ^Η'νά αννά 

13 εϊναι. έπεϊ γάζ το Βτφ Α παντϊ τφ δΐ Η ονδενί, έν ηζώτφ σχήμανι 

άλλότ^ον τό Α του Η, πάντα δΐ τά αλλότρια τον Α έν τφ ^ έστί^ τδ 

(ίοΗ. τϊ) &οα τών 4 ταύτάν έατι τφ Η, ή δΐ λέξις φησίν• ξπεται τφ 

τά ΒΗ άσνννπα^κτα εϊναι τό τά ΒΘ τά αυτά ^Γνιχι, άλλ^ ούχ^ ώς Ιφ^, ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ δοΐιοϋα ίη ΑηαΙ^Ι. ρτ. 4ίΙ 

το τά ΔΗ τά «Μί «Ιμτα. %αΙ ί^τι γ^φ»Μι6ν το αμάρτημα. Ι1β« γά^ 
άψτί την ΒΘ τά ΔΗγίγ^άφί^αί. Ματο. 

,,τα π^ότΒ^ορ'\ οτι άνάγηη τ^ία μόνα ύνΛ$ τά οχήματα * %αΙ γά^ 47 « 
%αί την γέρΜαν των βνλλογΜμων αποδίδοντα τ^ία μόνα ταντα ίδύ- ^ 
ηννμ^ν^ άλλα %αΙ την αυηο^ίαν των η^οτάβίων, εί τοίνυν %αϊ άνα-^ 
Χνοντεζ Βίς ταντα μόνα άναλυομένους εν^ιμίν αντήν ^αυτ^ ανμφω- 
νν, ΒΌ^ήοομ^ν την άλη&Βίαν. 1ά> 

&0α μή ωβηε^ αϊ άανλΧόγίβτοι πα^ά την ϋΧην αννήγον, οντω ηαί 49 1> 
«1 ονΙΙογιβτίηαΙ ηαψα τά ατοιχεία ηάί αυτά νλη δντα. τάλη^ϊς τ) ^^ 
ψβν^οφ τοντο ' καϊ γά^ χ&ν Ετε^α 'ζ τά ότοίχεΐα^ τ6 «ντο αννάγεταί^ 
χοωμε^α δΐ τοϊς ύτοιχείοίς δίά τον μαν^άνοντα ω6Με^ %αϊ 6 γεωμέ^ 
τ^ς τοις χαταγ^αφομύνοις έν τφ άβαηιφ, Ιά. 

τ6 μίν δεύτερον βιβίίον των Άν^αΙυτικων βνμβάλΧεται εΙς την δία^ 52 6 
λεχτίηήν μ^οδον ωϋπε^ το πρώτον είς την άηύδειητιχήν• Ι4&ιιτ. ^ 

νηο^εοίν φηβι την Μ^ώτην είλημμένην η^οταοιν είτε οΜίώς εΐ^τε 63 α 
δίά ονλίογιβμον. Ιά, 1^ 

ιδίως γζάφειν έλέγοντο οΐ Ιν γεωμετ^ίοί άποδεικννντες , ίπειδή 65 « 
Μοταγ^άφοντες άχεδείαννον, Χίγει δΐ έν ά^χ^ αΐτεΐδ^αι^ έάν τιβ οτι ^ 
παζάίληλοί εΐ^ιν αποδεικνύει διά τον πάσαν εν&εΐαν είς δνο εν^θ'εΐας 
έμπίητονοαν τάς έντος γωνίας δνο ο^&αΐς ϊαας ποιύν τοντο γά^ 
«ντο αν δειχΟ'εΙη, το δνο ο^αϊς ϊαας είναι τάς ίντος γωνίας^ δίότί 
ηα^άλΧηλοί είοιν αϊ εν^εΐαί. Ιά• 

ομοίως φηαϊ τά άποφατικά ονμπεζάαμανα %ατά τήν δύο π^ός τόν 65 « 
ίνα ομοίαν άδηΧον οχεοιν έν πζοίτφ καΐ τ^ίτφ , άΐΧ έν μ^ν τφ π^ώτφ ^^ 
ύχημαη ηαϊ π^οτάαεως %αϊ βνμπε^άαματος άντιοτζ^αφέντος ή δεϊξις 
του ίν άζχ^ τφ μή άντιατ^έφειν το έπϊ μ4^ονς άποφατι%ύν• τοντο 
γά^ δηΧοϊ το ^χαΐ ονχ ομοίως άμφότε^αι αΐ π^οτάοεις^^ . . . π^οτάβείς 
λέγει ννψ τά ανμπε^άοματα, Ιά. 

^,ανβτοίχίαν" εϊπεν, οτι ίπϊ των ουνεχων π^οτάαεων των έν τφ 66 1> 
ανίλογιομφ αΧΧος νη' αΧλον Χαμβάνεται μέαος. Ιά. ^' 

τοντέοτι χαν δοκωμεν δΐ εΐδέναι , ούχ ως αία^τον ΐΰμεν , «ΙΧ' 67 1> 
ώς %α9ύΧον τφ φοη^«(»•#α£ αντ6 %αϊ ίχειν την αύτον φανταβίαν^ ^ 
άΧΧ' ούχ ως ενεργούντες δι αυτό. Μ&το. 

τάς ύποΧή^είς κοινότε^ον έπιβτήμας έπάΧεαεν• Ελίιτ. 67 Β 3 

οπε^ γάφ, φηοί^ χαΐ έπϊ τον εικότος (^είδότος ίοΓί.) άφ' ^ηατέ^ον 67 Ιι 
ΦίβλΧογιομού μίαν π^όταοιν %αϊ έν ^αντφ γινώϋκοντι^ οτι^ εί άμφο^ * 
τέζας ^ηατέ^ου εϊποι^ ϊαντφ ενάντιου ιαι, Μ&ρο. 

δοηεϊ αντη δεντέ^α δειξις βΓν»» τον «ντον, τοντέδνι της άντι- 67 1> 
€τ^οφης της ΒΔ (1β^. ΒΑ), ονχ ίοτι δε' ηαϊ γά^ ή π^ει^ημένη δει- ^ 
£ις ή δια της άντιοτζοφης της έΧάττονος ου προβαίνει ϋνεν της 
τον ονμπε^άαματος άντιατ^φής, ηαϊ αντί; πάΧιν ού προβαίνει ανεν 
της άντ^τ^οφης της έΧάττονος, διό %αΙ έπήγαγεν, Βτι φ το Β το Γ 
νηά^χει. άβαφίς δε έβτι το §ητόν ηαϊ άχατβάΧήΧως κείμενον. Ιά. 

ίίαίως εΙπ§ ,,βούΧεται'" ' ο μΙν γάζ διά αημείον βνΧΧογίομός ωβ ^0 « 
άβίοδςηιτιηί η^οτάαει ηέχριται αύτφ, ούη ^ϋτι δΐ άεηδαητιηή, νύί ' ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 4β 8€ΐιοΙΐΑ ίη Αη^Ι^τΙ. ρν• 

βΙ άψ»ρί«ίον ^η τό Φ^μ9Ϊθ9' §1 γα^ το ^ ^ημΒΪαρ, ΒΜηαι ον έάη 
ΰημύον, ή δΐ άηόδ^ιξίς ού μόνον έ% των γνωρίμων, άλΙά καΐ 9Τ^« 
των ηζοέ^χΒται ... ον% άντιδιέοτΒίΧΒ τ^ν άναγχαίαν π^όταοιν τ^ 
άχοδίΐΜτιη^, ως φή&ηβάν τινΒί^ ^^' 1*96€ρ^άγίύΒν^ οτι αναγκαία έ^τί* 
τ6 γάζ 9, η** άντϊ τον ηαϊ Ιψηέον^ άντϊ του ηαϊ άναγηαίον τ6 οη* 
μΒίον. Ιά. 

70 & ίστέον οτι ένϋ-ύμημα μίαν π^ότααιν τον ύνίλογίομον λ^Βΐ ηαϊ 
^^ ον τό ανμηέ^αομα έπάγΒΐ^ %αί ηοτΒ μ^ν την μΒίζονα πα^αΧιμίηίνΒΐ, 
ηοτΐ δΐ την έΐάττονα. την μ^ν μείζονα ώς όταν Βΐη^ ' 6 δείνα ηαΙ" 
λωπιατης^ χαΐ /ί&ο<;ι;ό( ^^β, την δΐ έΐάττονα ώς το ηα^^ ΑίβχίνΒΐ' 4 
τοϊς οΙκΒίοίς ηονηζός καΐ μιαότεκνος δημοαίοις οννοβ ουκ αν Βίη χα- 
Ιός* ονκονν καΐ ο ^ημοβ9•ένης ουκ ίίοτι καλθ9 ... τό οημΒΪον η έπΙ» 
ϋης η ίη ϋαττον η έπΙ ηΧέον. Ιά. 

70 {) μέτΒίοιν ίπΐ το φυαιογνωμονεϊν. ΙπΒΪ γά^ τινΒί πίηιν ηοίουν^ 
Τται^ φυοίογνωμονουνταί δΐ οίον οημΒίοις τιαΐ κΒχ^ημένόι^ Βίκότως 
μΒτά το οημΒΪον ύπέ&ετο καϊ »Βζϊ φυδίογνωμον»κής ηίοτΒως διαλψ» 
ψόμβνος. Ιά. ΕΙς %α νόϋερα Άναλντιτίό. 

Ιη 111). Ι. ΑιηΙίΓΟβ. Ιι, 93; Μ&£^6ΐι(. 6 Εαιιτ. 71, 12 οί Ραηβ. Κοζ. 1972. 

Σκοπός ^ έατϊν ίνταν^α τφ ΆζίατοτέΐΒί ηε^Ι του άποδΒίκτικοΰ 
καΐ ίπιατημονικοϋ δίδάξαι αυΙΙογίομοΌ , ον χάζΐν καϊ τα π^ό αν" 
του ηάντα έδίδαξΒ, η^ΟΒτάγη δΐ ή ηα^οναα η^αγματΒία τηίβ διαίΒ" 
κτικής^ διότι αντη μ^ η^ος τό άναγκαΖον καταγίνΒται^ ίκΒίνη ΜΒζϊ τό 
«ι^ανόν ... 17 πΕ^Ι ανΙΧογιοτικής μΒϋ'όδον διαΧαμβάνουοα . . . όπΐ" 
γέγ^αηται Αναλυτικά §κ τον τιμιωτέ^ου μέλους . . . διδάοκΒΐ έν τφ 
ηΒζΙ άναΙύοΒως, πώς Οβϊ άναΙυΒίν τόν ουίλογίϋμόν καϊ τον μέοον 
Βύ^ίοκΒίν , καϊ ταντα μίν οϋτως ίπιγίγ^απται *ΑναΧυτικά^ ή ^^ ά«ο- 
δΒίκτικη ίηιγ^^απται ί^νβτΧντιχά ουχ ούτως * ούδϊν γά^ την π^ ου- 
της τιμιωτΒ^ον^ αλλ* έηιγέγ^απται οϋτως αΰνη, καΟ-όΰον καϊ 6 μύθος 
Βζος ίν αντ^ Βό^ίΰκεται από άναΧύοΒως η καϊ αΐ ά^χαϊ αυτής ιμκΙ 
αϊ αμΒΟοι πζοτάοΒίς, η Αναλυτικά έπιγέγ^οιπται από του άνέζχΒύ^ια- 
ημας δι άναΧύύεως από των αιτιατών ίπϊ τα αΐτια, έξ ων ίύτι τφ 
αΐτιατφ καϊ τό είναι καϊ τό γινώΰκεαΟ'αι (ίζ καϊ αί — γινώύκΒΟ^αι &4-> 
ηοΗ Ρ&ηβ. Κβ^. 1972). λή^βταί ^1 1; αποδεικτική έπιατήμη δ^ανν^ ίξ 
ψΐς καϊ τό όλον βιβλίον ίκλή^. . . . 7να γονν μη περιπλανάται ή ^η9χή 
πεςϊ την κ^/ιτίΐ' του άγαμου «αΙ του κάκου «αϊ της άλη^είας^ κάϊ του 
ιρε'όδους, πα^έδωκεν (παζέδωκαν ιηβ.) ήμΧν ώς ζ^ανον την άηόδειζιν • • • 
άλΧ^ ο μίν διέλα&ε^ λέγΒται τό ό^ανον λογική π^γματεία^ διότι πα- 
Οαδίδωοι μεΰ'όδους τινάς χ^0ΐμΒυοΌΰας Βίς παααιν ίπιΰτημην «αΙ τό^ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 8β1ιοΗ& ίη Αοϋΐ^τλ. ροβίβΓ. 411 

ηάντα λογνίί'η λέγηαί. ]ΙΙαβ;6ΐι(. 

^ίμο^ιχούς δΐ λέγΗ βνλΧογιαμαΌς τοί' Μο^αδΗγματίηφψ χαΐ τόν 71 « 
ί/ν^μηματίΜΛν. (Ι^ηιτ.) Χίγνται ΒΙ το ηα^άδηγίία ίπαγωγη^ άιοτι. ^ '4' 
Ζμ$^ έατίν ^ τοϊς ψίΧοϋοφοίς η έπι»γωγη^ τοντο 46τί τ6 ηα^άδαγμα 
§9 τοις ^ήτο^ί. διαφέ^οναι δΐ διότι ή επαγωγή το ΚΛί^όλον πι- 
€ί9ονται διά των μΒ^ιηών, ή δ^ ««^ά τοις ^ήτο^ύιψ ^αγωγή τδ μί^ί- 
ίών πιοτονται διά των /κ^^ιχαιτ• (Ββ^^.) ΜΛζοηί* 

τά %οΐ9ά αξιώματα η %αϊ τ ας άμέβονς π^οτάοΒίς οφίίλομΒΡ γιψώ- 71 « 
#χ8ϋτ %αϊ ηατά τδ οτι ^τϊ %αϊ αατά το τι ίοτιν. Εαιητ. ^^ 

^μιηΰιιλιον λέγει την έπιχάλνφιν της παλάμης την διά δακτυλίων. 71 « 
%ατ&ιοφίζοντο γονν τινης οντ(»ς. §γ^αφον ίν τ^ χΒΐ^ϊ τ^ίγωνον. ^^ 

^^τοντοψ τον τ^οχον" ήγουν έν τω νποπεοΒίν τ^ αΜήοΒΐ ... 71 « 
Ιβχβτοί β| ΙίγΒΐ τά με^ιχά ως μη έχοντα ^Β^α νηοηάτω αντών κΒίμΒ- ^ 
να, I^&1I^. 

αλλά τούτο άτοπον^ ίάν τι ωδΐ γινωοπΒΐ^ ηγονν κατά τδ μΒ^ιχόν, 71 1) 
χα^ο ηαΐ μαν^άνΒΐ αυτό ως άγνοών^ ^παΐ ωβ" ηγονν κατά τον τρόπον ^ 
της δείξεως. Ιά. 

τιαίτοι^ εΐ δεϊ έχ η^ωτων ά^χών λαμβάνεο^αι τάς προταθείς της 71 1> 
αποδείξεως 9 πως δυνατόν καΐ γνωρίμους ημΐνϋίυτάς εΐνβα; ου γά^.^^ 
τά γά^ η^οοεχή καΐ παϋ-έπαο^ήμΐν έοτι γνώριμα, ΑηιΙίΓΟ•. 

^Ιομ/ϊάΐ'βτα» ^έ το π^ότε^ον άντΙ του π^οαεχεϊς (Ιβ^^. π^οαεχους τ. 71 1) 
π^οοεχές)* 6 γά^ πάππος αίτιος τον έγγόνον^ άλλάπό^^^ προαεχίς^ 
δΐ αίτιον 6 πατη^. Ιι&πτ. 

^τοιαντα" ^χ ποινής ίννοΐας καΐ φυοιηής τφ μαν&άνοντι γίνω- 72 λ 
φιόμενα. Ιά• ^^ 

φαίνεται άπο τούτου ό *Α^ιΰτοτέλης λέγων ως την μίαν οφβ/ΐ£ΐ γι- 72 α 
ψωοιιενν^ την δΐ Μ^αν αυμβαΐνει πολλάκις άγνοειν, άλλ' ούδΐν τοιούτον ^^ 
ϋγει, αλλά . . . φηοίν * η καϊ τάς δύο π^οτάαεις τάς έν τω αυλλογιαμφ 
ληφϋ'είοας όφεΙλομ$ν ίπίοταοϋ-αι χ^ειττόνως η ηατά άποδειξιν ως χοι- 
νά αξιώματα ο^αας^ η εΐ %αϊ αϊ δύο πζοτάβεις αξιώματα ονχ εΐοΐν^ 
άνάγηη την μίαν την μείζονα κοινον αξίωμα εϊναι ηαϊ γινώακειν αυ- 
τήν η^Βίττόνως η κατά απόδειξιν. εΐ δϊ ουμβ'η την έλάττονα ίμμεαον 
βίνιΧΑ ηαϊ άποδειητικήν^ μη π^ότεζον δει λαβείν αντην έν τω άηοδεικτι- 
%ψ ουλλογιομφ , εί μη χαΐ ταύτην αποδείξεις δι αποδείξεως. Ιά. 

μήτε βάτιον είδώς η κατά άπόδειξιν. ΑιηΙίΓΟ•. μήτε διακείμενος 72 & 
χοΐ γινώοκων βέλτιον καΐ κ^ειττόνως πα^ο εΐ έτύγχανεν είδώς αύτάς ^^ 
δι αποδείξεως. ΊιΒητ, 

^τοντο" ίίγουν το μη γινώακειν τάς π^οτάοεις μάλλον των ουμ- 72 α 
πε^αομάτων των πιατευόντων, ^γουν των πκηευομένων καΐ γινωακο- ^^ 
μέινων δι αποδείξεως* Ιά• 

»^ ο'^Ζ άΛλώς'\ τούτο λύύΐς έατϊ της ένατάβεως καί φηαιν ' ονχ 7£ 1> 
απλώς καί κυρίως άπόδειξις {^ηΟ'ήαεται ή χνχίΐ^ δεΐξις^ αλλά δεϊξις^ 
ωςτε κ€ίλως άπεδόϋτι 6 δ^ιαμδς της αποδείξεως. Ιά. 
Ι. 4 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 50 δοΙιοΗα Ιη Αηιιΐ3τ(• ροβλβΓ. 

72 1> αψτϊ τον ηΐπέίν Α βΙ%β Ρ, ϊψα δίά της ^βζύτητος τον <ίτοιχΒίου 

^^ Βηιωύ^^ οτι το μ^ Α Βύ,ηπταί. Ιιαατ. 
73 α δέβΒίκτΰίΐ 91 οτι έν δεντέ^ω %αϊ τ^Ιτφ οχήματι η ου γίνηηι αν- 
β %Κψ δίΖξίς η ου του ΙηφΟ'έντος γίνεται ^Ιλογ$αμ6ς. Ιι&ιιτ. 

73 α 37 το ^^ „αντοΖς^^ άντΙ τον τίβϊν ύποηΒΐμένοις ληχτέον. Ιιί. 

74 & ^,άνίόννμον*^ ηγονν άό^ιοτον, άό^ιατον δΐ τοϋτό φημι ως μ^ 
^ δννάμΒνον ίχϊ ηοαών μόνων ^εω^ΒΪα^αι χαΐ Ιφ' ων ΒΐηομΒν Βίδ&ψ^ 

άΧΙά χαΐ ίηϊ ηοιων %α\ ομοίων, καϊ λαμβάνοντες τοντο τ6 χοιμι^ %άί 
λέγοντες* ίαν τεοοα^α τάδε (τα δΐ πι•.) άνάλογον Εχωοι^ καϊ εναλλάξ 
άνάλογον ^ξονύΐν, θίγονται μ^ καθόλου δεϊξαι, ον δείΜ,ννονοι δϊ δια 
το εϊναι το ηοινον τοντο άόζΐΰτον, Ιά, 

74 α οιβ τό τζίγωνον ίφ ον %α^6Χον δείχννται χαΐ νζώτως τό ίχειν 

^ τάς τ^εΐς γωνίας δναΐν όζ&αΐς ί^βας, ^ηαε (^αοβ« ύ. εί^αβε^) δε τις 

έπΙ τον καϋ'όλον τοντον τριγώνου τ^ν άηόδειξίν ηοιηοα»^^ οΜοδείξει 

δΐ τοντο το ηά&ος νπά^ειν (υπάρχει ιηβ.) έϋ μέ^ει τ^ι^Ι τον τ^ιχο- 

νον^ ^γονν έν τφ ίαοακελεΐ η έν τω ίαοηλενζω, Ιά. ο£ Ρλΰορ. 

74 α ονκ Ιοτ» ^έ κα^όλον η άηόδειξίς τούτον^ ηγονν τον μη ονμτ- 

^^ «Ιηταν^ διότι τοντο το μη ονμπίητειν ονμβαίνει ο^ντοίί^, μη οτι ύδϊ 

ϊααι^ ηγονν ον διότι μόνον αΐ ίντος γωνίαι δνσΐν ός9•αΐς ϊοαι είύίψ^ 

άλλ' ^ όπωύονν Γοα«, άΐλ& χαΐ διό η έ%τ6ς γωνία ϊοη έατϊ νη εντός, 

ον η^οϋφνίς δε ίατι τό ηαψίδειγμα τοντο. Ιά. 

74 α ,,^ μι^ αποδείξει" ^γονν τ^ έη εν&Βίας δείξει^ ,»^ %αϊ Μ^ψ^ 
26 ^γονν τ^Ι είς αδύνατον απαγωγή, Ιά. 

75 α ίαν λάβ^ Μεχόμενον μεαον μη είδώς Ζτι ενδεχόμενος ίατι . . . 
^^ η %αν γινώοκ^ οτι 6 ληφ9•εϊς ενδεχόμενος έφτιν^ ονδϊ όλως οίηοεται 

οτι ίηίύταται. Ιά. 
75 α τοντεατι δι έμμέαων^ οίον οτι ι^ ύελήνη οκιάν ο^ Μοιεΐ, τό <ηαάι^' 

^^ ον ηοιοννέοιλεΐηει^ η βεληνη α^α ίχλείηει. αΐ η^οτάοεις «ντο» §μ^ 
μεοοΐ είοι* δείτιννται γά^ ή ίλάττων^ οτι η αελήνη οηιαν ονχθίβΖ... 
ομοίως %α\ ή μείζων, οτι το αΐίΐάν ον Λοιονν έηλείηει• Ιά. 
75 α ίατέον δΐ οτι ^τε^ον τό άναγκαΐον ηαϊ Βτε^ν τό ίξ ανάγκης ' τό 

25 γ^^ ^ξ άνάγχης ηα^Όλικωτε^ον, Ιά• 
75 α ό Άζίοτοτέλης έντίχυ^α λέγει κοινά είναι τά χοίνά ι{|ΜΟμ«τοί ύς 
^^ ο εϊπον αζ/ωμοί, άλλ' ονν ηζοϊών λέγει Βτι διαφορά τίς έοτι ηαϊ έν 
τούτοις ' 6 μίν γάζ γεωμέτςης λαμβάνει ο εϊπον αξίωμα έπϊ μεγ•- 
ΰ-ών ... ο ά^ α^ι^μτ/τιχόβ έπϊ ά^ι^μων. Ιά. 
751) οτι πολλοϊ πολλαχώς ηε^ϊ τον τετςαγωνιομον διέλαβον, άη^ιβως 
^ μέντοι ονδεϊς άπεφήνατο * καϊ γά^ οντο^ ο Βζύύων ηαϊ *Ιπποη^άτης 
6 Χίος %αϊ *Αντιφών ό αοφιατής χαΐ ο μέγας Αρχιμήδης ... ό δ* 
^Ιπποκζάτης ^ιά των τμημάτων ηγονν μηνίοαιων , ό β* ^Αντιφών δια 
της διχοτομίας τον εγγεγραμμένου εΙς τον ηνηλον τετςαγωνον των 
πλεν^ων , μόνος ^ ο μέγας Αρχιμήδης οχεδον οΜέδειίβ τοντο , ιμο' 
άη^Ιβειαν μέντοι ονδείς. ΑβιΙιρο•. 
77 α 19 „τ• πρώτον" ^γονν ο μείζων δ^ς• Ι4&ιιτ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 8ο1ιο1ί& ίη Αιιιιΐ7ΐ. ροιίβτ. 51 

9Τ^ο«^<το το 99<'^λλογ$^ί%6ρ" 9 Αηχ μίή 96^ χΐδϊ η%^ϊ θΜί;ΐ•χη-77α 
%ον ίζ^ωτήματος Χέγην, Ιλλότ, ^^ 

ή δΐ ηατά 9ίά99Λΐν άγνοια η Λο^ά {ηί^Ι ΰοΑ.) την νΐην γίνηαι ^ 77 Β 
9τα^ά το ίΐδος * ηα^^ά μ^ρ την ^λιγν^ οτβίν λαβών τις ιρίν9ΒΪ9 η^^οτάύεις ^^ 
αννάξρ 'ψίνδίς ανμηέ^αύμα . . . ηα^α το ίϊδος, όταν άλη9•ίΐς μ^ν Χά- 
βν9 ηζοτάοΒίς, το δΐ ΒΪδος τον βνλίογίόμον ον τη^ύ^χΐ^ ν/ι^;. Ιά. 

ονναπτέον ^,τήν αγνοιαν** τω „76ομ£Τ9«χ«" ούτως- ηοΖά έοτιν 77 Ιί 
ίζωτήματα γίωμετ^ιχά κατά αγνοιαν^ οχ$ζ ταυτόν έοτι τω άγΒωμέτ^ ^^ 
τοψ. ΙΑ. 

μα^ματα λέγονται ή γεωμετρία ή άζΐ^μητιχή ή μονβιηη ««2 ι{ 77 Β 
άύτ^ονομία. Ιά. ^^ 

7ίολλαπλ᧣αν άνίΛογΙαν Μηοαν τους ίηίμο^ίονς άζΐ^μονς• έηΐ" 78 α 
ρό^ίΟί δ^ μ^ί^'μοί §1ύΐν ο ημιόλιος ως 6 τ(^ια ηζος τον δνο ... ο έπΙ- ^ 
τρίτος ... ο ίηιτέτα^^τος . . . τίαϊ ΒΪπον ταχίονην την ανξηαν γ(νε9^αί 
παϊ την γένεβιν των ά^Λμων %άί (χατά ορίοοτ) τάς τοιαύτας αναλο- 
γίας . . • λέγΒται 6 ^^Ια η^ος τ6ν τέβαα^α νηοΒπΙτ^ιτος ηαϊ ο δνο 
πζος τον τ^α νψημιόλιος, Ιά. 

λάμβανα το Α; ,^οψ" ήγουν άλη^Ις ονμηέ^αομα. τοντοιι ^^ οι^τοφ 78 α 
άλτι^ονς Ϊ9τι ταδί^ ήγουν ίΐβΐν αΐ Λ^άοίΐς &ς οΐδίν 8τι ΒίύΙν άλψ ^ 
»ΒΪ9' Ιδ. 

ήγουν κατά την λψριν των άμέύϋον Μ^οτάύΒων ΜδΒΐξβ γά^ Ζτι 78 α 
ίν τ^ αυτ^ ίηΐύτημήα Βίλήφ^Λ (ίοΗ. Βίλη^αι) αίτια ηαϊ αΙτιατά έξιοά• ^ 
ζοντα. ΙΛ. 

ηατά άπόφαοιι^ άγνοια έότιν ην ίχΒΐ 6 ιδιώτης. Ιά, 79 Β 23 

^γουν διά ου μέύου ουνάγΒται τό άληΟ'ές^ διά τον αυτόν μέύου 80 Β 
αννοίξΒΐ τδ 'ψΒνδος. Ιά. ^^ 

^ έξ άφαι%έ€Βως Α^^βΐΌ^' ^ά γεωμετρικά, ει γά^ %αϊ ή ίηιφάρεια %αί 81 Β 
η γφψμη καϊ το τ^ίγωνον ίννλά είοιν , άΑλ' ο γεωμέτ^ης . . . 9•Βω^ΒΪ τά ^ 
είδη αυτών (χν'ίά κα^' αυτά, Ιά. 

οΐ γά^ λέγοντες ηάντα είναι άηάδειητα διά το άεϊ είναι αδύνατον 89 α 
(1β^. δυνατόν^ μέοον δγον λαβείν της κ^οτΒ^είοης η^οτάβεως εΙς τοντο ^ 
π^οάγονται^ ηγονν το λέγειν μηδενός είναι αηόδειζιν. Ιά. 

,^έχίίνως*^ ^Ιγονν έν α καϊ β[ «;|τΐ7μ«τ« δέδεικται, Ιά. 89 Β 25 

^^ηεΐνην^"* ^ουν Μ της άπο των κάτω εΙς το &νω κ^οδου των 82 Β 
ηατηγο^ιών^ Ιά. 

η αντο το * ηα^^όλον ξνλον ύηοηΒίναι ι} ξύλον τι οίον ηλάτα- 83 α 
νος, Ιά. , . ^^ 

τινά δ\ των αντιγράφων Μχου^ιν „φ ίνυηηζχε^' καΐ νοη^έον ον- 84 « 
τω$' φ τινι τφ ηεζίττφ νηά^χοντι ηαϊ κατηγο^ονμένψ τον ά^ι^μον ^^ 
ένυπήζχΒΡ ά ά^ι>&μος έν τφ ό^ιομφ του περιττού. Ιά. 

,,κβΐ τάς άξχάς*^ ^γονν %αϊ κατά τάς ά^χάς. τινά δ\ των άντι- 84 α 
γ^φων Ιξ;|τον<ΐ« ,^αΐ κατ αι^ά(." Ιά. 

ουκ ανάγκη ουν το αυτό κατηγο^ειο^αι κατά πλειόνων άεΙ διά μέ- 84 Β 
ϋου τ^νος ζ^ου' εΙ γάζ άεϊ ϊβται μέύον λαβείν της ληφ9•ε(6ης η^οτά- ^^ 

4 * ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 52 δολοΗα ιη Αη&Ι^^• ρο«&€τ. 

ύΒως^ Ι5τ«ι μέαα ίίϋίβνημιχτα^ ΙΙγονν ΜμμΒύοι π^οτάύΒίς &Μ9ΐοοί. γ^ά- 
ψΒται 91 τιαϊ ,,αμε^α διαίίτήματά'^ χαΐ ψΟΒΐται οΰτως^ ώς ονχ άνάγηη 
το 019x6 ηβηηγο^Βί^αί τίνων οβϊ 9ι& μέβσν, έηεϊ Μβται καϊ β^^/— 
ϋηονται αμΒύοι {Βυ^ίακΒΰ^^αι αμέβονί ίοΗ.) π^οτάΰΒίς. Ίλόορ. 
84 1> Ι|α> πίπΊΒί ^γουν μΒταμΒίβουβίν οΐ ίρ αντφ Β^Οί την οΙκβΙλ» 

^^ τά^ιν έν τφ ΧζΟϋλαμβάνΒα^αι το Γ. Ιά. 
85 Α ΜοίΒΪ ήμας δοξάζειν %αϊ νομίζΒΐν τοντο τό ηα/^όλον ΒΪνβίΙ τ&• 

32ΐι|. 
85 Α »Β(^1 οντος, ηγονν των μΒ(^ιηων^ η μη οντο;, ηγονν πα^ο ή ηα^ 

5β ^6λον 9ΒΪξΐ9. Ιά. 
85 ϋ ωαπε^ καϊ οΐ γΒωμίτ^αι ηΒ^Ι το άνάλογον ηοίονβιν• άζχόμΒνοΛ 

37 γάζ άηο των μΒ^ιαών έπϊ το %α9•όλον %αταντωΰιν. Ιά. 
85 1> το πρώτον έπιχΒί^ημα το άηο του χα^' αντό μάλλον ίφαζμόζΗ 

^ τ^ κα9'6λου ηαζό τ^ κατά μέζος. " Ιά. 
85 1> βΙ π«ντο9 ηο^όΐον ίοτϊν όξίύμός .•• ο ^^ ο^ίομος ψόοιν τινά 
1^ δηλοΐ %αΙ ΒΪδος , λοιπόν α^α το ηα9•6λον ον% Μοτι μη 6ν. Ιά. 

87 Α ή 9ί οτιγμη έύτιν οναΐα ^ετή ηγονν ίν νηοηειμίνφ ϋ'Βω^ονμένη" 
36 §ρ γα^ Υ^αμμν ^Βω^ΒΪται. ... τα μίν ΒΪδη λέγοντες (ρΐ Πν9•€ΐγόγΒΐοι) 

μονάδας <ος άμε^ή, την δί ϋλην δνάδα ως δίΚΐ^Βτην %αϊ μΒ^ίΟτήν 
πάΰα γάζ διαΙ^ΒΟίς ηατά διχοτομίαν γίνεταιΤ δια δΐ του τ^ία τά 
βωματα ίδήλονν ως τζίχή δίαύτατά χαϊ τ^ν '^νχην διά το τ^ψΒ- 
(^Ις αυτής, διά δΐ τή$ τετζάδος τόν χ^όνον τέύδα^ας γά(^ ΕχΒΐ ηαι- 
(^ονς. Ιά. 
87 1> ηζΒμίξΒβ^αι ηαΐ ή^ΒμΙξΒΐν δέ ίδτι το (ον αάί. ^) ταχέως χινΒΪβΟΌί. 
12 Ίααα. ηιαι^. 

88 Α δΒ(ξας την αϊβ^οιν ϊτέ^αν της έπιοτημης νυν φηδίν' αλλ* •/ ΜτΙ 
1 Μ(^α ίατίν, άλΐί ο^ ηάντη άουντελές έατι η^ος την έΜΐύτήμην, άλλ' 

οζγανον ταύτης έΰτίν. I^α11^. 
88 Α 20 ,,χαΐ γά^ Ματιν'% τοντο λνοις έβτϊν ένύτάοεως, Ιά. 

88 Α ^ €χ ηα^αλλήλοΊ^ ληφ^ήοεται τοι^ α^ω ^ηΟ'ΒΪύΐ %αϊ διά μ\ν του 
35 ,,ίΓσω'* οφείλεις νοεΐν το η^ώτον οχήμα . . . δια δΐ του ,,ΙΙωθ^ιτ" τό 

δεύτερον χαΐ τρ/τον. η όντως νοήοεις τοντο ' διά μεν τον ,,^Ατα» 
ίχειν^^ δηλωθείς τον ίλάττονα Ζ(^ον ως υηοαείμενον τω μείζονι %αΙ 
ίμηε^ιεχομενον Μ αυτόν , διά δϊ του ,,Ιξω" τους μείζονας ορονφ ώς 
άεϊ κατηγορουμένους ααϊ μη ηεζίεχομένους υπό τίνος. Ιά. 
88 1> τοντο ούχ ^τε^ον επιχείρημα , άλλα ύηευαύτιχον (ηαταύΚΒναδτί" 

6 τίον 16^.) τον π(^00Βχώς ^η9'έντος έπιχεΐ(^ήματος. Ιά. 
88 1> 7 τοντο Βτε^ον επιχείρημα. Ιά. 

88 1> ονδΐ των βνμπε^αΰμάτων απείρων όντων ενδέχεται νάς προτά- 

^ οεις ΒΪναι πεπε^αομένας , ο ουμβαίνει , βΙ ουγχω^^ήοει τις τάς αιίτάς 
ΒΪναι προταθείς ηαοών των έπιοτημων. Ιά. 
88 1> βΙ δΐ λέγει τις τάς ηζώτας άμέοους προταθείς ταντας ΒΪναι ά^ 
20 χάς ταύτας. Ιά. 

89 Α τοντο 9^ το μέΰον, δι οί 6 "^δοξάζων ΟυλλογΙ^ΒΓΟί^ άνάγνη ΒΪ9Μ 
16 ένδεχόμενον. Ιά. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ίΐ ή άΐηΰ-ή^ 96ξα ηαΐ ι^ 'φηδής λέγεταί ταυτά χψ ύχ^ηΒψένφ, 89 « 
ον μέντοί γε [^1 Αβί.] τω ό^ίβτιηφ λόγφ, Ιά, ^ 

9,6μοίως'^ ώ$ ταντά Βντα τφ νποπΒίμένφ^ τφ δ^ λόγω Ιτ<^α. 89 α 
Ιά. 33 

ηδΜΒ^ άψ^ζίάπον^ ήγουν μέ^Οί «ντον έν τοΪ9 φνόΐηοΐς, β^ς Ιιτ89 « 
τφ Μίζϊ ψνχη9• Ιά• -ΐ « 35 

Ιη ΐη>Γ. Π Εΐ€€&τά. οΙι&Η. £ο1. 10, ΊΠιβοιΙ. Ρτοάτ. € ΡοΗ•. Κβ^. 1917, 
δολοΐ. πΜΐτ^. βίτϋάβιη οοά. 

ι Σαοπ^ς *) τοίννν Ιντιτν^α τφ Ά^ίΛτοτίΧη Κ9^ϊ τον ίν άποδ^Ι^η 
άΜ^ίβολογηααο9αι μέα&υ καϊ διδάξαι, οηως η'οτΐ ^ζάβίμος γ§γονάο 
ΛΌ μόνου τον ονμη^^άομαχός έατιν αίτιος , άΙΧά δη χαΐ τον η^ά" 
γματος. ί*ΒΪ δΐ τ6ν μύοον^αΐτίον €Ϊναι χ^Βων ηαΐ ως ίφαμ^ν αίτιον^ 
%οινη ΛΒ^Ι ηαντος αίτιου διδάοκΒΐ , τον ηοη];Λ%ον, ψημϊ %αϊ υΐιηου 
χ«ίΙ Βΐδίχον %αϊ τον τΒΧιηου %αϊ μάλιβτά γί τον Βίδιηον^ τβίντόν β* 
ΒΐπίΖν του ό^ιστίπον• ΒΪδος γά^ τονδέ τίνος 6 ό^ΐύμος ίκΒίνου ίοτί• 
%αί «ατά τοντο ΧέγομΒν ΒίδοκοΐΒΪο^^αι Ιχαβτον, χα^' ο άμέλΒΐ %αί 
άφο^ίζΒταί. μάλιβτα δϊ μβ^ϊ του ^ίοτικου αίτιου διαΙαμβάνΒΐ^ 
ίπΒΪ %αϊ τοντο των αίτιων το αίτιωτατον, του μίν ύλιηοΰ νποηΒΐ" 
μένου δίά το ύπο τουτύυ έχΒΪνο τάττΒΟΰ'αι ηαΐ 6(^ΙξΒβ9^αι, %α^' %αν^ 
το άοζίοταΐνον χαΐ άτβίχτουν^ του δΐ ηοιητιχού διά τ6 μή ΒΪναί ίν 
τφ ποιουμένφ το ηοιονν, χα^άηΒ^ ίν αυτφ ό δ^ος έοτΐ, του δΐ 
τρίτου χαϊ τΒΧιχοΰ^ οτι το μ\ν τέΧος^ χαν τούτου ^νΒχα τα γινόμΒνα 
ψΐντμαίΐ^ άΧΧ'ϋβτΒ%όν τβ (δΙίοΗ,') ουναναφαίνΒται, τ^ δίΒΪδος αντφουνυ^ 
ηίί^χΒΐ χαϊ ουμηέφυχΒ τφ Βίδοηοίουμάνφ δΐ (τ£ ίοΗ.) χαϊ ο^ιζομέ" 
νφ• ίηιγέγ^αηταί δΐ ΆναΧυτιχά ιδίως τ6 πα^οψ (^Χίον^ δηΧαδη το 
π^τον τΒ χαΙ δΒυτΒ^ον βιβΧίον της ΆποδΒίχτιχής , ου χατά τό αντο 
οημαινόμΒνον χα^' ο δη χαϊ το πΒζΙ ουΧΧογιβμοΰ Βΐ^ηταί, ίχΒΪ μίν 
γα^ άηο του τιμιωτέ^ου μέλους της ουΧΧογιΰτιχής μΒ^'όδον ή ^ιτι-' 
γ^αφή τέ&Βίται^ τιμιώτΒ^ον δ\ τδ ου ^νΒχα^ δηΧονοτι η οκόδΒ^ις του 
&βχά τον, δηΧονότι των π^ος τοντο βυμβαΧΧομένων ό^άνων^ τον- 
τέατιν άπλων φωνών χαϊ π^οτάοΒων χαϊ ουΧΧογιομών χαϊ των όίΧ- 
Ιως ονμηα^αΧαμβανομένίύν, ου τοίνυν χατά το αυτό οημαινόμΒνον 
χαϊ η άποδΒίχτιχη π^αγματΒία ^ΑναΧυτ^χά ίηιγίγ^απταί , άΧΧ' ίπΒίδή 
|| άναΧύΟΒως ημϊν αΐ αζχαϊ ταύτης Βν^ίαχονται^ άηο των ημΐν π^ο- 
τέζων χαϊ αιτιατών έπϊ τά φυΟΒΐ η^ότΒ^α η τά αϊτια .•• τοντο )/ 
άνάΧυΟίς έχ τών αιτιατών άνιοΰαα ίηϊ τά αίτια , ΒΪτα ή άπόδΒίξις 
ίχ τών αιτίων ίηϊ τά αιτιατά χάτΒΐύιν . . . ίηΒΪ ουν ίν άκοδΒίξΒΐ ου 
μόνον 6 όζίομός γίνΒται μέοον ^το» το Βίδιχον αίτιον ^ άΧΧά χαϊ τά 
1ο»»α αίτια τό τΒ ηοιητιχον χαϊ το ύΧιχον χαϊ το χΒΧιχόν, ίητή^Βΐς 
ΜΒ^Ϊ τοντιον κ^Ι δΒΐξΒΐ 2ίτ^ χαϊ τοίντ« τά τ^ία αίτια μέοα Χαμβανό- 
μίνα ηοιουονν άηόδπξιν. Είοο&τά. *) Εαάβιη οοοαττηη^ αραά ΤΗβοά. ΡΓοάΓ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 51: δοΙιοΙΓα 1ιι Λη&Ι^Ι. ροβίβτ. 

βΙ Ιβη δΐϋίίζηιηή 

τί έΰτιν όζίβτίπή 

όηοΐόν τί ίβτιν άποδΒίητιχή 

καΐ διά τί έανιν άναλυτιχή. ν&ί. 1294 βΐ 243. 

89 1> '^ζΧ^ ^ίβ μεταφζάΰίως πεφάλαιον πζάτον, τίνα τα ίπϊ παύών 
^^ έπιατημών ζητούμενα τ£ καΐ γινωακόμΒνα; Τά ξητονμΜνα ίπϊ πά&ης 
γνώβεως έπίΰτημονίκής ίβά^ι&μοί έατι τοις γινωακομένοις ηί^άγμαβίψ, 
ωνπεζ γνωατών τίζαγμάτων ^χομεν έηίΟτήμην (βαάβιη ίη Ββ^. 1917 
ιηαΓ§^.) . . . όταν μίν γά§ πότίζον τόδε το αατηγο^ουμενον ύπάζχΒΐ 
τφδΒ τω υποχειμάνφ, οίον το έκλείπειν τφ ήλίφ η οο, χαΐ τ^ γ'^ τό 
ηίΨΒΪΰϋ'αι η μη, το οη ξητονμίν ^ ωύτΒ δηλον είν Βίη εντεύθεν , Ζτι 
Μ των ύνν^έτων ζητημάτων ίφα^μόζΒί το οτι ' το γά(^ κότΒζον έκΐ 
δύο τινών εί^ωΟ'Βν έζωτάαΰ'αι. ΚΐβεατΑ. 

το δΐ τά ζητούμενα ΐοα είναι τοις είς ίηιΰτήμην έζχομένοις μη 
χατ' α^ι^μόν των άτόμως ζητουμένων είζήύΌ'αι υηοίηπτέον' ον γά^ 
ο<τα ζητείται ταντα χαΐ ευψηται^ άίΧά %ατά τά γένη των ζητημάτων 
ίηδεατεον τον λόγον• ΡΓοάτ. 
89 1> το εΐ ϊΰτιν αιντοΟΊ ζητεί εΐ νφίβταται το ηε^ϊ ον 6 Χόγοΰ, το 
24 ί^ ζΐ Ιοτιν αυτήν την του πράγματος ονΰίαν ζητεϊ, τά δε γε λοιηά 
δυο τά χα^' αντο τοις ηζάγμαβιν νηάζχοντίίί έπιακεπτεται ^ οΙθ9 
όποιον ά^άνατον ή ψυχή χαΐ διά τί άΰ'άνατον ... το εΐ ϊοτι χ«1 το 
τί έοτι διαλεκτικά ... τό ^^ όηοΐόν τι χαΐ το διά τί ηυύματικά. Ε 
ρΓΟΟβιηίο οοιηιη. αηοη. , ςαοιΐ οιηίββιιιη ββί ίη βά. ΑΜ. 1534 ίοΐ. 
89 1) όταν τι ΰνν^ετον π^ο^ώμεν η^όβλημα^ ήγουν αΧΧο αΧΧφ υκά^ 
26 χον δηλοϋν, τΐΐίύτον δΐ ειπείν ντΐοκείμ^ον καϊ κατηγοζονμενον • 
τοντο γά§ έοτι τό ,,είς ά^ι^μόν ^έντες^^ . . . οταΐ' ονν τοντο ποιώμε»^ 
το οτι> ζητοϋμεν. νικοίίας. (£ιιβ1τ&(.) Κβ^^. 1917 ιηαΓ^^• 
89 1) ^^αλλον τρόπον ζητονμεν^* ονχ ως έν τί^οτάΰεί ουδ* ως έν κατηγ^^ 
32 ζονμένω χαΐ νποκειμένφ^ άΐλ' έν άηΧ^ φωνή οίον §ατί &εος •.. ^} 
μη; Ηίοο&Γά. "^ 
90 α φηοΐ ,,ουμβαίνει &ζά" τ'η τον αχ§ο«(τον αυνέΰεί καταΧιηάν τό εΙ 
^ ϊοτιν εις τό άπΧοΰν καΐ ονν^ετον διεΧεϊν χ«1 τω μϊν άπΧφ την του 
εΐ Μάτι ην^ίως χΧησιν άπονέμειν , τω βυνϋ-έτφ την τον οτί. ομοίως 
δΐ χαΐ τό τί έατιν εΙς τό ύύν&ετον χαΐ τό άπΧονν διεΧόμενον τό ονν^ 
^ετον μεν όνομάααι διότι ί τό δ* άπΧοϋν τί έατιν Ιδιοτ^ηως κ^οβ- 
αγο§εϋααι, Ριοάτ. 
901) πΧάνην ου μικ§άν τ-η τον άκ^οατοϋ διανοία ηα^εχόμεψον του 
1 μηδίν διαφε^ειν όζίσμόν αποδείξεως ία του λέγειν , οτι ταύτόν ίατι 
τό τί έΰτι καΙ διά τί ίοτιν, 1ά, 
90 ύ δείκνυΰιν &ΧΧον δντα τον ό^ιαμόν πα^ά την άπόδειξιι^, άΧΙά 
^ μάΧΧον ηα^ά τον αυΧΧογιύμόν .». έα του μά)1)Ιοι» ποιείται τήν άηό" 
δειξιν ήτοι την ίπιχεί^ηοιν. εΐ γάζ είδος τον «τνΧΙο^^Αβ/Μν ή «μ* 
δειξις, α$α εΓ τι τον όλου γένους δηλαδή του ανΧΧογίομου «όν ^§•ιτ 
αλλότριων (αλλοτζίονν Ιβ^.) ίΰτί, πολν π^ότε^ον άλλοτ(^ιοίη καϊ τον 
€Γδον$, της άποδεί^Βως» Ιά, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ οτ« τύ μεΡ ίπΐύταβ^αι τό άπο9Ηκη%όν έϋνι τό §ΖΒί9 οΙμβΙορ ηοά 90 1> 
Μζόΰφοζον αντον γψώβιν 9ι άποδείκτιηον όνλλογίΰμον , τον 0^ ό^ι- ^^ 
«τον αυ^ίς οΙχ$ία γνώαίς ίανιν ο ό^ίσμός• Ηίοοατιΐ. 

έν τφ ηζο τούτου βιβίίφ τοντο έλεγετο, είναι το ίηίβτ«§9'«ι άπο' 
Βειχτιχως το ίχειν άπόδειξιν, εΐ τοίνυν άποδειχτιηώς τά άποδεικτι*• 
Μα έπιατάμε^'α^ άπόδειξιν ξχοψτες αυτά ίπίβτάμε9•α* εΐ δΐ ταϋτα χαΐ 
δι ό^ίύμο9 ίκιατάμε^α^ ύνμβήβεται τϋΡυτα έπίαταόΟ'αι άπόδειξιν μή 
ίχοντες (Ιοζ. έχοντας). Έίβζ. 1972 ΐΛΛΤζ. 

ϊτι εΐ 6 6^ΐ6μ6ς ονοΐας τινός έύτι γνω^ιομός^ ή δΐ άΜΟδειξΐ9 90}ί 
των ηα^' ^αντά βυμβεβηχότων ίοτΐ ηαξαοτατική , φανε^ν οτι τά γε ^^ 
τοιαΰτα ουη οΰβίαι, Βίοοατά. 

ως ίχεΐ ατοηον έδείχνντο (ι. ίδεδειχτο, §δειιειτο ηΐ8.) άκόδεί" 901) 
κνοψ δι ο^ον γινώοηεοϋ'αι ^αοε τδ βνμβαΐνειν το άπ6δΗ%τον ^ηίατα- ^ 
ο9αι χω^ΐβ αποδείξεως, ούτω χάνταν^α ατοηον το γινωοηπν το ό^ι- 
ατον δι αποδείξεως έκτος ό^ιαμον. Ρτοάτ. 

μΙα μ\ν δη αΙτία ααϊ πε^Ι τοντοιι ή αντη, τΙς δέ έοτιν αντη ; 
οτ» ονχ οίον τε τον αυτόν ίπιοτημην Εχειν δι αποδείξεως καΐ ο^ι- 
ομον. . . ό μίν όζίαμος άπεχλη^ωβατο τάς φυοεις πα^ιατάν των π^α" 
γμάτων, ή δΐ άπόδειξις δείηννται τά κατηγορούμενα τοις νποαειμε- 
νοις %€ίταφατι%ώς τε καΐ άποφατιχώς» ΒίοοατΑ. 

ίνταν^α τδ άνάπαλιν ϊδει λέγειν τοντοιτ τον τρόπον ' εΐ γά^ μη, 90 1> 
ο την άπόδειξιν ίχΰον ανεν ό^ιαμον τό όζίοτον έπιοτήοεται, Ρτοάτ. ^ 

οπε^ το δευτε^ν άπόζημα ην , η&ν νυν έν τ^ άναπεφαλαιώ^ει 91 α 
των αλΙων Μ^οτέταηται. Ιά. ^ 

οπότε γάζ Ελεγε μη του τΐ έΰτιν εΐναι αλλά τον ^ίά τΐ την 91 α 
««ό^εφι^, μεταποδείκννα^αι ηάντως τον ό^ιομον ύπετί^ετο^ εί^ γε^^ 
ξτε^α γένη ζητημάτων καΙ μη νπ' άλληλα τεταγμένα τδ τΐ έύτι χαΐ 
διά τΐ έατιν. . . έχει έζήτει το εΐ τό αυτό γινωαχειν δι ο^ΜΤ^ον ηαΐ 
δι άηοδείξβως δννατόν, νυν δϊ ζητείται εΐ ϊοτιν άποδεϊξαι τόν ό^ι- 
ύμόν^ οτ« εκείνον έοτϊν ορισμός ον ό^μος εϊναι λέγεται, Έίοζ. 1917 

το ,^ταϋτα 4* άνάγχη'* διττώς ΐ'θ€ΐτ««> η γάζ τοις άνωθεν ύνν- 91 • 
τάττεται η τοί; χάτω, 1ά• ^^ 

άοννα^ήτΐύβ λέγων χαϊ ελλιπώς — άχε^αιωΟ'είη ί* αν ό λόγος χαΐ 
π^ός τό σαφέβτε^ον π^οχωζήαειεν , έάν οϋτω π%ο(ί•έντες εΐπωμεν. 
εΐ δΐ διά ονλλογιομον τις χαϊ αποδείξεως ένίΰταιτο δειχννναι τόν 
όζίαμόν^ δει αντόν ό^ιχά χαϊ τά δύο λήμματα λαβείν τον ύνλλο- 
γίΜμΛν^ & χαϊ άντίύτ^έφειν άνάγχη, έπεϊ χαϊ ό^ιχά είΰΐν. οτι δΐ 
αυτή της λέξε<ος ή διάνοια τφ '^^ι0τοτέλει δηλοΐ χαϊ το έπαγόμενον. 
Ρτο^. 

το λεγόμ&^όν Ιοτι τοιούτον, λβΐπόν, εΐ τό Α όςιαμος τον Β χαϊ 91 α 
τδ Β τον Ρ, τό Λ ό^ΐύμόν είναι τον Γ, Μαχ^» 1917. 18 

οννάψας τό ηαηός τφ χα^όλον ονδεϊς μίν έπέΰχεπται των ά^ 91 & 
%αί»ν εξηγητών ... δει ά^α χιχΐ αμφω ταντα ^χειν τόν ό^ιομόν τά 19 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 56 δοΗοΙία ίη Αη&Ι^^• ροιίβΓ. 

Τ8 κατά ηαντός τον ό^ιατοΰ %αϊ τό ηα^όΐον κατηγο^ΒΪβ^αν τοντο γά^ 
%αϊ τόν φίλόβοφον νηαινίττΒύΰ'αι, ΡτοΑγ. 
91 & „δίπλωΰάς*\ τουτέβη 6νο ο^ονς έφίζής λαβών ίν τ8 τ^ μΒίξιοΡί 

^^ ηαϊ ίΧάττονί π^οτάΰΒί. Ματ^. 1917. 
91 Α 23 μή %ατά πάντων οαων λέγεται, δηλονότι τον Γ*• ΡΓοάτ. 
91 & ηαΐτοι άηο^ηΰΗΒν αν τις δια τί της μείζονος η^οτάύεως ό^ιηής 
^ονΰης, της δΐ έλάττονος μη τοκχυτης^ ου τ^ μείζονι των να^τάοΒων 
τ^ άζίκ-η άκολου&ηάει το βνμπέ^ααμα. , . τ^ χείζ^ονι μάλλον ^ τ^ 
κ^είττονι ^ηεόΰ'αι τό αυμπέ^ααμα δει, Ιά. 
91 & ενδέχεται δέ, φηΰίν, έν ταϊς δυαΐ ηςοτάαεοιν ώς ίν α ταντοϊβ (^) 
^^ καϊ ίν οζοις ά^χοειδεατέζοις ΰκοπειν το λεγόμενον, λέγω δη το εΐ ϊύτι 
ανμηεζάναι^ οτ» το Α όζίαμός ίατι τον Γ, 6 δε Αλέξανδρος φηοιν 
^^^ Χ9ν ^νο η^οτάύεις η^ο^εμένονς άμέοονς ίπΐ η^αγμάτων ΰΗοκεΪρ 
το λεγόμενον τότε γά^ φανε^ώτε^ον ίηϊ νλης ίξ%ταζόμενον• Μαι^• 
91 1> 3 καταοαενάζει το εΐ^ημένον ί-Λ τον μάλλον ίπιχει^ών. Πι. 
91 1ι %αν γάζ ο^οι %αϊ ίη άμφοτέζοις ίΐεΐνται (Ιβ^. κέωνται) τοις 

* διαστήμαοι μη μέντοι χατί ω$ οζοι ίΐατηγο^ώνται ων κατηγορούνται, 
ονδ' ούτως όζίκώς ηεζανονμεν. ΡΓοάτ. 
91 Β ον γάζ δει, φηαΐ, το ονμπέραομα τοιοντον είναι ως ύηά(^χ8Ν0 

^^ ηεζϊ αυτόν ϊτι λαβάς ί^ωτήαεων. Ιά. 
91 1) άονλλόγιβτος ή χ^ήοις γίνεται ηαϊ ίκεΐνων α4των των δννατών 
** όντων ονλλογιβϋ'ήναι , οΐον τό ζωον ^*ά μέαον τον αίο^ητικον <τνΖ- 
λογιύ^ηναι δνναμένον άβνλλογίβτως λαμβάνεται. Ιά. δίηιίΐία ΕίοοαΓά. 

91 Β ταντα μίν ονν πα^ίεται μίν τοις άπ^οσέκτοις ηαϊ ανγκεχωζητβιι, 
*^ ενδέχεται δΐ λνύαι το ά/^^ά^τι/μο; τον (τοΰτο ίοΗ.) όζΰ'ως διαι^ονντα τφ 

μηδέν μεν ΰνμβίβηκος λαμβάνειν ,^ ηάντα δΐ τα ούβιώδη καϊ ίν τω τί 
ίΰτι καϊ κατά τό αννεχίς από τον η^ώτον γένονς την διαί^εοιν 
ηοιεΐν» ΒίεοαΓά. 

παζίεται μ\ν τοΒτα τοις άηζοΰέκτοις καϊ ϋνγκεχιό^ηται, ένδέ^ 
χεται δΐ τον ό§9'ως χαΐ φ^ονίμως διαι^ονντα ταύτας ίατ^ενααι τάς 
νόΰονς. Ριοάτ. 
91 1> τό εις γνώσιν όζίαμον ονμβάλλεβ^αι την διαί^εαιν μη μέντοι ονλ• 

^^ λογιοτικώς άποδεικννναι τον ό^ιΰμόν. Ιά. 
91 Β ,,ανμπ. -^ μέβων^^ τοιαύτα δ* αν εϊεν τά νπο9ετ*κά τ8 καϊ μονό- 
* ' λήμματα, ΒΐεοβΓά. 

92 Λ ήτοι ό από των διαφορών των ίη της διαι^έβεως ΰνναγόμηνος 
^ ονκ άναγκαοτικώς δείκννται οτι ίβτίν ό^ιύμός. Ματ^. 

92 & ωατε εΐ καϊ δοίημεν ίκ διαίζέβεώς τι δεΙκννβΟ'αι, αλλ* άκόδεί" 

^ ξις έντενΰ'εν ον γίνεται όζίαμον , ίηεϊ μηδΐ ό§ιαμ6ς γίνεται ανλλο* 

γιαμος ^το^ ΰνμπέζααμα αποδείξεως. ΚίοοαΓά. 

92 & άλλ' α^α (α§α ιηβ.) ^βτιν απο5£ί|α» τόΐ' οναιώδη χαΐ ό^ιατικόν 

^ λόγον ίξ νποϋ'έαεως μέβφ (οοά. μέϋον) χ^ηβάμενον ορςο ^φ ό^ιομφ 

τον όζίσμον Χα/3ό«>τα τε ναοΟ'ετικώς τόν μέλλοντα ηοιηΰαύ9'αι τηρ 

. άηόδηξιν ό^ιβμόν μ\ν είναι καϊ φναιν τον πράγματος λόγον ίκ των 

ιδίων ίν τω τί ίατι λαμβανόμενον , Βχε^ ίοτϊν ή μείζων η^όταύις. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ητντικ δ^ μάνα ν6 ξφον το πεζον το 9{ηονν έν τ^ τΐ ίατι του άψ^ 
^^πον χατηγοοίΐα^ϋίί^ οπ$^ έοτϊν ίΧάττιον Μ^ταβις χ«1 παρ ^ το 
4ψον ΧΒξον δίπονν ΪΒιον ΒΪψαί ί^τοι ό^ίΰμον άν^^^ώπον, ο«β^ έΰτϊ 
το ονμπΒζαΰμα; τοντο γάζ έοτί το ΒΪναι ηαϊ ή φνοις τον 6(^ιβμοΌ• 
χοΖον δη τοντο; Ιόγος έ% των Ιϋιων των έν τφ τΐ ίβτί λαμβανόμί^ 
νος, ΈϋϋΟΒίά. 

ωΟΜΒζ γα(^ ον^ έν ΰνΙλογίΟμω τινϊ ΙαιμβάνΒται 6 τον βνλίογί" 92 λ 
ομον οζος. . . όντως ονδΐ τον ό^ιομον τον ό^ι^ΐίον 9έον ίνεϊναι μέ- ^^ 
οον ο^ον τ^ άχοδΒΐξΒΐ τον ο^ίομου. Ιά. 

ίπκγΒΐ πα^αδΒίγματιηώς Βίς δήλωαιν τοντο, Ματζ. 92 α 12 

βνγκΒχωζηαΟ'ω μέν 0Ο«, ΧέγΒί^ λαμβάνειν Βίς την δΒίξιν τον όρι- 92 α 
0μον αλΙα τινά, ^ι' ων δΒΐχ&Βΐη 6 ό^ίύμός, §χβΪ %αϊ έν τϋ^ ά»ο^^^ 
δΒίξΒΰΐ τάς π^οτάΰΒΐς λαμβάνοντες όντως άναγκάζομ^ν το ονμηέ^α- 
βμο, ηλήν ϊβτω το λαμβανόμενον ^τεζον τον εις δεϊξίν αοι «^οχ€<- 
μένον καϊ μήτε το αύτο ίκεΐνφ μη^* Βτεζον μέν^ την δΐ αντήν ίχον 
άναλογίαν ηαϊ αντΑΦτ^εφεΑ» δννάμενον ν^ος ίηεϊνο, άμφοτέ^ως γάζ 
τδ έν ά^χ^} αίτεΐα%•αι ανμβήαεται. Ργο^. 

Χαμ^άνε^ ονν 6 νπο^ετικώς άποδεικνύων τον ό^ΐ9μ6ν εις την 
άπόδειξίν τον όζίβμον άλλον ο^ιΰμόν..• ο^εν ηαΐ πάλιν αΐτεϊται το 
έν ά^χ^ λαμβάνων το ξητονμίνον ώς ομολογονμενον• ηλην το μέλ" 
λον λαμβάνεα&αι ώς μέοον %αϊ αϊτιον εΙς την τον ό^ι^μον αΜοδει^ιν 
άλλο τι Ιοτω χαΐ μή ό^ιαμός. Μ&τ^. 

αλλά μη αντο ο δει δειξαι μηδέ τοιούτον ο το αντό (τω αντβϋί 92 « 
€θΑ.) έοτι τω δειχννμένφ ηαϊ άντιοτ^έφον άντψ. Κίοοαηΐ. ^^ 

εΐ δ το τί έατι δειχννς αμα αντω %αΙ το οτ4 έβτΐ δΒΐηνν^ιν^ ατο- 92 1> 
%ον* ηώς γά^ Μ χαΐ τφ αντφ λόγω δύο τιατά γένος διάφορα ;.,.^ 
χαϊ ώβηεζ την δειχνυονβαν οτι έατϊν άηόδειξιν ονη ενδέχεται αύν 
αντφ δηλουν χαϊ το τί έστιν, όντως ονδΐ τον ο^ιομδν δειχννντα το 
τΐ έΰτιν ενδέχεται ονν αντφ δηλονν χαϊ το οτ» έβτίν. Μβι^. 

εΐ μη α^α γε τοντο ο^ιαμος εΐη• μόνος γάζ αντος ονχ άποδεί* 92)} 
χννται, τδ δϊ λέγειν ηε^ϊ ^νος ^χάοτον των δντων ώς αςα Ιοτι, ^^ 
τοντο ονχ Ιοτιν ούδενδς ορισμό;, ον γάζ γένος το ον^ άλλ' όμώ^ 
ννμος φωνή^ ώατε 6 το εϊναι χατηγο^ών οτονονν ηζάγματος ον την 
φνοιν, άλλα μόνην την τον ηζάγματος ηα^ίοτηοιν νπα^ξιν δτι ϊοτιν^ 
η α^α άπόδειξις Εΰται τον δτ4 έατίν• ΗΙοοαγ^ 

πλην της ονοίας ^τοι τον τί έοτιν. . . εΐ δΐ μη ονοία το εϊναι 
πάβιν^ ο μη ονύΐά αποδείξει δείχννταΐ' αποδείξει ά^α το οτι έΰτϊ 
δείηννται. Μαγ^. 

οτ« δέ έβτιν ϊχον τάς τ(^εϊς γωνίας δνοϊν 6%9αϊς ϊαας άποδεί- 92 1> 
χννοιν η άπόδειξις * τί ονν δείξει λοιπόν 6 το τ(^ίγωνον οριζόμενος ^^ 
η πάντως χαϊ οντο$ το τςίγωνον^ άΐΚ ουχ ώααυτως. Βίοοαχά. Κβ- 
Αοηι τθτ1)ίβ ΜΛΤζ• 

δτι έατϊν 6 δΐ δ ο^ος τον δΐ τον όζίοτον» Βίοοατά. 6(921> 20 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ Οοο^Ιέ 5β δοΐιοΐία ίη Αιιΐιΐ3τ(• ρο•(θΓ. 

92 1> 6%Β(χ«Ικ6ς ίΰτιν ον ηαΐονμίν {]Χ'ίίΐτ^οτ, ώς ^ Μοις δοκΒΪ βο^ 

2^ τάνη ί^Βίος έχ τον δ^Βΐ χαίζ^Βΐν έτνμολογονμένη• ΡΓοάτ. €( ΑίοεατΑ. 

§χΒί τις λέγΒίΨ οτι ούτος ό όζίαμός «ζΟΰαζμόοΒίΒ χαϊ τφ ίν τφ 

ο^Βΐ γινομέψφ χαΧηω. Μαι^. 

92 1> ωΟΛΒΫ ονν ονδιμία άηό$Βΐξις Ι| αντον τον ονόματος^ οτι τον9έ 

33 ^οτιν όνομα όνομαΰτον, ούτως ονδΐ οΐ όζίύμοΐ. τούτο Μ^οοδήλουοιν 

ως ονομαχωδΒίς νχοχείμΒνοι. Έίιοααά• 

βΙ γα^ έξ άνάγητ^ς τόδΒ το όνομα ην τουδΒ τον όνομαΰτον φνύΒΛ 
ϋν^ ου ^έοΒΐ ην τα ονόματα ηαΐ οντΒ όμωννμως έλέγΒτό τι οντΒΚο^ 
Ινωννμως, Ργο^• 
93 α ^^ φ^ έβτιν^ ως ^φαμΒν^ τούτον το Βίδέναί τί ίοτι χικί την αΙ- 
τίαν τον βΙ ϊοτιν^ . . . ίαίτων δΐ τον ίγχω^ΒΪν γενέθλια άηόδΒφν 
όζίαμον δια ονλίογιβμον τόδε ίατίν, οτι ίχομέν τννας ό^ιβμονς έξ 
νλης η Βί^δονς άποδΒδομένονς %α\ οντοι η άντιατ^έφονοι ηξος τα 
όζΐζβμΒνα η ονχ άντιοτζέφονοι, .'. ίηΒΪ δΐ %αϊ ηαύιν άπόδΒίξις Ι» 
«^οτβ^ωι^ γίνΒται, άνάγ%% τον νΧι%0Ό άηόδΒίξιν γΒνέύ9'αι ^«ά μέύου 
τον Βίδικον όντως. 6 ϋ-νμονμΒνος 6ζ4γΒται άντιλνηηΟΒως ^ τον δΐ 
ο^Βγομένον άντιΧνπηύΒως ζΒΪ το ηΒ%ϊ ηα^δίαν αΐμα^ 6 α%α ^νμον- 
μΒνος ζέον ΜχΒΐ το ηΒζΙ χα^δίαν αίμα. • . . αιτία δΐ τον ΒΪναι άκο' 
δΒίξιν τον όζίΰμον αυτή έοτίν, οτι Μοτι τι, 6 είδιχος ό^ίΰμός δηλαδή 
ώς αϊτιον έν μέοφ ΧαμβανόμΒνος, παΐ τοντο το μέοον αϊτιον η τον• 
τον έατι τφ ό(^ιαμφ η ^τεζον, χαϊ βΙ ΒτΒζον, η ί)£«οδ€ΐκτ«χ<>«^ ^φτμ» 
η άναηόδΒίχτον ώς ό Βίδίχος άμίοως υπάρχων τφ %νμφ. βΙ τοίννν 
το αϊτιον η 6 'ύλιχος όζίαμός έοτιν άλλο ηαξά το 6(^ιθτ6ν χαϊ άηο~ 
^έχβτοί* τοντο άπο^€ΐ^|ο(» δια ηζοτέ(^ον τινός , π^ότΒ^ον δε ΒΪναι δέ^ 
δειχται το είδιχόν, ... άνάγχη μεοον λαβείν αϊτιον έν ανλλογιαμφ το 
Βίδιχον. ΒίοεατΑ. "^ 

93 α έν τοντφ γά^ μόνω τφ ο;ι;ΐ7μοττ« δειχϋ'εΐη αν 6 ό^λομό;, έπεϊ χάί 

^ έν μόνφ τοντω το χατηγοζίχόν χ€ΐ9•6λον αννάγ^αι. Ρτοάτ• 
93 Α 19 ,,ονχ ανεν του οτ4" ήγουν τον εΐ Εστίν, Μαι^• 
93 Α άηο τον ίχΒΐν τι του η^άγματος αντον, τοντέύτιν άπο το» χα-^ 

^^ τάΐη^ιν δέξαο^αΐ τίνα της ονοΐας ίχομένην αντον, 11). 
93 α δυο Βΐπών είναι τ^ηονς της του εΐ ίύτι γνώύεώς φηοι Λως 

25 τοντοΐ' ίχΒΐ ^άτε§ον πζος την του τί έοτιν εϊδηϋΐν. Ρτοάτ. 
93 & α γάζ χατά αυμβεβηχος ο^ικ/^ίβι» εί ϊβτι^ ταντα σχεδόν ούδΐ οϊ- 

2^ δαμεν εΐ ϊοτιν. Βίοοατά. 

93 & ωΰπε^ το οντω (το άπο τον ονμβεβηχότος) γινώαχΒΐν ονδεγινοίΰχΒΐν 

2' έατίν , όντως το ζητεΐν ηε^ί τίνος τί ίατι μή είδάτας το είνϋΐι βίοτο 

μηδϊ ζητεϊν έοτίν . • . έπίατηοον δ^ οτ« ηολλάχις έν τούτοις άδιαφό- 

^ως έχ^ηαατο τφ οτι έστΙ καϊ ει ^στι διά το έπΙ των Μζοις ντίαρχάν^ 

τωΦ δεΐξαι μελλειν τ6 π^οκείμενβν, Μάης. δίηιίΐΜΐ αρ. Ρτοάτ. 

93 & έπεϊ ^ η μίν έχ της νλης γνώαις πο^^ωτέ^α έύτϊ του γνωβνφΰ^ 

28 έγγντέ^ ^ η έχ του είδους^ ,,ώς αν Εχωμεν τίξος το ..." Ρτοάτ• 

93 α π^ος την εϋζεαιν του ορισμού . . . Εβτω πρώτος μίν τρόπος 6 ωδε 

29 έχχείμενος, δι^Χοι^ότ» ο δια του ε/^ιχον αΐτίον δειχνυς. ΒΐοοΑτά. οΑ 
Ρτοάτ. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 8€ΐιοΗα ίη Αη&Ι ^1. ροβίοτ. 5Θ 

τ6 ίηηϊτ βΙ Ϊ0τι τις αΐτΐα δι ην έηλ^Ιηπ η ύύ,ήψη ηαϊ το ζιμΒίν 93 & 
ίί ίίτιν όζί0μος κίτίώδης κλϊ Βϋίιηός %αΙ ον^ϋόδι^^ της ίαλΒί^εως της ^^ 
ΰίλήψης ΌνδΒμΙαν §ΖΒΐ διαφο^ν, Ματ§^. 

ΙμβΙ δια άμέύων ήμίν ο ΰνλλογι^μ^ η^βαΐνα η^οτάβ$ων, Ργο^., 93 α 
ββά ιΐΜϋΡ^^. Ιιαίιβί β&ιι4€ΐιι βχρϋοιιϋοιιβιιι ςνυιιιι ιΐβάϋ Ληοη^ιη• Α1«1• 36 
ϋίν μόρον ο ίίνλλογίΛμος η^οβαίιηι δια π^οτάύΒωρ άμέϋφψ^ βΙ δϊ μη 
τοιούτον ΒΪη τδ μέόον καΐ ηΐτιον ως μέ^ος Βίδΐίΐδν ΒΪναι τον ν^άγμα^ 
τοβ, άΐλά τι των κατά ονμβΒβηχός, το δτι μ^ν ΒίύόμΒΟ'ϋ^ *ο ^μπ 
^£ ον. Βίεο&Γά. 

μηδανος φανι^ν μΒτβίξυ οντος Φίύτης %αΙ ύμων• Ιά• 93 α 38 

ίβτέον οτι Ινταν^α 6 Ά^ιηοτέΧης τδ οτ« άντΙ τον βΙ ^ατι ΜΒίτΒχζή^ 93 1> 
ύΦίτο , έπΒΪ %αϊ ηΒ^Ι τούτον ηαϊ τον τΐ ίύτιν 6 λόγος έντβιν^α τφ φΛο- ^ 
αόφφ. ΕίοοΑΓά. ία πιατ^^Γ ,,^ιότ» ^ ο^πω ,*' ^ϊ μηδΐ την η^ως 
αΐτίαν ήτις έΰτϊν άντίφ^ις^ άλΧά την χβτβί ύνμβΒβηκος ί&έμΒ^α μέ- 
ύον. Έίΐ£€»τά, ^ 

έκ ηα^Λλοίχϋον ΙΙτοι ηα^ίχκΒηομμένηνφΜΐ έλΧιπων (δίιηϋ• ίη Κίοο.) 93 1> 
... τοντο γονν είδέναι χ^εών^ ώς, όταν μίν ο ίν τω βνλΧογΐ0μφ μέοος ^^ 
ο ίχ τον Βίδανς έύτίν 6^ι§μ6ς^ ακέραιος γίνεται *αϊ άχοδεικτικός 6 
ανλίογιβμός^ ζτα» δϊ & ί% της νίης, ηα^αιίΒΗομμένος καΙ ίΙλίΜης. 
ΕγοΑγ. 

γνώ^μμΛν, φη^Ι^ γέγονΒ, βίς «« μέγΐ0τα ή άχοδίΐ^^ς ύννίΒλεΐ π^δς το 93 Β 
τΐ έατι. Μλτ^. 15 

των γά^ αιτίων τα μέν^ φη9ί% ταντά Βίοι τοΓβ αΐτιατοϊς, τα δϊ ζτΒ^α 93 1> 
... ον πανταχού καΐ έπΙ ηαντδς ό^ΐύμον άλη^Ις τδ μη άνεν άηοδΒΐ" 19 
ξεως τδ τΐ έ^τι γινωαιίΒΟ^'αι^ άΙΧ' ίν^α ίΰτίν αίτιον άΐλο^ τοντέύτιν 
^ν9'α μη ταντον τό αϊτιον %αϊ αίτιατόν• Ι1>• 

,,αΗοΦ' τι^οΜον'^ οίαν Βίηειν Α" αίύ^^Βως η δι έχαγωγης• II». 93 Ιι 
δίιηϋ• Βίΰοατά. 23 

φηβΐν ως, έχεΙ καϊ τοΐ0 η^δ ημών %αΙ άνί%α^Βν 6 ό^ίβμος λόγος 93 {) 
ΒΪναι τον τι ίβτιν άποδέδοται, φανί^δν ως ή ΟΜοδοοις αυτή ηολν «^- 89 
τΒ^ν τφ έτνμολογιχφ ηαί ονομαιτώδΗ λόγφ έφα^μόοΒίΒν αν. Μ»χζ. 

οηοϊός ί§τιν 6 ίν τφ ζητΒΪο^αι τί έβτι τ^ίγωνον,την μΙν τον τζί- 93 1> 
γωνον φνβιν ουχ ό^ιύάμενος, τό τ^εις δΐ γωνίας ϊχειν %ατ έτνμολογίαν 31 
Βΐηων. ΒίοοατΑ. 

χαλΒπδν δέ Ι«ΐτ» μα&Βΐν άηδ τον οι^ο/κατω^ονς ό^μον τάς αίτιας 93 Β 
των η^αγμάτων έηείνων α μη ίβμΒν οτι ίοτίν. Ιά, 33 

,,ίίτμΜτ" άπδ τον όνοματώδονς ά^ιΰμον• Ιά. 93 ι, 35 

ΐ»ϊ μΙν της αποδείξεως χ^τον λαμβάνεται τδ αίτιον^ οίον άποαβε- 94 & 
ΰΐς ην^ , ίπΐ δΐ ό^ΐύμον τδ αΐτιατόν , οΖοι» ιρόφος άποοβενννμένον 2 
πν^ς. Ματ^. 

ηβίτά την ηα^ονααν ^ηέι^ιν ονχ ως ηε^Ι ό^ββίον ζητεϊν η^οτι- 94 & 
^ίμΒ»α , άΙΧ ώς αϊζΐίχν %α\ μέΰον (Ιοζ. αΐτίον %άί μέοον) , ίηεΐ χα! 20 
τηηχΛντα δπίύτοΜ^αι οίόμ^α^ ΒΙοοναά. 

τδ Βίδιηδν αΐτιον χαΐ τό νλικον ηζοτάττει των αλλΰον ώς ονντε- 94 α 
ταγμένα τφ πράγματι καϊ δια τοντο χαΐ ήμϊν γνω^ιμώτε^α ... τδ ποιη- 21 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 00 δολοΐία Ιη Αη&ΐ3^(. ροβΙβΓ. 

τιιίόν φηΰι τ( π^ώτορ ίηίνηΰεν ώς άκιι^ήτον νής ϋλης ονβι^β καΐ άρ' 
ΒΡΕ^γήτον χα^' ^βίντήν ^ νλη έΰτϊ 98θμένη$ 91 τ&ΰ τανουντος. Μιιτ^. 
πο<ύτη η ειδική τβ χαΐ ό^ιατιτιή ... δεντέ^α ή νλιχή ... "^τέ^α δ^ 
%αϊ τζίτη ή ποιητική ην καϊ ίν άλλοις ά^^χήρ ηινηοεως καϊ ο^βρ ή 
κίνηβις Μϋ'Βτο ... τΕτά^τη δΐ ή τΒλιχή καϊ ου ΜνΒκα. Βίοοατά. 
94 α δόξείΒν αν ΛΒζϊ των ηροτάΰεων τοννο λέγεα^-αι^ οίτίΒΐότε^ν β* αν 
^ είη πε^ϊ τον μέαον νοεϊαϋ'αι . . . πε^ϊ οί δΐ λ^ομεν οτι ανάγκη τονδΒ 
Βντος είναι το ανμηέ^αόμα τό μέαον έοτίν^ ο δεί^ν ΒΪναι καϊ άμφο^ 
τέζας ^νουν δι εαυτόν τας η^οτάΰεις» "ΒΛΒΤξ. 

καϊ ηε^ϊ μίν του ό^ιατικον καϊ ειδικού αΙτΙον^ πώς ενδέχεται «ντο 
§ν αποδείξει λαμβάνεΰ^αι μέαον^ έ^έ^ » οηως δΐ καϊ τα λοιπά λαμ- 
βάνεται δήλον (Ιβ^. δηλοΐ) εντεύθεν ζκαβτα πζοχει^ιξόμενος καϊ π^ώ^ 
τον τ6 υλικάν, Βίοο&τά. 
^ Α %αν υλικον έ^έμε&α αίτιον την ήμΐβειαν των δυο ο^ων , αλλ* 
^ ^ο^χ^ πως καϊ τφ ο^ιϋτικφ' ή γα^ ήμίαεια δυοιν ο^αΐν^ ήτοι τ6 Β 
ταντόν έατι τφ τί ην είναι καϊ τω ο^ιαμφ τον Ρ, δηλονότι της ίν τφ 
ήμικνκλίφ, Μ. :?. 

τω ληφ^έντι^ φηοΐ, μέΰφ έν τη προκειμένη άποδείξβΐ ταντόν ίΰτι 
καϊ 6 6^ΐ6μ6ς» διά τίξ ^^όν^ Μν έατι των του φγον σημαινόμενων• εϊ•' 
ζηται π^ότε^ον τ6 οημαΐνειν τον λόγον ταντόν τω οι^όμοττ^ ... ^^ώς 
6 εξηγητής λέγει^ καϊ έκληφ^'ήβεται ^«γγοι; (Ιβ^. διττως) το τοντο ύψ 
μαίνειν τον λόγον^ η γαρ τον λόγον της όζ^'ής τοντο ΰημαίνειν το Γσαβ 
βίναι της (Ιβ^. τα$) εφεξής ή τοντο οημαίνειν τον αυλλογιΰμόν, ήγουν 
παζίύτάν τόν ό^ιαμόν τής ο^^ής. Ματ^. 
94 1> ελλιπώς τοντο εϊ^ηται. ϊδει γάί^ π^οϋκεΐύ^αι το Μοτι τοιαύτα 

β οΓοί'. Μω•^. 
94 1> ονδϊν διαφέρει εΐ καΐ τ£σ«ν εκείνο μάλλον §δοξε π^οοήκειν τφ τ6~ 

^^ λικφ αΐτίω λέγεσ^αι. ΒΙοοατά. 
94 1> ο Νικαίας φηαΐν οτι ως τόπον πζοΰυλλογιομον λαμβάνει το μή 

^^ έπιπολάζειν τα ύΐτία, Ματ^. . • 

94 1> τοντο ^^ το μή έπιπολάξειν^ φημί^ να αιτία δηλαδή το Β έατϊν 

^^ ωαπε^ άιτιχςνβ 6§ιΰμ6ς τον πρώτου ακ^ον τής κατοί τήν πέ^ιν ύγιείας. 

Βίοοατά. 

94 1) βΙ δΐ λέγοι τ«5, άλΐ' ονχ ο πζον&έμε9•α δείκννμεν • τόν μϊν γά^ 

** τον ημετέρου λόγου ακοπον είναι μέαον ο^ον έν αποδείξει τήν τελικήν 

τ αΐτίαν λαβείν καϊ το ον ^νίκοτ, ^ΐ7λοΐ'ότ* τήν ύγίειαν, ημάς δΐ νυν το 

μή έπιπολάξειν τα αιτία μέαον λαβείν ο^ον, 8πε^ έατϊν Βνεκά του κίκϊ 

αίτιατον καϊ αννάγειν τήν ύγίειαν κατά του άπο δείπνου περιπάτου 

καϊ διά τοϋτο άμα^τάνειν^ άκουέτω ως &^α χ^ή μεταλαμβάνειν το^ς 

λόγους του αυλλογιαμοϋ ,. , τφ Σωκζάτει χζεία του νγιαίνειν^ ω χζεία 

τον ύγιαίνέιν δεϊ τούτον από δείπνου πε^ιπατεϊν• έκεΐ μΙν γά^ έπϊ 

τών ποιητικών αΙτιών . . . ένταυ^φί δϊ ή έπϊ τών τελικών αίτιων δΒΪ 

πρώτον γΒνέαϋ•αι το Γ το Εαχατον ηαϊ αΙτιατόν. ΒίοοατΑ. 6( ηαιιί1ί& 

ΡΓοάτ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ο4χ οΰτως φαβί τινης τό „9<2 91 μίταΙαμβάΡΒϋΡ^ β^ς; βύ (Ρτοώτ.) 
Ι^ίΐς οννάητων η^9 τά &νω ο; Χνηηοψ^ άΧΧ' οννο φιχοΐΐ' οφ^ μ^ 
ϋΧη^ άζχής. έν^έχεταί 91 τοιτ άποίπητιχως όφίΙΧοντα βνίλογίζε^ 
ΐί9•αι μεταλαμβάνειν τον ς λόγους ^τοι τους ο^/ιτ/^ίον; είς το οαφέύτΒ^ου 
όνομα (βνοματϋί οοά.), ίαν όζίβμοϊ ύαν άοαφ^Χς ίοως^ έάν δΐ τά όνό' 
ματα άβαφη, βαφέβτΒ^οι $1 οΐ όζίδμοί, δη αντ6υ των ονομάτων ««^οί- 
ΧαμβάνΒΐν τους ό^ίβμονς, Μλτ^, 

γένεοιν ονομάζΒί την ηατά χ^όνον των αΙτίων τάξιν ως π^ος τ6 9Α\} 
αΐτιατόν, ώς ΙηΙ των γινομένων γάζ τον λογον ηοιουμ^νος δια τούτο ^ 
%αϊ γένΒΰιν την τοιαύτην τά^ιν ώνομαονν. ψηοΐν ούν οτι άνάηαλιν 
αυτή ίν τοις τΒλικοΐς Βυ^ίαηΐται %αϊ τοΐς ηοιητιηοίς ¥χουΰα. ΜΛΤζ. 
ίκΐ γάζ των ηοιητναων η^οτί^ των αιτιών ή γένΒΰΐς χαΐ της γΒνέ- 
ΟΒως των αιτιατών, ίπϊ δϊ τών τΒλικών ύατέ^α% ΡγοΧγ. 

ΜέχΒται δ\ ίηϊ τών αίτιων το αυτό %αΙ Ιν αΐτιατον 9ια δυο αί- 94 1> 
τιών βυμηΒζαν9•ήναι πολλάκις καΐ τον αυτόν χαϊ Μνα μέβον ο^ον %αϊ ^^ 
ΕνΒχά τίνος ΒΪναι, τοντ^βτ^ τΒλιχόν αίτιον χαΐ έξ άνάγηης ι} νΧιχοι^ 
αϊτιον• ΒίοοΑΓά. δίηιΠία ΡΓοάτ. 

χα^ά η&υ ΈμπΒδοχλής φηαϊν (ο£. Αη•(ο(. 4871)80) „πν$ β* Ι£ω 94 Ιι 
δια9•ζώαΐίον (διβ^^έύηρυ Κίεο.) οβοι» ταναώτΒ^ον ηΒν λάμηΒύχΒν (λάμ^ ^ 
ΧΒΚΒν οοάά.) χατά βηίον άτΒίζέΰιν άκτίνΒύΟΐν" (^άκήνΒββιν Κίοο., άκτί' 
νΒΒύΟΐν Ρϊοάτ.), βηλον μϊν ώς (σφ οοΑ.) χαΙ'Όμηζος π^οβαγο^&ίων τον 
ου^ανον, ταναώτΒζον δΐ το λΒΗτότΒ^ον όνομάζων, ούτω μίν ουν ί* 
της υλικής αιτίας το δια τ/, έκ τον λαμητήζος τό φώς άηοδώαομΒν• 
Βίοο• 6ΐ βίπιίΐ. ΡΓοάτ. 

τ^ιών δντων έξ ων τα γινόμΒνα γΙνΒται, φύοΒως διανοίας αν- ^ ιι 
τομάτον, ττί μίν φνβΒΐ άΒΪ το τΒλικον ονναναφαίνΒται αίτιον, ,,έν^ 
δΐ τοις • . • " ΗΐβεατΑ. 

ταϋτα δέ ίατι τά άηό Λ^οαι^έοΒως, μάλιστα δΐ ίν ίκΒίναις τα»β95α 
τέχναις ίοτιν ΙδΒΐν το ΜνΒχά του γινόμΒνον, οβαι Φτοχααμοΰ μητέχουβιν, 6 
ΒΪΒν δ^ άν ανται Ιατρική τΒ %α\ ηυβΒ^νητιχτ^ χαϊ βΪ τις άλλη. χαϊ ίν 
οβαις ^χ(ο^ΒΪ γΒνέο^αι χαϊ ωδ9 χαΐ άλλως η ίηιτυχίαν χαϊ άποτυχίαν* 
€/(ΐ6^. έάν^μη ά^α άη6 τύχης ίντανταις ή γένΒΟίς ^, του ου ^νΒχα χαϊ 
του άγαμου δηλονότι τέλους, τηνιχαυτα γά^ τΒλιχόν αίτιον ου λέγβται, . . . 
ΟΜΟ τύχης δ^ ουδ^ τΒλιχον αίτιον γίνΒται* το γάζ ον ^ΡΒχα λόγος , ή 
τύχη δ^ άλογίύτως χαϊ ματαίως ποίΒΐ. Ιά. 

,,ώΰτΒ βΙ το τέλος τάγαί^όν^^ τινά τών άντιγ^άφιον ούτως ΜχΒΐ χαϊ 95 « 
δΒΪ διαατέλλΒίν Βίς τ 6 αγαθόν ^ τινά ,,ώΰτΒ το τέλος τάγα^όν,^^ τινά 7 
^,ώς δΐ το τέλος τάγα^όν.^^ ίΐΰϊ δΐ ηάντα της εννοίας, ϊοτι δΐ η 
έννοια τοιαύτη, οτ» έν οίς τών γενομένων άγαΟ•ον ίξ άνάγχης έΰτϊ 
το τέλος η χαϊ ώς ίπϊ τό πολύ, ΒνΒχά του τά π^ός αντό 7«νό/[ϋ»ιηκ 
γίνΒται, ώς την τύχην χαϊ τό αντόματον έν τούτοις η μηδόλως 
^χΒΐν χώζον η έφ' οτι βξαχύ. Μαι^• 

έπϊ δΐ τών αΙτίων έχΒίνων έφ' ων μη αμα τά αΙτιατά τοις αΙ- 95 α 
τίοις ύπά(^χουβι μηδ^ όμόγονα , άλλα προλαμβάνει του αιτιατού ΐ} ^^ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ β2 8οΙΐφ]1& ιη ΑΒ&171. ρσβ|6^• 

γέΡΒύΐς τηψ γένεαν τον «ΙχΙου £ΰΐΜζ έΛΪ τον ύλίΜον ηαΐ ηοηριΐΛον 

τί φήαομΒψ; Βΐοοατά. 

95 α 9[λήν βΙ χαΐ έν ανΧλογιβμφ άηο τον νύτέ^ον ά^χόμί^α^ άίΧ ού 

^ δια τοντο 9βϊ οίίιιι^οί» ^αϊ το νύπ^ον αίτιον ΒΪρα$ τον η^έ^ον. Ιά. 

95 α ^^^ Μ Ι^'' ^^^9 φηοΐν^ ωβ, ίηΒΪ έν χζόνφ αηαοαι «Ι γΒρέοΒίς 

32 βνΡΒχης δΐ ά χιόνος, ηδη %αϊ αΐ γΒνέύΒίς των ηο$ητίΐίών καϊ νλικώψ 

αιτιατών χαϊ αίτιων αννΒχια(ί•ήΰονται. . • . τό γάζ λέγΒΐν ωβ» ^3κεΙ άΧη-• 

9'ές έατι το ΒίηΒΪν γΒγονέναι τον Σωφζονίακον , άλη^Ις ϊύται καΙ 

τόδΒ νΰτΒ^ον ΒΐπΒΪν γΒγονέναι τον Σαηΐζάτην — χ&ν τ£ άό^ιΰτον ν^^ο• 

^ώμΒ^α τον χζόνον τον άηο της τον αΐτίον γ^έΰΒως αχ^ι τον αΐ^ 

τιατον, ηαν τΒ ω^ιομένον — ιρΒνδος * ... έν γά§ τφ μΒταξν χζόνφ τον 

αΐτίον %αϊ αίτιατον μηηω §τι τον αΐτιατον ηζοβάντος Βίς το ΒΪνοί 

αλλά μέλλοντος 'ψΒνδος ^ίν ΒίηΒΪν αντο γΒγονέναι, Ιά» 

χαν ώ^ιομένον &ήθΒΐ τον χζόνον Βΐηών οτι ^ΒμΒλιον γ^ονότος 
γΒνηΟΒται οίηία^ χείν άό^ιβτον λάβτ^ τον χζ4νον λέγων οτι, έηΒίδή γέ- 
γονΒ ^(μέλιος, ίύται καΙ οίκία, Μβτ^. 
95 α ωβηΒ^ έηϊ των γΒνομένων ΕφαμΒν μήτε το ω^ιβμένον τον χ^όνον 
40 μήτΒ το άόξίΟτον λναιτΒλΒΪν 'ήμΐν Βίς το ιΑΐη^ώς έξΒΪναι λέγειν τον 
αίτιον γεγονότος 7^7^^^*^^ ^^^^ νο αΙτιατόν^ 'οντω χαΐ έηϊ των έοο- 
μένων λέγομεν ' ονδίν γα^ ενδέχεται ονμβάλλεαϋ'αι τον μεταξύ της 
τον αίτιον χαϊ αίτιατον γενέοεω% χ^όνον^ παν τε ώ^ιομένος νποτεΟ•^ 
ηαν τε αόζΐΰτος είς το είπεϊν οτι τον ειίτίον . . • έοομένον . • . έοεΐται 
. χαί το αίτιατον. Β^^^α^ά. ^ 

95 Β ^^ ν^9 Υ^ι^όμενα όδφ τινι χαΐ χινήοει έοίχαοιν ως είς ηέ^ας αΜΟ* 
4 τελεντώντα το γεγονός. ΡΓοάτ. 

εί γά^ Εδει έχόμενα είναι αλλήλων ^ μάλλον Μδπ Εχεο^αι. τα γΐ" 
νόμενα, "ΒΛοτζ. 
95 Ιι 8 „άδιαί^»τον^ διότι άχ^όνως χαί έν τφ ννν γ/ι^βται γεγονός, Ι1>. 
95 Ιι έν το£$ ηε^ϊ χινήοεως χα^όλον τέοοα^οί βιβλίοις δεϊ λεχ^ήναι 

^^ πε^Ι τοντων έν τ•^ φνοιχ^ άχ^άοει* ΈίιοοΛνά. 
95 1> ϊπε^ϊ μεν ονν τον πώς αν εφεξής χαΐ ον αννεχονς γινομένης της 
13 χινηοεως λαμβάνει το μέΰον αίτιον έηϊ των τεττά^ων αίτιων χαϊ 
χατα τάς χζονιηας διαφοράς αυτών έηϊ τούοντον Βί^ήα^ω, χαϊ οδορ 
άνήχει λογιχ^ η^αγματείί^• ά^χει γα% χαϊ τοντο γνώιναι^ ώς αμέσως 
τα αίτια τοις αίτιατοϊς Εηεται* ,,άνάγχη γά^ .«." ΒίοοατΑ. 
9^ 1> 14 το μέύον^ τοντέβτι το αίτιον• Ματ^• 

951^ έηίτηδες^ οΐμαι^ 6 φιλόοοφος έν τφ ηα^ντι ουλλογιομφ ΑΓ τψβ 
1β μείζονα έχάλε§ε π^όταοι» ώς ονχ όίμεοοιτ ονοαν, άλλα το Β μέαον 
Μχονααν. Ρτοάτ. 
951) 17 ά^χη δΐ ώς έν ανλΧογίΰμφ άναγχαΰτιχφ, Μ&τ^. 
95 1> ννν μίν ονν ονχ έξ άμέοων »ών η^οτά§»ων αμφοτέρων γέγονεν 
1^ ήμϊν ο βνλλογιβμος χαϊ διά τοντο ονδ^ άηοδεικτιχός έύτιν» μΒταξν 
γαζ Ο0^ής χαϊ τοίχων έγχ<»ζέί γενέα^αι %εμέλιον, Κΐοοατιί. 
951) ^χαϊ έν τοντοις^^ διά το έν χ^όνφ εϊναι^ ώς Βφαμεν* ονχ %§τι δέ• 
3^ ,,ον γά^ ..." Ιά. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΜάλίΨ &λλη9 του μέύϋν ΒΜψο^&ψ ηα^ίϋωϋίΡ έη τωρ νποηΒΐμί- 96 « 
νων πραγμάτων π^οδγινομένιρτ αντφ. Μιιτ|^• 8 

άύ γάξ, φηύί, χβΐ Μ ιηοηος η Εχα η γΙψΒται^ νά δΐ αΒΪ καϊ έπϊ 
ηάντων ώύαυτωζ γίνεται. Βΐοο&τ^. 

^τοιαντΑ" ϋοττιγο^αυμίνα %α^Χί%ωτί^α μ^ τον ό^ιαμον^ μη 96 α 
νπΈ^βάΙΧοντΛ βΙ το γένος έΜίνον. Μ&τ^. 32 

,,το β^ ηΧίνταΐον^^ οη$ζ έβτϊ μήχΒ μΒτ^ΒΪο^αί μήτί ονγκίϊΰϋΌΐ, 96 Ιι 
Ι^οοαΗ. 1 

άνώννμον Β\ λέγεται γένος , οτ««^ τ6 ωνομαομένον γένος μίτά 96 1> 
μιας η χϋά 9νοΐν νων διαφορών ^νίΛ^Ιν χοττιτ/ο^οίτο τον άριστον, 7 
νπίζηίψοί Β' ομιος τοντο %αΙ ύπί^βάΐλοί. Ρτοάτ• 

„οίΙοι^ η" ηγονν γέννς όζίΟμόν. Είοο&Γά. 96 Ιι 15 

Έίς νά αντον ίίδιηοίτατα Μη, α χαΐ άτομα ό τον ύηοτΒίνον δαί- 96 Β 
μοιχός νΙος Ά^ιΰτοτέλης ωνόμαοίν, Βίοοατά. 16 

άτομα τω είδει οΙνομα^Β τα εΐδίκωτατα βίδηγ. δίάτι ηα^άη§ζ τα 
έν ά^^μφ άτομα οίον ο ^^χ^άη;^ ον δυναταιι τμη9'ηναι %1ς δύο 
τοίοντα. Ιά, ίη ιη&Γ^. λέγεται π^ωτα^ οτι Ιχ τών χιχ^' ^ηαοτα έπΙ 
τα %α^6Χον ανιοναι π^&τοΓΒν^ς ίοτι τα Βίδιηώτατα» Ματ^. 

γ,ίκΒίνων^^ δηλαδή τών Βίδιηωτάτην, Είοο&τΔ. 96 !> 17 

ά^χή γάζ %αϊ ^ίζα της άνΒνζ^έοΒως τών ό^ιαμών τών γΒνών ο^- 
ομοϊ τών Βίδώρ, • . . οντο μϊν ονν τα ίν τφ τι ίοτι/ν φτινιονν νπά^ 
χοντα ^^ΒνΒί^ έμά9•ομΒν άναΧντιχη ηΒχ^μένοί μΒ^όδφ• ΡγοΑτ• 

οΓοιτ Βυ^Βίας γραμμής βΙ ^^ΒυοιμΒν ό^Λόμόν^ Βίς Βν^ΒΪαν χοίΐ961> 
χύχλον χζή π^ότΒζον αντήν δίΒίΒΐν ηαΐ τβντα Μολν ηζότΒ^ον της 18 
γραμμής ππ^αΟ-ηναι, ο^Ιοαβ&αι. ομοίως ηοίν βΙ γηνίας ο^ον ίητώμΒΡ, 
Ζ^ή δίΒλομένονς αντήν Βίς την 6^9ψβ %αΙ την άμβίΒίαν τοντων ηΒΐ- 
^α^ναι ποίΒΪν όζΐΰμόν. Κίοοατά. 

ονχ ϋος πΒζϊ Βιδών δΒΪ όμογΒν£ν δέχΒύ^ια^ άλΙα γ^^μμης μίν 
Βΐδη Βνθ'ΒΪαν %αϊ χύχλον τΙ^ΒύΟ•αι^ γωνίας δ\ 6^9ην %αϊ οξέίαν χΒά 
άμβλΒΪαν^ βΙ χαϊ οντος δνγχέας επίτηδες άοάφειαν έποίηύΒν» Ματ^. 

ηαΐ γά^ τα ούοίωδώς ονμβαίνοντα χαϊ ονντ^έχοντα τοΐς γένΒθΐ9$ 96 1> 
Λ ^ γένη ονντί^Βται ίχ τών Βίδιχωτάτων Βίδών * ονντί^Βται γα^ ως 21 * 
{Βίς €0ΐ1.) Ζλον ίχ μίζών οντω χαϊ έξ Βιδών γένος, ταντα τοίννν τά 
ούοιωδώς ονμβαίνοντα τοΐς γένΒύΐν ώς *ά^ ίχ τών ^ιαμών τών 
Βιδών ίοται δήλα διά το α^ν χαϊ ^έζαν ΒΪνα$ της άνευ^έοΒως τών 
όζΐΰμών απάντων τών γενών τον τον είδους ό^ίομον. Βίοεατά. \ 

9^9νλλογίζΒθ9α^^ ήγουν ουλλίγεαν τον ά^ιομόν, Μευτζ, 96 Β 28 

. ίχ δύο τούτων ίοτί^ γένους τε λέγω χαϊ €νοτατίχών διαφο^ν. 96 1> 
Βίοοατά. 32 

άνάγχτι τοψ διελόμενον ηγονν τον ίχ δίαί^οεως πει^α^έντα δει•- 96 1) 
ξβΐ τον 6^ϋμ6ν μη δε^νύπν άλλ' αίτεϊύϋΊη ο λαμβάνει της διαι^έ- ^ 
ϋεως μό^ιον. ίτι εΐ χαϊ μη πολύ τω ό^ιζομένφ ουμβάλίεται η διαί: 
ζΒΦίς, άλΐ' Βμα>ς π^ος τ6 μηδέν τηχ^αλιπείν. Ιά, 

τών χάτω^εν χαϊ πό§§ω. Η. 96 Β 37 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 61 δοΙιοΗα ίη Αηαΐ^^ ροβίβτ. 

97 « άΧί ου δίίίΐζονίην ούαΐας ανδΐ έν τφ λόγφ των νχύηειμέρων 

1^ ηαζαλαμβάνονναι, Ηίοοϋτά. 
97 & έψΈζμηνΒυΒί τίνα φηαΐν άρτιχεΙμΒνα• ίνικω γά^ ονόματι διαφο^άν 
1^ φηβιν• Ματ^. 

8ταν τον &ν9'^ωηον ό^Ιζεαϋ^αι μέΙΙων διέλτί το ζωον 9ίς τά άν 
τΐΗΒίμΒνα, τουτέΰτι λογιίίον %αϊ αλογον, ηαΐ Ιάβ^] την π^ος άλληλα 
τούτων διαφο^άν χαϊ ίϊπτι οτι ηάν ξφον άνάγαη λογιικον η αλογον 
είναί, • • . ηαΐ λάβ'η το ξητουμενον, τ6ν ανϋ-^ωπον , ΒΪναί έν τφ Ιο- 
γικφ τίαϊ ταντα γινώοκτα ονν άκ^ιβεΙα . . • ΈίΙοοΛτά. 
97 & 19 &ν ΙΧθ^ μ^Χζί *αϊ των ατόμων ων οντίέτι έατί διαφορά• Ιά• 
97 α ^ατι δΐ τούτων των ηα^ατη^ημάτων ήμιν ϋν χαΐ η§ώτον ηαλως 
^^ ^χον^ έαν ωαπερ αυλλογιξωμΒϋ'α ηάί δίίπννμίν (Ιβ^• δπΗννωμΒν) τό 
ϋνμβίβηκος οτι ύηάζχΗ, ... οντω δννώμφα χαΐ δια τον γένους^ 
τοντέοτι των τον γένονς τόπων ^ ΐίαταύχενάβαι ηαΐ δεΐξαι^ οτι τά 
ληφϋ'έντα έν τω τΐ έατιν νηά^χέί• Ιά, 
97 α τοιούτον τι οίον τό ξφον ο πάαι μίν το?β &λλοις ί«ακολονϋ•ίϊ 
*^ τοίς μετ' αντό, δηλαδή τφ λογιηφ 9'νητφ νον ηαϊ έπιατήμης δΒητικφ^ 
έκεΐνφ δΐ μη πάντα ταντα άντ(χκολον9•8ΐ. Ιά. 
97 1> άλλα γένος μΙν ονν τό τ ε πρώτον η το ωνομααμένον %αΙ τό 

^ μετά των διάφορων γένος η το άνώννμον %αϊ τοντο πζοΰελήφ^. Μ. 
971) χοτΐ μή γένος ό^ιύμον λαμβάνειν πει^ώμενοι Ιπβιτα όμώννμον 

^ φωνήν άντϊ γένονς λαμβάνοντες άπατώμε^α , ξητεΐν ούν χζή επι- 
βλέποντα τά νπό την πξοχειμένην φωνήν χαθ' εχαατα, Ιά. δίηιίΐ. 

97 1> 9 είβϊν όμως ^αντοΐς μίν ομοειδείς• ΡγοΑγ. οί Κίοοατά. 

97 Β εί μίν ονν ^χοιεν Βνα λόγον^ ονχ ^αται τό κύων όμώννμον^ αΧΙά 

13 γένος. ΒϊοοεγΛ. 
97 Β %α9'έχαατον ένταυΦ'α ον τό ^ν τφ ά^ι&μφ λέγει , άλλα τό εϊδος 

28 τό είδιχώτατον, Μεαξ. 
971) 31 η^διαφόξοις^^ είτ' ονν μελικοί*; καϊ άτόμοις• Βΐοοατά. 

97 1> 32 είδος γάζ τι οαφηνίας ό οζος ίατίν. Ιά. 

97 1> το έν ίίίάατω γένει είδος ό^ίζεαΰ'αι χω^ϊς ηαϊ ίδ((^ λαμβάνοντας 
^ χαΐ οντο δι* αντον π^ός τόν του γένονς άναλντικώς άνατ^έχειψ 
ο^ιομόν. Ιά. 
97 1> ο$<χ ί'^' ^^Ι γένους παράδειγμα καϊ όμοη^μον φωνής τέ^ει%ερ• 
35ΜαΓ^. 

εί 001 τό όξο π^οΰκέοιτο (Ιο^. «^οχεΌ^το) εις ό^ιΰμόν, μή άπαν 

άλλα το έν ττ) φωνή όξο άποδιδόναι πει^ώ^ οίον οτι τό τφ βα^έί 

εναντίον, Μπειτα τό έν ογκοις οτι τό τφ άμβλεϊ, Έϋοοεαά, 

97 1> διαλέγεβ^αι γάζ άνάγηη ϊοται πολλά%ις μεταφο^αΐς τόν έξ ένδό- 

^7 Ιωΐ' έπιχη^ονντα καϊ πεφ. τον δοκονντος φιλονεικούντα, τόν δΐ ό^ 

ζόμενον ουδαμώς. Ιά, 

98 & τοντέατιν έπιχείξέΐν άπό των ανατομών ηαΐ άπό τωνδιαι^έβεων• έκ 
1 τ^ιών γά^ ίγχω^ει αιτίων αίτιολογειν τά φνο^xά π^οβλήμβηα^ηέικγένους 

η ίκ πάϋ•ους η έκ του άνάλογον. ίν μΙν ο•ίν τοις έκ γένονς ουμβαΧέιται ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ δφΐιοΐΐα ίο Λη&Ι^Ι. ροιέβτ. 05 

ίίμη^ ή δΜΐίΐ99€ΐ89^ δ^ νθλ( ί% πά&ονς ιιαϊ του άνάλογον ή αν€ίτομη, 

έν μΐρ ον9 ταΐβ ^ γένους ... πλέξομΒν τον ύνίλογιαμόν μέαφ τφ 

γένΒί χζηύάμΒΡΟί, Βίοβατά• δίιηίΐ. ]^άτ. 

,,τβΜ' αΙΧων*^ των ίψΒξής• Βίοοατ^Ι 98 & 12 

^γΖ€»^^ί 91 ί6α>ς Βν%6&ήναί τι χαΐ γένο^ μήηω όνομαβϋ-έν• ΡγοΑτ. 98 α 
%&ν τι, τίοινον ^τ8^ον φαν^ ηλείοαιν υπάρχον ίϊΒΜίν^ ο«8ζ ονχ ^^ 

€99 γένος Εχει τό ΒΪναι, χοινόν^ αλλ* ιος ανμβίβηχός τι κλϊ ηάϋΌς. 

τοιτ ^2^1^09 άγ^οΐίίώτΒ^ον οΐ χολλοϊ μάλλον κοιλίαν ονομάζοναιν 98 α 
( ... λίαν ονομ* οοΑ.). ^Λχτζ. 17 

πως 61 τά %Β^ατοφ6ζ« έχινον ΕχΒί χαΐ ονχ ϊύτιν άμφώδοντα δη- 
Ιοψ έντΒν&Βν, τά μίν γά^ άκέ^σιτα ζφα άμφώδοντα δντα χικί «ν* 
τάρπως διά τΒ των ανω ηαϊ κάτω τέμνΒΐν όμον ηαϊ λΒαίνΒΐν δννά- 
μίνα την τ^οφην %αϊ διά τοντο ηττονος δΒομένην ηεψΒως ταντην 
ηοΐΒΦν έχινον ουκ ίχΒΐ• έχΐνος δέ έατιν ΒΪδός τι κοιλίας τ^αχυ την 
Μβΐύ&εν έηιφάνΒίαν %άί άηαν&ώδες έκ μεταφοράς του χΒ^ααίου έχΐ^ 
νον όντως 6νομααΰ•έν, Ριοάη 6( ΚίοοαΓά. 

των τινών μέαων τά μέ» Βίοι τφ γένει ταύτα τά δΐ τφ (Ι^δίΐ τά 98 α 
^^ τφ ά^ι^μφ , ααΐ ταντα (1β^. ταντά) μέν είαι κατ εΐδος οβα το ^ 
αυτό μέαον §χουύΐν είδιχον αίτιον, οίον οτί ηάντα κ«τα ^Β^μον «β^Ι- 
αταύιν» Βίοοατά. 

τά δε των προβλημάτων ά^ι^μφ ταντά οντά τφ τά μέύον ύηο 98 & 
Μτε^ον μέαον είναι διαφέςονοι των π^ει^ημένων, ά^ι9•μφ δέ είαι^^ 
ταντά , όταν το μ^ν ως βνλλογίΰμος το δ^ ως π^οονλλογιομος έηεί- 
ψου λοφβάνηται• Ιά. 

ίκατέζίο&εν ,ωΰΜΒγ τι ^πόμενον άτοπον δεί%ννύΐν: Μβγ^. 98 1> 

εΐ μ\ν γά^ οντος του αιτιατού^ της έκλεΐ'ψεως, μη 'ύπά^χΒι τό αϊ- ^ 
τιον, η άντίφ^αξις^ λοιπόν άλλο Μαται της έτίλεί'ψεως αίτιον, ^Χ9^5 αν 
Έίοενεχ^ναι την άντίφ^αξιν Βνηαΐ(^ον δό^ιι• Κίοοατά. 

^,πζότε^ον" εί μη τφ χζόνφ, αλλά γε τ^ έπινοίε^ η τ^ φνοει. 98 1> 
Μ&τ^. 17 

τον έν μέύφ την γην είναι. Είοεατά. 98 Β 22 

ά^' ονν . . . ενδέχεται τον Μς πλείω αίτια εϊναι ; τοντο γάζ 98 1> 
^νιξάμε&α έν οίς έλέγομεν οτι εί μη υπάρχει άμα τφ αΐτιατφ το αί- ^ 
τιον, άλλ' οτι ϊβται τοντον. αίτιον τον μεταξύ χζόνον, φανε^ον Ζτι 
ενδέχεται. Βίοοατά. 

τό αντο πλειόνων άμέαων κατηγο^εΐα9'αι. ίά. 98 1> 

εί γά^ άλη&ές έατι το τό αυτό πλειόνων άμέΰως κατ)7)'θ(€ΐ'β^οτ«. 26 
Ρϊοάτ. 

χζή ηαϊ τό αίτιον, τον μέαον οζον, δλον τι εϊναι, τοντέατι χα^'ό- 98 1> 
λον %ατηγο^ειό9αι τον έλάττονος, ηαϊ τό αίτιατον η τον μείζονα ο^ον 31 
ηα^όλον εϊναι, Έϋοοεοίά, 

η ονη άλαι&ώς ονδΐ τοντο λέγεται* τό γά^ ην^Ιως αίτιον έπ'^β}^ 
ί^ης Εχειν οφείλει τφ οίηείφ αΐτιατφ ηαϊ μητ ένδειν αύτον μή9'' 32 
νπε^βάλλειν. ΡγοΑτ. 
Ι. 5 ■ΟίοίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Οβ βοΙιοΗιι 19 ΑβαΙ^τΙ. ρο•ΐ6τ. 

98 1> ^φη οτφονν*^ Ι^γονρ τω ίν ηοταμφ νΒαη^ άΙΛά τον 4γ^ Χ9υ 
^ (τω ύγ^φ τω ίοτί,') Ιν τφ πΧατνφύλλφ δένδ^φ• Κίββ&τΑ. 

ηλήν ον την τυχόντος νγ^ου (ύγ^άν οο4.) πήξιν αΐτίαρ 9Ϊνβα 
τον φνΙλοζ^οΒΪν λέγομεν. Ρτοάτ. δΐιηίΐ. ΒΙατς^. 
99 α ν^ ονν η^ς ταύτα έ^ονμΒν άπο^ιωψ ^ηατέζω^εν ί«ίφνομέψ€ΛΡ τφ 
1 Χόγφ; πρώτον μίν γά^ άτοπον έδόχη δνο τον ίχντου ΒΪναι αΤτια» 
$ϋ^ομέν τε αυτό ηαΐ §πϊ οτοίχ^Ιων %αϊ δι^ων ί^έμ^ί^α^ ννν δ^ ου καΐ 
τοντο των άδννάτων δοκΒΪ 9^ά τό ίνος μίν των αΙτίων Βίύαγοι^ένου 
το όλον αΐτιατον ΒΐύάγΒΟ^αι^ τον δΐ όλον αΐτιαχον Βίΰαγομένον μη 
ηαΐ το ηάν αννΒίαάγίΟΰ'αι αίτιον %αί οντω το αΙτίΜτονέηϊ ηλέον 
ΒΪναι λέγΒΟ^αι, τον αΐτίον^ ΖηΒ^ ΙιτΙ της άηοδΒΐ^Βως βνμβήναι αδύ- 
νατον, 71 δήλον οτι οντω ονμβιβαοτέον π^ός άΙΧήλας τάς άηο^^ 
άηοζήααντας π^ότε^ον πΒζί τούτων ηαϊ οντω την λύ€ΐν έπΒνΒγκόν- 
χας; α^α γά^ ένδέχΒται τον αντον καϊ ίνός πράγματος μη τ6 αύτφ 
ΒΪναι αίτιον Μ^οις χαΐ Μ^οις ΒίδΒΟΐν^ αλλά τοϊαδΒ μΙν άλλο τοϊσδΜ 
δΐ &λλθ9 ^| ον; αλλά δήλον οτι ηή μΙν ίνδέχΒται^ ηή δΐ ονκ ΜέχΒται• 
ΚΐοοατΑ. 
99 α 5 τό ον αίτιον τ] τ^ν μΒίξονα οζον• }ά. 
99 β βΙ δΐ χαΐ δο^είη προβλήματα ΒΪναι τά χβτά ονμβΒβηηδς βΙ" 

^ λημμένονς Μχοντα άμ(ροτέ^ονς τονς αΐί^νς. Ιδ., 
99 & 7 βΙ δΐ γίνιχά. Ιά. 

99 Α 8 χαΐ τοντο μΙν της αννωνύμον κατηγορίας ηαζ^δΒίγμα. Ιά. 
99 Α 10 {Ιγονν κα^ό Ιαάηις έατί πολλαπλάαιον. Ρτοάτ. 
99 & ^ηΒι $1 ον μόνονς τούτους τον ς Β^ονς^ τόν μΒίζονα δηλίχδή καΐ 
^^τδν μέαον, έξιαάζβΐν άλλήλοις ίν τ^ άηοδείξΒΐ δίηαιον^ αλλά πάϊ τδν 
έλάττω χαί ίαχατον^ σκΒπτέον πως &ν ηα^αηολον^οΪΒν απαντΒς «πα- 
αιν, ΚΐοοατΑ. 
99 & ως οντω τον λόγου π^βαΐνοντος τίύύα^ς ήμίιν ο^ονς ίντανϋτι 
^ λαμβάνΒϋΰ'αι, δύο μΙν τους αχ^ους^ μείζω τό φνΗο^^οιΙν %αϊ έλάττω 
την ΆμπΒλον η ανκήν^ ηαϊ δύο τον ς μέαονς^ τήν τον όπου πήξιν %αϊ 
το πλατύφνλλον, • . . ,,τό πρώτον μέΰον^^ 3μχΙ μείζονι &Η^φ πζοαβχΐς 
η τον πηγνύμΒνον όπόν, λόγος τοντο τον (τό οοά.) φνλλοζίιοΒΪν έύτίν• 
^αται δΐ άπο μΙν των έαχάτων άζχομένοις ήμϊν η^ωτον μΙν τό π^ίς τό 
Μλαττον ακ^ον μέαον το πλατύφνλλον^ ηα^ό ,,το^α^Γ' η πλατύφυλλα 
τά φνλλο^^οονντα πάντα λέγεται δένδρα» Ιά. 
99 α δύτις μέαος τον μΙν έβχάτον αη^ον ποζ^ωτε^ός ίφτι τοϋ δΐ μεΐ- 

^7 ζονος έγγνς* Ιά, 
99 & απέ^μα δΐ ό Ά^ιατοτέλης ίνταΜά φηαι τό Ιοχατον τον ο';ι;άνον 
^^ ^1 ον τά φύλλα τήν ά^χήν άναδίδοται, δ των φυτών οΐ μελεδωνοί 
δμμα δένδρου καλούαιν, ΡγοΑτ. 
99 β 32 ίπΐ πλεϊον δε, αμα δ\ πάντων ονχ έπϊ πλεΐον. Ε!οθ&τά• 
99 1ι διά τΐ δΐ ωαπε^ κίχτηγο^ουμεν τό Α των Δ δια μέύου αΙτΙου 
1 τον Β, οτίτως ου κατηγο^ήοομεΐβ αντ6 ηαΐ των Ε δι έτΙ^ον αΙτίου; 
οίον τό Α υπάρχει πάαι τοις Δ^ υπάρχει δΐ ηαϊ πάαι τοϊς £, άΐλ* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ δοΙιοϋΑ Ιη Αιιιι1}τΙ. ρο•ΙβΓ. (η 

ίατί τον μ^ ^ β^09, τάν 6ϊ Ε αίτιον &ΧΙο τ», δη$9 έΛίβκέφαύ^αι 
χ^, Αΐε€8τι1. 

ίίΧλ' οιΐχ ανάγκη τα αίτια ταύτα τά οντά τφ Μβι %1ναι . . . 99 1> 
τ^ βΙ αντ• 9ια ηΧαάνιον μέαωρ ηαίτά των ατίτών τφ βΪ9η Ιεχ^ναι ^ 
ονη Η%^^9 β^ /Β^ ^^ ^ ^^9 ''οη6 τ^ Βτί^σν μέαος ηαϊ αΗιος τάτ- 
τολτο. ίά, 

τΒααά^ων άναΜΒφα^μένΦν ήμΧν δ^βαν ηαϊ δνο μηαξρ των αιτίων 99 1> 
ίντων ίητητέαν^ πότε^ον των δυο τούτων μέϋων αίτιον άμηέλφ ηαϊ ^ 
ου%Ί τον φυλλο^^ΟΒΪν το η^ός τό κα^όΧον η^ωτον καϊ τφ μ^Ιζονι ο^φ 
ίγγΙζον^'ήτονοποΌδηΧαΒ'η ηηξις, ητό Μ^6ςτά(τ6 οοά.^ ηα^έηαατα^ δη- 
λονότι τ6 ηΧατνΐρυλλον ο κατηγο^ΒΪται άμέϋως των κα^^έηαατα. δη» 
Ιον δη οτ« τά ίγγντατα ϊηάοτου των η^ς τφ ΙΧάττονι ο^φ ηημέ* 
νων ΙηΒΪνά έατιν αίτια. . . . τον δϊ ηαΐ ηατά της ηηξεως τον όηον 
τ^ φνΧΧο^^^Βΐν ΧέγΒβ^αι ονη ^οτιν &ΧΧο αίτιον άΧΧ* ^ αότο τοντο 
το Μηγννύ9'αι τον οπόν άμέαως γά^ τό φυΧΧοζ^ΟΒίν τζ πήξΒΐ έντϊ 
του άπον• ΙΑ. 

1^ ιχ^η) χατ' ΒΪδος τ^ γνώαι τ^ ίη των ά^χών. Μ. 99 1ι 22 

Ι» ^^ ^μπΒΐ^ίας η τις γίνίτϋα ίκ παντός ά^^οιο^έντος του παϋ-ό- 100 α 
Χου λόγου καϊ ηαγέντος %αϊ ή^Βμήααντος ίν τ^ 'ψυχ^. ίύ. ^ 

^«£^1 τό οιτ" Βίτ ονν άηο των αΒΪ καϊ ωοαντως εχόντων π^α^ 100& 
γμάτοίν. Ιά. ^ 

ηάαχΒΐν υπό των γνωατών καϊ τα τούτων Βίδη δέχΒβ&αι. Ιά. 100 & 14 

ιί κάνα την αί69'Ψΐϋιν γνωΰις του ηα^όΧου έν τοις %αϋ^ ^αβτα 100 α 
άντιλβ^βάνεται. Ματ^. ^^ 

ίάΧιν ίν τούτοις το2^ μΒ^ιηοϊς οόχ ΐβταται^ ζως οίν Βίς τά άμΒ^ή 100Β 
^^ ηαϊ τά καΐ&όΧου, οίον Μβτη ίν τ^ ίμ^η "ψυχ^ ό ΚαΧΧίας ουχ ^ 
ως ΚαΧΧίας, ά!ΧΧ* ώς ανΰ'^ξοπος χαΐ 6 άν&^ωηος ονχ ως αν^^ωπος^ 
άΧΧ' ώς ζφον καϊ τό ζφον ονχ ως ζφον^ άΧΧ' ώς τοιονδϊ ζφον. 
ΈϋοοΒίά. 

τά π^ώτα τζ φυΟΒΐ χαΐ τα κα&όΧου. Ιά. 100 1> 4 

ώς ό νους -των ά^χ^ν των άηοδΒΐξΒων γνωστικός ίοτιν, οντω ΙΟΟΙι 
ΐΜτΙ ή ΖΧη ίηιοτήμη καϊ διάνοια τον 8Χου ίηιοτητοϋ καΙ διανοητον 
ΐί^άγματος, τουτέύ^τι τη$ άποδΒΐξΒως^ $6Βται γνωστική, υπ!• ρατ&ρΐιν. 16 Ε ι ς τ ά Τ ο π ι % ά. 

ΜΒ^;αΛϋΐα β 0οί•!. 170, Ιο. Ιΐιιΐί ο Ματο. 265. (Ουίΐιυβ αηβ(οΗβ ηοπιβη 
ηοη αιϋβοΐιηιιβ Μβ^βηίβηΐ βαιιί. Ρατίβ. Κβ^. 1917 ίοΐ. 550 — 553 
βΐηο αΐΐο £ηιο(α ίηβρβοίυβ ββί.) 
διαφωνία γίγονΒ τοις οοφοΐς κβ^ϊ της διαλΒΗτικής * οΐ μίν γά^ 
αυτών ΒΪηον διαΧεκτικην ΒΪναι την η^ώτην φιλοαοφίαν ... οΐ δΐ 
ΜΒ^Ϊ Πλάτωνα διαλΒκτικήν ΗΒγον την διαι^Βηκήν* . . άκοπος της 
διαλεκτικής το Βίς άντίφαοιν ηΒ^ιάγειν τον η^οσδιαλΒγόμενον ... 

5 * ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 08 δοΐιοΐία ίη Τορΐοα. 

ϋλη δΐ της δακλΒκτίΗης έατίν αΐ §ρδοξθί η^οτόάϋί, χύρ δ\ ένδό- 
ξων η^οτάϋΒωΐβ αΙ μίν απολύτως λέγονται ^νδοξοί^ α^ %αΙ της δίίχλΒ- 
ητικής %1β1ν* απολύτως δΐ ΕνδοζοΙ είαιν αΐ δνύχΒ^ώς ^χονΰαι λν^ή' 
ναι. ... ον γά^ πάντη ΒίαΙν άλη9'εΐς, αλλά πί9•αναΙ παϊ %€£τά τι μϊν 
άληϋ'Βνονϋαι χατά τι δΐ "ψευδόμεναι ... «2 ^έ των ένδοξων η^οτά^ 
ϋΒων Βίβι φαινόμΒναι Ενδοξοι, τοιανται δέ Βίαιν αΙ έπιπολαιον %αϊ 
φανΒ^άν §χονβαι την του ^ψεύδονς δόξαν. ... πΒ^Ι ταύτας ή αοφι- 
ατι%ή παραγίνεται. . . . ηάαα τέχνη ηαϊ ίπιατήμη πεζϊ ^ν νποχεΙμΒίνον 
ηαταγινεται ... ή δϊ διαλεητικη ονκ Εχει ^ν τι νποκείμενον ώ^ιαμέ" 
νον^ άλλα τα υποκείμενα ηάοης έπιοτημης Εχει αυτή ώς οίηεϊα, πλην 
ού ανλλογίζεται έκ των οίηείων χαϊ των χαθ' αυτό υπαρχόντων τφ 
πράγματι . . • άλλ^ έ% των πό§^ω ηγονν των κοινότερων ά^χων ηαΐ 
ένδοξων • . . καϊ τάς μίν ιδίας {άζχας) γινώοχει μονός 6 ίχιατήμων^ 
τάς δΐ κοινάς %αΙ 6 τυχών χαί άνεπιοτήμων . . . ώοαύτως χαϊ η ^^ 
το^ιχη ύποχείμενα ίχει ώς οίχεΐα τά ύποχείμενα πάαης ίπιατήμης . • • 
ηαΐ ^10! τοντο ο Ά^ιβτοτέλης έξ άζχής της ^ητο^ιχής λέγει την ^η- 
τοςιχ^ΐ' άντίατξοφον «Γ'τοίΐ της διαλεκτίηής . . . τινίς δΐ χαχίζονται 
την έπιγί^αφήν λέγοντες* ούχ ώφειλε το πρώτον βιβλίον έπιγζά'ψαί 
πε^ϊ τόπων ον γάζ έν αύτω όιδ«βχ£ΐ πεζϊ τόπων^ άλλ' έν τοϊς άλ^ 
λοις, έν τούτφ δΐ διδάβχΒΐ τέοβα^α είναι τά διαίεχτιχά π^οβληματα^ 
γενιχά ό^ιχά Ιδιχά χαϊ χατά βυμβεβηχός, χαί ψαμεν ώς^ έπεϊ τους τό- 
πους χάζΐν των πζθβλημάτα>ν πα^αδίδωύΐ^ τούτου χά^ιν χαϊ το πα^ον 
/}ι/};ΐ/οι^ τοπιχον (τοπικών ορίηοΓ) έπιγέγ^απται ον ^νΒχεν *αΙ οΐ τό- 
ποι παζεδό^ααν. 

100α βημείωααι δε οτ» έχ του ειπείν „Ιτ€^οιτ" δείχννύΐψ^ δτι ο* αυλλο^ 
^ γιαμος Οργανον έατι» 

ΙΟΟα το „Ι£ άνάγχης*^ ου δηλοϊ το άναγχάϊον , αλλά το άναγχαύτιχως 
^^ χαϊ βιαοτιχώς• χαν γάζ αΐ πζοτάοει^ ένδεχόμεναι ωαιν, άλλ' ούδεν 
ήττον έξ άνάγχης το ονμπέ^αομα αυνάγεται. 

ΙΟΟΙι ο έ^ιατιχος δΐ ανλλογιβμος διαιρείται είς δύο• εις τον ηα^ά την 

^^ νλην ήγουν τον Εχοντα τάς η^οτάαεις "ψευδείς ... χαϊ είς τον πα^ά 

το εϊδος^ ος π^οτάαεις μίν Εχει άλη9•είς^ άαυλλόγιατος δέ έβτιν. (Εζβια- 

ρΐα ίαΐβ&β οοηβίηιοίίοηίβ ^βοπιβϋτίοαβ β&άβιη ηΧ^οΗ Μ&^βηΙ. 9^ι<^ 

Αΐβχ. οοιηιιι. ίη Τορ. βά. ΑΙΑ. 1513 ρ. 15.) 

101Β έχ του ειπείν ^^με^όδων^^ (μέ^οδον οοά,} έδήλωαε χαϊ τάς έπι- 
3 βτήμας χαϊ τάς τέχνας» 

1011> διά τον „Ι| ωι^" έδήλωαε τάς προταθείς ^ διά δϊ τον ,,πε^ϊ ων^^ 
14 ΤΟ! προβλήματα. 

ΙΟΙΙι οίξος δΐ Χ^ν^^^^^ ^^^ του όζίξειν χαϊ διαχωζίζειν το ό^ιατον άπο 
59 πάντων των άλλων. 

1093 4 ^^ αιτία του τάς διαφοράς μετά τού γένους έν τφ τί έατι 

32 χατηγορεία9•αί έβτιν αντη , οτι ή διαφορά αυνεχφωνουμένη τφ γένει. 

ούκέτι έατϊ διαφοράς αλλά γένος άνώνυμον ... των γάρ γενών τά 

μέν είΰΐν ώνομαομενα οαα μιψ λέξει εκφωνείται^ οίον το ζφον^ τά δΐ 

λέγεται ανώιηιμα . • . οΓοι^ ζφον λογικδν ^νητόν. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ δοΙιοΗα Ια Τοριοα. 00 

Χέγ$ι ^6ν δΒύτΒζΟΡ 8§ον τον χα^ά ΐΗϋίΨ βΒΧτίανα τον π^τον, 102Ιι 
ηγονν τον χατά άναΐ^ίαιν, 9ι6τι ο μίν πρώτος ον91 όζίομος ^η^ή' ^^ 
ΟΒΤίΗ ' τσντο γάζ ο^ιομον ϊ9ίον το μη άναι^ην, άΙΧα μάλλον το εΐαά' 
γην φναιν τινά. ο^ιν %ν\ πάντες οΐ νν^Ιως όζίαμοϊ ϋ•Βτιηως {]γονν 
ηίχταφατίκώς εισάγονται, ... βΙ δέ τις ίνΰταίη λίγων τόν ηξώτον 
οζίαμον βελτίονά του δεντέζον χαηχ τοντο, διότι 6 πζώτος ονλλαμ- 
βάνει πάντα τά ανμβεβηηότα χαϊ τα χωζίΰτά χαΐ τα άχω^ιοτα,., 
έ^ονμεν πζος τον όντως ίνοτάντα άπατη&ηναι έ% τον μη νοηοαι κα- 
λώς τον δεύτερον ο^ιαμόν το γά^ ενδέχεται είναι ηαΐ μη είναι οϋ- 
τως νοείται, ο»ί το ονμβεβηχος είτε χω^ιατον εΙ^τε άχωζίβτον οντε 
παζον §ν τω νησκειμένω ϋυντελεΐ τι εις την οΜαν οϋτΒ άηοι^ πα- 
ραβλάπτει κατά τι την οναίαν του πράγματος. 

ονδεν χωλνει το ονμβεβηχος γίνεο^αι ϊδιον^ αλλ* ου χν^Ιως 102& 
ίδιον. 81 

μέλλει γονν δεΐξαι ίντιχυ^α διά '^:ε της επαγωγής ηαϊ του ανλ" 1031> 
λογισμού οτι πλείονα των τεαοάζων προβλημάτων ονχ εΐάίν ίτΒζα* 5 

ίνταν^α δείχνυαιν ονι τά τέαοα^α προβλήματα ταντα, ο! ηα\ 103Ι> 
είπε τέαοαζας διαφοράς ώς αλλήλων διο^φ^^οιτο;, ονχ είαϊ γένη γε^ ^ 
νιχάτατα^ άλΧ' ανάγονται χαϊ ν^τα νπο τά δέχα γενιχώτατα γένη, 
έντεν9'εν δειχννς οτι χαΐ αΐ δέχα χατηγο^Ιαι χ^η9ΐμ$νονσιν εις τήν 
διαλεχτιχήν. 

,,η πε^ϊ ων" ίίγονν η είοι προβλήματα διαλεχτιηά χαϊ ταντα ]041> 
5... • 24 

,,ως τνπφ'^ άχζίβώς γάζ διο^ίοαδ^αι χαϊ παςαδονναι ον δυνα- 105Β 
τόν ίοτιν * νπαλλάϋαονβι γά^ χαϊ χοινωνοϋβιν άλλήλοις χαϊ ονμπί- 19 
πτονσιν. 

„!»' αντών*^ ηγονν τον οξέος χνμον χαϊ τον οξέος Βγχον. 106 & 34 

ετι πα^αδίδωοί αοί μέ&οδον, έξ ων γνω^ίβείς τά όμωννμα. 106 & 36 

αομφην φωνήν λέγομεν τήν β^αγχωδη. 106 Β 8 

Μοιχέ δε ο τόπος οντος ό αντος είναι τω π^ό αντον, ονχ ίοτι 107α 
δε, ^ότι έπ' έχείνον μΙν έχζίνομεν τήν όμωννμίαν άπο των δέχα 1θ 
xα^ηγοξιών,.^πϊ τούτον δΐ χ^Ινομεν το όμώννμον άπο των π^οαεχων 
γενών τών αημαινομένων» ... το γονν ξώον χαϊ το ύχενος τά σημαι- 
νόμενα νπο τον ονον εΐ χαϊ νπο τό αντδ σχενος ανάγεται το 9τό^§ω, 
ηγονν νπο τήν ονσίαν, άλλα τά προσεχή τούτων γένη είσΐν άντιδι-η- 
ρημένα'χαϊ Βτεξα. ... αν 51 νπ' άλληλα ωβι τά γένη νφ' α ανάγον- 
ται τά σημαινόμενα, ονχ άναγχαΐον τονς ορισμούς τονς σημαινομένονς 
νπο τον ονόματος εΓναι ίτέ^ονς, 

τοντο τόπος έστϊν έπιδιο^%'ωτιχός τον προσεχώς ^ηΟ•έντος τόπον• 107Β 
είπε γά^ ίν έχείνφ οτι άφαι^εΟ'έντος αφ ^ατέζον ό^ισμον τον Ιδιον ^ 
τοϊς νποχειμένοις, εΐ το αντό χαταλειφϋ"§, τό χατηγο^ούμενον σννω- 
ννμως χίχνηγοζεΐται χα&' ων χατηγο^εΖται. ένταν%•α δέ φησιν οτι 
ποΧλάχις το χαταλειπόμενόν ίαχι το αντό , τό δ\ χατηγο^ονμενον ον 
σννωννμως χατηγο^εΐται χο^' ων χατηγο^εΐται, αλλ* όμωνύμως• 

ονχ οίχεϊός έστι τζ διαλεχτιχ^, αλλά τ'β σοφιστιχ'^. 108 α 34 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 10 βοΙιοΠα ίη Τορίοα. 

ΙθβΒ ναητίόν γονρ τούτο οΰτως• άηό των κοινών το μάΧυβτα χοινό" 

^ τΒ^ον %αΙ έν τω τί έβτι χατηγοζούμΒνον γένος ίϋτί• η^ο^έ^ηκί 9% 

το έν τω τί έατι, διότι^ %αν αΐ διαφο^αϊ κοινότΒζΟίΐ τον Βίδονς ωϋΐν 

(βίοίν οοά.) , άΧΧ' έν τω οποίον τί έϋτι κατηγορούνται• 

109& η^οβΧηματα νοητέον ένταυ^α τάς δόξας ας Εχοναί τινΒς άμηα" 

^' κινητούς. 
1091) δέϊ ϋΒ διαι^ΒΪν τα άντικΒίμΒνα Βίς τά Βίδη χαΐ μη Βίς τα απΒΐ^α, 
^^ Ιίγονν τά &τομα, ... «/ ^ ονχ Βν^ήοεις έηϊ των Βίδων^ κάτΒ^Β εΙς 
τα άτομα, 
1091ι άπο των πρώτων ηγονν των κα&όλον. •.. τά Βίδη ηάλιν διαΐ" 

^^ ^ήϋομΒν Βίς τά άτομα χαΐ δίίξομΒν έπϊ πάντων των ατόμων ^ έπϊ 
των πλείοτων ως οϋτως ϊ%βι• 
110α έκΒΐ μίν γά^ διαΙ^Βΰιν Βν^έως έποιονμΛ&α την κα^όλον εΙς τ^^ 

^^ προσεχή είδη , ένταν^-α δε π§ότααιν ποιήοαντες χαΐ ως η^ος η^τα- 
αιν την Εναταΰιν ποιηοάμΒνοι. Ιο. Καΐ. 
1111> έπεϊ αδύνατον πολλούς ο^ιομονς τον αντον Μς πράγματος «2- 

^^ ι^α», έπιδιοζϋΌυμενος οίον ο είπε π^οβέϋτικε ^^η τονς δοκουντας*^, ••. 
η δντας νοητέον τονς πα^ά των παλαιών τεϋ'έντας, δοκονντας δΐ τ'&9 
νπογζαφάς* ανται γάζ δοκοΰΰι μίν οζίομοί, ουκ είβϊ δέ. 
1111) τον τοιούτον τρόπον ου αοφιστικον δει καλεΐν, άλλα μάΛΧοιτ δια^ 

3β λεκτικόν. 
112α πολλάκις γά^ ή μετάλη'ψις ηγονν το έάααι το π^οκΒίμενον καϊ 
21 μεταβήναι είς Ιτ«§ον άκόλον9•ον αντον χαλεπώτε^ον γίνεται^ ^γουν 
ουκ επιχορηγεί π^οτάαεις καϊ επιχειρήματα. 
112α 27 99^$^ β αμφω^^ ηγονν πζος καταακενήν καϊ άναοκευην. 
1121) ο υπόδικος διαφοζάν πα^εδίδον ηδονής καϊ χα^ας καϊ τέζ^εως 

^* καϊ εύφ^οαυνης , καϊ τέ^'φιν μίν Ελεγε την δια των ώτων ήδονήν^ 
Βνψζοοννην δΐ την δια λόγου , χα^άν δΐ την ενλογον διάχροιν^ ηδο~ 
νήν δΐ την &λογον διάχυοιν, 
1131) 17 έπαγωγήν δΐ λέγει την λή'ψιν τών ο^ων. 
114α καΐ αΐ πτώοεις 0ν0τθ£;ι;οι λέγονται• άκολονϋ'εϊ γάζ τό δίΜαίως 

2^ τ•^ δικαιοούνη, τά δΐ αυοτοιχα πτώαεις ον λέγονται. 

1 15α άλλ' ούδ' έπϊ τών μίξεων χ^^ήδίμος ο τόπος ' τό γά^ μέλι οΐνό^ 

2^ μέλι ουκ Εβτιν , ο δ^ οΐνος έπιμιχϋ'εϊς αύτω έποίηαε τό δλον οΐνόμελι. 

115α έηϊ δΐ του ποιου ^εω^εΐται τό μάλλον χβ;1 ήττον μάλλον γάζ 

32 ^ξ^μόν καϊ λευκόν χαΐ ^ττοι^ λέγεται , τό δ^ ποΰόν χαΐ η ούαΐα τό 

μάλλον καϊ τό ήττον ουκ έηιδέχοντ αι^ χοίΐ διά τοντο, εϊ τι αν π^οΰΟτ^' 

αεις αυτοΤς, ούτε μάλλον ούβία §η9'ήαεται η ποοόν οϋτε ήττον. 

116α ούτος ο τόπος ο αυτός δοκεΐ βίνα^ τω π^ό αυτόν ^ διαφέρει δΐ 

^1 εκείνου κατά την έκφώνηΰιν. 
1171) π^οαέϋ'ηκΒ δΐ τό ,^η τών έναντίων^\ διότι αΐ άποβολαϊ η άνΒυ πα» 

^ ζοναίας του εναντίου γίνονται, ως ή αποβολή της άαπίδος ον δι έναν^ 
τίον γίνεται οϋτε μήν τό έπιλαν&άνεα^αι, ι} «αζοναίί^ εναντίον• 
118α 6 ^κ πε§ιοναίας δΐ λέγεται ων ή πα^νσία αναγκαία ονχ ίβτιν» ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ δοΙιοΠιι ίη Τορίοα. χΐ 

ωφτβ τό Κ4χνά πάντα τά 6ημαΐΨΟμ9Ρ€ί τον αΐ^βτον ίφ^Βτον οι^ 1181) 
αΙ^ΒτώτΒζόν έΐίτι τον χατά 9νο οημαινόμΒνα δντος αΙ^€τον. ^^ 

αϊαχος δΐ νοΒΪ το δνύΒίδΙς καϊ αμο^φον η την νβ^ιν. ονδΒΪς 11Θ& 
νβ^ιζόμΒνο^ ηδΒται. 35 

βΙ τον βητοΌ χαΐ Μς η^άγματος^ οίον του ηΧούτον^ δύο τινά 119α 
Βί€ί μΒίζονα %αϊ νπΒ^έχοντα άγα^ά, οίον ΒυΒξία %αΙ ύγΐΒία, πλην το ^ 
μ^ νηΒ^έχΒΐ του ηλοντον μάλλον^ ήγουν ή ΒνΒξΙα, το δέ^ ή ύγΐΒία 
τοιούτον ουαα^ ηγονν αγαθόν ^ ίΧαττον νπΒ^έχΒΐ τον πΑοντοι», Ι(Ττβτ« 
ή ΒνΒξία της νγΐΒίας αΙ^Βτωτέ^α. 

Ι| &Χλον γένους ΧέγΒΐ ΒΪναι την έπιβτήμην %αϊ την ήδονιΐν. βΙ 1 19Β 
γαζ ηάί το ηο^^ω γένος αυτών ^ν έάτιν, ηγονν ή ηοιότης, άλΧ' ονν 31 
τά π^ΟΒχή αντών γένη ΒίβΙν ΒτΒ^α, 

,^ό υποτιθέμενος^* ηγονν 6 όμοΧογήαας, <6ς βΙ δείξεις τινά 'ψνχην Ι^α 
άθάνατον . • . οτι χαΐ πααα ψνχή αθάνατος. 3 

νυν Χέγει %α\ πε^Ι τον %ατηγοςονμένον ως όφείΧεις χαϊ τοντο 180α 
διαι^ΒΪν χαϊ διο^ίζειν. 38 

Ηή9 ^^9^ ^ών αΧΧων γενών τών π^οβΧημάτων ποιείται τον Χό» 1201> 
γον^ εΐοϊ δ\ ταύτα άπο του γένους χαΐ του Ιδίου χαϊ του ό^ιομοΰ, ^^ 
έν γά^ τούτοις τοϋί γένεοι πάντα τά διαΧεχτιχά π^οβΧήματα εμπερι- 
έχεται. Ιο. ϋαΐ. 

,,ωβ 0νμβεβηχ6ς'\ τοντέατιν έν τφ όποιον τί έατιν, 180 Ι) 81 

έν τοί; πα^αδείγμααιν εΐ^ωθεν 6 *^1^ΐ6τοτέΧης ούχ άχ^ιβοΧογεΐ- 181α 
β^^, χαϊ ^»ά τοντο ΙΧαβε την χΐνηΰΐν γένος φο^άς άΧΧοιώαεως χαϊ 30 
τών Χοιπών. 

ί^γονν χβίνών ίατω 0οι τοντων πάντων το το γένος ίπϊ πλέον Χέ- 181Β 
γεύθαι πα^ο το εϊδος χαϊ ή ^ιαφο^»• ^^ 

άδιάφοςα τφ είδει Χέγονται τά άτομα, 181 Β 15 

ο ^ημόχζίτος άτομους ύπετίθει γ^μμας ως μη πεφυχυίας τέ- 1811> 

οϊ μεν άποδοθέντες το«ο« άναοχεναύτιχοϊ χαϊ χατααχευαατιχοϊ 188α 
του γένους άπο του γένους έΧηφθηΰον, νυν δΐ πα^αδίδωαι τόπους ^^ 
άναϋχευαατιχους χαϊ χατασχευαατιχους του άποδο&έντος γένους τάς 
άφο^μάς της Χή'ψεως έχ του είδους Εχοντας ... το ά^ εϊδος ^ι^αν^α 
ώς νπάΧληΧον ΕΧαβεν ως χαϊ γένος «Γί^οει. 

„ουτω ^ άποδοθέντος** ηγονν της χ^άαεως γένους άποδοθείαης ΐ83α 
ουδέτε^ν τών εΐ^ημένων ονμβηαεται^ ηγονν ούτε το γένος Εαται έπϊ 8 
πΧέον της διαφοράς οϋτε το γένος ον μεθέξίΐ της διαφοράς ^ αΧΧά 
μεθέξει^ απε^ άτοπα, 

εΙ γά^ δάξαν ϊχω πε^ τίνος μέΧΧοντος πράγματος, οίον ο Σω- ΐ23α 
Χζάττις ΧούβετΜ, ή δόξα αυτή π^ο του Χουθηναι τον Σωχ^άτην Π 
οντε άΧηθής έοτιν οντε "ψευδής. 

έχ τούτον του τόπον δείξει τις την δύναμιν ήγουν την ^ξινμη εΓνα* Ι841ι 
γένος της ο^άοεως , διότι ή μίν Β^ααις χατά του ό^ατοϋ χατηγο^εϊ- 83 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 72 8€ΐιοϋ» Ιο ΤορίβΑ. 

έξις ό^ατον λέγεταί. 
1253 ηγονρ έηεϊ θΙ βνψατόν ίότι ηαΐ αίλο ίπιβζηναψ λαβειψ ο ψνχη 

^ ουκ Ιστί, το δε ^^ν αΧΙω'* άρτί τον αλίον ΙχΜίτι/τον Ιφηέοψ* 

1Ι25Β ηγονν ει δε ης το π^ός τι το μη τοιοντον^ ήγουν το μή υ%ά^ 

^ χον ίν έχείνω η^ός ο άναφέζεταί, ^ήοει %αΙ άνβιγάγτι είς γένος το 

. τοιούτον ο π^ός τι ον ^ξ άνάγχης ίν ίχείνω έβτΐ η^ος ο άνΛψέ^ετΛΐ^ 

ου ηαΐώς άποδεδωηε το τοιούτον ηζός τι γένος είναι του μη τοιού^ 

του (τοιούτον οοά.) η^ός τι. 

1251ι ήγουν είτε ώς γένος εΐτε ης βυμβεβηχος δύσεις είναι την μονην 

^^ έν τ^ μνήμτι^ δια του αυτού τόηον άναι^ε9ιηοεται, 
127& δοαεΐ δ\ 6 τόπος ούτος άπα^άΙΧαητος είναι τω ηζο αυτού τδ~ 
^ ηφ ... τίς ουν η διαφορά των τόπων ; ί§τι δε αυτή , αις έχεΙ μ}^ 
άμαζτάνειν έΧέγετο 6 το πεπονΌ•6ς λέγων άπΧώς γένος του πά^ονς, 
ένταν^α δΐ άμα^τάνειν συμβαίνει τον λαμβάνοντα εΙς τον Ο(;ΐ0μο4τ 
του πάγους γένος το πεπονΟ'ός* ηαΐ δτι τουτό έστιν άληϋ'^ς ο λέγω 
δήλον έχ του εΙπεΐν ώς άμα^τάνουοιν οί όφξόμενοι το πνεύμα πά- 
θΌς ον αέρα κινούμενον• 
127α έπεί γένος 1^£τ<τ£ τφ έν πλείοαιν είδεαι ^εωζεΐβΟ'αι, ανάγκη Χοι- 
^ πον αναιρουμένων των ειδών έν οϊς 9'εωζεΐται άναΐζεισϋαι χαϊ «^ 
γένος ' εί δΐ το γένος μένει , ^| ανάγκης χαΐ τα εΐδη μένει. 
1271) πάλιν εΐ το μίν είδος επιδέχεται το μάλλον χαϊ ήττον , το δε γέ^ 
18 νος ούτε αυτό ούτε τό έξ αυτόν λεγόμενον , ούχ άν εϊη το άποδο^ 
ΟΊν γένος αύτοϋ. 
129β ^(2: δε γινώοχην οτι τό άεΐ Ιδιον έπΙ πλέον έβτϊ του χα&' αυτά' 

^* πάν γά^ χαθ' αυτό χαϊ χυ^ίως ίδιον έΰτι χαϊ αεί. 

1291) π^ός ααφήνειαν του ^ητον ληπτέον έχείϋ'εν πάλιν τό ,««/ μή,^ 

^ τουτέβτιν η εΐ μη τό ίδιον γνωζΐμώτεζον υπάρχει χατά την ΰπα^ξιν^ 

πα^ό εΐ δια γνω^ιμωτέ^ων χαΐ ΰαφεατέξων άπεδό^η , λέγων * εί γά^ 

τό μΙν ίδιον έοτι οαφές, ουχ ϊγνωβται δϊ χαϊ φανεζόν έοτιιρ δτι 

νπάζχίί τφ είδει ου έατιν ίδιον, ον χαλώς άπεδο^ τό ίδιον. 

1291) είχότως π§όβχειται τό ,',χατα; τοϋτο^' ήγουν χατά τούτους μ^ 

*' τους τρόπους. 
131α εί δέ τις έξΒΪ• χαϊ πώς ίν ταΐς δέχα χατηγο^ίαις τά π^ς τι αμη 

^* δντα τζ φύβει εΐπεν έξ αλλήλων γινώαχεα^αι; φαμ^ προς αυτόν 
οτι ^ι^τανθα ένδοξους τους τόπους παραδιδωαι^ τά δΐ §νδοξα ον 
πάντη άλη9•ή. 
132& 26 τινίς τό ^,^ηΟ^ήοονται*^ άντϊ του έ^ί^έ&ηΰον ένόηΰαν. 
1321) ούτος ό τόπος 6 αυτός μέν έοτι τω προσεχώς ^η&έντι^ διαφέρει 

8 ^1 β-ρι, έ%$Χνος μΙν επιχειρεί άπό του ονόματος ^ οντος δ^ από τον 
λόγου» 
1321) 35 χατά μέϋ•εξίν λέγονται είναι αϊ ουσιώδεις διάφοροι. 
133& τό αία^άνεσ^αι πεφυχός ονχ ονακό^ς διαφορά τον ζφον ίστίν^ 
8 άλλ' επουσιώδης * το αίσΰτ^τιχόν γάρ έστιν ονσιώδης βιαφο^ τον ζωον, 
133β 13 τό δΐ ,,^ τουνομα'^ άντϊ τον ηαϊ ληπτέον. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ Οοο§Ί€ δοΙιοΗ» Ιη ΤορΙο». 18 

Εη(^φς δΐ ο τόχος έύτϊ του π^ύ αύνον οντος* έ** ίηίΐναν μ^ψ Ι 33α 
γ&^ ϋαββρ ίν ηα^αΜγματι τά ταντά τ^ φύδΗ, ίνχαν^α δ\ δια ^ 
ΜΟζαδείγματος π«ζαΧαμβά9Βΐ τά τ€ητά τφ γένει. 

το καλώς άποδο^ϊρ ίδιον ... %α^' ον ηατηγο^ίϊται 6 λόγος ... 134α 
ηατα τούτον λΒχΐΗίΰηαι χαΐ τουνομα. ^5 

τοντο δϊ ου δει γΙνεαΟ'αι το άηοδιδοναι ^ν ίδιον ηάντων των 134Β 
εΙδων τον τη^ός. 34 

το ,,ϋήτος ^αντύν ίη%9τήύας^ άντϊ τον ίκιθκ9^άμ9νος ιμτ^' έαν- 135α 
τόν. 86 

ΐΜηηγο^ονμν»α λέγε$ τά ηαταφατιχώς Μβηηγο^ονμενα ... μι} χα- 136α 
τηγο^ονμενα δΐ τά άηοφατιηώς, 14 

εΐ δέ τις4^εΐ' χαϊ ηώς το δοξούτ^ν ιιανάφαβίς Βν Ιβτιν Γι9ιοιτ 136α 
τ^ άηοφάο&ος ΙΙγονν τον μη δντος; ίζονμεν ώς τό δοξαοτ^ν ον 37 
δοξάζει δτι έβτί το μη ον, άλλ' οτι ου% ^οτιν^ ωοτε τό δοξαστον ίν^ 
ταν^α άννπα^ξίαν βημαίνει• 

ίοτέον ώς πλείονα μϊν ίδια τον αντον είδονς %αϊ ηςάγματος 138α 
ενδέχεται εϊνϋΐι , τ^ ί αντο ίδίον άδννατοιν είναι ηοΙΧών «$«- 80 . 
γμάτων. 

οίτοι οΐ τόποι οΐ άηο τον ομοίως ίνταιν^α πα^αδιδόμενοι Ιτ<- 138α 
^οί εΐϋΐ τών από τών ομοίως εχόντων ονς φ^άοας (βφ^αας οοά.) 30 
παζέδωκεν. έηεΐνοι μίν γά^ εϊχον την ομοιότητα ηατά άΛΧογίαν 
καϊ οτι ο^δ* υπάρχον τι ίν αντοΖς ί^εώ^βεν , οντοι δΐ 9'εωζονβί τι 
ομο/ΐΒ^ ύηαζχον δνδϊ π^άγμαΰιν. . • ^ δνο Μ πράγματι ομοίως νηά^ 
χοντα . ,. η δύο δναί πζάγμααιν. 

χβ^' νπε^βολην Χ^]γ^<<* ^^^^ "^^ *^^' νπίο^εοιν λεγόμενα. 139 α 9 

χαλώς δΐ πςοού^ηε τό ,,οντος γένους** ' είαϊ γά^ τίνα μη ύπό 139α 
γένος αναγόμενα ώς τά δέχα γενιχώταιτα γένη. 87 , 

^£ΐχνν€ΐ ^8 εντεύθεν ως δει πρώτον τον μή χαλως ώ^ίο^αι άνα- 139Ι> 
τξεπτιχονς τόπονς παζαδονναι ^ εϊ9'' οϋτως χαϊ τον μηδόλως ώ^Ι- ^ 
ο^αι. 

τοντέβτιν εΐ ό^ιαμόν είπι^ς τον φλέγματος τό πρώτον νγ^όν^ 140Ι> 
ονχ αληθής έατιν ό λόγος, 13 

το γονν λέγειν έπι^νμίαν χαϊ ο^εζιν ηδέος ονδ^ν διαφέ^ονΰιν^ 1401> 
ει -μη χανά τούτο , οτι έν μ\ν τ^ ό^έξει χ€2^να« τά ιίΐδέος ένε^εία^ έν 30 
βΙ τ^ επιθυμία δυνάμει. 

τά π^ός τι ι} χα&' αυτά είύΐν η χατά ουμβεβηχός, 148 α 86 

^τοϋτο δ¥* %ό άληϋ'ενειν την άηόφαΰιν μόνην, 143 1> £8 

^γουν έπΙ τών ατε^ήοεων• 143 Ι) 33 

χλπίαδία δέ έοτιν ή διά χβηαγέλωτος γενομένη νβζίς. 144 α 6 

ίίγονν ατομόιτ τι• ταντα γά^ είύιν νηοχάτω του είδονς. 144 ο 29 

τ^ ^^ πά&ος πέφνχε χω^ίζεβ&αι τον ον έβτι πά^ος, &λλως τε 145α 
τό μίν ηά9'4)ς έπιτεινόμενον^ ώς η έν τφ ζφφ 9'εςμότης η "φύχ^όνης 4 
ίπιτα^^ειοα ίξίατηΰΐ τό ξφον της ουαίας ^γουν οίχείον είδονς χαϊ 
διαψ^εί^ει^ ή δΐ διαφορά ίπιτε^εΐΰα μάλλον αώζβΐ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 74 ββΙιοΠ» Ιο Τορ!€«. 

145• 83 9ΡίΖ 91 ατίίγγίόα το «οϋ^ιοβ Χ^τόμίΡΟΡ 'ψψχ^Ιοψ, 
146& των Μ^ς η τωρ π^^ς 9ΰο αποδιΒομέναη^ τα μ^ π^ ^^*φ• 
^^ αμα αποδίδονται^ οίον ή γραμματική ίκίΛτήμη λέγεται τον •φΜ^ 
γ^άψΒΐν %αΙ του ό^ως άναγινώοηΒΐν αμα, τα δ\ η^ο^ δνο μ^ άκο- 
δίδονται, αλλ* ο ν η^ς &μφω αμα, άΐλ' ίδίψ 9^9 ^ηάτΒζΦν την ομο^ 
δοαιν Εχ$ι. 
1461> το 6* ,,^φ' Ζ€»ν άλλων άζμόττα το φαΐνεβ&αι^ η^βέ^ψΐΒ διά 
^' τους οοφι^ιηονς βνΧλογιβμονς' οό γά^ τις δύναται αυτούς απολύ- 
τως βυλλογίόμους Βΐπϋν, άλλα φαινομένους ουλίογιαμους, 
147& ,,Ιχ χ£ν ίναντίων" τφ εΐ το ίναντίον τφ έναντίφ Μβά τό εναντίον 

τφ έναντίφ. 
1471» ζιι, ^Ι τά ατ§ριτιηως ωνομαομένα ου οτΒ^αις Λίν, άλλα δια- 
φέ^ουϋΐ τούτων δήλον' έη γά^ της ύτΒξηαβως ουη είδομέν πΛί 
^άνοδον γ$νομένην ίπΐ την Εξιν. 
1471> βΙ μη τις λίγη , οτ* ουδί την άνιβοτητα ούτως ό^ιουμαι το ίν~ 

^^ «ντίον ίύότητι , αλλ* άουμμετ^ίβιν ϋωμάτων ^ άουμμη^αν ποοοϋ. 
148α ήγουν ου γάζ ωοπΒ^ το όμώνυμον δνομα ίφαςμόξβΐ χο^ι^οβ παύι 

^ τοις οημΜίνομένοις αντφ , οΰτω %αϊ ΒΪς λόγος ίφα^μοΟΒΐ αυτοίς, 
150η ξΐ δΐ τ6 ό^ιβτόν ό^ιζόμΒνος μή είπ^ς ΒΪναι ταύτα τα μέ^ αλλά 

^* τό ί% τούτων Μυγη^ίμενον. 
1511> 7 </ Φ^ όλος 6 ο^ιβμός έοτιν ά€αφης, δΒΪ οβ αυνδια^^ωβαι• 
1521> άλλα ηαΐ ΰίν τΒ9^ ύπόλιρρις αδύνατος, δυνατόν έοτιν έκ τον* 
^' της ύπά^ξαι τι άδύνϋΐτον, το δΐ αδύνατον ^ξω^Βν ληπτέου διά το 
ΟαφέβΤΒ^ον• 
15βΙ> τ6 ,^οπωοουν*^ π^ακΒίται β^α το τινά μ^ ουοιωδώς χικη^γο^^ι^ 

^ ^α&, τινά δΐ κατά Μυμβίβηηός. 
153α βνμκΧοχαΙ β^ πλείους είοίν, οίον τφ ποιητιηφ άγαΧ^ού εναντίον 

^ ί&τΐ το «ο^ιττ^χον ηαηον η το φ^αζτικον άγαμου• 
154β Ήοτά ούγκριοιν ίγγουν τιατά το μοϋίλον η το ο/μ)/ο9 «^6 9ύο 

^ οςιατα• 
155Β ηαϋ'* ίαντ6ν αυλλογίζΒται %αϊ τάς αποδείξεις ποιείται «αϊ ου 

^ π^ίός ίτε^ον• τούτο γάζ τό §ξωτηματίζειν του δΐίχλεηταιου Ιατίν. 
1561> 37 δ^ιμεΐς λέγει τους αλαζόνας. 
157α ο εϊπεν οπιαί^εν ογτιον λόγου, τούτο λέγει ^νταν'θ'α %09μον ήγουν 

β του συλλογιβμον διαχόαμηαιν» 
157« ούη οφείλει τον άποη^ινόμίνον άξιουν ηαΐ κατααηευάζβΐν ένοτη- 
^' ναι π^ος την έ^ωτη&ΒΪααν πςότααιν , άλλα άεΙξα^ έπΙ τίνος των ύπό 
την έςωτη^εΐααν π^όταΰΐν ούη άλη&εύει ή π^ότα§ις. 
1581> άνταναί^εαις δέ έατιν, όταν Ζ€ον άφαι^ε^ άπ6 της πλευράς, το- 

^^ 0θΌτον άφία^εΟ^ ηαΐ άηό του χ/ο^ίουφ 
ΙβΟλ δι εύλάβειαν εύη^είας η ΐνα μή δόξ^ι εύήΟι^ς %αΙ μω^ς ο/μΙο- 

^ γών τά άδοξα. 
160& 5 ίίγουν αΐτεϊται τό έν άςχ^, 

160α ΒΪπε δΐ τό ,,ώς έπΙ τό πολύ^\ ^μτ» ή κώ^λου π^τΜίς ηάΐ διά 
^ ύυλλογιΰμοΰ πολλάκις δε^νύεται. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ δοΙιοΙίΑ Ιη ΤορΙοΑ. 95 

πά^έβωκΒ γάζ μ99'ό9ον9 ηαϊ τρόπους, ηως δΒΪ άποχ^Ιν^β^αι, 160 1> 12 
αΐ γά^ ΛζοτάΰΒίς Μοξότί^ία χα) γψω^*μιι&τ8ζΛΐ ηΐΰΐ τ%ϋ βνμ^ 161 Β 

Μίζάσματος, 28 

τιψά μϊρ τώψ βιβίίην Εχοναιν „Ι£ Βυη^ων 9νμηί^ΰίίν§ναί*\ τινά 162α 

^1 ,Μ ίΐη»ων:' 5 

,,ό Βιωμένος λόγος'\ ίΙγο99 ά π^ύνλΧογωμό^. 162 « 12 

^αντο" ^^ΐ' ΧέγΒί το αντο^((£αστο$^ ^ονν το ην^ΙίΒς Βοξαατόψ^ ]62ιι 

^17 <Εντο" 6^ τά αίβ9Ί]τά ταντα χαΐ δοξαανά^ έρ οίς δέ Λβτι τ6 βηί- ^ 

«ο «αϊ /ΐ(]7 βντό, Ιίγονν το αντο^ο£οί^οιτ ιμχΙ το άηίως δοξαανορ , ^ι^ 

τοντοΐί ^οτΐ το ^λΧοι^ χα! τό ι^ττοι^. έν τ^ δόξη &^α ΙοτΙ το μάλλον 

%αΙ το ^ττοι^, ηγονν έατϊν αρα ^ο£ο( δόξη^ μαλΧον* βΙ ονν τις τοντο 

οντωβ δΒίξΒΐ, Βν &ν ίχοι• 

^ ηγονν 6 βυλλογωμός ό Ιχ 'ψΒνδών ^βνβοβ ονι^ά£οί0• 162 1ι 16 

το μΒταλαβΒΪν το ανμκέ^αβμα εις τό ένβιντίον η βΙ^ τό άντιφα- 163α 

τιχο9 άντίϋΒίμΒνον χαΐ μΒτά μιας των π^οκΒίμένων κ^οτάοΒων άν^ 39 

ΒίΒΪν την ϊτέ^αν, 

ηγονν χαΐ βΙ^ άναοχΒνήν χβΐ χατασχβνι^ν. 163 «87 

ηγονν ίηΐΗζΙνΒΐν^ ποια των ίηιχΒΐ^ημάτων βΜ δννατώτΒ^^ καϊ 1631> 

τοντοι^ «ροοτ/θιο^α». 1 *Εξηγηαΐ9 'ΕφΒοΙον των οοφιβτιηων ίλίγχων ο Ρ«Η•. Ββ^. 1918 
ίοΐ. 174 Ί94. Ιηο. Ό ί^ιατικός (βίο οοβ. 2019, ο^ίστΜο; οιιΐιιι Ιια- 
Ι>6| 1918) λόγος, ώς %αϊ (χαΐ οπι. 1918) §ν τοϊς ΤοηικοΖς §κΒθημήνατο 
\^ίζ^6τοτέλον9 αάί. 1918] χαΐ Πλάνων {πάντων 1918) έν τω Εν^δή- 
μφ , 6 ίχντός §ατι τω αοφί9τί%φ §λ^χφ. . . τον ^1 ίλέγχον μέ^η δΒ* 
κίχτζία, 1£ μίν παζά την λέξίν έιττά β^ «αρά την διάνοίον^'^^^ ονς 
αντόί Ι|ω της λέξΒως ηαλΒΪ. 

φνοΒΐ η^ωτα λέγοι &ν η τά ηοινά (ηοινόν δΐ τοντοις 6 ονλλογι- 164|ΐ 
ομός , ονδέ φηϋΐν ^ξής ΒΪναι τά γίνη), η ψόΰΒΐ η^τα λ^γο^ &ν τάς ^ 
οίκΒίας ^χάατον άζχάς, 

Β^^ηται δΐ νυν ονόματα χαΐ τά βήματα, άνάγίΐη τό διττόν η ϊ» 166α 
τιοιν Βίναί τούτων των ονομάτων ^ ίν ανχφ τφ λόγφ^ τρίτον γά^ ^^ 
ονδίν ΕχομΒν. 

ϊβτι γάζ τό μή ον άηό των οημαινόντων Μ^Βίαν λαμβάνΒΐν 166Ι> 
ω( ένΒ^γΒίας "όν οημαντιηόν , ώς ίηΐ τον μαν^άνΒίν %αϊ ο^αν «Γ- 16 
ζηταί. 

Βί^ται χαϊ η^τΒ^ον οτ« των δντων Βίς φωνάς καϊ η^ματα 166Β 
διαίζονμένων χαΐ έν Ιχάοτοις τοντο>ιτ παςαλογιομών γινομένων βΙ" ^^ 
ηων τονς ίη των φωνών τζόηονς^ ονς χα^ά την λέξιν έκάλΒΐ, λέγΒΐ ** 
χβΐ τονς έη των πραγμάτων. . . • λίγΒΐ δϊ το αόφιαμα ηαζά τό ονμ- ? ^ ΕΑηέΙβιη άίγιβίοηβαι ΗαΙμΙ βίβρίιαηαβ ίη οοιηιχι• ίη ΗΒγ. πΐζϊ Ιρμ•> 
^αοιηοΐίαιη ΑΗβίοΐβΙββ γίάβΙαΓ ρΓοΙ>&τί83θ τ• 165 Κ) 84 οο11.170 1> 37 3^• βΒβηηός, βτι. ον τ&ντάν ίατι τ^ ΦυμβΒβηΜς %Μχωζίΰμύ'0ον %αϊ μΒτά 
του φ ανμβέβτμ^ η^ς το φ ανμβέβηκΒ ονγιΐξΐνόμΒνον, 
1661) 57 ,,άπΧώς^ λέγΒΐ τά χω^Ις ηατηγοζονμίΐ^οί ^ ^,ηή" ^1 τά όμον. 
167β τον μίν όφ&ϋίλμον το μ^ ημιαν λενκορ %αΙ το ίίμιβν ον τολον- 

^' τον, η χα/, ώς αντος άΧΧαχον ΒΪ^ηχεν, όταν τι μέγΒ^ος τφ μΙν^Χά•* 
τει δίπηχν §βτι τφ 61 μηιιει τετζά^ηχν. 
167α ^ γα^ ηα^ά την όμωννμίαν χαΐ άμφίβολιην των παζα τήν Χέ- 

£^^ ΐ7<τ<η^ τ^πων, τό δΐ ό ποιμώ μένος ο'ψιν ^χει άμφίβοΧον. 
1671ϊ ηΒζϊ δΐ τον Χόγον ΜΒΧίββον . . . Βίζτιταί μίν ποΧΧά κ«1 χαλά ίν 

^^ τφ ηξωτφ της φνϋΐΗης άηζοάΰεως τω ψίΧοβοφΰοτάτφ ΣιμηΧιηΙφ χαϊ 
Θεμιατίφ χαϊ ΦιΧοπόνφ χαΐ τοις άΧΧοις, καϊ ον δΒΪ με πΒ^Ι τοντου 
πΧεον τι ΧέγΒΐν ίχΒίνον. 
168α οΐ ^^ ^χ της όμωννμίας χαΐ έκ της άμφιβοΧίας ονομάτων είσϊ 

^^ χοΐ Χόγων χαΐ ονχ άηΧών, άΧΧ' ον η^άγματος Μς, ωίίτε χαΐ εΙς την 
τον ίΧέγχον &γνθίαν άναχ^^ήσονται. 
1681> ίπΒίδη γάζ 6 ^Χεγχος ανΧΧογιομός έβτιν, ίν δΐ τφ βνΧΧογιβμφ 
^^ οντε το ίν ά^χτ} χΒΪα^αι δΒΪ %αϊ τά χει μένα αίτια χζη τνγχάνειν τον 
ανμηεξάαματος^ 6 τ6 άναίτιον ώς αίτιον Χαμβάνων ^ τό έξ άζχης 
αΙτονμΒνος ού ανΧΧογίζεται , εΐ δε μη ανΧΧογίζεται^ ονδ^ έΧέγχπ• 
1681> οτ€^ μΙν άντίΰτ(ξέ'ψωμεν τονς ο^ονς χαϊ μετά την άντι^τ^ο-^ 

*^ φην π^οβΧάβωμΒν ο^ον , πα^ά το ΙπομΒνον τό τοιούτον ϋάφιαμα 
γίνεται. 8ταν δΐ μη άντιοτζέιρωμεν^ άΧΧ' εν^νς τγΙ Χηφ^'εΙύ'η π^ο- 
τώβΒΐ πζΟΰΧάβωμΒν Μ^αν η^ότααιν . . . ηα^ά τό αυμβεβηχός ίοτι τό 
οόφιαμα, 
169α οΐ μϊν ηα^ά τήν Χέξιν εις τήν τον έΧέγχον αγνοιαν άνίγοντα$ 
^ δια τό μη άΧη^ή άντίφαύιν αννάγειν^ οηε^ έΰτϊν ϊδιον έΧεγχον^ άΧΧά 
ίραινομίνην. 
169α άντϊ τον μάΧιβτα δΐ δνναται ονμηΒΐ&ειν, η όντως• μάΧιατα δΐ 

^^ δνναται πεί^Βΐν εις τό αννΒπινενειν. 
170^ 14 έάν δΐ μη Ιάβη ό ύοφιοτής ... 

170Β δτι τό μΙν ^^π^ς τήν διάνοιαν^ άντϊ τον ον ηα^ά τήν διάνοιαν 
^^ εϊΧηηται αντός δήΧον πεποίηχε διά τον μετ' οΧΙγον ίχαχ^έντος τον 
^τί γά^ ίβτι τό μή ..." (νβ. 16) 
171α δείξας τοίννν αντονς μή χαΧως διαι^ονντας μέμφεται χαϊ άΧΧω$ 

^ Χέγων ,,οΧως τε ατοπον^\ 
171α όντως (διαι^ετιχως) δη των ί^ωτήαεων γινομένων άνάγχη η 
^^ η^ς τήν διάνοιαν η ηα^ά τήν διάνοιαν τοντέύτι η§ός τονΐΌ/ι»ιχ 
γΙνΒΟ^αι τονς ανΧΧογισμονς * τό γά^ πα^ά τήν διάνοιαν η άΧΧο έϋτίν 
η μή π^ός τό πράγμα ο διανοούμενος εΙ,^χεν 6 άηοχ^ινό μένος, άΧΧά 
ιέ^ος τοννομα «οιειο^αι τονς ϋνΧΧογιαμονς, ... γ^άφετεα χαΐ ον* 
τως• ,,άΧΧ* η διδόναι διαί^οιν*"* αμφοτέρων των γράφων τό αντό 
δηΧονύών. 
171α ενΰννει τον άξιονντα Χόγον χατά διαΙζΒύιν έζωταν χαϊ ηείζά τήν 
^^ διαΧεχτιχήν μέΟΌδον τήν άξίωαιν ποιούμενος, διδοΛχοντων γά^ έύτι 
τό διαι^ΐΐν ηοααχώς λή^^^^^ ^^ η^άγμα. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ δβΙιοΗα ίη δορίι. ΈΙβηοΙι. η 

λέγωρ ηοινα τά δοχονντα ηάαν $} τοϊς ηλίίατοίς ^ χοϊ$ <το-> 171 Β 
φοΐς. ' β 

,,9Τ€$1 τώνδε (τόνδΒ οοά. 1918) φαινόμενον^^ λέγ%ι τον μη %ατά 171Ι> 
το 6χημα νγιή, ,,πίχτά δϊ τ6 ηζογμα φαινόμΒνον*^ τον νγιή μϊν ηατά 18 
τό οχήμΛ ϋοκονντα όΐ ϋννάγεα^οα έ% των οΐ^χων του πράγματος, μη 
ανναγόμΒνον 91 άη έκίίνων, άΙΧά φαινομένως. 

' 6 μΙν γάζ γεωμέτ^ης %αΙ 6 'ψΒνδογ^άφος έ% των αυτών τζ γιω^ 172& 
μετζί^ συλλογίζονται^ 6 δΐ έ^ιατιχος ονχ ίχ των αντων^ άλλ' 6 μΙν 10 
δίαλεητίχός έχ των ένδοξων 6 δ' έζ^ιοτιχοζ ίχ των φαινομένων μέν^ 
μη όντων δέ, 

6 μΒτά τέχνης πΒίζάζων 6 διαλΒχτιχός, 6 δί τέχνην μΙν αγνοών 172& 
τά δ' ϊηόμΒνα Βίδώς έζίβτιχός. ^ 

^ Βοϋ^ηα άββιιηί ίη αοάά. , ςιιοβ ίοβρίοβΓβ ιηίΐιί Ιίβπϋ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΑΡΙ2Τ0ΤΒΛ0Υ2 

Ο Ρ Γ Α Ν Ο Ν. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Α. ΓΓΐιίηαβ 35. 

Β. ΜαΓείαηυβ 201. 

€. ΟοίβΙίοίαητιβ 330. ' 

Ό. ΟοίβΙίηίαηιιβ 170. (? ν. ρ. 11.) 

Ε. ν&ϋοαηιιβ 247. 

Κ να(ίεαητΐ8 209. 

Ο, Ι^αητεηϋαηαβ 72, 17. 

Κ. Υαϋεαητιβ 241. 

Μ. ΜαΓοΐαοηβ Αρρ. IV, 51. 

ΐν. I^αιι^6ηί;^αη11β 72, 18. 

Ρ. Υαϋοοητιβ 207. 

Τ. I^α11^6ηϋαI1η8 72, 12. 

α. Αη^βΙίοτιβ Ο, 3, 13. 

6. Αη^εΠοαβ Ο, 3, 16. 

ο. ναϋοαηηβ 1024. 

ά. £ατΐΓ6πί;ίαηΐ]β 72, 5. 

«. I^α11^6ηί^αι1τ18 72, 3. 

/. ΜαΓοίαητιβ Αρρ. IV, 5. 

ζ, I^αα^βηί^αηα8 71, 35. 

λ. Ματοίαηαβ Αρρ. IV, 53. 

ί. I^ατ1^6I1ϋαηα8 72, 15. 

ιη. ΑιιιΙ)Γ0βίαηιΐ8 9, 87. 

η. ΑιηΙ)Γ08ίαηιΐ8 I^, 93. 

ο. ΜαΓοίαοιΐ8 204. 

ρ. ΑιηΙίΓΟβίαιιιιβ Μ, 89. 

9. ΑιηΙ)Γ0βίαηιΐ8 Μ, 71. 
Βα8η66η8ί8 Ρ. II, 21. II ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. %βμωννμα λέγεται ον όνομα μάνον %οινόν , ό δ^ κατά ρ. 1 
τοννομα λόγος έτερος^ οίον ξφον ο τε άνθρωπος οίάί το 
γεγραμμένον. τοντων γαρ όνομα μόνσι^ Τίοινόν^ 6 δΐ 
κατά τοϋνομα λόγος έτερος • έάν γάρ τις αΛοδιδω τι ίότιν 
αντών ί^ατέρψ το ζωω εΐναι^ ίδιον ^κατέρον λόγον αίΐοδώόει. β 
ΰννωννμα δΐ λέγεται ων τό τε όνομα χοινόν καΐ δ λόγος 
δαντός^ οίον ζφον ο τε αν&ρωΛος καΐ δβονς. δ γάρ ανϋ^ροα- 
Λος καΐ ό βονς τίοινω ονόματι Λροόαγορενεται ζωον^ καΐ 
ό λόγος δε δ αντός' έάν γάρ αΛοδιδψ τις τον εκατέρον 
λόγον^ τι έότιν αντών ^κατέρω τό ζωω είναι ^ τον αντδνιο 
λόγον άίίοδοίόει, Λαρωννμα δϊ λέγεται οΰα άΛΟ τίνος δια- 
φέροντα τ^ί Λτωόει την κατά τοϋνομα ^ροΰψορίαν ^χει^ 
οίον α3ίδ της γραμματικής δ γραμματικός κοΛ αΛο της 
ανδρείας δ ανδρείος. ΐ6 6οάίοε8 ΑΒΌάβηη (/^, Α βΒ ιηϋίο^ ι ιηάβ α €ΐιρ. 8, ιιιιιΒηβάβιη 
Ιοοίβ αΙΕΟ). 

Ύ\1 9έΗα %ατηγο(^((3ίί ναΙ 1314 ΑπΛτο9 9 87, άί δέχα ηατηγο- 
^ίαι. ναΐ2^2, ηατηγο^Ιαι 9έχα η ναΐ2^7 ΡαΙαΙ 74, «β^ϊ των δέκα 
αατηγοζίών ΙΙτ^ 55 , α^χή ϋνν ^'ίφ των δέηα κατηγοριών ξ^ τοντο τι- 
νί$ Βπιγοάφουαιν οϋτως' τά η^ο των τόπων ναΙ 1021, κατηγοζίαι 
^το^ π€$Ι των δέκα γενικωτάτων γΒνών ναΙ 244 6ΐ € οηαίββο ήτοι. 

1α1 κατ οϋνομα β. — 2, 4, 6 6( 9 λόγος] λόγος της ουαίας οοίίί- 
ΰββ.οχοβρίο £, (}αί 4 6ΐ 6 οιηίβίΐ της οναίας. — 2 της ονοίας λόγος Ο, 
νβ 6 ίιΙβπΒ 1ΐ8ΐ)6ΐ ξ, — 4 χατά τοϋνομα οπι β. — αν ΑΟάέΗ. — α«ο- 
^1^^ τις ηη^ζ. — 5 «1 11 άποδίδωβί η. — 6 ο χατα τοννομα λόγος 
ΰοάίοββψ ^- 7 οίον το ζφον. 6 γά^ αν&^ωπος 6. — ο γά^ . . . βονς"] τού- 
των γάζ ^κάτΒ^ον η/, τορτωι^ γοί^ ^κατέ^ων Γβο α, τα ντο; γαο ξ. — • 
8 ο οηι 6.. — ζώα μ. — 9 ί« τβο Λ, οιη Α€αάξ, — 10 ίκατΒ^φ αυ- 
τών €ί:ξ, — 11 άηοδώ^Βί λόγον β". — 14 ο οιη βρ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 82 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

2 Των λεγομένων τα μίν χατά 6νμαΧοκί[ν Χίγεναι^, τα 
ό* άνευ όνμΛλοκής. τα μ\ν ονν τίοτά όνμΛλοκψ^ οίσν 
αν^ρίΜος τρέχει^ ανΟρωΛος ννκ^' τα δ' άνευ ύνμιίλοχης 
οίον αν9ρωίίος^ βονς^ ^9^χ€'9 νιοί^. 

» Των όντων τα μ\ν καθ* νίίστίειμένον τινός λέγεται^ 
ίν ύίίσταιμένω δΐ ονδενί Ιότιν^ οίον ανΟρίοΛος χαΟ^ νΛοτίειμέ^ 
νον μΙν λέγεται τον τινός άνΟ'ρώ^ίον^ Ιν νΛσκειμίνψ δϊ ονδενί 
Ιύτΐ' τα δϊ ίν νΚοκεψένφ μέν έύτι^ %α^' νίίοτιειμ^ον δΐ ον- 
δενος λέγεται (έν νΛοτίειμένω δΐ λέγω^ ο Ιν τιν^ μη ως μέρος 

25 νίίόρχον αδύνατον χωρίς είναι τον ίν ω έΰτίν)^ οίον ή τΙς 
γραμματιτιή έν νΛοχεψένω μέν ίύτι τ^ φνχζ^ κα&' νίώ^ 
κειμένου ^ ονδενος λέγεται^ καΐ το τϊ λενχόν έν νΚ^κειμέΛΗρ^ 
μ^ τω όώματί έύτιν {αΛαν γαρ χρώμα ίν ύώματι)^ τιαν 
ύίίοχειμένον δΐ ονδενος λέγεται ' τα δΐ καΟ•' ν^ίοκειμένον τε 

Ιί λέγεται καΐ ίν ύποκειμένω έύτίν^ οίον η έΛιύτήμη έν νΛο^ 
οίειμένω μέν ίύτι τ^ φυχζ^ καθ•* νίίοκειμένον δΐ λέγεται, 
της γραμματικής ' τα δε συτ ίν νίίοκειμένω έύτίν οντε καΟ^ 
νίίοκεψένον λέγεναι^ οίον 6 τις αν%'ρωΚος καΐ ο τ\ς ϋχαος* 

6 ονδίν γαρ των τοκϊύνων οντε ίν ύίίοκειμένω έότιν οντε καθ* 
ν^ίοκειμένον λέγεται, άίίλώς δΐ τα άτομα χαΐ %ν Λρι- 
ϋ'μψ οίοτ ονδενός νΛοκειμένον λέγετοα^ ίν νΚοτιειμένω δ% 
ϊνια ονδ\ν χαΜει εΐναι • ή γαρ τις γραμματική των ίν νΛο- 
κειμένω ίύτι. 

3 ^Οταν έτερον κα&^ ετέρου κατηγορηται ως καϋ^ νί(ο- 
11 κειμένου, ο6α κατά τον κατψορονμένον λέγεται, Λαντα καΐ 

κατά τον νΛοκειμένον ^η^'τβεται, οίον αν%'ρωΛοςκαχά τον τί- 
νος αν&ρώίίον κατηγορείται, το δϊ ζωονκσχάτονάνΟ'ρώιίον* 
ονκονν καϊ κατά τον τινός άνΟ^ρώΐίον κατηγορήΟι^όεται τό 
15 ξψον • ο γαρ τις αν^ρωΛος καϊ αν&ρωΛός ώτι καϊ ζψον. 

'% 

νίκα, τ^έχΒι άΗ. — 21 οΤον 6 ανϋ'ζ, ξ. — 22 ίί] 9ί γΒ ηβ. — 
27 τοντϊ τ6 ξ, — 28 π&ν /. — ίοτΐ τω αώμίχτι ^ξ. — 29 Λ %ϋΛ 
κ«^' β. — τδ οιη β. 8 Ιν*« αυτών ονδίν β. — κωλνΒΐ αυτών ΒΪναι €^, — β έύτϊ] μέν έατι 
€άΗ, Γ6ε Α^ έΰτί, χα^* ύποχΒψένου δΐ ούδΒνος Χ^ηται ΑΟΛίτ/'^Η, τ^ο Β* 
— ούδΒνος λέγΒται ονα ά. — ^ί^εται £ογΙ ρΓ οιη λ. — 10 χαΙτ οιη ζ. *— 
11 ηάν ίη νοοβ ηάνχα οοιτ Λ, τοιαύτα β, ταΰτα ιι, οπι ζ, — 12 οΓοιτ 
ο &νξ^^ωπο9 ^, ρΓ Ο. — «οητά ^ίηι Γ. — 14 τό ζωον ηατ'ηγο^βι^βΒναι 
^^§9*0 ζ. &ζα κ(ηηγο^9•. η, — 15 %αϊ άνξ^^ωπος οηι β. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. §Β 

. ΪΙδτ ίνέρων γ&^ χαΐ μ^ ώτ' άλληλα τΒναγμέρση; ξη- 
^€» τω ίϋδίί χαΐ «Ι άιαφορα/, οϊσν ξωον ζαΐ ίίίιύτήμης* ξφ^ 
ον ρίν γαρ διαφοοαί οίον τό τε η^ζον χαΐ το δίΐίονν χαϊ το 
Κττίρον χαΐ το ^ρνϋρον^ Ιίίι6τήμης βΐ ουδεμία τούτων* ού 
γαρ διαφέρει ίϋιότήμη ίί^ιΰτημης τω δίχονς είναι, των δέγε^ 
ντί άλληλα γενών ονδϊν χωλύει τάς οντάς διαφοράς εϊναι • 
τα γάρ έίίάνω των νη^ αυτά γενών τιατηγορεΐται^ ωότε 
ο6αι τον ΐίοτηγορονμένον διαφοραί εΐΰι, τοόανται χαΐ τον 
νίίοχειμένον ίύονται. 

Των ΐΛοτά μηδεμίαν όυμηλοχην λεγομένων &ία6τον ήτοι 4 
ουόίαν όημαίνει ή αοόόν ή Λοων η ίτρίίδ τι ή ηοϋ ή ^οτΙ ^κ 
*ιχ;εΐ(ί9αι ή Ι^νν ή Λοιεΐν ή Λαόχειν. &ίτι δΐ ονόία μίν ώς 
τνιίψ εΐίίεΐν οίον αν&ρωπος^ ΕΛαος * Λοόον δΐ οϊον δΐΐίηχν^ 
τρίίίηγν* Λοιον δϊ οίον λενχόν^ γρ(ψματιχόν' Λρόςτιδϊ 
οίον δίΛλάόιον^ ήμι(ίν^ μείζον Λσν δΐ οίον ίν άγορ^^ ένρΛ 
ΑνχεΙω* ίίού δΐ οΐονίχ9Ϊς^ ίΐέρνόιν* %είύ&αι δΙοϊονάνάτΐΗ- 
ται^ %α&ψαΐ' ^ειν δϊ οίον νΐίοδέδ^αι^ ωίίλιύται* ΐίοιενρ^ 
αίσν τέμνει^ %αίει* Λαύ^ειψ δ\ (Λοντέμνεται^ ΐίοίεται. Νιούτον 
δϊ των %1ρψίένων ιητνο μϊν %α^* €Ρύτ6 ίν ονδεμι^ χξχταφά^ β 
6ει λέγεναι^ τ^ί δ^ Λρος αλίή^λα τούτων όνμκλοχζτιατάφαόις 
γίνετεα.. αίίαόα γάρ δοχεΐ τιατάφαΰις ηνοι άλη9ης η 
'φενδής είναι * των δϊ χατά μηβεμίαν όνμΛλοκψ λεγομίνατν 
ονδ^ν συτε άλτι^ς οντε ψευδός ίύτιν^ οίον αν^ρωίίος, λεν- 
κόν^ τρέχει^ νΐίΐ^. . ^^ 16 ^τΒ^ογίνών ΑΒα^^ξ^ ρΓ ηΗ• — 18 γά^"] γ«γ αΐ ά. — οΓοιτ οιη 
Αβαη/ξ. — τό τ8 ητηνον καΐ πίζον ηαΐ τό δίπουν %αΙ ^ννδ^ον Α^ τό 
τδ πτηνον καΐ π^ξόν χοτΐ τό ^ννδ^ον %αΙ τό δίηονν €άΗ, τό τδ Λβ- 
ξον χαΐ τό ητηνον καϊ το ζννδζον %αϊ το δίπουν η. — 20 τφ] 
τό ά^ ρν Η, — γΒ οιη /. — 23 τον ρΓ βΐ ροβΐ] κατά το» η. — τοοαντα4 
οιη ά^Ι ρτ &. — 27 (άν οτα β, — 29 οίον οιη ρΓ Α. — γ^αμματικόν^ 
Χίυηόν β.^ 

2&1 ημίΰν οπι ιί, ρτ Β. — ίν Ανκίίψ^ ίν άγο^^ Αά&ηΗ, — ίν άγο^α 
το Α, οΜ ά. — Χν%ίφ.ά^ ρτ Β. — 2 χ9^ίς€άηη/ξ, — 3 ιΐΛοίίίνταί §•, 
ύποδΒ^'έΰ&αι (βίο) οογγ &. — υποδεδία^αι ωπλίσ^αι ΐοτί ρΓ ά. — ώηΐία^αι 

6 ^αντό η. — Ιν οπι β. — 6 ^ άποφάύίΐ οιη β. — τ^^ η άποφάοΒΐ 
Τ17 οοάά βχοβρίο β^ — άποφάοΒΐ λέγεται τ^ /. — 7 ^ απόφααις ροβΐ 
χίταφ. αάά οοάά βχοβρίο ο. — γίγνΒτοίΐ^η. — δοκεΐ ρο5ΐ χατάίξαδίς β, 
ρο5( αΐΐ άπόφαοις /• — χαταφ. χαΐ ^τίοίραας ΑΒ€ά/Η^ χαταφ. η άποφ• 
ηη§. — 8 χΛτά μηδεμίαν δΐ €* — *9 ^$1 Ιεν β, ού^Ιν ιι. — λευκός €/> 

6* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Μ ΧΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

5 ΟύόΙα δέ ίόην ή τινριωτοΐΊΐά τε %αί ιίρωτως %αϊ μά- 

Χι&αα λεγομένη^ η μήτε καβ"* νΛσίίειμίνου τινός λέγεαοΛ 
μήζ^ Ιν υΛοχΒΐμένψ τινί Ιύτιν^ οίον 6 τ1§ ανθρωΛος •§ ό τ\ζ 

15 ΐίίΐίος. δεύτεραι, δϊ ονόίαι λέγονται^ ίν οίς εϋδεόιν αΐ Λ((ώ^ 
τως ονύίαι, ί^ομεναι νη^άρχονόι^ τ&ντά τβ αάί χα τών 
εΐ&ών τσιήτωτ γεντι^ οίον δ τ\ς ϋν^ρω^ίος Ιν είδει μ^ν ώτάρ- 
χΒΐ τψ άνΟ^Λω^ γένος δΐ τον ε^ονς έόνΐ το ζψον' δεν- 
τεραι ονν αντοα λέγονται ονόίαι^ όΐον ο τε ανΟ^ωΛος χαΐ 
το ζωον. φανερον δϊ 1% των είρημένων οτι των καθ** νΛο- 

ν^τιειμένον λεγομένων άναγχίχΐόν τιαΐ τοννομα ικά τον λ6γον 
%ίχχΎΐγορεϊ6θχίΐ τον νΛοχειμένον^ οίον ό ανΟ'ρωίίος τία^^νκό- 
τίΗμένον λέγεται τον τίνος άν&ρωΛου^ ίίαϊ τίοτηγορεΐταΐ γΒ 
τουνομα' τον γαρ ανΟ'ρα^ον τον τίνος άν&ρώΛον χατψορή" 
(ίεις. κβά ο λόγος δ^ δ τον άν^ρωΛον χ«τα τον τινός αν- 

95 ϋ'ραίϋίον κανηγορηΟ'ήόετίη • ό γάρ τις αν&'ρωαος οίαΐ ανϋ'ρω^ 
Λος ίότι. ωότΒ καΐ τοννομα %αϊ δ λάγος ν,ατά τον νΛο- 
%ειμένον χατηγορηϋτΐό^αι, των ά' ίν νηοχΗμένω οντσ» 
ίηΐ μ\ν των Λλείύτων οντε τοννομα ονΟ-' ο λόγος τιαττ/γο-^ 
ρεΐται τον νηοκειμένον • έτ^ ένίων δΐ τοννομα μίν όνδ^ και- 

80 λύει χατηγόρέϊβϋ'αίΛοτε τον νΛοκειμένον^ τον δϊ λόγονάδν^ 
Ρίχτον^ οίον το λενκον ίν νΛοχειμένω ον τω ύχόματι χατή- 
γορεΐται τον νΛοχειμένσύ (λενκον γαρ όώμα λέγεται)^ ό 
6ϊ λόγος δ τον λενχον .ονδέ^ίοτε χατά όώμαιος χατψορη;•^ 
ϋ'ήόεται, τα ό' άλλα ίΐάντα ήτοι καθ"* νΛοκειμέναη^ λέγε- 

86 τΜ των Λρώτων οι^ι^κυί' η Ιν νίίοκειμέναις ανταΐς ίύτίν, τοντο 
δΐ φανερόν έχ των κα9•' εκαότα Λροχειριξομένων^ οίον το 
ξωονχατάτον άν&ρώίίον χατηγορεΐταΐ' ονκονντίάί χατάτον 11 ίΙ ΟΜ β, ρΓ^. — τ£ οπ» II. — 13 τΐ9ΐ οιη β. — ί] «αΙ ηβ• — 
β11 ό οιη β. ^ 14' έν] τα Β^η ίν ς. — 15 λΈγομ^ναι ονϋΐίχι νη^ — 
17 τον άν^(^ωπον ζ. — δίυτέ^ως η. — 18 Χ(γοντ€(ΐ ανται «. — τβ οπί 
β. — 21 το νποκΒίμΈνον ρΓ μ. — 6 οιη €α. — 22 Ιέγεταί] μ^ν λέγεται 
^^ίξ* — ίίαΐ οιη ρΓ Ο. — γ^ οηι ιι. — χαΐ ο Χογος ηατηγο^ηται χαϊ 
τοννομα ξ, — 23 τον] κατά το» ΒΟα/^άβα βΐ Α (^αί οοΓΓβχίΐ χοττά, χάί 
χατά τον η. — 24 ό^ βΐ τον οιη β. — αΐι ό οπί η. -— 26 έΰτι] έοτι χαϊ 
ζωον Οάβη/ξΗ, το ΑΒη, — καΐ ό λόγος χάί τοννομα α, — χατα οιη €. — 
χαΤ}7νο$εΓτα< τον νποχΒΐμΒνον /. — 27χατηγοζΗταίηΰ. — 29τον]χατ« 
τον ^. — μίν οιη η. — 30 ποτί' οπι Βαάβύ, γτ Η, — τον νηοχΒίμένον 
οπί βα. — 33 <> οηι ηα, — χατά] τον β. — χατά τον ΰωματος ηά^Η, — 
84 νποχΗμενον /. — λέγεται βηίβ 35 ^ ^. — 35 φανΒ^ον δ^ τούτο βΤ• — 
36 χατά τον άν^ωπον το ζφον €/€α. - ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓ0ΡΙΑ1, 8& 

τινός ύνΟ'ρΰίΛον ^(χτηγοοηΟ^όεναί το ζφον ' εΐ γά^ ζατά μψ 
6^ς των τυνων άν&ρίάίίσίν , σύόΐ κατά ^νΟρώΛόν 8Χ(ύς. 1> 
9(άΧιν το χζωμα ίν 6(6μαη' ούτίονν τκΛ έρ τννϊ όώματι* εΙ 
γαρ μήέν τινί των %α&^ ^καύτα^ σιΐάί ίν ύώμϋΐτί ολβις. 
ωύτε τα άλλα κάντα τ[€οι χαΟ^' νΐίο^Ημίνων λέγ^αι των 
Λρωτων ονόίών η Ιν ντίοκειμέναις αντιαζ Ιύτίν. μι) οι56ων β 
ονν των Λρώνων ο/όύιών άδνροτον των άλλων τι &ϊναι. 

Των 6\ δειη^ρων ονόιών μάλλον ονόΐα τρ είδος τον 
γένους * ϊγγιον γαρ της ίίρώτης αύόίας ίότίν. ί&ν γάρ αχο--^ 
ό^φ τις τ^ άρώτψ ονβίαν τι έότι^ γνωριμνότερον καΐ οίη 
χπότερον ώίοδώόει το ^ΐδος άποδιδονς ή^ερ το γένος^ οίον ίο 
τον τινά αν^ρωΛον άίίοδιδονςγνωριμωτερογ ΆνάιΐοδοΙη αν- 
9ρωαον η ξωον άαοδιδούς' το μ^ν 9^άρ ίδιον μάλλον τον ^ 
τιι^ος άνθ'ρώίίου^ το δϊ χοινάτερον. καΐ το τΐ δένδρον αΛοδι^ 
δονς γνωριμώνερον άΐίοδώβει δένδρον αΛοδιδονς η φυτόν. 
Ιη ΰί ιίρώναι ονόΐαι δια τ& τοις άλλοις αίίαύιν νιίοκεΐ- ^ 
ό9ηι καΐ 3ΐάντα τα άλλα κε^ά τούτων %ατψορεϊό9αι η 
έν τοηοΓΟίς είναι διά τοντο μάλιότα ονόίαι λέγονται, ως δέ 
γε αί ί^ρχύται ούόΐαι π^ρος τα άλλα ΐίάντα ^ονόιν, οντω 
κάί το ^Ιδος τίρός το γέμος ?χει• υπόκειται γαρ το ^ος 
τψ γένει • τα μίν γαρ γένη κατά των εΙδων τίοτηγορΗΤϋΛ^ 9ο 
τα ί^ είδη κατά των γενών ουκ αντιστρέφει, ωΰτε ηαϊέκ 
τούτίΰΡ τά είδος τον γένους μάλλον ονόία. αντών δϊ των εΙ- ' 38 το ξ, χβίτηγ./α, — πψος ρΓ οιη β. — %ατηγοζη9•ηβΒνοίΐ' το ξ» οιη €ηύ. 
ΛΙ ούτε κ/. — κατά] χατά του/, — 2 σώματι τινί ξ* — 3 μηΒ^ 
ίνά, ΓοΓίΛ. — '■ 4 ήτοι οιη β. — λέγεται Ληίβ 5 η ηξ. — λ^^βται ροβΐ ον- 
βίΛίβΟηοΗ, νώνπς. ονύιώψ το λ αΤιίΙοι^ιίβ ρ&αοίοηΐ^αβ. — Χέγ.•» . ύνιΐιων^ 
τούτων λέγεται ά, — 6 τ* των άλλων η/α. — ροβΐ είναι ΑΒΟαα^β/ αά- 
βαη( Ιιαβο: πάντα γάο τά αΙΑα ήτοι χα&* υποκειμένων τούτων λέγεται 
^ ίν νηοπειμέναις ανταΐς έατίν, ωατε μη ον(ίων των πρώτων ονΰΐών 
αδύνατον των αΧλων τι είναι, — 7 το είδος οναία α. — 8 γένονς έύτίν 
§γγ09ν' €. — 9 ααΐ ϋΐηειότε^ν οιη η; — 10 εΐδ^ς] είδος μάλλον ηβ, —ι 
άηύΒΛδονς ρο$ΐ γένος άΗ^, — ^'ΐίβ/. — οίον τον"] τον γαζ/*^ ^11 άηο- 
ίιδονβ βηίβ 12 η ^, ονη η» — άποδιδούς τις γνωζ. /. — αν άποδοίΐ^Ι 
κΜοδύαει αν €ψ άηοδώοει σ, άποδώΰει τις «ι. — άηοδοίη τις αν^^αοηον 
ϋι^• — αν^οωπον ... άΛθδιδονς\ οΙκει6τεφ>ν αν^^ωπον άηοδιδονς τι 
ζφονηβ, &νσ^9ονάΐίοδιδου9ηζφονν, — 12 άηοδιδονςη ζφφν €/^ — 
Μοδιδονς οιη β•. — μάλλον ροβΐ 13 «νΟ•^. β. — 14 γνωζ- «αί ι^ηπάτε-- 
αανάηοδ. €α. — οίν άποδοίη ί, — άηοδ ιδον ς.». δ ένδοον ρτ. οίο Α. .--^ 
ί ηζωται 
ίαα^ τάλλβί η, πάντα < 
Ι^γά^ πως το €/£Γ• "^ 2ύΜίηά οη Οιφ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΘΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

α&ν δύα μη ίΰη γίνη^ ονδίν μάλλον &ερσρ ^έρσν ον6ΐα 
έ0νίν' ούδίν γάρσΙκΗάΐΒρσν άίΐοδώόΗς κ«ι:ά αού τίνος αν- 

25 Ο^ώαον νόν ον^ρωΛορ άϋο&ιδανς ^ τίοχά ΐίον τινο^. ΐα^ον 
τον ϋίΛσν. ώΰαντως δΐ καΐ των ιΐ^ώ^ων ονόιών σνδ^ν μάλ- 
λον ίτΒ^ον Ιτέρον ονΰία ίΰτίν οιίδ^ν γάρ μάλλον 6 τΙς 8^-- 
ϋ'ρωΛος ονύία η δ τΙς βους. 

ΕΙκότως δΐ μετά τάς Λράίάς ον^ΐΛς μόνα των ίλτ- 

8ολα>ν τα «ίβΐ} %αϊ τα γένη δεύτεραν ονόίαι Αγονται* μόνα 
γαρ δηλοί την 3Τρώτην ουύίαν των τιατηγόρονμένων. %6νγάρ 
τίνα ανΟ'ρωΟον Ιάν άκοδιδψ τις τι έΰτι^ το {άν είδος η τό 
γένος άί^οδι>δονς οίκείως άαοδωύΗ χίά γνωρψΰίτερον ίώίήτ 
όει ανΟψΜον η ζψον άίίοδιδονς' των δ^ άλλων ο τι αν 

85 άίίοδιδώ τις, άλλοτρίως ϊύται άίΤοδεδωκως^ οίον λεν^ον Ί) 
τρέχει ή δτιονν των τοωντων άαοδιδονς. ωότε είχότως των 
άλλων ταντα μόνα ονΰΐαι λέγονται, £τι αΐ ήρωτ(α ονύία^ 
δια το τοις άλλοις αααόνν νηο%είθ9αι χνρΐϋίτατα ονύίαί 
ρ. δ λέγονται, ως δέ γε αί η:ρώναι σόύίαι Λρός τα άλλα ΐίάρτα 
§}[ρνύιν^ οντω τα είδη και τα γένη των ιΐρώίΐων ονύι^ Λρος 
τα λοιιίά ίίάντα Ιχ£ΐ* 'Λατά τούτων γαρ Ηαντα τ^ Λοι^ 
%ατηγορεΐται. τον γάρ τίνα αν^ρω:(ον έρεΐς γραμμαννκόν* 

$.ονχονν %α1 ^ίν^'ρω:{ον οιαΐ ζψον γραμματιχόν έρεΐς. ώβαν•^ 
τως δε χαΐ έτίϊ των άλλων. 

Κοννον δϊ οίοτά ηάύης ονόίας το μη έν νάφκειμ^^ 
είναι, ή μϊν γάρ Λρώτη ούόΐα οντε έν νΛοτιειμένψ ίύτίν 
οντε τίαϋ"^ νποχειμένον λέγεται* των δ^ δεντέρσϊν ού0ιων 

10 ^ρανερόν μ\ν %αϊ όντως οτι ον% εΐύΐν έν νΛοζειμένω. δ γάρ 
ανΟ'ροΜΐος ηα&^ ναοχειμένον μ^ τον τινός άν9'ρωίίονλέγε'^αι^ 2$μή] μίνμή β. — 24 γά^] γάζ μάλλον η. — άηοίΰόβΒΐ ηη. — 25 τον] 
^ τ•ν β. — 27 ετέρου οναία οιη β. — ονΒΐ Αβ/, — 28 οναία έφνϊ^ η 
€€ξ. -- ίΐβ] τΪ9 ίππος ή β. — 29 ί^] ονν β> — 32 τ^ μ^ν"] η »ο β.^— 
άπο9<β η. — 33 οΙκΒίότί^ον ηβ» — χαΐ] -και γ&ξ η. — 34 βίΛοδέΒσν^ ^ 
ίφον β. — ί? τι ξ. — 35 άηο6ω άΗ, — οίον η %Βνκ6ν β^. ^ 36 ν^Ζ'^^ 
^} "^9^X0^ β* — ταντα μόνα των άλλων €ηβ^^ μόνα ταντα των έλΙων 
η, — 37 Ιτ» ^^ αΐ η. — 38 νποαύΰΟ'αί παοι η,*•^ ρο8( ι^ανοκβϊφθβτι 6<1ι<1ί 
αάά: καΙ τα άλλα πάντα χατα τοντων ϋανηγο^ύβ^αι τι ίνανταΐ^ ΜΪναι 
ϋΐ δίβ ΚιιΒβΐ α, $βά τανταις ρΓΟ ανταΓβ, Ηβιη ^ ο^ιίββίβ ^ . . • €ίμ«». *-* 
%ν^ιώταται ηάξ. 

δβΐ νε οιη ο. — 2 ο^τω %αϊ *ά ζ, — ^γένη ηαϊ τά «ΓΛ/ ^• -^ "Κ 
λοιπά] άλλα ο. — 7*^ άπαντα €. — »1ΐ ηαντα «ίιΐβ 4 »βν β. — ~βντδ 
καΟ^ νποΐΛ. Χβν^α» οντΒ ύν νποι». 4βτίν ηβ. -^9 τ;9»οκ. τίνος λέγτται^, — 
ΙΟονχ ΒίοΙν"} ουδεμία €, ουδΒμίνέύτϊν η^ ^ΤΐΟ.^^\ΙΙ^Β^αίνοΧοτφίΜ. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓ0Ρ1ΑΙ. βϊ 

έρ ύίίοκέψίρψ δΐ ουχ ϊατνν' ού γάρ ^ τψ %νΛ άν^ζώΛφ ό 
&ρΟψ}ΜΟς ίύΐίιν. ώόαντως 6ϊ χαί το ζφον ιαχ^ νιίσκΒίμέροΌ 
μ^ λέγ^τοί τον τινός όν&ροίΛον^ ονκ ^ΰτι όϊ τό ξωον Ιν 
τω ηι^Ι αι^θ'ρω^τω. ίνι 6ϊ των έν ν^οχειμένω δντων τό μίν 15 
όνομα σνδίν τιωλνεί ηαττ^ορΗΰΟ'αί Λοτέ τον ύίΜίειμένον^ 
τον δϊ λόγον άδνρατον. των δϊ δεντέρωνούόιώνίΐατηγορείΓ' '• 
τοΛ χαΐ 6 Χογος %ξχχά τον νκοταψένον καΐ τοννομα* τον 
γάς τον άν^φόί^ον λόγον χατά τον τινός άνΟ'ρωτίον χατη- 
γορήύΗς^ χαί τόν^τον ζφον ώύαύτως, ^6τε ούχ &ν εϋη ή βο 
ονόία των Ιν νΛοκειμίνφ. ονκ ϊδιον δΐ τοντο ούΰΐας, «λ-* 
Χα %αί Ύΐ διαφορά των μή ίν ύΛσκειμίνω έότίν. τό γαρ ' 
ίίεξόν Λ«1 τό δίΛονν καθ-' νΛονιειμίνον μ\ν λέγεται τον αν- 
Ο'ρϋί^^ον^ίννΛοτιειμένψ δϊ ονκ ϊύτνν* ού γάρέρτψάι^^ροίίΤω 
Ιύτϊ το δίάονν η τό ηεζόν. %αΙ ό λόγος δ\ %ατη[^ορεΐται ό 26 
τής διαφοράς^ οιαΟ^ ον αν λεγψαι ΐ} διαφοράς όΐύν εΐ τό 
η^ζόν ΊΜχτά άν&ρωΛον λέγεται^ χαί ό λόγος ό τούΛεζοϋχα- 
νηιγορηε^^εταιτοϋ άν&ρώΛον ΜζόνγάρέΟτιν ό ανϋ'ρωΛος. 
μή ταραηέτω δϊ ήμας τα μίρη των ούόιών ως ίν νιίο- 
χπμένοις όντα τοις ολοις^ μι] ίίοτε άναγκαβ^ώμεν ονχ ον- βο 
ύίας αντά φάΰηειν είναι* ον γαρ οντω τα ίν νίίοχειμένφ 
ίλέγενο τα ώς μέρη υπάρχοντα & τινι. 

^Ι^άρχει δΐ τάίς σύόίαις χαΐτάΐς διαφοραΐς τό ιίάντα 
ΰννσητέμως άιίό τούτων λέγεό^αι. πα6αι γαρ αΐ &ιί αύτων 
%ατψορίαι ψοι %ατά των ατόμων χατηγοροννται η νχχχα 85 
των ειδών, από μίν γαρ τής πρώτης ονύΐας ουδεμία ίότΐ 
%ανηγορία' %αχ ίτοδενός γαρ ύπσκειμένον λέγε^ναΐ' των δε 
δευτέρων ονΰιών τό μΙν είδος κατά τον άτόμον χατψο- 12 ονν] ΌνδενΙ υ. — 14 μΙν οιη β. — 15 ίέ] ίέ καΐ β", οιη 
€. — 1ί) ποτέ κατηγο^ΐϊΰ&αί η, — τον υποκειμένου «οτ^^ ^. — 
Π ίΐΐΐ 5ί] δέ γΕ ηιι^ — }^ γτ ηαϊ] τοϋνομα καΐ η. — κατά οιη β. 
— η&Ι τοϋνομίΐ υΐΏ η. — 20 ύοαύτως οιη βΤ, ρΓ η, -^ ωϋτε οογτ 
η, — ή ύίπ ϊίλίΡ, — ονοία οπι β. — 21 το ντο της ουαίας^ ρΓ Α. — 

«ααΤτα ΐλπα:^ Λ'^ΙχίΜ»^ ^η-ιιυη^ν . 9.9. ηΐΊτηΜϋΐιιβΜίΛν η. — ΤΟΙ το ϋίν €• ~~ 
μ^έ^η ^, ^ 34 αη"} τ& άν €ΰ. — - άπ αυτών Α, — 35 ρΓ κατά οπι β. — 
^] ^ η(ά η, -^ 36 τής] τών ατόμων β. — κατηγορία έοτΐ β. — 38 των 
ίχτόμων υ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 8Θ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

ρεπΓΟί, το 9ϊ γένος ιβαΐ χβητα τον Βζδονς%αίχατά τονά$ύμθΌ. 

1» ώόαννως δΐ τίάί άί διαφοράί χαΐ τμιτά των ίΐδών χαί ^ϋΛά 
των ατόμων χατηγοοοννται. χαΐ τον λάγον δΐ Ιίίιύέχονται 
ΰί ΐί^ώτοξ, ονύίΰΛ τον των εΙδων χαΐ τον των γ^νων^ «αΐ το 
^ος δΐ τον τον γένους * ούα γαρ χατά τον ΧΛΒτηγορονμένον 

6 λέγεται χαΐ κατά τον ι^^τίειμένον ^7}Οι^0^ίναι. ωΰϋρύτως 
δΐ χαϊ τον των διαφορών λόγον ίαιδέχεται τά τε έίΦηί χα^ 
τα άτομα, ύννοίννμα.δέ γε ψ ων χάίτόννομα Μοινον 
καΐ ο λόγος 6 αντός^ ωότε ηάντα τά άιίοτώνονύιών %ώ( 
τά άΐίό των διαφορών Οννωννμως.λέγετ^ι.^ 

10 Πάόα δϊ ονύία δοκείτόδε τν 6ήμαίνει/ν. Ιίύ ^άν ονν 

τών Λρωτων ονΰιών άναμφιΰβψψον τιαΙ άλτ^ές έότιν οη. 
τόδε τι ύημαίνει (ατομον γάρ χαΐ %ν άριϋ'μφ το δηΐούμετ- 
νόν ίΟτιν^^ τών δε δευτέρων ονΰιών φόίΐνεται μ^ν ομοίως 
τώόχήματι της Λρούψορίας τόδε τι ύημαΐνειν^ όταν €2*5 

16 αν9ρωί(ον η ζωον^ ον μήν αληθές γε , αλλά μάλλον ίέοιόν 
τι ύημαίνει ' ον γάρ εν ίύτι το νίίοχεΙμε:νον ωύΛερή ΐίρωτη 
ονύία ^ αλλά κατά ίίολλών ρ'ανϋ'ρώΛος λέγεται %αί το 
ξύχον. ονχ άίΤλώς δΐ Λοιόν τι ύημαίνει ^ ωύ:^ερ το λενχόν. 
ονδίν γάρ άλλο ύημαίνει το λενκσν άλλ^ η Λοιον. το ίέ 

20 είδος %α\ το γένος ηερϊ ονύίαν το Οόιον αφορίζει * βίρ^ 
γάρ τίνα ονύίαν ύημαίνει, έαΐ ΐίλείον δϊ τφ γένεν ί} τω είδει 
τον αφ)οριύμόν ^ίοιεΐΐοΐ' 6 γάρ ζψον εΐί^ών ΐαϊ Λλειον'ίίερΐ'' 
λαμβάνει η 6 τον αν&ροΜ^ον. ^ 39 τίαϊ οιη η, — τών Βιδών χ. κ. τών ατόμων «. — άνομου χ. «• 
τον §ίδονς β. 

31)1 ίΙ οιη β. — 8βο %α\ οιη ΑΒο/, — 3 ον^Ιαι τον οιη ^. — β/- 
(ίών βΐ; γ^νών Ιοο πιαΐ ηιι. — τον 1)13 οπι ιι. — 5 Χίγ^ται οπι β. — %αϊ\ 
ηάντΛ καΐ ΛϋξΗ, τοοαϋτα κο?1 άηη/, — κατηγοζη^ηϋΒται ιι. — 6 επι- 
δέχονται ξα. — τά τΒ ΒΪδη Βη, ΓογΙ ρΓ ά, — τά ΒΪδη καΐ] καΐ τά 6ν6' 
ματα β, οιη α. — 7 γΒ οπι Α, — τίοινόν οιη 6. — 8 ρΓ ο οπι α. — 
ώϋτΒ καΐ ηάντα άΗ. — 9 τά άπο οπι η^α. — τών οτα ^, — ύνναό- 
ννμα /. — 10 τ< οηι II. — 11 άΧη^έατατον οτι €. — 19. ΰημαΙνΒϊν ^τ ξ. 
— 13 τών δϊ] έπΙ δΐ τών ΑΟΰ/ηυξ. — 14 τόδε] 5γ* τάδε β. — οημοα- 
νΒΐ β. — ΒΪπίβς^, — 15 χβ άΧη^ς ξ, — Ιΐί λέ,^Βχαι οπι Ο*. — 18 τι 
οπι ηιι. — 19 ονθ^)^ ιι, ονδΐ}. — αΧΧο'\ αΧΧο τι β/. — Αενχον] 6νμ§Β' 
βηκος β. — ί τό ποιόν β. — ονδΙν , . . Χενχον το ηΐβ Λ. — 20 γένος καϊ 
το ΒΪδος Οβ. — 21 δηΧοΐ οναίαν β. — 22 »όΐ€Γται] Βΐπάν ηοΐΒίται Ίϋ^ 
ρτ ά, — 6 οιη ξ, — γάζ οπι β. — πΧέον ιι. — πα'^αλάμβάνΒί Αξ^* — 
23 ^ οπι β. ' * ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 89 

^21ίη^}|€& ^1 Τίίίς ουί^ς χάί το μη/δΐν αντάίς ίνάν^ 
τίον είναι, τ^ ^^ρ ^ροότ^; ονΰίοί τι αν είη ίναντίον^ οίον τφ 25 
τνΛάνϋψ^δίψητψτινΙζψφ; ονό^νγάρέύτια^ίναρνίον. ονδέ 
γε τψ άν9ψόηψ η τω ζφψ ονΟν ίΰταν εναντίον, ονκϋίιονδΐ 
γης ονϋΐας τούτο, αλλά γαρ ΐίαΐ ίηί' άλλων Λολλων^ οίον έίΛ 
τονήοόοϋ' τφ γαρ όΐί^ει η τρίΛηχειονδέν έύτιν εναντίον^ 
ούόέγετοΐς δέχα^ ονδίετων τοιούτων ονδενί^εΐμήης τοΛο^/ν 80 
τψ ολίγω ψαίη εναντίον είναι. η το μέγα τψ μιοιρφ. των 
6ϊ άφωριβμένων Λοΰών ονδ^ σάδ^νΐ ίνανάον ΐύτίν. 

/ΙοηΛ δϊ ύ^ ονύία μτ^ ίαιδεχέύΙ&αι το ) μάλλον, ^αϊ το 
ψτόν^ λέγ(ύ\ δ1.ονχ οτι^'άυ0ίαιθν0ίας όνοι ϊΰτι μάλλον ού0ία 
χαΐ ψτύρ ρνύία (τοΛ)τό μ^ γαρ ^ψάι οτι, ϋοίην}, άλλ^96 
δη Ιχά&Βη ονΰία τοϋΟ'^ οΛερ ϊβτίν^ ον λέγεται μάλλον ^ ' 
ψτον. οίον ει ίύτιν αννη ήονύΐα ανβψϊχΛος^ όνκ ^τ^ίιμάλτ- 
λορ χαΐ ψτόν αν&ρωΛος^ άντε αντος ^αντον, ορτε έτερος 
έτερον * ονγάρ έύτιν έτερος ίτέρονμάλλον αν&ρωίίος^ ωόιίερ 
το.λενχον έτερον Ιτέρον μάλλον έύτιΜνχόν^ καΐ χαλον £?€-? Ρ• ^ 
ρον ίτέρον μάλλον τ^αλον^ χαΐ ψτον λέγεχαι^ χαΐ αι^ . 
δί αύτον μάλλον %άί ψτον: λέγεται^ οϊον το 6ωμα λεντ- 
τίον ον μάλλον λενκον εΙνάι λέγεται νΰ-ν η Λράάρον, ηάΐ 
9'ερμον ον μάλλον 9ερμ6ν%άΙ ψτον λέγεται, ή δέ^ γέ ονύίξΐί β 
ο^\ν μάλλον %αί ήττον λέγεται * συδέ γαρ αν&ρωήος μάίτ- 
λον νυν αν&ρω:ίος η Λρότερον λέγεται , ουδέ γε των αλλίον 24 ίναντίον ^τα2β η. — 25 ΙναντΙοψ ΒΪη β. — 26 3 • • • ίψφ\ V 
τό ζωον ρϊ Ο, οιη β/ηιι. — ου6^.,• ίναντίον οπι δ. — γα^ οη ¥β, 
ρΓ Ο. — έατιν] Ιοτιν άλλα χ«1 /. — 27 η] ουδ\ η» — ^ύτιρ ΐνμν' 
τΙον\ εναντίον ^ατίν β, οιη ^. — 28 τοντο της ουαίας Αφ — τ^β οιη 
Α. — άλλα] ϊϋτιν άλλα αβ^. — γα^ οιη β^α. — 29 το Λ. — ^ τφ 
τζίηηχει Ο, οπι Β1>ά/Ηηυ, — γ$ αοΐβ ββς τών/η^.οία ΑΒαΙάΗ. — 31 βί-• 
ψοί (ναντίον α. — (ΐέγα'] μέ^ος ρΓ «. -ττ 32 ονίίΐΊ ο^δεν ο. — Ιοτιν 
ίναντίαν ονδενΐ ξ. — 33 ονκ βηη^ — 34^ ρΓ ονβία οιη 6. — ονσ/α χαΐ 
ήττον οπι €§. — 35 ^ΐ' οπι 6. — 37 ο£ον. ..ςτΓον οπι ιι. -<— αντη 
άοΜ. — ι| οπι α. — ονα/α ο αν9'(^, η. — ^ατι Οηα, 

4α 1 ίοτιν βηίβ ^τΒ%ον €η%ΐ€}ξ* — ίβτί\ Ιατ* καΐ ήττον /β, γο Α, τ- 
χαΐ τίοΧον . . . λέγεται, οπι €, — 2. χαλόι^. οπι β. — καΐ . . . λέγετα^, οπι η. «^^ 
λέγΒται] κίχλον ^. — 3 ά^ οπι β. — ^αντρνηβ^. — λ^^^εται οπιβ.^— 4 λίτ 
γεται Ηναι β. λ— βίναι οπι η. — 5 ον οπι β. — ^Βομον ροβΐ ίττον Λ*, 
0Ό$Ινΐ, 
ΒϋβΜηύΗ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ . Μ Κ^ΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

σόϋν^ οΰα ίΰτίν ούόία. ωΰτΒ ουκ ϋν Ικυδέχοι^ο ή ούόΐα το 
μάλλον τίάί ψτον. 

10 Μάλιύτα δϊ ^ιοι^ της ονόίας όοκέί άραι τό ταύτον χαΐ 

%ν αριθμώ ον των έραντίωρ ιΐναι δεκτιχόρ^ οίον έητί μϊν των 
άλλων ονχ αν Ιχοί τις το τοιούτο α^ΟΒί^ίγκΗν^ ο6α μή , 
άόίρ ουβίαι^ ο %ν αριθμώ 3ν των ίνίχντίων δίοίτνχόν έ(5τ§ν^ 
οϊον το χοωμμ^ οέΰτιν %ν καϊ τειύτον τω άρι^μ^^ οι^ ^τΜ 

16 Λ^νίίον χαΐ μέλαν , ονί^ ή αύτη ^ραξις %αϊ μΙα τψ άριϋ'μψ 
ονοί ϊύται ψανλη %(ά όηονδαΐα' ώΰορύτως ύϊ χώ, έύ 
των αλλσίν^ οΰα μή ^Ιύιν σόΰίαι. ή δέ γε ονόία %ν χαί 
τοίύτον άρφμώ ον δεητιπον των ίνσντίων έότίν^ οίον 6 τΐβ 
αν&θω$ιίος^ εις χαΐ ο αυτός ώτ, ότϊ μ\ν λευκός σά δΐ μέ- 

2θλας γίνεται^ %αί θερμός ίΐαϊ 'φνχρός^ ηάί ψανλος ιαά 
όίίΜνδφΛος. ίίά δΐ των αλλοίν σύδ&νός φαίνεται το ιτο&αίν 
τον^ εΐ μή τις Ινίόταιτο τόν λόγονχαί τήν δό$αν φάόπων 
των τοιούτίον εϊναι δ&ίτι%ό. δ γαρ αντος λόγος άλίβτ^ 
Τίάί "φενδής είναι δοχεί^ οϊον εΐ άλτ^ς εΐη 6 λόγος το χα- 

26 9η6θ'αί τινα^ όναύτάντος αντοϋ 6 αυτός ούτος λόγοςφενδής 
ίόααι. φϋαύτοις δΐ χαΐ ίδά της δόζης^ εΐ γαρ τιςαλψΐΟ'ώς 
(δ^άξοι τοοίο^ηοΟ^αίτινα^ άναύτάντος &ότον φενδως δοξάύει^ 

' την αύτην ^ων ΛερΙ αντοϋ δόζαν. εΐ δέ τις %άί τοντο ί$α^ 
ραδέ!)^ο^ άλλα τψ γε τρόίίψ διαφέρει^ τα μίν γάρ έηί 

90 των ονϋιων αυτά μεταβάλλοντα δεκτικά των έραντίων ΙύτΙ' θ ονδέν] ϋν&έν Α, ου6\ ίν ^, οπι ρΓ ύ, ονδίν ίύται η, ^-^ ή οναία 
Ότ οπι ^. — 9 κάΙ το ήττον €η/ξΗα1>ά€, — ρο8ΐ τ^ττον Λάάΐϊ η : οίη 
Έότί δΐ 0^61 τοντο ΐδιον της ούϋίας το μη ίπιδέχΒϋΟΌΐ. {χυτην το μάλ• 
Χον καϊ ήττον, χαΐ γά^ το ηοαον ονχ επιδέχεται το μάλλον «αΐ ι^τ- 
ταν• — 10 δοχεΊ βηΐβ ίδιον Οβ. — 12 ονχ] ονδενός ηα€^. — το τοιον- 
-το] τοντο β, οιη Ο βΐ ρτ Βάη, — τοιούτον Η. — π^οαενεγχείν ηβ, — 
13 έατιν ονοία Οη^• — 9ν οτη β»-^ δεητίΐών των ίνεεντίων ηξ, — 14 τ^ 
οπι Οι. — έοτι €β/, λέγεται η. — 15 οϋ^' €έΗ* — τφ Γογ* ρΓ οπι Ίι, — 
16 ον% άβΐη. -^ ίύτι «. — 17 Ζβαι Αά. — §6τιν/η, — ονσία 秕. «— 
ταΰτόν χαΐ^ν β. — 18 οίοιϋ'μφ] τω άζ, ε/'ξ. — δεητιτΐη €Η, — ^^ 9ε^ 
μός γέ τιαΙ η, — φανλος τε γίνεται καΐ €έΗ, — β1 ουδαμώς β. — 

22 μή &ν τις ^^ μή 5§α τις €βΗ, — ίνίΰταται €βΗ , η ίηο©η. — 

23 τοιούτων] εναντίων €ά€/Ηη, τοιούτων εναντίων βρ. — αληθής 
τε καΐ Όηηβ^Η, — 24 δο%εϊ είναι ΙΟαιη^. — τ3] τον 5*, οπ* €^ Μ: ρΓ λ. — 
25 ονιτσ^ 6Π1 ϋβΚα. — λόγος ροβί ^ενδής ύ^Η, οπι ηα, — 26 5ν ^. — ^ 
άληξ^Ις ^.-—27^ δοξαζί] β, δοξάζει β, ρΓ η. — τθ] τον ξ. --'ψΒνδος Γ. -^-^ 
δοξάοει] 6 αύ^ος ούτος δοξάζει ηΗ, — 28 τήν] 6 τήν ζ, — Μχωΐ^ 
οπι β. — δήη, — 29 ηα^ίχοιτο ϋ, ^ 80 τόαρ ένανζ, δείίχιηάεΐύι βτ.— 
εΐοί οοΓΓ λ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 91 

φυχρόν γ&{^ Ι» Ο'^ρμοι; γίνόμενον μενφΛίν (^ήλλοΐαηαι 
γάρ') τίάί μέλαν 1% λενκον χιώ ό^ξουδίφν έχ φανΧίτυ. ώύ^ 
«ύ%ως δ\ ταά (ίύ χώρ αλλοίΡ &ία6τον Λν%ών μειαβολήν 
ΰη[όμίνσν %ώρ εναντίων ύ&ατιχόν ί(Ηι/ιτ. δ δϊ Χά^ «αΐ ή 
δό^ αιτΜ {άν άχί/ρψα ιίάντ'ρ ιίάηως διαμίρΗ^ τον δΪΒδ 
ίί^άγμ€α;ος τίίΛ^ουμίνον το Ιμαντίορ ΟίρΙ οντά γίρ^ζο^' δ ^ 
γα^( λόγος δίΰίμένΗ 6 αντδς το 'κα^ήΰ&αί τνι^ τον δί Λρά^ 
γμοΜς χιψψίηος δά μ^ ιτληβ*^ &ά δϊ "φ^νδης λέγ^^τοί. 1^ 
ωόοντως δϊ χαΐ ίαί της δόξης, ώύτε τψ τ(^ΟΛψ γε ΐδιορ 
αν ^ τής ούόΐας το πατά τψ ίαντης μ^αβολψ δΒχτιχψ 
των εναντίων άναι. £ΐ δη τις %αί ταύτα ααροάχοηο^ τον 
λόγσρ ηαΐ τψ δόξαν δίχτιηά των ίναντίων άναι^ ουκ ^τ^νβ 
αλικ^Ις τούτο, δ γα(^ λόγος %αί η δόξα ον τω αντά δίχε- 
6ίΗχί η των εναντίων άναι δΒΧΖ^ά λέγεται^ αλλά τψ ΛΒρΙ 
&ερόν τι το αά^ος γΒγ&ηίό&αι. τφ γαρ τδ Λραγμα άπα 
η (1^ ΒΪραι^ τοντω ιμΛ δ λόγος αλτ^ς ι^ "φίνδής άναι λέ* 
}«ΜΜ, ον τφ αυτά δεκτίχά είναι των εναντίων. ά^Χως γαρ ίο 
αι^ΰΐρ ύίί^ ονδίνδς οντε δ λόγος πΜηΐται οντε ή δόξα^ ωΰτε 
ονκ αν εϋη δε^ιχά τξ&νίναντίων μηδενός έναντοΙίςγννομ^Ηίν 
ηάΟχϊυς. ήδέγε ουϋία τω αύτη τά Γάντια δέχ^αΙίαι^ τού^ 
τφ δεχΧΜίίη των εναντίων είναιλέγεταΐ' ν06νν γάρτκάνγίειαν * 
δέχεται ^ οίάί λενχόνψα χαΐ μελανίαν' κα2 ίκαάτον τώνίΒ 
τοαοντων ^χντή δεχόμενη των ίναντίων είναι δεκτιτί/ήλέγοίαι. 
ω6τε ίδιον αν ονύίΛςείη τδ τούτον χο(1 %ν αρι^μψ ον δεχνν* 31 γίν6μ899Ρ €άύι. -* μβτ^/}«1Χ€9τ Βμ. — 32 ρτ ιαχίοιοβ••** 33^- 
το Όξΐιη, — 34 τον Ιναντίον η. — ΙστΙ ^ηχίκον €ξΗ, — 56 τά 4ναν' 
τ/α ϋβΚζ. — 37 ο οιη β. — το] τον β. 

41)2 ρο5ΐ γΒ ϋΐατα ηηίιιβ γ6Γΐ)ί €, — ^£ 6ΐ γΒ οιη 6. — 3 αυτής 
€έΗ. — ί δέ β/^9 οοΓΓ Γη. — καΙ αηΐβ τις α, οιη βη. — ταντα οιη β. — 
ηα^έχοιτο β. — τον οιη η. — την δο^οίν %αϊ τον λόγον αη» — δ ^εχ^ιχά] 
φάαηειν δίκτιπά η, — έατιν^ Ιστ* δ^ ηα, ρΓ Ο', ΓογΙ ρΓ Β. — 6 ί«ά6- 
χϋ'αι η. — 8 το ροδΙ τι οιη Αβ/^ ρΓ α. — γΙνΒΟ^αι €&, — 9 τοΰτο 
Αη, ονίέποτΒ ο^χβ α. — ο οπι ^ — 12 ονκ αιτ] καν β. — γιγνοαέ- 
νον η, — 13 ηά9•ονς ρΓ οπι η. — γΒ οτα β, ρΓ η. — αντην ηβ. — ^ΒχΒ- 
σθα4 Ιζο^ ^ν 6. — 14 ΒΪναι, οηι ηβ. — 15 έπιδέχΒται λ. -* 16 αυ- 
τή η. — 17 ον«/α( αν β. — ^£x^^x^^ν /^α. — δΒκτικΙίν ... 18 ίναντίων 
ρο^ μΒταβολήν /ζψη$. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Ν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

οών ϊί^α τών Ινάν^ων ζατά τήν^ Βόννης μΒΤϋ(βο3^ν: ί(Βθί 
μίν ονν ονόΐας τούανζα ύζτ^^. 

β Ί\ϊν 6ϊ ίίο6ον ιτό μέν ώνι διχοοίόμένσν^ το δΐ ΰυνΒΤ^^ 

21 ««ι το :μ^ίκ9•έ6ίν ίχόννων Ορός άλληλα των Ιν βρυτοιβ 
μορίων ΰννέύττρίΒ^ το όε ονζ 4ξ ίιόντφρ &έύιν. ^6τι δ^ δίϋ>τ 
ριύμένον μίν οίον ^ίρίϋ'μος χαΐ λόγος, ΰνν^χΐς δ^ οίον γρο^-^ 
μη ί:ίίφόνΒΐα6ωμα^ ϊ%ι δ\ Λαρά ταντα. χράνος χαΐ τ6- 

9β ^τος. των μ\ν γαρ τον άριΟ'μον μορίων ούδίΐς έ&ιιι χοινος 

ορός, Λρ08 ον όυνοΛτει τα μόρια Μντόν^ οίον τα ιίέντ^ ύ 

ϊι^τιτών δέκα μόριον,Κρος οτι^δέί^ 'ΖΌΐνόνορον όννά^^τΒΐ τά 

ηΙέντΒ ΐίΟί τά ϋέρτΕ, άλλα διωρκίταΐ' %ίά>%α τρία γ^ κϋΛ 

. τα ΐΛτά ΰίρός σόδένα χοΐι^ ορον όννάιίτ^' σύ$ όλως αν 

80^01$ ί^ άρι%μον οίόινόρ ορον λαβένν των μορίων, αλΧ 

άύ δίωριόται * ίΒ&τε 6 μϊν άρι&μος των διωριύμέναϊΡ Ιότύν* 

ώΰαντΰΐίς δϊ %αΙ δ λόγος των διφριρμ:^ν€3ν ίΟτίν. οτι μ\» 

γαρ ίίούόν ίότιν 6 λόγος, ΐρανερόν * χεαίαμ^ρ^τξα γαρ όνλ^ 

■ λαβ^ ^^αχείψ %€ίί μαηρ^. λέγω δέ αντόν τον μετά χρω- 

86 νής λόγονγιγν^ΐΒνον. ιίροςοι^δέναγάρτιοινόνοροναντοντά 

μόρια &ννάπτεΐ' συ γαρ .^τι ποι/νος ορός ίίρος δν αΐ &νλλα^ 

βαϊχίυνάατονύιν, αλ'ίΐ ίζάύτη διώριΐύται αρνή χα&' αννην* 

ρ. 51} δ^ Υ9^ψί^ή Ρ^^^ήζ ί^'^^^ν' ^ι γαΐρ λαβ&ν χ<ηι^ οροψ 

1 9Τρός ον τα μόρια αυτής όνροΛτει, 0τιγμήν, 9^α^ της έ^-; 

φανεΐας γραμμήν* τα γαρ τον ίίίαίέδψ>; μόρια -Λρός τννα 

ΧΟΕΦ^ ορον όυραΛτει. ωΟαννώς δ^ τιαϊ ΐ^ά τον ύοίμιετος 

Β^οις αν λαβείν τίοινόν ορον, γραμμψ η έΛιφόνειαν, Λίρος 

α τα τον ό(6ματος μόρια ΰννάπτει. ΐύτι δ\ %α\ 6 χρόνος 

όαχϊ δ τόίίός των τοιοντωΐ^ • δγάρ ννν χρόνος όννάιΐτει ίίρός 

τε τον ΛαρεληλνΟ'ότα καΐ τον μέλλοντα, ^ά^^ι; ο τόίίος των 18 των ίναντίων εΐνεα ξ, — χατά] καΓ χατά β. — Ιαντον Β, αν- 
της ΓΛ. — ^^^^^ ^^"^ ^^9^ *•"• — ^^%^ • • • ^^^ήο^ο» οιη ^. — 19 ονν 
ονα ίΐιιΛ..— 21 τα μίν €άε. .— αντοΐς. €6άΗη. — 22 νφέατηαί β. — 
τα Α€ά0α. — ^1 οιίκ Βϋύβ/ζΤι. -^ 23 οΓον όιη ή. ;— καΙ ο λό^οί Ο. -^ 
οίον οχή ΑηηάέΙ>α* — 25 κοίναο^ ^, — 27 μό^ια ξ,' — ούδένα γαο'αοί- 
νον Βά, ρΓ^α — 28 άλλ' άίίξη, -^ γί'^ β^β, όπϊ α. -- 99 ονδίνοί γ» 
κ. &. ~ οϋτεπ. — 30 ίχοις άί^ ίπ β. — λαβεΊν' κοίνον ο^ον δ»». — - 
ο^ον τοΤί. — 31 άεϊ όχη ΑΒ. — '' ^2^έ6τΙν οτη β. — 34 μαΐί§ά ηαΐβζά' 
χΒΐά €τΜ. — 35 γινόμΒνόν ηάΤι, τανούμενον 6; — τά. μο^ια αν'τόυΊώ', 
*- '36 ϊοτι, . . . οί^ο^ χοινό ν λοιβύν ο§ον β. 

5α1 ΰυνΒΐίς ΟηβΗ, — έοτιν'οιη β. — 6 ον'ζ!Η, ην η* — 7 τ$ 
οηι Αη, ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. Μ 

ύνήχΰν ^6τί' τόφ^ν γάρ τι/ι^α τα %ον δώματος μόρια χα- 
%ίχει^ α αρός χινα χοΜ^άν δρον ΟννάιίΤΒΐ' σνκσνντίάίτά του ίο 
%ΟΜαυ μόρια^ & χα^έχει &ιά(ίτορ τώρ τον ΰώματος μορίων^ 
αρος τοτ αύτον ορον ΰύνώίτει κρός 8ν χάί τα του 6<ίμα^ 
τος μόρια, ωάτε όυνιχης αν είη χαί 6 τόηος * αρος γαρ 
{τα χοινον ορον αύτοϋ τα μόρια όυνόιίΤΗ. 

^Ελι 6\ τα μ\ν 1% ϋ'έόιν Ιχόντων Λρος άλληλα τϊΒΡ ^ 
Ιναντοΐς μορίων όυνέόττρίΒ^ τα δΐ σν% έξ ίχόντων 9έ6ί/ρ^ 
οίον τα μίν της γραμμής μόρια &έόι/ν ^χπ ίΐρος αλληλά: 
&^€^ΰτον γαρ αντων χεΐταίδίον^ χαΐ ξχοις αν δι^χλαβάν χάί 
οΛοδονναι ου εκαότον κείται ίν τψ ΪΛίΛίδφ χαϊ αρός ^οΐ-, 
ον μόριον των λοιιίών όυνοΛτει. ώόαύτως δϊ καΙ τά^ 
του έΐίιηέδου μόρια θ'έόιν ^ει τινά * ομοίως γαρ αν άίίοδο- 
^η Τούτον ον ιαΐται^ ^αΐ Λοΐα όννάρίτει ^ρός άλληλα^ 
ίΐαϊ τα του άτίερεου δΐ ώύαύτως^ καϊ τα του τόαου. έιά δί γ$ 
του* αρι&μου ουχ αν ^ον τις ί^ΐιδεΐζαι ως τα μόρια αγτον 
946ι/ν τινά ί^ει Λρος άλληλα η χεΐταΐ ΛΟν^ η άοΐά γβ 3β 
9ίρος άλληλα ύυνάητέι των μορίων, ουδί^ τα του χρόνον^ 
ύίίομένει γαρ ουδίν των του χρόνου μορί(χίν • ο δε μή έύτνν 
ύίίομένον^ Λως αν τούτο Ο'έΰιν τινά ίχοι; άλλα μάλλον 
τάξβ,ν τινά βίίιτοις αν ^ειν τψ το μϊν Κρότερον είναι τον 
χρόνου το ό' ί^τ^ροι^. χαϊ έιίΐ τον άρι&μου δι ώόαντως τψ βο 
το ^ρ Λρότερον άρι^^ΐ^Ο'αι των δύο χαϊ τά δυο των τρίτ- 
ων χαί ούτω τάζιν τι/να αν ^<η, ϋ'έΰιν δ^ ου ιίάνυ λα- 
βοις αν. χαί ό λόγος δΐ ωσαύτως ' ονδίν γάρ ύιίομένει 
των μορίων αΰτοΰ^ άλλ' είρψαί τε χαϊ ουκ ϊύτιν ίτι τούτο 
λαβείν^ ωβτε ουχ αν εϊη Ο'έόις των μορίων αύτοϋ, εϋγε μηδίν 86 
ύΛομύνει. τά μϊν ούν ί% θ'έόιν ίχόντων των μορίων όυν- 
ίΰτηχε, τά δΐ ουχ ί^ έχόντσϊν 9έΰΐΛ^. 

Κυρίως δΐ ιίούά ταϋτα μόνα λέγεται τά είρημένα^ 10 τοϋ ρΓ οπι ά, — 13 ϋννΒχΙζ €^λ• — 14 ^να ονα €. — ΰννάπτει 
τα μόζια ΟΛ. — 15 ^1 οτρ ί»/^β. — ιί^ χαΐ τά €Η. — 16 ίχυτοΤς ά^ηη. — 
Ι{ ονχ Ο^, ^0Γ^ ά. — 17 ξχοί ΑΒ, γτ €Η. — 18 ξχοί αν Χαβεΐν β. — 
19 Λον β". — ^\ αν οπι ά, — Ιχα<Γτον άηοδ, β. — 23 βΐΐ τον το Λ, 
οπι ά. — 9έ νε οοτγ η. — 26 τά] γε τά β. — 28 τινά ροβί ξχοι €Λ, 
οη 6. — άλλα] των μορίων άΐλά βη. — 30 ίπϊ οιη 6. — τω.., των"} 
τ^ Λζότε^ον ά^ί9•μήααι το ^ των β. — 91 το^ν βηΐβ των η. — 39 αν 
τβνα βη. — ίχιιι β. — 33 3^ οπι β. — 34 Ηι αηίβ Ιοτι η, οη β. — 
36 βνψέατηκε την μορίων €η. — ^ 37 ^ξ ανχ (^Ίμ. — 38 ταντα πόΰα ι^• ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Μ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

τά δΐ αΧλα ιίάννα χατά ϋνμβφψίός* Βίς ταντα γάρ ώ^ρ^ 

1> βλίΛοντες χαϊ ταλλα αοόά λέγομπ^^ ξϋαν Λολν %6 Χ^οχσψ 
Χίγηαι τω την ίίίιφάρειαν ίίολλ'ήιρ είναι^ %άί ή ίίο£ζβ>ς μαχρά 
τψ γε τον χρόνον Λολυν εΐναι^ χαί ή χίνηρις Κολλγ^. σν γά^ 
χάΟ'^ αυτό ίκαύτον τούτων αοόον λέγετΜ. οίον ίαν ώίσδι^ω 

6 Τις Λ06η τις ή Λραξίς ί&νι^ τψ χρόνψ ορΐ£ΐ, ίνιαν6ΐ4ώχρ*'η 
οίηίο) Λως αΛοδιδονς. τμϊ το λενχόν Λοόόν η άίίοδιϋονς τ^ 
έίίίφανεί^ οριεΐ' οόη γαρ αν ή ίανφανεια ^, τοαοντσ» χχΛ 
το λενχον ψήβεις είναι, ωότε μόνα χνρίως Λο6α χοΛ^ αυτά 
λέγεται τα είρημένα^ των βΐ αΧλων ούδϊν αντο χαϋ'^ αύτό^ 

10 άλλ^ εΐ αρα^ χαχά ανμβεβτριός. 

^Ετι τψ αοόψ σύόέν Ιότιν ίναντίον. ΙλΪ μ^ γαρ των 
άφωριόμένων ψανερόν οτι ούδίν Ιύτινίναντίον^οΐοντψόιιη^ 
χει ^Ιτριπήχει ^τ^ ^^ον^ί^ ^ ^^ τοιούτων τινί' ούί^ 
γαρ ί(ίτιν αντων ϊνίχννίον^ εΐ μη το ^ίοΧύ νω όλίγφ 

16 φαΙη τις εΙΐΗ}ίΐ Ιναντιον τ} το μέγα τψ μιχρψ. τούτων δϊ 
ουδέν έΰίτι Λοόόν άλλα μάλλον των η:ρός η ' σόδ^ γαρ αυτό 
χα%^ αύτο μέγα Λ^€τηι «^ μιχρόν, αλλά τψ δίρος ίίερον άν^^ 
φέρεόϋ-αι^ οίον δρος μ^ μιχρον λέγεται^ ^ΥX^ος δί μΒ* 
γάλη τψ τψ μίν των ομογεΛ^ών μείζον' είναι ^ το δ^ ίλατ-* 

20 τον των ομογενών, ουχονν Λρός Ά^ερον ή άνοχρορό^ έίίείε^ 
χαϋ^ αύτο μιχρον η μέγα ίλέγείο^ ούχ αν ηοη το μ\0 
δρος μιχρ^ έλέγενο , ι^ δέ χέγχρος μεγάλη, αάλιν έν μίν 
τ^ χώμ*^ φαμίν ίίολλονς άν9ρωΛσνς είναι ^ Ιν ^ΑΟι^αις δ\ 
όλίγονς ΛολλαΛλα6ΐους αύτων δντας^ χαΐ έν μίν τ^ ο&^ 51>1 βλέπονης χ«ΙαΧΖΐί β. . — τα αΧΧα Η. -- β ίηόαη 6. -<- ο^Γ} 
9•{1η β. — ίνιαυΰίαν η, ίνιανβιμίμ Αη, — 6 καΐ. . . άποδιδούς οιη β. — 
7 αν ΒΪη η έπιφ. η. — 8 το• οιη Λ. — φηϋΈϋν Α/^ φήαη λιία, οο^ττ €1 
ψηύιν ηηΕ. — αν &η(β εϊναι &άΙ ^. — κν^ίως οιη κ. — ηο€ά ηοΟ• 
ίχυτα] %αΙ Ηα&' αντα ηοαά Αβ^η ύΐ η οπιίββο χοτί. — ^αντα ξ. — 9 τά 
εί^ημένα"] ταντα μόνα /. — ' ^&1ν ηηΒ. — αντο οπι ΑΟάϋ/Η. — κα^' 
^αυτοξ. -* 10 β/] ^ ΑΒΟίβ/Ηηη^, γτ ά. — κατά οιη ψτ Αα, — 11 ον- 
^Ιν η. — ίναντίον έαχίν η, — έπϊ , , . ίναντίον οπι β, — 12 αν9^νϊ^η. — 
13 ί] ί τω βην. — ου^Ίν 6η. — 14 {χυτοίς η»/, αντςφ ^, οπι α. — 
αι^τωΐ' έΰτι,ν ηίώ/, — μη^ μη αοα Α/^. -- τφ όΐίγφ τΑ πολύ α, — 15τΐ9} 
τΐβ αν βη, οπι ιι. — τον ρΓ ί. — μέγαν /> ρΓ Β, — μ^*(ίφ ^9 /• "" 
16 ον9•ίν η, — των] μάλλον των υ^ξ, — αντών β. — 17 τω οπι βΐϊΜ. — 
αναφέρεται βηΐί. — 1 9 τω το μίν εαη. — μείζων ρΓ Β, μείζον οογγ Β, 
μείζον ά€η^ ψτ €α, μ^ίζω ί^ οοττ^€α,,. — είναι μείζον ν. — Ελαααορ ή^ 
έπ (λαττον β. — 31 μίγα η μιη^ον η, — το οπι ν. — 23 ηοΙΧον^ φ«- 
μ^ρ I1|{,.,^.— 24 η9Χλαπ}^^0ΐον9 (οιτ Η^ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓ0ΡΙΑ1. 8β 

Μ^λίΙοι^, ίν δ^ ^ ^Βάτρψ όλίγονς αολΧφ Λλ^Ισνς &ννας: 26 
ϋί το {1^ δΐΛίηγ;ν %αϊ τ^ίΛνξκν χώ, &(αύζον των τοωντωρ 
αοόσν <$7ΐμίχίνίΐ^ το δϊ μέγα η μιχρόν ού ότ^μαίνΗ Λοόοφ 
ολλάμάύύνΛζόςτί' ικρός γαρ Βηρσρ ^ΚύρΗταί το μέγα 
χαΐ το μιτίρόν. ωύτε φανεοον οτι ταύτα των ίΐίρός τι ί(5τίν. 
^ ϋν τ€ ηβ^ ^^ ταντα ηο6α ζΐναι έάρ τε μη τι^^, ονη βο 
^ιν αννοΐς ίναντίον ουδέν ' ο γαρ μή Ιύτιν αντό χαβ'' αύτο 
λαβέϊρ άλλα ίίρός ?ί(ρον αναφέρ&ταν^ Λως αν φαΙη τις 
τούτψ τι έναντίϋν; ίτι δ\ εΐ Ιΰται τό μέγα %ώ, το μιΐίρον 
εναντία^ ΰνμβήόεται το αντο αμα τα έαπχντία έίΟδέχεΟ^α^ 
χαί οντά ^αννοΐς είναι εναντία, ΰνμβαίνει γάρ ηοτε αμα 96 
το αύτο μέγα τε χάί μικρόν είναι * &π γαρ ίίρός μϊν τοντο 
μξκρόν^ 9(ρός Ιτερον άέ το αυτό τοντο μέγα. ω6τε το αύτο 
τιαϊ μέγα χάί μιοιρόν χατά τον αντον χρόνον είναι όύμ- - 
|}α^ * ωότε αμα τα εναντία ί:(ιδέχε6&αι. άλλ^ ονδϊν δοκεΐ 
αμα τά εναντία έηιδέχεόϋΌΐ^ οίον Ιίά της ονόΐας' δεχτι^ψ.6 
μ^ν των εναντίων δοχεΐ εΐναι^ αλλ* ούτι γε αμα νο<ίΗ τΐίά 
υγιαίνει. αΛΛ' ονδί λενχόν χαϊ μέλαν έότίν αμα. αλλ* ούδΐ 
των άλλων ουδέν έότνν ο αμα τα εναντία επιδέχεται. χφΛ 
αυτά δ' ίαντοΐς &νμβαΙνει εναντία εΙν€ίΐ. εΐ γάρ έότι τό β 
μέγα ιψ μιχρω εναντίον^ το δ* αντό έΰτιν αμα μέγα χάί 
μιχρόν, αυτό Ιαντψ ^η αν εναντίον, άλλα των άδννάτων 
ί(Ηΐν αυτό ϊαντω είναι εναντίον, ουχ ίβτιν αρα τό μέγα 
τω μιχρω εναντίον^ ονδΐ τό ιίολν τω όλίγφ. ωότε εΐ χαΐ 
μή των ίίρός τι ταΰτά τις έρεΐ άλλα του οοΰου^ ουδίν^ο 
Ιναντίον ίξει. 28 το οιη ν. — ^' 29 καΐ] η «, οτη ρΓ Ό. — τό οιη ρΓ Οι. — 
30 αν ρΓ «. — τι&^ί'ή η. — οντά βιήι, — 32 άναφύζοντα Λ, ρΓ Οη<ί, 
αναφέρονται ρν Β. — φα(η τις] ί!!ή ίηώβ/Ε, — 33 β^ οιη €η. — 
ίατι ηβ. — 34 τάναντία η, έναντίον'ύ. — δέχΜ&αι β. — 35 Λοτ? ροβΐ 
$6 άύτο 8βά άβΐ η, οιη β/. — 36 τε οπι βιι., — ίϊναιοϊπ τρτ Β. — 37 ρΓ 
το] νβ ι*. — 38 ρΓ χαϊ . . . είναι] μικ§6ν είναι καΐ μέγα χατά τ. α. χ^' η. — 
39 α<: 6. ^ • 

βα2 είναι δοηεϊ αβ. — ουχϊ οογγ η. — οντε αμα η. — - νοΰεΐ] νο- 
ϋείων Η, νοβεΐ τις η. — 3 άλλ' . . . αλλ* οπι α. — άλλ' Βίβ οπι τίηβ. — 
4 ον^Ιν η. — έατιν ο οπι η^α. — τάναντία η, — δ (χντοΐς Β, — εί- 
ναι εναντία ά, — έϋτι οπι /, — 6 5* οπι /^, — α/ι*οτ] &μα καϊ Βηαξ^ 
%αΙ /. — τιαϊ οπι ιΐ. — 7. αντό] %αΙ αντο ϋάβ^Η. — αν εϊη ηξ, είη 
αν είναι Η. — άλλα .. , εναντίον οπι λ — 8 τι βηΐβ «Γναι αάί η^, ροβΐ 
είναι Α}. — 9 ε/ χαΐ] "^αν η. — 10 των οπι β. — αντά /. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ §β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

Μάλιόνα Λ ή ίνσνηάίτις τον Κύβου Κζφ τον τόίασρ 
δοχΒΐνκόοχενν. το γαρ ανω τφ %άτω ^(χντίον τι^έαόί^ τιΙ^ 
Κρος το μίύον χώςαν χάτω λέγοντες όιά τό ΛλεΙΰτψ νω 

15 μίόψ ϋιάύταΰίν χρός τα κέρατα τοϋ τνόίϊμόν ύναι. έοΙτίοχΗ 
δΐ χαί τον τών άλλων ίΐΗχντΙων ορυΰμον άαο τούνΰ3ν ίΚι^ 
φέρειν^ τα γαρ κλέίότον άλί/ήλ(αν δίεότη;κότα των ίν τφ 
αντψ γένει εναντία ορίζονται. 

Ού ύοκέί δΐ τό κοόον ίΚιδέχεόΟ'αι το μάλλον χώ τό 

20 ήττον , οίον τό δίκηχν • ον γαρ ώτιν έτερον ίνέρον μάλλον 
δίκηγν ' οντε έίά τον άρφμον^ οίον τα τρία τώναέντε οόδ^ν 
μάύχίν ηέντε η τρία^ ονδϊ τα τρία των τριών, ουδέ γε 
χρόνος έτερος ίτέρον μάλλον χρόνος είναι λέγεαϋΛ. ονδ^ έκϊ τώρ^ 
είρτημένων δλως ουδενός τό μάλλον καΐ το ψτον λ^ετεα^ ωύτε 

86 χαΐ 10 Κοόόν ονκ επιδέχεται τό μάλλον χάί τό ήττον. 

"Ιδιον δΐ μάλιύτα τον Λο^ον τό ϊ6ον τε χαΐ ανΐ/6ον 

* ^λέγ&^αι. ίχαΟτον γαρ των είρημένων αοόών ϋβον τβ 
χαΐ ανιΰον λέγεναι^ οϊον ύωμα τοΛ Ϊ6ον χαΐ ανιάον 
λέγεσαι, χαΐ άρι&μός κάί ϋβος χαΐ ανιόος λέγεται χαΐ χρόνος 
οιαϊ ϋι$σς %αΙ αναίος: ώΰαντως δϊ χβΑ Μ των άλλων 

90 των ^^έντων ?κα&νον ίδον τε καΐ ανιόον λέγεται, των 
Ά λοικών ο6α μτίι έότι Κοόό^ ον κάνν αν δό^αι ϋΰον 
%^^%αΙ ανιόον λέγεβΟ'αι, οίον ή διά&εύις ον κάνν ϋβη τε χαΐ 
ανιαος λέγεται^ αλλά μάλλον όμοια ^ χαϊ τό λεντών ίΰίον 13 ^0x^1^ ίϊναι η. — τφ] τ6 6, πζ6^ νο ή, Μ^6ς τόι^ £ — 14 τ^] 
τήνγτΑ• — τώνμέβωνβ. — Ιξί 9ίάαταβίν τον μέαον α, — 16 έραντίον 
ψτ Α, — 18 ϋιωζίξονται (βίο) β•. — 20 ρΓ το οιη Α, — 81 ονά* έπΙ 
Α/ξηη, — τον οιη Ε, — ονδίν . . . τ^ία γτ οιη β•. — 22 ηέντ^ -η} τά Α^ 
οιη ΟβΗάηΕ Αηώτο8 ^ 87 Ματο 211 , ηέντε ΐ] ιηατβ β*, βαρΓΑ γβ α. — 
τ^/α] τοία λέγεται σι*, τολτ^ ^ τ^ία λέγεται η ΑηΛτο9 β 87, ^ τ§/α λέ- 
γεται Μψο 211, τζία των πέντε λέγεται διι, ββά των ηέντε οογγ η. — 
α1( τ^^α^ πέντε Αϋάβ^ΗηηΕίώ Ματο 211. — γελγεο αΙη^Β^ οη ΑΟάοΗ.^— 
23 χιόνος ΌΠ1 διι. — είναι οιη ιιιι/^. — 24 όλως βηΐβ το /, οπι Χ^ — 
25 ρΓ %αϊ οιη ϋ/, ρΓ η. — 27 ποαων] ποαών τιαΐ ΑΟ/'βη^. — τε οπι 
φΐζΐι, — 28 οΓον τό οώμα ΐΰοντε καΐ α, οχηΑπΛτοί ή 87 ίάατο 211.— 
ϊύον %αΙ ανίΰον"] α^ιΌ'μό^^, %αί ά^^ιϋ'μος Ματο 21 1, οιη ΑπΛτο^ $87. — λέ- 
γεται ροβί 56(ΐανιαος /^ ΑηιΙτο8 ^ 87 ΜαΓϋ 2 11. — 29» καΐ ά^ι^^μος %αΙ 
χιόνος καΐ ιι, ηαΐ χιόνος κ^Ιά^ι^μο 9 ηαϊ/, — χαϊ αηΐβ Ι,ΰος οπι6ί?.«- Χέ~ 
γεται . . . οίνιαος οιη 6η^. — χαΐ ο χιόνος αη, — %αϊ χζ.-" ανίύος 
οιη 6. — 29 1> άνισος] ,μνΐ0ο$ λέγεται η. — &λλων οπι ιι. — 30 ίχαστον 
ΒΏϊο λέγεται δη. — τε οπι 6> — 31 μη έβτι] έότιν ον €άΊι^ έατι,μη ηιι.— 
96ξαιεν Μανό 211 άα\ 6όξ^ €η ΑηΛτο8 ^ 87. ^- ϊΰον τε %αϊ ανί" 
ϋον ΑΒΟΒβ/^αΙιη, — 32 ον ηάνν αηΐβ λέγεαϋ'αι ηα , αηϊο λέγεται 6. — - 
τε οιη ιι. — ίαη . • . &νΐύος] τι €. — 33 όμοΐα τιαϊ άνομοΐα α6, οογγ ιι. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. Οΐ 

τ€ τιαϊ ορι^ον ον ηάνν^ άλ£ ομοων. ωόη τον αοόσν μα- 
λίύνα αν Βΐη ΙΧίξΌν το ΐόον τε %άΐ ανιΰον λέγε09αι. 86 

Προς τι δΐ τα τοιαύτα λέγεται^ δόα αυτά αΚερ ίΰτίν 7 
Ιτ^ροη' είναι λέγεται^ ^ οΛωόονν άλλως αρος ί^ερον^ οίον 
το μείζον τονΟ^' οαερ ΙΰτΙνίτέρον λέγεται • μεΐξοντινόςγάρλε" 
γ^αι μείζον χαίτοδιπλόύιοντονϋ^ οαερέότίν ίτέρον λέγεται* 
τίνος γαρ δυίλάόιον λέγεται, ώύαύνως δϊ χαΐ οόα άλλα Ι> 
τοιαύτα. Ϊ6τι δϊ χαϊ τα τοιαντα των ίίρός τι οϊον έξις όιά- 
9ε6ις αΐϋί&ΐίΐβις έαιότήμη 9έ6ις. Λαντα γαρ τα είρημένα 
οντά αΛερ Ι6τ\ν ετέρων είναι λέγεται καΐ ονκ άλλο τΐ' ή 
γαρ ^ς τίνος ίξις λέγεται καΙ ή έίίι6τήμη τινός Ιίίιΰτήμη δ 
ζαί ή 9έ6ις τίνος &^<Τι$, καΐ τα άλλα δΐ ώόαντως. ΐίρός τι 
ονν ίότίν δόα αυτά αίίερ έϋτίν ετέρων είναι λέγεται^ η οΛωύ- 
ονν άλλως Λρος έτερον^ οίον ορός μέγα λέγεται ιίρος έτερον 
Λρός τι γαρ μέγα λέγεται το δρος- χαΐ το δμοιον τινί δμοιον 
λέγ^αι , χαΐ τα άλλα δϊ τα τοιαντα ώόαντως Λρός τι λέ- ίο 
^^£^1». ϋυη ό^ χαΐ ή ανάκλιόις χαΐ ή ότάόις κάί ή τια- 
ϋ'έδρα &έόεις τινές^ ήδΐ&έόιςτών Λρός τι. το δϊ άνακεΐ69^(α 
η ^ότόν(α η καΟι^ό&αι αυτά μϊν ονκ εΐόΐ 9έόεις^ Λαρωνύ- 
μως δΐ άηδ των είρημένωρ ϋ'έόεων λέγεται. 

^Τίΐόρχει δϊ καΐ έναντιότης έν τοις Λρός τι, οίονιβ 
αρετή καχίφ εναντίον^ ίκότερον δν των ^ρόςτι, καϊ έαιότήμη 
άγνοί^. ον ίταόι δϊ τοις ίίρός τι ναάρχει το εναντίον 
τψ γαρ διιίλαόίψ ουδέν έότιν εναντίον ^ ονδϊ τψ τρι^ίλα- 
όΐψ^ ονδϊ των τοιούτων ονδενί. 

^οκεΐ δϊ καί το μάλλον καϊ το ψτον έ^ιδέχεό&αΐίο 
τα Λρός τι- δμοιον γαρ κάί άνόμοιον μάλλον καϊ ψτον 
λέγεται^ καϊ ϋ0ον κάί άνιόαίτερον^ ίκάτερον αντων των :ίρός 

34 η οιη ηηϊ». — ηάνν"} ηάνν λέγεται ΟάΗα , πάνυ ίαον τβ καϊ 
&9ΐαοΐβ ΙέγΒται /. -— άλλ'] άΧΧά μάλλον φ -^ 35 τ« οιη 6β. — 36 τοίά- 
δί η. — 38 ρΓ λέγ, . . . μΒίζον] ίτέ^ον τίνος μίΐζον λ^γεται^ β. — μίϊζον 
οιη Οί/ξΗηη, -^' μείζον λέγεται μλ, — 39 Ιτ. λεγ. βηΐβ τονϋ•* ηη. 

6Β1 διηλάοιον"] ϊτέ^ον διηλ. β. — 2 τοιάδί βη. — 3 πάντα] τ αν- 
τα ιΙ. — - 4 ταΰ&' απβ^ ι2, τονϋ"* οπε^ β». — (ϊναι, οτη η, — 5 λέγ.] 
ΒΪναί λέγ. €. — 7 ΒΪναι ρτ ονα η. — 9 η^ός] ο^ος ηοός η. ~ ρΓ το 
οιη /. — ' τινϊ] δέ τινι /. — 10 •1ί τα οπι β. — 11 Ετι άξΚ^ β/σΐ ξ^ 
το Α. — αϊ δ\ ^ΒύΒΐς ζ, — άνα%έκλι^αι οογγ -<#. — 14 η^οΒί^νμένων 
λέγονται ϋ'έύΒων ο. — λέγονται ^. — 16 α^Βτ^ κακία €, — δν ρο»ΐ 
τι €η. — τών] αυτών η. — 17 ίναντία υηά^χΒΐ β. — 19 ονδΒνϊ] 
τ»«1 €η€. -— 20 ρΓ καϊ οπι β. — τ6 οη η. — 21 καϊ άνόμοιον ονα. η, — 
82 άνίΛαίτΒ^αν'] ανιΰον μάλλον χαΐ ήττον λέγεται ΑΒ€ά/ξΙίΜ ε( η ηαί 
Ι. 1 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 08 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

ηζν' τό ΤΒ γάρ δ^ιοΐΌν τυνϊ ομοισν λέγ^αι χαΐ τό ανιΰον 
ηνί ανιόον. ον χάντα δΐ ίίΐιύέχΒταί το μάλλον τίαϊ τ^ττον 

85 %6 γαρ διΛλάόιον ού λέγεται μ&λλορ χαΐ ψτον δυίλάόιον^ 
ούδϊ τών τοιούτων ουδέν. 

Πόντα δΐ τά :ίρός τι ίίρος άννιότρέφοντα λέγεται^ οίον 
δ δούλος δ^ΰΛότον δούλος λέγ^αι καϊ δ δεόχόνης δού- 
Βολου δΒϋΐίόνης^ %αΙ τό δι^λόόιον ήμΐόεος διΛλόοιον τίάί τό 
ημιΰν δυίλϋίβίον ήμιΰν^ χαΐ τό μείζον ίλάττονος μάξον 
%αί τό ϊλαττσν μάζονος ϊλαττον. ώόαντως δ\ τίάί έίύ των 
άλλων ^ ηλψ τ^ ΐίτώόπ ΙνίοτΒ διοίόει %ατά τψ λέ^ν, όΐον 
ή ίίΤίΰτήμη έΛιΟτψον λέγενία έίαότήμη χαϊ τό έοιότψόν 

86 ΐίίιύτήμ'^ ύίιύτψόν^ %αί ι) οΧΰ^Ύβις αΙύΟ^ψού αϋα^ηόις χαΐ 
τό αΐ69ψ:όν αΐό^ήόπ €ίϊϋ9Ίί][νόν. ου μψ άλλ^ ένίοτίονδόξβί 
άντιότρέφειν^ έάν μη οίτίείως ίίρός ο λέγενϋο, άίίοδο9^, 
αλλά διαμάρνι^ ο αΐίοδιδονς^ οϊόν τό ητίρ^ έάν οΛοδοθ^ 
όρνιθος ^ ονα άντιύτρέψ^ι όρνις ίίτ^ρού. ον γαρ οίτιείως τό 

ρ. 1 Λρώτον άΐίοδέδοται χτερόν ορνί&ο^ ον γαρ ^ δρνις^ ταύνρ 
τό Λτερόν αντού λέγέτΜ^ άλλ' ^ Λτερωτόν έΰτΐ' ίίοϋων 
γαρ καΐ αλλ^ϊρ ίίτερά Ιΰτιν, δ ονχ «ίσΐν 0(^ι9Ές. ωόΤΒ έάν 
άιίοδοΟ"^ οίκείως^ καΐ αντιστρέφει^ οίον τό Μερόν Λτεραυτον 
6 Λτερόν τιαΐ τό ιίτερωτόν-Λτερω Λτερωτόν. ενίοτε δε καΐ όνο- 
μαχοιίοιεΐν ίΰως άναγκαΐον^ έάν μη κείμενον ^ ρνομα ΐ(ρός δ 
οίτίείως αν άίίοδοϋ'είη^ οίον τόΛί^δάλιονηλοΙονέάναί^οδοΟ^^ 
ουκ οΙκεία η άΐίόδοόις γίνεται• ού γάρ ^ ηλοΐσν^ ταύ- 
τ'^ αντού τό ίίηδάλιον λέγετ(α• ϊύτι γάρ ΐίλοΐα ων ονχ 
ιο?<?η Ληδάλια. διό ούκ άντιύτρέφει* τό γάρ αλοΐονού λέγε- 
ται ηηδαλίου ίτλοΐον. άλ)ί ϊύως οίκειοτέρα αν η άαόδοόις 
εΓη, εΐ οντω αως άιίοδοΟ^είη^ τό Ληδόλιον ΛηδοΛιωνού Λτ^ 

ρΓ Καίιυίΐ ανιαον χαΙ ίόον, — -Ποι^ οιη ΑΒ€άζΚηη• — 23 το ανίύον 
τινί &νιβον] τό άνόμοίον τινί άνόμοίΟΨ Αά/ξΚ^ β ρηυ8 ΗαΙιαίΐ το άρι^ 
ΰαίτ(οον τινϊ άνιααίτ^^ν^ τά άνιββιίτΒΟα Ιτέ^ων τίνων ϊύων άνι^ίίΐ- 
τΒ^αο 6ϊ ΌΓ η «^αί Ιη8 ανίβα οοπτ, τό ανάμοίον τινϊ άνομοιην τκη τό 
α'νισον τινί οενιαον Ο», ςαί άνιααέτΒ^ον Ιιίβ οογγ. — 24 ^^] ^1 τά η^ός 
τι €€/^Ηη1ί, οογγ α. — (πιδέχονται €/, — χαϊ το ήττον ύάβ/^Ιπι. — 
25 ούκ επιδέχεται το μάλλον καϊ (το Οί/) ήττον, ονδΐ Α€ά/. — 29 λίγ. 
δονλος βη. — 30 δεαπότης] δίσπ, λέγετΑι €^, δεΰπ. λέγ. ΒΪναι ά, — ήρί- 
ΟΒως ρΓ ΒΟά, — 9ιπλάΰιον] διπλ, λέγεται 6, — 3^ την ρτ οπι ά. — 
34 ή ονα β. — 37 αν βη. 

7&1 άηοδίδοταί β^. — 2 αντής ςη, οογγ Α, — 3 ζφ^ι^Ός Α^. •— 
ο^νι^Βς οίον ννητΒζΙί, ώστε/. — ^βτίαν η, ωύτί οίν €. — 7 ηλοΐ^νΐ 
τον πλοίου Α€ά^§ζΗ, — αν η. ^ — άβίοδάβ'$Ιη ο* — 8 γίνεται οιη βι^. — 
10 πηδάλιον «6• — διό ΐίαϊ ονα η, — 12 πως'όνα. β. — άποδο^ €• ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 00 

δάλιορ^ ή οηωόσνν δλλως* όνομα γάρ ον οαΐται. νΜΪ αν- 
τι6τρέψΒν γ€^ έάν οίκείως αΛοδο&'ζ' το γάρ Ληδαλίωνορ 
Λη/ίαλΙω ίξηδαλιωνόν. ώόαύτ(ος 6ϊ χάί έχΐ των αλλων^ι& 
οίον ή χέψίίΧή οΙχΗοτέρως αν ώίοδο&εΐη κεφαλοπον ηζφον 
ώίοδΐδομένψ ον γάρ ^ ζψον^ ΐίεφαλψ ίχπ' αολλά γάρ 
των ζωών τίπραλήν ονζ Ιχει. οννω 61 ^αύτα αν ίΰως ης 
λαμβάνοΐ€ΐς μή κάται ονόματα^ εΐ αΛο των Λρωτων ιιαΐ 
τοις Λρός α άντίΰτρέφονύί τι9είη τά ονόματα^ ώόΛΒρ2ο 
ίαΐ των Λροειρημένων άπο τον ΛτΒρον το ητερωτόνιιάίάίίό 
τον Ληδαλίον το Ληδαλίΰηόν. αάντα ονν τά προς τι , έάν 
3Τίρ οΙτίΒίως αΛοδιϋώται^ ^ρος άντι0τρέφοντα λέγεται^ έαεί 
έάν γζ ίίρος το. τνχόν οΛοδιδώται χαΐ μή Λρός αντό δ 
λέγετ^α^ ον% άντιύτρέφει. λέγω δϊ οτι ονδΐ των δμολογον- 25 
μένως Λρος άντιότρέψοντα λεγομέν(ον^ %αΙ ονομάτων αντοΐς 
ΧΒψένων^ ούδ\ν άντιότφέφει^ έάν αρός η των όυμβεβηκότατν 
άίίοδίδώται χάΐ μή Λρος αντό ο λέγεται^ οίον 6 δούλος 
έάν μή δεΟίτότον α^οΜί&^ άλλ^ άν&ρΰίαον η δίΛοδοςηότον- 
ονν των τοωντίον^ ονχ άντυότρέφει* ον γάρ οΙκεία ή άιίό- 8ο 
δοβίς έβτιν. ϊτι δ* έάν μέν τι οίχείως άποδεδομένον τ^ ίίρος 
δ λέγεται^ Λαντων ηεζιαιρονμένων των άλλων ούα όνμ" 
βεβηχότα έότΐ^ καταλειΛομένον δΐ μόνον τούτον ίίρός 8 
άίίεδό&η οΙ%εΙως^ άύ ηρός αντο ^η&ήύεταί^ οϊον 6 δούλος 
έάν 3ίρ6ς δεϋίΐότψ λεγψαι^ ηεριαιρονμένων των άλλων ^ 
άφαντων ούα όνμβεβηκότα έΰτΐ τω δεΟηότ'^^ οίον το δΙ- 
αοδί είναι ιού το έΛΐότήμης ΰεχτιχ^) τιαΐ το άνΟ'ρύίίίύ^ 
καταλεΐΰίομένον 61 μόνον τον δεόίτότη^ είναι ^ άεΐ 6 δούλος 
ηρος αυτό ^τ^όεταΐ' 6 γάρ ύοϋλος δεύηότον δούλος λέ- 13 7α<? Λυτον ου €» — 16 ο/χ«/^9 β. — ί] τΐΒφολή τ} β. — 18 λα- 
βοι τις ί^βως β, τις λάβοι ί^αως η. — %19 λάβα ΑΟαβ/^Η. — λάβοι 
ης II. — 20 α] αυτά ΑΟά^Ηη^ οο)γτ Β. — 21 ίηϊ] άπο β. — 23 λέγορ- 
τα« β. ρΓ ά, — 24 α» η. — οτντο οιτ β. — 27 άρτιατζίφ^ι ονδίν 6. — 
28 μη 1^ η^^ς η. — αυτά α η. — 29 αηοδοϋ-'^ δ^αττότον β. — άπο- 
δο9•η δονίος άλϊί η. — ότιον*» άη. - 31 ϊτι δ\ Όογγ Γ, ϊβτιν βη οτηίβδί* 
δ' €ΐ τι. — ^έ αν ά, — αν Ο. — ίίη €. — 32 χάντων"] των άλλων β. — 
33 ληηομένον ρτ λ. — μ6νον^\^ο%1 τοντον βη, οχη ά. — α ιι. — 35 ίαν 
οΐΒ π. — λΒγΒται η. — των"} δ\ των β, οιη η. — άλλων οιη η. — 
36 άηάντων'] πάντων β, οιη Γ. — έατϊ ^ανμβίβ. β. — 36 βΐ 37 «ο] τω 
ΙβΓ ά, — 37 δίποδα ^. — κ» Ι Ι^ίβ οιη «ο , ρΓ «. — δίατι,αίν ξζ. — 
ανΟ'ξ^πον ^• — τφ άνΟ'^ώπω ^Ά€, -^ 39 λέγίται δούλος ο/ ί δούλος 
^71&ήύεταί Β€ά^ οογγ €, 

1 * 
ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 100 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

ΐι γεται. έάν δέ γΒ μη οίκείως άιίοδοί^'^ ^Τρος ο ίίονε λέγε- 
ται ^ Λεριαιρονμένων μίν τών άλλων ^ τίοαιαλειαομένον δΐ 
μόνον τον Λρος ο άίΤεδόΟΐ]^ ον ^ηϋ'ϊΐόεται Λρος αντο. άΐίΟ" 
δώόύί^ω γαρ ο δούλος άν9ρώίίον τιαϊ το ΐίτερον ορνιΟ^ος^ 

6 τίαΐ ΛερίΊ^ρήΰϋ'ω τον άν&ρώαον το δεύΛοτι^ αντφ είναι * ου 
γαρ ίτι δ δούλος :ίρ6ς αν%ρω:ίον ^Ύ^γιύεταΐ' μηγάρδντο§ 
δεύιίάτον ονδϊ δούλος ίΰτιν. ώύαντως δΐ καΐ τού όρνιθος 
Λεριι^ρήύΟ'ω το δίτερωτφ είναι • ον γαρ ίτι Ιύται το Λτερόρ 
των Λρόςτι • μή γαρ δντος ίΤτερωτού ονδϊ ιίτερσν Ι^ται τινός. 

10 ωύτε δει μϊν άαοδιδόναι ϋ^ρός ο Λοτέ οΙ%είως λέγεχαι. %αν 
μίν δνομα ^ κείμενον^ ^^δία ή άαόδοόις γίνεται ' μη δν- 
τος δε άναγχαΐον Ϊ0ως όνοματοΛοιεΐν. οντω δϊ αΛοδιδο- 
μίνων ψανερον οτι Λαντα τα ΐίρός τι Λρδς άντιότρέφοντ» 
Ι^γ^ήόεται. 

16 /ίοτίεΐ δϊ τα αρός τι αμα τχΐ ΐρνόει^ ^Ιναι^ ααϊ Ιίά 

μ^ των ίίλεΐύτων άλη&ές ίΰτιν. αμα γαρ διίίλάϋιόν τέ Ιΰτ^ 
καϊ ημιΰν^ καϊ ήμίόεος οντος δίΛλάόιόν έότι • καΐ δεύάόνον 
δντος δούλος έότι^ καϊ δονλω) δντος δεύίΐότης έύτίν ομοίως 
δϊ τούτοις καΐ τα άλλα. καϊ όνναναιρεΐ δϊ ταύτα αλ- 

20 ληλα' μή γαρ δντος διιτλαόΐον ονκ, Ιίύτιν ημιύν^ καϊ ήμΐ- 
όεος μή δντος ονκ Ιότι ά(π?^Ιά(^ιοι^ * ώύαντως δΐ καϊ Ιλϊ των 
άλλων δΰα τοιαύτα, ονκ Ιίτϊ Λαντων δϊ τών,ίίρός τι άληΟΊς 
δοκεΐ το αμα τ^ φνόει είναι • το γαρ έ^ίιΰτψόν της έ^ιότήμης 
Λρότερον αν δόξειεν είναι, ως γαρ ίπϊ το ΛοΛ/ύ ί^ρούίίαρ- 

εχόντων των Λραγμάτίον τάς ίίίιότήμίχς λαμβάνομεν ίιί 
ολίγων γαρ αν η έτ' ονδενος ίδοι τις αν αμα τφ Ιΐίιύτψψ 
τήν έαιΰτήμψ^ γινομένψ. ξτι το μίν ^ιότψόν αναιρεΟ^ν 6νν^ 
αναιρεί την ίηιύτήμψ^ ή δ\ ίίίιότήμη το ίχιύτψδν ον ύνν- 
αναιρεΐ' Ιίίιΰτψον μίν γαρ μή δντος ονκ ϊύτιν Ιαιότήμη (ονίε- 

80 νδς γαρ ϊτι ϊόται ϊ^ιύτήμη)^ ίίΤιότήμης δϊ μή ονόης ονδϊν 

ΤΒΙ γΕ οιη β». — 3 μόνον οπι β. — 4 (Ι οιη ϋ. — ηαΐ] 9 ούλος 
χαΐ β. — 5 δΒβπότην αντον Α€ά€/^Η, — 5 βΐ 8 ηε^ΐ'ίίζβίαϋ'ω (βίο) β. — 
7 ονδϊ 6 9ονλος ΪΟταί α. — δ^ οιη ξΊι. — -καϊ έπΙ τον α. — 8 το 
οοΓΓ Α. — ητε^ωτον €αξ, ρΓ 6/. — ητ8^ωτ6ν αντο βΐναι υ, — 10 χαΐ 
έάν η. — έάν μίν η το όνομα %Ημ. €. — 14 λέγεται Α€ά^Η, — 
16 ίοτιν , έη ένίων ο 8 ονκ άληϋ'ές €, — 17 ημιον έατι χαΐ η. — ίύτι 
οπΒ β. — δίοηότον.,.καίοιη βη, — 19 ταλλα βπ. — ί^] γΒο. — 206ρ~ 
τος γά^ β. — 23 της έπιατήμης &ηϊβ 24 είναι ΑΒ€ά/^. — 26 αν 1>ίβ 
οπ ηιι, &Η αν οιη Β. — 29 μϊν οπι Α€ά§. — ξ^ται Α€. — 30 ϊτι 
οπι ΑΌάζ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 101 

κωλύει ίίίι^ψάν είναι , οίον καϊ 6 τον τίνκλον τετραγω- 
νιόμός είγε ^ιν έίίιότψόν^ έίΤιότήμη μίν αντον ούκ Ιδτιν 
ονδέίίω^ αυτός δΐ έαιότψόν έότιν. ^νιξωονιάναναιοε%^έντος 
ονκ ^ται έαιόνήμη, των ό' Ιίίιύτψων Λολλα ίρδέχεται 
είναι. 6μοί€3ς δΐ τούτοις τίάΐ τα ίίίΐ της αΙόΟι^εως ^£. 86 
το γαρ αΙύϋΎ[ΐ:6ν ^ίρότερον της αΐό&ήόεως δοκεΐ είναι, το 
μΙν γαρ αΐύ^ψόν αναιρεΟΊν όνναναίρεΐ την αΐόϋ'ηόιν , η δΐ 
ϊτδίδ^ις το αΐϋϋτιτόν ού όνναναίρεΐ, αΐ γαρ αΐΰ^ηόεις Λερϊ 
ύώμα %αί ίν όώματί εΐύιν^ αΐόϋΐίριον δΐ άναιρεϋ'έντος άν^" 
ρψαί %α\ το ύώμα (των γαρ αΙΰΟ'ψών καΙ το όώμα^^ ρ• 8 
ύώματος δΐ μη δντος άντ^ρψαι καΐ ή αϋύΟΐίΐόις^ ωΰτε ύνν- 
αναιρεί το αΐ69ψ6ν την αΐόϋτιΰιν. ή δέ γε αίό&ηόις το 
αΪ0θΊ(][τόν ον όνναναίρεΐ • ζωον γαρ άναιρε^έντος αίό&ηόις μΙν 
άν^ρψαι^ αΐό&ψον δϊ ίόται ^ οίον όώμα^ 9ερμόν^ γλνχύ^Β 
Λικρόν^ καΙ ταλΧα Λαντα οόα έότίν αΐό^ψό. ^τι ή μϊν 
^χί!ό&ηόις αμα τψ αίο^ψιτιψ γίνεται ' αμα γαρ ζωόν τε 
γίνεται καΐ αιίόΟ'ηόις' το δέ γε αΙό9Ίί][νόν ΐότι καΐ ίΤρο 
τοΰ αίό&ηόιν είναι ' ιίνρ γαρ κάί νδωρ χάί τα τοιαντα^ 
έξ ων καΐ το ξφον όννίόταται^ ϊύτι καΐ ΐίρο τον ζφον όλως ίο 
είναι η αίό9Ίί)όιν^ ωότε Λρότερον αντήςαΐόϋ'ήόεωςτόαΐύ^^η- 
τον είναι δόξειεν. 

*Εχει ό^ άιίορίαν ιίάτερον ουδεμία ονόία των Λρός τι 
λέγεται^ καΟ^άιίερ όοκεϊ, η τοντο ϊνδίγμαι %αχά τινας 
των δευτέρων ονόιών. ίίτΐ μίν γαρ των ιίρώτων ονόιών άλη- ΐ6 
9ές ίότιν ούτε γαρ τα ολα ούτε τα μέρη Λρός τι λέγεται, 
δ γαρ τις ανϋ'ρω^ίος ού λέγεται τινός τις αν9ρωΛος^ ονδΐ 
6 τΙς βονς τινός τις βονς. ώόαύτως δϊ τίάί τα μέρη* ή 31 οΐόν τι καΐ €ά. — %άί οιη «Μ. -— 32 γ8 ρτ οιη η. — 33 οί•- 
ηω β. — αντο Βηη€. — ί^] ^1 το €ά/, — ίτι τον ζωον β. — 34 ξθτί9 
β, οοΓΓ η. — 35 ^χΒί ροδί ά^ η. — 39 ηε^ϊ το αωμα β. — άναι^ΒΪ'^ 
τβτι Α€άξ, 

8α1 το οπι η. — των ..,ύωμα οτη β. — »1ΐ καΐ οπι Αάβ^ ρτ §• — 
2 άναίΟΒΪται Α€άξ. — 4 ονναναηιη οπι η, — γά^'] μΙν γά^ α. — 
άναι^, 7} αϊο^, β. — 5 άναι^ηται ΑΟά^ηη. — άναι^ύται^ αίαϋΐ^τον δΐ 
ον ΟΟΓΓ €. — ϊαται] Ιστ* Μ, ρτ €, ον, αία^τον δ\ Ιοτι, /^ ον. Ιοτι δ\ αΙ• 
αΟτ^τόν α. — ύώμα βηΐβ οίον €άηξ ^ οιη α, οΓοι» το βώμα/. — 6 τά 
^ΧΧα ηαζ. — απΒζ β. — αίο^τα. οπι Ο. — ?}] «/ β. — 7 αία^ψφ 

ΟΟΓΓ ζ, — ζωόν τ«] τω ξωφ Α€άξ *"^ — ^ ° — ^'' "~* -^ "" 

ρτ ΟΠΙ ^. — '9 τον ζφον Βίναι η α% 

— ΙΟχαΙοηι ιι. — ύννέοτιρίΒν /. — 

— Βλωζ ζφον η. — 18 ρΓ τΙς οη β. 
ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 108 ΚΑΤΗΓ0ΡΙΑ1. 

Υ^9 ^«δ Ζ8ΐ(? ου λέγεται ιηι>({ς τις χείρ αλλά ηνος χβ/ρ, 

80X0(1 η τΙς κεφαλή ον λέγεται τινός τις οιεφϋΛή αλλά 
τίνος οιεφαλψ ώόαύτως δϊ χαΐ Ιίά των δευτέρσίν συόιών^ 
ΙΐίΙ γε των ΛλεΙάτων^ οίον 6 αν^ρωα^ος ον λέγεται τινός «ιμ 
&ρωΛος^ ούδϊ ο βονς τινός βονς^ ονδΐ τό ζνλσν τινός ξύλον, 
άλλα τίνος κτήμα λέγεται, έαΐ μεν ονν των τοιούτων φα- 

26 νερόν οτι ούτι εότι των Λρός τι * έη^ έρίων δί των δευτέρων 
ονόιών ^ει άμφιύβψ:η0ιν ^ οίον ή κεφαλή τιΐ^ς λέγεται 
κεφαλή καΐ ή χεΙρ τινός λέγεται χεΙρ καΙ ^καότον των 
τοιούτων^ ωύτε ταντα των ^ρός τι δόζειεν αν είναι, εΐ μ^ν 
ουν Ικανως ο των^ρός τι όριΰμός άίίοδέδοται^ η των Λανν 

80 γαλεΐίών η των άδννάνων έύτΐ τό δεΐζαι ως ουδεμία ουόΐα 
των Λρός τι λέγεται* εΐ δΐ μή Ικανώς^ όλΧ ΐύτιτα ίίρός 
τι οίς τό εΐναι ταύτόν ίότι τφ αρός τι Λως ίχειν, ίαως αν 
^η&εΐη τι ΐίρός αυτά. ο ΰ£ Λρότερος όριόμός Λαρακολου&εΐ 
μεν ΐίαΰι τοις Λρός τι^ ου μήν τοντό γέ έότι τό Λρός τι 

86 αύτοΐς είναι τό αυτά αΐίερ Ιύτϊν Ιχέρων λέγεύ&αι. έκ δϊ 
τούτων δήλόν έΰτιν οτι έάν τις είδ^ τι ώριόμένα)ς των Λρός 
η, κάκεΐνο Λρός ο λέγετε ώριΰμένως εώέται.^ φανερόν 
μϊν ουν καΐ έζ αύνών έότίν. εΐ γαρ οΐδέ τις τοδε τι οτι 
&η των Λρόςτι^ Ϊ6τι δ\ τό είναι τοις Λρός τι ταύτόν τφ 

ίίΛρός τι ^τως ^ειν^ κάτίεΐνό οϊδε Λρός ο τοϋτό ηως ^εΐ' 
εΐ γαρ ουκ οϊδεν όλως ΐίρός δ τοϋτό Λως ^η, ού^ εΐ 
Λρός τι ίίως Ρ^ει είόεται. καϊ έ]ά των καϋ'^ &ίαύτα δΐ δή^ 
λον τό τοιούτον^ οίον τόδε τι εΐ οϊδε άφωριΰμένως οτι ίάτι 
6 δΐίίλάΰιον^ καϊ ότου δυτλάόιόν έΰτιν εύ^ς αφωρκίμένωςοΙ-' 
δεν' εΐ γαρ μηδενός των άφ)ωρι6μένων είδεν αυτό δυίλά^ 
όιον , σι;ό' εΐ διΛλάύιόν έΰτιν όλως οϊδεν. ώΰαύτως δΐ χαΐ 
τόδε τι εΐ οϊδεν οτι κάλλιόν έότι^ καΐ ότου κάλλιόν έΰτιν 
εύ9νς άφωριΰμένως άναγκαΐον εΐδέναι δια ταντα. ούκ άο- 22 α 23 ο οτη η. —- «6 οΐορ εΐ ή €, —^28 5ν οιη β. — 80 τ6 Χν- 
ύϋίί αος η. — 32 τω] τό Α, ρΓ ά, — 33 ταντα 6ιΐ€/. — 34 τοντο οοιτ 
ΑΟ^ρτ ^, τειντό Β, τ&ύτόν ά/. — γέ οτη /. — το οοττΑΙ>^ ρτ ά, -— 
85 τω /, οοΓΓ 6, ρΓ €. — 36 αν η. — 38 (χυτον η. — 39 ρΓ Ιστ* ροβί 
τι €η, — ταντο η. — τω] το Α. 

8Β2 βη βη. — 4 8^1 'ίΓ τις €/. — β μή ηνος η. — 7 ίΰται ίιπΧά" 
ϋιον β, Ιστ£ διπλ. ή, Βότιν αντό διπλ, /• — θ ίδτιν αφω^ισ^ίέψως 
ηαϊ Γ. — 9 ίνϋ^ύς οιη βη/. — (ίναγΗαΐον , , ,ταντ€ί] οϊίερ^ άν€ίγ%αΐον 
γά^ έΰτι Βιά ταΰτα άφωζίΰμένως είδέναι /. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. ΙβΒ 

ρί&νως δΐ ^^αι οτι χοντό ίόη χΕίρονος χόλλίον * νΛΟλη[φις ίο 
γαρ το ιαμοντο γίνεναι^ ονκ ίΛιύτήμη • ον γαρ ίη άκρφως 
ΒνΰΒίΛχι ΟΤΙ έΰτι χείρσνος αάλλων. εΐ γαρ όντως &νχίν, 
(ίνδέν ίύΤί χείρον αντον.. ωΰΤΈ φανερόν οτι άναγκάίόν έότιν^ 
ο αν εΐ&ζ τις των 3Τρ6ς τι άφωριόμένως^ τίάκεΐνο ^ΐρος δ 
Χίγεχαι άφωριόμίνως είδέναι. τψ δέ γε τί&ρίχλψ ΧϋΛ την ^ 
χείρα %α\ Άιαύτον των τονοντων, αϊ εΐύιν ονύΐαι^ αντό μΐν 
οιίερ ίύνϊν^άρίόμένως ίύτιν εΐδέναι^ ίίρος ο δΐ λέγεται^ ον% 
άναγτίϋίίον' τίνύς γαρ αντη ή τιεφαλή η τίνος ή χε/ρ, ονκ 
&ίτΐΛ^ εΐδέναι ώριόμένως. ωότε ονκ αν είη ταντα τώνΛρός ΤΊ. 
εΐ δ\ μη Ιύτι ταντα των Λρός η, άλΎ^Ις αν είη λ^εινΜ 
οτι οχ^δεμία ούόΐΛ των Λρός τΐ έι^ιι^. ϋίως δΐ χαλείτόν νΛΐρ 
των τοιούτων ύφοδρώς αΛοφαΙνεύ&αι μη Χολλάκις Ιίί- 
εύκεμμένον * το μέντοι διη:Λορηκίναι Ιχρ Ιίκάύτον αντών ον% 
αχ/ρηύτόν &ιην. 

Ποιότψο^ δΐ λέγω καθ' ην ποιοι ηνίς είναι λέγονται. 8 
1<5η δϊ ή ^0ί(ίη2ς των Λλεοναχώς λεγομένων. %ν μεν ονν » 
εϊδος Λοιότψος εζις χαΐ διάΟ'εϋις λεγέύΟ^ωύαν. διαφέρει δΐ 
^ις διαϋ'έόεως τω ίίολνχρονιωτερον είναι %α\ μονιμωχερον. 
τοιανται δΐ αϊ τε ^Λιόττΐμαι χαΐ αΐ άρεταΐ' η τε γαρ έιΛί" 
€τημη δοτιεΐτών ιίαραμονίμων είναι χαΐ δνύκινήτων^ ίάνκαϊ βο 
μεΛίρίως τί§ έ^ίιύτημψ λό^^^ έάν Λερ μη μεγάλη μετά-- 
^λη γέι^ψαν νΐίό νόΰον η άλλον ηνός τοιούτον ώΰαντως 
δΐ τίοΐ ή άρεαή^ οίον ή διζαιοόννη τιαΐ ή όωφροΰννη καΐ 
&ία6τον των τοιούτων ^ ονκ ενκίνψον δοκεΐ είναι ονδ^ εν- 
μεαάβολον. διαϋ^έύεις δΐ λέγονται α ^<?ην εύχίνψακαΐταχν 86 
μεταβάλλοντα^ οίον Ο'ερμότης καί χαχάφνζις καΐ νόόος 
χαΐ νγίεια τίάί οΰα άλλα τοιαύτα• δίάχ€ΐ.ΐΓ<α μ^ν γάρ 10 εΐ^αεται οπι η. — 11 τοιούτον Γβη. — Ιτ* οπι ο. — είύΒται 
άχοιβώςβπ. — 12 έστΙ οιη β. — 14 ο] οτ* Β, — έάν ΑΒά. — ω^- 
ύμένως ΐίβη, ίύ 15 βη• — 15 εΐδέται] άναγηαΐον είδέναί ΑΒΟάπ^. — 
Ι^οί Α€ά, — 20 ί/...τι οπι β. — ταντα οπι η. — 21 ίί] ΒΙτιαΧά. — 
π^Ι βπ. — 22 άποφ. σφο^$ω$ β. — ίπίαχεμμένων ^, ργ Ο, έπ^βκ^μ' 
μένους β. — 23 μέντοι] μίν β. — ^χάΰτφ €. — 25 ΒΪναι οπι ηβ. — 
26 ηοΧΧαχως β. — 27 λεγέο&ω οογγ Β. — 28 μονιμώτΒ^ον χαΐ ηολν- 
%^ονιώτΒ(^ον ΒΪναί €€αηη, — 29 ρΓ τβ οπι βη. — 30 έάν καΐ] έάν τ$ 
%€(1 β, έάν Α^, %αϊ ΟΟΓΓ €, έάνπί^ καΐ 6, έαν γά^ α. — 31 λάβοι β. — 
μεταβολή μεγάλη ί. — 32 γίνηται §» — 33 ίβΓΐ ή οπι η. — 36 μηα" 
βάλλονται €. — 9•εζμ6της ιρνχ^ότης ί. — 37 τάλλα ί, οπι €. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 104 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 

αως καϋά ταύτας δ αι^β'ρω^Τος, ταχι; δΐ μεταβάλλα ίκ 
&ερμσνφνχρός γινόμενος καΐ Ιμ τον υγιαίνειν άς τ6 νο- 
ψ.9όΒΪν^ ώόαύτως 61 τιαΐ ίιά των άλλων ^ εΐ μή ης καΐ αυ- 
τών τούτων τνγχάνοί δια χρόνου ΛλιΙ&ος ηδη Λεψνόυωμένη 
οίάί ανίατος η ΐίάνυ δυόκίνψος ονΰα^ ην αν τις ίΰως ?ξιν 
ηδη ί!:ρο6αγορευΰοι. φανερον δϊ οτι ταύτα βούλονται ^εις 

5 λέγειν, α έ^τ^ ίίολυχρονιωτερα χαΐ δυόκινψότερα * τοι)ς γαρ 
των έ^ίιΰτημών μή Λανυ τιαχέχοντας άλΧ £|$Χ(ΐ^ΐΓ<η;ς οντάς 
ου φαόιν ?ξιν ^χειν, καίτοι διάκεινται- γέ Λως κατά τήρ 
έη:ιύτήμην η χείρον η βέλτιον. ωότε διαφέρει ^ις διαΟ'έύεως 
τω το μίν εύκίνψον είναι , το ά^ Λολυχρονιωτερόν τε καϊ 

10 δίυόκινψότερον. εΐύΐ δϊ αΐ μΙν έξεις κ(ά διαΟ'έΰεις, αΐ δ^ 
δια&έόεις ουκ έξ ανάγκης έξεις* οΐ μΙν γαρ ίξεις ζχοντ€§ 
καϊ διάκεινται γέ ίίως κατ οντάς, οΐ δΐ διακείμενοι ον 
ΐίάντως καϊ εξιν ^χουΰιν. 

"Ετερον δΐ γένος Λοιότψος καΟ-' ο ΐίυκτνχονς η δρομι-- 

15 κους ύ^ υγιεινούς η νο0ώδεις λέγομεν , καΐ άαλώς ο6α κατά 
δύναμιν φνύικήγ ^ άδυναμίαν λέγεται^ ου γαρ τψ δια- 
κεΐοΟ'αί γέ Λως ?κα6τον των τοιούτων λέγεται, άλλα τψ 
δύναμιν ίχειν φυΰικήν του ΐίοιήόαί τ^ ^^δίως η μη-- 
δϊν ίίάόχειν , οίον Λυκτικοϊ η δρομικοϊ λέγονται ού τψ 

ν^διακεΐύ&αί Κως άλλα τω δύναμιν ^ειν φυΰικήν τον 
ίίοιήόαΐ τι ραδίως, ύγιεινοϊ δΐ λέγονται τψ δύναμιν 
ίχειν φυΰικήν του μηδίν ΐίάΰχειν υΛο των τνχόιηταη^ §5^- 
δί(ύς, νοΰώδεις δΐ τω άδυναμίαν ^ειν φυΰικήν του μή 38 χβίταντάβ (δίο) β, κατ' αντάςβ, — 39 γενόμενος Α€ά/. 
^ 982 τνγχάνη Οαΐξ, — πλείονος ηδη γτ ξ. — ηεφνοιωμίνος€, -^ 
3 ακίνητος η ηβ. — τις ως η, — 4 η8η οιη β". — η^οοαγο^ενύει α 
Γ'αύ238, οοΓΓ^, η^οβαγο^ίύοι, €η^ ηί^οΟΛγο^Βυει βη^ πζοααγοςίΒύα^ι 
ά^ί. — βονΧετΛΐ ά. — 5 γά^ τά των το €» — 6 Βντας οιη €. — 
7 ^χΒΐν] ειπείν β. — 9 την μΙν ί. ί. την 61 πολνχ^ονιωτέ^αν τε χαΐ 
βνβχινητοτέζαν Α/ξ. — τ€ οιη β. — 1 1 έχοντες ί^|βις β. — 12 γε οπι 
Οβπιι/ — κατά ταύτας Β€άΐν. — 13 Η^ις η, — 14 δεντε^ον Λ/. — 
ί^ γένος] εϊβος β. — 14 βί 15 η] καΐ υ. — λέγομεν οπι ά. — 16 λέ- 
γονται Οοη. — τό Α, γτ ά. — 17 γέ οπι €€ηη/. — λέγεται] ποιον λέ- 
γεται Α^^ ποια λέγονται ξ. — τ6ά. — 18 τον] η άδυναμίαν του ΑΒ€/ξ, — 
η,., πάαχειν"} του μηδϊν πάύχειν υπό των τυχόντων ί^αδίως αλλά ποιή• 
ααΐ τι ^οιδίως ναί 238 οπιί88ί8 20 του . ,,φυαιτιην. — \9 ηαΟ'εϊν €, — 
οΓον οΐ πυκτίΗΟΪ καϊ δο, Γαί 238. — λέγονται βηίβ 20 άλλα Αξ^ — 20 
άλλα τφ δύναμιν"] τω δΐ άί. — φΰοιν ά^ οηχ €, — 21 ^αδίως η μηδίν 
πάοχειν ύγ» ρΓ Β. — δΐ] γά^ Α, τ« Β. — 23 τ^] δια τό Αά, — δύνα- ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΐέΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 105 

ί^άόχΒΐν ^9^ ύ3$6 τώ» τνχόρτωρ. ομοίως 91 τούτοις χαΐ 
%6 όκΧηρόν καί το μαλαιχον ίχει* το μϊν γαρ άτιλγιοσρ» 
Χέγίτ€α τω όύναμιν Ιχειν του μη ί^Ιως δίαιρεΐό^αί, τό 
δΐ μαλαχον τόί άόνναμίαν ί^πν τον αύτον τούτον. 

Τρίτον δΐ γένος αοιότψος ΰ(α9ψίχάί Λοιάτψες χαϊ 
ίίάϋ'ψ ^τι δΐ τα τοιάδε οϊον γλνκντϊΐς τε χαΐ χιηρότης χαϊ 
ότρυφνότης χαϊ Λαντα τα τούτοις όνγγίνή, ΐτι δί ^ερμότης η 
χάΙ φνχράηΐς τΟίί λενκάτης χάί μεΧανΙα. οτι μϊν ονν αύ- 
ται ίίοωτψές άόι , ' κρανερορ • τα γαρ δεδεγμ^α αυτά Λοιά 
λέγεται χατ αυτός , οίον το μέλι τω γλνχύτψα δεδέ- 
χ&αι γ}Λ)χν λέγεται χαί το 6ωμα λ^νχον τφ λενχότψα δε^ 
δέχ&αι• ώόαύτως δί χάί έιύ των άλλων ίχει. ιίιώψιχαίηΛ 
δϊ αοιάτψες λέγονται ού τψ αυτά τά δεδεγμένα τάς τίοΐτ 
ότψας ίίειίονθ'έναι τΐ' οντε γάρ τό μέλι τφΛεαον&έναι τιίί 
λέγεχοί γλνχν, οντε των αλλ(ΰν των τοιούτων ουδέν, ομοίως 
δΐ ψοντοις χαΐ ή 9έρμάτης χαΐ ι; "φνχράτγις Λαϋψιχαί 
ηοιάΐψες λέγονται ού τψ αυτά τά δεδεγμένα Λεηον- 
^έναι τι, τψ δ\ χατά τάς αΐό^ήΰεις ίχάότψ των εΙρημέ-5 
νων ίίοιοτψων κόπους είναι Λοιψιχήν ^ίαΟτμιχβΛ αοιάτψες 
λέγονται ' ή τε γάρ γλνχύτης ηά9ος τι χατά τψ γενόιν 
Ιμ^νοιεΐ χαϊ ι) 9ερμ6ΐΐΐί^ χατά τη[ν αφι}ν, ομοίως δ\ χαί 
αΐ αλλαι. λ^νχάτης δ% χαί μελάνια χαϊ αΐ άλλαι χροκά 
ου τον αυτόν τρόιίον τόίς είρημένοις Λαϋτ/τιχαϊ ίίοιάτψες ίο 
λέγοντϋα, αλλά τψ αντάς αιίό ηά9ονς γεγονέναι. οτι μίν 
ονν γίνονται διά ΐίά^ος Λολλαί μεταβολαϊ χρωμάτων^ δη- 
λον' αΙΰχνν9^ε}ς γάρ τις Ιρν9ρός Ιγένεχο χάί φοβγ^εϊς μιψ %, — ψοαιιΐΎίΨ ρΓ οιη η• — μη6\9 ΑΒάϋζ^ οοιτ Οη, οπβ ». — ξμνύΐ' 
κήν τον μηδ¥ή του αντον τοντον τφ β. — 24 ηάβχΗν οοιτ 0. — 
όςί^/ος οιη €, — ύηο των τνχόντων] τον αν τον τοντον τβο ξ ί^ηϊοτ 
αβί, ΟΠΑ Βάί, — 25 αΐϊ το οπα β. — 26 τφ] το Βά. ^ τον] φναικην 
το»/. — 27 τφ] το ΑΒά. — 28 ίΙ οιη β. — 29 τά οιη β.^ — τ« γο /, 
οπι €, — •Η %αϊ οιη Γ. — ηιη^ότης οπι ναΙ 238. — 30 πάντα . ; . <ίν/- 
γΒνή] τά τοιαντα €. — ^^] ^1 χαϊ €. — 31 ααϊ λΒνηότης χαϊ μΒίανία 
ρο8( 30 ύτ^φνότης β. — αντο« ηα^Ίραηαϊ ηοίότητΒς Ο• — 32 είβι 
οπι β. — - τά γα(ί] αντά γά^ τά /. — αυτάς β ,• οιη Βάί, — 33 Α^ον- 
τα* (3Γ• — κατά ταντας €η, οπι β. ^- 33 βΐ 34 τφ] τό ρΓ Α, — 33 βί 
34 9έχΒύ9αι άί, — λέγηαι γΧνην €φι. — 35 ά^ οπ» η. — ίχΒΐ οπι €. 
951 ον οπι €. — 2 ον^\ Αά. — 3 τοντοιβ οπι (Ι. — ι; 1>ί« οη β. — 
«1ΐ ι} οη ^. — 4 ποιότητΒς οπι βη. — ον...7 λέγονται, οπι ί. — 
4 τό €• -* 7 τβ οιη €, — ηΒ^Ϊ β. — την οπι ί. — 9 αΐ 1>ίβ οπι βί. — 
1 1 νπό €. — γΒγΒνηοϋ'αι Οξ/ηιι. — 12 ηάϋΌνς ολ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΙΟβ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 

ώχρος χαΐ ΐκαύτον %ών τοιοιτταη^ * ω6τ^ χαΐ ^ΐχις €ρνΰΗ τώρ 
τοιούτων τι ΐία&ών αέΐίον&Βν^ ίκ τίνων φιχΤικιΐν όνμΛτοίμά^ 

16 των τφ^ όμοίαν χροιαν €ΐκός έότιν ίχΒΐν αυτόν • ψις γαρ 
ννν Ιν τψ αΐ6χνν9ιηναι διάΟ'ίΰις των ίί^ϊ το όώμα ΙγένΒτο^ 
τιάί τίοτά ψνόιτίήν όν&ναόιν ή αννή γένοιτ αν, βΰτε ψνόει 
ΐίάΐ την χροιάν όμοίαν γίγν^ό^αι. ο6α μίν ονν τώρ τοιούτων 

90 ύνμΚτωμάτων άΐίό τίνων Λαί^ών δνΰκινήκων τίάί ηαραμο- 
νίμων την άρχην εϋληφε^ αοιότψες Χέγρνται. είτ^ 
γαρ Ιν τ^ τιατά ψύύιν ύνότόόΒΐ ΐ/χρότης η μύ^νία 
γΒγένψαι^ Λοιότψες λέγονται (ηοιοί γαρ Ιίατά ταύτας λ€- 
]^ό{ΐ€θα}, είτε δια νόόον μαιιραν ^ δια χαφα τό άρτο 

86 τοντο ϋνμβίβτρίίν ωχρότης η μελάνια^ ααϊ μη ^δίως άήο^ 
χα9ί0τανται η χαΐ δια βΐΌν ίίαραμένονΰι^ Λοιότψίς χαΐ 
αντ<ά λέγονται • ομοίως γαρ αοιοί κατά ταύτας λε- 
γόμε&α. δόα δΐ αΛο ί^^δίως δκώνομένων τιαϊ ταχύ άΐίο- 
χα^ιόταμίνων γίνεχαι^ Λαϋτ} λέγίχαΐ' ούτ γαρ λέγοντα», 

80 Λοιοί τίνες τιατά ταύτας. οϋΐΒ γαρ ό έρυθ'ριών δια το αϋτ- 
όχυνΟ^ψαι έρνϋ'ρίας ί^ειαι, οντε 6 ωχριών δια το φοβι^ 
9ΐρ^αι ω%ρίας^ άλλα μάλλον ηείίον&έναι τι. ωΰτε ΛαΟ^ι μϊν 
τα τοιαύτα λέγεται^ ίίοιότψες δΐ ον. ομοίως δϊ τούτοις 
καϊ κατά τψ φνχψ ηαΟ'ψικαΙ Οοιότψες καΐ ΛάΟτι λέ- 

86 γεται. οόα τε γαρ ϊν τ'ξ γενέόει εύϋύς άιίό τίνων ηα^ων γε^ 

γένψαι^ αοιότψες λέγονται^ οίον η τε μανική I»- 

ρ. 10 ύταόις χαΐ ή οργή χαΐ τα τοιαύτα * αοιοί γαρ χοηιά ταύτας 

14 των] ίκ των β. — 15 τι ροβΐ 14 τις ^. — τι] τι ΰνμητωμ&τωψ 
ίΐ η 00118818 ^χ . . . ανμπτ, — τι»•» όνμπτ»"] ανμητωμάτων τοντων τι των 
ηαϋ'ών πέπον&Β β. — φνβικών οιη β•. — 16 αύτον §χΒΐν ίΰτίν η, ^χΒΐν 
αντόν ίατιν β. — εΙ^τις οογγ Β, — 17 νυν οιη ο. — 18 αν ^««•Ο'εσις, 
ωαζΒ €β. — 19 γίν^αϋ'αι ά€η, γενέΰΟ^αι η, — 21 ηοιότητίζ] πα^τικαί 
ποιότητες ΑΟ/^ηα. — 23 γένηται Ο/, οογγ ι\ — ηοιότης ύγΒτα$ 
ϋσηη. — κατ αντάς ί. — 24 ^ «Γτβ ά. — αντο τοντο] τοιούτον € 
Ρα( 238, αυτό β•^— 27 ανται €. — 29 γίνονται^• — Αήτοιτται ^*, 
ββΐ Α. — ον] ηοιοτητΒς δ\ ον ' ον €^^ οογγ Α^ ον ηοιότητίς • οιι β. — 
30 Λθ4θ/ τίνες] ποιότητες β. — κατ* οντάς αζ , χα^' αντάς /, κατά 
ταντα Οβη. — 31 το φοβεΐα9•αι ηιιβ^, τον φόβον / ΓΌί 238. — 32 ωχοιά' 
ϋας ναί 238. — αΙΧά'] λέγεται αλλά β. — μάλλον τφ πεπον^ενοι 
ΑΒ€η\>ζί^ τφ τι μάλλον πεπον^'έναι α', μάλλον το πεπονϋ'έναι ά, <— 
33 λέγονται €α/. — 34 καΐ τα κατά α/, — τήν οιη αΰ ναΙ 238. — 
Χίγονται €αρηίηξοΧ.€^ο\Λθ\.^ πά&η ^οβ. — 35 οβα τ£] οααΑάβ, ο^αμίν 
Βί, οοαι τε ηκ. — γενήϋει Β, — εν&νς οιη Α€άί, — παϋ'ων] πα&ων 
ίνύϋΐνήτων Ααο/^, — 36 γεγένηνται Οεδιι, γένηται ί. — λέγονται ηαΐ 
βίνται οίον Ο. « • - • 

ΙΟ&Ι ι} οηι (^. — ταντα €, οντάς/. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 1#|. 

λέγονται^ ό(ΐγΙλθί Τ€ χαΐ μβΕπχο/• δμοΐοίς 6^ ΐίοί οόαι 
ίτίΰνΰ^ις μη ψνόιχαΐ^ άλλ^ αΛΟ ηνων αλλ(ΰν όυμπνωμά- 
τω» γίγέ^νψται δνΰοίίάλλατίτοι η %ύ δλως όχίνψοι^ Λοιά^ 
τψες τίάί τα τοκχυνα' αοιοϊ γαρ τίοτά ταύτας λέγονται, β 
ζόα δΐ ώίό'ταχν άαστία&ιχίταμίνωρ γίν^αι, ΛάΧ^ λέγεται^ 
οίον εΐ λυΛούμενός τις όργιλώτερός έύτιν ον γαρ λίγεναι 
όργίΧος δ ίν τψτοωύτφ πά^π όργιΧώτερος ων^ αλλά μαλ- 
λον ΛΒΛσν9ίναι τι. ωΰΤΒ αό^ μίν λέγεται τα τοιαντα^ 
ηοίύτψΒς 6'οΐ;. ^β ^ 

Τέναρτον ^Ι γένος ηοιοτψος όχψά τε χοΛ ή Λερί 
ΐκαΰτον ύη>άρχρν6α μορφής ϊζι δϊ αράς τούτοις ^ύ9ύτνις 
ίίαί ΤίαμΛνλάνης^ καΐ εί τι τούτοις ομοιόν ί&τιν. χα©•' β^α- 
ύτονγαρ τούτων -ίόοιόν τ^ λέγεται* τφ γαρ τρίγωνον η τ^ 
νράγωνον είναι ^οιόι; τι λέγεται , χαΐ τψ ευθύ ή χαμαίύλον. ιβ 
χαΐ κάνα τί[ν μορψψ δ\ ζααΟτον Λοιόν τι λέγεται, τδ δ\ 
μαρον καΐ τό^ηνκνον «αί τό τραχύ χαΐ το λεΐον δόξξΐι 
μϊρ 3ν Λοι6ν τι ύτιμαίνενν^^νκΒ δϊ άλλάτ(μα τα τοιαντα 
είναι της :ίερΙ το Λοιόν διαιρέόεως * &έ6ιν γαρ μαλλόν τίνα 
ψχίνεται των μορίων ίχότερον δηλοΰν. ηνκνόν μ^ γαρ τφ 20 
τά μ((ρΐ(χ (ίύνεγγνς είναι άλλήλοις^ μανόν δΐ τφ δίε6τόν€ίΐ 
άίΐ^ άλλήλΰον' οιαϊ λεΐον μ^ν τω Ι^ί εύ&είας Λως τα μόρια 
τίεΐΰϋ'αι , τραχύ δϊ τω το μίν νΛερέχειν το δί ίλλείίίειν. 

^Ιΰως μίν ούν χαΐ άλλος αν τις φανείη τρόίίος Λοιό- 25 
τψος^ άλλ^ θίγε μόλιΰτα λεγόμενοι όχεδόν τοόουτοί εΐόιν. 

Ποιότψες μίν ονν εΐϋΐν σΐ είρημένίχι^ ^οια δ^ τά χαζά 
%αύτας ίίαρωνύμως λεγόμενα η ότίωύσνν άλλως ά^ί αύ^ 

2 λίγοαε^α άί. — λεγ, οϊον όρ^• "βΤ^• — »β οπι β. — βΗ %αΙ 
οιη ί. — οΰαί] οΰαι αΙΧαι €ξ. — 3 &ΧΧων οιη Α — 4 γεγέψηνται 
οιη ά, — &λΙως Βίά. — 6 %αϊ τά τοκχντο; οιη ^. — ηοιοϊ] λέγονται* 
9ίθίθΙ ά/ί. — γάζ] γά^ καΐ €. — ταντα ιϊ/, αντν$ ζ, — λίγονται ο^- 
γίΐοί τΒ %αϊ μανιχοί οβα Β. — 6 άηο] ά»6 ^αδίως χαΐ όβ/^^ οογγ 
Βη, — καϋΊοταβένων ΑΒ€άί. — γίνονται β. — 7 γ^• ^νμονμΒνος ς, — 
τΐ9 οιη Βη , ρΓ η. — έοτιν'\ γένηται €§ζ , οογγ βη , ν'^βτοί» /. — ον] 
οΰ9\ α, — 8 ο] ως ι". — μαΧΙον τω πΒηονϋ'ίναι €ά^, — 9 λέγον- 
ται α. — 11 ίΙ ΟΠ1 β. — 13 τι] τι άλλο βη. — έΰτιν οιη β. — 14 β* 
15 τω] το ΑΒ€ϋξη> — 14 ρΓ γά^ οιη ά%, — 15 ηοιον τι λέγεται 
οηι β. — ^] 5 χ«1 €' — γ,αμπνλον ΒΪναι %αϊ ΑΒηάί. — 16 δΙ οπι β^. — 
η οιη Οηβ^, — 17 τ6 Ιιί» οιη ^^, βΐί&ιη ΐβΓΐ οιη ηβ. — 18 μίν οα 
ΐξ/. — τι οη Αάί, — τά τοιαύτα αλλότρια ά. — 19 μάλλον ροβΐ 
τίνα βη, οπι Ο, — 20 ^καατον €• — γά^"] γάο Α^^^^α^ 0, οπι β. — 
21 μανον τό ί. — 25 αν οιη ά, -^ ορ τις οπι €αβ• — 26 οίτοι Αά. — 
27 *αϊ* αυτάς €}. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Ιββ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 

χών. ώτΐ ιάν σνρ-των Λλ^Ιύτων καί όχεδόν έηΐ κάννων ίΤα- 

80 ({ωτύμως λέγεται^ οίον οΛο της λε'ίττίότψος λενχος χάί οΛο 
της γρείμματιχής γραμματιΐίος χαΐ οΛΟ της διχαιοόύνης 
δίκαιος ^ ώόαντως δΐ χάί Ιίή των άλλων, ύί Ινίων δϊ δια 
το μη χεΐύΟ'αι Τ(ης Λοιότηΰιν ονόματα ονκ Ινδέχί^αι Λα- 
ρωνύ^ιως «Λ* αυτών λέγεύ&αι , οϊον δρομικός η ίίυκτικός 6 

86 χατά δύναμιν ψνόιτίήν λεγόμενος &ίί ουδεμίας Λοιότψος 

Β Λαρωνύμως λέγεται ' ον γαρ κείται ονόματα ταΐς δννόμεόι 
χϊχθ' ας οντοι ίίοιοϊ λέγονται ^ ωύιίερ τιαις έηιότημαις χοί&' 
ας ηυχτικοϊ η Λαλαιύτριιωί κατά διάΟ'εόιν λέγονται ' Λν- 
κτική γαρ λέγεναι ίί(ι0τήμη καϊ ίίΰίλαιύτρική^ αοιοϊ δ* ώώ 

6 τούτων Καρωνύμως οΐ διακείμενοι λέγονται, ενίοτε δϊ χαΐ 
ονόματος κειμένου ού λέγεται χαρωννμως το κατ αύτψ 

. ^Τοίοΐ' λεγόμενον^ οίον άαό της αρετής ό ύΛονδα&ος' τψ γαρ 
άρετψ ΐχειν όίίονδαΐος λέγεναι^ αλλ* ον Λαρωννμως άτίό 
1% άρετί^. ουκ έίά αολλων δΐ το τονοντόν έ(^ηι^. Λ9ΐα το/- 

10 νυν λέγεται ααρωννμως τα άαό των είρημένων ΛοιοτΊ^ων 
λεγόμενα η όκωόονν άλλως άη^ αυτών. 

^Ταόρχει δΐ καϊ Ιναντιότης κατά το Λοιόν^ οίον δι- 
καιοόύνη άδικί^ εναντίον καΐ λενκότης μελανί^ καϊ ταλλα 
δ\ ώύαύτως^ καϊ τα κατ αυτάς Λοιά λεγόμενα^ οίον \ο 

16 αδικών τω δικαίω κοΛ τα λ^νκόν τω μέλανι. ουκ ίαΐ ιμάν- 
των δΐ το τοιούτον* τψ γαρ ηυ^^ τη ωχρψ η τοις τοιαύ- 
ΤΜς χροιοίίς ουδ^ εναντίον Λοιόΐς ουύιν. Ιτι δέ^ έάν των εναν- 
τίων 9'ατερον ^ Λοιόν^ καϊ το λοιΛον ίόται Λοιόν. τούτο δϊ 
δήλον Λροχειριζομένφ τάς αλλάς κατηγορίας^ οϊον εΐ ϋι^ιι^ 

2012 δικαιούύνη τ^ άδικί^ εναντίον ^ :ίοιόν δΐ ή δικιαοόννη^ 
αοιον αρα καϊ ή αδικία• ουδεμία γαρ των άλλων κατήγο- ρο Χίνηός] ό λευκός Οηβ/^ βίο ίηΡΓ& ο γοαμμίχτιχος 6ΐ ο ^/χβηο;, 
6 ^^ομιτίός 6( ο πνητικος €ηφ — 32 9ίοί το] Ιχ τον 6. — 33 ΜέχΒ9€ίί 
τά λεγόμΒνϋ ηα^ώννμως η. — 34 ο οιη β. 

10Β1 ο9ομα η. — 2 β; «. ^- ωύπΒ^ %αϊ ταϊς €η, — 3 ρο8( λ4γον* 
ται ραεηβ άοοΓοιη νββ ΗΙογα Ο. — 4 ίηιΰτημη λέγεται Οι. — 5 9ίό^9~ 
ϋιν έχοντες βΐ βηΐβ λέγονταί ΗΐυΓ» οηίυβ ΥϋΜ €, — ί^ οιη ί. — 9 τοί- 
ννν\ ουν €ηξ, •» 10 τά ηαζωννμως €ξην. — 11 οηωαονν άλλως οιη 
ρΓ η. — 13 τά άλλα 6. — 14 ^1 οιη Οι, ροβΐ ωβαυτως ροβ ^. — %αϊ 
οιη β. — κατά τίχυτας Β. — οντάς 61 ηοίά ην , αντάς 91 λεγόμενα 
χοίά €, — 16 τοίοντον] τοιοντο ΑΒά/ξη^ τοιούτον ανμβαΐνειη. — 
17 ον9έν ίατΐ9 εναντίον Οι. — 91 ονα €, γτ η, — δίτ ». — 19 ^ι^Χύν 
Ιχ των %α9^ έκαστα η^οχ. Ο — 21 α^α οπι η. — ον91 γάζ μία β. 
ν ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 1Μ 

(μόν ίφαομόόΗ τ^ζ άδιικία , σντΒ το Λούσρ οντΒ το αρός η 
οντΒ ίίον ουϋ^ όλως τι των τοιούτων ουδίν^ άλΧ η ΐ(οιόν. 
ώΰαύτως δί χαΐ Μ των άλλων των κατά το Λοών ΙναντΙων. 26 

Έί^ιδέχετάι δί το μάλλον %αί το ψνον τα ηοιά. 
λευχον γαρ μάλλον τίάί ψτον εν^ρον ίτέρον λέγεται^ χαΐ 
δίκαιον έτερον ίτέρου μάύον. %αΙ αντο δ\ ΐΛίδούιν λαμ- 
βάνει ' λενχον γαρ ΰν ϊτι ^δέχεται λενκότερον γενέό^αι. ον 
Λαντα δέ^ αΧλά τα Λλεΐότα. διχαιοόννη γαρ δικαιοΰννης 90 
εΐ λέγεται μάλλον κοώ ήττον ^ άίτορήόειεν αν τις • ομοίως δϊ 
χαϊ ΪλΪ των άλλων δια9έόεων. ίνιοι γαρ διαμφιΟβψονόι 
Κερί των τοιούτων δικαιο6ύνψμ\νγάρδΐ7ΐαιοόύνϊΐςονίίάνν 
φαύΐ δεΐν λέγεόΟ'αι μάλλον τίαϊ ψτον^ ονδΐ νγίειαν νγιείας^ 
ήττον μίντοι ^ειν^ερονίτέρονύγ^ιαν^ ΐίάίδΐ'Κ€ίω6ύνψ?ίε- 86 
ρον ετέρου ^ ώόαντως δΐ τίαΐ γραμματιχη^ρ τιαΙ τάς αΛΑέκςρ.ΙΙ 
δια&έόεις. άλλ^ ονν τα γε κατά ταύτας λεγόμενα άναμφιό^ 
βψητ€3ς έ^Τιδέχεναι τ6 μάλλον καΐ το ήττον γραμματί" 
χωτερος γαρ έτερος ίτέρον λέγεται χαΐ υγιεινότερος καϊ 
δικαιότερος^ χαΐ έπ^Ι των άλλων ώόαύτως. τρίγωνον δΐ καϊ 6 
τετράγωνονον δοκεΐ το μάλλον ίαιδέχεύΟ'αι^ ονδϊ των άλλων 
οχημάτων ουδέν, τα μίν γαρ έαιδεχόμενα τον τον τρι- 
γωνον λόγον η τον τον κνχλον Λάν^τ ομοίως τρίγωνα η κύ^ 
κλοι εΐόΐ^ των δΐ μη ένδεχομένο»Ρ ούδ^ν μάλλον έτερον 
έτερον ^ΐί^όεταΐ' σόδϊν γαρ μάλλον το τενράγωνον τον Ιτερο- ίο 
μήκονςκύύος έότίν ονδέτερονγάρ έίάδέχεται τον τονκύκΧον 23 ίφα^μόζη ^η* — «γ οντ«] οΐθ9 οντέ^ €/, οντΒ γάζ Α/. — 
το 1)18 οιη ηϋ, — 24 ηου] το ηον €6β/β•. — ονί' ΑΒβΜ^η. — τ* οιη 
£α/η. — ί] ί »ο α — 26 ί^] ί^ ^αϊ ^3^ό/η, οιη β. -^ 27 %αϊ ηττΟΡ 
οπ» ΒάΙβί, — χαΐ . . . μάλλον οιη αΐάί. — 28 δικάιότίξον Αβ. — Ετίοον 
^τέ^ον μάλλον] μάλλον ^τΒ^ον Μςιον λέγΒται Β^ ΜτΒοον ^έ^ον Ο-Φ/Β- 
ται €) μάλλον χαΐ ήττον €^, — οντά αβ/, ταϋτα 0. — 51 οπι μ. — 
έπίτααιν €η, — 29 ένδέχΒται Ετι €. — γίνεα&αι ξ. — 30 γν^"] μ\ν 
γά^ α. — 31 λίγοιτο Βώάη^ ςοιτ §. — ηαϊ] δίηαιοαύνη χαϊ ξ. — 
%λΙ ήττον οπι Β βΐ ρΓ Α. — αν οπι ιι. — 33 διχαιοϋυνη Β1>. — 34φαβΙ 
μάλλον καΐ ήττον λέγία^αι €€/ηη. — ονίί] ουδέ γΒ/. — 35 νγΐΒίαν.., 
Ιτ^ον] νγΐΒΐάν φααι κα| δίηαιοαύνην {διηαιοαννην φ. καϊ νγ, /) ητ- 
τον ξτΒ^ον Μ^ου ΕχΒΐν €€/. — χαϊ] φααΐ καϊ νζ. — ξτΒ^ον Μ^ον^ 
οη 11. 

Ιΐβΐ Μ^ου ίχΒΐν ωααντως η. — καΐ οπι ιι. — γ^αμμ, γραμματι- 
κής καϊ €β, — 3 β1ΐ το οιη Βί/ή, — 4 δικαιότΒζος καΐ νγίΒΐνότΒ^ος 
09κα, — 6 μάλλον χαΙ'(τ^ €) ήττον έπιδΒχ, Οβ. — 7 τον οπι β. — 
8 ρΓ η] χαΐ €β , οογγ η. — τον οηιη€. — 9 51 οη 6• — μάλλον βηΐβ 
^ι{^ήύβται Οη, — 11 Ιβται η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 110 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

λόγσρ. άίίίως δέ^ ίαν μη Ιίίιδέχφϋα άμφότΒοα τον τον 
ηςσταίμένον λόγον^ ον (^ηϋ'ήό^αι το ^ερον τον ^έρον μαλλορ. 

" σν ηάντα ο^ν τα ΐίοια ίίΤΐδέχείΗχι το μάλλον χιχΐ το ηττορ. 

15 Των μίν ονν έίρημένων ονδίν ϋδιον Λοιστψος^ όμοια δϊ 

ΟίοΙ ανόμοια κατά μόνας τάς Λοιότψας λέγεται ' δμοιον 
γαρ ?νερον Ιτέρω ουκ ϊδτι χατ' αλΑο (τνδϊν η χαθ^' δ ηοιάν 
Ιότιν. ωΰτε ίδιον αν είη της ηοιότψος το ομοιον %(ύ 
άνόμοιον λίγΒύ^αι χατ αυτήν. 

90 Ον δη δΐ ταρόττεύ^αι^ μη τις ημάς φήίί^ νιώρ 

ίίοιότψος την αρό^εόιν αοιηβαμίνονς χολλά των Λρός τι 
&υγχαταρι&μΗ6&αι* χάς γαρ ίξεις κάί δια9έόΒΐς των ^ρός 
τι είναι ΐλίγομεν. ύ^ιεδον γαρ έαΐ ηάντων των τοίΌυτων τά 
γένη :ίρ6ς τι λέγετοα^ τω«> ά^ καθ^ίκαιίιτα ουδέν, η μίν γαρ 

«6 ίίΜ^ήμη^ γένος ονόα^ <χντ6 οΛερ ίούν ίτέρον λέγεται (τίνος 
γαρ Ιίίιότήμη λέγετείΐ)^ των δϊ κα&' Ιτια&τα ουδίν αυτό δοερ 
ίύτϊν ίτέρου λέγεται^ οίον ή γραμματική ού λέγεται τρρος 
γραμμαχναή ου^ ή μο%)βΐ'κή τίνος μουΰιχή. άλλ' εΐ αρϋί^ 
%αχά το γένος χαϊ αύται των ηρός τι λέγονται^ οίον'/^ 

9ΐ^γρ€ίμμαχιχή λέγεναι τινός έίίιΰτήμη^ ον τινός γραμμ^^Ηxή^ 
ΧϋΛ ή μουόιχή τινός έίτκίτήμ η λέγεται, ον τινός μουόιχή. ώ^τε 
αΐ χαύ^ εχαύτα ουκ εΐύΐ τών• αρός τι. λεγόμεΟ'α δΐ ιίοιοί 
ταΧς καθ•' ίτιαότα' ταύτας γαρ χαϊ ^χομεν • έιίιύτήμονες γαρ 
λεγόμ^α τφ ϊγειν των χα9^. &ίαότα ^ιύτημων τινά. >ωότΒ 

96 αύται αν χαϊ Λοιότψες είηΰαν, αί καθ' Ικαύτα, χαΰ^' ας 
ΐίοτε και ^ομ)1 λεγόμενα * ανται δϊ ουκ εΐύΐ των ιίρός τι. 
&1 εΐ τυγχάνοι τό αυτό Λρός τι και ΐίοιόν ον, ουδϊν ατοΛον 
έν αμφοτέροις τοις γένεόιν αυτό χαχαρι^μεΐό&αι. 
1)9 ^Είίιδέχεται δΐ χαΐ τό Λοιειν χαϊ τό Λαόχειν έναν- 

τιάτητα χαϊ τό μάλλον χαΐ τό ψτον' τό γαρ &ερμαίνειν 

14 ίπι9ίχ. τα ποια Ο^βη, — •1ΐ το οιη η. — 16 ΐίαϊ] 17 Οη. — 
17 Μ^ον /€. — συχ ίοτι βηΐβ Ιτ<(^ον €€. — Ιβτ^ςοπι Οβη/. — χβτί] 
ί7 Οβη. — 19 χβττ' αυτήν οιη /. — 20 φηβ^ί β&, φ^ ι^^, οογγ η. — 22 ύνψ^ 
α^ίϋ'μ, α, — καΐ τάς Β. €α€η^. — 23 έλέγομΒν τβο πιλγ^ η, βηΐβ ΒΪνβη 
Β^§* ο™ Λ β* ρ»• €• — ηααών των τοιούτων (βίο) ηοιοτήταον των ηζός €/. 
—24 η^6^\ των η^ς β. — ^ηαύτον ϋεΐ^ςηη, — μ\ν οιη Αάία. — 26 /άφ 
οιη ξ. — όέ] 5^ 78 ρΓ η. — ^χαστοι^ ξ, — 28 «<] ^ ηβξ^ οογγ ΑΒΟά. — 
31^ λέγηται οιη Οβλ. — 34 ίηιστημην β. — τινάς €ϊ, οογγ Α, — 35 αν 
ανται β. — αι. — 36 ποτ* ρΓ οπι η. — 37 Ιγα ^€ β/ /. — τνγχάνΗ 
^/> τνχοι II. — ποιορ^ χαϊ ηαός τι 6ηιι^. — ^ν οιη ΑΒι. — 38 αύτ6 
τοις γένεαιν €ζ, — αντ^] αντο τοντο η, 

111)1 ^1 οηα βηι^. — ρΓ καΐ οιη β. ΟίΟίίίζθοΙ •άϋγΟοο^Ι^ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 111 

τψ φύχΒΗ^ ίροιρτίον χαΐ το ί^ρμαΙνί69αί τω φίχ^όί^αι %άΙ 
το ηδΒύ&αι τω ΧνΛΒΐό&αι^ ώίίτε έΛίύέχΒναι ϊναντιύιψα. τιαΐ 
το μαλΧσν δϊ χαΐ ψτσν* 9$ρμαίν€ΐν γάρ μάλλον χαΐ ψνον β 
>ϋ(Ηι^ %αϊ β'^ρμαΙρΒό^ϋα μα}Λορ 'μΑ ήττον. έ^ίιδίχΒταί ονν 
το μαλ^ΌΡ τίάί τό ήττον το η^ηέίν ιμΑ το ΐίάϋχΗν. 

*21η^ μ\ν ονν τούτων τοόαντα λίγΒΤία' Βίρψαι όΐ 
χαΐ ύιάρ του ίίέίό&αι Ιν τοίζ ίτρός τι, οτι ηα^ωννμ^ως αΐί6 
των Ο'έόΗον λέγεται, νηΐρ δΐ των λοι^ιηΒν^' τον τβ λοτ\ ηοΧ ίο 
τον ίΤον καΐ τον ^«ιν, δια το ιτροφανή ΒΪναι ούδΐν ύΐίϊραν- - 
των &λλο λέγεται η ο6α έν αρχ^ έ^έ&η^ ^ι τ^ ί^Βΐν μϊψ 
4ίημαΙνΒΐ το ύποδεδέό^οί^ το ώΐίλΐόύ^ξα^ τό δϊ αον οίον ίν 
ΑντίΒΐω, χαΐ τα άλλα δϊ ο6α ύΐίΐρ αυτών ί^^έ^. 

^ϊ)ι$ϊρ μϊν ονν τώ^ ίίροτΒ^^ίντων γενώρ Ιτίονά τα «ί- 10 
Οημέρα * ΐίερί δϊ των αντικειμένων^ Λοόαγως είω^εν άντιταΧτ- 16 
<^ια, ^ψέον. λέγεται ό^ ^ερον Μρψ άντικεΐόΟ^αι τετραχώς^ 
η ως τα Λρός η, η ώς:τά εναντία^ η ως ύτέρη^ις κ«1 φβ, 
Ύ^ώς'χ,αχάφαόις'Λαί αίίόφαΰις. αντίκειται δΐ &ία6τον των 
τοκτύτων ως τύηψ εΐΐίεΐν ως μΙν τα ^ρός τι , οίσι^ το δι^λά^ 80 
6ί>ον τψ ήμίϋει^ ως δϊ τα εναντία^ οίον τό χακόν τω άγαΟψ^ 
ως δϊ τα %αχά <5τέργιΐ!$ιν '^αί ^ζιν^ οίον τιχρλότγ^ χαΐ όφις^ 
ώς δϊ ΐίατάφαόις καΐ αΛόφαόίξ^ οίον κάΟτρΐαι - ον χά9'ψαι. 

"06α μ^ ονν ώς τα ιίρός τ» όντίτιειται^ αυτά οίίερ 
Ι(ίτ^τωι; άντικειμέικον λέγεται ^ο^οΜίοιν άλλως ΐίρός αιύτό^ 86 
όίϋν τόδιΛλόϋων^ αύτόοίίερ έΰτίν^ ίτέρονδίίίλόΰιον λέγενία* 
τι«^ γαρ διιίλαΰιον. %αϊ ή έΛι&νήμη δϊ τψ έ3ίι(ίτψψ ώς τα 
Κρός η αντίκειται^ καΐ λέγεται γε ι} ύίυβτήμγι αυτό όπερ έύτΐ 
τον έ3ίι(ίτψον. χαΐτο έΛιΧΗψόν δϊ αι5τό σΛερ Ιύύ ιίρόςτό άν- 5 ίΙ οιη Οβά. — ηαΐ τό ήττον ϋβάη/, οογγ •. — 6 ήττον χαΐ λν- 
»$ΐα9'αί μαΐλον καϊ Λττον έπ, ζ^β. — 7 ονν ηαϊ το /, οογγ η. -- ίβΓΐ 
το άβΐ/. — 8 ίΙ] ουν βΓ• — Η τον οιη / βΐ ρΓ η. — βΙρλι] Ιίαν ίί- 
ναι/. — τοντων /. — 12 όσον ». — ^4^ή^^ πϋ βΐ *ίο νβ 14, Ηηον/. — 
το οιη ηί/, — 13 το ^^ πον] πον 91 /. — οίον ,..δΙοχη/. — 14 ροβΐ έζ' 
ξέϋτ] Βά »(!(! τέλος των ι ηατηγοζίών. δβί^αβηΐίβ ά ίηβοηΒίΐ π^^ϊ των 
άντιη$ιμένων, — 17 ^τέζον ί. — άντικηα^'αί ^τέ^φ β. — 18 ρΐ ίΐ τα- 
ναντία η. — 20 οΐον 8ιηΐάοιον καΐ ημιον β. — 21 οίον οηι ξ. — το 
61 τω υπι /. — 22 ί^ ΟΠ1 Μ. — τα οιη €άηξη, — οτέβηοις %αϊ Ιίίρ η, — 
οϊον] ως ΑΒϋάί. — 25 λέγονται, €. — 26 αντο] τον ήμίοίος αυτό ζ/ΪΡ, 
ΟΟΓΓ η. — δινλάαιον οιη η. — 28 χαΐ οιη ο. — γέ] 61 ΑΒίβάξ, — 
29 η^ος τ^] π^ος Αάβ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 112 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 

9ύηιαΙμΒνσνλέγ€ται^ζήνΙίίί6τήμψ• ιτο γαρ ίδίιόαψσρηνΙΧέγΒ- 

"Ούα σνν αντίιι^ίχαι ώς τα δ^ρός τ*, αννά αί^Βρίΰύνίαέ- 
ροΗ' λέγεται η όίίούόήΐίοτΒ ιτρος άλληλα λέγεσαι, τα δϊ ως 
τα εναντία^ αυτά μϊν απερ ^Ιν ουδαμώς ιίρος άλληλα λέ-- 

ύγί^αι^ Ιναντία μέντοι αλλήλων λέγεται ' οντε γαρ το αγα- 
&ον του τΜχχον λέγεται αγα&όν^ αλλ* εναντίον^ οντε το λενκον 
τον μέλανος λευκόν^ άλλ' εναντίον, ωύτε διαφέρονΟΐΛ^ αύται 
αΐ άντι^έόεις αλλήλων, οόα δϊ των εναντίων τοιαντά Ιότιν 
ρ. 12 ω&νε έν οίς ίίέφνχε γίνε69αι ή ων τιατηγορεΐται άναγοίαΐον 
αυτών 9άνεροννηάρχειν^τοντων ουδέν έότιναναμέόον. ωνδέ 
γε μή άναγκαΐον ^ότερον ναάρχειν^ τούτων ϊύτι τι ανά μέ- 
ΰον αάντως^ οίον νόΰος %αϊ νγίεια έν όώματι ζψον Λέφντίε 
5 γίνεύ&αι^ καϊ αναγκαΐόν γε 9άτερον υΛαρχειν τψ του ζψον 
ΰώμαχι^ η νόόον η ύγίειαν. καΐ ίίεριττάν δϊ χαΐ αρτιον αρι- 
θμού τιατιγγορεΐται , «αΐ αναγτίαΐόν γε Ο'άτερον τψ άρι9μψ 
νκάρχειν^ η ίΤεριττόν η αρτιον. %αί ονκ &?η γε τούτων ουδίν 
ανά μέόον^ οντε νόόου χαΐ ύγιείας οντε^εριττοντιαίαρτίον. 

10 ων δέ γε μή άναγχαΐον ϋ'ότερον ύίίάρχειν^ τούτων £(5ηΐΓ^ ανά 
μέΰον^ οίον μέλαν κοΛ λενκον έν ύώματι ίίέψνκε γίνεβ9αι^ 
χαΐ ονκ άναγκξ&ον γε ϋ'ότερον αυτών ν^άρχειν τψ όωματι* 
ου γάρ Λ&ν ήτοι λευκον η μέλαν έΰτίν. καί φανλον δϊ κα\ 
ϋΛονδάίον καχηγορεΐται μϊν καί κα:ι^ άνϋρώχου καϊ χατά 

15 άλλων Λολλων^ ουκ αναγκαΐόν δΐ &ότερον αυτών νΛαρχειν 
έκείνοις ων αν κατηγορή^αι ' ου γάρ Λαντα ψοι φαύλα ή 
ΰΛονδαΐά έ&νιν. χαΐ 1($τι γέ τι τούτων ανά μέόον^ οίον τοϋμίν 
λενκον τιαΐ μέλανος το φαιον καΐ το ωχρον χαι οόα άλλα 
χρ{&ματ€ί^ του δΐ φαύλου χαΐ ύίϊουδαίον το οντε φαϋλον ούτε Ζ2 γονν Ψ, — αντίκειται ροβίτι/. — Μξων] των άντίΧΗμίνων 
/ΐρ, ίηιηβΓ^ Β^ ίη οοηΐβχΐυ Ι&ευηα οβί, ςηαιη βχρίβνίβββ νίάβίοΓ είναι, 
^αοά 6 }ΐ£ΐ£β(• — 33 Χέγεται οηα ιΐ£-. — ύπωοονν ί&ΧΧωςΏΟος η, — 34 τ« 
οιη Λ. — Χέγεται οιη β. — 35 άΧΧηΧοις β. — 36 του οιη ι. — 37 τον . . . 
ΧεΌκον οηα β. 

12α 1 γίγνεα9'€ίί η. — 2 ϋ-άτε^ον αυτών β. — ουδίν αυτών ίβτιν η. 
— $ γΒ οτη η^ — ανά μέϋον τ» η. — 4 ξφου οιη ί. — 11 έν τφ βώ- 
μάτι 0. — γίγνίο^'αι η. — 12 )τε οιη ηβ. — αυτών ροβΐ ύπά^χΒΐν λ, 
οιη β. — 13 παν] ηάν αώμα βηί. — 14 ρΓ καί οη β. — 15 ονχ] χαί 
ουκ η. — 16 αν 0Π1 II. — ηατηγο^ίΤται η, — 17 γέ τι οιη β. — τον- 
ταον τι η, — 18 %αϊ του μέΧανος Οι. — αΐκ το οιη η. — 19 καϊ τον 
ϋηουδαίον η. ΟίΟίίίζθοΙ ζβ(^ϋνΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 111 

63(ονδαΐθΡ. Ιυί έρίω ν {ΐΙ«^ ονν&νόμοχάΐΛύχαί τόίς ανά μέ6σρ^ 9ο 
οϊον λεντιον ΐίαϊ μέλανος το φαών χαΐ το ώχρον τίαϊ ο6α 
άλλα τοιαύτα [χρώματα ] ' ^ ΐνίων δϊ όνόμαχι μϊν ουκ «ΰ^ο- 
90Τ το άνά μέ0ον αηοδονναί^ τ^ ^ ϊϋΜχτίροντών άκρων άίίο^ 
φόύΒΐ ιτό ανά μέύον δρίζ^ταί^ οίον το οντΒ άγαϋον οντδ χα- 
%6ν οίάί οντΒ δίκαιον οντε αδιχον. 86 

Σνέρηύις δϊ καΐ ^ις λίγί^αι μϊν ιίερί τούτον η, ο2οι^ 
1] α^ %αϊ Ύΐ τνφλόνη^ ηερί όφ^αλμόν * καΟ'όλου δΐ εΙίίΒίν^ 
ίν ω ή έξις ίίέφνκε γΙνεόΟ'αι^ ηΒρΙ τούτο λέγεναι ίχάτΒρον 
αυτών. ^Βρί^αι δϊ τότε λίγομεν ίκα&αον των της εξεως 
ϋ&νηκων^ όταν έν φ ιίίψνκεν νηάρχειν καΙ οτε Λέφνηεν^ο 
ίχειν μηδαμώς ναάρχτ^. νωδόν τε γαρ λέγομεν ού τ6 μή 
ίχον οδόντας^ %α\ τνφλον ον το μη ίχον οφνν^ αλλά το 
μ^ ^ον οτε ίΐέφνκεν ^αν τΐΛ^ά γάρ ίκ γενετής οντε σφιν 
ίχει οντε <$ό(}ι^α^, αλλ' σύ λίγ^αι οϋτε νωδά,οντε τνφλά. 
το ό]^ έύτερήύ&αι καΐ το την ίξιν Ψ^ειν ον% ίύτι ότέρηύις χαΐ ββ 
^ις. ίζβς μϊν γάρ ίύτιν 'η δφις^ ΐΤτ^ι^^ίι^ δΙ ι; τνφλότης* 
τό όϊ ίχπν την δφιν ονκ Ιβτιν &φις^, ονδΐ το τνφλόν εΐνία 
τυφλότης. &νέρη6ις γάρ τις ή τνφλότης έύτίν^ το δϊ τνφλ^ 
^ίναι έ6τερή(ί9^ι^ ού ότέρηβΐς ίότιν. ίηείηνή τνφλώτι^ς ταυ- 
τΑν τω τυφλον είναι ^ χατηγορεΐτο αν αμφότερα κατά του 4ο 
αι^ον* αλλά τυφλός μϊν λέγεται ο ανί^ρωίίος^ τυφλΑτης 
δϊ ουδαμώς λέγεται 6 αν^ρωίίος. άνηκ^Ιβ^αι δϊ χαΐ ται>τα 1> 
δσΐίΗ^ το έύτερή69αι χάΐ τό τψ ^ιν ίχειν^ ως ύτέρηόις καί 
ί|駕 ό γάρ τρόΐίος της άντι9έ6εως ο αυτός* ώς γάρ ή τυ- 
φλότης νζ όφει αντίκειται^ οϋτω κάί τό τνφλόν είνΜΐ τψ 
&^ιν (χειν αντίκειται. β 

: Ούκ £5η ό^ ονδϊ τό ύ:$ό την άπόφαΰιν καί κατά-- 21 ρττό.. .'χ^ώματα οογγ ιι. -^ «Η το βΐ χαϊ,.,χ^ωμίίτα οιη η. — 
22 τοιαύτα οιη ηη, — ίΐ] μΙν€. — 23^οί;ναϋ*. — 25 ηαϊ οιη €. — 26 ί^] 
μΙν €. — 27 τνφΧωβίς β. — καϋ'άΧον] καΐ ηα^όΧου η. — 28 ώ] φ αψ 
ΑΒάβ^. — πέψνχΒν η ^ξις €/^η, — γίγν^β^αι η, — χαΐ. ^άτε- 
οον ΟΟΓΓ β, ΓοΓΐ ρΓ II. — 29 αντών] αντών γίνία9•$(^&\ο)η, — ^παϊ] μή 
νηάρχαν ηαϊ β. — νηάρχτ]] ξχΒΐ β, οπι ί. — 33 §ρια γάζ η. — Ικ γ8 
ττίς ». — 34 §χ$ι βηίβ άΧΧ* η. — &Ι( ούτι οπι η. — ονίί η. — 35 ίίχ$ίν την 
ίξιν €οη. — 36 ϋ ίβτιν η χ. — 37 οντβ τό η, — 38 ης οπι ηί. — 39 ίί- 
ναιΛ ίϊναι η «. — ον] ο'ψΒως ου •. — έπύ εί η. — 40 κατηγο^οϊτο β. — 
41 ο αν^^ωηος Χέγεται η. 

12Ι>1 9ϊ ό &ν9'ζ* ου9αμω$ λ. η. — 2 την οη β. — 6 τα οοτι Β.^ 
κατάφ. %αϊ άκόφ. η. 
Ι. 8 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Π4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΧ. 

φαόΐ/ι^ άιίόφαϋις ιαχΐ χααάφίχύις -η μϊν γάρ %α$άψα6^ζ 
λόγος έΰτΐ χαιηχφβητιχος χαί ή α^όφαόις Χόγος άχοφατίτ 
χό$, Τί5ν δϊ ναό %ψ %ατά(ραΰι/ν κι«1 αΛοφαόιν ουδέν ίύχι 
10 λογός. λέγεται §ϊ καΙ ταντα ανίίΐΗεΐύϋ'αι αλλήλοις ως κίϊίΐί»- 
ξρ€6ΰίς χαΐ αΛόφαύις' χ«Ι γαρ ^Ι τούτων 6 τρόίίος της 
όντιϋ'έύΒως δ αυτός, ώς γαρ Λοτ€ ή %ατάφα6ις Λρος τψ^ 
άίίόφαβιν αντίκειται^ οίον τό ^ά^ψαι τψ ον χά^ψαι^ οΰνω 
ναΙ το ύφ ϊκάνερον ιίραγμα αντίκειται^ τό χα^ηύ&αι τφ 

"Οτι δε ή ύτέρηύις καΙ ή έξις ουχ άντίχΗται ως τά 
ιίρός τι , φανερόν ' ού γαρ λέγεται αυτό ο^ερ έύτΐ του άντι^ 
ηειμένου. η γαρ δφις ούκ ^ι τνφλότψος δφις^ ονό* αλλ^ 
ουδαμώς ::$ρος αυτό λέγεται, ώΰαννως δϊ ούδ^ η τυφλότγ^^ 

Ϋολ^^τ αν τυφλότΊ^ οφε(ύς^ αλλά βτέρηβις μίν όφεως 'η 
τυφλότΐίΐς λέγεται^ τυφλότης δΐ σφεως ου λέγετίχι. ϊτι τίί 
ίίρός τι^ντα ίίρός άντιΰτρέφοντα Λ^^τιχι, ω^ε ιμΛ η τυ-- 
φλότης εί^ίερ ψ των ιίρός τι^ άντέύτρεφεν αν τίάτίεΐνο ιίρός 
ο λέγετΜ. άλίί αν» αντιστρέφει ' ομ γαρ λέγεται η &φι% 

26 τυφλότψος σφις. 

. '^ΟΦι δϊ ού^ ώς τα εναντία άντί'κειται τα χατά ϋτέρψ' 

, 0ιν καϊ εζιν λεγόμενα ^ έ% τώνδε δήΐον, των μ^ γάρ έναν- 
ιτ/ωϊτ^ ων μηδέν έ^νν ανά μέύον^ . άν<ψΚ€£ον^ έν ψ Λέψνχ^ 
γίνε09'αι η ων χατψορέϊται, Ο'άτερον αυτών ύηάρχειν αεί* 

80 τοντίον γαρ ουδέν Ύ^ν ανά μέύόν^ (ον Ι^^ερον ην άναγχαΐοντί^ 
δεητικψ υΛάρχειν^ οΙόν ^Ι ν00ου χαϊ ύγιείαςχαΐ ΐίέριττοϋ 
Ηαϊ αρτίου, ων δΐ ^η τι ανά μέβον^ ονδέχοτε άναγχη ίίανύ 

. νΛαρχειν &(χτερον' οΰτε γάρ λευκόν η μέλαν άνάγχη Λαν 
είναι τό δε'^ιτιχάν^ όννε ϋ'ερμόν οντε φίη^ρόν' τούτων γάρ 

ζδάνά μέύον τι συδίν χωλύει ύΐίάρχειν. Ιτι ό^ χαϊ τού- 
των ην τι ανά μέύον ^ ων μη αναγκαΐον ^άτερον ύί^άρχειν 

Ί-κατάφ. χοτίάττοφ. Οη. — 8 χαΐ . . . άποφ, οιη β. — ΐίίχ\'η'\ η δε/. — 
λόγος ίοτίν άποφ. η. — 9 άπόφ. ^ κοιτάφ, ζ — %αϊ ά«6φ, οιη €. — 
χαΐ] η €η, — οΰο ^ν οογγ β, ονδ' οογγ Α, ουδίίς βάν. — 10 λόγος] λό- 
γος αλλά π§άγμα ξη. — 13 τώ] προς το η. — 14 έφ' β. — τφ] τίνα. 
η^ος τό η. — 16 άί καΐ ή €.^ — ή ?ξις χαΐ ή ϋτέ^. ηα. — 19 λέγεται 
προς αντό β. ^ 21 λίγεται ονδ' οψις τυφλότητος. ?τ* γο Ο. — 22 !«• 
γονται ί. — 27 γά^ οιη ο. — 28 ον^^ν αη. — έν} η ίν %, — οίς η. — 
29 γΙγνεΰ9•αι η. — νπά^χ, αντων β. — 30 άναγκοαον ην €η. — 32 τι 
ρΓ οηι η. -^ 34 τρυχ^ον ούτε ϋ'ίρμ^ρ Οβ. — 36 ην ^ατε^οψ ύπά^χειν 
ϋηίΰά. ΟίΟίίίζθοΙΊαν ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 119 

ψ τψ δίίχηχφ^ εΙ μη οϊς φνό^ τα Ιτ νϋά^χεί^ όίφρ 
τψ Λν^ί το 9ερμψ είναι χαΐ τ^ χιόνι το λ^υχ§. έίά ό^ 
τούτων αφωριβμένως άναγκάΐον ϋ'άτΒρον υΛάρχει/ν^ χαΐ ονχ 
οαότερον Ιτνχεν ον γάρ ίνδέχεται το ίίνρ φνχρόν είναι *λ 
ονόε τψ χιόνα μέλαιναν, ωύτε Λαντί ρέν ονχ ανάγκη 
τφ δεκτιτιψ ύάτερον αντών νπάρχειν^ άλλα μόι^ον οίς ψνόει ρ. 18 
το 'εν νηόρχει^ χαΐ τούτοις αφσ^ριϋμένως το ίν χαΐ ούχ 
^ όπότερον ετνχεν. . έηΐ δε της ύτερήΰεως «αΐ της ^(ος ούδί- 
τερον των εΐ^ημένων άληϋ^ές- οντε γαρ άεϊ τψ δεκτιχω άναγ- 
κωβν %ατερον αυτών ύίίάρχείν το γαρ μί^ω ίίεψνηόςΒ 
δφιν ^ίΐτΐ' οντε τνφλον ούτε δι/ην ίχον λέγεται, ώΰτε ονχ αν 
άη ταντα των τοιούτφν ίναννίων €»ν ουδέν έατιν άνά μέύον^ 
άϊΧονδ' ων τι ^τιν άνά μέόον* άναγχαϊσν γάρ Λοτέ Λαντϊ 
τψ δεκτικψ &άτερον αντ&ν νίίάρχει^' δταν γμρ ηδη Λε- 
ψνχος ^ οφιν Ιχειν, τότε η τνφλον η δφιν Ιχον ^ί^όεται, ίο 
χαΐ τοντίον ουκ άφ(οριΰμέρως ^άτερον, άλλ' οίώτερονίτνχεν* 
€ν γαρ άναγκάΐον η τνφλον η ίχον δφιν είναι, €?λλ' ^ΐί<ί- 
τερον ίτνχεν, έιύ δέ γε των έναννίων, ων ίύτι τι άνά μέόον^ 
€ίνδέΛοτε άναγκοϋον ην ΐίανύ %άτ^ον νΛάρ^ειν , άλλα τιύΐ^ 
%αΙ τούτοις άφοαριϋμένο^ το εν. ω(ίτε δηλόνδτι.%βτιη5δέΐ!ερον ιβ 
των τρότίω» ώς τα εναντία αντίκειται τα κατά &τέρη6νν καί 
^ιν αντικείμενα. 

'Έτι Ιίά μ£9' των εναντίων, ύοίάρχοντος τον δεκ^κον^ 
δνναιτδν εΙς άλληλα μεταβολήνγενέό^ι, εΐ μη ηη φύόει 
το %ν ύαάρχει, ο&ίν τψ ανρΐ 9ερμψ είναι ' καί γάρ το Μ 
ύψιάΐνον δυνατόν νούή^αι κ€ύ. το λενκόν μέλαν γενέόΟηι 
τιαΐ το φνχρόν &ερμόν, καϊ έ% ύ^ονδαίον γε φαΰλον καΙ έκ 

38 ^^ίι] ίϊναι ίπΐ €, -^' 39 χαϊ] τω Βίητιτιω κοτΐ €. — 40 το] αν το 
η. — 4ΐ αναγκσίον β. ^ 

Ι3ί»3 ου^* Βη^ον η. — 4 ούδε Αξη. — & μη ξ. — 6 ^ιον] ξχίΐν 
Λαίβ' ώστε ξ. — 7 τα τοιαύτα α. — ταΰτα τα ως ατέ^ηοιν %αΙ ΙΊ*•τ 
άντιχΒία^να των ά, — μη91ν η. — 7 βΐ 8 ξύτιν] ίΰτΐ τι α. — 8 ανά 
μέοον Μτίν Μβά. — ύν τι βΐ γά^ οογγ η. — ποη οιη Λ'β^ βΐ: 
ρΓ ϋ, ίβΐ Β, — 9 νπά^χαιν αντών β. — ηδη ονα β. — 10 ^χ, ο'φιν \ή& 
€η, — 12ον. . ,Ετυ^^ίν όιη β. — άναγκαιως οογγ Ο. — ζ'φινϊχον €άίη, — 
9Ϊναι] ^ηϋ'ηΟΒται €. — 13 ν^ οιη Αϋάβ/ηί, — τ τι οιη ΑΒΙίάηί. — Ιδτον'- 
των β. — οτί] το β. — 16 «ξι» καϊ ατί^ηβιν η. — 18 οΐ'τοβ ^5δ. — \9γΙ^ 
νΜ^αι ηϋί. — 20 νπά^χυ ά, νπά^χΐΐν ε, ίη Ηη γογγ β. — πνςιϊ]πν^ 
το βη, οογγ Α^ Γβο Β€. — ^ίς^μον ΒΒάα, — $1ναι] νπά^χϋΐν €. — ηαϊ 
τ-ζ χιόνι το λίνη-η' καΐ γά^ /. — 21 δύναται η, — το ΰ^ε^μον ιρνι^οψ 
ηαΐ Χευχον /. — 22 9•8^6ν ι^υχ^όν ά. — αηΐο ηαϊ ΙίΐυΓα άαοΓαπι νΒί α* 
— γε] δΐ απ, 

8* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Πβί ΚΑΤΗΓΌΡΙΑΤ. 

φΦ(ίύλον όήίΤϋδϋΧον βννοοίόν γ^έόϋΌΐ,. 6 γαρ φαύλος εΙς βελ^ 
τίονς διατρφας αγόμενος τιαΐ λόγσνς%αν μΐίίρόν γέ τι ώτ*- 

26 βοίη εΙς τό βελτίωΐ' είναι. Ιαν $ϊ αΐίαξ ΐί3ν μιχραν έΛίδοόιν 
λόβ^, φανερόν οτι τ^ τελέως αν μεταβάλοι η ίίάνυ Λολλη^ 
έΛιδοόνν Αά^ι • αεί γαρ ενκινψότερος Λριος αρετήν γίνεταί^ 
τύΰίν ψχινσνν έκίδούιν ειληψως έζ αρχϊίς '^ , ωύτετίαϊ ίϊλείω 
εΙκός ΐΛίδοόιν αντον λαμβάνειν, και τοντσ άεΐ γινόμενον τε- 

80 λείως εΙς την εναντίον ίξυν αΛσααϋΊβτηύιν^ έάν :ίερ μι) χρ&νψ 
ίξείργψαι. έ:ύ δέ γε της ^εως και τής ύτερήϋεως δυ- 
νατόν εΙς* άλληλα μεταβολψ γενε6&αι. άίίο μ\ν γαρ νης 
^εως έαΐ την ότξρηόιν γίνεται μ&ααβολή^ αιΐό δΐτής ύτε- 
ρήόεως ίαϊ την ίξιν αδύνατον, οντε γαρ τνφλος γενόμενος 

ΒΒτις ΐίάλιν ανέβλεφεν, οντε φαλαοιρος ων αάλιν χομι^τι^ς* 
ίγένετο^ οντρ νωδος ων οδόντας ^φυόεν. 
' "Ούα δϊ ώς κατάφαύις καΐ ώίόφαβις άντίιιειται^ 

* φανερόν οτι^οοαί* ονδένα^ τώρ είρημένων τρόιάσν αντίκειται* 
έιτί γαρ μόνσιν τουτωι^ άναγχάισν αεί το μϊν ά^ίηί^Ις το δ^ 
φενδος αντών είναι, οντε γαρ έπίτων ίναντίοϊΡ άναγίΰαΐον 
αεί ϋ^άρερονάληΟ^Ις^ είναι ,&ατερον δϊ φ^νδός^ οντε ίίτΐ τώι^ 
Λ ^ρος τΐ4, Όντε^ί^ί^τής ^εως καΐ της ότερι^αις. οίον ή νγίεια 
ΐαά η νόρος ίναντία^ χαΐ χκνδϋερόν γε οντεαλι^Ις οντε φενδός 
ίύτιν. ώβαντοαςδΐ %αΙ τοδιαλάΰιον καΐτό ημιόνοτς τά κράς 
τι αντίκειται, καΐονκ^τιναύτων σόδέτΒρονοντεάλη&Ίςον^ 
τε φενδος. ονδέ γε τά κατά ότέρηύιν καϊ εζιν, οίον ή όφις 

10 καϊ ή τνφλότης. ολ(ΰς δΐ τών,κΰοτά μηδεμίαν ύνμά^οηψλετ- 
γομένίον ούδΐν οντε άλτ^Ις^ οντε φενδός έ(5τιν' αάντα6^ «λ 23 Βννατον ϋπονδαϊον •. — 24 γι] τέ /. — το» €ά. — 25 εις το] 
§ηϊ το η, έπΙ το έίς ^, — βέλτιον β, ρΓ η. ^ §άν δΐ] αίτβ ^^άρ γο Α^ 
αν τΒ γά(( ^, αν δϊ /. — καν οιη ηη^/. — 26 φανίξόν ίατιν οτι €. -^ 
οτ» οιη β. — τελείως αν ^κ^τα^ά^ΙΑοί η. — ΛοΠήν αν έηίδόοίν η. — 
^7 Χάφιΐ ί. — αίΐϊ Ο. — 28 ηντινα ουν ηβ. — έξ άζχης »η1β είΐηφώς Ο, 
ρθ9ΐ }/ η. — 29 αντον ρΓ οιη η. — άεΐ οιη €, — γίγνόμενον η, — 30 αν Ο. — 
»ί§ οπι 4?. — 31/6 ο™ Αυα/, — της ύτε^» καΙ της ^ξεως ηαξ. — 327'ν*'*" 
βθαι II, γίνεο&αι ι. — 33 γίνεται §πϊ ατέ^ηβιν €. ^ 35 τις αηΐβ 34 τν- 
φλος (7, ρβ5ΐ τυφλός άβ. — τις ουδείς πάλιν/. — Ιβλε'φεν η/. — άνέ* 
βΧε'ψεν είβητι {μητοι το Α^ μήτε ζ) γε θεια δννάμ^ι ΑβΛί, ναατζ ιι, θβΐ 
ναΐΐ §•, ανίβΧε^εν εΐ μήτίνι ^εία π^ονο/α αΟ (δυνάμει € ψχ\ το βορΓα 
§ξηγητοϋ). — - ηάλιν ροβΐ 36 ων ^, αηΐβ §φυσεν ι, οιη. /. — πομίτης άί, 

131^ ι τ^οηων] τζοπον (^Α) των εί^ημένων η^ (π^οει^ημενων ^% — 
2 έπΐ^ έπί μεν β. — μόνων γά^ €ηαζ, — 3 βΐ 4 'φενδες άί, — 4 ^άτεζον 
μίν αλήτες €η. — 5 αΐΐ της οιη €άίη, άο\ /. — 5 βΐ 6 )} οιη η. — 6 ρΓίαβ 
οντε οπι Ο. — 8 ονκ ^ατιν] ^καβτον β. — 9 οΐον] λεγόμενα οίον η. — ι} 
τνφλότης χαΐ δ'ψις Ο. — 10 5^ των] των "γά^ *, των ρΓ «ί. — 11 άπαντα η. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΒΓΟΡΙΑΊ. 111 

άρημένα &ν€ν ({%ψαλοκής λίγιταν. σό μψαλλά μάλιΰτα αν 
ύόξΗΒ νο τοιοννο όυμβαίιψν έχΐ νών χαινά όνμηλοχηι^ έναν- 
τίων λΕγο^νίΰν • %6 γαρ νγιαίνΗν Σωκράτης τω νο6€Ϊν Σω- γ. 
%ράτηρ εναντίον ίότίν. αλλ' ουό' έ:τΙ τοι^τα^άναγίίαϊον άύ^ 
9άτ€ρουμϊρ άλη^ϊς ^άνερον ί^ φίνίος είναι, ονζος μίν γαρ 
Σ&κράνονς ^ται το ρίν άληύϊς το ^έ φενδος,^ μη^δντοςό^ 
αμφότερα φενδή' οντε γαρ το νοόεΐν Σωκρύι;ψ. \οντε το 
νγιαίνεινίότινάληθ^ες αυτού μη δντος όλως τον Σωκράτους, 
ίίίΐ δϊ της ότερήύεως χαΐ της ^εσ)ς μη δντος τε δλοίς ουδέ^ «ο 
τερον άλη&ές^ δντος τε ουκ άεϊ ϋ^άτερον αληϋ^ες &άνερον ίΙ 
"φ^ΰδος' το γαρ σφιν ^πν Σωκράτην τω τυφλορ άναι 22ο- 
χράτψ αντίκειται ως <»(έρη0ις καΐ ^ις^ χαί ψρτος τε ούκ 
αναγχαΐον ^άτεροίΡ αληθές είναι η ψεύδος (οτε γαρ μήΐΐω ; : 
ίίέφυκεν^χειν^ όμφάτερα φευόη)^ μη δντος τε δλως τον Σα>^ «δ 
ίΐρατους^ χαΐ οντω φενδή αμφότερα:^ χαΐ το σφιν ^ειν 
και το τχκρλόν αντον ειναί. Ιλϊ δε γε της χαταφάόεως, καϊ 
της όίίοφάύεως αεί^ ίάν τε ^ έάν τ€ μι) ^, το ίτερον 
ί^ται φενδος καΐ το έτερον άλη9ές, το γαρ νοόεΐν Σωκρά^ , 
νηρκαΐτό μη νο0εΐν Σοτκράτψ^ δντος τε αντου ίρανερόν δτι βο 
το έτερον αύτοιν άληΟ'ϊς η φενδρς^ καΐ μη δντος ομοίως* 
*ό 'μίν γαρ νοάεΐν μη δντος φεϋδος^ το δ^ μη νο6^ΐν άλψ 
Ί^ές. ωότε έαϊ μονών τούτων ίδιον ανεϊη το άεϊ ^άτερον «ν- 
των άλτ^ϊς η φεϋδος είναι ^ δόα ώς κατάφαύις καϊ αίίό- 
φαόις αντίκειται. 85 ΐ 

^ΆναντίΛΗ> δί έΰτιν έζ ανάγκης άγαϋ'φ μίν κακόν* τούτο 
δ!^ δήλον τ^ %α9'' &ια6τον ίί^αγωγ^ρ^ (Λοννγιεία νόόος χαΐ 
ανδρείψ δειλία^ ό^ιοίως δϊ κχύ έηΐ των αλλίον. κακφ δΙρ.14 
ονΐ μ^ αγάΟ'όν εναντίον^ οτϊ δΐ καχόν* τ'ζ γαρ ένδεί^ κίχκψ >< 

1296ξηι$ αν η. — 13 τιχοντον €* — λίγομενων ίνορτίωνι. — \4Σω^ 
ηοάτη ηΐ 8θ1βηΐ£(/η. — το ι/. — 16 ίϊναι ροβί άΧη9•ίς Ο. — γά^ οιη β. — 
19 ίύίϊνοπιη. — 20 τέ] μΙν Βυ/, γ( η, ί^ ί. — 2Γτί] ί^ ΑΒν/^. — ϋ'άτΒ^ον 
ροβί άβΐ ΓΟ ιηβΓβ Β. — 'θ-άτ^ςο^ ^^ 'ψΒυδος οιη Αάί, — ^^οπι β. — 22 το] 
τφ άί. — το άηί. — »1ί Σωκ^την οιη /. — 23 η] γΒ ΑΒΟάβ/δ^ηη. — 
84 ϋ'άτΒζον βηΐβ 23 ονκ η, — 25 άμφότίξα ϊχαν β» — τ€] δα η, — 
26 δ'ψί» αντον ίχΒΐν Οβη. — 27 αντ^ν οιη η. — 28 της οπι ί — ίάν Τ8 
« ΟΠ1 6. — βΐΐ ίάν τ« οιη ί. — το μΧν ^τΒζον η. — 29 καΐ το] το έ!ί η, — 
30 Σντίζάτην οπι €. — 31 ^] το δ^ ζτε^ον Οη^, οπι Α. — χαΐ] ίατιν^ 
ηαΐ ξη. — οντοβ] οντος Τ6 ιι/. — 32 μη νοΰην ό^ η. — 36 5ί] μΙν β. — 
Ι| ανάΐ'χι^ς αη(6 χοτχόν η. — νόθος χαΐ τ^ (ηαΐ τ^ οπι β; τ^οήι η) δι^ 
Ηαιοοννη (ι} ξ) άδιηία καΐ €β€η, 

14β1 ί^ οπι •. — 2 ίναντίον άγα^ον €άο. — οίΙ] %9τιν 6τ\ η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 11β ΚΑΤΒΓΟΡΙΑΙ. 

ζντι 1^ *&ίί^ζΡο}/η ϊρίχηίον χατ^ν ον* ομοίως δΙτίΰΛ 'η μ^ 
^όνης ίραντία ϊκανέρψ ^ ουόα όγαϋ'όν,. ίτί ολίγων ί* 3ρ 
6 το τοιούτον ΐδοι ης, ί^Ι δΐ των Λλ^ίρτων ύάτω κακωτό 
' άγαΟ-όν ίναντίον ίύτίν. 

'Έλι ίιά των εναντίων οντί άναγχαΐον^ ίάν ϋ^άτερον ^ 
χαΐ το λοίΛον ίΐναι. νγινανόντων μίν γάρ άάάντων νγίηα 
μ\ν ϊύται^ νόόος δΐ ον * ομοίως δΐ χαΐ λευκών σντων ναιάν^ 

10 των Χεν^ίότης μίν &5τία, μΒλ(»νΙα δΐ ου. ίτΐίΐ το Σΰοκρότη^ 
νγιαίνειν τω Σωκράτψ νούεΐν εναντίον έΰτΐ^ μή ^δέχεται ίΙ 
αμα άμφότΈρα τω αυτψ νΛαρχειν^ ουχ αν ένδέχοιτο τον 
Ιτέρου των εναντίων οντοςκαΐ τό λοίίίον ηναν ορτοςγάρτον 
Σωκράνην ύγιαίνειν ού% αν είη το νοΰπν Σωκράτγρ^. 

16 ^ήλον δ\ δη καΙ αερΙ ταύτον η είδπ η γέτΈί^έψνκ^ 

γίνεό^αι τα εναντία, νόΰος μίν γάρ καΐ νγΐηα ίνύωμαη 
ξωου, λευτίότης δΐ καϊ μελάνια απλώς ίν <ίώματι^ ' δνκαιο^ 
&ννη δ^ χαϊ αδικία έν φνχ^^ άνθρωπου. 

Ανάγκη δΐ πάντα τά ίναντία η ίν τψ αντφ γένει €?- 

20 ναι 7] έν τοις έναντίοις γένεΟιν^ η αντά γένη είναι, λενχον 
μΙν γάρ χαΐ μέλαν έν τω αύτώ γένει (χρώίμα γάρ αν^ 
των τό γένος)^ δικαιούύνη δΐ και αδικία έν τοϊς ένιχντίοις 
γένεύιν (του μϊν γάρ άρενη^ τον δε χακίατο γένος)* αγα&ον 
δΐ καΐ κακόν ουκ Ϊ0τιν ^ γένει^ άλϋ αντά τνγχόνει γένη 

85 τινών οντά. 

12 Πρότερον ?τερον ίτέρον λέγεται τετραχως^ πρώ^τον ρ^ 

τιαΐ κνριώτατα κατά τον χρόνον^ χα&^ ο ίΐρεόβντερον έτερον 

ετέρου χαϊ ηαλαιότερον λέγετΰίΐ * τω γάρ τον χρόνον φλείω 

είναι χαΐ Λρέοβυτερον και ΐίαλαιότερον λέγεται, δεύτερον 

80 4^ τό μή άντιότρέψον κατά την τον ί&αι άχολουϋτιόιν^ οίον 
τό "έν των δυο πρότερον δυοΐν μϊν γάρ δντοιν άκολουί^εΐ 
εύ9ύς τό %ν ^ναι^ ίνός δε οντος ούκ άναγκαΐον δύο είναι^ 
ωΰτε ουκ άντιΟτρέψει άπό του Ινός ή άχολον&'ηύις τον έί- 3 οΐ' οπι ο. — 4 ίπ] ?στιν §π β. — 7 Μ οπι Οη. — άναγκαΐον ίύτιν^ 
ίάν €β. — 8 μΙν οπι η. — 10 τώ β^. — 1 1 το Μ. — 13 (ΐναι] νπά^- 
χειν Ο. — 14 υγίαιναν Σωη^αττι η. — 15 το αντο €άη, αυτό β. — 
16 βΐ 17 γΙγνΐα9•αί η. — 16 ίν οιη Ο, — 17 ^ωοϋ] ^φου πέφυαΒ γινβ/^ 
ύ9•αι Αη» — 18 άν^'^ώκον οπι «. — 19 άναγΜ,αΧον Οβ^. — άπαντα €η, — '- 
τά οπι ά. — 21 μ\ν οπι β. — ^6 η^οτ^^^ρν ^\ ξτ, β. — π^ώτα β. — μ\ν 
γάζ καΐ αηη, — χαϊ οπι ^. — 27 κύζίώτατον ^. — χατάτόν χ^όνονΑ. — 
χα^ό ΑΟβξ. — ο ν η. '— 28 καΐ] λέγομξν καΐ /, οπιίδδο λέγεται, -^ 31 'ίν- 

εΐν ΑΒ, δνοϊν οοτν 9ΐ, ^νοίν β. ^ μΙν οηο ί. — Βντοιν Οβ. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 119 

νία τ6 λοαίάρ. αράν^^ ό^ δσκΗ νο ψήοννον %1ραι , άφ συ 
ρι} άρνιύτρέψίΐ ή τον ^ναι άχολον0Ύΐ6ίς. 85 

Τρίτον όϊ κα$ά τίνα τόξιν Λοότερον λέγεται ^ κα&ά'- 
η^ρ' έηΐ των ΐΛΚίτημών %αί τών λ6γϋη>. & Τ€ γαρ ταΐς 
άχοδΗντικαΙς (ηιότήμαίς νηάρχΗ τ6 ίτρόπρον χαΐ το νϋψ^ 
ρσν τ^ τάζα (τα γαρ ατοιγάα Λράτερα τών διαγραμμάνων 
ν^ τόξ^ί^ χάί έηΐ της γρϋίμματιτίής τα (Ηοηιμα ΐίρότ^α\^ 
τών ^νλλίφων}^ ίηί Τ£ τών λογίον όμοιος ' το γαρ ηροοί- 
μιορ της διηγι^Έως αράτ^ρον τ^ τά^Εΐ Ιατίν. 

^Ενι Λαρα τα ίίρημένα το βέλτιον χαΐ το τιμαίτ^ρον 
ίίρότΒρον ^Ιναι τ^ ψνύα δοηπ. Βίωθ'αΰι δϊ ΐίάί οΐ ιίολλοί 5 
τονς ίρτιμοτέρονς καΙ μάλλον άγαΐίξομένονς ντ^ αντών ίΤρο- 
τέρονς ίράύκπν ΐίαρ αύτ(Ης ^Ιναι. ϊοτι μίν δη χάί όχεδον 
άΧλοτριώνατος τών τρόττων οντος. 

01 μΙν ονν λεγόμενοι τροΛοι τον ίίροτέρον 6]υί6ον το* 
όοΰτοί ίΐόιν. δόξπΒ δ" αν ίίαρα τονς άρημίνονς χαΐ έτερος ίΰ. 
άναι Λροτίρσν τρόηος ' τών γάρ αντιότρεψόντων τ^ατά την 
τοϋ ΈΪναι ατωλονϋΐίΐΰίν το αίτιον οιηοόονν ϋ'ατέρω τον άναι 
ίίρότερον είχότως τ^ φύόπ λέγοιτ αν. δτι ό' ^τι τινά τοίτ- 
αντα^ δήΧον • το γαρ είναι αν^ροίτον άντκίτρέφει κατά την τον 
«ίται αχολον&ηόιν ΐίρος τ^ν αλτ^ ίΤερΙ αντονλόγον. ει γαρ 16 
^τιν ανϋ^ρω^ος^ άληΰ^ής 6 λόγος φ λέγομεν δη ^ιν αι^- 
9ρ(ύΛος. χαΐ άντιότρέφει γε • ει γαρ άλη&^ης δ λόγος φ λέ- 
γομεν οτι ϊύτιν αν^ρωίτος^ ξβτιν άνθρωπος. &τι ό^ ό ρίτ 
αλτ^ς λόγος ουδαμώς αίτιος τον είνοί το ίίραγμα^τό μένροι : 
ιίράγμα φαίνεται ηιως αίτιον τον εΐναν άλϊ^&'ή τον λόγον\9ο 
τω γαρ είναι το άραγμα ^ μη άληΟ^ής 6 λόγος η ^έι^- 
δίης λέγεται* &ότε χατά ηέντε τροΛονς ίίρότερον ετερόν έτε- 
ρον λέγεται. 

"Αμα δί λέγεται άίίλώς μϊν χαΐ χνριώνατα^ ων ηΙΆ 34 λοιπόν] λσιηον νά δύο β. — 86 αντίότ^έφ^/ β. — 36 5^] 5£ ο η» 
Λ ^ ^. -^ Τίνα] την ρτ Α, — τάξιν το χ^οτ. Αάβίη^ οογγ Β, — 89. 6η» 
μέΐα β* 5ηρΓ& νβ γάζ οτοιχρία β. — η^ότΒξον η. 

141>1 Η€ΐΙ] ανπΒζ €ΐζΐοιΙ π^ότ^^αί τών ϋ'ίω(^ημάτων τ^ τάξη %αΙ ί, 
«ιΐΐβ ταχΐ Ιβευπα υηίαβ νβ ά. — ν(^τί^€ί τα ατοιχείφΐ ά , ββά ίιι ηηΐΓς τα 
οτ. ηο. — τα] δΐ τα β. — 2 τβ] δϊ ιί, τδ γα^ 6.-4 π^οΗ^Ψίμένα ξ. — * 
&Η το οιη «η. — 5 εΓω^β §» — 7 πα^' αντοϊς φάακξιν «. '— ηα{( αν- 
τοΖς ΈΪναι οιη Ο* — 9 του ηζ, τοόποι βη. — 6ζ%δ6ν οιη η, ρο9ΐ 10 Βίΰΐ 
ρο8 1<βιιτ 71, Π. — βό|« €. — αν τις ηα^α Οι.— %αϊ βηΐβΛ«§ά «. — , 
11 Έ^βίη τ0ν π^οτέ^ον Ο. — 12 τον ρτ οη Λ. **- 17 βΓ| ό β. *— ι$ οιη β. 
— 18 &ν9^. κοί ίοτιρ 5νθ(?. *ι. — 19άΑΐ7^4? οιη•α — ί2? Ιέγοη* Άν η. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 1Μ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!. 

26 γένεόΐς έύην Ιν τψ αύτφ χοόνψ * σύδίν^οσν γαρ ί^ούχΒρον ον^ϊ 
νότΒρόν ίότιν αυτών, αμα δϊ χβητα τον χρόνσν ταντα λίγ^ 
ται. ψνύΗ δϊ αμα^ ο6α άντιότρέφΗ μϊν κατά την τον €?- 
νΜ άχολούΟτ/όιν^ μγ/δαμως δΐ αίτνον Ο'άτΒρον ^Ότέρψ τον θΖ- 
ναι έύτιν^ οίον έιά τον διαλαόίον τίαΐτοϋ ήμιόως' αντι^τρί^ 

80 φ£ΐ μ^ γαρ ταντα^ δι^ίλαόίον μϊν γαρ δντος ζότιν ημιό\)7ΜΛ 
ψίΙόΒοςοντοςδιηλάύιορ ^τιν^ ονδέτερον δΐ ονδετέρψ αϋτίον 
τον άναί Ιβτιν. 

Κάί τα 1% του αντον δΐ γένους άντιδι^οίψ>ένα άλλη- 
λοις αμα τ^ φύύΒΐ λέγεται. άντίδΐΊ;ιρίιύϋ^4χι δϊ λέγεται άΐτ- 

36λή}χ>ις τα χικτα την <χντη;ν διαίρεβιν^ οίον το ητηνον τφ 
χιζφ χαΐ τψ ένυδρφ * ταντα γαρ άλλήλοις άντιδι^ιρψαί έχ 
τον αυτού γένους ' το γαρ ζφορ δίαιρεΐται, εΙς ταϋτα^ ιίς 
τε το Λτψον και το ηεζον καΐ το ίνυδρον^ ηαΐ ουδέν /ε 
τσύτοίψ αράτιρον η νβτερόν έΰτιν^ άίΧ αμα τ^ φνύει τα 
ρ. 15 τοιαύτα δοκεΐ είναι, διαιρε9είη δ* αν κάί ?ζα6τον των τοι- 
ούτων εΙς είδη αάλιν^ ΌΪον το αεζόν χαΐ το ατηνον καΐ το 
^ρυδρον. ϊβται ουν κάχείνα αμα τ^ φύόει^ ο6α έκ τον αύτοϋ 
γένους %ατα η}ν αττήν διαίρεύίν Ιύτιν. τα δϊ γένη των εΙδων 

βαώ Λρότερά έοτιν ου γαρ άντιβτρέφει κατά την του είναι 
άκολσνΟ'ηΰιν^ οίον ένυδρου μϊν οντος ίύτι ζψον^ ζψου δε ον- 
τος ουκ ανάγκη ίνυδρον είναι.^ 

"Αμα ουν τ^ φύόει λέγεται^ δόα αντιστρέφει μ\ν καχά 
τψ του είναι άκολσύίί'ηβιν^ μηδαμώς δΐ αίτιοι^ το έτερον τψ 

10 %τέρψ τον είναι έύτι^ καΐ τα έκ τον αύτου γένονς άντιδιψμ^ 
μένα άλ^ητ^υοις* αΐί^ώς δ\ αμα, ων η γένεόις έν τφ αύτψ 
χρόνω. 
14 Κινηΰεως δέ έότιν είδη εξ, γένεΟις, φί^ορά, ανξη/ίίίς, 

μείωαις, άλλοίωύις, η κατά τόηον μετοφοΧη. 

25γ£νη0ΐς ί. — ίοτιν οχη η. — ονδέτίρον οίονδΐ"] η Μβ ΐΜην7\,11. — 
γοιςΐ] γά^ των τοιούτων η. — 26 ίβτιν βηΐβ 25 ονδΐ η. — Χ^γ^τιχι ταντα β. — 
27 αμα] ταύτα 6. — ο^α άντιβτ(^έφίί μίν οιη Ι^αιίΓ 71, Π; — ^ 28τοΰ ϋϊναί 
οιη ι. — 29 ημίσ$ως ρν Α Β. — μίν οιη ΑΟάο^^ίθ- — 30 /«§] Λί/, οιη ην. —^ 
μ\ν οπι Αΐ§ζη, — ημΛβν ίοτιν η. — 31 ήμίαως θ, ρτ Α Β, — $2τοΰ ψΐναι^οια 
ς»^•^$4ί αντιδιαί^ΒΪαϋ'αι €, — ίΙ οιηί. — ,ΧίγΒται τ^ φύοΒΐ άλλήΧοιςΟ. — 
ο6 ταντα . . . γένονς οιη Ι^οηγ 71, 1 1 . — άντιΒιαι^ΐΙται €. — 37 γένονς οι^τβΕ 
το ΒΟηη. — «Γί τβ οπι η. τ- 3ίΒ η^ζον %αΧ το ητηνον η, — 7* οπι β, . 

1531 τοιαντα"} αντά θ. — ^καβτον τοντων Οβ^, — τοντων ίκ«- 
ατον •. -— 2 ητηνον ΗαΙ (καΐ οπι ί) το ηίζον ίΟ, — 3 Ιβτ* β. — 4 «ίΐ 
των εΝΙων €. — δ αΒΪ] έατιν αΒΪ ^. — έατιν οπι «ιι. — ; 6 μ^ν'\μ7^ •. — 
*8 μΐψ ονα ^, — 9 το οπι ηί. — 10 ανχοΰ 61 γένονς Ο. — Π αμα λέ- 
γ9ται ων €, αμα έατϊν ων β. »- 14 η] χαΐ η Χ^^ οπχρτη. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 121 

Αί (άν ονρ αλίαι χινήόΒίς ψανΒρόν ση έτεροι αλλψ§$ 
Αο»ν ίΐ0ίν* ον γάρ ί&ζίν ή γ^Βόι^ς ίρ^ορα σύόέ ^β /ι^ ανξ9]6ίς 
μ^ίαύίς ονδϊ ή χατά τάίίορ μεταβολή , ώβαντως δΐ %αί <4 
&λλαι^ Ιΐίϊ 0£ της άϋΛίωύέως Ιχ^ι τινάάίΐορίαν^ μή ^ο* 
τε άναγτίάίον %ι το άλΧοιονμΗΚίν χαχάτινατών Χοιηών'ϋί'- 
νν^οϊν άλλθίον6%'αι. τοντο δε ονκ όλτ/^ές ίΰη ' ΰχεδον γαρ μ 
χατίι ίίάντα τά ίίό&η η τα Λλεΐότα άλλοιονύΟ'αί 4ίνμβέ-' 
βΐριεν ήμϊρ ούδεμίΛς τώρ αλλατρ κινήοε&ρ ηοιίΗαΡύνύιν' οντε ^, , 
γάρ/ ανξί69αι άναγτιάϊον το κατά Λα^ος χίΛ^οιψΕνον ούτε 
μΒίον<59αι^ ώΰαντοις δϊ τίάί Ιλϊ των αλλων^ &&&^ ίτίρα αν 
εϋ] ηαρά τά(^ αλλίχς χινήΰεις ή αλλοΐωόις* εΐ γάρ η[ν ήη 
αντψ ϋίίΐ το άλλοιοτ^μένον εν9η)ς καΐ ανζε09'»ι η μειονύ&αι, 
η τίνα των άλλων άκολοΐίΟ'εϊν οανήόεων • -άλλ* ονκ άνάγαψ " 
ωσαύτως δΐ χαϊ τό αι^ξανόμενον η τίνα αλλην τίΐνηβιν κ«- 
ρονμενον άλλοιοϋο^αί Ιδεν αλλ' ^τιτινά αυξανόμενα α ού% 
άλλοιοντ€ίΐ^ οίοντοτ^ράγωνον γνώμονος χεΐριτε&'έντος ή;νξψ ια 
ταν μίν^ άλλοιύτερον δϊ ονά^ γεγένψαΐ' ωβα^ύπως δ\ κβΑ 
ίίή των άλλων των τοιούτων, ωύϋ^ ^εραι αν είηύάν ΰΑχίη 
νήόεις αλλήλων. 

^Ε6τι δΐ άιίλώς μίν ηΐνηόις ήρεμί^ εναντίον^ ταϊς δίΐί 
χαβ^' &ίαότα αΐ χαΰ^' &ια6τα^ γενεΟει μ^ν ^ φ9όρά, ατ^ζήίίει . 
Α^ μείωύις^ τ^ δε κατά τοΛον μεταβ^λ'ζ ή κατά τόοον 
ηρεμία. μάλίίΗα ό' &>ιχ^ άντικ^ΐ6ϋ'αί> ή ίξ^ος τον εναντίον 
τΟΛον μεταβολή , οίον τ^ κάτωΟ'εν ή ανω , τζ δϊ ανωΟ'εν ή β 
κάτω. τ^ δϊ λοιη•^ των άηοδο^ειύών κΐίνήύεων ού ^^ιον 
οΛοδονναι τι κοτέ έότιν εναντίον^ ^ικε δε ονδίν είναι αι5τ^ 
Ιναντίον^ εΐ μή τις καϊ Ιζί ταύτης την κατά το ίίοιον ήρε-- 
μίαν άντιϋεΐη η την εΙς το εναντίον τον Λοιον μεταβολήν^ 

■ 16 γβ οιη Βά€ί, — 17 χβττά τ6ν τόηον ξ. •— ^^ οιη ^. — 80 άλλ9ΐϊο0%ν^φ 
νπά^ΗΨ Ο. — 21 ί κατά τά β. — τά γ^ πΧ^Ιοτα η. — 22 ον6ψμί& ρΐ• €* 
— χοινονοοσι/ς Α/^άα. — 26 η] καΐ β. — 27 ην^ οογρ λ. — 28 τόν Ο* — 
οΰξόμΒνον η, — 29 Εδει το βΛο η. — 30 άΧΧοΐοννταί €. — τίτ^ξοιγ. τον 
γνώμ. Α, τοντο. — η^οιη^έντος β, ηα^ατε^'ίντοζ ε. — 31 «ίβ» Λ*. 

ΙδΒΐ ίτι ϊ. — μ\ν^ τ^ μ\ν /^, οιη β — χινί^βί» ί^ ^ η^Βμίπ 
Οβ/ί, οιη ξ. — ίαντία Αϋάβ/^. — 2 γύν^όίζ μΙν φθορςί Ο. — φθο^ 
ίναντίον αηξήβα /. — 4 ί* οιη /η. — η] καΐ η ΑΒά€ίΒυ/^0 , %αϊ $1 
α(^α θ«1 γιιΐΐ &ηΐβ η η, — ^90ζ] </( η. — εναντίον ΛηΙο 5 οίον §. -^ 
δ τη ανω η κο'τω ^. — ανω] ανω&Βν ί. — τη δϊ] χ«* τ^ /, τ^ η. — 
β^αδίόνέατινάηοδ»/, — 7ονδΙ €. — «Γναι] πναίτι €/. — τβντι;/.— 
9 αντιτι^ίίη ιι, τί^εΐη ^. — ^ οηο ΑΒηο^ άβΐ €ά. — τ^ ί/β τ. 8. τ. η. 
μεταβολή ΑΒ^ιηΟ^ ρΓ (2η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 122 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ, 

ιοχΐκθ*α5Τ€ρ χαΐ ^Ι της χατά %άιΐορ μ;ε€αΙ^Χης τήρ τιατά 
%6ηον ήρίμίαν η τψ άς τον έροντίσν τόιίον μ^ταβολήψ * ί(ίη 
γαρ ή άλλοΐοοόις μεταβολή χατά το ΐίοιόν. ωότΒ άρτιχεί^ 
6Β$αί Τφ χατά το ΐίοιόν χινήόΗ ή χατά το ΐίοιόν 'ήρεμία 
η ή ίΐς το εναντίον τον Λοιον μεταβολής οίον το λενχον γΙ- 

ίΛνε69•αι τψ μέλαν γΙνίβΟ^αΐ' άΧλοιοϋται γάρ εΙς τά ^^αντία 

τον ιίοισν μεταβολής γιι^μίνης. 

15 Το ^ ^ιν χατά ηλεΐϊτνας τρόπονς Α^^^^ται. ^^ }^αρ 

ώς ^ιν χ(ά διάϋ-εόίν ή αλλψ τινά ίτοιότψα' λεγόμεΟ'ΰί 

γάρ Ιίίι6τήμψ τινά ίχειν χαϊ άρετήν, ή ώς ιίοβάν^ 

10 οίσν ο τυγχάνει τις Ιχοη^ μίγε^^ος • λέγεται γάρ τρίΛηγν 
μέγε&ος ί)[ειν ή τετρόπηχν. τ^ ώς τά ΐίερϊ τό όώμα^ 
οίοι^ Ιμάτιον η χρτώνα. ή ώς ίν μορίφ^ οίον ίν χειρϊ όα- 
χτύ}Λθν. ή ώς μέρος^ οίον χείρα ή ίίόδα. ή ώς ίν άγγείφ, 
οίον 6 μ4διμνος τους ΐίνρονς ή το χεράμιον τον οΐνον οίνορ 

Μ γάρ ξχειν τ6 χεράμισν λέγεται^ χαϊ 6 μέδιμνος τους Λνρονς* 
ταντ* σνν αάντα ^ιν λέγεται ώς ίν άγγείφ. ή ώς χτήμα* 
Ιη^ειν γάρ οΐχίαν ή άγρον λεγόμενα. 

^εγόμε&α όΐ χαΙ γυναίκα ^ειν χαΐ ή γυνή άνδρα* 
' ίοιχεδϊ άλλοτριώ^τατοςόννν (^ηϋ'είς τρόαος τον ίχειν ονδ^ 

80 γάρ άλλο τψ ίχειν γυναίκα όημαίνομεν ή οτι όυνοιχεΐ. 

^Ι6ως ό* αν χαϊ £λλθί τιν^ φανείτιόαν του ίγενν τρό- 
9601* οίδϊείω^άης ίΙ^]/€σβ*ίκ» 6χεδ^^ αΐίαντες χατηρΐ&μψται. 12 άντίαηται ^ΑΟάϋ/^ζναηΟ, — 13 ι}. ..^ ρΓ οηι ιί. — 14•^ οη 
ίβ βΐ ρΓ Λ — ι} 0111 ΑΒΟβ^άξΗ. -* τψ Χ^νηον ίβ. — γίγνε^^α^ /λ, -^ 
15 το μέλαν <Ζβί. — γΙγν^ύΟ'αι β. — 16 γιγνομένης η, γίνομεντ^ς ί. —ρ 
17 &} οηι ^§•. •*-' πΧεΙονς λ/. — 1 9 χά^] γά^ κα< Γίηι*, ί ^ §•. — τίνα οιη ηά. 
— ώς το ποαόν /. — 21 τά ρΓοηι η. ^ τβ σώμα τΐ Ο, τφ βώματι β. -^ 
24 7ΐ\ χαΐ/. — η.,,πν^ονς οιη β. — 25 λί)τρΓαί 'ροδί γάζ η. — τονς 
οηα ηη. — 26 τοίαντ ί. — Ι^ί'* πάντα ιι. — ώς] »/ ώς ί. ^ η ίν κτή- 
μητι 0• — 27 ^1 %άί €, — λεγόμα^ά η άγ^ό» ϋ, η άγΐίον οοιτ. — 
28 ηαϊ οιη ^. — η οιη €• — γννη Λ\ ανδ^α ιι. — 29 νυν οηι ^, — . ^χαν] 
ίχΒΐ9 «Γνα» β/τν. — ον^^νη. — 30 γά^ . ., τον ΒχΗνγνναίκα, αλλοίίχΒ§ψ 
ΰημ. β. — το ίϋτ. — το γυναίκα ^χειν ξ. — σημαίνει ». — 31 αν οοβ 
ιιβ. — τινίς , . . ίχπν οιη ^. — τρόποι «οίβ τίνίς/, — φανίϊίνβ^ οογγ Ο. — 
32 Μϋ'αα ί, -^ λέγίύ9•αί . . . κατη^ίϋ'μ.^ ί^^έ^ηααν ^, (^αί δΐ&ΐίιη ίη- 
οίρίΐ οοιηιηβηΐ&ηαηι ίη 1ίΙ>Γ* ηΒ^Ϊ ^^μηνείας, — πάντες η/. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ2. 

■η ΆΚρώνον 6βϊ &έΰ&αί χί όνομα 'ααΐ τι ^ψια^ ^Ητα τίρ.16 
Ιύτιν ά^τόφαόις κ«1 οιατάφαβις %αΙ αΛόφανΰις κάί λόγος. 

"Εΰτι μίν ονν χα ίν τ^ φων^ των εν τ^ Φνχζ ίίαϋ'η- 
μότ(ύν όνμβολα^ %αϊ τα γραφόμενά των ίν τ^ φων^. 
%αι ωβίίίρ ονδΐ γράμματα ίίαβι τα αντά^ ονδε φοϊναί αΐ6 
ανταί' ων μέντοι ταντα όημίΐα Λρώτως^ ταντά Λάόι ^α- 
Ο^γ^ματα της ^υχης^ %άΙ ων ταντα ομοιώματα^ ίίράγματα 
ί^δη ταντά. αερΙ μΙν ονν τούτων εΐρηται Ιν τοις ΛερΙ φν- 
χής' άλλης γαρ ΛραγματεΙας, Ϊ6τι ^, ωο^ερ ίν '^'^ 'φνχ^ 
ότε μ\ν νόημα ανεν τον άληϋ^ενειν η φενδεύΟ^αι^ οτΙ δΐ ηδη ίο 
φ ανάγκη τούτων νηάρχειν \^άτερον^ οντω ιιαϊ ίν τ^ ψων^• 
ΛερΙ γαρ βννϋ'εύιν καΙ διαίρεύίν ίότι το φενδός τε καΙ το 
άληΟ'ές. τα μεν ονν ονόματα αντά καν τα βήματα ?ο^κί ^ 
τω ανεν 6νν&έβεως καϊ διαιρέόενος νοϊίματι^ οίον το αν^ρω- 
ηος η το λενκόν^ όταν μη ΛροΟτεϋ^'ζη' οντε γαρ φενδοςίΑ 
οντε άλη&ές Λω. όημεΐον <? ίότΙ τούδε ' καΐ γαρ δ τραγέλα- 
φος 6 ημαίνει μεν τι, ονΛω δε άληΟ^ες η ψενδος^ ίάν μή 
το είναι η μή είναι Λροότε&'ζ^ η αΛλώς η κατά χρόνον^ 

'Όνομα μΙν ονν ίύτΐ φωνή ύημαντική κατά ύνν^ηκτ/ρ 2 
ανεν χρόνου^ ης μηδϊν μέρος ίύτΐ όημαντικόν κεχωρι6μένρν[ 20 6ούίε68 ΑΒΟάβηη/ {§ βΐ) ίπϊΐίο, ι υΙ)ί ηοη Γβοβηβ βυρρίβΐυβ 68<;, 
(|ΐιίΙ}υ8ϋαιη Ιοείβ αδ 6ΐ ΕΚΘ). 

ΤιΙ η^(^ϊ ^(ΐμηνεία^ ^τολ ττερί τον άποφαντιηον Χάγον Β. 

16α5 ούίϊ] οϋτως Γάβΐ ναΐΐ η) ουδί €β/η. — 6 αημΒΪα ταντα Ο, 
^ ηζώτον άΟ. — τά «ντά /, οογγ η. — 8 τά ΰτντά η^. — ούν οιη β. 

— 9 γοίζ] γαρ ταντα /η, γά^ τσίτα 5Γ• — ^ζογματί/ας τοντο. ίίΤτι άβ, 

— Ιβ ρρ ηαϊ] τβ ηαϊ Ε. — τε ηαϊ] %αί Α^^ ρ γ η. — αυτά οπι η. -^ 
\^%αϊ\η %αϊ Ε0η, τ} η βαρΓαβοτίρίο %αΙ, η /ρι. — 14 β* 15 τό]τω/.— 
16 το νοη. — οτλι^^^β ούτΒ 'ψΒν$ος ^. — 17 μέντοί€, — ττβ τι η ^. — 3•^*, 
ρηι. — 18 μή"} το /αϊ) ^. — 19 ανν^πψ ο«μτ Α, *- ^ μη^ίν €0, ρΓ^ιι. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 124 ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

ίιρ γάρ %ω Κάλλιιΐπος το νΛΛος συδ\ν αντο καθ' Ισντο 
ϋημαίΡΗ^ ωόΐΠρ έν τω λόγω τω καλός ΐαίίίος. ον μην ον^ 
ωόίΤερ Ιν τοις απλοΐς όνόμαόιν^ όντως ^ει %αϊ ίν τοις 
^ΒΛλεγμένοις' ίν έκείνοις μίν γαρ τό μέρος ουδαμώς 6η- 

2Βμαντίκόν^ ίν 6ε τούτοις βονλεται μέν^ αλλ^ ονδενός τιεχωρι- 
ύμένον^ οίον έν τω έ^ξατιτροκέλης τό τιέλης ουδέν, τό δϊ 
κατά 6υν9ήκην^ οτι φύβει των ονομάτων ουδέν Ιβτιν^ αλλ* 
οτανγένψαιύύμβολον^ έαεί δηλουόΐγέ τι καΐοΐ αγράμματοι 
'φόφοι^ οίον ύ'ηρίων^ ων ονδέν Ιύτιν όνομα. 

80 Τό ό' ουκ αν^ρωίίος ουκ όνομα, ον μην ονδΐ κεΐτΟι 

όνομα ο τι δει κΰίλεΐν αντό' οϋτε γαρ λόγος οΰτε αΛοφαύΙς 
ίύτιν. άλϋ Ιοτω όνομα άόριβτον^ τό δΐ Φίλωνος η ΦιΛογ^ 

1> και ο6α τοιαύτα:^ ουκ ονόματα άλλα Λτωόεις ονόματος, λόγος 
δέ ίότιν αντοϋ τα μεν άλλα κατά τά αυτά, οτι δε μετά τοΰ 
ϊότιν .η ην η ϊόται ουκ άληχϊ^εύει η ψεύδεται, τό δε όνομα 
αεί ' οίον Φίλωνος έότιν η ουκ εότιν ' ουδέν γάρ Λω ουτζ 

5 άλγ^^ύει οντε φεύδεται. 

3 ^Ρημαδέ έΟτι τό :ΐρού6ημμΐνον χρόνον, ον μέρος ουδίν 

ΰημκίνΗ χοιρ''^ι ^-^ί ?<?τιν άεί των καϋ"* Ιτέρόυ λεγομένων 
ϋημεΐον* λέγο^ ό' «η ιΐοοΰόημαίνει χρόνον, ()ίίΌν ύγίπα μ\ν 
οΓομοί, το όί ιγαινη ^ημα' Λροΰβημαίνει γάρ τό νυν ι5Λ«ρ- 

10 χειν. %ΐΛ άη τώΐ' ιια^* Ιτέρου λεγομένσ^ν βημεΐόν έΰτιν, οίον 
των καΰ^ νττοτοτίμένον η ίν ύΰΐοκειμένφ. 

Τό ύϊ ονχ υγιαίνει καϊ τό ον κάμνει ον ^ημα λένω• 
^ροϋύημαίνει μίν γάρ χρόνον καΐ άεΐ κατά τίνος νίϊάρχει^ 21 ΚάΙίτίηος οογγ Α. — αντο οιη §/ βί ρΓ η. — βημαΐνέι ηα&' αύ^ 
το ξ. — ««το /λ. — 22 το (ί, ρΓ €. ~ 23 νοήμασιν^ όντως/. — 24 ανμ- 

, η^πλεγμίνοίςην/. — ουδαμώς το μρ^ξος η/β, ουδαμώς έστι το μέ^ος ξ. 

^ — οημαντιαόν] ^ύτι οημαντικόν Οβ. — 25 τούτοις] τοις διπλοϊς /. — 
26 οΓοιτ ^ν τφ οογγ ά. — ουδέν ονα /ΚβάηηΟ. — ουδ^ν] ούδΐν (^ούδίν 
^* β) οημαΐνΐί κβτθ' ϊαντά Αξ. — 29 οΐον οογγ ά. — 30 σο. . . ο τ» το ά 
ιιΙ)ΐ Ιοοαδ ρβιιοίοηΙ^υϊ!. — χεΓτα/ γ^ όνομα €Ε€ξ. — 31 ουάί ρΓ η. — 
ονάί ^, ΟΟΓΓ η. — άηοφανοί^ ^. — 32 έβτίν οιη ^. — το] οτι ομοίως 
ίφ οτονουν {οτφοϋν β) νπά^χη καϊ οντος χαΐ μη δντος. το €φι,ξ^ το 
τοΛτ^ ά. — τΐ] %η\ θ. 

161)1 οοα] οβα αίλα V. — ητώαις Α., — ονομάτων /. ^~ λόγος .»* 
^Βνδίται\*θ8ΐ5 'ψΒΌδΒται ροβ ξ. — 2αντών Ε^ βηρατΑ ν»^. — η ΐοται η 
^ν/.. — 4 ίατιν ('ατιν η Α, — 6 ίΐ οιη ^. — οΰ.&Ιν άο.Λ — 7 κβΐ οιη η. 
— 9 νγιηίνω β, νγιαΙνΒΐν Ο. — γα^ οοι β. — , νπά%%η.ο. — \0.ίοτ%ψ 
αη^β άύ €. — 11 ύπονειμένφ'} ύποχΒψέρφ όντων €€ξ. — 12 χαΐ ν« €ϊ 
3ίέγω οιη Ε. «^ 13 μ^ν ριη ^& ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. ΏΆ 

Ίΐ^Ά ίαχφοο^ σνομα ου τώΐταΐ' άλλΊ&τω άόριότσν 1^ψ43ί^ ' 
σα ομοίοίς ^ ότονοΰν ναάργ^ι^ ηαϊ δντος χαΐ μ^ &ρτ<^. ^ 
ομοίως 6^ χαΐ το νγιοΡίν ^ το ύγιανπ ου ^ήμα άλλα 
ανώόίς (βήματος- διαφέρΒί δϊ τον ^ήματος^ οτι το μ^ τόι^ 
Οαρόννα :ίρο66ημαίνει χ^όνοι{^ τα 6ϊ τον ηέριξ. 

Αντά μίν ονν χαΐΐ^' ίαντά λ^όμ^να τα ^γ^μαχα (^ο« 
μαχά Ιύτ% χαΐ όημαίι^ι τι (ΐ&νηύι ^αρ ο λέγαν την βί^τ^*») 
νοιαν^ τίαΐ 6 άκρνόας ήφέμι/ΰαν)^ άΐΧ ά ζύτιν η μή^ ουίΐ(α^ 
ύημαίνεί* ονδΐ γαρ το πναι η μη είναι όημέιόν ί^ιι τ&& 
αράγματος, σι5ό' αν το δν «δτ^ς αυτό %αΙ&^ Ιαντά ψιλόν^ 
αντο μίν γαρ ουδέν έύτι^ Λρο00ημαΙνΗ δί όύν^ΒβΙν τιψα, ην . 
ζρίν των όυγχΗμένων ονκ ϊύτι νοηΟαι. 25 

Αόγος δέ ίύτι φωνή Οημαντιχή, ης των μερών 4ί 
η ύημαντιχόν έΰτι τίίχωριΟμένορ , ώς φόόίς, άλΧ 
ονχ ώς χατόφαόις. λέγω δέ, οίον αν&ρρπος ύημαΐνει^ 
μ^ τι, άΏί ούχ οτι ϊ^τιν η ουκ §6τιν * άλλ\ &ίται χα- 
τάφαόις η άΐίόψαόις, έάν τι ίίρο6τί&^. άίΧ ούχΙ του αντ » 
^ρωίέου ύυΧλϋφή μία. ουδί γαρ έντψ μυς τους όημαντικον^ 
άλλα 4ρωνή έΰτι νυν μόνον, έν δΐ τοις δΐίίλοΐς όημαίνει μέν^ 
αλλ* ου χαΰ^' αυτό, ώς αροείρψαι. •τ 

"Εότι δϊ λόγος ατίας μ\ν όημαντιζός, οΰχ ώς δργανονψ^ΐΐ 
δέ, αλλ* ώύΛΒρ,εΙρηνίζι,. %ατα Ουνϋ'ήκην. άίίοφαντοίος δέ 
οι; πας, αλλ* Ίν ψ το αληΛεύην η φευδεό^αι νπάρχα. ουχ 
ένοΛαύι δϊ ναάρχη, οίοι^ '^ ευχή λόγος μέρ, αλλ* ονΐΒ 
άλτ^&ης ουτΒ φενδής, οί μ^ ούν άλλοι, αφείύΟχοόαν ' (^ψορι* 6 
χή^γάρη ίύοιψιχήςοΙχεΑΟτέρα ή όηέφις' ο δϊ άίίοφαν- 
τιχοςτήςνύν'^ίορίας.:^ < . . 

^£0η δΙ εΙς αρωτος λόγος αΛοφαντιχός κατώρα^^φς^^Ά 
είτα άπόφαόις ' οΙ ^ αΧλοι πάντες όυνδέΰμφ εΙς. ανάγκη 

14 διαφορά 9ϊ βη/. — 1ι5 «ν* ρΓ οπβ ά. — ότφονψ β. — 16 το ονχ 
^ΜΜβΒΪ η ονχ νγίανΒν β, το νγίΛνίΙ ηαΐ τυ νγίανίΡ €. — ^3 κβΐ Εξ, ^ 
άΙΧα] Χ4γω άΐΧά, β/. — 17 πτώβηζ (<ί) ^ίβϊ ^ή}ιαχος β. — 18 το Εβ. ^ 
«ονβ ^. — 19 αύνά β/η, — τά 6ηματα ρτ οπι ξ. — 20 τι^ν Βίάνοίϋο^ ^ 
λέγων €. — 21 *Υ} ν Ο. ^22 γα^ οιη Ο -- 2:^ ίαν ί.*- αντΌ οιη ξη. 
— χαθ' α«τ^ ξπ, ονα β. — 26 ονκ §ατί] αδύνατον ξ. — 26 ης] ηατά 
ΰνν^ήΗν^ι η9 ^Λ, — 28 5 άηοφααίς Λήά Α/ ροίν ηϋΐνάφα^ις» — 29 μ^ 
οιη ΑΒΟά/ξη, — άΧΧ' . . . π^οστίθ^ οιη β. — 30 ον% η ύ/ξ^ οογγ Α. — * 
31 νς β. -> 33 ϊαντό €. — ωδηε^ Έι^ρηχαι €Ε9. 

17α ι &ηα9 Χόγος /. — μίν &η(« 3π9(ς Ε^ αηΐο ονχ/. — 2ώς η^Βΐ" 
ίίηταί Α. ^^ ^ ονχ . . »νπά^χΒΐ οπι / βΐ ρΓ Α — 4 «αβ» β. — ΐ} ο« ^. — 
9 πάψτες οπι η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 12β ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

10 φ^ Λαντα Χάγον άοοφανηχορ έ% ^ήμνχος ^Ιναι ^ ιίνώύίως 
^^{Μχτος * οίάί γάρ 6 τον άνΟρωΛον^ Ιάν μι; το ίύτνν ^ Ύ^ν ^ 
%^ί3Λ η τν τοίονζον :ίρο6τΒϋ^^ οναω λόγος αποφαντίτίόξ. 
6$ δ η δϊ&^τΐ έύην άλΧ συ ιίολλα το ζψονΛεζόν διΛονν — ' 
ου γάρ δη τψ όννεγγνς ίΐρήβϋ'αι ίΐς &$τια, Ιότι δϊ &λλτ^ 

16 κραγματπας τούτο ίίΛΗν. ίβτι δ\ ^ λόγος αΛοφαντικός η 
Θ %ν δηλών η 6 όυνδέό^ιψ εις , Πολλοί δϊ οΐ ΛολΙά χαΐ 
μη €ν η οΐ ά($ύνδ^θί. το μϊν ονν ορομα η ^ήμα φάόις 
ί&ηο μάνον^ ίπειδή ουηεότιν ΒίΛΗνοντωδηλονντάτιτ^ φ(αν^ 
&6τΒ άΛοψϋΆνεό^αι^ η έρωτώντός τννος^ ^ μή^ άλλ' αττοτ 

80 η^^αιρούμ^νον. νοντων δΐ ή μ^, άίίλή έύτϊν άΐίόφαν<ίις^ ο^ 

^ τϊ κατά τίνος η τΐ οΛο τγμη)^, ή δϊ έκ τούτων ΰνγτίΒψέρνι 
<&)ν Λό^Ός τις ηδη ήννΟ'ίτος. Ι&τιδϊ ή μ^ άιίλή./ίΐίόφανόίς 
φση^ή ύημανηκη ίίερϊ τον νίίάρ^Ην τι η μη νηάρχπν^ ως 
οΐ χρόνοι άι^ι^αΐ* 

β χατάφαόις δί έ&τιν όΐίόφανύίς τινοςχανό τιι^ς. άοό- 

»€ρ€ί6ις 6έ ίάτίν άαόφαΦύίς τννος άαό τίνος. ί3(ύ δ\ ϊι^ι χιχΐ 
τσ νίίάρχρν άΐίοψχίνεύύΌΐ &ς μη ν^άρχον κάί το ρ^ 
νίίάργρν ως ναάρχον χαΐ το ν^άρχσν ως νάάρχον χϋ^ 
το μη ντίάρχον ως μη ώτώρχορ, «αϊ ίίερί τους έκτος δ% 
; :8» του ννν χρόνους ω^ΐΐύταίς^ &Λαν £ν ένδέχσησ κοά ο χατέφηύέ 
ης Μ3€οφή6αϊ κάί ο ατίίψΐί]^^ καχαφηραυ^^^• &0τΒ όήλοΦ 
&τι ΛάκΡρ χαζαχράβη Ι6τ\ν οαίόφϋψ^ άι^ααψένηχίάί^άόιι 
αΛοψάύει, κατάφ(χ0ξς. καϊ §6τω ^ψτίφαΦίς τοντο^ ζΰαίάφΦ- 
(Ης χαΐ άΛόφαόίς αΐ άντικΈίμΈΟΜ^}^ λίγω δ^ ανηχΗ^ί^ια 

86 τψ τον αντον κοοίά τον αντον^ μη ομφνυ^φωςτδέ^ κοά ο<ία 
άλλα των τοιούτων ιίρούδιοριζόμεΟ'α.^ίρος τάς-ύοφι^τΑΛος 
^ ενοχλήσεις. ' 11 έάν] λόγος, έαν ΜάίοΰΑ.-— ίαται ν:ην η/. "^ λλ16 ^ρ β( 19ί(ΤΓ«« 
Λάά^ά ^. — τιηον%ο Βη, — 13 ί»ότ* οοάίοα. — ί^] δη Αβαη^ ομψτ Β^ 
Αβί θά^ οπα Εβ^, -^ 14 το. β, ρΓ ξζ. τ- 15 τοντο νζΜγμκτΒίας ^α. — 
ίύτι 61 οοΓΓ Α. — ^ οιη β. — 17 ^'κ<χΙ οΐ β^ — οΐ οπι Ο. — ^ ηαϊ το- 
7^ ^ ϋ• — ί τβ (ίήμα €6. — 18 έπεί β». — τινκ β. — 80 έατίν οπι ξ, 

— άπόφ^αις €^, -^ 21 βΗ τ» οπα Ο. — 2^ μ^ν οιη ΑΟά/θ^, ι^ μεν οβιη• 

— άπ6φ«αις €, — 23 ύηάζχρι Βίβ ρΓ η. — ■ τ$ ονα ^. — ως,., Βι^- 
^νναί οιη β. — 26 χαηχ ... 26 ρΓ τίνος ρτ οπι η. — 26 §4τΦΡ οκα Οί^. 

— καΐ οπι ^. — 27 ρΓ μη} ουχ β^. — 29 ί* οπι ^. —$0 χρόνου ΒΟΕΘ. 
— ί. ΜαΙ οπι ^, — 31 τ*β βαΐβ κηχαφήΰαί &άά η, — 32 εβται β. — 
34 ΐίοΑ'ΙδΙ-ΗίαΙ^. — 36 ^ατάτΛ του €. — 36 «^ος οπι ρτ €. ΟίΟίίίζθςΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Μϊ 

^ίίά 6* ίύτΐ τά (ών ι^αΟ'όλον τώ¥ ΐίρ€ίγμάνΰ)ν τά Ά% 
χο^' &ια6%ον (λίγω δΙ ζ«&6λον μ\ν ο Ιυύ χλ^^όνων ΐίίψυτΛΛ 
%ατη[ΐ^θύί^αι ^ χαΰ^' Ικαόνα» δΙ ο μή^ οίον αρ9ρωΛος μΙΡ40 
τών ιιαϋ'όλσν^ ΚαλΧίας ^ των χα&^ εκαβτσν)' ανάγκη 6ϊ^ 
άαοφαίν^ύ^ω, ώς νι^άρχ^ι τι η μη δτϊ μϊν των ΐία9όλον 
τινί^ότΙόΙτών7ΐα9•^ί)ί€ίύτον, ίάνμ^οννχα^όΧονάοϋφαίνη^ 
τΰΛ Ιιά τον %α96Χον απ νΐίάο%ι^ι τι, η μή^ Ι0ονται, ίναντίοί 
αΐ αΛίκράνό^ς. Ογω^δϊ έιύ τσν χα^οΧον ώίοξρ€ΐίνιό^&€ίΐ χ^&ό- 5 
λον^ οίον ϋάς ^ίν^ρωΜος λενκός^ ονδάς αν^οί&ίίος λευκός. 
5$αν δε έίύτόϊνκα^όλουμέν^ μη καθόλου δέ^ξχνταιμϊνονχεί^ 
άν ^V€^ντίαι^ τάμέντοίδηλσύμενα^ινεΙναιΙίΐΝχντίαΛοτέ. λέ^ . 
'^ΐω^τομη κα^όΪΛν οΛοφαίνεόΟ^ι 4ίτΙ των χα^όλον^ οίον ϊ<ίτι 
λευκός ανβ'ρωΛος^ ουκ ϊύτι λε'νκος άνθρωπος ' καθόλου γαρ^^ο 
δντος τον αν9'ρωΛος ονχ ως καθόλου κέχρψαι τ^ άπο^άνόει * 
το γαρ ιίας ού το καθόλου όημαΐνεν άλΧ οτι καΟ-άλαν. ίαΐ 6^ 
τον κεενηγορονμένον καθόλου κατηγορεΐν το καθόλου ονκ .. 
ίότιν άλϊ^ές' ουδεμία γαρ κατάφ€ζ6ίςάλη9'ήςί^αί^ έν^ιτον 
κατηγορουμένου κια&όλουτόκα&όλου κΐοιηγορείται^ οίον ϋ^ηιβ 
αάς α'φρωίίος ηαν ζψον. αντιτίεΐό^αι μίν ουν καταφα<5ν»: 
αΐίοφάόεί λέγω άντιψατίΜως τψ το καΟ'όλου 6ημαΙνου6αν τψ 
αντψ οτι ον τίοΟ'όλου^ οίον Λ&ς αν^ρωτίος λευ%ός - ού Λας γ 
α^ρωηός λ&νΜς^ο^είςαν%ρω%ος Χευκός-Ιύτι τις ανί^ρω^ 
αος λευκός ' ίναντίως δϊ τψ του τια^όλου κατόφα6ιν χβίβο 
νην τον καθόλου άιίόφαόρν^ οίο^ Κας ανί^ρωΛος δίκαιος 
--^Όνδεις ονϋ'ρωΛος δίκαιος, διο ταύτας μ^ ονχ οΐάν τ& 
9φΑ ύΧγ^είς είναι ^ τας δϊ άντικειμένας ανταΖς ίνδέ%ε^ . 39 ί%αατν β. — ηέφν%Β] Ιύτϊ Ο. 

111)1 βΗ ί^] ^ 6, Γοη ρΓ β. — ί νηάΛχ$ίν ίΓ• — ^ &«*»« β. -^ ονν 
οιη ⧕β, ά•1 ίΙ. — 4 4ηϊ των 6. — ογ«] ι»β β. — ϊ^Βνταί βν•«* Ιν^ν- 
τί§ίΐ η/, — 5 4x1 οσι Β€01ηιηξ. — άηάφανύιν Β€^. — Γβϊι» ^. — άπ•^ 
φ«/9€α^α4. . .π&ς οη* β. — 6 ου^ύς] ον πάς β. — 7 ανταί μίν οιη ^. 
— μίν οιη 6γ. — 8 δηΧονμίνα έζ αντών Ϊ9Χίν β. — ηοτ9 ωιΐβ ίνϋίνχία 
&β/^^ οιη β. — 11 χ^^ται η, ΤΛΐχ^ηνται ά, — άηαφά^Βί 6, ρ γ β. — 
12 ονχϊ ί. — 13 τα αη^β ρΓ καϋ•όΙον ηάο/β^, ρΓ Βη^ βηΐβ ι^χηγο^ϊιμ €,. 
«λκθάίον το χίχ9•6λον το καθόλου ηατηγο^ίίν 6. — 1 4 αΐ'η&ής ιβ&γ^ Β. — 
25 ηατηγοζν^ήαετβίί η. — Π λέγω υιη β. — αποφατί%ώς Ο. — Ι8αι^ 
^^^Τοβ•»•20 λενηός οογγ η αΒί ρααοίοΓα. — 19ΐατ« οιη 0&. '— 20 έναν» 
τί«β &• — 21 οίον] οίον πάς ανϋ'^ωπος λΈνκός- οΰΜς αν9^^ωπσς 1β«* 
ιιθ€ Αβ^, ΓΟ άη. — πάς] ή πάς ρΓ η. — 22 0ϋ^^(^ τβ ονίίΐς ρτ λ. — 
δίο ηβΛ τΛυτας ι. — 23 αμα οηι 6 6( ίοτΐ ρΓ ^. — είναι άλη^ΒΪς §. — 
ταυταις €Εα οΐ β ϊ»ψ» Λη%% άντΜειμένας. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΐη ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. » ται έ^Ι τον αιη^οΰ, οίον ον ΐίας Ζν^ρωΛος λευπός τιάί ΐ(5τι 
Ής αν^ραΜ^ος λευκός, οΰουι, μ\ν ονν άντιφάόείζ τώνχαΟ'όλον 
εΜ, χαβ^λίΗί, ανάγκη την έτ^ρα^ άλη9ή είναι η φενδή^ τίάϊ 
οόαι έπϊ των χαθ^' ίχαΟτα^ οίον ^ι ΙϊΰΜΐρότης λευκός- ον» 
ί^τι Σωκράτης λευκός * οόαι 6ϊ έπΙ των καί^όλου μέν^ μη κά- 
βο ^όλσν δί^ ουκ άεϊ ή μίν άλτβ'ης ή δΐ 'φευδής. αμα γαρ αλη- 
θές Ιύτιν είΛεΐν οτι ^τιν αν&ρωιτος λευκός καΐ οτι ουκ ίότιρ 
αν^ρωΛος λενχός^ κάί 1<7ην ανί^ρωκος καλός κΰΛ ούκ Ι^τιρ 
άνθρωπος καλός, εΐ γαρ αΙ&)[ρός^ καϊ ού καλός * καί εΐ γίνεταΙ 
Τί^ χαΐ ούκ ίότιν. δόζείε ό' αν ίζαΐψνης ατοιτον είναι δια το 

86 φαίνεύ^αι 6ημαΙνειν τό ουκ ^τιν αν9ρωαος λευκός αμα κϋΛ 
8η ουδε\ς αν^ρωΛος λευκός ' το δ^ οντ£ ταυτόν ύημοΛνπ ον9^ 
ί^ έξ ανάγκης. 

Φ^ΒΡερόν δΐ οη καϊ μία ά^ίόφαόις μίας καταφόόεως* 
%6 γαρ αυτό άη έ^οφηβαι την άίίόφαΰιν οίίερ κατέφηβεν 

40 ή κατάφαύις^ χιώ άαό τσι) αντου^ ί} των κα%^ ^αύτά τίνος ^ 
ρ.18 ΟΛΟ των κίϊ^όλον τννός^ η ώς κϋΛ^όλον η άς μη κα&όλον• 

' ! λέγω δϊ οϊον ί(Ηί Σωκράτης λ^νκός - ονκ ^τ& Σωκράτης >ΐ€ΐ>- 
ίΐάς. Μίν δΐ άλλο τι η άι^ άλλου τό αύτό^ οι^^^ί} αντικει-- 
μένη άλλ^ ^αι εκείνης ίτίρα. τ^ δΐ Λας &ν%ρωηος λευκός 

^ηού ηας ανΟ'ρωπος λευκός^ τ^ •δΙ ^ίΐς ΰνϋ'ρωίίος λενιέός ή οι>- 
δείς&νϋ'ρωι^ος λευκός ' τ^ ^ ^ιν ανΟρωιίος λ&νκός ή οΰχ 
Ι6€ΐν ανύρωΛος λευκός. 

"Οτι μ^ν ονν μΙα καχάφαύις μι^' άιίοφάβει άντ1κειτ€η^ 
άντίΜρατικώς^ καΐ τίνες εΐοΐν αυται^ είρψαι* καΐ οτι αΐ Ιναν- 

ίοτίαι αλλαι, καΐ τίνες εΐόΐν αύται* καί οτι ού '*Λ66β 25 Μ4χΒταί] §νδέχ$ταί Λοτί Α€φιη^ γο Βά^ ροβΐ: αυτόν ροηηιιΐ ^• 
— τβτντον η. — οίον] αμα άΐη^'Βΐς ίΐναί , οίον Α, — άΐη9%νΗν^ οΓοιτ 
Ορ, γο <2, βνναΙτι^Έν^ίν ^ οίον Κ^^ οογγ/. — %αϊ οτη ξι, — -87 ίΐοϊν ως 
ηα^όΐον 61. — ί} 'φρνδή ίϊναι ά, » $8 οΰα Ο, ^ 2β β( 29 λ^νηος Σω- 
η^άτης ^ — 29 91 οτη ^.— 30 άεΙ μ^νάλη^Βΐς η ιρΒυδ^Ζς β.— 31 Ιοην 
ΛΏΐο άΐηξ^ές §•, οιη β. — 32 οΐΐ κ«1 αΜχαϊ οιη βτ. — 34 δ* ονα ^, -- αψ 
οπ ί. — 35 φαίνίο^ιη ταντόν αημαΐνπν €ζ. — 36 οη] τό β, το αντό β'• 
~ τό «νΓΟ βί. — 39 τό] έατί' τό Αβζ, Ιβτ«»* τό ιι/, ρ γ Ο. — 40 τον 
«ντον, η οιη ί. 

18β1 βΐΐ ^ οιη /, ββΐ ΒΘ. — ^ βίς μτι χα^όΐον οιη Ο.^ — μή^ β^« 
ρΓ ϋ. — 2 ΐΒυχος Σωκράτης δίβ ^. — 3 α»τό μη άηο του αυτοϋ ονχ €, 
-^ 4 άλΐ' Εαται] έατϊν^ αλλ* ϊΰτιν/. — δί] μίνί. — 8 μια χαταφάΰΒϊ μίΛ 
άπόφαβις Αηα, ->- 9 χαΐ οτ« . . • α^ταιτο βυρρα νβ ξ. ^ άϊ οιη β. -^ 10 %αϊ\ 
καϊ ύπΒναντίαι καϊ ^. — αντια Βΐ^ητοίι * ηαϊ ΑΒΟαβαιώξ. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 1» 

&Χη9χις η φνδής άννίφαόις^ χάί διΛ τ/, χαΐ ^ότ€ «λΐ/θι^ς 
η 'φίνδής. 

Μία δέ Ιύνι χανάφαόις καΐ ώίόφαΰις ή ^ν χαθ' Ινος 8 
0ημαίνονόα^ η τία&όλον οντος ιια&όλον ή μη ομοίως^ οίον ΐίάς 
ανΟ^ρωΛος λ^νκ^ς ίύτιν - ονκ ίϋτι Λ&ς αν&ρωίίος λευκός^ ^ην ΐ5 
ανϋ'ρωΛος λευκός 'Ονχ &5τιν ανΰ-ρωΛος λενχός^ ουδείς ανϋ'ροΗ 
ίωςλευκός - ίβητις ανί^ρωΛοςλετ^ός^ εΐτό λευκον^αημαΐνει. 
εΐ δΐ δυοΐν εν δνομα %εΐται^ έξ ων μη ίύτιν δ', ού μία καχά- 
φαόις^ οίον εί τις ϋ'εΐτο όνομα Ιμότιον ΐϋΛφ χαΐ άνϋ^ροί- 
αφ , το ίότιν Ιμάτιον λενκόν^ αντη ου μία τίοτάφαόις συδί 20 
ώίόφαβις μία. ουδίν γαρ διαφέρει τούτο εΐΐίεϊν η ϊατιν 
νΛΛος ααϊ αν^ρωίίος ^^νιώς. τούτο δΐ ουδέν διαφέρει του 
είΛεΧν &3τιν ΐΐίΐίος λευκός χαΐ ίΰτιν αν&ροΜίος λευαός. εΐ 
ονν ανται ΛοΧΧα όημαΐνονΰι καΐ εΐύΐ ίίολλαΐ^ δήλσν οτί χαϊ 
η ίίρώτη ήτοι ηολλά ή ούδίν όημαίνει * ου γάρέότινότίςαν- 26 
ϋ'ρωΛος ϋίαος. ωύτε ουδ^ έν ταύταις άνόγχη την μ^ν άλη9η 
την δί φευδή εΐναι άντίψχύιν. 

^ΕαΙ μϊν ονν των όντων καΐ γενομένων ανάγκη τψ κα- 9 
τάφαόιν η την αχόφαόιν άλί^ή η φευδή είναι^ καΐ ΐπΐ μϊν 
των τίαβ'όλου ώς καΟ^όλου άεΐ τψ μίν άληΟ'ή τήν ά€ φευδη βο 
είναι^ καΐ ίτύ τών κα^^ εκαύτα^ ω(ϊΛερ εΒρψαι^ έίύ δϊ των 
τια^όλξτυ μη καΟ^όλον λεχ&έντων ουκ ανάγκη * εϋρψαι δΐ καϊ 
αερ\ τούτων, άτι ά^ τών κα^' Ικαύτα καΐ μελλόντων ουχ ομοίως, 
εΐ γαρ Λαόα κατάφαΟις η αΛόφαύις, άλτ^ύτ^ς ή 'φενδής^ 
καΐ άπαν ανάγκη ν^άρχειν ή μη ύιτάρχειν^ ω(ίτε εΐ 6 μΐι^ββ 
φηΰει ^εβύ'αί τι 6 δϊ μη φηβει το αυτό τοϋτο, δήλον 8τι 
ανάγκη άλη^εύειν τον έτερον αντών^ εΐ ΐίαύα κατάφαΰις .13 άπσφαβί^ καϊ πατάφαύίς Β. — ΧΛΪ μία απόφ. β. — 14 ^ ως χα- 
^λον €^. — ομοίως ονη ζ, — 16 ονί^ϊς . . . ^οτι αοΐβ 17 ει/. -~ 17 «/] 
Ιϋτιν^ Βί β. — 18 δυην Β. — ουδεμία μ, ρΓ η. — ον μία . • .>^α οιη 6. — 
19 οϊον] ου9^ϊ άηόφααις^ οίον Γεν, ονά^ αποφ. μία, οΙονΑάβί.-^^έΙτο 
οοΓΓ Β, 9•Βίη το Ε^ γο <ί, 9^6ΐτο το ρτ ά, — 20 οντΒ Α. — ονίΙ η άπόφ. β. — 
21 τον το"] τοντο τον ^, γο <ί, τον 6ί. — η] η οτι Β€^ οτί ιι, ΗβΙ η, οιη Εάί/. 

— 22 αν^ςιωπος καϊ ΐππος ί. τ- 23 ΐππος βΐ άνθρωπος Ιοο πιαί /. — 
ρΓ λΒνΆος ονη €, — 24 ρΓ κβΐ οογγ π. — 25 ητοι] ^ά. — οιϊ] ονδί/. — 
ο οιη Β€Εά€/^ηη. — 26 τανταις ομώννμον ίχονΛαις το ηατηγο^ούμί^ 
νον η τον υποιι^ίμΈνορ ανάγηηζ. — %7 άντιφ. ίΐναι§/ιι,Β^Λ ΒΪναι, ά^Ιη. 

— 28 γινομένων ^, ^ 29 ηαϊ οιη άβ. — μίν"] ίΙ β. — 30 ως ηαϋ'όΧον 
ρΓ όιη η. — μίν ανάγκη άλη^ή ξ. — 31 ύναι οιη η. — ώς β/. — 3211;- 

> ^ρ^ίντων Αη , ά^ ληφθέντων Ε. — λέχ^. μη κα^οΧον β. — 34 η] καϊ 
Α. ^ 36 ωαζΒ εΐ] $1 γά^ φ — 37 άΧη^&οΜίν ανάγκη β. — τό £τ€(^ 
Ι. 9 ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 122 ΚΑΤΗΓΟΡΙΛΙ. 

ιοχικ6*α^€ρ %αί Ιη^Ι ττις %ατα τό^ίον μεααβοίΐ/ης τήν κατά 
χό^ον ήριμίαν η τψ Βίς τον εναντίον τό^ον μεταβολψ - £9η 
γ«ρ ή άλλοίο6ις ι$€ταβολή καΐίά τ6 Λοιόν. ω6τΒ όνηχβίτ^ 
όΒΐαι τ^ τιανά νο ^οιόν οίΐνήόΗ ή χατα το Λοιόν ήρΒμΙα 
η ή Βίς το εναντίον τον Λοιοϋ μεναβολή^ οίον το λίντίον γί- 

ΗνιβΟ'αι τψ μίλαν γίνίύ^αΐ' άλλοιοΰται γαρ Βίς τα εναντία 

του ηοιον μεταβολής γίίΛμένης. 

15 Το ^ ίχίΕίν τίοτά ηλ^ίσνας τρόιτονς λίγεναι. ^ γαρ 

ώς ^ιν %(ά διάϋ'ίόιν η αΧλψ τινά Λοιότψα' λ^γόμΦα 

γαρ έίΤιβτήμψ τινά ίχαν κ«1 άρ^τήν. ή ώς ιίούύν^ 

Μ οίον δ τνγχάνπ τις ίχων μίγ^ος • λέγεται γαρ τρίαηχν 
μέγΒ&ος ί^ειν η τ(^ρόπηχν. τ} ώς τα ΛερΙ το όωμα^ 
οίον, Ιμάνιον η χιτώνα, η ώς ίν μορίφ^ οίον έν χΗρΙ όα- 
χη5λιον. η ώς μέρος^ οίον χέίψα η ίτόδα. •§ ώςίν άγγύψ^ 
οίον ο μέδιμνος τους ηυρονς η το οαράμιον τον οίνον^ οΐνοΡ 

9Λγάρ ^Ηντό οίεράμιον λέγ^ται^ χαΐ ο μέδίμνος τους Ρίυρους* 
ταντ σνν Ίίάντα ί^ιν λέγεται ώς έν άγγ^ίφ. η ώς κτήμα ^ 
^Ην γαρ οΐχίαν η αγρον λεγόμενα. 

^ίίγόμε&α δΐ και γυναίκα ίχειν καΐ ή γυνή άνδρα* 

'- ΙΪΗκ* ίί άλΧοτριώ^ατοςοννν Ι^ηί^εΙς τρόπος του ^ειν* ονδϊν 

80 γαρ άλλο τφ ίχειν γυναίκα 0ημαίνομεν ή οτι όυνοικπ. 

^Ιόως ί* αν κα\ &λλοι τινίς φανείηόαν του ϊγ%ιν τρο^ 
9Φοι* οΐ δ\ €^ω&((ιτ€ς λίγεύ^αι όχεδόν άπαντες κατηρΙϋ^μψτα$. 12 άντΙκΒίται ^ΑΟάο^^νηΟ. — 13 ι}. ..^ ρΓ οπι η. — 14^ οιη 
%β ^Ι γτ ά, — ϊ} (Μη ΑΒΟβ/ά^η• — τφ Χ%νιιιον ίβ. — γίγνΐαΟ-ά^ βι, — , 
15 το μέίαν άβί. — γΙγν^οΟ'αι β. — 16 γιγνομένης η, γ^νομέντ^ς ί. -^ 
17 Λί οιτι η^. -*-' πΐίΐονς ι\/, — 19 )τ^§] γά^ παΐ ΟΊ'ιιιι, ί Ι^ ^, — τινά οπι ηα. 
— ' ως το ηοΰόν /. — 21 τ« ρΓοιη η. -τ το σώμα τΐ β, τφ ϋώματί β. — 
24 ^] χαΐ/. — η. ,.πν^ονς οπι β. — 25 λ8γ(ηΐίγο8ί γάζ «. — τους 
οιη ην. — 26 τοιαντ' ί. — ^χαν πάντα α. — ως] τ/ ώς ί. ^ η ίν κτι)- 
μΛΧί 0• — 27 ^1 %αϊ €. — λΒγόμαΟά η άγ^όν ν, ι) αγ^όν οο)[τ, — 
28 ηαϊ ονα §. — ι; οιη €» — γννη Λβ ανί^α «. — 29 νυν οηι ^. «« Ι^^βιτ] 
ίζ^ΐ9 Έΐναι β/«^. — ον^Ιν η, — 30 γά^ . .. του ^χΒ^νγνναΙπα^ άλλο 1χΒί9^ 
βημ. β. — το ίΟ. — το γνναΐτία ^χίΐν ξ. — αημαίνίι ί• — 31 αν οπι 
Μβ. — τ^ν^ς . . . ΕχΒίν οπι ^. — τρόποι βηΐβ τιν'^ς/. — φανΒΪΒνβ^ οογγ €. — 
32 Βίωΰ'αβι ί• — ΧέγίύΟ'αί . . . χατηζίΟμ.'} ί^^έ^ησαν ^, (^αί δΐ&ΐίιη ίη- 
οίρίΐ οοηιπΐ6ΐι(&ηαιη ίη 1ίΙ>Γ. λβ^Ϊ ^ζμηνΒίας, — πάντΒς ιι/« ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Μρωτοΐ' ίίϊ Ο'ίΰ&αι τί δνομα τίάϊ χΐ ^ήμα^ ίίίΒίτα τίρ.16 
Ιότιν αΛοφαόις %αί κατάφαΟις καΐ αΛόψανύις καΐ λόγος, 

"Εβτί μϊν ονν τα Ιν τ^ (ροίν^ των ίν τ^ Φνχζ Λαλη- 
μάτων όνμβολα, %αΙ τα γραφόμΒνύί των ίν τ^ φοη^. 
κ«1 ωβίΠρ ονδΐ γράμματα Λαβί τα αντά^ ον&\ (ρων(ά αίβ 
ανταί' ων μέντοι ταντα όΥΐμεΐα Λρωτως^ ταύτα ^άόι Ηα- 
&ηματα της φνχης^ καΐ ων ταντα ομοιώματα^ :ίράγματα 
ηδη ταντα. ίΤίρΙ μ\ν ονν τούτων είρψαι Ιν τοις 3Τ6ρΙ 'φν^ 
χης* αΧλης γαρ ΛραγματίΙας. ϊβτι ί*, ωσπερ & ^ΰ '^^χϊ 
ότε μ\ν νόημα ανεν τον άλη^Βύειν η 'φενδ&ΰ&αι^ δτΐ δΐ ηδη ίο 
φ ανάγκη τούτων νΐίάρχπν '&ατερον, οντω %αϊ Ιν τ^ φωνξ• 
ίΤερΙ γαρ ούνΟ'εΰιν καϊ διαίρεόίν ίύτι το 'φενδός τε χαΐ το 
άληΟ'ές. τα μεν ονν ονόματα. αντά καΙ τα βήματα ?ο^κ€ ^ 
τω ανεν όνν&έύεως καΙ διαιρέόεως νοή^ματι^ οίον το αν9ρω- 
Λο§ η το Χενχόν^ όταν μη ίΤρο0τεϋ''ζη' οντε γαρ ίΙ)ενδοςΐΒ 
οντε αληθές ίΤω. όημεΐον & ΙότΙ τονδε ' καΙ ^^«ρ ό τραγέλα- 
φος όημαίνει μεν τι, ονίΐω δΐ άλη9ες η φενδος, ίάν μη 
το είναι η μη είναι Λρούτε&'ζ^ η άίΐλώς η κατά χρόνονρ 

'Όνομα μΙν ονν έβτΐ ίρωνη ύημαντιχή κατά βννΟ^ήκην 2 
ανεν χρόνον^ ης μηδίν μέρος έύτΐ ύημαντικόν κεχωριύμένρν'^ 20 Οοάίεεβ ΑΒΟάβηη^ {§ αΙ) ίπΗίο, ι αΐ)! ηοη Γβοβηβ βυρρίβίυβ ββί, 
(]ΐιίΙιυ8ϋαιη Ιοοίδ αδ 61. ΕΚΟ). 
Τίΐ π^^Ι ^^μηνΒίο(9 ήτοι. 91(^1 τον άποφαντιχον λόγον Β, 
16α5 ον5^] όντως Γάβΐ ναΐΐ η) ονάί= (7β/η. — 6 οημΒΪα ταντα Ο. 

— η^ώτον άΟ, — τά κντα /, οογγ η, — 8 τα βτντα ιι^. — ονν οιη β. 

— 9 γά^] ν«(? ^Λ-δ^α /η» γοί^ τ<«τα. ξ* — ηζογματί/ας τοντο. Ιστ* άβ. 

— 18 ρΓ καΐ] τί καϊ Ε. — - τ« ηαϊ] ηαϊ Α^^ ρ γ η. — αυτά οιη η. -^ 
\^χαϊ\ η %αΙ ββη, ^ η βηρΓαβϋτίρίο ιταί, η /ρι, — 14 βΐ 15 το] τω/.— 
16 ν• Γόη. ^ α;ΐΐ7^^$ οΙΙ*« -ψίί^οβ ίΤ- — 17 μέντοι «, — τβ τι τ) ^. — αι^β, 
ρΓ Λ. — 18 μηΐ το μη ξ. — 19 ύνν^ήκην οοττ Α, — δΟγ^ιτ^^ιτ 6^, ρΓ.ιι. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 124 ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

Ιτ γάρ τω ΚάλλίΰίΛος το Οτ^ος ουδίν αντο χαθ' ίαννό 
όημαΐνει^ ωόΛερ ίν τω λόγω τφ τίίύός ιΛίίος. ον μην ον^ 
ωβιηρ ίν τοις άηλοΐς όνόμαόιν^ όντως ^ει χάί ίν τοις 
ΛεΛλεγμένοις' ίν έκείνοις μίν γαρ το μέρος ουδαμώς όη- 

85 μαντικόν^ ίν 01 τούτοις βονλεται μέν^ άλΧ (τνδενος ιιεχωρι- 
ύμένον^ οίον έν τφ έττακτροχέλης το ιιέλης ουδέν, το 6ϊ 
κατά όυν^ή'κην^ οτι φνόει των όνομάτατν ουδέν Ι6τιν^ αλλ^ 
οτανγένψαιούμβολον^ έίτύ δηλουόίγέ τι καϊοΐ αγράμματοι 
"φόφοι^ οίον &ηρΙσ)ν^ ων ουδέν έύτιν όνομα, 

80 Το ^ ουκ αν^ρωΛος ουχ σρομα. ου μην ονδΐ χέΆΐΰίι 

όνομα ο τι δπ οιαλπν αύτό' ούτε γαρ λόγος οϋτε άτΐόφαύις 
έότιν. άλ'£ ^τω όνομα άόριβτον^ το δΐ Φίλωνος η Φιλωη 

1> και οόα τοιαύτα^ ούτί ονόματα άλλα ΐΤτώύεις ονόματος, λόγος 
δέ έότιν αυτού τα μεν άλλα κατά τα αύτά^ οτι δε μετά τοϋ 
^τιν η ην η εύται ον% άλη?^εύει η φεύδεται^ το δίδνομα 
αεί ' οίον Φίλωνος έΰτιν η ουκ ^ΰτιν ' ουδίν γάρ Λω οϋτΜ 

6 άληϋ'ξύει ορτε φεύδεται. 

3 ^Ρήμαδέ ί0τι το ^(ρούύημμΧνον χρόνον^ ορ μέρος ουδίν 

^ΰίΐμαίνει ^ωρίς^ καΐ ϊβτιν άεϊ των κά\^* Ιτέρόυ λεγομένων 

ύημεΐον. λέγω ί' οτι τι^ροΰΰημαίνει χρόνον^ οίον ύγίπα μίν 

ονομα^ το δε υγιαίνει ^ήμα* Λροΰύημαίνει γάρ το νυν ι5Λ«ρ- 

10 χίΐν^. καϊ άει των καϋ^ Ιτέρου λεγομένων όημεΐόν έ6τιν^ οΙόρ 
των, κα&* υποκειμένου η έν ύτίοκειμένω. 

Το δΐ ουχ υγιαίνει και το ου κάμη^ει ου ^ήμα λένω' 
ιίρούύημαίνει μίν γάρ χρόνον καϊ άεϊ κατά τίνος ύ:ίάρχει^ 21 ΚάΙίηνος οογγ Α, — αντο οιη §/ βί ρΓ η. — ύημαΐνέι καθ' β^- 
τβ ζ. — αντο /η. — 22 το <ί, ρΓ €, — 23 νοημησιν^ όντως/. — 24 σν/»- 
^Βηλίγμένοις ηη/. — ουδαμώς το μ^'ρο^ η/β, ουδαμώς έατι το μέζος ξ. 
' — βημαντίΐίό*] ^βτι ύημαντικόν €β» — 25 τούτοις^ τοΧς δίηΧοϊς /. — 
26 οίον ίν τω οογγ ά, — ουδέν ονη /ΒίβάηηΟ. — ονδ^ν'] ουδέν {ρυδέρ 
τι β} αημαίνΒί %α9•' ^αυτό Αξ, — 29 οϊον οογγ ίΙ. — 30 οιί. . . ο τ* το ά 
ηΙ)ΐ Ιοοαδ ρ&ιιείοη!)η$!. — χεΓτοτι γε ^^νομα ϋΕβ^. — 31 ονδ^ ρΓ η. — 
ονδίξ, ΟΟΓΓ η. — άπόφανύίο ξ. — 32 έβην ονη ^. — το] οτ* ομοίως 
έφ* οτονονν {οτωουν β) ύπά^χα καϊ οντος καΐ μη δντος. το €φίξ, το 
τοΆτ^ ά. — ^3 %αϊ Ο. 

^ 16Β1 οσοτ] οαα αΧλα Ο. — πτώοίς Α. — ονομάτων /, — Χόγος .*. 
^βνδίτοτ» ροβΐ 5 '^^Μνδ^ται ροβ ξ. — 2αντών Ε^ βιιρτΑ ν»^. ^ η ί^ται η 
^ν/. -^ 4 ίατ^ν 'ίαην η Α. — 6 δ^ οπ) ^. — ο•ά.&\ν άο.^ -^ 7 κβΐ οιη η. 
— 9 υγιαίνω β, νγιαίν^ιν θ. — γαζ οηι β. — νπά^χηι.β* -^ 10.^β^*ι^ 
90(0 ά§ϊ €. — 11 νπο^Βΐμένφ] νποκΒψέρφ ορτην €^. — 12 η(ά 99 «( 
λέγω οαι Ε. *^ 13 μΙν οαι Ε. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

^ ^ δίΜχφορ^ όνομα ου χέΐται * αΧΛ' Ιύτω ί^κίΦοτ ^ήμ€ί^ ' 
ΟΤΙ ομοίως έφ οτονονν νΛαρχίί^ χαί ορτος καΐ μ^ οντ ^ 
ομοίως δϊ χαΐ το νγίαριν ^ το ι^ιαι^Γ ου ^ΐ}μα άλλί 
ΰ^ώόις ί^ήμΜος- δίοφέρΒί, δϊ τον ^ήματος^ οτι το μ^ν τορ 
Οαρόντα ίίροόύημύίίνει χρόΐΌΐ^, τα 0£ τον Λέριζ. 

Αυτά μ^ν ονρ χαΟ^' ίαντα λεγόμίνα τα βήματα φτό^ 
ματά έ&η χαΐ ύημαΐνει τι (ιυ^η^ί γάρ ο λέγων την διά«80 
νοίορ^ χ<4 ο άκρνόας ήρέμτιύίν)^ αλλ* ά ίύτιν η μή^ ονίΐ(ω 
όημαίνει*^ ονδϊ γάρ το ιΐναι η μη είναι όημεΐόν ίοτι τ&ΰ 
Λράγματος^ ονδ* αν το ον είΛ'ί^ς αυτό χ€#' Ιαντ^ φιλόν. 
αυτό μ^ γάρ ονδίν έότι^ ΛρούύημαίρΗ δϊ όνν^εόΐν τννα^ ην ^ 
δνεν των όνγκαμένων ονκ Ιύτι νοήύαι. 2$ 

Αόγος δέ έΰτι φωνή όημανητίή^ ης των μερώνω 
τι όημαντίχόν Ιύτι κεχωριόμένον , ώς φόόις^ άλΧ 
ον% ώς %ατάψα6ις. λέγω δέ^ οίον ανβ'ρρίίος όημαΐνει^ 
μέν ΤΙ, αλλ* ονχ οτι ίόην η ονζ ^ότιν * αλλ*, ^αι ΐία- 
τάψαύις η άηόφαύις^ Ιάν τι ι^ούτεΟ^. άλΧ ανχΐ τοϋ άν-τ η 
^ρωίέον ύνλλϋφή μία. ονδϊ γαρ έντψ μυς τόνς 6Ί^μαντιxόρ^ 
αλλά 4ρωνή έύτι νυν μόνον, ίν δΐ τοις δίΛλοϊς ύημαίνει μίν^ 
αλλ* ου χα&* αυνό^ ώς Λροείρψσι. τ 

*Έϋτι δϊ λόγος αΛας μϊν ύημαντιιώς^ ονχ ώς δργανορψϋ'ί 
α^ αλλ* ωόΛερ-είρηναί^. χατά όννβ'ήκη^. άίζοφανταιος δ^ 
ον πάς^ αλλ*ίρ ω το άλη^εύειν η φενδεύ^ίη νίίάρχει. ονκ 
ΙιταΛαόι δ^ νΛαρχΗ^ οίαΐ' ι^ ένχή λόγος μέν^ άλλ* ούτε 
άλτβ'ής οντε φ^^ι^ οί μ^ ονν αλλοι\ άφείύϋωόαν * (^ψορρ* 6 
χή^γάρη αοιψιη^{οΙχΗοτερα ή Οχέφις' 6 δϊ αϋοφαν- 
τιχ6ςτήςννν'9εωρίας.:^ 

*Έ6τι δ\ εΙς ηρωτος λόγος άίίοφαντικός κατάψα^φς^ζ^ 
είτα αΛοφαόις * οΐ δ' άλλοι ίίάντες όυνδέΰμω εΙς. ανάγκη 

14 Βίαφο^α 91 βη/. — 16 ογ* ρΓ οπι ά. — ότφονν β. — 16 το ονχ 
^ιαψΒΐ η ονχ ύγίανεν β. το νγ*αψίΙ ηαΐ τβ νγίανίν Ο — ί3 χαΐ Εζ. -^ 
άλλα] Χ^γω άΐΧά β/. — 17 πτωβης^ (ιί) (ίαΐ {(ήρβηος θ. — 18 το Εβ. — 
τον ς Ε, — 19 αυτά β/η. — τά βήματα ρν οπι ζ• — 20 τ^ν δκχνοίϋΐρ 6 
Ιέγων €. -^ 21 ίί} τΐ Ο. — 22 γα^ οαι Ο — 2:ί έαν ί. — αντο οιη ^. 
— κα^' αιτΓΟ ^, οπι β. — 26 ου* §οτι] άβννατον βΓ•, "~ ^^ ίβ] «ατά 
βνν4^ήην)ν, ης Αά. — 28 5 άηόφαβις Λήά ^/ροβΐ χοττάφαβΑ^. — 29 μ^ 
οπι ΑΒΟά/^, — άϋ* . . . η^οΰΈΈ^•η οπι β. — 30 0•^; ή <ί/ρ, οογγ Α, — 
31 νς β. — 33 ϊαντό €. — ω^ηε^ Έΐ^^ηται €Ε€. 

ΠβΙ &πας λόγος /. — μΙν βπΐβ 5π«5 Ε^ &η(β ονχ/, — 2β»« «(^»/- 
^ηται Α, — 3 ονχ . . ,νπάζχ$ι οπι / βΐ ρΓ βί. — 4 9^ύι β. — ιί οη §. — 
9 πάιηίς οιη η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 12β ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

10 ϋί αάιηα Χάγον άαοφαννιτίαν έ% ^ημοοίος ύναι ^ ι^άβιως 
^^{Μχτος; * ΐΜά γαρ 6 τσν άνΟ^ωΛον^ έάν μη το ίβτνν ^ 'ην ^ 
£^τ<α ^ τι τοιούτον π:ρο<?τεθ^, ονΐίω λόγος αποφαντίίίόξ. 
6$ δ η δϊ εν τι ίύτιν αλλ* ον :ίολλα το ζψονΛεζον δίίίονν — - 
ου γαρ δη τψ όννεγγνς ^Ιρηβϋ'αι, ίΐς ^τ€α, Ϊ6τι 6ϊ αλλη^ 

16 ηραγματ^αζ τοΰτο ύίίάν. ίύτι δ\ ε!ς λόγος άχοφαντιηος ^ 
θ ίν δηλών η ο όννδέόι^ψ £ΐς, Πολλοί δϊ οΐ Λολλά Χίά 
μη %ν η οΐ άύννδ^οι. το μίν ονν άνομα η ^ήμα φά(Ης 
Ιύνω μόνον^ επειδή οντίεύτίνΒΐ^ίέινοντωδηλονντάτιτ^φων^ 
ω6τΒ αΛοΐραίνεότίαι^ η έρωνώντός τινος^ η μή^ αλλ* αυτόν 

80 Λ(^αιρούμΒνον. τούτων δί ή μ^ άίίλή ίύτίν άΛΟφαν<ίις^ οηίον 

^ τΐ κατά τίνος η τϊ άχό τννος^ η δ\ ^α τούτων ΰυγτίΗμένη 
(ίον Χρί'ος τι^ ηδη ^υνΟττος. Ιΰτιδϊ ή μίν άηλή άΰίόφανόις 
ξρστνή ύημανηοίή Κερί τον ν^ΰ^Βΐν τι η μη νΛαρχΗν^ ως 
οΐ χρρίΌΐ δι^ψταΐ' 

β χατάφαόις δί έΰτιν άίίόφανύίς τινοςζανά τίνος, άοό' 

» €ρα6ις 6έ ίΰν^ άαόφαναίς τννος άΐίό τίνος. Ιίίεϊ δίί &ίτι καϊ 
τό ύαάρχον άποφαίνεύϋ'αι ως μη ύίίάρχον ««Ι το μ^ 
νιίάργσο ως υπάρχον καΐ το ύπάρχσρ ώς νΛαρχον κιΛ 
το μη ύτίάρχον ώς μη ύχάρχον, τίίά τίεφ τους έητος δϊ 

: 8» τον ννν χρόνους ώ^χίύτϋίς^ κΧαν αν ένδέχοησ χαΐ ο πατίφηύέ 
ης Μίίοφηόαι ^αΐ ο ά^ίψτ/^: ^ %αΛαψί^υ<^ &0τΒ όήλοΦ 
&τι Λαότΐ χαταφάόΗ έύτϊν άΛοφϋφις άιχοίχεψένη χαΐ ιίάόι^ 
οΛοψάύει καταφαύίς. καΐ ^τω άντιφαΦίς τοννο^ παζάψα^ 
όις %άί αΛόφαύίς αΐ άντιχ^Βύα^^ λί)(ω δ^ άντΐ'Χ!Ηό9αι^ 

36 την τον αύτον κοιτά του αυτόνομη ό^ίφννμ(αςτδέ^ χ(ά ο0€^ 
άλλα των τοιούτσ^ν ίίρούδιοριζόμε&α.Λρός τάς'ύοφί^τιχας 

^ίνσχλήάεις. 1 1 έάν] λόγος, έαν Μάίοα. — Εαται τι ;τ^ν η/, η^ &α(6 ^ρ βΐ 12 ϊαναι 
Λάά^ά ^. — τοίουχο Βη, — 13 ^^οτι οοάίοα. — δ^] δή Αβινι, οοντ Β^ 
Λβΐ βιί, οιη £6^. *- 14 τα β, ρΓ ξζ. τ- 15 τούτο νζ«γματ8ία9 β/η. — 
ξ0τι ίδ οοΓΓ Α, — ^ οιη β. — 17 ^'καΐ οΐ β. — οΐ οπι Ο, — η] ηαϊ το- 
γ^ 7] η. *— 1} το ξίημα €β. — 18 έπεί 6η. — τινκ β. — 80 έατίν οιη ^• 
-— άπόφ^ας €ξ, — 21 «Η τ* οιη Ο. — Ά μ^ν οιη ΑΟάβθ^, ^ ^ί*^» οπιι*• 

— άπόφΛΟίς €, — 23 νηά^χρι Βί» ρΓ η. — τ» οιη ^. — ως.*, δι^- 
^ννβίί υιη β. 25ι κατά . , . 26 ρρ τίνος ρ γ οιη η. — 26 §4τίν οαι Οί/. 

— καΐ ΟΠ1 ^. — 27 ρΓ μη^ ουχ β^. — 29 ίέ οιη §•. --$0 χρόνου Β€ΕΘ. 
— ^ ηβά οηι ^. — 34 τ*β βαΐβ Μηταφήβοα Α^ά η, — 32 Μται β. — 
34 χ«Λ]^^3ΐ«ί^. — 36 ^ατάτϋί του €. — 36 π%6$ οπι ρτ €, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Μί 

*ΕΛά δ* έ(ίτΙ τά μ^ν ΚΜθ'4λον τώ¥ ΐίραγμά$ων τα ίϊΧ 

η€^ηγοθΗύ9'(α ^ χαΰ^' Ικαύνο» όϊ ο μή^ οίον αρ9ρωΛος μΙρ40 
των ΐίαϋ'όλον^ Καλλίας ^ των καβ•* ίκαΟτον)• ανάγκη ί^^ι> 
άαοψϋίίνίόΟ'Φίΐ ώς νΐίόρχΗ τι η μη ότϊ μϊν των ιιαΟ'όλον 
τινί^ οτϊ 6ϊ των κα-θ•* &ίκ6τον. έάν μ^ ουν τιαί^όλον άασφαίνη^ 
τ4Η έιά του %α&όλον οη νΛαοχ^ τι η μή^ Ϊ0ονται έναντί€α 
αΙ άίίοψάνόΒίς. λέγωδϊ ίίά τον τιαΟ^όλον άποξραίν6&9^α κα&ό" 5 
Χον^ οίον Λ&($ αν^ρω^ς λενχός^ ονδάς αν^ρ(Μος λ^νχάς. 
όταν δί έίάτόϊνκα^όλουμέν^ μη^καΟ^όλονδέ,ανταιμϊνονχΒί^ 
6ΐν Ινίχντίαι, τάμέννοιδηλονμενα^ινεΙναιΙναντΙαΛοτέ. λέ^ > 
γω δ\ το μη 'Λ,α^^ΪΛν οΛοφαίνεόΟ^ι, 4ίτΙ των χα^όλον^ όΐον ϊ&ι^ 
λενκος αν^ρωΛος^ ον% ϊύτι λενχος ανΟ'ρωΛος' χα^όλον γαρ ίο 
οντος τον ανΟ'ρωίίος ονχ ώς χαί^όλου χέχρψαι τ%ι άηο^άνόΗ * 
1^ γαρ Λας ον το χα^ολον ό-ημαίνπ άλϋ οτι χαϋ'όλον. έαϊ δ^ 
τον χατηγορονμένον χα9όλον χατηγορπν το χα9όλθΌ ονΐ/ί ., 
ξύτιν άλϊ^ές' ουδεμία γαρ χατάφαύιςάληΟ'ήςί^αί^ ένζτον 
χατηγορονμένονχα&όλοντόχα&όλον χϋαιηγορέίταί^ οϊον ϋ^ηιβ 
αας ανΟ'ρίΟίίος καν ζψον. αντιχέίόϋ'αί μίν ονν χατάφαϋΜΚ: 
άϋοφάύΗ λέγω άντιφατίχώς την το χαΟ'όλου 6ημαίνον6αν τψ 
αυτ<ρ οτι οό κα&όΧσυ, οίαι^ Λ&ς αν^ρωίίος Χ^νχός - ω5 Λ&ζ γ 
&¥9ρωΛος ^Ανιώς^ονδ^ϊςανϋ^ρωηος Χενχός-ϊύτι τις ανί^ρω^ 
Λος λ^νχός' Ιναντνως δϊ τψ τον χαί^ολον χατάφα6%ν χιώίο 
την τον χα^ολον άιίόφαόρν^ οίον Λας αν&ρωίίος διχαιος 
- ονδάς ον&ρωΛος δίκαιος, διό ταύτας μ^ν ονχ οϋν τβ 
}ψα ύλγι&έίς είναι , τάς δΐ άντιχειμένας αιηπχΖς &δ^χ€^ . 39 ίχαστοτ β. — ηεφνχε] §ύτΙ Ο. 

111)1 βΗ ί^] δη 6, ΓοΠ ρΓ β. — ^^πάαχΒΐν ΙΓ- — 3 ζηαβχα β, — ουν 
οιη η^β, Μ ά. — 4 4πΙ των 6. — ον*] α>β 6• -* ίβονταιι βν•«* Ι•τ«ν- 
τ/«» «/. — 5 αί οιη Β06&ιιυ^. — άηόφανοιν Β€^, — τΑν §ζ, — απο^ 
φΛΪν6θ9€α...πάς οη* β. — 6 ουδείς] ου πάς β. — 7 αύται μίν οιη ^* 
— μίν οιη 6γ. — 8 δηΧούμενα έζ αυτών Ϊ9Χΐν β, — »βτ# βηΐβ εναντία 
&β/^^ ΟΠ1 «. -* 11 Ζ^ηταί η, κεχ^ηνται ά. — άποφά§ί$ 6, ρΓ β. — 
12 ουχϋ. — . 13 το αη^β ρΓ χα^ό;ΐον ηάο/Ο^, ψν Βη^ Ληΐ^ ι»ΜτΎΐγο^Ιν €,. 
«λκθοΧον το χα^ολου το ιααΟοΙου ηατηγο^εϊν 6. — 1 4 αΙηΟ-ής ιβ&γ^ Β. — 
ίβ χατηγοζηϋ'ήαεται η. — Π Ιεγω υιη β. — άποφατι^ώς Θ. — Ι8αι^ 
^^ηος*..20 λευκός οογγ η αΙ>ί ρααοίοηι. — 19 ΙατΑ οηι €5. '— 20 ένιχν^ 
τίας &• — 21 οίον] οίον πάς άνΟ-^ωπος λευηός - ουδείς άν^ωπος 1β«- 
ιιθ€ Αβ^, το άη. — Μας] ή πάς ρτ η. — 22 ουδείς] τβ ουδείς ρτ η. — 
δίο ηα^ ταύτας ι. — 23 αμα οιη 6 οί ΐοτί ψι ^. — είναι άλη&εϊς §. — 
ταύταις €Εα οΐ β ί&%ι«Β Αη(• άντικεψένας• ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Ιβ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ* 

Μται ίίά τον αύτον^ οίον ον αας αν^ρωΛος λευπός ταΛ ΐϋίτι 
Ής αν^οωΐίος λενίίος, ο6σι μ\ν ονν άντιφάόεΐζ τώντιαΟ'όλον 
άΛ ιμζΟ'όίί&ν^ άνάγτίη την ^έραν άλη9ή είναι τ] φενδή^ χαϊ 
οόαι έπΙ των καΟ•^ «καΟτα, οίον ΪΟτι Σωκράτης λευκός -ον» 
ίύτι Σωτίράνης λευκός ' οόαι δΐ ίπΐ των καί^όλου μέν^ μή κά- 
βο ^όλον δί^ ουκ άεΐ ή μ^ άλτ^ης ή δΐ 'φευδής. αμα γαρ άλτ^ 
%ες Ιύτιν είΛεΐν οτι ίύτιν αν^ρωηος λενκός καΐ οτι ουκ ίότιν 
αν^ρωίίος λεντιός^ κώ, ίύτιν ανί^ρωκος καλός καϊ ουκ Ι^τ^ 
ονΟ'ρωΛος καλός, εΐ γαρ αΐβχρός^ καΐ ού κοίλος * καΐ £2 γΙνεταΙ 
τι^ κ(ά ονκ ίοτιν. δόζειε ό' αν έζαΐψνης ατοαον είναι δια το 

86 φαίνεύ^αι όημαίνειν το σόκ Ιότιν αν^ρωΛος λευκός αμα κοΑ 
8τιονδε\ς αν^ρωΛος λευκός ' τόδΙοντεταύτ6νΰημϋίίνενον9'' 
ξμμ έξ ανάγκης. 

Φανερόν δΐ.οίτι καϊ μία ά:ίόφα6ις μίας καταφάόεως' 
τό γαρ αυτό δά άΛοφηβαν τψ^ ώίόφαόιν οΛερ κάτέφηρεν 

40 ή κατάφαύις^ κΑ άΐίό τον άντοΰ^ η των κα9^^ ?καΰτά τίνος ^ 
ρ. 18 α^ των κα^'όλον τινός^ η ώς κα&όλον η ώς μή καθόλου. 

^^λίγωδΐ οίον ί&τί Σωκράτης λε^>κός''θνκ ίότι Σωκράτης λεν^ 
ίΐάς. ίάν δϊ άλλο τι η ά^ άλλον το αύτό^ ^^ή άντικει-- 
μένη άλλ' ^αι εκείνης ίτέρα. τφ δ^ Λας αν&:ρωί$ος λευκός 

5 η ο^ ί^ας ανΟ'ρωπος λευκός^ τ/ζ δϊτϊς ϋνϋ'ρωίίος λενιέός ή οι;- 
δε\ς ϋνϋ'ρωίΤος λευκός* τ^ δΙ ^τιν ανΟ'ρωίίος λευκός ή ουκ 
Ι6€ΐν ανύρωΛος λενκός. 

"Οτι μίν ονν μία κατάφαβις μι^ άιίοφάβει αντίκειται 
ορτιφατικως^ καϊ τίνες εΐοΐν αυται^ είρψαΐ' καϊ οτι αΐ ίνο^- 

ιοτίαι αλλαι, καϊ τίνες εΐύΐν αύταΐ' κάί οτι ού ^ίίδύφί — τβτντον η. — οίον] αμα «Χτίϋ'ΐΐς $ΐναί , οίον Α, — αΛι/θννβ^ν, οΧοιψ 
€55, ΓΟ <ί, βνναΧηθβν^ιν, οίον Ιξ^, οογγ/. — χαΐ οιη ^. — 87 ιΜν ως 
χαΌΌ'Λον βί. — ί ιρί^νδή ίί^α* ά, — 28 οΰα θ. — 28 βΐ 29 λ^υχος Σω- 
Χζάτης ^. — 29 $ε οιη β^.— 30 α'ίΐ μίν άληί^Βΐς η ^ψενί^ΐς β. — 31 ίβην 
&η(6 άΙηΟ-ές §•, οιη β. — 32 οΐΐ καΐ βΐ 34 καΐ οπι €τ* — 34 δ* οιη ^, — €ίψ 
οπ •. — 35 φίχίνΒβ9'αί ταντον αημαΐνβι,ν €ξ, — 36 οτι] το β, το αντο ζ.. 

— το αντ^ βί. — 39 τί] ^ΰτί* τ^ Αβξ, ξαταΐ' το ιι/, ρ γ Γ. — 40 τον 
αννον, η οιη ί. 

18β1 3Η ^ οπι /, ββΐ ΒΟ. -^ η ύς μη κοί^όΧον οηΟ.^ — μή^ ως 
ρΓ η. -τ- 2 ΐΒνχος Σωκράτης \)\β ξ. — 3 αντο μη από τον αντον ονχ €. 

— 4 άχν Εβται] ίατϊν^ άΧΧ* ίατιν /, — ί^] μίνι. — 8 μια χατοτφάαρ» μίΛ 
άηόφαας Αηα. -^ 9 χαΐ οτ« . . . αύταιτο βαρπι τβ ^. — άΐ οη β. — 10 ηαΐ] 
ηαΐ νπΒναρτίαι χαΐ β. — αντϋα Β^ηται * καϊ ΑΒΟαβΙηΙίζ, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 1» 

όΧη^ής η ψευδής άντίφαόις, ΐΜύ δια τΐ^ ηαϊ ΛΟΐ!Β α}ΐ/ηΐ9'ής 
η φνδής. 

Μία δέ ίβτι οίονόφαύις καΙ άπόφαόις ή %ν χαθ' Ινος 8 
0ημαίνονόα^ η καϋ'όλον οντος ιιαΟ'όλον ή μη ομοίως^ οίον ΐίας 
ανϋ^ρωΛος λευκός έβτιν - ονκ ϊύτι ίΤ«§ αν^ρωΛος λενχός^ ϊύτιν ΐ6 
αν^ρωηοςλενηος- ον% ^τιν ανΰ-ρωΛος λενχός^ ουδείς αν9•ρω- 
Λοςλευηός-ϊβτιτις&ι^ρωίίοςΧεχ'ηίός^ εΐτό λευκον^β.ημαίνει. 
ει δϊ δυοΐν εν δνομα %εϊται^ ίζ ων μή Ιύτιν εν^ ού μία κααά- 
ψαόις^ οίον εί τις ϋ'εΐτο όνομα Ιμότιον ιΛίίω και άνί^ρώ- 
Λψ , το Ϊ6τιν Ιμάτιον λευκόν^ αΰτη ου μία τίοτάφαόις ουδί 20 
αΛόφαύις μία. ουδίν γαρ διαφέρει τούτο εΐηεϊν η ϊύτιν 
ύίΛος ηαϊ ανϋ'ρωΛος λευκός, τούτο δΐ ουδέν διαφέρει του 
είΛεΐν &5τιν ΐπΐίος λευκός καΧ ίατιν ανί^ροΜίος λευκός, εΐ 
ουν αύται Λολλα όημαίνουβι καί ε!αί ΛολλαΙ^ δήλσν οτι καϊ 
η ίίροοτη ήτοι ηολλά η ούδεν όημαΐνει * ου γάρέύτινοτιςαν- 26 
Ωρωπός ιΛΛος. ωύτε ουδ* Ιν ταύταις ανάγκη την μίν άλτ^ 
ττ/ΐ' όΙ φευδή εϊναι άντίφαύιν, 

^Είή μίν ουν των όντων κάί γενομένων ανάγκη τψ κα- 9 
τάφαβιν η την άαόφαόιν άλϊ^ή η φευδή είναι^ καΐ ΐπΐ μϊν 
των καΟ'όλου ως κα&όλου άεΐ την μϊν άληϋ'ή τήγ δε φευδη βο 
εΐναι^ καί έ:ίϊ των καΰ'^ Ικαύτα^ ωύΛερ εΒρηται^ έίύ δϊ των 
καθόλου μή καΟ^όλου λεχΟ^έντων ουκ ανάγκη • εϋρψαι δΐ καϊ 
ηερΧ τούτων, έη^ι δΐ των καΰ^^' εκαβτα και μελλόντων ούχ ομοίως, 
εΐ γαρ Λαβα κατάφαύις ή αΛόφαΟις . άληϋτ^ς η φευδής^ 
καϊ αίίαν ανάγκη ύ^άρχειν ή μή ύ^άρχειν^ ωΰτε ει 6 μΙν 86 
ψήΰει ^εβύ'αί τι δ δϊ μή ψήβει το αυτό τοΰτο^ δήλον οτι 
ανάγκη άλη^εύειν τον έτερον αντών^ εΐ Λαόα κατάφαύις 1$απσφαβί^ χβτΐ πατάφαύίς 6. — ΧΛΪ μία απόφ. β. — 14 ^ ώς χα- 
^όΧον €^. — ομοίως ονη ξ, — 16 ο^Βύς,.ΛύΧί αοΐβ 17 ξΙ/. — 17 «/] 
ίοτιν^ δ/ β. — 18 6νΗν Β. — ονδ'ίμία ιι, ρΓ η. — ον μία . . .μία οιη 6. — 
19 οίον] οό8Ϊ άηήφαβις, οΐον Γβιι, ονά^ αποφ. μία, οΙονΜβΐ,-^^ίξτο 
οοΓΓ Β, 9•Βίη το Ε^ γο <ί, θ(£το το ρΓ ά, — 20 οντε Α. — ονίΙ η άπόφ. β. — 
21 τοντο"] τοντο τον ^, γο <ί, τον 6ί. — η] η οτι Β€^ οτι ιι, ΗβΙ η, οηιι Εάι/. 

— 22 αν&^ωπος καϊ ίππος ί. — 23 ΐππος βΐ άνθρωπος Ιοο ιηαί /. — 
ΡΓ λΒνΆος ονη Ο. — 24 ρΓ ηαϊ οογγ π. — 25 ήτοι] ^ά. — οιΐ] ονδί/. — 
ο οιη ΒΟΕάβ/^ΐηιί, — 26 ταντοι; ομωννμον έχονβαις το ΐίατηγοζονμ$~ 
νον τι τον νποχ^ίμΈνορ ανάγκης. — 27 άντίφ, ΒΪναι^/ή^Β^Λ ίΐναι ά^Ιη. 

— 258 γινομένων ρ, -^ 29 καΐ οιη άβ. — μίν} 91 β. — 30 ωβ χα9'6Χον 
ρΓ οιη η. — μΙν ανάγηη άλη^η ζ. — 31 ΒΪναι ονη η. -^ ιος β/. — 3211;- 

>φ9'έντων Αη^ δΐ ληφθέντων Ε, — Χεχθ•. μη %α^6Χον β. — 34 η] καΐ 
Αλ. — 35 ωβζΒ €/] ηΐ γάζ €/. — 37 άλη^'ενειν άνάγηη {ξ. — τό Μζβ^ορ 
ι. 9 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 119 ΠΕΡί ΕΡΜΗΝΕΙΑ^. 

τοις τοωντοις. εΐ γα^ όλη9ΐς είΛεΐν δη λενκσν η στι ου 

1> Χεν^ίόν έύην, άνάγτιη είναι λεντιον η ου λετηιόν^ καΐ εΐ ϊύχι 
Λ^νχοτ ^ ου λίνκόν, άΧτ^ϊς ψ έρανοι ^ άΐίοφάνα* χαΐ 
εΐ μή νΛ«ρχίΛ, 'φ^δεται^ χαΐ εί φεν^ετΜ, ονχ νΛαρχει^ 
ωύτε άνόγ%η ^ την %ατάφαΟιν η την άχόφαβιν άληΟ'η είνίχι 

6 η φενδή. ονδεν αρα οντε εύτιν οννε γίνεται οντε άιίο τνχγ^ ονΟ^ 
δαότερ' ^νχεν^ ούδϊ ϊύται τ} ονκ ^ται^ άλλ^ έξ ανάγκης αΛον- 
τα κβά ονχ ΟΊίστερ ^τνχι&ν, η γαρ ό φας άλη^'ενει η ό ά^ίοφάς, 
ομοίως γαρ αν έγίνετο η οι?κ έγίνετο • το γαρ οηοτερ Ετνχερ 
ονδίν μάλλον όντως η μη όντως ^ει η ^εμ ίτι εΐ εύτι ^ναον 

10 ννν^ άλϊ^ες ην εΐιίεϊν ίίροτ^ον οτι εόται λενηόν^ ωύτε άεΐ άλη^ 
9Ίς ην εΐΐίεϊν οτιονν των γενομένων οτι ^τοα, εΐ δί άεϊ άλη- 
9ΐς ψ εΙίΤεΐν οτι ^ιν η ?<5ται, ονχ οϊόν τε τοντο μη άναι 
σνδε μη ^εύΟ'αι^ δ δϊ μη οΙόν τε μη γενεΟ&οα,^ αδύνατον μη 
γενεύ^αΐ' ο δε αδύνατον μη γεν4ύ9'αι^ ανάγκη γενέβ^αι. ατίαν- 

15 τα ονν τα ίόόμενα άναγκαΐον γενέοϋ'αι. ονδίναρα οΛοτερ ^ν^ 
χεν ονδϊ άαο τνχης εβταΐ' εΐγάρ άΐίο τνχης^ ονκ έ| ανάγκης, άλ- 
λα μην ονδ' ως ονδετερόν γε άλτ^^ς ίνδέχεται λέγειν^ (πον οτι. 
οντε ϊύται οντε ονκ ϊύται. αρώταν μϊν γαρ ονύης της καταφά^ 
ύεως φενδονς ή άΐίόφαύις ονκ άληΟ'ής^ και ταύτης φενδονς 

20 ονύης την κατάφαύιν όνμβαΐνει μη άληΟ'ή είναι. κα\ ηρος τον- 
τοις^ εΐάλτίβϊς εΐ^ίεΐνοτιλευκόνκαίμέγα^ δεΐαμψω ναάρχειν^ 
είδε νί^άρϊει εΙς ανριον^ νίίάρζεινεΐςανριον. εΐ δϊ μήτε^τ€α 
μήτε μη ^αι αϋριον^ ονκ αν ειη το όί^ότερ^ ^νχεν^ οίον ναν^ 
μαχία' δέοι γαρ αν μήνε γενέύ&αι ναυμαχίαν μήνα μ^ 

25 γενεβϋ'αι. φαιτίβ Α^ κατ,, η (ή Ο^η γο ά,) άνόφαΰΐς ΟΈ^ξίώά, τβο », %ατάφ. η άπόφ* 
II ^» — ^ υπάρχεις, 

181)1 οτι οτη Α&/. — έΰτίν οπι «. — νΐιη/' — 2 ^ μί^ €. — 5 ϋν 
(ΐη ύηά^χ'α Ε, — ονχ] καΐ ουχ ί. — 4 η] αεί/, οιη ΒΕα. — ηατάφ, ϋΐ 
άποφ, Ιοο ιηαΐ Ε. — (ίναι άΙη9•η Ε. — 5 ^ύται ί. — 6 ουτΒ /. — 7 «λι/- 
ϋ•εν0Η Α€» — 8 αν ΟΠ1 β. — έγίγνετο Βίβ η. — 9 Ιτ* ίέ $ίβ. — 10 ^«τΐβ. 
— 11 γινομένφν ηη. — ξβταί] ίατιν η Μσται β/, γο βάί β, ρΓ Γ. ^ Ιββ/- 
ΧΒΪν οιπί, ργΗ. -^ 13 ον9ΐ] η/, ρηϊ. — 16 ανάγκη /. — 16 ϊύται, 
άλΧ' έξ ανάγκης ατταντα* βΙ ΑΕί,ίίται,, άΐΐά πάντα ίξ ανάγκης ' ^Ι ί*-^ 
20 αυμβαΐνει το τηΆτξ ν, — καϊ η^ος] η^ος 61η. — 21 καΐ] αμα καΐ 
ιιβ. — μέγα δει] μέίαν ί. — 22 ίέ ύπά^ξειν /η, — ύπά^^ξει εις €Εξη^ 
οοΓΓ Β^ νηά^χειν εις άα, — 23 Μύται εις αν^ιον ΟΕβη, — 24 γενέύ9βί$ 
οοΓΓ 9. — μήνε] αν^ίονμήτε Μ, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 181 

Τα μέ-ΐ' βη όνμβαΐνσντα αχοΛα τανζα χβΐ τοιαννα 
&ερα, ^3τ£ρ ΐίάόης χαταφάόίως ν.αϊ άιίοφάβ^ως ^ {ηϊ τωρ 
Τίαϋ'όλον λίγομένσ)ν ώς καΟνλον η έίίΐ των καθ' ίκαβτον ανάγκη 
τώρ άρτιχείμένων ίϊναι τήν μϊν άληΟ'ή την δΙ φινδή , μηδίν 
δΐ οΛΌΤΈ^ ϊτνχ^ν είναι ίν τοις γιγνομένοίς^ αλλά χάνταη 
είναι χαΐ γίνεόί^αι ίζ ανάγκης, ωύτε όντε βονλεύεόί^ΰα, δέοι 
αν οντε ΐΤραγματενεύ^αι^ ώς ίάν μ^ τοδί Λοιήόωμεν^ ^αι 
χοδι^ ίάν δε μη τοί/, ονκ ^ϊτεατοδί. ονδίν γάρ τιωλνει χαΐ εΙς 
μνριοότόν Ιτος τον μϊν φάναι τοντο ίύε60•αι τον ί^ μη φά- 
ναι^ ω&τε Ιξ ανάγκης ^ε6^€Λ όποτερονονν αιίτών αληΟ'^ς ην » 
^εΐν τότε. άλλα μην ονδΐ τοντο διαφέρει^ «Γήινες είΛοντην 
άρτίφαόιν η μή εΐαον • δήλον γαρ οτι οντος §χει τά Λρά• 
γματα^ κ&ν μη δ μ\ν καταφηύη τι δ δε άΛοψή&ζΐ' ον γάρ 
6ιά το άιίοφαύ'ηναι η καταφαΟ^ήναι &3τ€ίΐ η ονκ &$ται^ ονδ' εΙς 
μνριοότδν §τος μάλλον η Ιν δΐίούψονν χρδνψ. ωύτε εΐ ίν ϋΟίαντι ρ. 19 
'Χβονψ ούτως είχεν ωβτε το ίτερον άληϋ'ενεό&Μ <^ άναγκαΐον 
τ^ν τοντο γενέόίΝχι^ καΐεκαύτσν των γενομένων άεΐ όντως εΐχερ 
ωότε ίξ ανάγκης γενέό9αι. 8 τε γάρ άλτ^Οχος εΐΐίέ τις οτι 
έϋται, οτίχ οΙόν τε μή γενεόΟ'αΐ' καΐ το γινόμενον αληθές ην 6 
ώίεΐν άεΐ οτι ^ται. 

ΕΙ δη ταντα αδύνατα — ορώμεν γάρ οτι ^τιν αρχή 
των Ιαομένων κώ «ίτό τον β(ϊνλεύε6^αι καϋ άΐίδ τον ηράξαΐ 
τι^ κάί οτι όλως εύτιν Ιν τοί^ μή αεΙ ίνεργονύι το δννατδν 
άναι χαΐ μή ομοίως * ίν οίς αμφω ένδέχετοίΐ^ καϊ το είναι ίο 
κβΛ το μή άναι , ωύτε καϊ το γενεύ&Μ καϊ το μή γενέόϋ'αι. 
κξά χολΐά ήμΐν δήλα έότιν όντως ϊχοντα^ οϊον δη τοντϊ τό 
Ιμάτιον δνναχόν ίότι διατμτβηναι καϊ ον διατμηΟι^ϋείΜ^ άΧΧ 
ίμΚροβ^εν κατατρφήϋεται. ομοίως δΐ καϊ το μή διατμη* 
&ηναι δννατόν' ον γάρ αν νΛηρχε τό ^^ίροΟϋ'εν αντό κατά- 15 

27 καϊ άπόφ. οπι ι. — 28 1§γομένων *ιι1β η €. — ξααΰτα €Ε€^η• — 
^γινφμένοις ιϊβ/ί — 31 γίγψΜ&Λΐ κ^Ε, — 33 τοΒΙ τβο η. — 36 οπότ^ 
οοψ αν β», όπάτί^ον ην /ά. — αΌτ•ν €. — ην οιη η/, <1β1 ύ. — ^ 36 ον- 
ί^ι^ £οη γτ Α. — ΈΪ]οΐ €. — 38 τί οιη €Λ — ου91 γ«ζ »• -^ 39 Μκοφαν- 
ξΙ^ψηχι τ} ηαταφανϋ-ήναι ΑΒϋάβ^ %αταφα^ηναί η αηοφα&ήναι η•^ άηύ- 
φάναι η ηαταφάναι η Β^Ββ^αι Ε^ καταφάνίχι η άποφάναι α, η κποφ, β 
οιιιί$•ο κβιταψ. 

19β2 χ^ρω] τφ χ^όνφ Ο, ρΓ η. — «ίτβ ίξ ανάγκης το ί, — 3 γ<- 
νομένων β. — 4βΓτβ ί. — τις β&δ τι Ζτι %. -^ 5 γίνόμίνον^ηη^ οογγ Β, — 
8 άπό τον οιη η. — 10 ομοίως οοττ η, — μη• ομοίως ΑΒ. — 11^^ Ρ' 
οη η; — χαΐ οπι ί. — 13 Ιβτ* οηι β. — 15 αν ^τοπϊΑ• — οντφ /. — 
ιαχτατ^φήνοί οηντο η• 

9* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 182 ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

τριβψαι^ βΙ^β μη δνναι;σν ην το μη διατμηΟ'ψαι. ωβΤΒ κ«1 
έίά τών άλλων γ^νέόεων^ οόαι κατά δνναμιν λέγονται την 
τοιαντψ. φανερον αρα οτι ονχ αΐΐαντα ί| ανάγκης οντ ίύτιν 
οντΒ γίνεται^ αλλά τα ρ^ οΛοτερ' έτυχε, και ονδεν μάλλον 

20 η οίοτάφαβις ^ ή ά^όφαόις άληϋ'ής^ τα δϊ μάλλον μίν καΐ 
ως ίιΛ το Λολν Ο'άτερον^ ον μην άλλ^ ενδέχεται γενέβϋ'αί καΐ 
Ο'άτερον^ &άτερον δϊ μη. 

Το μΙν ονν είναι το ον όταν ^, καΐ το μη ον μη είναι 
όταν μη -β, άνάγτιη * ου μην οντε το ον αΐίαν ανάγκη είναι οντε 

25 το μη ον μη £?ναι. ου ;^άρ ταντόν Ιύτι το ον α%αν είναι Ι| 
ανάγκης οτε εύτι^ καΐ το άαλως είναι έξ ανάγκης, όμο/ως 
ί^ καΐ έίά τον μη δντος. καΐ ^λΙ της άντκρόόεως 6 αυτός 
λόγος, είναι μΙν η μη είναι αηαν ανάγκη.^ καΐ ίβεύ^αί γ^ 
η μττ ουμέντοι διελόντα γε είκεΐν 'ί^άτερον άναγχαΐον. λέγω 

90 ό^ ουον ανάγκη μΙν ^εΰΟ'αι νανμαχίαν ανριον η μη ^ύεύ&αι., 
ον μέντόι ^βεΰϋ'αί γε ανριον νανμαχίαν άναγκαΐον ονδΐ μη 
γενέόΟ'αΐ' γενέόΟ-αι μέντοιηαή γενέύΰ'αι άναγκαΐον. ωότέ^εϊ 
ομοίως οΐ λόγοι άληΟ'εΐς ωόΛερ τά ΐίράγματα^ δήλον οτι 
οβα όντως ίχει ωβτε οΐίότερ ϊτνχε καϊ τά εναντία ένδέχεύ^αι^ 

85 ανάγκη ομοίως ίχειν καΐ την άντίφαβιν. οΛερ όιψβαίνει ΙλγΙ 
τοις μη άεΐ ονύινημήάεΐ μη ονβιν. τούτων γαρ ανάγκη μΙν 
Ο'άτερον μόριον της αντιφάσεως άλη^Ίς είναι η φενδος, ού 
μέντοι τόδε η τόδε άλλ' όΐίσνερ ^νχε\ καΐ μάλλον μ^ 
άληΰ'ή την ίτέραν^ ον μέντοι ήδη άληΰ'ή ή 'φενδή, ωβτε δήλον 

1> οτι ονκ ανάγκη ιίάϋης καταφάόεως καϊ αΛοφάβεως των αν- 
τνκειμένίοντήν μΙν άληΟ'ή την δΐ φενδή είναι ' σν γάρ ωόΛερ 
έπϊ των δντων^ όντως ίχει χαΐ έ:ύ των μη όντων δνναχών 
δϊ είναι ή μη είναι^ άλλ' ωΟΛερ είρψαι. 

16 ην οτη ά. — μή οιη {. — καΐ οιη ά. — 19 γίγνεται η. — 20 ι} 
οιη β. — τ λ"] η -ψβνάι/ς, τά /. — 22 ον /. — 24 μέντοι βηα. — οντΒ 
οπα α. — άνάγχη άπαν %. — ΒΪναι οιη α, Ιοοα» Ιοη^β ρΐυηΐιαβ. — 25 οψ 
ανάγκη μη β, — οϋτέ ί. — 26 %αΙ οογγ η. — το οιη ά. — 27 ο αντος 
Χόγοί οπι η. — 29 ου μην δ. /. — 30 μΙν} μΙν η η. — ξαεαΟ'αιμΙν β. — 
31 ^(ΐΒβ9•αΙ υβ] γΒνέα^αί γΒη^ γεν^ύ^αι γε η Ιιτρβθα* β, γε ία^βΟ-αΙ^ ^β/, 
γΒ Ϊ9Βϋ%'€ίί €, γενέβφ'αι Ε. — νανμαχίαν βηΚο ανριον Εη^ αηΐβ οό6\ €. 

— 33 οΐ Ιό^ο* ομοίως Οι. — 34 όπόαα €. — καΐ] ίίνα* %αϊ βι*. — 
τάναντία^ άββ. — 35 ομοίως ανάγκη €. — 36 ουαιν . . . μη] ουκ ί, οπα Α. 

— μή ουαν οογγ η. — 37 'ψΒνδίς Αϋη, οογγ €. "- 38 οπότ^^ον Μι.— 
39 ΐρευδή ΒΪναι. ωστΒ Α£. 

191)1 τιΒν άννικ» οιη δ. — 3 μΙν ροβΐ μή δντΰ9Ρ αάά ά€α9 γο ΑΒ. — 
4 &!(: ΒΪναι οιη 6. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 181 

^Λύ δέ Ιίίίτί τι χιχτά τίνος ΐ} κατάφαΰις όημαΐνονύα^ 10 
τοντο δέ ίύτιν η όνομα η το αιπάνυμον, εν δΐ δπ είνεα καΐ καθ•* 6 
Ινός το ίν τ^ χαταφάαει (το δί όνομα είρψοα κ«1 το άνώννμον 
ίίρότΒρον' το γαρ ονκανύρωΛος όνομα μίνον λέγω αλλ^ αόρι- 
ϋτον όνομα ' ενγόρποςόημαίνηχαιτόάόριύτον. ωΟπ^ρκαΙτό 
ονχ νγιαίνη οι; §^μα άλλ' άόριύτον ^ήμα^^ ϊβται ιίαΟα κατάφα- ίο 
βιςκαϊ αΛοφαύίς η ίξόνόματος και ^ήμίχτος η ίζάορίύτον ονό- 
ματος χαι ^ψ,ατος. ανιν δϊΙ^^ιΊματος σνδψία%αι;άφα6ις(ϊυδ\ 
άπόψαβις • το γαρ &3τιν η ϊύται η ην η γίν^ται^ η οβα άλλα τοι- 
αύτα^ ρήματα έκ των κειμένων έότί • ηρούϋημαίνΗ γαρ χρόνον. 
ώότε ίτρωτη &3ται κατάφαΟις και άηόφαύίς το ΐβτιν αν^ρωηος- 15 
ονκ ϊβτιν αν^ρωηος^ Βντα Ιβτινονκανϋ'ρωΛος'Όΐηί^τινοντί 
αν&ρωΛος^ κάλιν ίύτι ηας αν&ρωίΐος - ονκ ϊύτι ηας ανΟ'ρωαος^ 
ϊύτι ίΐάς ονκ άνθρωπος - ονκ ^τι ηας ονκ αν^'ρωιίος. καϊ έίτΐ 
των Ικιος δ\ χρόνων ο αντος λόγος, όταν δϊτό ϊύτι τρίτον Λροό- 
χατηγορί^ται^ ηδη δίχως λέγονται αΐ άντι&έΰΗς. λέγω δΐ οίον το 
^τι δίκαιος ανύ-ρωΛος' το ξβτι τρίτον ψημΙΟιγκΗΟΟ-αιδνομα 
ίΐβήμα Ιν τ^ καταφάΟΗ. ωύτε δια τοντο τέτταραίύταιταντϋί^ 
ων τα μ\ν δνο ηρός την κίχτάφαύιν και αηόφαύιν ίζπ κατά 
το βτοιχονν ώς ά ύτερήύίίς^ τα δεδνοον. λέγωδ^σνιτό^τιν 
η τψ άν^ρώκω Λρούκύ&εται η τω ονκ άνΟ'ρίΑΛω^ ω6τεκαϊή%6 
αηόφαύις. τέτταρα ονν Βύται. νοονμεν δίτολεγόμενον έκτων 
νίίογεγραμμένων. ^τι δίκαιος αν^ρωίίος' άηόφαύις τοντον^ 
ονκ δίτι δίκαιος αν^ρωιίος. ίύτιν ον δίκαιος αν%ρωηος • τού- 
τον άαόφαύις^ ονκ &3τιν ον δίκαιος αν^ρωΛος. το γαρ ϊύτιν εν- 
ταύθα καϊ το ονκ Ιοτι τφ αν^ροίίτω ίτροόκείόεται καϊ τω ονκ αν- 80 
^ρώηοίί. τανταμ^ ονν, ωόαερ έντοΐς'Αναλντιτιοΐςείρψαι, οντω 
τέτακται. ομοίως δϊ ^η καν καϋ^όλον τονόνόματος'ζήκατά'' 5 τι αατά νινος ψο»ϊαημαίνουααί, — 6 ρΓ ^ οιη Οβ, ρτ ά,^^χαϊ^η μη 
ΒΪναι %αϊ 8^ά %αϊ το η, οηπ α. — 7 το] κα\ το 6. — %αταφάΰΒί εοιτ η. — 
»ο όΚ . . καϊ τ^] βάίΗ ρΐ^ηφίβ τι 61,. . ηαϊ τ/.— 9 %αϊ ονα η, — τσΓοη. 

— άόριύτον όνομα ωα»Βρ β — το οήι ί..— 10 ^^μ α λέγω άΧλ' €. — αΙΙ' 
ά. ^ήμα το βυρΓβ νβ η. — Εΰται] ^ται γά^ β, ί^ύται οννί. — 11 καϊ από- 
φαβις οπι βη. — ηίοται ροΒί γίνεται βί,. — 15 Ιβται οπι βη. — 16 ΙβΓ* 
ουκ Γο π>^ Α. — 19 ά€ οπα η. — 19 π^οβκατηγθζη9'§ η. — 20 ηδηοχηη. 

— 21 &ν^ρ. δίκαιος/. — 22 φάα(ΐ β. — ταυτ' Iστ^^^ β. — 24 ϋτ* οπι β. 

— 25 6( 30 αν&^ώπφ] δικά ί φ οοάίοοβ* — π^όϋκείταί ρΓ ά. — 26 νο- 
ωμΒν €/. — 27 τούτον άπόφαοις β/. — 30 π^όΰκαται βηΐβ ταϋταη, ί1> 
π^οακΒίαεται €Κ€. — καΐ] 'ή Κ/. — 31 λέγεται οοάίοϋβ. — 32 Βξη β. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1Μ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

φαόίς^ <ιίορ Λας Ιότϊν ανί^οωΐίος ϋτιαιος. άίίόφαβις τσντου^ οΰ 
^ν&ζ ί(ίτϊνανϋ'ρωίίος δίκαιος, αίίς ίύτΙναν^οωΛοςονδΙτίαιος- 

86 οναάς έύτϊν αν^&οωΛος ον δίκαιος, ίΰλην ονχομοίως τας κατά 
διάμίτρον ενδέχεται όνναλγιΟ'ίύΗν' ίνδίχ^ται δϊ Λονέ. αντ€» 
μ^ ονν δυο άντΙχΗνται^ αλλαι δ\ ΐΐρος το ονκ ανϋ'ρωΛος ως 
νΛοκΒίμενόν τι προβτί^έντος' Ιύτι δίκαιος ουκ ανϋ'ρωπος - ονκ 
δίη δίκαιος ονκ αν9ρωίίος^ ϊύτιν ον δίκαιος ονκ ανΟ'ρωίίος- 
ρ. 20 ονκ ^ΰτιν ον δίκαιος ονκ αν^ροΐΛος. αλίίονς δϊ τοντων ούκ 
^ΟΊτναι άντιϋ'έοεις. ανταιδεγωρίς εκείνων αντοάκαΟ^' ίαντάς 
&ίονται^ώς ονόματι τω ονκ ανϋ'ρωίίοςίίροόχρωμεναι. ίφ'οόω^ 
δ^ το ^ι μη άρμάττΗ^ οίον ίαΐ τον νγιαίνεικάί βαδίζη^ έ^ 
5 τσύζσίν το αντο Λοιέί ονζω τιΟ'έμενον ώς ανεΐ το ϋυη ίίρο^ήίύπτ- 
το, οΙοννγιαίνΗ ηαςαν^ρωι^- ονχνγιαίνπ Λας αν^ωιίο^ 
υγιαίνει ηάς ονκ ανϋ'ρωιΐος-ονχνγιαίνει ίίας ονκ ανΟ'ρωΛος. 
ον γαρ έότι το ον ίίάς ανϋ^ρωΛος λεκτέον^ αλλά το ου^ την άΐίό- 
€ρα0ιν^ τψ ανϋ'ρωΛος ίίρούΟ'ετέον. το γαρ ΐίάς ου το καθόλου 

10 ύημαίνει^ άλλ' οτικαϋ^όλον. δήλον δε ίκ τονδε^ύγιαίνει αν^ρω- 
Λος - ουχ υγιαίνει ανΟ'ρωαος^ υγιαίνει ουκ αν^ρωΛος- ονχ νχι- 
αίνει ονκ ανϋ'ρωΛος. τανταγάρέκείνβ^διαφερειτωμητίαΟ'ό' 
λον. ωΰτε το Λας η μηδε\ ς ονδ\ν αλ^ αρούβημαίνει η οτι χαΟ'ό^ 
λου του ονόματος η κατάψαύνν η οΛόφαύιν. τα δϊ άλλα τα αύ- 

16 τα δει κρούτι^ίνοΛ. 

^Είίεϊ δϊ ία^ντία άιίόφαΰίς ίβτι τ^ &3ίαν ίΰτΐ ζψαν δί^ 
καιον ή ύημαΐνονύα οτι ονδεν ίύτι ζφον δΙκΜίον^ αντ4α μ&» φα-* 
ν^ρον οτι ουδέΛοτε ίοονται οντε άληΟ'ε'ίς αμα ούτε ίιιΛ τοναν^ 
τοϋ^ αΐ δΙάντικείμεναιν^εντΰ^ιςζόσνταΐΛοτε^όΙονοναάί^ζίμον 

80 δ^οίον κίύ ίοτι τι ζφον δίκαιον. αχολονΟΌνόι δϊ αντοα^ ν^ 
μ^Λ^αας ανϋψ^αος ου δίκαιος Ιβτιν ή ονδείς έ6τ$ν ανΟ'ρβίαοςδίη 

33 δίκαιος &νϋ'(^. η, ϋίβ Κ, — τούτου οιη η. — 36 ύυναλη^βύίύ9•αι. 6, 
άλη^Βναν α, άλη9'Βΰΐΰ9'αι π, ϋνναΙηϋ-ευΗν άλλήλαις Κ. — 37 ονν αΐ 
δύο ». — ούν οπα 6. ~~ αντίηΒίται Β, άντίηηνται άΐΐηλαις,, άλλοίΐ άβη/. 

— 37 ^1] ^^ δυο ΒΟαΚηεβά, δυο τββ ά. — ^ΒπψοϋτΦέν Ία έα οογγ ΑΒά^ 
π^οβτίϋ'έντΒ^ α&6ϋη^ π;/. — Ε<ΐτι] οΙόν ίσζιηΐ^ οοττη, οΐορ ίβτι όΐαν 
Γβο /. — ^στι , . . ανέ'ρωπος οιη € βΐ ρΓ ά. 

20β2 8ίΰΪ9 η. — Ικίίνων χωζϊς> «. — οντάς βη. — 3 Βΰονται οογγ ». 

— χ^ωμΒναι Α€ά/η. — 4 ίφα^μ^ττΗ Α. — ονχ άρη,όττΒΐ Κ. — »γ*- 

— 6«ηΙβ οίον ρΙοΓβ νΙ>1> άβΐ η, — οίο»] οΐόνέίίτιν ά. — 9>τφ αν^^ώπφ €. 

— 12 %α9•6λου ΒΪνϋα. «ββτβ Αογ Γβο ιϊ. — 13 ί ον^€ΐ$ Α^ ιίτ6 μαιδύ^ 
Όβη. — ον^ϊρ II• — 14 ρΓ ι|^ ρτ ΟΠ1 η. — %(ΐη<χφηβ$ίν ? άηοφήαΒίΨ' Λ 

— ταύτα η. — 17 ξφόν ίβτι η. — 18 άλη9'ας οότβ/, — ταύτ^ύ η.^ — ί<) ι} 
μίν (τξ μίν 6) ουδείς αν&^' δίκαιος τ^ {ή 6) νάς έΰτίν &ν9'^. ον δίκ» ιΛ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΚΡ1 ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 1Μ 

κω,ος^ τ§ δϊ ϋϋη ης &ν&ρωίίος δίΐίΜος ή αντίχαμένη ση ούαάς 
αν9ο^Μ[όςί(ίηνσάδίχαίος' αράγι^ γάρ^ΐραΐτινα. φαηρονδϊ 
&$ι ι»Λ ίχϊ μ^ρ των %α^ &(Λ<ηον^ ίΙάλη9^ ^ρωη^^α «ΐίο- 
φηόαί^ 8η κάΙ 7ίία;Μρη(ί€α άληί^ές' οίον α^ό γΒ Σσηίθάί;ης2& 
όοφός ; ου. . 2}ωηράτης αρα σύ όοφός. έίίΐ δΐ τών κα^όλσυ σνα 
^ν^ήξ ή δμοίος λίγομέρη^ άλν^ής δΐ ή άίίόφΜίς^ οίον αρό 
γ€ ίΤ«ς αρ&ρωίίος όοφός; οί\ Λϋίς &ρα αν^ρωκος ον ύοφός* 
τσνΜ γαρ 'φΒνδος. αλλά τό ού ηας &ρα αν^ροΜ^ς 6οφόζ 
άλτ^ές' ανρη δέ Ιόχιν ή άντίχαμίρη^ ίκ^ίνη δΐ ή ίναντία. 80 

Αί δ^ χα^ά χα άόρίότα αντιιΐΒίμΗταί ονόματα τίοί ^ή^ 
μαχα^ όίοτέηΐ %σν μή ανί^ρωιίος ιιαΐ μη δίκαιος^ ωόπ^ρ ώ$ο- 
(ρά^ις ανέυόρόματος 70€ά βήματος δόξοί^ν αν ίϊναι. ούκ ίΙ(Λ 
δέ • άύ γαρ αληΟ'έύαν άνόγτίη η 'φεύδεόϋ'αί την άΐί6φα6ιν^ 
δ ^ ίΐκών οντί αν&ρωΛσς ούό^ μάλλον τον &ν^ρ&ΐίος αλλά 86 
χβΛ ψτον ήλή^εντίέ τι τ} ίφίνΰται^ Ιάν μι/[$ι ΛροΟτ^Ο^. 
67{μαίηι δϊτοίοτιηαςούχ&ι^ρωίίοςδίκαίοςούδ^μία ίίκύνωρ 
ταυτόν^ ουδϊ ή άντιχϋμένη τκύτχ^ η ον% (ότν ηας σύ% αν9ψα- 
Λος δίκαιος ' το ό^ ΐίας ού δί'καιος ονχ &ψ9ρωΛος τω ννδύς δΙ-- 
ιααυος σύ% αν^ρακίος ταύτδν (ίημαίνα. 40 

Μρχατίϋ'έμίνα δϊ τα ονόματα χαϊ τα (^ατα ταύνονί^ 
<ίημαΙνα^ οίον Ϊ6τι λ%νιΐίός αιΦρωΛος^ {ότιν αν^ρωίτος λευκός, 
βΙ γαρ μη τοντό έΰτι^ τον αύ$ον ίίλίίονς ίΰοντξα αΛοφά6ίΐς. 
άλΧ ίδέδητίτο οτι μΙα μιας. τον μίν γαρ ^τι λεοκόςαν^ρω- 
Λος άηόΐρα6ιςτ6ούιιί(ίτίλίν%6ς&ν9ρωπος• τον δ^ ϊκΗιν αν- β 
%'ρωιίος λ^ν^ός^ ά μι) η <π^ι} ^η τ^ £<Τη λενηός ανβ'ρωίίος^ 
ί(Ηαι άΰίόφαϋιςψοι τοούχ^τι/ν σό* ονΟ'ρωΛος λίντιός η τό 
ού% ί&ηραν&ρωιτος λε^ηίός. άλλ^ η ίτίρα μίν ί&ην άιίόφαόίς 
τον Ιοτιν ονχ αν^ρωηος λ^νχός^ ή ίτ^ρα όϊ τον ί^τι λ^ναός αν- 
9ρ€9Μος^ ώ<ίτΒ Ιϋσνται δύο μιας. 8τι μϊνονν μετατιϋ^μίνον ιθ 
τον ονόματος χαΐ του βήματος ή αυτή γίνεται χατάφαόις χβίΐ 
άίίόφαΟις^ δήλον. «9 δίκ, &ν»^, η. —«ας ίβτϊρ &ν9^. Οι. — 83 ίϋν^ψ 6Λ β- — *^] •ντ/. 

— β^ ϋοΓΓ €, — 24 χ«1 οτι Αη, — ηάί οπι €1Γβ. — "&«βτ« Ββ, οογγ Α 

— 99 &^ ϊοτχ. ρΓ οιη η. — ^\ ^ ϋ γΒ η. — 31 άντίΧίΐμΛνα αηΐβ 39 
οϊ•9 β. — 33 66^ην ΑΒ€Θ/^ δόίΒ^^ιν β, δόξααΐίψ β, 66ξ»αΡ οογγ Κ, — 
34 άίηχγη'η ϋΐί'η&ίναν β* — 5ί6 •ϋθ^ λ. — 9ίηόψτ0ς ρο&Ιτοϋ βάά Α/η^ 
ΓΟ ϋί, ροβΧ. όητθ(^οικο0 β. •» 40 ον» &ν9'ζ. οπι «ι. 

" 2Θ(>4 άΧλά δέδΜίΗτΛΐ β/. — Βτι οη» «.*-- 7 Ι^τα*] ϊ(ηα$ ή κ. — 8 Χβρ^ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 18β ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

11 Το δί ίν χατά άολλών η 9$ολλά Τίαϋ^ Μς χοητοίφά- 

ναι η ά^οφάναι^ ίάν μη ?ν η ι;ι το Ικ τών ηολΧων δηΧ^ύ- 

15 μ^νον^ ον% &5τι χατόφαόις μία ονδϊ άίίόφαόις. λέγω δΐ %ν 
ον% έάν όνομα %ν ^ κδ/μίΐ^ον, μι) ^ ό^ & τι έζ έκίΐνων^ οίον 
ο αν^ροΜίος (ύως ίύτΐ χαΐ ζψον χαΐ διΛονν τιαΐ ημ^ρον^ αλλά 
χάί εν η γίνεται ίκ τούτων • έκ δε τον λενκον ίΐαΐ τον άν^ρώίίοΐ} 
τίαΐ τον βαδίζειν ούχ Ιν. ωύτεοντ ίάν ?ν τι κατά τούτων χα•* 

Ϋοταφήύ'^ τις μία κατάφαβις^ αλλά φωνή μεν μία κατα^. 
φάόεις δϊ ΐίοΧλαΙ^ οντε έάν καβ•* ^νός ταντα^ άλλ' ομοίως 
ί(ολλα^ εΐ ονν ή έρωτί/βις ή διαλεκτική άΐΐοκρίβεώς έότιν αϊ- 
τι^ις, η της ίΤροτάύεως η Ο^ατέρον μορίον της άντιφάόείος, ή 
δΐ δίρόταόις άντιφάόεως μιας μί^ριοΐ', ονκ αν είη άαόκριύις 

2δμίαηρόςταντα' ονδϊ γάρ ή έροίτηόις μία^ ονό^ έάν ^ άλη-- 
&ής. είρψαι δΐ έν τοΐς ΤοίΤίκοΐς ΐίερϊ αντών. αμα δΐ δήλον 
οτι ονδϊ το τί ίότιν έρΐότηόίς έύτι δΐΰίλεκχική * δει γάρ δεδόύΟ'ϋίΐ 
έκ της έρώτήόεως Ιλέύϋ^αι δηίότερον βονλεται της άντιφάόεως 
μόριον αΐΐοφήναύ&αι * αλλά δει τον ερωτώντα ΛροΟδιορίύαι 

80 ηάτερον τόδε έύτίν 6 άνΟ'ρωίίος η ον τούτο. 

^ΕΛεΙ δί τά μίν κ<χτηγορεΐται ϋνντιΟ'έμενα ώς ?ν το 
ααν κατηγόρημα τών χωρίς κατηγορονμένων^ τά ό* ον, τίς ή 
διαφορά; κατά γάρ τον άνΟ'ρωαον άλ¥^1ς εΐιτεΐν καΐ χίορίς 
ζφον καΐ χωρίς δίίίονν^ και ταντα ώς εν^ καΐ άνΟ'ρωαον κάί 

86 λευκόν^ καί τανϋτ ως ίν. άλλ' ονχί^ ει ΰκντενς καΐ άγαϋ^ός^ 
καϊ Οκντενς άγαί^ός. εΐ γάρ^ οτι ίκότερον άληΟ'ές., έΙνάι δει 
κάί το ύννάμφω^ ίίολλά καϊ ατοιία ϊβται. κατά γάρ τοη 
άν&ρώιίονκαί το άνϋ'ρωΛος άληΟϊς καί το λενκόν^ ώΰτέ καϊ το. 
άιίαν. Ίίάλιν εΐ το λενκον^ αντό κάί το άιίαν^ ωότε ^ται αν- 

40 Ο'ρωιίος λενκός λενκός, καϊ τοντο εΙς άιίειρον. καϊ Λαλιν 

ι^ΛΧμονύικάς λ^νκος βαδίζων * καί ταντα Λολλάκις Λείίλεγμένα. 

§τι εΐ δ Σωκράτης Σωκ,ράτης καϊ άνΟ'ρωηος^ καϊ Σώκρά- 13 ^] ί %άί η. — φάναι β. — 16 ρΓ 1ν βηΐβ όνομα /η, οπι Ο, ρΓ ίβ.— 
^ νίν Ι^ί' ΛΓ. — 17 β οπι β. — \%γ(γνίταί. η. — τον Μ» οιη η. — . 19ο0τβ 3» 
Α€η/. '^ηαταφ'ηη. — 2^μίάς έατι μ6ζ*ον €. — μΙα απόκψαις η. — 25 αν 
Αη. — 28 ^Χέΰ^αι] χαΐ ϋρβϋ'αι 6. — 30 τοντο] τόδΒ β, — 34 ταντα γο 
ιη^ η. — οΐΐ χαΐ οπι β βΐ ρη{. — 35 ουχί οογγ «. — 36 διότι β/. — βΐ- 
ναι δίϊ] ίβτι η. — 39 αιίτό οπι ^η. — ηαν ά. — ίβται & &ν&^ωηος β* 

21» 1 ηοΧΧα ρΓ η. -* ύνμη^ηίνγμένα /. — 2 ίη] β/ς αηίΚίον 4τι ΑΚν, 
Γβο ά. — «/ οη η. — ο Σωη^άττις οπι β. ^- αΐΐ χαΐ . . • &ν^^»ηος 6( 
ΐ6Γΐ 7ία1...δίηοΌί οιη Κ. — χαΐ Σωη^άτης Σωχ^άτης &ρΌ'^ωπθ9 €ί^ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 18Ϊ 

της αν9'(ΐωίίος. χαΐ βΙ αν&ψοΛοξ ομχΙ δίίίονς^ χαΐ αν9ψΜξίς 
^ονς. 

"Οτι μίν ονν «Γ τις άαλώς φήόπ τάς όνμί^Χοχάς //- 5 
νίόθ'αι^ ΐίολλά όνμβαίνΒΐ λέγην ατοηίχ^ δήλον οΛως δΐ Ο'ΐ- 
τέον^ λέγομίν νυν. των δη τιατηγορσυμίνων ^ χαΐ Ιφ' όΐς 
χατηγορπόί^αι όχψβαίνη^ σύα μΙν λέγεται κατά 6νμβ(βηχ6ς 
η τιατά τον αντον η 9'άτερον κατά ^ατέρον^ ταντα ουκ έΐίται 
δ', οϊσν αν^ρωίίος Α^νχό^ έότι τίαΐ μουόικός^ άλλ' ονχ %ν το ίο 
λενχον ηαϊ το μονόιχόν * όνμβφηκότα γαρ αμφω τω αιίτψ• 
ονδ^ ιΐ το λεντίον μονόιχον αληθείς ύτίπν^ όμως ουκ ϊβται το 
μονύιχόν λίυκον Βντι • κατά όνμβφηκόςγάρ το μσυσικονλεν- 
χόν, ω0τε ονχ ίΰταιτό λενκορμονόιχόνεντι. διο ον^ 6 6χν- 
τίνς άηλωςαγαΰ^ός^άλλάζψονδίίίοιτν' ονγαρ χατάύνμβφψ ι* 
χός. ?η οι^ά* ο6α έννΛάρχπ Ιν τψ ίτέρψ. διό οντε τό λ^νχάν 
ίίολλάκιςοϋτΒ 6 αν9ρωίίος άνθρωπος ζωάνίύτιν η δίίίονν &- 
υπάρχει γαρ ίν τψ άνΟ'ρύηψ το ζψον χαϊ το δίΛονν. άλη9ϊς 
δέ ίύτιν είΛειν χατά τον τίνος χαϊ άίίλώς^ οίον τον τινά αν^ 
9ρω3ΤθΡ αν^ρωίίον 'ή τον τινά λεχ^χον αν^ρωίΐον Χενχάν'^ 
ονχ άεϊ δέ^ άλλ^ όταν μΙν ^ τω ίτροόχειμένψ των άντιχει- 
μένων τι ίννίΐάρχζΐ ψ ^ΐίεται αντίφαΰίς^ ονχ αλη^Ις αλλά 
φενδος^οϊοντ6ντεύνεώταανΟ'ρωηονάν9'ρωΛονεΙίίεΐν^ οτιχνδί^ 
μή Ιννι^ρχι;^ άληΟ'ές. η όταν μΙν έννηάρχτ;!^ άεΐ ούχ άλη- 
9ές^ όταν δΐ μή έννηάρτύ^ ονχ άεϊ αληΟ'ές^ ωόίίερ"Ομη(ί6ς26 
Ιοτίτι^όΙονίΤοιψής. άρ^οννχαΐ^τιν^ηον; χατάβνμβεβηκός 
γάρ χατηγορεΐται τον^Ομήρον το Ι6τιν • οτι γαρ Λοιψής Ιότιν^ 
άλλ* ον χα%^ αντό^ χατιγγορεΐται χατά τον ^Ομήρον το Εότιν, 
ω(5τε ίν οόοας χατηγορίαιςμήτείναντιότης ίνεύτιν^ έάνλόγο^ 
άνι^ δνομάτ<ον λέγωνται^ καΐ χαΟ"^ ίαντά τιατηγορψια χαίβο 3 §1 οιη ηιι. — χαϊ αν9•^€9ηος &νϋ•0ωηος δίηους Κά , ογ Ο. — 
5 7ΐλο%ά^ β. ^ 6 λέγΒίΡ Γβο ά, — 9 ταντο» η. — 10 οΐηψ ο αν9•ζω^ 
πος β. — 11 το οτη η. — βυμβίβηιΐΒ βΐ ταντφ η. — 12 ^βτι €Κ, — 

13 Χ^ΌΊΛον μονβί%6ν \}{β 6η. — γά(^ έστι μοναιηον το Χ. ναΙ 1022. — 

14 ΐΒνχον ηαΐ μονβίΜ,^ν β, μονβιχον Χ9ν%6ν /. — ί*ότι ΟϋΤ. — 6 οπί 
Οι/. — 16 Ηι\ Ιγ* δ^ β. — νπά^ιη Κ. — 17 «Η ανξ^^ωπος οιη £Τ/. — 
Ιβην ^ οιη η. — 18 Βίηονψ χαΐ το ζωον η- — \^^ύτ^ν ρΓ οιη #ι• — 20 ^1 
Έΐηέίν 6. — αν^^ωπον &ν9•ζωπον Ιρυκόν ΑΒόεη, αν9•^ωηον &ν^^ωηον χαΙ 
λ%ν%6ν Ο, &ν9ξ^ωηον λ^νηον αψ&^^ωηον ΚΟ/. — 21 π^οηίίμένφ ρτ Ο. ^- 
22 οΐί β. — 23 το» οιη ρΓ Ο. — βΐι &ν^^ωηον οιη η. — ^νπα^υ/ β• — 
27 τον] χατά τον Ο. — τ6 ^ΰτι τον *0/ει. η. — οτ<. . .28 το §βτίν οιη ρΓ Ο. 
— - 28 ηατά ιοαγ^ €. ^ 29 έΰτίν β. — 30 αυτά /ή, — %ιηηγο^ϊτβίΐ ά. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 188 ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

ίΰται ίίΛΗν. το όΙ μ^ δν, οτι δρξαότόν^ ουκ άληΟίς εΐΐίεΐν οψ 

η• δόξμ γίί(ί αννον έϋτίν ονχ 8η ^ιν^ άλλ' δη σ&κ ίβτιν. 

'. 12 Τούτον βϊ διωριόμένων όαεατέον οίΤως ^ονόιρ αΐ £?ίΤο- 

85 φάύΒΐς τιάΐ ΐίίχταφόβας Λρος άλλήλας αΐ του δυνοαίον άνα€ 
«αΐ μη δυνατόν τιάί ίνδεχόμΒΡον κβΛ μη (νδίχόμ^νορ, ϋάί 
ίΤίρΙ του αδυνάτου τε καΐ αναγκαίου* ^ει> γαρ απορίας τινάς. 
βί γάρ των όυμ^τλεκομίνων αύται αλλήλαις αντίκεινται αν- 
ηφάύεις^ οόαι καχά το είναι καϊ μή, είναι τάττονται^ οίον 

1) τον είναι αν%Όωΐίον άαόφαύιςτομή είναι αν^ρωΛον^ ου το εΐ* 
ναι μη αν^ρωίίον^ %α\ του είναι λεναόν αν^ρωίίσν τομή είναι 
λενίίονανϋ'ρωΛον^αλλ^ού τόεΐναιμήλευχόναί^ρωπον. εΙγαρ 
κατά Λαντός ή χατόφαόις η ή απόψαόις^ το ζύλον Ιίτιτια 

5 άΧϊ^Ις είχεΐν είναι μη λενκόν αν^'ρωίίον. εΐ^ τούτο οντως^ 
κιώ Βόοις το είναι μη 3τρύ6τΙ&εται, το αυτό ηοιήόει το άν$1 
του είρηι λεγόμενον^ οίον του αν^ρο^τος βαδίζει ού τό^Ί^αΡ- 
»^ιτος βαδίζπ άίίόφα^ιςεόται^ άλλα το ου βαδίζει ανΟ-ρωίω^ 
Ουδϊν γαρ δίαφίρειεΙΐίεινανί^ρϋ9ΛονβαδίζεινΊΐ&ν9'ρωηονρα•^ 

10 άίξ'ο^» είναί. ωότε εΐ οϋτως Χαΐηαγρϋ^ τίαΐ του δυνατόρ είνοα; 
άΛΟφα0ίς δ5*«ι το δυνϋΠΐον μη εΐναι^ άλλ' ο^ τό μη δυνατόν 
^ηι. δοΛύδΙέ τό αΐΰτό δύναϋ^οί καΙ εϊναι ιιαΐ μ'η είναι" 
ίίαν γαρ το= ^υναχόν τέμνεϋ^αι η βαδίζειν καΐ μη βαδίζείψ 
%€Α μή τέμνεύΰ'ίη δίτνατόν. λόγος δέ^ οτι αΛον τό οϋτω δυ- 

15 ν^ι^όν ο^% &ά ίνεργεΐ^ &ίτε ύιτάρξει αντω καί η άηόψαύις * 
δύναΐίαι γαρ καΐ μη βαδίζειν τό βαδιότικον χαΐ αή όραό&αί 
τόόρα^όν. άλλα μήν αδύνατον ζατά τον αι^τσ&αλη^ευεϋ^αι 
νάς άντίχεψέναες φάύεις" σι^&ρα του δυνατόν είναι άίτόφα-^' 
6ίς ί^ι τό δυνατόν μη είναι. 6ΐΒίμβ4χΙνει γίίρ 1% τούτ(»ν η τ^ 

20 αυτό ψάναι καΐ αΛοφάναι αμα καΙ κατά του αύτοϋ^ η μη 
κατά τό είναι καΐ μη είναι τά ίΐροΰτιΟ'έμενα γίνεοΟ'αι φάόεις 
κεΛ άαοψάόεις. εί ουν εκείνο αδύνατον^ τοΰτ αν ειη αίρετόνι 92 ¥0ναΜ οβ λ; — ονκ] ονκ ^βτ^ρ β, ίβτίν, ονη /. — 33 ίίντον •Λ« 
Ι<ΙΤ<9 Α€άΛ. — 34 χαταφάύϋ^ κβτΐ άηοφά^ΐζ /. — 35 ΈΪναι οη» β. 

2*1ϊ4 το] άΐΎι^^νη τό β. -* 5 ΈίηίΧν άΐηΟ^^ η, — 9η €/η, — νβντν 
οη ϋ. — 1 1 Ββτβί οχη η, — 12 δύνβοί^'ίη κ^^ϊ οιη 6. — χβΐ τό 9Ϊ9α^ 
χβΐ τ^ μγι ύναη Λ. -— 13 τέανΒϋ^Λΐ χ«τί μη βαδίζειν η. — 15 οηίτώ} ν^^ 
9ίΛ%φ ύντψ €. — αντον κβτί άβΐ νιιΐί η, — 18 τον . . . |»ι) ίΓΐΊϊι] ανη^ •<» 
-** 1^ Ιμ» ι•. — 20 &Η Ν«1 οητ βά/ «1 ρηι• — 21 γίγψβύϋ^ία η. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 18β . 

ξίΗ»ρ δ^ άϋόφαύίς τον ύνναζορ άν$Λ χ& ρη^ 9ννοτ6ρ ύνα^ 
ο δ' οβϋζος λάγος η(Α ιτ^ρΐ τον ίνδίχόμΒνσιτ βΙροι ' %ώ. γό^ 
χοντον ϋοζόψίύί^ το μη Ιιψ^νιόμίνον άνοί. %α\ Ιηϊ τώναίΛωι^η 
δϊ 6μθ€οτψίίίως^ οϊον ώβαγκαίοντΈ χάία&ννάτον. γίν&Μχιγάρ 
ωύαερ έί^ έκίίνων το εΐι^αι %αϊτσμή άναι 3Τρο6%^έθΗς, τά ^ 
ν^σχίΐμίνα αράγμοτατό μ^ λενκον το ό^ αν%'ρωΛος^ όντως 
Ινταν^α το μίν είναι τίίΛ μη βΙρμ ώς ναοκίίμενον γίνεται^ 
το 61 δνΡϋ(ό%'Μ τίοί το Ινδέχ%ύ9&ί ΐΐροϋ^έόεις διορίζονόαι^ 80 
ω0ΐί€ρ Ιί^ Ιχ^νωρ το ύραι ΐίαϊ μη άναΐγ το άληΟΊς καΙ τό 
'φενδος^ ομοίως ανται ίαΐ τον βΙρϊλ δυνατόνκαΐ ^αι σύ δνρί^' 
νώ^. τονδΐ δνναζορ μη είναι άιίόφαόίςτόϋύ δυνατόν μη ίΐνοί• 
δώ %έΛ άχοΧονϋ^έίν αν δόζΰίίει^ άλλήλαις' το γαρ αυτό δν- 86 
νατον είναι καΙ μη είναι* ον γαρ άντιφάόεις αλλήλων αΐ τοφ^ 
ανται^ άλλα το δννβτον εΐναα χαϊ μη δχ)νατον είναι ούδέίξοτΒ 
Ιλι τον ορίτο/υαμααλΎ^ενονταΐ' αντίκεινται γαρ, ονδέγετό ψΛ 
δννατον μη ε^ι τίβΑ ον δυνατόν μη είναι ούδέΛοτε αμα Ιίά 
τον αντον άληϋ'εϋονταί. ομοίως δΐ χαϊ τον αραγηούο^ είναι ώίό- 
φαόις ον το άναγχαΐον μη είναι ^ αλλά τό μη άναγκάίον €^ 
ναι * τον δε άναγκαΐον μη είναι τό μη άναγχαΐον μη άναι. β 
χαϊ τον άδχγναχον είναι ον τό αδύνατον μη είνω^ άλλα τό μ'Α 
αδύνατον είναι * τον δΐ αδύνατον μη είναι τό ούχ αδύνατον μη 
είναι, χαϊ χα^όλον δέ^ ωόίίερ είρη^αι^ τό μ^ είναι χαϊ μη 
είναι δει τ^εναι ώςτά νΛοχείμενΰί^ χατάφαύιν δϊ χάΙ άΐίό^ 
ψαύιν ταντα Λοιονντα τίρός τό είναι χαί μη εΙνΜ ύνντάττειν* ίο 23 ΒΪνΜΐ, άΙΧ*^ ονχ\ (ον Κ/) το 9νν«τ6ν /*^ βΓι»α*. ο €Κ/. — 26 γίγνί- 
ΤΛίη, ^ 27 βΐΐ το οΐΒ ο/ βΐ ρπ η. — 28Χξυη6ς ρτη, — 29 %αϊ το μή Ο. — 
χαϊ μτ^ 9ΐναί οιη βΟ^ΐ ρτ άη^ — ύηοη^ίμ^να €. — 7/)τνβτοτ< η. — 30&1( 
το ΟΠ1 η. — πζ069•(α(ις βΜ δίΟ^, /. — 31 χαϊ το μή Γβ/. ~~ χβΐ τ«> 
'ψΒνδος ρΓ ΟΠ1 Λ• — ^2 μή Λι. — 34 το] ον το ον δνψατον ρίτοτι , άΐλά 
το ΑΚϋ^ Γββ ιπΛΓβ Β, — μη βίνβ»] μή {&«η, αλλ* ονχϊ (ον /) το ον ^ν- 
νατον ΒΪναι €/ ναί 1022. — 36 Οίθ] χαΐ τον ^ννοττον ΒΪναι ον το (ο» 
το ον Α ναί 1ϋ22) όνι^ατον μή ΒΪναι^ αλλά τό μή δυνατόν ΜΪ'ναί» δώ^ 
Α€ ναί 1022, γο νη^τβ β. -- δοξαεν ΑΒΟ/, οογγ ά. δόξΒίΟΡ €. — Λ>- 
ξίΐεν αν β. — άλΧήΧαις] άΧΧήΧαις αϊ τον δννατον ΒΪναι %αϊ δννατον μη^ 
§1ναι νΚβ/ηη, γ60 ά, δβά τον ίη Ηΐβ οτη «οβίχατί οπι βηη. — το . ... 36 μή 
ίΓνα* οιη 01*. — 36 ^Γι^αι] χαϊ ίΐναι ά. — $ϊναί . . . ΒΪναι^ Γβο <ϊ. «— 37 
άλλα] (άλλα ϋΤ) τό (τυ οπι «τ) δννατον ίΐναι χαϊ (χαΐ οαι £«) δννκ" 
τον μή ίΓναι, αλλά ΑΚφι, — χαΐ τό μή η. 

22ϋ1 άμα αηίβ ίηϊη^, — άΧη^-^νΒται,η^ αΧη9ψν9οντα% β. — άντ/- 
Χ€£τα£ €, — ^ μή 1>ίβ οπι β.— έπϊ.. .άΧη^ίνονται οτη μ. — 3 (Γναι κ«» 
τάφαο^ς^ β. -— 4 εϊναι άτίόφααις άλλα β. — 6 βΐΐ μή"] ονχ 6ι — 8 ρΓ ηαϊ 
οιη Λ» — ^ φάιην η. — 1Λ χαΐ τ<ν μή ρν /. — αννάηναν «^ ρτ η• ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 140 ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

χαΐ ταύτας (^ΰΟ'αι χρή είναι τάς άνηΐίΒίμέι^ας φάύεις^ δυ- 
νατόν - οχ' δυνατόν^ Ινδεχόμενον - ουκ Ινδεχόμενον^ άδνν€ίτορ- 
. οντί άδννατον^ αν«/καϊαν-οι'κ άναγκαΐον^ αλη&ές-ονκ άλη&ίς. 
13 -Καί αί άκολοΐ)ΰ'ή6Ης δΐ κατά λόγον γίνονται οντω ηβ•ε- 

ίδμίνοις' τψ μ\ν γαρ δννοετώ εϊναι το ίνδέχίβΟ'αι πναι^ καΐ 
τοντο ίτίίίνω άντιϋτρέφΗ^ καίτομη άδι'ίνατον ηναι χαι το μη 
άναγχαϊον πναι * τω δΐ δννατω μη ηναι χαΐ ίνδίχομένφ μη 
ύναι τομή άναγχαϊον μη πναι χα) το ονχ αδύνατον μη Ην€α^ 
τψ δε μη δννατω είναι χαϊ μη ένδεχομένψ είναι το άναγ- 
2θχαίον μη είναι χαι το αδύνατον εΐναί^ τω δε μη δννατψ μή 
είναι χαΐ μη ένδεχομενω μη «ίναι το άναγχαϊον είναι χοΛ 
το αδύνατον μη είναι. ό'εωρείαΟ'ω δε ίχ της νΛογραψης ώς 
λέγομεν. 

δυνατόν είναι ον δυνατόν είναι 

25 ίνδεχόμενον είναι ^ ονχ ίνδεχόμενόν εϊναι 

ονχ αδύνατον είναι αδύνατον είναι 

ονχ άναγχαϊον είναι άναγχαϊον μη είναι 

δυνατόν μή είναι ον δυνατόν μή είναι 

ίνδεχόμενόν μι) είναι ούχ ίνδεχόμενόν μη είναι 

80 ούχ αδύνατον μη είναι αδύνατον μη είναι 
ούχ άναγχαϊον μη είναι άναγχαϊον είναι, 
Τό μίν ονν αδύνατον χαΐ ούχ αδύνατον τω ίνδεχομένω 
χαϊ δννατω χαΐ ούχ ένδεχομίνω χαΐ μη δννατω άχολου&εΐ 
μ\ν άντιφατιχώς^ άντεΟτραμμένως δέ' τψ μΙν γαρ δυνατφ 11 φάαης ρΓ οιη η. — 14 αΐ οτη €, — γίγνονται η. — τί9•Βμ4^ 
νων €» — 16 βΐ 17 δννατον ^Κβ. — 16 τούτω έκηνο η, — 17 εΐ 19 ίρ' 
9ίχόμΒνον ϋΤβ. — 18 τό τ« μη η. — άναγϋαιονί δυνατόν ©ί ονκ άΒύ- 
νατον'} μη αναγπαιον οογγ ά, — οΐΐ το οιη η. — μη ρτ οπι η. — 19 δυνιχ" 
τον /Γβ. — άναγκαϊον μή βΐ 20 αδύνατον Ιοο πιαΐ οογγ ά. — 20 δυνα- 
τόν ^ίΓβ, ρτ €. — 21 Μιχόμενον €Κβ. — άναγναϊον βΐ 22 αδύνατον 
μη Ιοο πιαΐ οογγ «ϊ. — 22 ώς] ο β/, οογγ η. — 24 — 31 ίη πι8γ§ άί^ροδίΐα 
•υηί; υΙδυρΓ», ίη οοηίβχΐιι νοΓΟ αηο ΙβηοΓβ δυνατόν ΒΪναι, ίνδίχόμΒνορ 
ΒΪναί», .ουκ άναγκαΐον μη (ΐναι^ ον δυνατόν εϊναι . . . άναγκαΐον ΒΪναι 
ΑΒ€θα/ηυ, β βίο ιϋβροβαίΐ : 

δυνατόν είναι ίνδεχόβενον εΐναι ου δυνατόν είναι ονχ ίνδεχόμενόν §. 
ονχ άδύν. είναι ονχ άναγχαϊον έ. αδύνατον εϊναι άναγχαϊον μη εϊν. 
αδύνατον μη εΤναι ου δυνατόν μη εΐναι 

ίνδεχόμενόν μη εΐναι ονχ ίνδεχόμενόν μη είναι 

ούχ αδύνατον μη €7να& αδύνατον μη εϊναι 

ονχ άναγχαϊον μη εϊναι άναγχαϊον μη εΐναι^ 

&6ά £ο1 86(| 1&1)υΙ;ι ίΐα άίβροβίΐα ίηνεηΗυΓ υΐ ίο Γθ1ί4<1 οοθ4. — . 33 %αί 
ον η. — άχοΙον9•ού0ΐ η. — 34 δννατον Μβ• — δννατφ . . . άχολου^εϊ οογγ η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 141 

ΒΪναι ή άπόφαόις τον άόννάτον^ τ^ ^^ ^Λοφάόπ ή χατιί-ββ 
φαόις ' τω γαρ ον δννατω ύναι το άδννσχον άναι • χιχτά- 
€ρ(χύις γαρ το αδύνατον ειναι^ το ό' ονκ αδύνατον άίίόφαύις. 
το δ' άναγ-αάων ΐίώς^ οΛτέον. φαν^ρον δη οτι ονχ όντως ^ίί, 
αλλ* αϊίναντίαι^ΐίονταΐ' αΐδ'άντιφάόίΐς χωρίς, ον γάρ ίύτιν 
αηόφαΰις τον ανάγκη μη ηναι το ονκ ανάγκη ηναΐ' ενδέχεται 1» 
γάρ άληϋ'^ύεόΟ'αί ίιή τον αντον άμφοτέρας • το γάρ αναγκαίοι^ 
μη ίΐναί ονκ αναγχαΐον ίΐναι. αίτιον δΐ τον μη ακολον- 
&έίν ομοίως τοις ίτέροις^ οτι έναντίως το αδύνατον τψ 
άναγκαίω αΛοδίδοται^ το αντο δννάμ^νον. ίΐ γάρ αδύνατον 5 
είναι, άναγκαΐον τοντο ονγϊ πναιάλλάμη άναι • βΙ δϊ άδύνα-- 
τον μη άναι, τοντο ανάγκη είναι • ωβτβ ει εκείνα ομοίως τψ όν- 
νατψ καΐ μη, ταύτα έξ εναντίας, Ιιίεϊ συ Οημαίνει γε ταντον 
τό τε άναγκαΐον καϊ το αδύνατον, άλϋ ωύΐίερ είρψαι , άντε- 
ΰτρα^ιμένως. ^ αδύνατον οντωκεΐό9^αιτάςτονάναγκαίονάν'' ίο 
τιχράβεις; τό μίν γάρ άναγκαΐον είναι δννατον είναι* εΐ γάρ 
μή, ή αΛόφάόις άκολονΟ'ήύει • ανάγκη γάρ ^ φάναι η αΛο- 
φόνίχι • ωύτ εΐ μή δννατον είναι, αδύνατον είναι * αδύνατον άρα 
είναι το άναγκαΐον είναι, όπερ άτοπον, αλλά μην τψ γε δν- 
νατον είναι τό ονκ αδύνατον είναι άκολονΟ'εΐ, τούτψ δίτο μή ίΒ 
άναγκαΐον είναι ' ωύτε όνμβαίνει τό άναγκαΐον είναι μή άναγ- 
καΐον είναι, οΛερ άτοπον, αλλά μην ονδε τό άναγκαΐον είναι 
άχολονϋ'εΐτψ δννατψ είναι, ονδΐ τό άναγκαΐον μή εϊναι • τψμϊν 
γάρ αμφω ενδέχεται ύνμβαίνειν, τούτων δΐ οπότερον αν άλη- 
&1ς 'η, ονκέτι ^ται ίκεΐναάληϋ'ή. αμα γάρ δννατον είναι καϊ 90 
μή είναΐ' εΐ ό' ανάγκη είναι ί} μή είναι, ονκ ^ται δννατον 
αμφω. λείπεταιτοίννν τό ονκ άναγκαΐον μή εΐνοα άκολονΟ^ΐν 
τψ δννατον είναι, τούτο γάρ άληΟΊς καΐ κατά τον άναγκαΐον 
είναι, καϊ γάρ αντη γίνεται άντίφαβις τ^ ίπομέντ^ τψ ού δννα- 

35 τ^] ακοΧονθΊίΓ τ^ ΑΚβ^ ή ουκ αδύνατον ίΐναι τ-η «/. — 36 δν- 
ι^ατόν Κβ. — το τβο η. — 37 «Γναι αηΐβ άπόφαβις βάά ΑΚβ. — 38 ^χΗ 
Ληΐβ όπτΒον ρο8 π. 

2263 τον] τό του τό οογγ η. — άκολουϋ'Βΐν] άηοΐ. τβ άναγκαΐον 
Αββ/ύ, Γ^ο Β€. — 4 ταϊδ Μ^αις ββι. — 5 β Ι 6 ?/] ο *»/^ οογγ Α, — 
€ τοντο. ονκ Αάβ/. — 7 ωσπ^^ ίκίΐνα ομοίως άχολον^εϊ τω β. — 9 τβ 
οιη β. — ως ^. — 11 τ^/. — 12 ρΓ^ οιη €β βΐ: ρΓ ά. ^ 13 ί^ τόμι)β• 

— βΐΐ ίΐναι οιη ά, — 14 τό Θ. — γΒ οιη β. — 15 ρτ τό] τφ Ο. — 17λ1Ι 
«Γναί ΟΠ1 β. — 18 δυνατόν ηη. — τό μίν β. — 19 βημαΙνΒί β , βημαΐ" 
9Β19 ά/. — ϋΐν οη β. — 20 άλη^ή ηαϊ μή είναι αμα β. — - γάρ] γά^ 
αμφω /. — 21 άνάγηη ^ ΒΪναι €. — 24 γίγνετΜ η. — τή$ ^ηομίνης η. 

— δυνατόν €&νι»• ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 142 ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, 

Μτφύΰνοί * ίχέίνφ γαρ ατίολουΟητό άδύρονσρ ζΐιηα %αΙ άναγ-- 

%βύίσν μι) άΐΜίΐ^ σν ή άΐίήψχύΐξ το σνχ άναγκαΐον μη ίΐναι. αζο- 

ΧονϋΌνόί τ£ &οα χαΐ αυτ<α αΐ άντιφάόεις τίοτάτσνίίρημένορ 

ζράίίον^ χάί ουδίν αδννοτον όνμβαΙνΒΐ ηϋ'εμένων όντως. 

^ΑασρήόΗΒ δ' £ρ τις βΙ τω άραγ%0Λον είναα το δννατορ 

9βΒΐΐΗ)ίΐ?πίται.Βίτεγάρμή ^ΐίεχαι^ η άντίφαόις ακολονϋ'ήΰει^ το 
μη όννατόν άναι ' κ«1 είτις τηντψ μη χρηϋειεν είναι αντίψζ^ 
6νρ^ άνάγχη λέγπν το δυνατόν μη είναι, αίίερ αμφω 'φενδη 
7(4χτά του αναγτίαΐον Ηναι, αλλά μην ίίάλιν το αυτό είναι 
ϋοκεΐ δυνατόν τέμνεό^αι ΐΜχί μη τεμ/νεύ&αι %αί είναι οακί μη ά- 

86 ναι^ ω<^εΐ6ταιτό άναγκαΐον ύναι ίνδεχόμενον μη είναΐ' τοντο 
δϊ'φενδος. φανερονδή οτι ον ΐί&ν το δυνατόν ηεΐναιηβαδί- 
ξειν Χ9Λ τα αντικείμενα δύναται^ άλϋ ϊύτινίφ ων ούχ άλτ^&ές^ 
Λρώτον μ^ ίαΐ των μη καχά λόγον δυνατών^ οίον το ΐ€ϋρ ϋ'ερ-- 
μαντιτίον κιΑ ίχπ δύναμιν αλογον. άί μ^ν ουν μετά λόγου 
ρ.23 δυνάμεις αΐ αύΐίά ίίλειόνων καί των ίναντίων^ αΐ δ' άλογοι 
ονΛαΟαι^ άλΧ ωΜερ εϊρψαι^ το ΐίϋρ ου δυνατόν ϋ^ρμαίνενν 
καϊ μή^ ού^ οβα άλλα ενεργεί άεΐ. §νια μέντοι δύναται καΐ 
των τίοτά τάς άλογους δυνάμειςαματά αντικείμενα δίξαόΟ'αι. 
$ άλλα τοϋτομϊν τούτου χάρι^είρηται^ οτι ου ϋάόα δύναμιςτών 
αντικειμένων^ σι^δ' δύαι λέγονται χίχτάτό αντοεϊδος. ϊνιαι δε 
δυνάμεις ομώνυμοι εΐύιν. το γαρ δυνατόν ονχ άαλως λέγε- 
ται^ άλλα το μίν οτι άλγ/^ς ώς ένεργείψ δν, οίον δυνατόν 
βαδίζειν οτι βαδίζει, καί όλως δυνατόν είναι οτι ηδη Ι&ΰιτι 

10 κατ ένέργειαν ο λέγεται είναι δυνατόν, το δί οτι ίνεργηόειεν 
αν, όΐον δτ^νατόν είναι βαδίζειν οτι βαδίύειεν αν. καϊ αυτή 
ρ^ρ έίά τοις κινψοΐς ίύτι μόνοις ή δύναμις, εκείνη δϊ και έίίΐ 
τοις άκινηνοις. αμφω δϊ άληΟ^ς εΐηεΐν το μη αδύνατον είναι 
βαδίζει/ν η είναι, καί το βαδίζον ήδη καϊ ίνεργοϋν κίά το βα^ 25 χαΐ τ6 άναγτιαϊορ β. — καΙ . . , 27 α§α γο / ίη ΙίΐαΓβ, ιιΙ)ί Ιοο ρβα- 
οίοηΐϊαβ. — 26 ι} οπι ΑΟάΐ^ηη. — 27 τε οιη €άηη^ άβΐ Α. — αϊ οηι Λ. 

— 30 τβ οπι β, (ίβΙ ά, — α%οΧθΌ9•Λ θ. — άηόφαβίς η. — 31 μ^ ^β^- 
την Ο. — φή67ΐ η, — αηόφαϋίν λ, οογγ Ο. — 32 λέγβίν οπι η. « — ρο•1 
το ββΐ &1ί()υίΗ Β. — απεο] 91 ροβΐ αμφω η.•— 33 ΒΪναι, ωβτΒ τφ άναγ- 
%αϊον ίΐναι το δυι^αιτ^ν ^ίται, άΙΙα €. — 9οη(ϊ ύννι Οι. — 34 «1ΐ 
Μκί] ^«νατ•ν ηαΧ β. — 35ΐβται ροβΐ ύψαι 6. — 9η] ^ β, γά^ Ο. 

2^%γ^.πα9ών βυρηινβ/. — 3 άύ Εΰτ αν ^ τσ ύποχείμενον ίνΐΜ €. 

— δνρανται ν/. ~ 4 τάντι%ΒίμΒψα η. •— δέξαα^αί οηι η, — 8 ΜογΒΐΛ 
Οι», ρι• II. _ δι^ οπι €0ά 6( ρΓ ^4η. — 10 βΐ 11 ΒΪραι οηη. — 13 τ• 
δννβίζον ς^. — 14 χαΐ το έρΒ^γανν Βθοί. — το άϋΐ Α. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 14§ 

δκίτιχόν• νό(άνσυν σΰζω δυνατόν ονχαΧη9'Ιςΐίανάι^ΛΡ<ιγ'' 15 
χ^ον άαλως άαάν^ ^άν^ρον δΐ άλτ^ές. ωύτι έ^ά τφ Ιν μί- 
(^& το καβ'όΧΑτυ εΛίται^ τφ έξ ανάγκης δντι Ιχεται^ το δύν€ί^ 
^£ίΐ Ηναι^ ον μέντοί Λαν. ιιαί ϋίτι δη ά^^η ίίΦως το άναγ^ 
Χΰίίον και μη άναγκαίον ίίάντων η ίΐναι η μή είναι ^ %βΛ 
τά άλλα ως τούτοις άχολονΟονντα ίχιόκοΛεΙν δέί. 2ο 

Φανερόν δη 1% των είρημένϋον οτι το έξάνάγχη/ζ ον χατ' 
ένέργ^ιάν ίότνν^ ωότΒ ά ΐίρόηρα τα ωδια^ %αί ένίργπα δι^- 
νάμεως ^οτέρα. χαΐ τα μίν ανεν δυνάμεως ίνέργΗοί εΐόι/ν^ 
€!ον αΐ ιίρώται ούύΐοί^ τα δ^ μετά δυνάμεως^ α νζ μϊν ψύ- 
ύει ΐίρότερα τφ δϊ χρόνφ {πΗ^ρα^ τα δϊ ούδείίστε ένέργ^ιαί εΙ- » 
ύιν άλλα δυνάμεις μόνον. 

Πότερον δΐ εναντία ΙότΙν ή κατάφαόις τ^ άιίοφάόΗ η 
ή ΐίβχάφαόις τζ χαταφάύει^ χαΐ ο λόγος τφ λόγφ 6 λέγων 
8τι Λας αν^ρωιίος δίτιαιος τφ οϋδε)ς άνΟ•ρωηος δίκαιος, 
η το Λος αν&ρωχος δίκαιος τφ ΐίας αν^ρωίίος &δικος^ οίον 80 
Ιΰτι ΚαΧλίας δίκαιος - ουκ ίΰτι ΚαλλΙας δίκαιος - Καλϋας 
αδικόςΐότΐ' χοτέρα δη εναντία τούτων; εΐγάρτάμ^έντ^ψο^ 
$^άκολον9εΐτοΙΙς Ιν τ^ διανοί^^ ίκείδε Ιναντίαδόξβ η του Ιναν^ 
τίου, οίον οτι ηας ανϋ'ρωαος δίκαιος τζ πας άνθρωπος άδικος, 
καί ίαΐ των Ιν τ^ φ(αν^ κιηαφάόεων ανάγκη ομοίως Ιχ^κν. 86 
ά δε μή έκεΐ ή του εναντίον δόξα εναντία Ιότίν^ ούδ^ ή κατάψα- 
όις τ^ καταφάύει ϊύται Ιναντία, άλλ* ή είρημένη άπόφαΟι^. 
ωύτε όκεατέον Λοία δόξα άληϋ^ής φευδεΐδόξ^ι εναντία^ ηότε^ 
ρον ή της ά^ίοφάόεως η ή το εναντίον είναι δοξάζουόα. λέγω 
δϊ ώδε. &Ηι τις δόζαάληΟ'ήςτου άγαμου οτι άγαΟ'όν^ άλληδΐ 40 
οτι ουκ αγαθόν φευδής^ Ιτέρα δϊ οτι κακόν. Λοτέρα δη τούτων 1> 
εναντία Τφ άλη/ίεΐ; χα2 εΐ ^τι μ/α, καϋ^ οΛοτέραν ή εναντία; 
το μΙν δη τούτφ οίεόθΌΐτάς εναντίας δόζας ίύρίβ&αι^ τω των 
ίναντίων ώαι, φεύδος- του γαρ άγαΰου δη αγαθόν καΐ του κοτ' 
ΐίον οτι κακόν ή αύτη Βαως καϊ άληϋ'ής ^ται, είτε ί(λείους είτε 5 16τ6 ίρ μί^ηι τφ Ο, — Ιβμ^ντοι το ποίν ά/α, οογγ ^ — 20 τίλΐΛ 
θβ. — 12 9ρότ«ροι» β. ^- ίδία Ο, ρΓ Ο. — χ«^] κβΐ ή φ -^ 25 χ^όψφ 
όϊη, — 30 9 ο το 6, ρτ €. — δικαίως , . . αν9'^, οιη /. — ο/οΐ'] έϋτίν η. 

— 31 Κ. δίχοίός έύτί η. — 32 δη οογγ Ο, ί^ β/, οιη α. ^ 34 οτί] ή/» 

— 36 μηδΐ €. •— 37 ^ύτϊνη. — εναντία ϊβτοΛ β. ^ 38 ^$νδης αληί^ίϋ 
βιι« ΟΟΓΓ Β* -^ δύξει €. — ^ 39 ίϊναί α 40 τις οχα €. 

23Β1 άλλη η. — ^1 /• — 2 ηατα »οτέ^9ΐν ίνααηία η. — 9 τφ οη «• — 
5 Ιβται οιη Οι. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 144 ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 

μίαΐότίν. ΙναντΙα δίταϋτα. άλλ' ούτφίναντίων είναι Ιναντίϋί^ 
αλλά μάλλσν τω ίναντίοις. εΐ δη εύτι φνχον άγαμου δη Ιόύν 
αγαϋ•όν δόζα^ άλλη ό* οη οι>κ άγαΟ'όν^ ίύτι δ\ άλλο τι ο σνχ 
νηάρχει ονό' οΙόν τε ναάρξαι^ τών μ\ν δη άλλων ονδεμίοψ 

10 ^ετέσν^ οντε ούαι νίΐάρχειν το μη νΛαρχον δοξάζονόιν σΰΟ^ 
οΟαι μη ν^άρχειν το ναάρχον (^αΛειροιγάρ άμφότεραι^ τίάί ούαι 
νΛαρχειν δοΙ^άζονόι το μη νΛαρχον καΐ ο6αι μη νιίάρχειν το 
-άτάρχον), άλλ^ ίν ο6αις Ιβτιν ι) απάτη, ανται δϊ έζ ων 
αΐ γενέΰεις. έτί των αντικειμένων δϊ αΐ γενέόεις^ ωότε καΙ ώ 

15 άιίάται. εΐ ουν το άγα^ον καΐ άγα%ον χαΐ ον κακόν ίότι^ καΐ 
το μ^ν καϋ^' ίαιττο το δϊ κατά ΰνμβεβηκός (6νμβέβη[κε /άρ 
αντω ονκακώ είναι)^ μάλλον δε Ικάΰτον αληθής ή κα%'^ ίαυτό^ 
Τίάί φενδής^ εϋκερ καΐ άλη^Ί/ίς. ή μίν ουν οτι ουκ άγα^ον το 
άγα9όν τον κα&' ίαντό υπάρχοντος 'φενδής^ ήδϊτονοτικα^ 

20 κόν τον κατά ΰνμβεβψίός. ώότε μάλλον αν ε(η 'φενδής τον 
αγαθόν ή της αΛοφάόεως η ή τον εναντίον δόξα. διί^ενύται δϊ 
μόλιότα ίίερί Άίαότον ο την Ιναντίαν ϊχωνδόξαν' τά γάρ Ιναν- 
τΐα των ίίλεΐότον διαφερόντων ίτερϊτό αντό. εΐονν εναντία μεν 
τούτων ή ^έρα^ ίναντκΰτέρα δΐ ή τής^άντιφάύεως^ δήλον οτι 

25 αντη αν είη εναντία, ή δϊ τον οτι κακόν τό άγαϋ'όν όνμΛε- 
ελεγμένη Ιύτί * καΐ γάρ οτι ονκ αγαθόν ανάγκη ϊβως νΛΟ- 
λαμβάνειν τον αυτόν, ^ι δέ^ εΐ καΐ έιή των άλλων ομοίως 
δει ^ειν^ καΐ ταντι^ αν δόξειε καλώς είρήόθαί' η γάρ Λαν^ 
ταχον τό της άντιφάύεωςΊ^ονδαμον. οΰοιςδϊ μήίότιν ίναν- 

80 τ/α, Λερϊ τούτων δτη μεν φευδης η τ^ άληθ'εΐ αντικείμενη^ 
οίον δ τόν ανϋ^ρωΛον ονκ ανϋ'ρωιίον οΐόμενος διέφευΰται. εΐ 
ουν αύται έναντίαι^ καϊαίαλλαιαίτήςάντιφάόεως. ίτι ομοίως 
^ει ή του αγαθού οτι αγαθόν καϊ ή του μη αγαθού οτι ουκ άγα- 
9όν^ καΐ ίίρόςταύταις ή του αγαθού οτιοόκ αγαθόν καίητον 

8δμη αγαθού οτι αγαθόν, τ'^ ουν τού μη αγαθού οτι οΰκ αγαθόν 

6 ίϊναι ΙναντΙαί η. — 7 μΙν ονα β. — ίβτίν οτηη. — 8 αλίη] Ιϋτιν η. 
— ββ τι αΧΧο ρρ η. — 9 6η οιη η. — οΰΒϊ μίαν €. — 10 μή] ονχ «ηΐβ 
ύηά^χΒΐν η. — οβ«ι ίη αι οογγ η. — \\ μη.,. το] νηάςίχΒΐ η. — αμφοτβ- 
$01 ϋ. — 13 5^1 »*• Ψΐύίν «. — 16 αύτο η. — 17 αιίτο Οβ/ίι. — 18 μ\ν 
οιη 6. — 19 αντο Γβπ. — 21 5όξα τβο η. — 23 αυτό γένος. βΙ €. — 
24 άηοφάόίως Ο. — 25 αϊ; οιη β. — είη] ΒΪη ή όά/η. — 27 β/ οπι η 
β^ ρΓ Ο. — χαΐ ίΐ €, — 28 τ αν την β, ρ γ Λ. — 29 τ 6] 8νναται το β. — 
»ο βΐ αντιφάα^ως ίη αντί οογγ η. — 30 ι; ρΓ οπι η. — $1 μη η. --^ αν9'^• 
ίΐναι, οίόμενος/, — 32 καΐ] ίναντίαι χαί η. — αϊ γοο η ^αί βϋ αΐ οιη.— 
. 34 η^θζ\ πζόζ γε η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 145 

άΧηΙί^ΒΪον0^ιδ6$ρτΙς3νιΐηήΙναντία; ούγάρδήήΧίγονόαση 
χαχάν ' &μα γαρ αν Λοτι ίίη άλτβι^ς^ ονδίίίοτε δΐ άΧτ^ς αΐΐ}- 
β^? εναντία ' ίύτι γαρ τι μη αγαΟ'όν χαχόν^ ω(ίτε ΙνΟ^εται αμα 
άλϊΐβ^ΐς ίΐναι. ονό' ανήοτιον χαχόν ' άλτ^ής γαρ χ(ά αντη • 
αμα γαρ χαΐ ταντα αν Βίψ λΒΐίίεναν ονν Χ'^ τον μη άγαμου 40 
στι ονχ αγαθόν εναντία ή τσνμή άγαμου οτι άγαΟ'όν ' φενδης ρ. 24 
γαρ αντη, ίΒότε χαΐ ή τον αγαθόν οτι ονχ αγαΟ'ον τ^ τον άγα^ 
9ον οτι αγαΟ'όν. φανερόν δΐ οτι ονδϊν διοΐϋει ον^ αν χαϋ^όλον 
τί&ώμεν την χαταφαΟιν ή γαρ χα&όλον ά^όφαόίς Ιναντία 
ϊΰται^ οίον τ^ δόξιη τ^ δοξαζονύχιστί ΐίαν ο αν ζ αγαθόν άγα- 5 
96ν ίύτιν η οτι ονόϊντών αγαθών αγαθόν, η γαρ τον άγαϋχτν 
8τί άγα&όν^ εΐ χαύ'όλου το άγαΟύν^ ή αντή ΐύτι τ^ οτιδανζ 
άγαϋ'όν δόξαζονΰτ;! στι άγα&άν. τοντο δϊονδίν διαφέρει τον 
οτι ΐίαν οαν ^ι άγαϋ'ον αγαβ'όν ίύτιν. όμο/ως ό^ χίά ίίίΐ τον μι^ 
αγαθού. ω6τε εΪΛερ Ιλϊ δόξης όντως ^η, εΜ, δίάίίρτ'ζ φωνζ & 
τίαταψάόΗς χαϊ αΛοφάβεις όνμβοΧα των ίν Χ'ί'φνχζ^ δη- 
λον οτι χαϊ χαταφάόει εναντία μ\ί» άηοφαόις η ΐίερϊ τον 
αντοϋ χα^Όλσν, οίον τ^ οτι Λαν άγα9ον αγαθόν η οτι ΐίάς αν- 
9ρωΚος άγαμος η οτι ονδ\ν η ονδείς^ άνϋιφατιχώς δΙδνιηονΒ 
Λαν η ον Λας. ψανερόν δΐ χαϊ οτι άλν^ήάλτ^εΐονχΙνδέχετ€ίΐ 
ίναντίαν είναι οντε δόζαν οντε άντιφαΰιν. έναντίαιμ^γάρ αΐ 
ίίερί τα άντιχείμενε^^ ^ερί ταύτα δϊ ενδέχεται άληί^ενειν τόν 
ξχντον * αμα δϊ σνχ ενδέχεται τα εναντία νίίάρχειν τψ αντψ. 36 «ν είη ή Οία η, -^ αΐΐ ηΐ η γί η. ^ 37 ίϊ$9 άΧη^ίϊ^ ι•. — 38 μι} 
άγα^οψ οοΓΓ β. — 39 η] $1 β, οπι ά, — 40 ονν] δη^ η, 

24α1. ρΓ Βη-,,-φίνδης το Α ίπ Πιογο. — αγϋΐ&όν ιρενδης οογγ Ο, 
^ίυδής άΐηϋ'ής γάζ Βη (άλη%•ής οογγ η), αΐη^η^ γά^ ^. — 2 τ^} βΑ; 
αν έναντίίχ ^ί ϋ. — 5 ο αν ζ οιη η. — άγηΟ^ον ]/ . . , . α. — β Ιβτα« ά^ 
οηι η. — η\ ίητιν η η. ^ •η γα^ . . . οτι οτα Α. — 7 «/] εΐ )τάρ α. — τη 
ηαν ο τι Αά βΐ ρΓ Β, τ^ 8ΐίί^ &ν 6. — ο οη Οί/η. — 8 οτί όγα9•6ν] 
άγαϋ'όν έύτιν α η (β δοξαζονΰ'^ ν. — - 9 §Γη η, -— ^^ οιη ά. 

24Β3 μίν] μίν ή η» ^ 4 τ^ οιη ΒΟάη α ρΓ Αη, — 5 άντιφοη^η- 
ηώς Α^ άντιφατικον η. — - ^ οτι α. — > οτί η ,,.παςλ ή^(^ή Βτι ο) ου 
Μαν καΐ ή ον πας €ί9^ ι} οη ου ηαν ά. — 6 ηάς η ου παν ηη, — οτι 
χαϊ 4ί- — Λΐη^ΒΪ αΐη^ή ϋηη. •^ 7 άηόφααιν /. ~ 8 τά αυτά €. 10 ΑΝΑΑΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α. ρ.24]ΙρωΐΓ(Μ' ^ίίιΐν ΰΤεοί τΐ ΖίχΙ ιιίνος ΙΰτΙν ΐ} (ί^^^, στ^ «^ 
11 <^^(>δ£ΐ|ιΐ^ καΐ έηιότήμης ώΜδίΐιίτιΐίήζ' «Ιμ δι^όίχι τι 

χίΧ^Μς ΐία\ Λοίοζ ατελής^ μΒτά ϋ^ χαϋτα τι %6 Ι^ δλαι «ί- 
νϋΛ ^ μι} άναι %6δι τώβε^ %ύ τί λέγομ^ το κατά Λοντος 

15 η μηδενός ίκατηγορΗόΟ'Μ. 

Πράταΰις μίν συν Ιί6τ\ λόγος χαχαφατϊΐί^ ^ άηοφσχ&ώς 
"τίνος κατά ηνος. ούτος όϊ ηηκϋ'όλον η ένμέ^^ει η αδιόριστος, 
λέγω δϊ χαΟ'όλον μ\ν τό ν^αντϊ η μηδίνΐ νΛαρχενν^ ίν μέρη 
δΐ τό ηνϊ η μή τινί η μη ΛοντΙ ι^κάρχειν, άδιόρκίτον δϊ το 

90 Λτιίρχειν η μη ύΛάρχεινανευ τοϋχα&όλονη'ίκχτά μέρος^ οίον 
τό των ίναντίωρ είναι την αντηι^ ^ότημην η τό τήν ήδσρήν μη 
ι^αι αγα&όν. διαφέρει ^ ή άποδείκτιοίήΐίρόταύίςτήςδιαλβ* 
κτιτίής^οτιήμίν οΛοδεικτική λήφις ϋ'ίχτέρϋν μορίου τής άντι^ 
φόόεως έότιν (ον γαρ έρωτα άλλα λαμβάνει ο άΛοδειηνύ€3ν% ή 

26 ^έ δΐϋίλεχτιΐίή ^ωτηΟις άντιφάόεώς έοτιν. ονδ^ν δΐ διοίοπ Λρός 
τό γενέύΟ'αι τόν ίκατέρον όνλλογιόμόν ' καΐ γαρ ο άιίοδεικνύων 
%αϊ ο έρ&τ&ν ύνλλογίζεται λαβών τι κατά τίνος ντίάρχ&ίΡ 
η μη νΛάρχειν. ωότε ξΰται ύνλλογιότική μϊν Λρόταόις απλώς 
κατάφαύις η άηοψαβίς τίνος κατά τννος τόν είρημένον τρό- Όοάίο^η ^ίΒΟ^ά^ίηιΛι βΟΓίρΙιίτα Ήηίϋψύοτ (βίηιαΌ ψήΙηΆάΛύϊ 
Ιοοίβ,ι, 1η ^υο 28514 — 29&21 2ί 3.1&14 — 34&36 Γ606η(;ί& βαηΙ, 

&5 ίηί(ίό). 

Τίΐοΐο οάί €η$ζϊγ8νέβεως βνλΧογιβμων. — πε^ϊ άναλντιηων Εαπτ 
72, 12, πίζϊ γΒνέδΒως ΰνΙΧογισμών άναλυνιτίων η^οτέ^ων το η^ωτθ9 
τ§ τκέ6^ τμήμα η^ώτον 1»αατ 72, 1 9. 

24α 10 η ακέιρις έατίν η. — 13 ταντίχ 91 ίη, — 18 ϋγω] τέββα^Βς 
9έ Βίβιψ οΐ ηροαδιοοιαμοί, λίγωμίν η. — 21 την αντην] μίαν βηΐβ βί- 
ψαι /η. — 26 χιτί γα^ ηαΐ 6 Ματο 231. ~ 28 έβτϊ «η. — 29 ^ άνόφαύις 
οιη ρΓ Ο. — τον] η τίνος άηό τιΐΌς τόν /η. — ηίκτά τόν ι». ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΑΝΑΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. 1« 

ίίον^ ώίοίΗΟίηίχη ύέ^ έάν ά2Α]^ής ζ χάί ύιΛ νίον ίζ ^^χ^^ν^ 
νΧοΟ'έβΒων ίΙΙημμένη^ διαί^χτιχ^ δέ Λνν&ανομένφ μϊνίρ^ Ιι 
τηβις άντιφόύ^ως^ ύνλλογιζομίνϊρ δ^ λη[φις του φ€ίΐν€ψ.ίνσν η 
%ξά Ινδόξου^ χαΟ'άΛίρ Ιν τόίς Τοίίτχοΐς ίΐ^ψαι. τι μίρ ονν ίύτΐ 
ΐίοάταύις^ χάί τι διαφέρει ύνΧλογιΰτική χαΐ άαοδΒΐχηχή χάί 
διαλεχτιχή^ δι άχριβείας μίν Ιντόίς ΐίίομίνως^ηΰ'ήατία^ 
ίξρος δϊ την Μαρονύαν χρείαν Ιχανως ήμΐν δυωρίύϋΐο τα νυν. 15 
δρον δΐ χΰΛω άς σν δΐΰύί/νεται ή τ^ρόταϋις^ οίον τό τε χατψ 
γορονμίνονχαϊ το χαβ^' ον χατηγορπται^ η ΐΐροότιβΈμένον η δι* 
αιρονμένον το£ ίΐναι χαΐ μη είναι, βνλλογιϋμος δέ ίύτι λόγος έν 
φ τ^ίντων τινών ετερόν τι των χεψένσίΡ έξ άνόγχης όνμβίχΐ- 
Φει τω ταύτα ύναι. λέγω δ\ τψ ταύτα είναι τό δια ταύτα 90 
^υμβαίνειν^ το δΐ δια ταύτα όυμβαΐναν τό μτ^δενός Ιξοι^Βν 
ορον ίτρόόδεινίξρός τό γενέύ^αι τό άναγχαΐον. τέλπον μϊν ονν 
Χ4χλω όνλλογίϋμόν τον μηδενός αΛΧοι; αροοδεόμ^νον ΐίαρα τα 
ύλημμενα ηρόςτό φανήναι τό άναγτίάϋον^ ατελή δϊ τόν Λρο6* 
δε^ψίίνον η ίνός η αλπόνων^ α ίύτι μ^ν άναγχαία δια των >5 
νΊί&χείμέν€θ(ν δρων^ ου μήνείληίίταιδιά τίροτάύεων. τό δϊ ίψ 
ολφ είναι έτερον Ιτέρφ χαΐ τό χατά ίίαντός χϋΐτηγορεΐό^ΰβΐ 
9ατέρον ^'άίίερον ταντόν έΰτιν. Χέγομεν δϊ τό χατα ίΐαντός 
ΐΛοχηγορεϊύί^αΛ.^ οτ&ν μηδί» ^ λαβείν των τού νΐίοχεψένον^ 
%α9^ ου ^άτερον ον λεγ&ήύεται * χάί τό ΧΛχτα μηδενός ώόαντως. μ 
^ΕίίεΙ δΐ ίίαόα ίίρόταβίς ίότιν η τού ύίίάρχειν η τού έξ 2 
ανάγκης νΜαρχενν η τού ένδεχε09'€α υΛαρχειν^ τούτων δί άίγ.Ί& 
μίν χαταφατιχϋά αΐ δϊ άαοψατιχίά χαθ' ίκάότην ΐί^όΰρηύνν^ 
χάλιν δ\ των χαναψχτιχων χάί άιίοφαχιχών ύ μίν χοβ'όίίοι; 
ϋί δϊ έν μέρει αΐ δ^ άδιόρι^οι, την μίν ίν τψ υΛορχ^ιν χα-- β 
&όλον ΰτερψιχήν άνάγχη τοις οροις άντιότρέφειν^ οίον εΐ μηδέ- 
μία ήδονη άγα&όν^ ον^ αγαθόν ονδίν ίβται ηδονι^ * την δϊ χα- 241)13. τίνι «η.-— τού δίαΙι>Μ9ΐηη οιη η. — 16 άναΙνΒτνι «•*— 17γ• 
οιη βι. — ρΓ ^ οιη <*. — 18 τίοϊ] η ίΗ/ηψΛ, -<- 19 τ«νών . . . άι^ά/κι^β τζ€ 
β«ρΓΑ ΗΐιΐΓ&ιη. — ΓΙ . » . βίνά)Μΐΐ}« τϋ Α βυρΓα ΙΗηΓ&ιη. -^ των %ίιμ^νϋ»¥ 
το Β βαρΓΑ νβ. -^ 80 ό«^ το «»• — τφ €φΐΜ. — 21 ανρφαΙψΒΐν οτη/. — 
τψ ^ ΑΟΛηΤ' --^ τ« •« . ΦνμββιΙνΒίν. «πι•. -^ βν/αβαίι^^ίν οηι «. — τον η» — 
$ξω/. — «4 ^69^Λ£•μ§τον Ματο231. — «6 ά.ά] διά των/. — ^ν... 
Ϋ9^¥^ Λ νΛψτ9. ΰΐ. — 27 Ι^^ον Ιν Μ^φ ΒΟιλ, — β8 ϋ•άτί^9ν ^ατ4- 
$•ν ηιη/. — β8 έβΤ4«'] αηρΜ&Η /η. — λέγω η, ^ Η29 ««τι^νο^ΐΙβΟ'βκ 
•η ιη. «Μ λάτ|3εΙτ &»«6 30 χβ^' μνι/. — - των οτη ΒΟάί/ήίΐΜ, 

25α3 χιχι&'] καΙ ηα^' η. — 4 %βίϊ άηοφατίχών οιη η; ^^ (ΐ^ β/ϋ 
ηκΟ'όΙου ηιη/. 

10» ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1#8 ΑΝΑΛΤΤΙΚΩ,Ν μέ(μι^ οίον ϋ ιίαύα τ^δονν άγαΟ'όν^ χαΐ άγαΟ'όν χι ίΐναι ηδο^ 

10 νήρ' τώνδΐ ^μέρατήνμίν ηαααφατί'ίίψ άνη6τρέφΗν άνόγζη 

%(χτά μέρος • εΐ γαρ ηδονή ης άγαϋ'όν^ τιαΐ άγαΟ'όν τι ίύται 

'^δονή^τήνδίόηρψικήνοντίάναγτίάίον' ονγάρ Βΐ&νΟρωΛος 

μ-η νΛάρχίΐ τινί ζωψ^ καΐ ζψον ούχ νΛαρχΗ τινί άνΟρίΛαφ. 

Πρώτον μΐρονν^ω ότίρψΐ'κή τία&όλον ή ΑΒ ΛροτΛ-^ 

15 6ις. ίί ονν μηδενΐ των Β το Α νΐίάρχει^ ονδϊ των Α συάίνΐ 
νΐίάρ^^ίΐτοΒ. άγ&ρτινι^€λοντψΓ^ον%&ΧίΐΟ\ς%6ταιτο μτφ^Χ 
τών Β το Α ν^ίάρχειν ' το γάρ Γ των Β τι Ιότιν. ίΐ δΐ ιίαντϊ το 
Α τω Β^ καΐ ττό Β τινϊ τω Α νίΐόρχει. εΐ γαρ μηδενΐ, ονδϊ 
το Α ονδε^νϊ τψ Β νΐίάρζεΐ' άλϋ νΐίε%εΰτο ικχντϊ νίίάρχειν* 

20 ομοίως δΐ χαΐ εΙ κατά μέρος έύτϊν η Λρόταόις. ει γάρ το 
Α τινΧ των ΰ, τίάί το Β τινϊ των Α ανάγκη ναάρχειν. 
εΐ γάρ μηδενί^ ονδΐ το Α ονδενΐ των Β. εΐ δέ γε το Α τινΧ 
των Β μή υπάρχει ^ ουχ ανάγκη καϊ το Β τινϊ τψ Α μη 
ν:ίάρχειν^ οίον εΐ το μίν Β έότϊ ζφον^ το δϊ Α ανόρωχος* 

26 αν&ρω^ος μΙν γάρ ου ηαντϊ ζφφ^ ζωσν δϊ ΛαντΙ άν^ρωΛψ 
νηάρχει. 

3 Τον αντον δΐ τρόίίον ^ει καϊ ίίύ των άνογκαίων Λ?ρο- 

τάόεων. ή μϊν γάρ χαΟ'όλον ότερψική τιαΟ'όλον άντιύτρέφεί^ 
των δϊ καταφατικών ^κατέρα κατά μέρος, εΐ μϊν γαρ ανάγκη 

Λ το Α τω Β μηδενϊ νΐίάρχειν^ ανάγκη καϊ το Β τψ Α μη^ 
δενΐ νΐίάρχειν ' εΐ γάρ τινϊ ενδέχεται^ καϊ το Ατψ Β τινϊ &- 
δέχοιτο αν. εΐ δϊ έζ άνάγκτ^ς το Α ιίαντϊ η τινϊ τψ Β νΐίάρ- 
χ£ΐ, καϊ το Β τινϊ τψ Α ανάγκη ν^άρχειν εΐ γάρ μη 
ανάγκη, ονδ* αν το Α τινϊ των Β έζ ανάγκης νΛάρχοί. το ό* 9 ά^, τΐ έβτιν(β6ται^ /, οιη ι») ήδοψή /ϊηη. — 10 κατηγο^ιηήι^ νφΛ. — 
11 Ισηι» η. — 12 ου γάζ «/] βΙ γα^ ρΓ Ο, ΓογΙ ρΓ ^^. — βΙ ά 
&ν9'ζ. ηη. — 13 ηαΐ το ξώον ϊη/ηι. — 14 ι} τον αβ ί• — ^ 15 γοννη^ 
γά^ ί/η, — τω β ίηιπ, ρΓ €. — τώψ ... Ρ] το β ου9ίνΙ ύπά^^Βί (ύπά^' 
χΒΐ η) τφ α ηιη. — 16 γά^ το τινϊ Ματϋ 251, — 17 τφ η, οογγ Β, — 
των β ροβΐ νπά^χΒΐν η. — έατιν, %ατω ονν το β τινΙ των α νπά^χΒίν 
ναΙ 2()9. — 18 ρΓ τφ] των /ι, οογγ Α. — των α η. — νπάζξίΐ ι/ηηι. — 
μη, ούδϊ η. --- τφ'] των οοττ Α. — τφ β'\ τ&ν β ονδΒνϊί/. — 21 7^1»ΐβ 
«ι/.^ — τφ α %. — ανάγχί] νπάρχΒίν^'νπά^χΒΐ Ο. — 2^τφ ίιη/, — β/] 
ύηάρξΒΐ, βΙ ι'ι»/. — 23 τφ η, — των Ο/, οογγ Α. — 30 των (^, οοττΑΟ. 
— μη^Βνϊ Βίβ ί. — ηαΐ οιη ΑΟά. ^^ τφα το |ϊ ι». — των ι/, οογγ Α. — 
31 των Ο/, οογγ Α. — 32 αν οιη/. '— - 32 6( 33 την Ο', οογτ Α — 
34 των] τφ άη», — νπάρχιι οογγ Α, ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. 149 

ίρ μέρει ύτερψνκσνονκ άνηΰτρίψΗ διά την αντην αΐτίαν 9ι τρ^ ϋ 
%αϊ ίίρότερον &ραμίν. 

^Ειά όΙ των ενδεχομένων ^ έιηιδή πσλλαχώς λέγεται 
το ΙνδέχεόΟ'αι (καϊ γαρ το αναγτιαΐον καΐ το μή άναγκαΐον 
καΐ το δννατον ίνδέχεύΟ^αι λέγομεν)^ έν μίν τοις οιαταφατιτίοΐς 
ομοίως ίξη κατά την αντιότροφην έν αΛαόιν. εΐ γαρ το Α40 
Λαντϊ η τινί τω Β ενδέχεται^ καΙ το Β τινί τω Α ένδέχοιτο 1» 
αν • εΐ γαρ μηδενΐ^ ονδ^ αν το Α ονδενϊ τψ Β' δέδεικτΜγάρ 
τοντο ίίρότερον. έν δΐ τοις άίίοφατικοΐς ονχ όΰαντως^ 
άλ£ ο6α μεν ένδέχεβΟ'αι λέγεται τω έζ ανάγκης νΛαρχειν 
η τω μη έξ ανάγκης νιτάρχειν^ ομοίως^ οίον είτις φαΙη τον β 
δνϋ'ρωΛονένδέχεβϊ^αιμή είναι ΐΛΛσν η το λενκδν μηδενΙΧμα-- 
τ/ρ νιίάργειν. τούτων γαρ το μ\ν έζ ανάγκης ονχ νίίάρχει^ 
το δϊ ονκ ανάγκη ύίίάρχειν^ καϊ ομοίως άντκίτρέφει ή ηρό- 
ταόις' εΐ γαρ ενδέχεται μηδενϊ αν^ροί^ψ ίίΤίΤον, καΙ ατθ-ρω- 
Λον έγχωρεΐ μηδενϊ ΐτίιίψ * καί εΐ το λενκον έγχωρει μη/δενϊ ίο 
Ιματίψ^ και το Ιμάτιον έγχωρεΐ μηδενϊ λενκω' εΐ γάρ τιη 
ανάγκη^ καϊ το λενκον ΙματΙω τινΙ &5ται έξ ανάγκης ' τοντο 
γάρ δέδεικται ίτρότερον. ομοίως δΐ καϊ έίή της έν μέρει οΛο- 
φατικής, οόα δΐ τψ ως έηϊ Λολν καϊ τφ Λεφνκέναι λέγεται 
ένδέχεύΟ'αι^ καθ•* ον τρόίτον διορίζομεν το ένδεχόμενον^ ονχί& 
ομοίως ^ει έν ταΐς ότερψικαΐς άντιΟτροφαΐς^ άλ£ η μΙν χα- 
%όλον ότερψικη κρόταόις ονκ άντιότρέφει^ ήδϊέν μέρει αντι- 
στρέφει, τοντο δΐ ίβται φανερόν^ όταν ίτερϊ τον ενδεχομένου 
λέγωμεν. νννδϊτο6οντονήμΐν δίτω ηρος ιτοϊς είρημένοιςδψ 
λον^ οτι το ένδέχεΰΟ^αι μηδενϊ η τινϊ μη νίτάρχειν καταφα- 20 
τικόν ίχει το 6χήμα' το γάρ ενδέχεται τφ Ι6τιν ομοίως τάτ- 
τεται^ το δε ξύτιν^ οίς αν ^(ροόκξχτηγορψαι^ κατάφαύιν άεΐ 
9ίοιεϊ καϊ ίίάντως^ οϊον το δυτι ν ονκ άγαϋ'όν η ίότιν ον λενκάν η 
οίίλως το ϊύτιν ού τοντο. δειχ^ύεται δ\ καϊ τοντο δια των §Λο- 
μένων. κατά δϊ τάς άντιότροφάς ομοίως ^ονόι ταΐς αλλαις. 25 36 ίίηομΒΡ η Ματο 231. — 38 ίνδΒχόμίνον Ματο 231. •— χαΐ γά% 
χαΐ το ιη. 

25Β1 τεοιτ 6 Α€, ^ των α Ο. — 2 μτίδΒνΙ «ι. ^- τώψ €. — ΑτώχΒ 
ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 190 ΑΝΑΛΤΤΙΚαΝ 

4 /ίιωρκίμένων ίϋ^τσύτΰον λέγομίν ήδη 6ιά χΐνων ιιαΙαάνΒ 

καΐ ίτώς γίνεται Λας όνλλογιόμός • νΟτεροι^ άΙ Χ&ίτέσν ΐίερί 
έχοδίίξεως. ΰίράηρσν δϊ 5Τ«ρΙ όνλλογιόμον ΧίΤζτέον η ^ερί 
άίίοδίΐ^ως δια το χα96λον μάλλον ίΓν«ι τον όνλλογιόμόν • 

80 ς μϊν γαρ ά:(όδΗξις όνλλογιύμός τις, ό βυλλογιόμός δΐ 
ον ηάς α^ίόδειξις. 

"Οταν σνν δροι τρης οντος ίχωόι ιτρος αλλήλους ωόητόν 
ίόχατον Ιν ολω ίΐναι χω μέόω καϊ τον μέόον Ιν ολψ τ<ρ Λράνψ 
•§ ιΐναι ή μή άναι^ ανάγκη των αχροτν πναι Ονλλογιόμόν 

85 νέλίΐον. χαλώ δΐ μέόσν μ^ν ο χοίΐ αυτό έν αλλω καΐ άλλο 
ίν τουτφ Ιύτίν, ο χαΐ τ^ ^ίόει γίνεται μέΰον * άκρα Αί τό αυτό 
τε έν αλλω δν τιαΐ έρ ω άλλο έατίν. εΐ γαρ τό Α χατα Λαν^ 
τός του Β καϊ τό Β χαχά ααντός τον Γ", άνάγχη τό Α χαχίι 
ααντός του Γ χατηγορΗό^αΐ' ίΐρότερον γαρ εΡρψαι πώς τό 

40 χατά ααντός λίγομ^ν. όμοίοις δΐ χαϊ βΙ τό μίν Α χανά μτ^ 
ρ. Μ δίνόςτον Β, τό ά^ Β χατα παντός του Γ", δτι τό Α οιΜενΙ τφ 
Γ ύπάρζΗ. εί ί^ τό μ\ν πρώτον παντϊ τω μίόψ ύπαρχο^ 
τό δΐ μέόον μηδενΐ τω Ιύχάτω υπάρχει^ ουχ ^ται όυλλογι•- 
ό^ιός τών αχρων' ούδΐν γαρ αναγχαΐον ύυμ^αινζι τω ταύτα 
δάνϋίί' χαϊ γαρ παντϊ χαϊ μηδενϊ Ινδέχεται τό πρώτον τφ 
^χάχψ ύπάρχινν^ ώότε οντε τό χατά μέρος οντ€ τό χαΟ'όλου γί- 
νεται αναγχαΐον ' μηδενός δΐ οντος άνιχγχαίου δια τούτων ουχ 
ϊύται 6υΏ.ογι6μ6ς. οροί τον παντϊ νπάργην ζφον - ανϋ'ρωπος-' 
ΐππος^ τον μηδενϊ ζωον - αν&ρωπος - λίύος. ονδ^ όταν μήτε τό 

10 πρώτον τω μέόφ μήτ^ τό μέοον τω έύχάτω μηδίνϊ νπάρχρ^ 
ου^ ούτως ίύταιόυλλσγιύμός. οροί του ύπάρχειν Ιπιΰτήμη^ 
γραμμή - Ιατριχή^ τον μη ύπάρχειν ίπιότήμη - γροίΐμή - μονάς, 
τιαϋ'όλου μ\ν ονν όντων τών ορων^ δήλον Ιν τούτω τω 0χι}- 
μάτι πότε Ιύται χαϊ πότε ούχ ^ΰται όνλλογιύμός^ χάί ότι ον^ 

15 τος τε όνλλογιόμΌν τους όρους όναγχαΐον Ρχειν ως είπομβν, 
αν 9* όντως ίχωόιν^ ότι ϋίται (ίνλλογίΟμός. 

ΕΙ ί * ό μίν χαΰ'όλον τών ορών ό&ίν μέρει προς τόν έτερον, 
οτανμίντόχα&όλον τεϋ^ προς τό μείζον αχρον ή χατηγοριχόν 
^ <$τερΐ2τιχόΐ', τόδΙΙν μέρει προς τό Ελατταν χατηγοριχόν^ άνάγ- 

20 χη 6νλλχ)γι6μόν εϊναι τέλεων , σταν δ^ αρός τό ίλαττον η 

26 ΑήτΜμβν οογγ ά. ^ 28 δϊ\ γά^ ιη. ^ ^ ο] ίύπψ^ ό €, έότι μ, 
οη II. <^ 35 μ^ 6( %α\ αύτ^ οία Ματ€ 251. 

26α2 ^πά^η] άίίθΙονϋ•ίϊ εΐ 3 ^ά^%Η9 Α!αΓθ231« •» 13 ονψ οα €Χ ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α. νΆ 

«βΐ αΧΧος 3$(9ς ίχοίόΐΛ^ οΐ οφοι, αδύνατον. Χίγω Ά μπζον 
μ\ι^ ακρορ ίνψτό μέόον ΙύτΙν, θίαττον 61 το νΐίο το μέόον 
δν. νααρχίτω γαρ το μίν Α ΐίαινύ τω Β, το δϊ Β τινί τφ Γ. 
οι^ουρ ί ί δυτι ίίαντός χατψορίϊύ9αι το ίν αρχ^ ληι^έν^ ανάγκη 
το Α τ%ν\ τψ Γ ν^τάρχΗν. αάί εΐ το μίν Α μηδΒνΙ τφ Βη 
ναάρχΗ, το δϊ Β τννϊ τψ Γ^ ανάγκη το Α τ^ν\ τφ Γ μη 
ύηορχην ωριόται γαρ ΐί€Λ το ηατα μηδ^ος ιίως λίγομεν^ 
ωότΒ ΙϋτΰΛύνλλογιόμος τέΧίίος^ δμοίως δϊ χαΐ ά άδιόριότον 
^η το ^ΒΡ, χατηγορικόν ον' 6 γαρ αντος Ι(Ττα£ βνλΧογίόμδς 
αδίΟρίότοντΒ %αΙ Ιν μέρη ληφθέντος, ίαν δϊ ηρδς το ίλαττον » 
α%οον το χα%όΧσν τεϋ^'ζ η κίχτηγορικον η ύτίρψίηόν^ ονκ &5ταί 
ΰνλΙογιΟμός^ οντε οίτοφατίκον οντε χαταφ<χτίχον τον άδιορί-- 
ύτον η χατά μέρος οντος^ οίον εΐ το μΙν Α τινΙ τφ Β νίίάρ- 
χϋ, η μη υπάρχει^ το δϊ Β ααντϊτώ Γνηόρχεί' δροιτου 
ναάρχειν αγαθόν -εζις-φρόνηόις^ τον μή νΐΐάργειν άγα%6ν- Μ 
^ς - άμαί&Ια. ηάλιν είτομϊν ΒμηδενΙ τω Γ, το δΐ Α τινί τω Β η 
νηάρχει η μή νηόρχειη μή ίίαντϊ νίίάρχει^ συά* οΰτως ϊύται, 
όνλλογιϋμός. οροί λενκόν-ΐΛΛος-χύχνος^ λει^όν-ΐΐίίτος'χό- 
ραζ, οΙαντοΙδεχαϊεΙτοΑΒάδιόριύτον. ονό' οταντομίν^ρος 
τφμείζονιαχρψχα&όλονγένψαι ηχατηγοριτώνη οτερψιχόν^ 1^ 
το ό^ ίτρος τψ έλαττοη ϋτερψιχον χατά μέρος^ σι^χ &5ται όνλ- 
λογιόμδς αδιορίϋτον τε χαΐ Ιν μέρει ληψ&ίντος^ οίον είτο μΙν 
Α ΛαντΙ τψ Β ναάρχει^ το δϊ Β τινί τψ Γ μή^ η εΐ μή 
9ίαντΙ ύίίόρχεί' ψ γαρ αν τ«η μή ύΛΟρχι;ι το μέΰον^ τοντψΒ 
χλΛ ΐίαντί χαΐ ονδενϊ άκολον^ήβει το τίρώτον. ύΐίοχεΙό9'ωύαν 
γαρ οΐ οροί ζ^ρον-- ανξ^ρωηος^ λενχόν είτα χοΐ ων μή χατψ 
γορεΐται λενχων δ αν&ρωΛος^ εΙλήφΟ'ω χνχνος χαΐ χιών 
ονχονν το ζψον τον μΙν παντός χατηγορεΐται^ τον δΐ ονδενός^ 
ωύτε ονχ ίότία όνλλογιόμός. ηάλιρ το μ^ Α μηδενΐ τψ Β νΐίαρ^ ίο 

9.^ ηΛντοζληάντως κατά ιτοντ6ς Γ, κατά ηαντ^ς Λ', βββ ί&ηΐβτ^ ββς. 

— «9 Ιίιτ οη €*. ^ 31 ρΓ ^ οιη Ο. — 32 οντ^'] η Βίβ ιη. — ηαταφαη- 
%ον οντΒ οποφ, πι/. — τονΛ οϋτΒ οοάίθ€8 βχορρίο /. — 33 5^ τον €/, 
οοΓΓ β, οντ9 ιη, οοΓΓ ά. — οντος οιη Αη^€ΐ Γ, 3, 13. — των ι, οογγ Α, 

— 36 ^ οιη Ι. — 37 ρΓ ^ οιη Ο. — »11 ή• •.ν«α<?3Κ" ®"* '• — ^^ •>?•*] 
Βφα το» ιτα»τΙ (ιταΐ'τΐ] μ\9 €, οηι ιι) νηάζχϋΡ ίβη, — ηνκνος^ χι?- 
%9θς• τον 3^ (ί^ οηϊ ιι) μηδ^ΨΪ (βή €)ύηά^χ%ίν €ί/, ιι βαρΓ• τβ, /νηά^ 
χαν οη. — 39 άδιό^ίύτον §ίη €ί. 

Ϊ661 γένηται"} τ^^η ί. — 9 τ6 Ιλαττο» ί ονχ . . . ληφ^-ίντος γο Α 

ιιΙ>ί ρβαοιοΓΑ. -^— 3 αδιο^ίβτον . . . ληφθέντος ρΓ οιη ά, — - τ• χαί] τον 
ΜατΌ 831. » μΐρ οιη Ι. -« 4 μή] μή νπά^ΤΗ Οί. — β/ οπι Ο. -* 7 οΐ 
οιη €. -* 8 β^ 13 ηανηγο^ή,ται γτ Α. — 10 ρπα^^χέτω τφ β €, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 168 ΑΝΑΔΤΤΙΚΛΝ 

χένω, τ& δΐ Β τινϊ χψ Γ μη ύ^αοχέτω - οκά οί δροι ί6χω6αΐ9 
αφνχον" δν^ρωΛος- λενκόν' εΐτα είλήφβ'ωόαν, ωνμή χατί}* 
γορέΐται λευκών δ ανϋρωΛος^ χντίνος κ«1 χκ&ν ' το γαρ αφν-* 
χον τον μίν ίξαντός τίοτηγορΗτω^ τον δε ονδίνός. ϊτι Ιηά άδιά- 

ίΒριότον το ^ιι^Ι τω Γ το Β μη ύίίάρχαν^ όληϋ'Βνίται δί^ κβά 
^Ι μηδίνϊ ύίίάοχεί χαΐ ά μη ΐίαντί^ οτι τινϊ ον% νιτάρχίΐ^ 
ληφΟ'έντων δίτοιούτσ^ν ορωνωύτεμηδΒνΙνίτάρχΒίνονγΙνενϋΛ 
όνλλογιόμός (τοντο γάρ ί^ψαι ηρότίρον)^ φανερον ονν οτ* 
τψ όντως Ιηυ^ιν τονςορονςονα ϊύταίόνλλογιύμός' ηνγάραι^ 

τοτιαΐ Ιίάτοντων. ομοίως δΐ δπχΟ'ήόίται %&ν το αα^όλον 
τ^^ ύτ^ψν^όν, ονδ^ 3ν αμφω τα δια(ίτήμ(χι:α κίχτά μέ^ 
ρος η κατη^οριχώςη ότερψιοίώς^ η το μίν τίατηγοριτίώς τόδϊ 
όΤΒρψιοιώς λίγψαι^ η το μίν άδιόριότοντο δϊ δκοριϋμέίΗ)ν^ η 
αμφω άδιόρΚίτα^ ονχ ϊόται βνλλογιύμος ονδαμώς. οροί δΐ χοι- 

«β νοί αάντων ζψον - λενκόν - ϋτηος^ ζψον - λενκόν - λΐ&ος. 

Φανερον ονν ίκ τών είρημένων ως έάν ^ όνλλογιόμος ίν 
τοντψ τψ όχήμαζι κατά μέρος^ δη ανάγκη τονς δρονς όντως 
ϊχην ώς εΪΛομίν άλλως γαρ ίχόντων ουδαμώς γίνεται, δή-^ 
λον δϊ καΙ 8τι ΐίάντες οΐ έν αντω όνλλογίόμοί τέλειοΙ εΐύι • 

80 ιίάντες γαρ ίΐίιτελοννται δίά τών εξαρχής ληφθέντων, καϊ ονι 
Λαντα τα ίίροβλήματα δείκννται δια τούτον τον όχήμίχτος • 
καϊ γαρ το ίζαντί καϊ το μηδενΐ καΐ το τιι4 καΐ το μή τνν% 
νίΐάρχειν, κΰάώ δϊ τ6 τοιοντον ^χήμα άρώτον. 

5 "Οταν δε το αντό τψ μΙν ΐίαντί τψ δϊ μ!ηδεινϊ νϋάρ- 

85 χυ, η Ικαχίρψ ηαντί η μηδενΐ^ το μίνίίχήμα το τοιοντον 
καλώ δεύτερον^ μέόον δϊ ίν αντψ λέγω το κίχττιγορούμενορ 
αμφοΐν^ άκρα δϊ κα9' φΡ λ^ίτ«ι τοΛτο, μ£ί^οΐ' ίί αχρον το 
δίρός τω μέόω κείμε^νον, Ιλαττον δΐ το ίΐο^^σηέρω τον μέόον. 
τίθεται δϊ το μέύον ί|ω μϊν τών ακρων^ ΐίρώτον δϊ τ^ 9^ει. 
ρ. 27 τέλειος μϊν οννονκ Ι'οται όνλλογιΟμός ονδαμώς ^τοι5τ^ τψ 
ϋγ/^ματι^ δυνατός ό' &τ«ι καΐ καΟ^όλον καΐ μη κα&όλοντών 18 ονν ονη/, — 19 το (ί. — τφ•.. οζονς] οΰτως ίχόντωρ των Βί^ων €, 
^γΙνΒται ανίλ, /. — ην] ονδαμώς ί, ονδαμώς ^ν η. -^ 20 βί] γάοί• — 
ηαν] καΐ Βί€{/, — 81 τ69Ήη €οάί€€8 εζο^ρίο α. — ουδέ γΒ αν Οη {γ* το 
Λάά Α), ονδΐ έάν ά/. — μέ^ος ^ ι», μέρος ^ η €/» — 83 Ιέγεταί η, — 
84 άδιορίατον ν. — 88 ωαη§ρ Μογο 831• •— &ΙΧως] %αΙ έάν όντως 
Μ)^αίν οΐ ο^οι, άνάγχη γενέα^αι ανΧΙογιαμόν ' αΧΧφς ιηβΓβ ι«. — 32 «Η 
το οιη ΑΒάΛΏΜ, — τινϊ %αϊ τδ μη οογγ Β. — 38 Εΐαττον • • • μίΰον οη 
ρΓ Λ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡίΙΝ Α. 18• 

ρρων όντων. Μί^όλουμ^νοννδντων^χοί &ϋΧλογιΰμ6ςι,σνα!ν 
%6 μίόον τφμίνααντίτψδίμηδίνϊνΐίάρχ^^ ανΛρός6αοτί(ΐο^' 
ονν ϊ? το όηρψιτίόν • άλλως δ' ονδαμώς. κατηγορίΐόί^ω γάρ το $ 
Μ χού μϊν Ν μηδενός^ τον δΐ 3 Λαντός, έηίΐ συν άντυβτρέφα, 
το <ίτΒρψνκόν, ονδενι τψ Μ νηάρξπ το Ν ' το δέγε ΜΐίαντΙ 
τψ ΙΕΐνΛέτιεαο' ωΟτί το ΝονδίνϊτψΒΙ' τοντο γάρδέδηχτα^ 
Λρότ^ρον. αόλιν βΙ το Μ τω μ\Λ^ Ν ΛαντΙ τψ δί 13 μηδ^νΐ^ 
υύδΐ τω 3το Νοι^δίνΙ ύπαρξη, άγαρτο Μμψ^^Ιτψ Β^ο^δϊ ι# 
το 5? ονδίνί τω Μ' τό δέ γΒ Μ ΛαντΙ τωΝυπήρχίν το αρα 
ιΕί ονδ^Ι τψ Ν ντίάρξη* γ^γίνψαι γαρ Λολ^ν το ηρωτον 
όχημα, έηύ δϊ αντιύτρέφα το ΰτ^ρψιαόν^ ούδΐ το Νονδ&Λ τψ 
15 νπάρξπ^ ωύτ ^ταί ο αυτός όυλλογκίμός. &ίτι δΐ δ^ικνυναι 
ταντα τιαΐ εΙς το αδύνατον άγοντος. οτιμΙνοννγΙνίτΜ <ίνλ- ιβ 
λογισμός όντως Ιχόντων των δρων, φαν^ρόν^ αλλ* σι^ τέλαος * 
ον γαρ μόνον 1% των ίζ αρχής άλλα τίάί ίξ άλλων έτίιτύ^ΐται, τό 
αναγχάίον. έαν δϊ τό Μ παντός τον Ντιαί τον Βαατηγορήται^ 
ον% ίκίται ΰνλλογιύμός. οροί τον ύπάρχΗνούόΙα - ζψον - αν^ 
ΰρωπος^ τον μη ύπάρχΗν ον^ία-ζίβον- αριθμός ' μίόον ούόΐα. 20 
ούδ* όταν μι^τί τον Ν μήτί τον Βμηδίνός χατηγορήτα^τό ΛΓ. 
οροί τον ύπάρχειν γραμμή - ζψον - ανϋ^ρωπος^ τον μη ύκάρ^ 
χην γραμμή - ζψον - λΐύ^ος. φανερόν ονν οτι αν ^ όνλίογυόμός 
χα&όλον των ορστν δντων^ ανάγκη τους ορονς ίχπν ώς ίν άρχζ 
ΒίπομΒν' αλλίοςγαρίχόντσίνούγίνίταιτόάναγχαΐον. » 

Έαν δϊπρόςτόν ίτ^ρονζ 7ία9όλον τό μέόον^ όταν μϊν 
ί(ρός τόν μ^ίζω γίνψαι ΐία^όλον η κατηγοριχώς η ότ^ρψικώς^ 
ορός δϊ τόν έλάττω τιατά μέρος χάί άντικαμένως τω καθόλου 
^λέγω δϊ τό άντικαμένως^ ά μ\ν τό χα&όλοι; 0τίρψυχόν^ τό 
Ιν μέρπ καταψίχτνκόν' ίΐ δί κατηγορικόν τό χα^όλον^ τό ΙΡ90 
μέρη ότι^ρψικόν^^ ανάγκη γίνεόϋ'αί Ονλλογιόμόν ύτέρψικόν 
χατα μέρος. βΙ γαρ τό Μ τψ μ^ν Ν μηδ^νΐ τψ δϊ ^ τνιΛ 

2783 οΰψ] μΙν €β. ^ ίόται] των ο^ων ϊύται €β Ματβ $31. — 4τό 
β^ ρΓ β. — μη^ίνΐ ί, ονδινί Ο. — έάν Ο, χα»/». — 7 το μ.,.τφ 9 
ΑηίϋΙ Ο, 3, 13. — γη οπι ηι. — 9 π^οτ^^ον] η^ότ^^ον. έΙ γά^ τό μ οτ- 
β«Λ τφ Ι (ν €) ούδΐ τό ί (ν Ο) ονόΜ τω μ Ο, «Ιβίβΐβ νοίοοΐ ^Β. — 
το μΠβ μ Ματο 231. — 10 ρΓ ονδί . . . ΐί παντί τφ το βαρΓβ ΜίΑ. — 

10 τφ ξ τό ν το Α ^ τό ψτφ ξ ιηίη , τό ξ τω ν Β€άί^ ^Λ τω ξ οοη Β φά 
τψ ν ά^Ι Ύη\ΐ, — τό £ ονδενϊ τφ ψ Ματ€2$ί. — έΙ»,Λ\ τφ μ οπι Βά.^ 

11 τςαΙ ν ύηέΗΒίτο •. — τό αρα] £ατΒ τό €β. — 12 τό ϋ. — 15 άπβ- 
^οτταβ α^/ύ. •— 21 μηδΒνός] μη61 Μάνο 231. --- 24 «ηΐβ Βντων Η( 
ρΙπΓ Η(ΐ6Γ&ηιχη €. — 30 καθόλου τό ηατηγο^ίηόρ ί» ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1Μ ΛΝΑΛΨΤΙΚΛΝ 

ύα£θΙ^^ άνάγχη %ό Ν τΐίΐΛ %ώ ^ μη ύι(ά^Βΐν. Ιίίά γα^ 
ά^ιϋτρέφ^ί χό ότΈρψιΐίάν^ σνόίνϊ τψ Μύίίάρζα το Ν* τΑ δέγ^ 

Η Μ νπίχίίτσηνΐ τω ΙξνίίάοχΗν • ωότί το Ντινί τψ ΙΕΐούχνί^άρ^ 
|ϋ• γίνεται γάρ όνλΧογιόμός διάτον ηρωτον οχήματος, ΐίάτ^ 
λιν ίΐ τψ μϊν Ν ίταντί το Μ, τψ όϊ 3 «ιΊ μη νχΑρχΗ^ 
&¥&γ%η το Ν τινί τψ 3 μη 'ύηάρχΗν* Βίγάρ ΐίαντϊ νηάρ* 
χβι, γχχτηγορΗται ίί^ιιαϊτο Μ ΐίαντος τον Ν^ ανάγκη το Μ 

Ι^ηαντϊτψ ^νκάρχΗν νίτέτίπτο δί ηι^Ι μη νΛάρχαν. χαΐ %1 
τό Μ τψ μίν Ν ηαντί ύίτάργη τψ δϊ ^ μη παντί, ^τα$ 
όνίλογιύμός οτι ον ααντί τψ 3 το Ν' άπόδ^ιζις ό' ή €ρύτη. 
Ιάν δί τον μΙν ^ ϋαντος τον δϊ Ν μη ίίαντός ^οατηγορήταί^ 

8 ούχ ^τοα όνλΧογιϋμός. οροί ζωον - οχ^όία - χόραξ^ ζψον * Ιίν- 
ηόν - Ίίόραξ. ούό* όταν τον μΙνίΕίμ ηδ^νός^ τον άί Ν τινός, δροι 
τον νίτάρχειν ζωορ- ονοία- μονάς, τον μη ύπάρχείίΐ^ ζψορ-^ 
ούόΐα " έχίότήμη, 

"Οταν μίν ονν αντικεΐμίνον ^^ τό τιαΟ'όλον τψ και» μέρος^ 

10 ^ίρψαι χότ ίοται χάί ηότ ονοί Ιύται ύνλλογιόμός^ όταν 6^ 
όμοιοόχήμονες ωύιν εΑ ηροτάύ^ις, οίον άμ^ρόηραι ϋτίρψικεΛ 
η ΟίαταφατικαΙ, ονδαμώς ίόται ^νλλογιύμός. ίβταΚίαν γαρ 
ίίρύίτον Οτ^ρψιτίαΙ, καΐ τό καϋόΧον χίίύΟί» χρός τό μείζον 
άκρον, οίον τό Μτψ μεν Ν μηδενϊ τψ δε 5 τινϊ μη νΐίαρ^ 

15 2^*19 ' ίνδέχεται δη χαϊ ΐίαντϊ χαΐ μηδενΐ τψ ^ τό Ν νχάρ^ 
χειν, οροι^ τον μΙν μη νίίάρχειν μέλαν-χιοίν'ζψον' τον δϊ 
ηαντί ύχάρχΗν ον% ΐΰτι λαβείν, εΐτό Μτψ ΐΕίτινΙ μίννχάρχει 
τινΙ δΐ μή. εΐ γαρ ηαντι τψ β τό Ν, τό δϊ Μ μηδενΐ τψ Ν^ 
τό Μ ονδενΐ τω 3 νχάρξει* αλϋ νίτέκπτο τινί νΛάρχπν. 

20 οντω μϊν ονν ονχ ίγχωρεΐ λαβείν ορονς., & ό^ τον αδιορίότον 
δειχνέον • έπεί γαρ άληΐϊενεται τό τινϊ μη νπάρχειν τό Μ τψ 
8 χαΐ εΐ μηδενΐ νίτάρχει, μηδενΐ δΐ υπάρχοντος ονκ ην όνίτ- 
ίΐΛίγιϋμός, φανερόν οτι ονδε ννν ^ται. χόλιν ^τωβαν χατιγ^ορι^ 
χα4 χαΐ το χα^όλον οίεΙύΟ'ω ομοίως, οίον τό Μ τψ μΙν Ν 

26 ίίαντϊ τψ δϊ β τινϊ νχαρχέτω. ίνδέχεται δη τό Ν τψ ^ χαΐ 
ρηΙ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α. 

ίίαι^ϊχαϊμτιΐί^ύίέαοχείν. οοοιτσνμη9ίνϊνΜά(ίχΒίνΧβνηόι^ 
κύχνος- ΐΐ^^ ' τον 61 ηανύ ονχ ΐΰται λαβείν δίΛνήναύτηρ 
αΐχίαν τίνιαρ δΐρόηρον^ άλλ^ ίκτσν αδιορΙοτονδΗΤίτέσι^. ά βί 
%ό χαϋ'όλον ίΤρος το ίλαττον άκρον ί6τι\ τίάί το Μτω μϊρ !5μ^ 
οέιΑ τψ 6ϊ Ν τιιΑ μη ύίτάρχη^ ένόέχίται το Ν τφ !ίΙ τιάίη 
ίίαντίτίίά μηδενϊνίτόρχειν. οροί τον νηάρχΗΡ λΕχηίόν-ζωορ» 
χόρσξ^ τον μη νίίόρχΗν Χεντίάν - λΐ^ος - κόραζ. ίί ίί τίοτηγορι- 
χάΐ αΐ Λροτάόίΐς^ δροι τον μη νΐίάρχανλ€ΐηίόν''ζώοΡ''χί00^ 
τον νπάρχειΦ Χίνχάν- ζψον- κύκνος, φαι^εροι^ ονν^ οταρ ομοοΗ 
όχήμονίς ω6ιν αΐ :Τροτά6Ηςκ«1 ή^άν καθόλου ή δ' ίν μέρα^ οη 8β 
ξτύδαμως γίνεται όνλλογυόμός. άλλ^ ονό' ίΓτινι ίτίατίρω ναόρ^ 
χΐί η μη υίτάρχα, η τω μίν τφ δϊ μή η μη6* ίτέρω ίίαντί^ 
η άδιορίότως. οροί δϊ κοινοί ηόντων λενκόν- ζψορ-αν&ρω^ 
ίίος^ Χ^νκόν - ζώον - αφνχον. 

Φανίρόν ονν 1% των είρημίνων οτι Ιάντ^ όντως Ιηραόιν οΐ ρ• 28 
οροί ίίρος άλλήλονς ώς Ιλέχϋ'η^ γίνίται όνλλογιόμός έξ 
ανάγκης^ αν τ ζ ύνλλογκίμός^ ανάγκη τονς ορονς οννως ^Βίν. 
δήλον δΐ καΐ οτι ηάντες άηλέίς εΜν οΐ ίν τοχΗω τφ (ίχηματ^ 
6νλλογι0μοΙ (ηάντες γαρ ^ίΤίΤίλούιητα* ιΐ^^ούλαμβανομένωρ Β 
τινων^ α η έννπόρχΗ τοις οροις Ι| ανάγκης η τ&ί'ίνται ώζ 
ύίΤοΟ'έϋπς^ οίον όταν όιά τον άδννάτον δπκννωμΒν^^ καΐ οτι ού 
γίνεται καταφατικός (ίνλλογίύμός δια τοχ^τον τον ϋχήμϋΡξος^ 
άλλα Λάντες (ίτερψικοί, χαΐ οΐ χϋ^όλον καΐ οΐ χατα μέρος. 

Έαν δΐ τω αντφ το μΙν ηαντί το δΐ μηδενϊ ναάρχ;^ β 
η αμφω ηαντί η μηδεν!^ το μεν ϋχημα το τοιοντον χαλώ ιι 
τρίτον, μέύον ά* Ιν αντω λέγω κα^ οι» αμφω τα χίχτηγορού- 
μεν€[^ αχρα δί τα κατηγορούμενα^ μείζον δ' άκρον το ίίο^^ά^ 
τερον τον μέ($ον, Άαττον δϊ το ίγγύτερον. τίΦεται δϊ τό μί6θΡ 
^ω μ^ των ακρ(ον, (ύχατον δϊ τ^ Ο'έύει. τέλειος μΙν ονν σόγΙ^ΐΒ 
νεται (ίνλλογι6μ6ςούδ* έντοννωτφόχήματι, δννατος ό' &99αι, 
καΐκα&όλονκαΐ μή κα&όλον^ων ορών όντων ηρος το μέόσν• 
καΟ^όλον μΙν ονν δντων^ δταν καΐ τό Π καΐ τό ΡααντϊτφΣ 27 τ6 Ο. — 32 $1 61] ίπειδη ά. ^ $^ χίωψ ,,.ζφονοτη ρΓ Γ, — 
54 τον] χον δΐ γο €. — ογ« Ιάν €» ^Τ*^ «ν <ί• — 35 νηόπηταί ά. — 
87 ^ αη ύπά^χΒί οη η β1 ρτ Β, — μέν χιν* τω ί. — μη6Βτέ^<ρ ΑΒΟά^ψ]^ 

28β3 ίάνα ^^τιχαΐ €ά. — ^άΧΧ'αηανττ^ Γ. — 10 2ίτ«ιτ βΙΑ — 

11 τοίουτο Β, — 12 αμφω ηατηγο^Ηται Μότο 231. — > 13 πο^^ωτέ^ω•.. 
ίγγντέ^ η.^ Π μϊρ δντωψχων ί^ωψ €. — 18 Βτορ] των δ^ωρ^Βτίίρη. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 18• ΑΝΑΑΤΤΙΚαΝ 

ύάάοχ^^ οζί ύνΐ τψΤ το Πνιτάρξει ίξάνάγοίης • ^ύγάρ άνη- 

80 <ΙττρΙφΕ< τ» χατψορικόν^ νδίάρξει το Σ ηνί τώΡ, ωότ ΙιτβΙ τω μΐφ 
Σ ίταντϊ το /Ι, τω δΐ ΡτινΙ το Σ^ ανόγχητο Πτινϊ τω Ρυπάρ- 
χπν γίνεται γαρ ϋνλλογιόμος βιάτου ^ίρνΑτον 6γ^|αατος, ίότι 
δΐ οίάί διά τον άδννάτον χαϊ τω Ιχτ^έο^αι Λοιεΐν την άττόδειζιν Γ 
€ΐ γαρ αμψω ηαντϊ τω Σ νη άρχει , αν λι^φθ•^ τι τώρ Σ οίον 

26 το Ν^ τούτω χάί το Π και το Ρνίτάρ^βι^ωότετινΙτω Ρ το Π 
ύχάρξει. κ«1 αν το μίν Ρ ηαντϊ τω Σ^ το δ\ Π μηδενΐ 
νίΐάρχ'^^ ^ται όνλλογιόμός οτι το Π τινί τψ Ρονχ νΐίάρ^. 
|δΐ Ι^ άνάγτίης * ό γαρ αντός τρόαος της άαοδε($εως άντι- 
ΟτραφεΙοης της ΡΣ ίΤροτάόεως. δειχΟ'είη ^ αν χαΐ δια τον 

βο αδυνάτου^ χα^άκερ Ι^ύ τώνΛρότερον. ίαν δε το μϊνΡμηδ^Ι 
%ο δε Π ίίαντί ναάρχγι τω'Σ^ ονχ ϊΰται όνλλογιβμός. δροι 
τον νΛαρχειν ζωον - ϋτιτος - ανϋ'ρωίΤος^ τον μη νΛαρχειν ζοΐον- 
&φυχρν-αν9ρωΛος. ονδ* όταν αμφω κατά μηδενός τον ΣΧί- 
γψαι^ ονοί ^ται ύνλλογιύμός, οροί τονν^τάρχειν ζωον - ίίίΚος^ 

86 αφνχον^ τον μη νίτάρχειν ανϋ'ρωίίος - δΤίΤος - α'φιηιρν ' μέΰον 
αφνχον. φανερον ονν καϊ έν τούτω τψ βχήματίΛότεόταικίά 
ίίότ ούκ &ίται όνλλογιόμός κα&όλοντών ορών δντων. όταν μεν 
γαρ ΰφφότεροι ρΐ οροί ωύι κατηγορικοί^ ϊόται 6νλλογι6μ6ς 
οτι τινϊ νχάρχει το άκρον τω ακρω^ όταν δε βτερψικοί^ ονκ 

ί» ϊύτ€Λ. όταν ό' ό μίν ^ ύτερψικος 6 δΐ καταφατικός^ έάν μ^ν, 
δ μείζων γένψαι Οτερψικος ατερος δϊ καταψατνκος^ Εβται 
ύνΧΧογιύμος οτι τινϊ ονχ νΐΐάρχει το άκρον τω ακρω^ Ιαν 
6* άνάααλιν^ ονκ ί^τα^. 

6 Έάν ά* ό μΙν ^ ϋα^όλον ιίρος το μέόον δ δ* Ιν μίρει^ 

τίάτηγορικών μΙν δντων άμφοΐν ανάγκη γίνεόϋ'αι όνλλογι- 
όμόν^αν οΛοτεροόονν ^ καϋ^όΧον των ορ(ον. εΐ γαρ το μΙν Ρ 
ίίαντϊ τω Σ το δε Π τινί^ ανάγκη το Π τινϊ τω Ρ νπάρ- 
χειν. ίίίεϊ γαρ άντιότρέφει το καταφατικόν^ ναάρξ^ι το Σ 

10 ηνί τψ Π, ωό'^ έτίεϊ το μεν Ρ Λαντϊ τψ 2/, το ίί Σ τινί τψ 19δίΓί] {<ηι (Μάταιη) βυΧΧογίβμος οτι ηη. — 23 τω] τον η, οοιτ Ο, 

το ί 24 Ιά9 €η, — 26 ^Ι'ί^νηΰφί Αά, — 26 νπαι^χίΐ το η η, ^ 

ίάν Οι. — μ^9 το η. — 27 ύπά^ξΒί η, — νηοί^χη η. — 28 αντος ϊβται 
τ^οπό^ ί. — τ^όηο^ ίΰται τήζ 6. — 30 τω»] τον Ο. — μη^^νΐ % ψά 
βοΐβΐ βίΐΒπι ου^ύς βοΓίΒβΓβ. -ι- 31 το] το σ το Ο, τω <ϊ*γ6 ί. — 34 Ιατ* Λί 
-^ 35 το». . . α'ψνχορ ρτ οπι ά. — 38 τί«9'ώθι Οί• 

281>2 ($ ξν$^ος Α(^^ ο* ^£ ΒτΒ^ος ιηΙ• — 5 πΒ^Ϊ τ6^ ^ 8α νηά^ 
χπτό €, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. 15« 

Π, χίά αό Ρ ηνϊ τω Π ν^ίάρξα ' ω<ίη το Π τινϊ τψ Ρ. ^τά- 
}Αν ά το μ\ν Ρ τινϊ τψ Σ τοδϊ Π ΐίαντϊ νοόοχίί^ άράγκη 
το Π τινϊ τψ Ρν^ίάοχπν • ο γαρ αντος τρόμος της άποΜτ' 
ξ,Ηος. ΐΕβτι ό'ά^οδέΐζαι χαΐ δια του άδννάτον χαΐ Τφ Ιχθ^π, 
κα9'ά:ί6ρ έΛΪ των ίτροτέρων. έάν δ^ 6 μίν ^ οκχτηγορίίΐός ο δϊΐΒ 
ύτίρψιζός^ίΐαϋ'όλον δϊ δ κατηγορικός^ δτανμ^ 6 ίλάττωνζ 
τιατηγορίΊίός^ &ίταί Ονλλογιύμός. ^Ι γαρ το Ρ ίίίχντϊ τψ Σ^ 
το δί Π τινϊ μη νΛαρχ^ι^ ανάγκη το Π τινϊ τψ Ρ μη νί^όρ^ 
χπν. ά γαρ ΛαντΙ^ κΐά το Ρ ηαντϊ τψ Σ κίά το Π ίί€ίρΑ 
τψ Σ υπάρξει • αλλ* ονχ νΐΐήρχ^. δείκννταν δ^ καϊ &νιν της 80 
Ιάαγωγής^ ίάν Χηφ^'ζ τι των Σ ψ το 1Ί μη ντέάρχη. 
όταν δ* 6 μείζων ^ κατηγορικός^ ονκ &9ται όνλλογιόμό^^ οίον 
εΐ το μίν Πηαντϊ τψ 2/, το δί Ρ τια^ϊ τψ Σ μη ν^τόρχει. δρο* 
τον ηαντϊ νΛορχειν ί^νφνχον - ανϋ'ρωπος - ζψον. του δΐ μηδενΐ 
ουκ Ιατι λαβείν ορονς^ εΐ τινΙ μίν υπάρχει τψ Σ το Ρ, τινϊδϊ^Β 
μή' εΐ γαρ ίίαντϊ το Πτψ Σ ύίτάρχει^ το δϊ Ρτινϊ τψ Σ^ 
καϊ το Π τινϊ τψ Ρ υπάρξει ' νίίίκειτο δϊ μηδενϊ ύπάρχει/ν. 
αλλ* ωόΛερίν τοις Λρότερον ληΛτέον * άδιορίότον γάροντος τον 
τινϊ μη ύαάρχειν καϊ το μηδενϊ νίίάρ^ν άληΙ&\ς είΛειν τινϊ μν^ 
νΛαρχειν μηδενϊ δϊ υπάρχοντος ουκ ψ όυίΧογιΰμός. {ρανερον βο 
ονν οτι ουκ ίόται Ουλλογιόμός. Ιάν ^ ο βτερψικός ); 
κα%•όλον των ορων^ όταν μϊν δ μείζων ^ ύτερψικος ο όέ ίλάττων 
κατηγορικός^ ^ται βνλλογιόμός. εΐγάρ το Π μηδενϊ τψ Σ^ το δϊ 
Ρτινϊ υπάρχει τψ 2?,τό Π τινϊ τψ Ρ ονχ υπάρξει ' πάλιν γαρ 
ίόταί το πρώτον ^χήμα της ΡΣ προτάοεως άντι6τραφεΐ6τ/ς* 85 
όταν δϊ όέλάττων^ ότερψικός^ούκξόταιύυλλογιϋμός. δραι 
τον νπάρχειν ζψον - ανϋ•ρωπος - αγριον^ τον μή.ύπάρχειν 
ζψον - ίπιύτήμη- αγριον • μεΟον ίν άμφοΐντό αγριον. 4ίνδ* όταν 
αμφότεροι 6τερη[νΐ7ΐοϊ τεθ•ώύιν^ ΐ ^' ^ ^^ κα^όλον δ^ίν μέρει, 
οροί όταν 6 έλϋηαων ζ τια^όλον πρόςτδμεόον, ζψον - έπίάτή-' ρ. ί 

11 ωατΒ καϊ το Οίιιι, οογγ Β. — 13 το] ηαϊ το Ι — 15 Μ] ηαΐ 
ίπΐ €. — πςιότεοον μ. — 20 νκή^ζ^ παντί, άίίηννται, €. -^ 22^ ^^ψ• 
γονικός, .0 ί* έΐατζων μτζίηός ατ^ι^ητικός, ονκ ιι», Γββ >ίΛ -»- 83 ^ηά^χ^ 
ϋΟΓΓ ^4, οηι ά. — 24 μηάίνοζ Ματύ 231. — 26 το σ τβ5 ^ ί. τ- 28<Ιθ9<- 

9τον Λ. — 29 μ,τ[\ μηδίνί η. — νπά^χαν οογγ Α 30 ^κά^χοντι^τ €.. 

-^ ονχ ην 6νΧΧογίβ»ο9 οπι €• — ηνΛ ίύται Μότο 231. -» 31 ονν οαΐ 
ΑΒά/α. — 32 ^ ^^ έλάττων (ο ^1 ίτε^οβ β) *9^τηγο^ηο9 οη 4ί, το βορπιν»ιΙ• 
~ 88 ^ οπι €πί. * . 

29&1 ο^οι του μή^υπά^ΐΒΐν, δτάρ Ο',^γο Α, ο^οιτου νηά^χηρ^ ^^^ΐν »•. 
— τό Ιλαττοι»/.— ίΧάοαων €, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΙδΒ ΑΝΑΛΤΤΙΚΛΝ 

ρη-αγρνσν^ ξψον-ανΟΌσίΛος•- αγρών στον δ' δμείξωτ^ τύΰ 
ρέιτ μη ώτάρχίΐν «({ραΙ-χιώρ-λίνκον. τον ί' νΛαρχΕίν ούχ 
ί6η λαβείν^ ίΐ το Ρτιν\ μϊρ νΛάρχπ τψ Σ^ ηνί 6ϊ μι} ντίάρ^μ. 

6 ά γάρ το Π Λαντϊ τψ Ρ, το όί Ρτινί τψ 2/, %αί το Π τινιτώ 
Σ * ναέχΗτο ϋ μηδίνΐ. άλλ^ 1% τον άόιορίοτον δηχτέον. ονδ* αν 
ίκάκρος τινϊ τψ μ^ω νπάρχ^ η μη νχάρχρ^ ή ό μίν νίίάρ^ 
^[^ 6 όϊμη νηόρ^^ η ο μ^ν «α4 ο ^έ μη ΛαηΙ^ ηαδΦορΙ^τως^ 
<ΜΡχ &ίναίρνΧΧσγίίίμοςσν6{ψώς. οροί όε χο^νόί ίίάντων ζψθ9^ 

10 αν^ρωΛος - λε%ηίον^ ζψον • αφνχον - Χίνκόν. 

Φαηρον ονρ χιώ έν τοντψτψ όχήματι αόν ίύτϋα χαΐ ηότ^ 
ούχ &ίται> ύνλλογιόμός^ χ(ά οτι εχόντων τε των ορών ώς 
^Ζ^ Υ^^^^^^ <ίνλλογιύμ6ς 4ζ ανάγκης^ αν τ 'ζ Ουλλογίτ- 
^ϊς^ αρ«ρ(ητονςορονςο6το}ςΙη[€ίν^ φανίρόνδϊχεαοτίΛόν^ 

15 τ^ς άτίΐεΐς άόϊρ οΐ ίν τούτψ τψ ϋχήματι όνλΐϋογιβμοί (ιτάν-- 
τΐΒςψάρτίλΗοννται ιτροϋλαμβανομένωντηηον^ χεΛ οτι βνλίο-- 
ψίΰαύΟ'€Λ το χα^όλον δια τούτον τον ύχι^ίανοςονχ έο^ια, σνη 
άτίρψοίόν οντε χαταψαχιχάν. 

Τ ^ήλσν δί χ^ οτι έν αΛϋΰϋι τ€ΐς ϋχήμαΰ4ν^ οτ€ΡΡ μη γΐ'^ 

20 ψψαι Ονλλογνβμός^ χατψορι^^Βν μίν η ότερψιχών αμψοιαέ-^ 
ρων όντων των ορών ονδίν δλως γίνεται άναγχιάΐον^ χατηγορί-- 
7$θΌ α Κίμ0τερψιχον^ χα&όλονλγρίϊέντοςτοΰ ύτΈρψιχοναά 
γίνεται ύνΙΛογιόμός τον έΐαττονος ακρσν αρος το μήζον^ οίορ 
ιί^ μίν Α ίταντϊ τψ Βη τινί^ το δϊ Β μ-ηδ^νϊ τψ Γ' άντιότρΒφο^ 

26 μένων γαρ των αροτάοεων άνάγχη το Γ τινϊ τψ Α μη νχίάρ^ 
%μν. ομοίως δ\ χάπΙ των ίτέρων αχημάτΰον' άύγάργΙνιτα$ 
Αά της ^ίντψΟτροφής ύνλλογιύμός, δηλον δί χοϋοτι. το αδ^ 
ρίΦνον αντί τον χαχψοριχον τον έν μέρ^ι τι^μ^νον τον αντσν 
Χθίή(^ι ^χύλογιύμον έν α^αύιτ^ς 0χήμα<Ην^ 

80 Φαι^όν δ^ χαΐ οτι πάντες όί οτελΒίς όνλλογ^όμοϊ τ^ 

λΒ§οϋν!ν€ΛδίατοΌίίρωτον<ί%ήματος. ηγάρδπχ^ιχωςτιδιατοΌ β δγοί&ν νο9 νν^χΗν ζψ09 €, — μ^ίξίΒν '^ΜαΟ'ύΙου €α, — 6 β 

ΟΛ ΒΟηβί, ^ 9 ^^ ^ ιμάντων Λη^ €, 5, 13, ο» η. — 18 τδ οπι β. 
—^13 ίορ (Χ — 16^ %(φ6ί>ον ίΐυΙΙογίθ€ίβ9^4^ €. ~ 17 Μϋζιν €.— ο«• 
•^ ι<^ — 19 ^Αχ«4 €. *^ Αγλ. οιη Λ. — γίιηιταιΛη. — 21 σττι»* άμ^ 

Οντων ηαι έηΐ μέλους των ο^ων ονδίν Ο, των 8%ων καΐ έπϊ Μΐ^νς οιΐδ^ρ 
Α" ΜαΜ^$1. ^ όντων έπΙ μέοονς των το Α, ^ ^ γά^"] δϊ «• -— 'ββ Χ4χ1 
ΙπΙ €. — 27 δτι χαΐ €άί. — 29 ποίΒΪ €. — 30 έ^τ^ικκΐ €. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΒΡΛΝ Α. 180 

τορ ύχήμα^όΗχηχώς μΙνηλίΐονμέναίΡ^ ατι άιά της άντίΟμ^ 
ψής ίχΒρ^νσρνο Λάντ^ς^ ή δ' άρνιύτοοφή το Λρωτσν ίποΐΗ<ίχψ^ 
μα^ ΰιά Ά τον όδννάτον ΰαχψνμένωρ^ στι τ^^ντος τον^φ^ν^ μ 
ύσνς 6 ύνλλογί^οςγίρ^τιχιϋιάτσνίίρωτοΌ^ήματος^ βίορίρ 
τψτΒλίνταίφ6χήμαη^άτ6Αι^τ6ΒηΦαηίτψΓν^ά^ηΐΗ^&^ 
νό Α τινϊ %ψ Β νπόοχΗ* ίί γαρ μηδίνί^ το όϊ Β ιι^ανύτφ Ρ, 
ουόί^Ιτ^ΓτοΑ' άίλ^ψπία^1.ομοίωςδϊ%φΑίίύτω9ταλλα9(. 

'Έβτι ϋϊ χαΐ αναγαγΗΡ ηάντοίζ τους ϋνλλογκ^σνς είς 1» 
τονς Ιν τφ αρώτφ όχήματι ΐίαΟ'όλον όνΧλογιύμονς. οι ρέτ 
γαρ ίρ τφ δ^ννίρψ ψανίρον οτι δι ίχιίνωρτ^λΗονρηα^ ΐίλήν 
ψνχομ^Ιωςηάρτ^ς^ άλλ^ϋϋμίρκαΟ'όλοντανότ^ψίζούαναη' 
(ίτραφέντος^ των ό' ίν μέρα ίχάτ^ος δια της ^ το αδύνα• β 
τσρ ηίίογ&γής. οίδ^ έν τφ αρωτψ^ οΐ χιπ-α μ^ρο^^ Ι^ην^ΐούι^- 
τΰΛ μίντιαΐ διαντών^ &ίτι δ^ τκά δια τον δ^ντίρον βήματος 
ύεικννναι εΙς αδύνατον άηάγοντας^ οίον ά το Α ίΗητή τψ Β^ 
το δϊ Β τινί τφ Γ^ ση το Α τινϊ τω Π ύ γαρ μηδενΐ, τφ 
δ^ Β ΊίαντΙ^ ονδίνΧτφ ΓτΌΒνχάρξΗ^ τοντο γαρ Ιάμα^ β«αιο 
τον δ^ντέρον ϋχήματος. ομοίως δ^ χαΐ έπ) τον ότίρητιχον £(1πα 
ή άχάδ^ιξβς. ίΐ γαρ το Α μηδ^Ι τφ Β^ το δΐ Β τιτϊ τφ Γ 
νίίάρχΗ^ το Α τινΙ τφ Γ ονχ υπάρξει* ά γαρ ^^«^^4 τύ βΙ 
Β μηιδίνϊνΐίά^&^ ονδαΛ τφ ΓτοΒναάρξΗ^ τοντοδ^ ψτό 
μέΟορ <ίχημα. ωύτ Ιίίά οί μ^ ίν τφ μέύφ ύχήμαη ύυΐ- 15 
λογιύμόί πάντες ανάγονται ιΐς τονς ίν τφ ιτρωτφ ι^Λ'όλον 
βνλλογίύμονς^ οΐ δ^ %ατά μ4ρος ίν τφ ΐΐράτφ ^ίςτούςίρ 
τφ μέ^φη φοΡΒρορ οη χαΐ οΐ %ατά μέρος άναί[^θονται ίΐς 
τονς Ιρ τφ Λρώτφ όχήματι χαβ^λον όνλλογιϋμονς. ^ ^ 
έν τφ τρίτφ κα^όλον μίν όντων των ορών ενύνς Ιηιτίίηύνξίαι 90 
διέιαίρίαν των ϋνλΙογ%6μων^ σταν ό' έν μέρπ λψρΐ&ωύι^ διά 
τών ίρ μέρη όνλλογι(ίμων των έν τφ πρωτφ ί/χήματι^' οννοι 
<$^ άνή)^<9«ν ίΐς έζίΐνονς^ άκΗν χαΐ οΐ Ιν τφ τρίτφ ϋ^ήμΟΛ^ 
αί %α:Όά μέρος, ψαν^ρον ονν στι χαντ^ς άναχΟ^ι^σνται Έΐς ιτο^ς 
ίν τφ Λρώτφ ΌχήμΛβτι Μο&ύλον ^Ινλλογιι^ίμσός. 86 

34 ^π•/*• τ^ 9τ^οψ ύχ. ί. — 35^^Ι ρτ οιη 4. -- «»ν ^Μ»^ο«β »β- 
9έντος ιι. — 'φΈνδονς €. — ^6 ίν τφ, • .τφ β το Α βορΓβ Ηΐ. 

291>6 οί] ^ιήμαζι, ύϊ Αίαι*ε 251. — 9 τί^ί.τφ χ ρΓ οιη Λ — V ιλκικφ- 
Ιμ. ίΐα,. — ρτι^ϋνΐ νηά^Ιη το α τψ γ τφ ί. ^ ^Οτ^ί^ψ Φ»ΙΜύψίαμΗ 
ΧΛξ^όΙον Ο. ^ 82 ^ήίΐ^ατ*^ ώβάγοΡ9Λ$ «/^ «ον« ηΛ^άΙ•»* φίτφέ^ €» -*-^ 
84 οΐ οπι Βν, « ' ν ' ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1Μ ΛΝΑΛΤΤΙΚαΝ 

01 μ\ν ονν των 6νλλογί($μων νίίά(ΐχ/Βυρ ^ μη νιίόρχώβ 
9^ιΐίννντΒς έίργινται Λώς ίχκη^ι^ τιαϊ χαΟ^ άντονς οΙ έκ τον αύ- 
τον οχήματος χαΐ ηρος άλλήΙ(η?ς οΐ ίχ των ίτέρων όχημάτωρ. 

8 Έίΐύ ό' εΐίρόν ίΰτιν ν^τόρχΗν τί τίάί Ιζ άναγχης ι^άρ- 
Μ%Βΐν %€Λ ΙνδέχεύΟ'αι ύίίόρχΗν (πολλά γαρ νπάρχΗ μέν ^ ον 

μέντοίίξ ανάγκης* τά ί' οντ έζ ανάγκης ονΰ'^ νπάρχΗ ολως^ 
Ινδέχεται ^ νΛάρχαν^^ δήλον οτι χαί ύνλλογιόμος ^κάότον 
τούτων έτερος ϋι^αι, χαΐ ούχ ομοίως Ιχόντων τώί' ορωτ, αΑΧ' 
ο μ^ν έξ άναγχαΐωρ^ 6 ^ έξ νχαρχόντων, ό& έξ ίνδεχο- 

96 μίνων. 

^Εαά μ\ν ονν των αναγκαίων ϋχεδ^ ομοίως ^η καΐ 
Ιίά των νΛ€ίρχΛντσίν' ώόαντως γάρ τιί^εμένων των δρων & 
τΒ τψ νίίάρχειν χαϊ τψ έξ ανάγκης νΛαρχειν η μη νΛαρ- 
χειν ^τ<η τε χαϊ ονκ ξόται όνλλογιόμός^ αλψ δωίόει τψ 
ρ. 80 ίίρο6κεΪ6&'αι τοις οροις το έζ ανάγκης νπάρχειν η μη ναάρ^ 
^έιν. το τε γάρ ύτερψικον ώβάύτως άντιότρέφει^ καϊ το ίν 
ολφ είναι χαΐ το κατά Λαντος ομοίως αΛοδώαομεν. ίν μ^Ρ 
ονν τοις άλλοις τον αντον τρόΐίον δειχΟ'ήύενξα διά της άντν- 

5 ύτροφής το όχ^μίΐέραόμα άναγκαΐον^ ωό^ερ ίπΐ τον νΛαρχειν * 
έν δΐ τψ μέόψ ύχήματι^ όταν φ το καθόλου καταφατικόν 
το δ' & μίρει ύτερητικόν^ καΐ ιίάλιν έντψ τρίτψ^ όταν το 
μϊνχα9ολον χατηγορικον το^ Ιν μέρπ Οτερψιχάν^ ονχ ομοίως 
ίβται ή απόδειξις^ αλλ* ανάγκη Ικϋ^νονς 9Ι τ^νΐ ^κάτερορ 

10 μη νπάρχει^ κατά τοντσυ τίοιειν τον όνλλογιόμον* ϊύταιγάρ 
άναγκαίως ΙπΙτοντωρ' ^εΐ δϊ κατά τον ΙκτεΟίντος Ιύτϊν άναγ- 
χαιος^ τιαΙ χ(χτ Ιχείνον τινός* το γάρ έχτεθέι^ οίίερ έκεΐνό τι 
έ^τιν. γίνεται δϊ των όνλλογιόμών ^χάτερός έν τψ οίχείψ 
ΰχήματι. 

9 Σνμβαίνει δέ Λοτέ χαϊ της ίτέρας Λροτάόεως άναγ^ 
16 χαΐας οΰύης άναγκάισν γΙνεΟΟ'αι τον όνλλογιύμόν^ Λλην ονχ 

οΛοτέρας ίτνχεν, αλλά της ίτρος το μείζον ακρον^ οίον εΐ τό 
μϊν Α τψ Β Ιξ ανάγκης είληηται νΛάρχον η μη νΛαρχον^ 
τό δΐ Βτψ Γ υπάρχον μόνον • όντως γάρ είλημμένων των ίϋαυτονςίη. — 88 &ΙΧους Α, ρτ Βά, -^ οχημάτων οηι Λ, — 38 ηαϊ 
ίν τφ II. 

Ι^&Ι %^ιχη9Ϊ69'αι Α. ρΓ Ο. -^ 5 τ^] Ζτι «ο €• — Ζψμβ^ η, — 6 το 
|ΐΙιτ καθόΧον α. — 7 όταν ώ το €, — 10 ύηά^ζν ^> ^^^"^ '^' — \^' 
το Ο -^ 11 «ναγχιχΖος άη, &αγηαΙο$ ΑΒ^ οογγ Ο». — *^ ««* ««»« ^• 
— 16 τον οπι €. * ♦ ^ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. 1β1 

Κ^θΐίάα&ον ίξ ^ΐβάγητις το Α αω Γ ναάρξβΐ ^ ούχ ύιταρ^ι. 20 
ίαά γάρ ηανύ τψ Β έξ άνάριψις νίίάρχΗ η ονχ ύπά^χμ 
%ο Α^ το δΐ Γη χών Β ^Ι^ φαηρον οτι καΐ τψ Γ έζ άράγ^ 
ΐξης ίϋται-^άηρον τοντων. ύ δϊτο μίν ΑΒ μη Ιόην άναγ^ 
χάίον^τό δΐ ΒΓάναγαίΛον^ ονχ ^αι το όνμΛίρξχόμα σναγ- 
τα&ον. εΐ γαρ %ύτι^ όνμβήύίται το Α τινί τφ Β ύΐΐάρχΗν26 
^ άνάγτίης διά τε τον ι$ρωτον χαΐ δια τον τρίτον οχήματος, 
τοντο δϊ φνδος ' ενδέχεται γάρ τοιούτον είναι το Β ω ίγχω- 
ρεΐ το Α μηδενΐ νηάρχειν. §νι χαϊ ίκ των ορών φανερόν οη 
ονχ ^ταιτό ύυμηέραόμα άναγχαΐον^ οίον εΐ το μ\ν Α (ίϋ} χΙ- 
νηαις^ το δϊ Β ζφον^ ίφ^ ψ όΐτό Γ αν^ωίίος * ζ<ρον μίν 80 
γξζρ δ αν^ρωϋος έξ άνάγχης Ικίτί, χίνεΐααι β^ το ζφον ονχ ίζ 
ανάγχης^ ονδ^ 6 ανθρ&ίίος. ομοίως ά^ ΧΰΑ εΐϋτερψιχόν εΐη 
ιΑΑΒ' ή γαρ αυτή αΛόδειξ^ς. έαΐ δϊ των ίν μέρει &νλ^ 
λογνΰμών^ εΐ μΙν το χα^όλον ί&ν\^ άναγκαΐον^ χαϊ το (Τνμ-' 
ϋίέραΟμα δ^ιιαι άναγκαϊον^ εΐ δϊ το χατά μέρος, ονχ αναγ- η 
χαΊον, οντε ύτερψιχης οντεχατηγοριχηβονόηςτήςχαΟ'όΧον 
αροτάόεως. ίότω δη ίτρώτοντό χαϋ'όλοϋ άνϋργχοίίον, χλ^ τ6 μ^ 
Α ΛσντΙ τψ Β νηαρχέτω έξ άνάγχης^ το δ^ Β τινϊ τψ Γ 
ύαοίρχέτω μόνον ' ανάγκη δη το Α τινΧ τψ Γ νκάρχειν 
^ άνάγχης- το γάρ Γ νΐίο το Β έότΐ^ τψ δϊ Β ααντί ν- 4ο 
Ληρχεν Ι| άνόγχης. ομοίως δϊ χαϊ εΐ ότερψιχος εΐη 6 όνλ- 1> 
Χογιύμός' ή γάρ αντή ^αι άίίόδειξ^ς, εΐ δϊ το χατά μέ- 
ρος ϊύτίν αναγτίάΐον, ονχ ίότία το όνμίτέρα^μα άναγχαΐον' 
ονδϊν γάρ αδύνατον ύνμΛίΐίτει, χα&αΛερ ονδ' έν τοις χα9ό- 
λον 6νλλογιδμοΐς. ομοίως δϊ χαιά των 6τερψιχων. οροί χι- β 
ψηΐϋις'^ζψον-λενχόν. 

*Ελ\ δϊτονδεντέρον6χι/^ματος,εΙμ^η($τερψιχηηρ6-\0 
Τξχύίς έύτιν άναγχαία^ χώ. τα ^νμ^έραϋμα Ι^αι άναγχϋΰίσν, 
εΐ^ η χατη^γοριχή, ονχ αναγχαΐον. %6τω γάρ ΐίρωζον η (ίτε- 
ρψιχη^άναγχαΐα, χάίτο Α τψ μϊ» Β μηδενΐ ένδεχέό^ω, τψ ίο 

^ η ονχ ύΜάζξψί οΐΛ ^.— 81 γαζ το α ηϋίρτϊ €/. — 29 το β ο» €!β^ 
— των] τοο,οι. — 4οτι των β ι*. — %αΙ το Λ'ιι, οοιτ Β, — 23 β/]η7 
ίίοταφατίΗόν η άποφϋίτι-κόν. ρΙ /. — 24 Ιστί ά. — τσ οιη €. ^— 25 ϊύται 
05. — των /. — 30 βΐΐ το ρΓ οη» «ί. — 35 ον%\ ονχονν ά. — 36 <ίτ§- 
αητιχης.,,τηςα 38τφ,..^1 ΟίΑΙο^ιαμος γο βαρπα Ιίί Α. — 39 ί^Λ— 
4β 9έ γ$ β το Α. — παντϊ] ηαντί το α οοάά βχοβρίο Β ; άβί βάχ το « 
1)1 ροβΐ ανάγηης. ' • • . — 

301)1 ίξ άνάγ*η$ νπ^^χεν ^Ι ό/κο/οβ γά^ χαϊ ίο Α* 
Ι. 11 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΙβΒ ΑΝΑΑΤΤΙΚαΝ 

τά Β τψ Α ούδ^νϊ ^^β^χ^1^α^* το Λ Α ^αντί τω Γ ύχά^ι, 
«κίτ σνδΒΐιΙ τω Γ το Β ^νά^χίτ«ι• το γαρ Γ ύιίο το Α ίΰτέν. 
ίΒόαντως & καν ίΐίίρος τω ΓτΦ^ ^ ύτερψιχόν έΙ γάζτο 

ΐθ Α μηδΐΡΪ τψ Γ ένδέχετΰο^ ονδΐ το Γ ούδ^ιΛ τω Α έγχωζίΐ* 
τοδί Α Λαντϊ τψ Β ναάρχει^ ωβ^ ονόίΛ^Ι των Β το Γ ΙνδϊχΒ' - 
ται * γίνβϋΰίί γά^ το Λζωτον ^χη/^^ Λαλιν. ονχ αρα ονδϊ το Β 
τψ Γ' άντιότζέφεν γαρ ομοίως. βΙ δ^ ή χατηγοριχή ^ίρΑτω- 
^ίς έότα^ άναγααία^ ουκ ^ναι το όνμΛέρΛόμα αναγκάίον, 

^ύιίαργ^έίω γαρ το Α αανύ τω Β έζ ανάγκης^ τω ύϊ Γμη-- 
δίνΐ νααρχέτω μόνον, αντνΰτραφέντοςυνντοΰ ότίρψικον το 
ιίρωτον γινξχαι βχγιμηί* δύδ^Βχταιδ' έντω αρώτψ οτιμηάναγ^ 
^ίοΐίχς ουάης τήςιΐίροςτομΗζον ότίρψίτίήςονδϊτό όνμιίέρα- 
<ίμα ^(ίτάι αναγζαΐον^ ωότ ον^ (ίύ τοντίσρ ίόται ίζάνάγκιης- &λ 

^δ* Βίτο όυμαέραόμά Ιόην άνορρίάίον^ ύνμβαίρ^ί το ΓτινΙτψ 
Α μή νΛαρχΒΐν έξ άνόγχης. εΐ γαρ το Β τψ Γ μηδίτϊ 
νΐίάρχΗ ίξ ανάγκης^ ουδϊ το Γ τψ Β ούδενΐ ν3ίαρ^$ έζ 
ανάγκης, το δέγε Β τινϊ τω Α ανάγκη ύί^άρχαν^ 6&«ρ κβί 
το Α Λε^τνΙ τω Β έξ ανάγκης ναήρχίν. ωότε το Γ ανάγκη 

90 τίΐΑ τψ Α μή ν^άρχειν. «Αλ' οόδΐν κωλύΒίτο Α τοιούτον λι^ 
ίρΟ'ή^ναι ω Λαντϊ το Γ ενδέχεται νχάρχην. ϊτι καν ορσνς ίκ^ 
^έ^ανον ΐίη δέιξαι 8τι το βνμΐίέραόμα ονκ ίύτιν άνϋργκϋίαν 
€Μλως^ άλλα τούτων όντων άναγκαΐον. οίον ίύτω το Α ξψον^ 
τοδϊΒ ανΰρωΛος^ το δί Γλε^ηιόν^ κ(ά αΐ ίίροτάύας ομοίως 

86 εΐίτίφτίωύαν * ενδέχεται γαρ το ζψσν μηδ&Λ Χενκψ ν^άρ%Ην• 
ονχ νήάρξΕί δη ούδ^ 6 &ν^ρωΛος ονδϋΛ Χενκφ^ ά3Χ ού% ίζ 
άνάγκηξ' ενδέχεται γαρ αν&ρωαονγενέό&αι λεντ^^ ον μέρροι, 

. 8»^ αν ζψον μηδ^Ι ΐΒνχψ ν^^άρχη. ωύτε τούτων μ\ν όν- 
των άναγκωαν ϊύται το ϋνμΐίέραϋμα^ αΛλάς δ* ούκ άναγ^ 

Μκάίον. 
ψΛΙ ^Ομοίως ^ ^ι καϊ ΙτΑ των Ιτ μέρει ^νΛΛογιβμων» 
όταν μίν γαρ ή ότερψική ίΤρόταόις καϋ'όλον τ ι^ καί άναγ- 
καία^ ζ<ά το όνμηέραύμα Μύται άναγχίΛον' όταν ^ η κα- 
τηγορική καΟ'όλον, ή δϊ Οτερψική κατά μέρος^ ούκ ξύται το 

14 %αX4:οά^^€9. — 17 α^α 61 •νί^ Ο. — 81 τ^ μ^ίξοη €. — 
27 μηά^νί 4. -^ £8 γί οπι Βηβ. >- 30 τινϊ ρτ οιη ά. ^ $1 τφ ψτ ΑΒΛ. 
— 33 αναγκαίων γτ Βί. — • 35 ΐΒν%09 Β, ρτ Α. 

31&2 τ ρΓ ο^ Β. — 4 ι|] χ% ^ ιμτΙ ά9αγ%ΜίΜ^ ή «• ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ τίΡΟΤΕΡίΙΝ Λ. 103 

&νμΐίίθ€(6μα άναγτίάΐορ. ^ω δη ^ρωνοτ ή Φαφμιηή ηα-' 6 
%^λον τ( ζαΐ αναγκαία^ χαΐ το Α %ψ μ^ Β ψφίνΧ Μίίχέ^ 
69ω ν^ί^οχην^ τω δϊ ΓηνΙ νΐ{α(ί%έτω. έίίίιΐ ονρ οψτί&ρρέφΗ 
το ύτερψικόν^ ονδΐ το Βτψ Α ούδίνΐ ένδέχονι^,Μν.νίίάοχΒίν' 
το δέ ΫΒ Α τινί των Γ ναάρχ^ι^ ωύτ έζ άνίίγοαης ηνϊ των Γ 
ον% νχάρ^Βΐ το Β. ηάλιν ^το η τίοχηγορική κίί&όλου τε οιφΑ ίο 
αναγκαία^ χάί κπΟ^ω Λρός τφ Β το κατηγορίκόν. ά δη τ6 
Α ηοινχϊ τψ Β ίζ ανάγκης νηάρχΗ^ τψ δϊ ΓτνΛ μη ν^άρ^ 
χπ^ οτι μίν ονχ νίίάρζίΐ τό Β τινί τψ Γ φαν^ρόν^ ά^Χ ον% 
ίζ ανάγκης ' οΐ γαρ αύτοΙ οροί Ιοονται ίτρος τήν αΛάδαξιν 
ονΐί^€ρ Ιίίϊ τώνκα&όλόνβνλλογιΟμών, άλΧ ούδ' ά το ύτερψι^ ΐ5 
χον άναγκαΐόί^ ίύτιν ίν μέρα ληφ&έν^ ουκ ΙίιΙτα^ το Ονμη^^ίΰμα 
άναγκαΐον • δια γαρ των αντων ορών ή άαόδπ^ς. 

Έν ά^ τω τελίνταΐψ ύχήματι κα&όλον μ^ν όντων των 11 
ορών ίίρός το μέβον καΐ κατηγορ^^χων αμφοτέρων τών ίίρο- 
τάϋεων^ αν δπστερονονν ^ άνάγκάιον^ κίύτο όνμΐίέραόματο 
^ταί άναγκαΐον. έάν δϊ το μϊν ^ ύτερη^κον το δ^ κατν^γορ^ 
κόν^ όταν μίν τό ύτερψικον άναγκαΐον |}, καΐ τό ύνμηέρα•- 
^α ^τα^ άναγκαΐον^ όταν δΐ τό καττ]γορικόν<^ ούη ^ται άνα/γ^ 
καίον. ^ωΰαν γαρ άμφότεραι κατηγορικοί αρώτον αΐ^ίροτ- 
τάύεις^ χαΐ τό Α καΐ τό Β ίταντί τψ Γ νηαρ%έτω^άναγ-2& 
καίον δ* ?ότω τό ΑΓ. έ^εΐ ονν τό Β ηαηϊ τω Γ νηάρ%Η^ 
χαΐ τό Γ τινϊ τψ Β ντίάρ^π δια τό άνΐίΐότρέφειν τό %α^όλον 
τφ κατά μέρος^ ωύτ %ί ΧαντΙ τψ Γ τό Α έζ ανάγκης νίίάρ- 
%Η καΐ τό Γ τψ Β τινί^ καί τψΒ τ*ι/1 ^^ν^καΐον νϋάρχΗν 
τό Α • τόγαρ Βνπό τό Γέ^τίν, γίν^'ψία συν %ό ΰίρώτον ύχήμο^ βο 
δμόίως δϊ δΗγ&ή^Βται κα\ ιΐ τό ΒΡ (ΰτϊν αναγκαίοι, άντι^ 
(ίτρέψΗ γαρ τό Γ τψ Α τινί^ &^τ ά ΐίρΛτά τψ Γ τό Β έζ 
άνάγί^ ύίίάρχΕί^ χ«1 τψ Α τινϊ ι^ρ|(ΐί έζ ανάγκης• ίτά- 
λιν ί0τω τό μίν ΑΓ ΰτξρψίζάμ^^ τό ίί ΒΓ. κ<χταφαηκόν^ 
άναγκαΐον δϊ τό 0τίρη[Ηκόν. ίΛ%Ιόύνάν%ι6ψρέφ^τί'ΐΛτψΒτό 86 
Γ, τό δϊ Α σύδ€ρΙ τψ Γέξ άνάγκης^ρύι^ τφ Β τινΙνίίάρξΗ ϋ 5 ^^ •. — 9 τιρί τω ΑΟΐια, — ύηίφι ά. — Ι^ύηά^χΒί ΓογΙ Α, — 
20 όηοτΈ^οβονν ^ αναγκαίος η. — 21 χατηγ. το δΐ ατ^^ητιηόν η, — 
26 νηάΜΛ οηι η. ^ 27 τω χα^όλου το Οι. — 29 τιρΙ, άψαγχαίορ χαϊ 
το α τινί τω β νηά^χΒίν η. — νηά^χριν οιη η. — 30 γίγνίται η. — <η:^^# 
οπι Λ. — ίϊ όμοίωο) πάλιν ομοίως «ι. ^ ^%γ χαϊ τφ α Αάη, ρ? €. — 
9 Μ ρρ £• «— νη«^Η >• -^ 36 ον$^}^ ύβΐΜ ονδ^ η. 

11* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1β4 ΛΝΑΑΤΤΙΚαΝ 

άνάγτ^ηζ %6 Α' %6 γαρ Β ναό τό ΠόνΙψ. «ί <ίΙ το τίοατηγοριιών 
άναγΜΛον^ ούαϊύται το 6νμίτίρα6μα άναγι^αΐον. ϊβτωγαρτΑ 
ΒΓ ΐΜχτηγορί'κ^ χαϊ άναγκαΐον^ το 6ί ΑΓ βτερψιχον καΐμή 

4θάναγ%άΐορ. ίι$ά ούνάντιύτρέφΒΐτότίίχναφατικόν^ ν3^ά^^Βί τίάΐ 
τύ ΓηνΙτω Β ίξ ανάγκης^ ωότ ιΐ το μϊν Λ μηδ^νΐ των Γτά 

ΐι Λ Γ τινϊ των Β, τό Α τινϊ των Β ονχ νΛάρξα ' άΧϋ ούκ ίζ 
άνάγκης' δέδηκται γαρ ίν τώ Κρωνψ όχήματι οτι της <?ιγ€- 
ρψικής ΚροτάόΒωςμίΐ αναγκαίας ονύηςον&ϊ τό όνμΐίέραβμα 
ίόταιάναγκαΐον. ϊτι καν δια των ορών Βΐη φανερόν. ^τω γαρ 

βτό μϊν Α άγαΟ'άν^ τό ό' ^' 9^ Β ζωον^ τό δϊ Γϋΐίίίος. τό 
μ^ ο{^ν αγαθόν ίνδέχεται μηδίΕΐΛ ΐηΐίω νιίάρχΗν^ τό δϊ ζωον 
ανάγκη ΐίαντϊ ύαόρχΒΐν αλλ* ούκ ανάγκη ζψόν τι μη Ηνω. 
άγαϋ'όν^ εΐί^Βρ ενδέχεται ΐϊ&» είναι άγά'&όν. η εΐ μη τοντο δν-* 
νατόν^ άλλα τό Ιγρηγορέναι η κα9εύδειν ορον Ο'ετέον' οίίαν 

10 γαρ ζψον δεκτικόν τούτων. 

ΕΙ μϊνουνοίοροι καβ^όλονΛρόςτό μέόον εΐόΐν, εΐρψαι 
ΛΟζε ί^ται τό 6υμΐίίρα6μα άναγκαΐον ' εΙ δ^ ο μίν χαΟ'όίΌν 
δ ^ Ιν μίρει^ κατηγορικών μΙν όντων αμφοτέρων^ οναν τό 
καϋ'όλσν γένψαι άναγκαΐον^ κάί τό όνμι^έραόμα ϊόται άναγ^ 

ΐδ χαϊον. άΛόδειξίίς ί* η αυτή η κάί ίίρόνερον • άντιότρίφει γαρ 
κάί τό ίν μέρει κανηγορικόν. εΐ ονν ανάγκη τό Β ΐίαρΑ τω 
Γ ύΐίάρχειν^ τό δΐ Α ντίό τό Γ έόιίΐν^ ανάγκη τό Β ηι^Ι τψ 
Α νΛάρχειν. εΐ δϊ τό Β τω Α τινί^ καϊ τό Α τψ Β τινϊ 
νίίάρχενν άναγκαϊον • άντιύτρέφει γάρ. ομοίως δϊ καί εΐτό ΑΓ 

20 είη άναγκαϊον καθόλου ον • το γάρ Β ύίίό τό Γ ΙότΙν. εΐ δΐ 
τό έν μέρει έότίν άναγκαϊον^ ονκ ^ται τό όνμίίέραϋμα άναγ^ 
κ€αον. ίύτω γάρ τό ΒΓ έν μέρει τε καϊ άνΰργκαΐον^ τό δ\ Α 
Λαντϊ τψ Γ νΛαρχέτω, μη' μέντοι έξ ανάγκης. άντι&τρΛ^ 
φέντος ονν του ΒΓ τό ίίρώτον /ινίται 6χήμα^ καί ι^ μ^ κα- 

26 Ο-όλον αρόταόις ούκ αναγκαία^ η 6* ίν μέρει αναγκαία. &β 
ί* ούτως ^οιεν αΐ ηροτά^ις^ ονκ ην τό ^νμηέραύμα άναγ-- 
τιαϊον, ωοτ ονί* έηΐ τούνων. ϊτι δ\ κάί έχ των ορών φανερσικ 
^ωγάρ τό μ\ν Α ^ρήγορόις^ τό δΐ Β δίΐίονν^ Ιφ ψδΐτό Γ 37 τ6 ααηΐβ 36 §ξ ηι. ^ 38 ξΰτι τό ιΐ. — 41 &Η τ6 οη ρΓ ιΙ, ρο»1 μΐψ 
ροβ Ι. — τώϊ'] τφ Β, 

811)5 ίφ' ω οπϊ η, — 6 ΐπηω ρΓ οη ιΐ. — 8 ^ δ/] ίίδΐ η. — ^^^ η 
νό η. ^ 11 ο2 οιη ^. — 15 ^] 1]^ ». — 19 $1 χαϊ ώη». — 24 γίγρηβαη. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Λ 165 

ξφορ. το μ^ ονν Β πρϊ χψ Γάνάγκη ύίτάρχΗνΙ, το άί• Α %ψ 
Γ ίρδέχίχαι, «βά το Α τφ,Β ονχ άναγτίάϊορ' ον γαρ ανάγκη μ 
61ΐίονν τι τίαΟ'^άΗν η έγρηγορέναι. ομοίως όέ κ«1 δια των 
αυτών ορών δειχ&ήαται χαΐ εΐ το ΑΓ ε(η ίρ μέρπ τε χοίΐ 
άναγκαΐον. εΐό^ο μίν κατψορικός δ όϊύτερψίχος των ορών, 
σναν μίν ]; το κα&όλον 0τερψίκόν τε %αϊ αναγίΜαον^ καί το 
^νμίίέραόμα ^ταν άναγκαϊοί*' εΐ γαρ το Α τψ ΓμηδενΙ ίν- 86 
δέχεται^ το Λ Β τινί τψ Γ νϋάρχει^ το Α τινϊ τψ Β ανάγκη 
μή ναάρχειν. όταν δϊ το καταφατικόν άραγκαΐον τε&φ, η 
χα&'όλονονηίνμέρει^ η τοότερητικόν κατά μέρος^ ουκ &5τα$ 
το ϋνμΛέραύμα άναγκαΐον, τα μ^ν γαρ άλλα ταντά α κάί 
ίίά των ίίρότερορ έρονμεν^ οροί & όταν μϊν φ το καϋ^όλον κα- *ο 
τηγορικον άναγκαίον^ Ιγρήγορόις-ζψον-ανί^ρωΛος^ μέόον 
αν^ρωηος^ όταν ό' έν μέρει το κατηγορικον άναγκαίίον^ ^οή" Ρ•^ 
γορύις - ζψον - λεχηιόν • ζψον μ\ν γαρ ανάγκη ηνί λενκψ νκάρ-. 
χπν, Ιγρηγορύις ό' ίνδεχι^αί μηδενΐ^ καΐ ονκ ανάγκη τινϊ 
ξψψ μή νΛαρχειν Ιγρήγορύιν. οταρ δϊ το ότερψικόν ίν μέ- 
ρει δν άναγκαΐον ^ δίΛονν^κινονμενον- ζψον^ ζψον μέόον. & 

Φανερονοννο^τονμ\ννΛάοη[εινονκίίβτί6νΏΛ)γί^ός^\^ 
ίαν μή άμφότ^ραι (^ύιν αΐ ίίροτάύεις έν τψ νίίάρχειν^ τον 
ά* άναγκαίον ^ι καϊ της Ητ^ροίς μόνον αναγκαίας ονόης. ίν 
άμφοτέροις ,δέ^ καΐ καταφατικών κάί ότερψικών όντων των 
ύνλλογιϋμών^ ανάγκη την Ιτέραν ίίρόταόιν δμοίαν είναι τψ ίο 
όνμίίεράόματι, λέγω δΐ το όμοίαν^ εΐ μ\ν ύ:ίάρχον^ νιίάρ- 
χονΰαν^ ά δ' άναγκξί3^^^ν^ άναγκαίον• ω6τε χαΐ τούτο δηλον^ 
οτι ούκ ίΰται το ανμχέραόμα ουτ άναγκαίον ον9? ύιίάρχον εί- 
ναι μή ληψ&είύης άναγτ^Ιας η ύΛαρχονόης Λροτάόεως. 

Περί μίν ονν τον αναγκαίου^ Λώς γίνεται κάί τίνα διαφο- ΐδ 
ράν ^ει ^ρος το ύίίάρχον^ είρψαι όγ^δν Ικανώς' Λερϊ άΙ 13 
τον Ινδεχομένον μετά ταντα λέγομεν ησνε καϊ ηώς καϊ διά 
τίνων (0ται όνλλογιβμός. λέγω ό' ένδέχΐθ5^αι καϊ το ένδεχό- 
μενον^ ον μή ον^ος αναγκαίου^ τε&'έντος ό' ύί^άρχειν^ ονδίν 59 «] α ηαντϊ το άί. — 30 καϊ] ύπάζχ$ιρ χαΐ ι*. — 31 ? ίγ^ηγο^έ- 
νάιοιοη. — 36 β] ζ αί.γ] λ η. — 39 τά αυτά καΐ η. — 40 π^οτέίίωρ 
&, ^έ^ων 8ηρ?α νβ το ά, ^^ χα^θ'ό^Ιον το η, •^ 41 βΐίοον 91 αν^ραηοζ €. 

32β5 οψ ονη ά, — κίνησις ηι. — {φοψ μέοον} δίπονν^ μέβον ξφόΦ-Αά; 
ζψον το βαρηΐ ά, 6ίπονν μέΰονη, μέθί>9 ζωον €, οηι ιι. ^ 9\\:ζψον ίη 
Η(• Β. -— 8 μ^€ ν• -^ 15 γίγν^τϋίΐΛ. •^ 17 Χέγωμ&β ΒΟϊ/η, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1Μ ΑΝΑΑΤΤΙΚίΙΝ 

20 ^(ίταί δί& ΐίθν%^ άβύίΗΐιχορ * το γαρ αναγχάίόν δμωνύμφς ίιΛίχ^ 

- Ού'€ίΐ λέγομξρ. οη δϊτανι^ ϊβτι τδ ώ'άεχόμενον, φανίρόι^Ικ τ« 
των άί^οφόόβων χαί των τίίχταφάύ^ων τφν άντικεψέν(3η^ ' το γάρ 
ούκ ^δέχΒται νπάρχειν χαΐ άδννίχνον νίτάρχην τιάί ανάγκη 
μή νΐίάοχειν τριοι ταύτα ίύην η ατωλονϋ'ίΐ άλΧήλοις^ ωότΒ 

25 χαΐ τα όντίκΒίμΒνα τούτοις^ το ένδέχΒται νίΐ^ο%Ην και ον% 
αδύνατον ύ^όρχΗν καϊ ούκ ανάγκη μη νΛάρχπν^ ητοΛ 
ταύτα δ^αι η άχ>ολον9^οϋντα άλλήλοις' κατά :ΐαντος γαρ 
ή φάύξς τ^ ή άίίόφαόΐς ίόην. ^ται αρα το ίνδεχόμενον 
ούκ άναγκάίον καΐ το μή άνβγκαΐόν ^δεχόμενον. όνμβαίνη 

80 ί^ Λάύας τάς κατά τρ ίνδέχ^ύΟ'αι χροτάόεις άντιότρίψειν 
άλλήλαις. λέγω 61 ού τας καταφατικάς τοις άηοφατικάίς, 
αλλ* ούαι καταφατικοί ίχοιχΛ το ύχήμ(^ κατά την άντί^εύιν^ 
οίον τό Ινδ^^β^αι νκάρχειν ^ι ίνδίχεόϋ^αι μη ντίάρχειν^ κ«1 
το Λαντϋνδίχεύ^αι τω ίνδέχεύ%'αι μηδενϊ κ€ίί μη τίί^ντί^ κοά 

85 το τινϊ τω μη τννί. τον αντον δϊ τρόπον καϊ Ιιά τφν άλλων. 
έΛεϊ γάρ το έι^δεχόμενον ούκ ^τιν άναγκαΐον, το δϊ μη άνάγ-, 
καΐον ^€ορεϊ μη ν^άρχειν^ φανερον δτι., «ί ενδέχεται το 
Α τψ^νιίάρχειν^ ένδέχετοί καϊ μη ύαάρχειν καϊ εΐ ίίαν- 
τϊ ενδέχεται νίτάρχειν^ κ(ά Λαννϊ ενδέχεται μη ν^ίάρχειν* 

4ύ ομοίως δΐ κάίά των έν μέρεβ, καταφαύεων* η γάρ αύτη 

ι» άαάδειξις. εΐϋϊ δ* αΐ τοιανται ίίροτάύεις κατηγορικοί καϊ 
ον ΰτεριψίκαί' το γάρ ΙνδέχεΟ&αι τω είναι ομοίως ταχτεται^ 
κα^ύηερ έλέχ&η Λρότερον. 

2/ιωρι6μένων δε τούτων ίίάλιν λέγομεν οτι το ίνδίχ€τ^ 
δ 69^1 κατά δύο λέγεται τροΛσυς, ενα μίν το ώς έηΐ^ο 
ίίολν γίνεύ^αι και διαλεΐιτ^ειν χό άναγκϋΧον^ οίον το ίίόλιού^ 
ύβ'αιανΰ'ρωΛον ητο ανζάνεύϋ^αιη φ%ίνείν^^| όλως τόιΐεφν- 
κός ύαάρχειν ^τοντο γάρ ού. ϋννεχίς μ^ ίχει το άναγκοαον 
διΑ το μη άά είναι ανΟ'ρωιίον^ δντος μέντοι άν^ρωτίον η Ιζ 

10 άνάγκ!ηξηώς έτίϊτοΛο^ν έύτιν\αλλόν δϊ τί άόριβτον^ οκίΛ 80 άνίχγτΜίΖον ον ομων• η. — 28 χαΐ των χαταφ, οτα η, — 25 τον- 
τοις όπι η. — 85 θΐ 26 καΓτό ονη €, — 86 ητοϊ] § η. — 27 ι?] ? ι) ιη/, 
^ α^ οοΓΓ Α. — 2β Ηα-^άφασις Οηπΐ/. -^ ή απ» «. — έοτιν οηχ Όίηη:^^ 
33 το ρν Α> -^ 34 ]ΐ€ί1 -ί^ μη η* '->- 35>ιΙιϋθ τω.Μΐ άΐΜΓνιη 1ί(1βτ«τ«ιη Ά 
-^ 4<^ «> οοι ΒΟν. - χ«1 Μ ΒΜΐιΗί/'. . . ' 

$2^4 Ιεγωμ^ν Βί/^ βοΓΓ «. -^ 5 τςδ αίβ η. —-^ 7 α^Ι^βθα» «• -* 9 •!* 
ναί τόν αν&^Μον €• *— 10 οίλίο η, βοιτ Α,^ττ $* τ^άηον τό >• • ΟίΟίίίζθοΙ ϋγΟοο^Ι^ ΠΡΟΤΕΡίΙΝ 1. ΜΤ 

ίίντως Κίά μή ονΰως όυνατορ^ οϊύν τ^ βαδί^ιψ ζφσν η το 
βαΰίζοντος, γ^ι^&'αι ΰΒ$€μόν^ η• ολίος το αΛ^ "^^^ γινό-- 
μίναν " ον^γάρ μάλλον όντως ιίέφνκ^ η έναντίως. άντιότρέ-- 
φ§ι μίν όνν %ίά %(χτα τάς άντικημέρας προνάύείς ^κάτίρσ» 
των ένδ^ομένωρ^ ον μψ τον αντόν γ^ τρόαον^ άλλα το μϊν ΐδ 
ηΒψνκός ίΐναι τψ μη έξ άνέγτ^ ύχάρχΗν (νντω γαρ |νάέ- 
χ€ταί μή Λολίονόύαι ανΟ^ρωΛον)^ το δ' αόριύτον τώ μηδίν μάλ- 
λον όντως η έτίίίνως, έίΠάτήμη δ^ χα2 ύνλλογιΰμος α^οδεί^τη* 
Τίος των μϊν αορίύτσϊν οντο ^ι δια τόατακτοτ Βίναιτομέύον^ 
των δΐ αιφυκότοαν ^ι, %αΙ ΰχεδον οί λίγοι χάί άί ύτίέφΒίςνα 
γίνοντοΆ ίί^ρί των οντ&ς ένδεχομένοίν' έταΐνων ό' ΙγχοραμΙν 
γανέύΟ-αι όνλλογίόμον^ ον μήνε&ύ&έ γ^ ζψΗόϋ'αι. 

Ταντα μϊν ονν διοριϋ^^ύίται μάλλον ίν τοις Ιίίομένοις * 
ννν όβ λίγομίΡ ίτότδ καΐ τις Ίοιται ύνλλογιϋμος έκ των ίνδ£- 
%ομέν€»ν Λροτάό^ων^ έττύ δΐ το ίνδέχίϋϋ^αι τόδ^τωδε νΐίάρ-26 
γμρ δίχως ^τιν ίηλαβίΐν — • η γαρ φ νΛαρχει τόδε ίΙ φ ίν-τ 
δέχεται αντο νΛάρχαν το γάρ^ ««β•* ον το β, το Αέν^ , 
δέχ€6&αι τσύτων ϋημαίνΗ %άηρον^ η ιιαΟ^ ον λίγίται το Β 
η ««©•' ον Ινδέχίται λέγί6&€ίΐ — το δέ^ καθ' ον το Β, το Λ 
ίνδέχίϋϋ^ι η ηαντί τψ Β το Α Ιγχωρπν ονόΐν δία<ρέρ^ι^Βο 
ψχρίρόν οτι διχώς αν λέγοίτο το Α τω Β ^ίαντί ίνδέχεύ^οίί 
ύηάρχΗν. τίρωτον ονν ίϋχοψεν^ ίΐ καβ^' ον το Γ* το Β ίνδέτ- 
χ^αι^ καΐκαθ' ον το Βτο Α^ τις ίύται και Λ:οϊος ^νλλο- 
γιόμός τ Όντω γαρ άί ϋροτάάεις άμίρότεραι λαμβάνονται 
%ατά τα ίνδ4χ%ύΆαι^ βταν δϊ χαΟ'^ ον το Β νΐίάρχΗ το Αζ& 
Ιίνδ^ψαι^ 1} ^1^ νΛάρχο%)ύα ι) δ' ενδεχομένη, ωύτ αΛα 
των ομοιούχημόνων αριιτέον^ χα&^άαερ ^αϊ ίν τοις άλλοις. 

*^Οταν ονν το Α ΐΐαντϊτψ Βένδέχψαι χάί το Β ίίαντί 14 
ιψ Γ^'. βνλλογιΰμος ^ται τέλειος δτι το Α ΛαντΙ τψ Γ ίν^ 
δέχΒτεα ν^ίάρχειν• ίίοντο δ*, φανερον ία τον δριΰμον ' το γαρ 40 
ίνδέχεύί^ι ααντί ναάρχειν όντως έλέγομίΛ^. ομοίως δε χα^ρ.33 
εΐτό μΙν Α ενδέχεται μηδενΐ τω Β, το δε Β Ίΐαντϊ τω Ρ, 
οτιτρ Α ενδέχεται μηδενι τψ Γ' το γαρ χα&' ον το Β ^δ^- 

11 ίιΐϋ ^ οιη Ολ. — Ι^ίπΒίτωςί^ΖΒίν η ^ξίΐν. ίηίατήμτι ί^ — ^1 |χ«/- 
ψαζΒνΑβ^ 9οηά. -τ- 23 ονβ^ «μπ €. τ- 24 λέγωμίν β^άη» — %άίπ^ 
τίΛΪ ψΗΗ -^ £9 τφ /} «. — 30 Ιγ%^%ΒΪν\ Ιν&ίχ^ύ^αίψξ,Η, -*. 31 βτ^ 
ΙΝΜΤ βη κ. -*-.33ι ρκτό] τ^ οοϊΓ η. -^ 34 ^^αρ χι4 «ί «^ — 38 'ίηάι^'ΐ^ Βγ 
£οτ% Χ — $7 όμοιο9χημΜν ρΓ Α. -τ ηαΐ οιη οι. 

Ζ&%1 λί^ομβ» η. . ,< ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ Ιββ ΑΝΑΑΤΤΙΚΆΝ 

];€ΐΓ(α, το Α μή Ιι^ΐ2€<9&αι τοντ ψ^ το μηδ>^ άίίοΧώίΗν 
6'^ών νΐία το Β ίν^εχομίνΐύν* όταν δί το Α ΛαντΙ τψ Β^ίν-- 
δέχψαι^ το δϊ Β ΐνδέχψαν μηδενΐ τω Ρ^ δια μεν τών εί^ 
λημμένων αροτάόεων ονδ(\ς γίνεται Ονλλογιύμός^ άντιύτοα^ 
ΐρείοης δ^ της ΒΓ χατα το ίνδέγεύ^ΌΧί γίνεται ο αντος 
οβΊίε^ Λρότερον. ίπεί γαρ ίνδέχεται το Β μηδενΐ τω ΓνΛαο^ 

10 χειν, ενδέχεται χαΐ ίίαντι ναάρχειν • τοντο δ' είρψαι χρότΒ- 
ρον. ωύτ εΐ το μίν Β ΛαντΙ τω Γ, το ^ Α παντϊ τω Β^ 
Ίίάλιν δ αύτδς γίνεται ύνλΧογιΟμος. ομοίως δϊ ααί εΐ ηρος 
άμψηέρας τάς ίτροτάύεις ή άπόφαΟις τεϋ'είη μετά τον ένδέ•^ 
χεόΟ^αι. λέγω ό' οίον εΐ το Α ίνδέχεται μηδ^Ι τώνΒκΰΑ 

15 το Β μηδεύ των Γ* δια μίν γαρ των είλϊ^μένωνίίροτάόεων 
ουδείς γίνεται ύνλλογι^μός^ άντιβτρεφομένων δε Λαλιν δ αν- 
τδς ?6ται ώς χάΐ Λρότερον. φανερόν ονν οτι της αΛοφόόεως 
τιθεμένης Λρδς το ίλαττον αχρον η Λρός άμ€ροτέρας τάς 
ιίροτάόεις η ον γίνεται .0νλΧογίόμός\, η γίναίαι μεν αλλ' 

20 ου τέλειος ' έκ γαρ τής άντιϋτροφής γίνεται το άναγχαΐον^ 

^Εάν 8* 1^ μίνχαϋ^όλοί) των ίΤροτόβεων 'η ό' έν μέρει λι^ 

φβ^, Λρο^ μίν το μεϊζορ αχρον χει^ένηςτής χαύ'όλον όυλίλ^γι-- 

^6ς Ιοται τέλειος, εΐ γαρ το Α %αντϊτω Β ενδέχεται^ το δΐ Β 

τιηϋ τφ Ρ, το ΑτινΙ τω Γ ενδέχεται, τοντο δΐ φανερόν έκτον 

25 οριΰμοΰ τον ένδέχεΟΰ^αι ααντί. ηάλιν εΐτό Α ενδέχεται μηδίΡΪ 
τψ Β, τόδΙΒτινιτώνΓ ένδέχέναιν:ίάρχειν^ άνάγχητοΑέν^ 
δέχεό^αίτινιτώνΓ μήναάρχειν. ώτόδειξις δ^ ή ^χντή: έάνδ^, 
ύτερψιχήληψ^^ή έν μέρει ίίράναΟις^ ή δΙηαΟ'όλονχατάφα'- 
τιχή^ τ^ όί ΰ^έβει ομοίίος ^χωύιν^ οίον το ι^ ΑΛαντϊ τψ Β Ινδέ- 

80 %)^αι, το δϊ Β τινϊ τφ Γ ένδέχψαι μη νΛαρχειν ^ όία μ^ 

. των είλημμένων ίίροτόόεων ού γίνεται •φανερός ϋνλλογιόμός^ 

άντιύτραφείόης δε τής έν μέρει χαι τεϋ^έντοςτσν ΒτρνΙ τ(βΡ 

ένδέχεοϋαι νΛαρχειν το α\η6^ται^%^\ιαίέρ&€^αοχ(Λί>Λρί*^ 

ο ,ΐΓ€ροι;, χαί^οΛερ Ιν τοις έζ «9X^5^ έί^'^ ψΛρος.τό μεΤζο» 4 μΐ7 ΟΠ1 η. — ^ ω€ηε^ Αάη , Ι^αχαι ο<ητ£$ η, ίόπί^ χηΐ », ^ <Φ^ 
ωΰηΒ^ ηαΐ οογγ Ο. — 11 §πύ Ββη, — 12 γίνήαβται/. — 14 μηϋίνϊ Ι•τ- 
δέχαύα τφ β/. ^ 15 τω γ η. — 17 Βϋηρ^ Β/α, ωϋη^^ η' ϊκΐητ 72, 4, — 
ΐΜτΐ βαρΓβ νβ Β. — 20γΙρ(τΛΐ] ηΈοαΙνΈτ&ι /λ, οο^γ ^. — 2^•*ο μ^ν ιι.— 
25 τον χατιχ ποΗκτό^ (γο βΐιρΓ& τβ ι2) Μίχρο^αί^ (<1β1 ν«ι1ΐ ΐΐ) ιη Ι«αιΐΓ72, 4• 
•^ ηαντί] ϋφγ' ΑΒ€ I^αIιτ 72, 4 βΐ 12, ςαί, ιΐ€ £?, έίβΐΐϊΐο αβγ βαρΓ&βοτ; 
παντί^ οιη ^η^β2 0, 3,13, οβγ οογγ η ςαί Ρ^ β ΗαΒβΗ. — ? 26 τω 7- Οι•—* 
29 Μέχνζαι €οάίθ€8. — 30 ίνάέχεται οοάά βχο η• — 31 φαΡΒγ^$ οιη μ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. ΐη 

'ί άμφόιαράι χαχτοφατιχαΐ τίϋ^ωίίιν ίάν η ϋη^ψίχΛ ίάρ ιτβ 
ί/ίη 6μοίο6χήμονες έάν τ άμφόπραι αδιόριόΐΡΌΐ η Ίχατά μί^ 
ρος^ ουδαμώς ^ται ύνλλογί^ίμός' χτν&ν γαρ τίωλνπ το Β 
ύίίΒονΒη^ιντον Α χαΐ μη κατι^/ορεΓσβ'αί &' ιόωρ' ωό^ναε^ 
τάνη το Β του Α , €ίλι^φβ•ω το Γ' τούτω γάρ οντε ίίαντϊ 4ο 
ύντε μτ^ινϊ οντί τινϊ οντ€ μή τινι ενδέχεται το Α ύΛαρχίνιτ^ ίί^ 1ι 
ιηρ άντιύτρέ(ρον0ιν αΙτιατά το ίρδέχίύ&αι Κρστάύας καΐ τα 
Β ίτλείοόιν ένδέχιται ^ το Α νίτόρχΗν, ίτυ δ^ χβώ Ικ τίον 
ορ&ν κρανερόν * οΰτω γαρ Ιχο%)6ων τ&ρ προτά^ίωρ το αροηορ 
τψ ίύχότψ καΐ ονδενΐ έρδίχί^αι τίάί ίίαντΧ νιτάρχειν άναγ^ 5 
%αΙον. οροί δ\ κοινοί πάντων τον μ\ν νηάρχΗν έξ άνάγτιής 
ξωσν^^λεοκόν-ανΟ'ρωΛος^ τον δΐ μήίρδεχΕό^ίχι ζωορ-λεν- 
χοΪΜ-ίρατιστ. φανερόν ονν τοντον τον τρόΐίον εχόντων των 
δρων &* ονδύς γίνεται όνλλογιΟμός. η γάρτοϋ νΛαρχην η τον 
^ άνάγΐίης η τον ένδέχίύΟ'αι άαςέβτί όνλλογιάμός. τον μΐρ ίο 
ονν νήάρχΗν %α\ τον άναγκαΐον φανίρόν δη οντί &3τίν* δ 
μίν γαρ χαταφατιΐώς αναιρείται τψ ότΒρψΐίζώ^ 6 δΐ ^ερψ^κος 
τω χαταφατί'Κψ. λίΐιτηαι δη τον Ινδίχεθ9αι ύναι ' τοντο δτ 
αδύνατον δέδακται γαρ δη οϋτως έχάντοιν των οροίν^αϊ 
ηαντϊ τω ίύχάτω το ΐίρώτον ανάγκη κιιΑ ονδειΛ ^ϊχειί€Λΐ6 
ΰΐίάρχΗν, ωΟτ' ούτί ανίίητον ίνδέχιύΟ^ιρνλΧογιύμό^'^νο 
γάρ άναγκάϊον ονκ τ/ν ίίνδί](6ιμενβν. -ί 

Φανερον δε χαΐονί'κα^όλον τφν ορών όντων Ιν ^αις ή^ 
δεχομέναις ΛροτάόεΟιν άύ γίνεται ύνίλογιϋμος Ιν τω ηρφ^ 
τψ όχ/^μαχί^ καΐ "κατγιγόριγ,ών χαΙφτερΎξηχων^^ οντων^^το 
ηΧή^ν "καττ^γοριτιών μϊν τέλπος^ ύτερψαιών δ^ ατελής, δπ ' 
$ί το ένδέχεβϋΌΐ λαμβάνειν μή Ιν τοις άναγίίαίοις^ά^ 
ίΐα κο?τα τον ιίρημίνον διοριόμόν. ενίοτε δ^,λανΟ'όνει ύο 
τοιούτον. 

•>' !Ε«ν ί' ή μΙν νίίόρ']κιν ή ά^ Ινδίχεί^αι λαμ'βάνψαια. 
ΤωνΛρσνάόΒ(ονί όταν μ^ ή- ηρος το'με'^ον ατιρον Ινό^Ο%άι ι$ 
ΰημαΐντ]^ τέλποί τ ίβονται ίτάντες οΐ ύνλλογι^μοί ίΐαΐ τον 
ί^ίρϊ^αι τίβτά τόν έΐ^ΐί^^ένοί^δι^ρίϋμόν^ όταν &' ή ιίρ&ς τρ 

ί ' ^7 μι^ Γο II. ^^ 4μ^οχήμονΐς ΑΒ.^ — 89 του] τ6 ΑΒάκαιη^ ρΓ Ο. — 
Αμμτ€6ιτ>/« ^* ω^οοΓΓβ• — 40-ΪΓθαΛΐι». ■• ^ • ' 

'" Λ^β8Ι»7 β^ οιη II. — 14 χών οζ^Ρ ρτοια ά. *^ 18 69τ»9 τώρ ο^ων ρτ 4* 
^^ 21 μ^ν] μϊν όντων η, — ^ μη το έν ά. ^ 27 βνμ^ΙνψΌοη η• ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 110 ΑΝΛΆΤΤΙΚίΙΝ 

Γ εΐάπιοΐ', άυ^ίυης χέ ααντις, %αί οΙ ύΤΒοηητίοί των ύίνλλογίη 

80 ύμων ον νο€ κανά τον διοριόμον ένδίχομέρον^ άλλα τσ^ μι^&ι^ 
η μη ίΦαντΧ ίξ άνάγχης νΛάρχαν βΙ γάρ μηβ^ η (/ω 
ΟεαπΙ ίξ άνιΐγτίης^ έιτδέχίύΟ'αί φαμεν χαΐ μη^Ι %αϊ {«ΐ} 
ίίανύ ι^«ρχ«£ΐ\ Ιρ&ιχέο&ω γαρ το Α ααντί τω Β^ το €^ 
Β ησντϊ τω Γ^κίίύΟ^ω ΰίτάρχίΐν. έιτύ ονν ναοτο Β έ(ίύτο 

85 Γ*, τψ δ( Β ηαντι ένδέχετίχι το Α^ φαν^ρόν οτ$ τίώ τψ Γ 
αανύ ενδέχεται, γίναια δη τίλεως Ονλλογιαμός. ομοίως-δί 
ΗαΙ ότΒρψι,ΐίής ονύγ^ της ΑΒ ^ροζάύ^ως^ της δ^&Γ7ί€(τοί^ 
ξρατίΥ.ή^^ χάί της μϊν έρδέχΒό^ίΛ της δ* νΛάργμψ λαμβα^ 
νονύης^ τίλπος ύνλλογίΟμος οτι το Α ένδέχιται μηδενΐ τψ 

^ Γναάρχην. 

ρ. 34 '^Οη μίν ονν τον νιΐάρχπ/ν τιϋ^μένον ^ί^οςτο ίλϋΒχτοί^ 

άκρον τ^Λ^ίΟΐ γίνονται ϋνλλογιβμοί^ φανίρόν " δτι ό' ένάννΟΒ^ 

ί]ρτψρς ^ονται &νλλογι6μοί^ δια τον άδννάτονδΗηχέον. αμα 

ά' ^ται δηίον ηαΐ οτι άτίλεΙ^' ή γαρ δπξις ουκ ίχ των (Ιτ 

Β 2^ημμίνων τι^ροτάθ%ων^ ίΤρώτον δι λίχτέον οτι ιΐ τού Α οννος 
μνάγο^η το Β ίΐναι^ χαι δννατον οντος τον Α δννντ^ν δ^άλ 
*ο ιΒ ίζ ανάγκης, ϋίτω γαρ όντως Ιχάντων το μίν ίφ φ το 
Α δυνατόν^ το ό' ^φ' ψ το Β αδύνατον. (Ι οχτν το μ^ δννα-* 
τάν^ &ί δννατσν ιϊναι^ γίνοαι α», τα ό' άδννατον^ οτ άδν^, 

ιοιιαίΓΟίΡ, ον% αν γέι^οιτο^ αμα ό' ^ί το Αδύνατον %άί το Β 
αδύνατον^ ίνδέχοιτ αν το, Α γ(ν409αί ανιντον Β, άδϊ γ&νέ'- 
ύ9αι^ 7(αΙ άναΐ'. το γαρ γεγονός ^ ατί γίγονιν^ ίιίτιν. ^δη δϊ 
λάμβάνην μη μόνρνΜι τ^ γινέό^ιτο αδύνατον χοΑ δυνατόν, 
ϋ^λά, ταά ϊν τψ άλ^ένα5%αι κοά Ιν^τψ ύίίάρχΒΐν^ χαί ό<$«- 

ίΒγώς άλλως λέγεται το δυνατόν* ίν αηαόι γαρ ομοίως ^$. 
?ητό οντοςτονΑτοΒηνάι^ ονχ&ς ΜςτινοςδντοςτονΑτέ 
Β ^6τάι δει νΛολαβίϊν ον γάρ ίύτιν ουδίν Ι| άνάγ%ης Μς 
τίνος δντος^ άλλα δνοΐν έλαχίότοιν^ οίον όταν αΐ ΰΐ^ροτάύ&ς 

' όντως ίχωύιν ώς ίλίχ&η τιατα τον ϋυλλογιύμόν. εΐγάρτό 

» Γχατα τον ^^ το• ό^ .^ ^ατάτον Ζ, ταίτό Γηατά του Ζ 

-*η-. — ^ — '**-τ: ^ ' « . , . • ■ , . • 1 . > ' ' 

;Γ 29 «€ οτήΧ!.,^ .34ικ«ιτνΙ όιιι βΚ)*— . $β ,9η η. — ^ λνμ^ομέΐβΐξ^ 
Βνηξηη^ οο)γτ Αά. — 39 τέλΒίος ίαται ανίλογίαμος Β/άπιηη, — οτΑ... 
ύ«άφχ$ίν ονη η. 

34β^ &Μξί9Ρ ^ΐη λ» ^-^ γίγνοντΜ η. •>* ^ίχοντίς η^ ψτ Α, ^— ' 4 8τι 
ηαϊ ά. — 6 Εαται χαΐ το άη, ->*^ 7 έχ69ΐ:ων των ο^ωψ οοττ ^» -* 9 ον•^ 
*^ οτ ά^.] ΟΛΛν ί^ρανάν ψτ Βά. ^ 14 ρτ μλΙ 6ιη €. «- 18 δυ^ίΐ^Β. — 
^λάχ^^βζαρ οοπ: Β•. . ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΔΝ Λ. ηΐ 

1^ άψάγΐίης. %ϋά. %1 δυνατόν δ' Ιχατ^ρατ, χαλτα όνραίέραόμα 
δυνατόν, ωβιί^ζ ουν ίίης 9%ίη το μ^ Α τάς ιίροτάύΗς^ το Λ 
Β το όιψΛέραόμα^ ύυ^ιβαΐνοι αν οι' μόνον αναγτιαίον τον Α 
οντος ιμΛ το Β εΐναι άναγηαΐσν, αλλά χαΐ δυνατού δυνατόκ/φ 

Τοννου όΐ δαχύ'έντος^ φανερόν δτι φ^δους νΛοτί^26 
&έντος χαΐ μη αδυνάτου χαΐ το Οιψβάίνον δια την ύαό^^ιν 
'φίνδος ξόται καΐ ονχ αδύνατον, οίον η το Α φεϋδος μέν έύτι 
μη μέντοι αδύνατον^ δντος δ\ τον Α το Β &ίτ/, καΙ το Β Βόται 
"φΒνδος μέν^ ού μίντοι αδύνατον, έαεί γαρ δίδπχται οη ά 
του Α οντος το Β^τι^ καΙ δυρατονδντοςτοϋΑ^ύταίτοΒδυ- βο 
νατόν^ νΛοχΒίται δϊ το Α δυνατόν πναι^ τίαΐ το Β ίόται δυ^ 
νατόν έΙ γαρ αδύνατον ^ αμα δυνατόν ^6ται το αυτό καϊ 
αδύνατον. 

^άιωριύμίρϋίν δη τούτων ύ^αρχέτω τό Α ίίανύ τφ Β, 
το δΐ Β ΐίαντϊ τω Γ ίνδεχέοΟχο' άναγχη ούν τό Α ίίαντϊ τψ 85 
Γ Ινδίχ6β^αι> νηάρχην. μη γαρ ένδεχέύϋ^^ τό δϊ Β ΐίαν%\ 
τψ Γ χείύ&ω ως ύιίάργρν' τοντο δ\ 'φεϋδος μέν^ ον μίντο^ 
αδύνατον, ίΐ ουν τό μίν Α μη Ινδέχεται τψ Γ^ τό δϊ Β 
Λαντϊ ύΐίάργιι τψ Γ^ τό Α ου ηαντί τψ Β ΙνδΙχιηαί' γί^^ 
νεται γαρ ύυλλογιύμός δια τον τρίτον Οχήματος, «λλ' υΛ^ 4ο 
%Ητο ίταντϊ ίνδέχεβύία ν:ίάρχΒνν, ανάγκη αρα τό Α :(αντ^ 
τψ Γίνδέχεύ&Μ • ψεύδους γάρ^ τεΟ^έντος χαΐ ονχ αδυνάτου τό 1» 
Συμβαίνον Ιϋτιν αδύνατον, έγχωρεΐ 61 Οίοί δια του ιτροίτΌΐύ 
6χήμ^^τος ϋΐίοιήΰαι τό αδύνατον ^^ίντιχς τψ Γτό Β νκόρ^ 
χπν. εΐ γαρ• τό Β ΐΐαντί τω Γνίτάρχει^ τό δε Α ιίαντί τψ 
ΒίνδέΤ[Έται^ τίοντψ ΓπαντΙ ένδέχοιτοτό'Α. άΧλ' νΛίΐΑειτβ β 
μή Λοντϊ ίγχωρεΐν. 

^ ^εΐ,δ^ λαμράνειν τό ιΐα^ηϊ ύαάρχον μη χατα %ράνον 
δρΐύαντας^ οΪΌν νυν η έν τώδ$ τω χρόι»^, αλλ' απλώς* όιά 
τοιούτων γαρ προτάόεων χαϊ το(υς ^υλλορΰμονς^^αοιουμερ^ 
ί^εΐ χατώ γξ τό νυν λαμβανομένης της ίίροτάόεως^^ρύχ ίΟται ίο 
0νλλογί6μ6ς' ούάίν γαρ ΐϋως χιωί^ύει πού χεά παντί χινου- 
μένω ανϋ^ωπον νφάρχήν^ οίον εΐ μηδέν άλλο χΐί{θϊτο* τό \^ 

21 «' οηι α — $4 δντος αμα ηαϊ 6η. -- 28 δΐ τον !'.\ ίατί,^ααϊ το "* 
βυρΓΑ 1ί* ^4, — 29 μέντοί γ^ η. — 30 δυνατόν το β €, — 31 το α^αβη. 
τ«-^Β6 Μΐ^έαβ^Λ ^Μα^χην άν^γπτι ιι. >*- 96 νηάζχον ϋ, *— 38 μ^ρ όιη ιΐ. 
— 1^ 9φ\π9ηη:1 τψ η, ^^ 4ϊ α^ ρΓ οπι ά, 

β4κΐ ύκονΒ^έψτος ηα. — 5 καν] ηαΐ ΑΒ€βη^ νπά^χην^ αΛΪιη. — 
ηορτί αν ένά. η. — Μέχ$τβα ιί• «— 7 ύπά^ιΖΒίηη. — 11 ιοαΐ Όΐη Οη. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 118 ΑΝΑΛΤΤΙΚΛΝ 

ηΛΡοιψίν(η^ίν6ίχ(^αΐί(αντΙΐιιί3Τψ' άλλ' αν9οωΛονονδ^ΰ(Λφ 
ίΐ^δέχί^ϋα. &» ίϊίτω το μίν ίίρωνον ζωον^ το δϊ μέύον τανού- 

15 ρ,ενσν, χό ά' ^χατον αν&ρωίίος. ϋΑ μίν ονν ίίροτόΰΗς ομοίως 
^ονύί^ το δε ανμΐΐέραύμα άναγχίΐίΐον, ονκ ένδεχόμενον* ^ 
ανάγκης γάρ δ αν&ρω:ίος ζωον. φαρερον ούν,σνι το καΟ'όλου 
ληατέον άπλώς^ καϊ ον χρόνω διορίζοντοίς. 

Πάλιν ^τοι ότερψική ίτρόταβις καΟ'όλον ή ΑΒ , χ<4 

80 είλήφί^ω το μεν Α μηδενΐ τψ Β νπάρχειν^ το δΐ Β ίίαντϊ 
ίνδεχεύ%χύ νηάρχειν τψ Π τοντ€ύν ονντε&έντοτνάνάγκητόΑ 
Ινδεγεύ&αι μηδενί τω Γ νΛάρχειν. μη γάρ ένδεχεύΟ-ώ^ τό 
δΐ Β τψ-Γκείό&ω ναάρχον^ κα%'ά%ερ ηρότερον. ανάγκη δη 
το. Α τινί τω Β νηάρχειν γίνεταί γάρ ύνλίογιΧίμός δια 

86 του τρίτον οχήματος • τοντο όΐ αδύνατον, ωότ ίνάί'χοιτ' άν το 
Α μηδενΐ τψ Γ' φενδοτ^ς γάρ τεΰ'έντος αδύνατον το Συμβαί- 
νον, ούτος ουν δύυλλογιΟμόςούκίότίτονκατάτσνδιορι^μόν 
ενδεχομένου^ αλλά του μηδενΐ έξ ανάγκης • αντη γάρ έύτιν ή 
άντίφαϋις της γενομένης νΛούέύεως' ίνεΟ^η γάρ^έζ άνάγ^ 

80 ί^ς^ό Α τινϊ τψ Γνχάρχενν • ο όέ διά τον αδύνατον βνλλχΗ 

γι^ίμος της αντικείμενης έύτιν άντιφάύέως. ?η δεκαϊ ίκ τωι? 

ορΰ^ν φανερον ογ« ούκ ^ται το Ουμπίρα^μα ^δεχόμ ενόν. ^ω 

γάρ^ το μ^ Α κόράξ^ το ί^ Ιφ ψ Β διανοουμενον^ ίφ. 

' ^ί'ί^ Γ,ανθ•ρωίξος. ονδειΛ δη τψ ΒτοΑ ύΐίάργμ* ούδ^ γάρ 

96 διανοσύμενον κόραξ. το δί Β ίίαντί ίνδέχεταί τψ Γ' ΐίανύ 
γάρ^άν9ρω^ψ το διανοειΰ&αι. άλλα το Α έζ ανάγκης ουδενί 
τψ Γ' σνκ αρα το όνμΛεραόμά ίνδεχόμενον, άλ)^ 'ο^ά' άναγ^ 
»αΐον αεί. ϋίτω γαρ το μεν Α κινονμενον'^ τσ δ^ Β ίκκίτήμ^ι^ 
το ^ ίφ' ψ Γ ανϋ'ροΐΛος. το μϊν ονν Α ονδ^Ι τω Β νΛαρ^ι^ 

4οτόδϊ Β ίίαντϊτψ Γ ενδέχεται^ ^αΐ ονκ Ιΰται το ύΐ'^μίΐ^ραύμα 
άναγκάίον' ονγάρ ανάγκη μη^να κινεΐό^αι ανΟ'ρ&Λον^ αΑΛ* 
ρ. 35 ονκ άνάγκητινά. δήλον ονν &τί το ύνμηίρα^ά έύτι τον μηδενί 
Ι^ ιίίνάγκης;^νΐΐάργειν. ληητψν 61 βέλτιον τονς ορονς: , 

'Έάν δΐ το ύτερψικόν τεθ'^ αρος το ίλίχττ<ψ Άκρον έν^ 
δίχε69'αί6ψίαΐνον^ έζ αντ(£ν μΙν νων,είλημμίνωνίίτροτάόεόίν^ 

ΒονδεΙς ϊύταν ϋν^ογιόμός^ άντιότραφείόης δϊ της κατά το 

13 ηάντϊ τφ Ζππφ η. — 18 άπΧως] αορίστως ^. — ^ίσζίζσρτί ι4Β4ψ 
ίίΟ^Ιζοντας οογγ €. — 28 ίατΐ9 ρτ οη ά. — 29 νη9ν4&η η. •*• 31 φά^ 
€§ως ΐηπ, οογγ Α€. -τ- 83 μ^ ίφ' φ α η. — 36 ρΓ το] ενδέχεται το η. 
.' 36λ1 ονκ Γο η. -^ δτι 9ϊά ά. •^ τον] τ4 ιι. ;ί •: ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ηΈοτΕΤΛΝ Λ. να 

χίτω γαρ τό Α ΛοιννΙ %ψ Β^ το ύϊ Β ένδίχέόΟ^ω μηδενΐ 
τω Γ. οντω μΐρ ονν εχόντων των ορών σνδίν Ιύται ,άνηγκξασν ^ ' 
Ιίχ,ν ό* άντιϋτραφζ το ΒΓ χαΐ ληφΰ^^ το Β ηεαηιΐ τψ Γ Ιν^ 
δέχεύϋ'αί^ γίνεται ύνλλογιύμος ωύίΐίρ κρότέρον' ομοίως γαρ ίο 
ίχρνόι,ρ οΐ οροιτ'ρ&έβΗ, τον αντον όϊ τρόι^&ντιαΐ Οηρψίκών 
5ντων αμφοτέρων των δίαότημάτων^ έάν το μίν ΑΒ μίί^ 
νίτάρχυ, το 6ϊ ΒΓ μηδινϊ ένδέχίύΟΌΐ ύημαίν^ΐ' δι αντάψ 
μϊν γαρ τών ^Ιλημμένύ)ν ουδαμώς γίνεται το άναγκαΐον^ άργ^ 
τι^ίίτραψείύης δε της χατά το ίνδίχεό&αί κροτόύεως ίάτοί 15 
όνλλογίόμός. είλι^φ&ω γαρ το μϊν Α μηδ^Ι τω Β νΛαρτ- 
χον, το δϊ β ένδέχίύ&αι μτ/δπ^Ι τω Γ. δια μΙν ονν τόι^τοιΐ^ ' 
συδϊν άναγκάίον , έάν δϊ ληψΟ''ζτό ΒίΐαντΙ τψ Γ Μίχίθ9αί^ 
όπερ ίϋτιν άληΟ'ές^ ή δϊ ΑΒ Λρόταόις ομοίως ζχ|/, ηάλιν 
6 αντος ^τεα ύνλΧογιόμός. έάν δϊ μη νπάρχειν τε^^ το Β» 
ΛαντΙ τψ Γ καΐ μή ένδέχεύ9αι μή νπάρχειν , ονχ ξύται όνλλο- 
γιύμός ουδαμώς^ οντε ότερψιτίής οΰόης ούτε καταφατιχής της 
ΑΒ Λροτάύεως. οροί δΐ κοινοί τον μΙν έξ άνάγκΎ^ νηάρχειν 
λενκάν-ζωον-χιών ^ τονδίμή ένδέχεύύ^αι λεχ^κόν-ζωορ-πίττα. 

Φάνερόνοννοτι καΟ'όλον τών ορ€9ν οντατν^ κάί της μϊν 25 
νΛαρχειν της ό* ένδέχεύύ'αι λαμβανομένης τών*ίίροτά6ε(αν^ 
όταν η Λρος το ϋ,αττον άκρον ένδέγεύ9αι λξχμβάνψαι αρό- . 
τα6ις^ άεΐ γίνεται ύνλλογιόμός^ ίίλην ότϊ μ^ έξ αντών 
ότϊ δ^ άντιότραφείόης της ηροτάόεως. ίτότε όέ τούτων Ικώτε- 
ρος χαΐ δια τίν αΐτίαν^ είρηκαμεν. έάν δϊ το μϊν κξχ&όλον •β 
τ6 ί' έν μέρει λψρΟ^^ τών δια(3τημότων^ οναν μϊν το ΐίρος 
το μείζον άκρον καΟ'όΙον τε9^ καΙ ένδεχόμενον^ είτ άηοφα^ 
τνκον είτε καταφατικόν^ το δ* έν μέρει, καναψίχτικον %ίά 
νΛαργρν^ ϊύται ύνλλογιύμος τέλειος^ κα9όαερ κάϊ τίαΟ'όλον 
τών ορών δντ(ον, άίίόδειξις ό* ή αντη ή κάί η:ρότερον. όταν» 
δϊ κα9όλον μϊν ^ι το ίτρός το μείζον ακρον^ νίτάρχον δϊ κβά 
μή ένδεχόμενον^ ^άτερον ό* έν μέρει καϊ ένδεχόμενον, έάν ι^ 
οΛοφατικαΙ έάν τε καταφατιτίαΐ τεΰ'ώόιν αμφότεροι^ έάνΤΒ 6 ΐΜκθάχβ^ . . • 15 Κοτϋίΐ οη Λ. — 8 των Οην. — 10 ίψδ^ΖΒύ&αι οιη ιι. 
— 13 υηά^χαν η. — ύημαίνπν βΐ αυμβαίνειν οογγ ά, — 14 ουδαμώς 
οιη «. .« 16 ρο8ΐ αυίλογίομός &άί αβγ η. — ύπάζχΒίν €. — 17 Μ$^ 
χέα&ω η.^ — 21 ηαντϊ οιη η, — α1( μή άβΐ €, — 22 οναης οπι ν. — 
27 λαμβάνιι η• — 29 τή$ οιη Λ, ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 114 ΑΝΑΑΤΤΙΚΛΝ 

ήμ^ ώίοφατυκή ή δΐ χατϋίφαΐαίή^ ηάντωζ ϋι^αι 6νλ^ 

*Λ3Λγι6μος άι^λης. Ίίλψοί^ιϋίν διάτονάδννάτονδαχ9ή0ονται^ 

^ξΑ δΐ δια της άντιότροφής της τον ΙνδίχΒ^Ο'αι^ χα^οΛίρ ^ 

νοίς ίίρότίζσν. ξόται δΐ όνλλογίόμος διάτηςάιτα^τροφής χάΐ 

όταν η μεν κα\^όλον ίΤρός το μηζον αχρον τιΰΈΐύα ύνμαίιηιι 

τόνί^άρχΗν ύΙ μη νχάρχειν^ ή δ^ ίν μέρει 6τίρη[ΐνκη ονόα 

β 1^ ένδέχεβΟ'αι λαμβάν^^ οίον ίΐ το μίν Α κ^ντί τψ Β ναάρ^ 

χπ η μή νΛαρχη^ το δΐ Β τινί τω Γ Ινδέχ^αι μη νίτάρ- 

χΒΐν άξτνιϋτραφίντος γαρ τον ΒΓ κατά το ίνδέχίΟ&αι γίνετϋΛ 

όνΧΧογιΟμός. όταν δΐ το μη νΛάρχπν λαμβάνει ή χατά 

ρ^ρος τί&εΐβα^ οόκ^ται6%ύλογι6μός. Βροι τονμίν νκάρχειρ 

ίο Λ^Όχόν-ζωον^χκΑν^ τον δ^ μη νχάρχην λίντίόν-ζωον^Λίττα• 

6ίά γαρ τον άδιορίύτον ληατέορ τηι^ άπόδειξιν. έάν δΐ το χαΟ^ 

λον Τ£^^ ^ρος το Ιλαττον αχρον^ το ό' ίν μέρει ίτρος το μείζον, 

$άν τε ΰτ^ρψιχον ίάν τε χαταφατιχον ίόν τ ένδεχόμενον έάν 

β•* ύίίάοχον οΛοτερονονν^ σνδαμώς ^ται όνλΧογιόμδξ. ονδ^ 

16 όταν ίν μέρει η άδιόριύτοι τί^ώύιν αΐ ίτροτάόεις, είτ ένδέχ^^ 

6&αι Χαμβάνονόαι εΐ^^ νίτάρχειν εϊτ εναλλάξω ονδ' όντως 

ίΐίται 0νλλογι0μός. αιτόδειζις δ* ή αντη η χαΛΪ τ&ν Κρότε^ 

ρον. οροί δε χοινοί τον μεν νηάργειν έζ ανόγχης ζωον-λεν^ 

χόν^ανΰψηΛος^ τον δε μη ίνδέχεοό-αιζφον-λενχάν - Ιμάτιον. 

80 φανερόν ονν οτι τον μ\ν προς το μείζον αχρον χαΟ-όλον τε^^ 

%ός άεΐ γίνεται 6νλλογι(5μός^ τον δ\ Λρος το ίλαττον ονδί- 

ίίοτ σνδενός. 

1β "Οταν ί* ή μ%ν Ι| άνάγχης νΛαρχειν ή ά' ίνδέχεόϋ'αι 

όημαΐν^ των ΐίροτόόεων^ ο (άν ύνλλογίό^ιος ϊύται τον αντον 

2Βτρ6ΐίον Ιχόντων των ορων^ χαϊ τέλειος^ όταν ίίρος τψΟάτ^ 

τσνι αχρω τε9^ το αναγχαΐον' το δϊ όνμ^έραόμα χατηγο* 

ριχών μ^ν όντων των ορών τον ένδέχεύ^αι χαΐ ον τον ύιίάοχενρ 

ίίΗαι,χαΙ χαθ'όλονχεΛ μη χαΟ^λον τι^μένστν^ ίανδ^'ίΐτομίρ 

ΧΜχαφατιχον το δϊ0τερψνχόν, όταν μ\ν ^ το χαταφατνκον 40 ίαχϋ'ησοψτ&ι. οογγ Α. 

35ΒΙ ^^ ααϊ ^ιά Οι, οογγ ά. — της οη /. — 2 ^1] γά^ •. — 
4 τ6νπάρχβν ΑΟί^ ρτ /, ^•' η μη νΛα^χα» οη ΑΟάη• — 5 υΜά^χΒΐΨ 
ίμη ύηα^χΗΨ Γ. — 10 ζφφν - ΐΒνϋόνύττα Λ. — 11 αο^οτύν Α4. — 
το οιη α -- 17 η] ηπ§^ €η. -^ χαΐ έπϊά, ^ηιη,^ — ίΟ ηα^όλου οπι ιι• 
^-2$&1( 1^] η μη ύπάζχΒΐρ η άή^ γ6ο ιι. — 27τοιτ δ^ν οιη ά, — 96 ρτ ηαΐ 
ΟΓΛ ά, ^- τιϋ'ΒμένοϊΡ &η^6 &1ΐ ηαΐ ιι. πρΘΤΕΡαΝ Α. ιη 

άναγΜο^^ τον ίνδέχΒ0%'αι χαί σν ^<χΰ Ρ'ή ν^άρχΗν^ οναν Λ » 
το ύτερψικόν, χϋΛ τον έρδέχιύ^αι μη νηΑρχην %αί τον ^η 
ύίίάρχΒΐν^ χίά καϋ^όλονταά μη 7ία9όλον των δρωτ οντω», Χ0 
Λ* Ιΐίό^χ«$9•αι ίν τψ όνμ^Βράοματν τον αν^ον τρόπον Χηητέο$^ 
ο»:ί^ έν τοις ιτρότ^ρον. τον ϊ' έζ ανάγκης μη νΊίάρχι^ννα^ 
ϊβται ύνλλογιύμός' ίτίρον γάρ το μη έξ άνάγχης νί^ρχ^ια/ Β6 
««ι το ^ ανάγκης μη ναάρχΒΐ>ν. 

^ΟτιμΙν ονν τίαταφίχΐίχων σνταντών ορ(ύνον γίνεται τό 
0νμΛέρα0μα Αναγτίαΐον, φαν^όν. ύααρχίτω γίίρ το Α 
ααντί τω Β έζ άνάγχης^ το 6ϊ Β ^δεχέύύ'ω ΛαντΙ τψ Ρ» 
ϊύται 6η ύνλλογιύμος ατελής οτι ενδέχεται το Α ίϋζντί ίίψ Γίο 
ναάρχειν^ δτι δ^ ατελής^ έκ της αΛοδείξ^ώς δήλον τον αν- ν•^ 
%σν γάρ τρόιίον δειγβ'ήόεται ονΐίερ χάιύ των ίίρστερον. ίίάΧίΛί 
το μ\ίν Α ένδεχέβ^ω ηαντϊ τφ Βν:ίάρχειν^ το^ΒΛαντΙτσϋ Γ 
ν^ίαρχίτω ίζ άνάγχν^. ξόται, δη 6νλλογν0μός οτι το Α Λανύ: 
τψ Γ (νδέχεται νηάργειν^ άλλ^ ονχ οτι ν^άρχει^ τίάί τέ^β 
Χίίος^ αίΧ ονχ ατελής* εν^ς γάρ ίΛιτελεϊτοί δια των ίζ 
€ΐρχής ίΐροτάύεων. εΐ δ^ μη όμοιούχήμονες αΐ αροτά0ει)ς9 
^ω Λρωτον ή 0τερψιχή όναγχϋάα^ χαΐτό μεν Α μηδενΐ ίν^ 
δεχέοϋ'ω τψ Β έξ ανάγκης^ το δϊ Β Λαντϊ τψ Γ ίνδεχίτ 
ϋ^. άνάγχη δη το Α μηδενίτψ ΓνΛάρχπν. χπϋβ^ωγάρΜ^ 
νίίάρχειν η ΛαντΙ η τινί' τω δϊ Β νκίχεηο μηδενΐ ίνδέχ^ 
4^αι. ΙπεΙ ονν άντιότρεψΗτό ότερψιχόν^ ονδε τοΒτψΑ ον^ 
δενΐ ενδέχεται* το δε Ατψ Γη παντϊ ητινίταϊται νΛάρχπντ 
ωότ ονδενΐ η ον τίαιντϊ τψ Γ το Β ΐνδέχριτ αν νϋάρχειν^* ό 
νπέχειτο δϊ Λαντϊ έξ αρχής, ψχνερον ^ οτι^ ^^ ^νί^χ€τ ΐδ 
ύ^^αι μη νΊίάρχειν γίνεται βνλλογιόμος^ ειΛερ χ^ί^ φον {ΐ,η 
ναάρχειν. δίάλιν ίβτω ή χαταφατιχή ίίρόταβις ά^$εγκξ)ίΐ€6^ 
%αΙ το μϊν Α ένδεχέόϋ'ω μηδενΐ των Βνυΐάρχειν^ το δϊ Β 
ΚαντΙ τψ Γ νΛαρχέτω έ^ άνάγχης. ο μϊν ονν 0νλλσγι^ος 
ίύται τίλπί^ άλλ^ ον τον μη νηόρχΗν αΧΧά τον ^έχε69^ το 80 ^^ }7 το στΒοηηχον άναγκαΐον ηαϊ €, — 32 ηαϊ μη ηα^ύΧον οιη «. 
— 34 ο«««9 χ«1 ίν Ο». — 37 το βη» α — 38 τλ α ρι: βιιι Λ ^ το 

άτ§1η^ οιη Ο. — Ζτι ^ έν$4χίτα$ ηη, — 3τί.•.<ίτ$ίη^ οιη ί* 

8βίλ2 καΐ έπϊ €. — 7 ομοαχημ^νΈς ρτ Αη, — αίϊ^ ^Ι$ν αΙ •. — <■ 
8 μτιδίνΐ νπαζχέτω τω ά. — 9 των β οογγ Α. ^-^ έ^ άνοίγηης ονβ €η^ -^ 
11 νικά^^τοίι η. — το Α, ρτ €» — 14 ον οιη η. — 15 δ'] ουν/^— καΐ 
0Π1 /. — 16 γίγνηΐί β. -' έηίίπΒζ η• — μη ρν βπ» 4, — Ι^ τφ β €. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ 11β ΑΝΑΑΤΤΙΚίΙΝ 

ΗΥ^ ν9έά^ιν* ^ η γάζ ΛρόταίΗς οννως ΙλήφΟ'η ή ^6 χόν 
^ζσρος δχ^σν^χαί €ΐς %6 ^ννανον όυχ Ι&ην αγίχγπν • βΙ γαρ 
νΛοΐί^ί^Ιη %6 Αχψ Γ τινϊ ν^άρχ^ν^ %Μαι &\ %αί τψ Α ^ 
6ί%Β6^αι μη^ΒίνΙ νχάρχΒΐν^ σν^ϊν ύιψβαΙνΗ δια τούνων άδύ- 

ίΒΨ'ανον. α^ 6^ ^ρος τω ίλάττονι &κρω ηύ^ το ότίρψιΐίόρί^ 
8ΐαν μϊν ^νί^χΒ(ί&^^ι ρημαίνιό^ (^νΧλσγιύμός ^αι όιά της 
αντιστροφής^ ιιαΰ^άπ^ρ ίν τοΐς ηρότΒρομ^ οταν,δϊ μη ΜέΎΒ^ 
ίίϋ'ίίΐ^ ούχ ίύται. οι^δ' δτάν^μφωμίν ΤΒϋ^ βΤΈρητιτμχ, Ι^ήν^ 
4νδ(χ6μ^ιψν το ίτρός το ϊλαττον. δροι ό' οί αντοί^ τον μ^!ν 

9ϋύαάρ%Βίν λΒνκάι^-'ζφίίη^'χίών^ τον ίΐ^ΐϊ^ νηάρχΒίν λ^υχόρ- 
ζψοΦ'-ηΙι^α. 

ΤΟΡ ανφόν δίτρόιίο^ ^^ιιάιά των ίν μέρη Συλλογισμών, 
βτίχργάρ ιρ Τοόχερψιτιόν άναγηάίον^ %μϊ το ύτ}μηέραΟμα ^€Λ 
νονμή ύπάρχΗν. οΪορβΙ τά μίν Α μη^δίνϊ των Β ενδέχεται νχάρ^ 

85 χ€Μ', το όί β τινί τ^ρ Τ ενδέχεται νίτάργπν , ανάγκη το Λ τιιΑ 
τ&ν Τ μη νίτόρχίΐν. βΙ γαρ ίταντί ν^άρχει^ τω δΐ Β μηδενί 
ένδίχΒται^ ονόΙ το Β ούδΒνΙ τφ Α ένδέχΒται νπάργΒίν. ωύτ βΙ το 
ΑηαντϊτψΓνίίαρ'ΐιιμ^ ούδΒνϊτΓον Γτο Β ενδέχεται, αλλ^ νιίί- 
^ιτό τινιένδέχΒύϋ'αι. όταν δΐ το ίν μέρη καταφαννχόν άναγ^ 

4ο%αίον}ΐ^ το έντωύΤΒρψικψ ύνλλογιόμω^οΙοντόΒΓ^ η το χα* 

Β Φόλον (ν τφ κατηγορικών οϊον το ΑΒ^ οι^κ ^ται τον ν^ίάρ^ 
%Βΐ» &νλλογι0μ6ς. άπόδΒίξις ^ ή αυτή η χαϊ έΐίΐ των 
ίίρότΒρον. Ιάν δϊ το μ\ν καϋ^όϊχη) τ^θ^ ηρος το ίλαττον 
Άκρον ^ η καταφατί'κον η ότερψικόν^ ένδεχόμενον^ το 

5 β* έν. μέρΒί άναγκαϊον, οτ^κ ^ται 6νΧλογι6μός. οροΐ δϊ 
τον μϊν ύαάρχΒΐν ίζ άνόγκηςξοίον - λενκόν - αι^ρωιίος^ τον 6^ 
μη ένδίχΒ^Ι,^αι ζψον-λΒΧτκόν-Ιμότιον^ όταν ό* άραγκαϊον ^ 
*ό καί^όλον^ τΑ δ^ίνμέρΒί ΙνδεχΑμενον^ βτΒρψικοϋμϊν δντος 
τον καϋ'όΧον τον μίν νπόρχΒΐν οροί ζψόν - λΒνκόν - κ^ραζ^ τον 

10 δΐ μή. ι^άρχΒΐν ζωον^ λενκόν- ίίίττα , καχαψχχικον δ\ του 
μίν ναάρχΒΐν ζοίον-λΒ^^ον-κχ^κνος^ τον δϊ μη ένδέχΒό&αι 
ζψον - λΒνκόν - χιών. ονδ* οταν άδιόριύτοι ληψ&ώϋιν «ί ίΤρο- 

^ 21 ι} οιη ». — 22 Λπαγαγίν» €/. *- $ί] ίάν «*/. — 23 τιψϊ] μηδιρί 
ΑΒ€ά^, — χ«2] η^ϊ τ* β οογγ Β, — 24 μη9Β9Ϊ Ίνδρχίβ^^άι ά. — 
29 προς τω ά. ^ 33 οταψ βϊν γάρ ϋη. — 34 τω Ο. — /ί ανάγκη υπάζ- 

§%ΐίΡ ά. -^ 35 τφ €η. — 36 ^£ θβΐ Α, — ^1 τψ α γτ οχά ά, -^ 39 &ηΐ6 
ταψ βάά αβγ η. — 40 το . . . οΐον οίΛ Α. 

861)^1 Μ τ6 ίρ άη, — 2 ηαϊ οιη Ο. — 4 ^ ατΒζητικορ ή ιί. — ^π^ος 
τφ μΒίζονι &ί^φ ΑΐιΙβ ουκ &άί ΒΟηη. — 9 ϋ^οι οηι 0« ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. ΙΤΚ 

ιτάιίεις η άμφάνεραι τιατά μέρος, συδ' ονχως ίχίτοίΐ όνλΧογίΰμός, 
οροί δετίοινοΐνονμίν ν^άρχειν ξωον-λΈντίόν'αν&ρωΛος, τον 
δΐ μη νηάρχΗν ξψον - λενκόν- α'φνχον. και γαρ το ξ^^στίδ 
τινί λεχ)7(ψ χαΐ το λενκον άφυχψ τινί καΐ άναγκαΐον νΛαρ- 
χειν και ονκ ενδέχεται ναάρχειν. κάπΐ τον Ινδέχεβ^αι ομοίως^ 
ωβτε ίίρος αΛαντα χρήόιμοι οΐ οροί. 

Φανερον ονν Ικ των είρημένων οτι ομοίως ίχόντων των 
ορών ϊν τε τω νίίάρχειν καϊ Ιν τοις άναγκαίοις γίνεται τε καί 80 
ον γίνεται βνλλογιύμός, ίτλήν κατά μεν το νίίάρχειν τι^ε- 
μέ'^ης της ύτερψικής προταΰεοίςτον ίνδεχεβ^αι ην 6 ύνλλογι- 
όμός^ κατά δε το αναγκαϊον της βτερψικης καΐτον ίνδέχεοΟ'αι 
καί τον μγι νΐίάρχειν, δηΧον δϊ καϊ οτι ηάντες ατελείς οΐ <?νλ- 
ΧογιβμοΙκαϊ οτι τελειοννται δια των Λροειρημένων οχημάτων. 25 

Έν δε τψ δεντερψ όχήματι όταν μεν ένδέχεύ^αι λαμβά•- ΙΤ 
νωύιν άμφότεραι αΐ ί€ροτάύεις, σύδε)ς Ϊ6ται ύνλλογιύμός, 
ούτε κατηγορικών οντε ύτερψικών τι9'εμένων, οντεκα9όλον 
άντε κατά μέρος • όταν δΐ η μεν νΐίάρχειν ύι ό' ένδέχεοϋ'αι ύημαί- 
νι^ της μίν καταφατικής ντίάρχειν όημαινονόης ονδέκοι^Βο 
ϊύται, της δε ΰτερψικής της καϋ'όλον αεί. τον αντον δΐ τρΟΛον 
καϊ όταν ^η μεν έ^ ανάγκης ή ά* ένδέχεβ^αι λαμβάιημαι των 
ιίρσνάύεωιν. δει δε και έν τούτοις λαμβάνειν το έν τοις όυμ- 
ΐΐεράόμαόιν ένδεχόμενον, ωόΛερ έν τοις ίΤρότερον, 

Πρώτον ονν δεικτέον οτι ονκάντιβτρέφειτό έντψένδέ- 86 
%ε6^αι ύτερψικόν, οίον εΐ το Α ενδέχεται μηδενΐ τω Β, ονκ 
ανάγκη καϊ το Β ένδέχεβ9αι μηδενΐ τω Α, κείβύχο γάρ τοντο, καΐ 
ένδεχέύϋχύ το Β μηδενι τω Α νΛάρχειν. ονκονν έίίεϊ «ντι<5τρ^- 
ΐρονύιναί έντψένδέχεΟϋ-αι καταφάόειςταΐςάιίοφάΰεύι, καΐ αΐ 
έναντίαι και αΐ άντικείμεναι , το δΐ Β τω Α ενδέχεται μηδενΙ 40 
νίίάρχειν, φανερον οτι καΐίίαντϋνδέχοιτο αντό ΒτωΑν^άρ- ρ. 81 
χειν. τοντο δε φενδος • ον γάρ εΐ τόδε τωδε ηαντί ενδέχεται. 20 λΙι τβ] τι> II, οπι η. — 21 το» Ο. — 22 ό οπβ η. — 24 οτι %αΙ Ο. 
— άτΒλΒΪς Βίοϊν οϊ Ο, — 27 Ιαμβάνωνται ι», ιηβΓβ η, οογγ Ο. — 31 λΙϊ 
της οιη €. — 33 η^οτάύΒων, οαα γα^ ίπϊ τον υπάρχοντος ααϊ ίψ6$χο- 
μένου ΒΪ^ται^ ταντα παϊ ίπϊ τούτων ^η^^ηοΒται. 9βΪ Λ — 34 ωϋηΒ^ χοτΐ 
§9 0,^- π^6τΒ9θν πΒ^Ι της άντιοτ^οφής των ενδεχομένων η^οτάβΒΟίν. 
πρώτον €. — 36 τόαν Βάηη , οογγ Α. — 37 καϊ οιη ά, — των €. — 
38 των η. 

31β1 αν ίνδ^χοιτο Οι. — αν οιη Μ, — το ^ οπι Οάη. 
Ι. 12 ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1Ί8 ΑΝΑΑΤΤΙΚΛΝ 

χαίιτόδε %ψ6% άναγκαΐον* ωόι^ οι5κ ι2ι^£(5ιτρ€φ€ΐΐΓ0 όηρψΐίίόρ. 
&?* ά* ούδΐν κο3λι5€ΐ τά μεν Α τω Β ίνδέχεόΟ^αι μηδενί, το δϊ 

5 Β ηνί των Α ίξ ανάγκης μη ,νΛάρχπν^ οίον το μίν λενκον 
ίίαντί άνΟ^οωΊίψ ενδέχεται μη ν^ηίργΗν (καΐ γαρ νΛαρχειν^^ 
ανΟ'ρωΛον 0' ουκ αληθείς βΙληρ ως ενδέχεται μηδενΐ λενχώ' 
ιΐολλοΐς γαρ έξ ανάγκης συχ ντίάρχει^ το & άναγκαΐον 
ουκ ψ ένδεχόμενον. άλλα μην ονδ' έκ τον αδυνάτου δειχ^ήόε^ 

ιοται άντιΰτρέφον^ οίον ει! τις άξιώόειεν^ έΛεΙ φενδος το ένδέ- 
χεύΟ^αι το Β τψ Α μηδενΐ νπάρχειρ^ άληύΐς το μη ένδέχε- 
6&αι μηδενί' ψάύις γαρ καί ά7ίόψα0ις. εΐ δε τσντ\ άληΟϊς 
έξ ανάγκης τινί των Α το Β ντίάργειν • ωότε ν,αΐ το Α τιν^ 
των Β, τοϋτο ό' αδύνατον \ ον γαρ εΐ μη Ινδεψιαι μηδενΐ 

ΐ6τό Β τω Α^ ανάγκη τινϊ νΛαρχειν. το γαρ μη ένδέχεό&οί 
μηδενϊ διχώς λέγεται^ το μεν εΐ έξ ανάγκης τινι ν^τάργει^ 
το ό' εΐ έξ ανάγκης τινϊ μη ντίάρχεί' το γάρ4ξ ανάγκης 
τινϊ των Α μη νΐΐάρχον ουκ άληϋϊς ειπείν ως ααντϊ έ^Λέχεται 
μη νΐίάργειν^ ωβΐΐερ ονδΐ το τινϊ νοάρχον έξ ανάγκης οτι 

20 Λαντϊ ενδέχεται νπάρχειν. εΐ ονν τις άξιοΐη^ έπεί συκ ένδέχ^ 
ται το Γτψ Δ παντί ν^άρχειν^ έξ ανάγκης τινϊ μη νΛάρχενν 
αντο, φενδος αν λαμβάνοι ' ιίαντϊ γαρ υπάρχει^ άλλ' οτι έν 
ένίοις έξ ανάγκης νιτάρχει, δια τοντό φαμεν ου ααντϊ ένδέ- 
γ^εό^αι. ωύτε τψ ένδέχεόΟ^αι ΛαντΙ νΛάρχειν τό τ έξ άνάγ- 

26 κης τινϊ ν^άρχειν αντίκειται καΐ τόέξ ανάγκης τινϊ μη^τίάρ- 
χειν. ομοίως δϊ καϊτφ ένδέχεΟΟ^αι μηδενί. δήλονοννοτι ίίρος' 
τό όντως ένδεχόμενον και μη ένδεχόμενον^ ως έν άρχ^ διωρίβα- 
μεν, ον μόνον τό έξ ανάγκης τινϊ νπάρχειν άλλα και τό έξ ανάγ- 
κης τινϊ μ ή νηάρχειν λψτέον. τούτον δε ληφ&έντος ονδίν ύνμ- 

90 βαίνει αδύνατον, ωΰτ ον γίνεται ύνλλογιόμός. φανερόνοννέχ 
των είρημένων οτι ονκ αντιστρέψει τό ύτερψικόν. 

Τούτον δΐ δειχ&έντος κείύϋ^ω τό Ατω μΙν Β ένδέχεό^αι 
μηδενί,τψδϊΓΛαντί. δια μΙν ονν της άί^ιύτροψής ονκ ίόται 

3 ου χ] ονχ αν Αά. — άντιβτ^έφοι π, ρΓ β, οογγ Α.— βνπάοχΒΐϋ. 
— 12χαταφααις γ4χ^ €. — 13 ^|] χα2 ^ξ β, η«2 τ6 ^ί/ί.— νηάςιχην το β 
υτη, νπα(^ι$ι το β β, ύπά^χην Ηά, υπάφιν το β €. — 14 τφβια.'^ 
Ιδτωνιχα/. — έξ ανάγκης τινϊ νπάοχρι €, — τινϊ οτη ί. — το] β/ 

αονοντίνΐ ίτινί Μ.ή«ιΛ« η Λί7ΐΛ «-.) ίίί * ' ? / _1 '-Γ 1Λ -> ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α, Π9 

^Χ^ίύμός ' ίΙ^ψαι γαρ οη ουκ άντιύτρέψΒΐ ή τοιαύτη κρό- 
τ<χ6ις, αλλ' οι'όϊ δια τον αδυνάτου ' τεθέντος γάρτοϋΒααντΙ 86 
τφ Γ ΙνδέχΒύ&^αι υΛαρχειν ονδϊν όυμβαίνει φεϋδος* Ινδέ- 
χοιτο γαρ αν το Α τψ Γ καΐ ΛαντΙ χαΐ μηδίνΐ ύΛαρχειν. 
όλως ό' ει ίότι ύυλλογιόμός^ δήλον οτι του ένδεχεύΟ'αί αν 
εΡη δια το μηδετέραν των ΛροτάύεΓπν είλήφ&αι ίν τψ ύηάρ- 
χειν, καΐ οντοςτί'καταίραΛίνΗ,οςΎΐύτερψιτιός' ονδετίρως ό* ή/- 40 
%ωρεΐ. καταφατικού μ\ν γαρ τεθέντος δεηκ&ΐβεται δια των ΐι 
ο^ων οτι ουκ ενδέχεται ύ:τόρχειν^ ότερψικου 6έ^ οτν το όυμ- 
ηέραόμα ουκ ένδεχόμενον «λλ' αναγκαΐόν έβτιν. δ?τω γαρ το 
μϊν Α λευκόν^ το δε Β αν^ρωχος^ ίφ ω δΐ ΓΐΛπος. το 
δη Α^ το^υκόν^ ενδέχεται τω μεν Λαντϊ τψ δϊ μηδενΧ^ 
υΛαρχειν, άλλα το Β τψ Γ ούτε υΛαρχειν ενδέχεται ούτε μη 
νΛαρχειν. οτι μϊνουνυΛαρχεινονκ έγχωρεΐ^ φανερόν- ουδείς 
γαρ ιΛΛος ^ν^ρω^ος. αλΐ' ονό' ένδέχεύΟ^αι μη ύιίάρχειν 
ανάγκη γαρ μηδένα ΐιί^ον αν&ρωΛον είναι^ το ό' άναγκαΐον 
θ7$κ ην ένδεχόμενον. όύκ αρα γίνεται όυλλογιύμός. ομοίως ίο 
β^ δειχϋ'ήύεται καΐ αν άνάπαλιν τεΟ^ το ύτερψικόν^ καν άμ- 
ζρότεραι καχαφατικαϊ ληφΆώ^ιν η ύτερψικαΐ' όια γαρ 
των αυτών ορών ίύται ή άηόδειξις. καϊοταν ή μίν καθόλου 
η δ' έν μέρει ^ η άμφότεραι κατά μέρος η άδιόριότοι^ η δύα- 
χώς αλλ(χ)ς ενδέχεται μεταλαβεΐν τάς ιτροτάύεις* άά γάρΐδ 
ϊύται δια των αυτών ορών ή άιτόδειζις. φανερον ουν οτι αμ- 
€ξ)οτέρωντώνίίροτά0εων κατά το ένδέχεόϋ'αι τι&εμένων ουδείς 
γίνεται όυλλογιόμός. 

Ει ό' ή μίν υΛάρχειν η^ ένδέχεβ9αι όημαΐνει^ της\% 
μ^ κατηγορικής υΛάρχειν τε^είύης της δε ότερψικής ένδέ- £0 
χε69αι ουδέΐίοτ ϊύται ύνλλογιύμος^ ούτε καϋ'όλου των ορών 
ουτ έν μέρει λαμβανομένου^, α^όδ^ιΐις ό' ή αύτη καΐ δια 
των αντών ορών. όταν ί* ή μίν καταφατική ένδέχε69αι ή 
δΐ ότερψική υΛάρχειν, ^όται όυλλογιόμός. εΙλήφ9:ω γαρ τό 
Α τψ μίν Β μηδενΧ ύηάρχειν, τψ δ\ Τ ίίαντί ένδέ%ε69αι. 26 
άντιύτραφέντος ουν του ύτερψικον τοΒτψΑ ούδενΐ υπάρξει • 36 ονδ$νϊ ρΓ η. — 38 έηύ η. 

δΤΒβ αν&ζ, ίππος ά. — έν9έχίταί η. — 11 χαν η, αν οπι^Λ — καϊΑ. 
— 13 ίατϊν ά. — \5 μίταβάΧλΒίν Αά, μΒταβαλύν €. — 16 οτι ονα <!.— 
19 ϋημαΐνοι €. — 20 τί&Βμένης €. — 26 άντιατ^έφοντος ά. — νπά^ 
%Βΐ ΑΒά/η. 

12* ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 18• ΑΝΑΑΤΤΙΚμΝ 

ΐ!Ό ϋΐ Α αανύ τψ Γ ίνεδέχετο' γίνεται δη όνλλογιόμός 
οτι 1:νδέχίται το Β μηδενϊτψ Γδίά τον Πρώτον οχήματος, 
ομοίως δε καΐ ει ίΤρός τω Γτ^είη το ύτερψικόν. έάν ό'«μ- 

30 φότεραι μίν ωϋι βτερψιζαΐ^ όημαίνι^ ό' ή μ\ν μη νιίόρχειν 
ι) ό' ίνδεχεβί^αι μη νίίάρχειν^ δι αντών μεν των είλημμενων 
ονδεν βνμΡω'νει άναγκαΐον^ άνηύτραφειύης δε της %ατά τ4 
έρδέχεόϋΌΐ Λροτόύεσ)ς γίνεται ύνλλογιύμος οτι το Β τψ 
Γ ενδέχεται μηδενΐ νίτάρχειν^ τίαϋ'άίτερ έν τοις ίίρότερον' 

Ββεύται γαρ Ίίάλιν το ΰΤρώτον Οχημα, έάν^^δ^ άμψότεραι τε- 
^ώβι χατηγορικαί^ ονκ ϊβται ύνλλογιβ^ιός, οροί τον μ\ν νΛαρ^ 
χειν νγίεια'ζωον-αν9ρωΛος^ τον δε μη ύ:ίάρχ&ν νγίεια^ 
ΆίΛος-ανΟ'ρω^τος. ^ 

Τον αντον δΐ τρΟΛον εξει κατά των ίν μέρει όνίλογι-- 

40 ϋμοιν. όταν μεν γαρ ^ το καναφατικόν ν:ίάρχον^ είτε κα- 
ρ. 38 %^6λονεϊ'^ έν μέρει ληφ^έν^ ονδεις ίόται ύνϋορ^μος (τοντο 
ό' ομοίως καΐ δια τοιν αυτών ορών δείκννται ψοΐς Λροτερον')^ 
όταν δϊ το ότερψικόν, ίύται δια της άντιότροφής, κατ^άαερ 
έν τοις ίίρότερον. ίίάλιν έάν αμφωμεν τάδιαύτήματα ύτερη- 
5τικ« ληφϋ''ξ^ καΟ'όλον δε το μη νηάρχειν^ έζ αντών μΐν 
των ίίροτόόεων ονκ εβται το άναγκαΐον^ άννιότραφέντος δΐ τον 
ένδέχεύ^αι^ κα%ά:ίερ έν τοις ίίρότερον^ ^ται ύνλλογιΰμός. 
έάν δΐ νΐίάρχον μεν ^ το βτερψικόν^ έν μέρει δΐ λι^φθ"^, ονχ 
εύται ύνλλογιόμός^ οντε καταφατικής οντε 6τερη[τικής ονύης 

10 της Ιτέρας ίίροτάύεως. ονό' όταν αμφότεραι ληφΟ'ώύιν άδιό- 

ριύτοι η καταφατικαϊ η αΊίοφατικαι η κατά μέρος. ΟΛΟ- 

δειζις δ^ ή αντή καΐ διά των αντών ορών. 

19 ^Εάν ό' η μ\ν έξ ανάγκης ή ό' ένδέχεόΟ'αι όημαίνι;} 

τών ίίροτάύεων^ της μεν ότερψικής αναγκαίας ονόης ϋ5τα& 

15 ύνλλογιύμός ^ ον μόνον οτι ενδέχεται μή νΛαρχειν^ άλλα 
κ(ύ οτι ονχ νηάρχει^ της δ\ καταφατικής ονκ ^ται. κείύϋ'ω 
γαρ το Α τω μϊν Β έξ ανάγκης μηδενι νηάρχειν^ τω δ\ 
ΤΛαντΙ έρδέχεόΟ'αι. άντιύτραφείόης ανντήςύτερψικήςονδϊ 
το Β τψ Α ονδενι ύίτάρξεί' το δϊ Α ααντί τψ Γ ίνεδέχετο • 29 βέ οιη €. -« 30 ρο8( ωύι 1ί( (Ια&Γυιη 1ί1( Β. — 31 μη νηά^χΒΐν 
οιη Αϋάηα. — 33 γίγνΒται η. — 36 πάλιν οιη άη. 

38&6 το οιη </. — 8 *^ αη υπάρχον Α. — 10 ϊτέοκς οπι ά. — 
Μζοβδιό^ίϋτοι ά. — 11 ^ αηοφατικαΐ γτ οϊω Α. — 1/ τΟ ί^ Α — 
19 νπά^ΖΗ η. — ένδίχετίχι /. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. 181 

γίνεται δη ηάΧιν δια τον ίΐροίτον ύχί^αΐος 6 όνλλογιβμος 20 
οτι το Β τω Γ ίνδέχετίζι μηδίνΐ νΛαρχ^ιν. αμα δΐ δήλον 
ΟΤΙ ονδ' νίΤάρχΒΐ το Β ονδ^Ι των Γ. ζείθ9ω γαρ ν^ίάρχειν * 
σνχονν εΐ το Α τω Β μηδ^Ι ενδέχεται, το δϊ Β νηόρχει 
τινϊ των Γ^ το Α των Γτινϊ ονκ Ινδΐ^ιταΐ' άλΧά ιίαντί ναέ- 
ηειτο ένδέχεΰ^αι. τον αντον δΐ τρόπον δΒίγ^^ήύεται κ(ά «ί 25 
^ρος τφΓτεί^Βίητό ϋτερψίκόν. ^τάλιν^ΰτοΊ το τιατηγορΜον 
άναγτιαΐον, ^ότερον ό' ένδεχόμεικίν^ και το Α τω μίν Β ίν- 
δεχέύ^ω μηδενί^ τω δΐ Γ ίίαντί ύίίαρχέτω έξ ανάγκης, όν- 
τως €τνν ίχόντσ)ν τψν ορών ονδΒ)ς ^βται όνλλογιόμός' ύνμ- 
βαίνει γάρ το Β τω Γ ^ξ ανάγκης μη νίίάργπν. δίτω γάρΰο 
το μερ Α Ιενκόν^ Ιφ ω δϊ το Β ανΟ'ρωΛος^ ίφ' ψ δ\ 
το Γ κύκνος, το δη Χενκυν κνκνω μΙν έξ ανάγκης νηάρ- 
χ€ΐ, άν%ρώΐΐψ ό' ενδέχεται μγ/δενί* καΐ ανθ'ρωΛος ονδενΐ 
κνκνω ίξ -άΜ^ης. οτι μΙν ονν τον ίνδέχεύϋ'αι ονκ ϊύτι 
6νλλογι6^ός^<ίρανερ6ν\ το γαρ ίξ ανάγκης ονκ ην ένδε-96 
χόμενον. άλλα μην ονδε τον αναγκαίου ' το γαρ άναγκαΐον 
η έζ αμφοτέρων^ άναγκαίχύν η έκ της ύτερψικής ύννέβαι- 
νεν. ϊτι δϊ καΐ ίγχωρεΐ τούτων κείμενων το Β τω Γνηάρ- 
χειν ονδεν γαρ κωλύει το μ^ν Γ νηο το Β είναι ^ το δ\ 
Α τψ μ\ν Β ίίανύ ίνδέχεό^αι^ τω δε Γ έξ ανάγκης μ 
ν^άρχειν^ οίον εΐ το μεν Γ είη (γρήγορος^ το δϊ Β ζψον, 
το ό' Ιφ^ φ Α κίνηΰις. τω μεν γαρ ίγρηγορότι έξ άνάγ- 
κτ^ κίνηύις^ ζωω δ^ ΛαντΙ ενδέχεται καΙ Λαν το έγρψΐ» 
γορος ζψον. φανερον ονν οτι ονδε τον μη νίίάρχειν^ εϊ- 
Λερ όντως Ιχόντων ανάγκη νπάργπν. ούδε δη των αντικει- 
μένων καταφάύΒων, ωβτ ονδε\ς ^ται ΰνλλογιΰμός. ομοίως 
δΐ δειγβ^τΙ/βεχαι κα\ άνάιταλιν τεϋ'είύης της καταφατικής. 6 
έάν δ* ομοιοόχήμονες ωύιν αΐ ^ροτάβΒίς^ ύτερψικων μΙν 
ονΟών άά γίνεται όνλλογιΰμος άντιότραφείΰης της κατά 
τ6 ίνδέχεοΟ'αι ίίροτάύεως, κα&άΛίρ ίν τοις ίΤρότερον. εΐ- 
ληφβ'ω γαρ το Α τω μΙν Β έξ ανάγκης μη ύ^άρχειν^ τω 
δϊ Γέν&έχεύΟ'αι μη νΛάρχειν. άντιότραφειΟών ονν των ^Ιρο- ίο £0 <{ οιη ο. — 22 νηάζξΒΐ Οι. — νφ γ η. ^— νπάζχον/. -7- ^^ ^ο 
μΐψ κατ. η, — 27 ί'] ί ^ ατΒςιηζίκΟ'» %αϊ η. — 30 των ά. — 31 αΐϊ^τό βΐ 32 
ρΓ το οιη ά. — 41 έγ^ήγο^αις η. — 42 ω τό α €η.^ 

381)4 φάοΒων οοάίοβ» βχοβρίο η. — 6 όμοαχημθ9Β6 η , ρτ ΑΒ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 182 ΑΝΑΑΤΤΙΚαΝ 

τάόΒων τά μ\ν Β τφ Α σύδενΐ ναάρξΕί^ το 61 Α ίί^ΐΰηί 
τω Γ ίνδ^Βταΐ' γίνεται δη το ηρώτον ^χ^μα. χϋν ^Ι 
3Τρός τψ Γ τ^είη το ύτερψικόν^ ώόαύτως. έάν δΐ χατίί^ 
γορνκαΐ τε^ωόιν^ ουκ ίβται ύνλλογιόμός. του μίν γαρ μή 

ΐδ νΛαρχην η τον Ιζ ανάγκης μη νπάρχΒΐν φανΒρόν οτι ούκ 
ϊόται δια το μη ΒίλήφΟ'αι ύτΕρψιχήν ίΤρόταύιν μψ ίν τψ 
νίΐάρχπν μψ Ιν τψ ίζ ανάγκης νΐίάρ%Ην. άλλα μη[Ρ 
ονδϊ του ένδέχεΰΟ'αί μη ύπάρχην ' έζ ανάγκης γαρ ουτοας 
Ιχόντων το Β τώ Γ ονχ ύίίάρξη^ οίορ βΙ το μΙν Α τ€- 

9θ9'8ΐη λευκόν^ ίφ φ δΐ το Β κχ'ηινφς^ το δϊ ΓανΟ'ρωΛος. 
ουδέ γε των άνητιειμένων καταφάόεων^ έίίΒΪ δέδέικτ4Β^ τό 
Β τψ Γ έζ ανάγκης ονχ ύιίάργρν. ουκ αρα γίνεται ύυλ^ 
Χογιβμός όλως. 

^Ομοίως δ* ^ει 'κάιά των ίν μέρει ύνλλογιόμών* 

25 στον μίν γαρ ^ το ύτερψικόν καθόλου τε κα)^ άναγκαΐον^ 
άεΐ όνλλογιόμος ίΰται κάί τον ίνδέχε69'4Α' κϋΛ τον μή 
νίίάρχειν (αΛοδειζις δϊ δια της άντιβτροψης) ^ όταν δϊτο 
καταφατικόν^ ουδέηοτε ' τον αυτόν γαρ τρ%ηον δεη[9γβ^αι 
ον κάί έν τοις κα-^ίίλον, κα\ δια των αντών ορών. ονδ^οναν 

βο άμφότεραι ληφϋ^ώόι καταφατικαί • καΐ γαρ τούτον ή αύτη 
άηόδειξις η καΐ ίΤρότερον. δταν δϊ άμψ&τεραι μεν ύτερτξτίτ- 
καΐ^ κα^ό^Λυ δ\ καΐ αναγκαία η το μη νΛάργειν όημβίί- 
νονόα^ δι αντών μΙν των είλημμένων ονκ (ύται το άναγ- 
καΐον^ άντιότραφεΐύης δϊ της κίχνά το ένδέχεόΟ'αι ΐΐροτά" 

^όεως ^ται όνλλογιύμός^ κα&άηερ έν τοις Λρότερον. έάν 
ά* άμφότεραι άδιόρι6τοι η έν μέρει τεΟ'ώόιν^ ονκ ϋϋιται 6νλΓ' 
λ^τγιύμός. άίίόδειζις ό' ή αντή καΐ δι^ των αντών ορών. 

Φανερον ονν έκ τών είρημένων οτι της μΙν ύτερψιχής 
της καΟ'όλον τι&εμένης αναγκαίας άεϊ γίνεται όνλλογι-' 

^ούμός^ ον μόνον τον ένδέχεό^αι μή νΛάρχειν^ άλλα χάί 

τον μή ύίίάρχειν^ της δϊ καταφατικής ούδέηοτε' καϊ ση 

τον άντόν τρό:ίον εχόντων ?ν τε τοις άναγκαίοις καϊ έν τοϊ§ 

ρ.^νΛάρχονόι γίνεται τε καϊ ον γίνεται ύνλλογιόμός. δήλον 11 ^πά^ζΒΐ Α€άη. — 16 βΐ Π μηί^^ Α. -^ Π ίν οίω, «. — 21 ««•- 
φάνΰΒωνΒόηίΛ^οοττ Α^ άνηφάϋίηρ ά^ άντιφάνο$ων ^τ Α^ άηοφάβ$ω9ί^ 
ηαταφάϋΒων παΐ άκοφάβ^ωνη, •— έηΒίδή €. — 24 %αΙ ίπϊ €. — 2670(9 
οιη ι{. -» 30 αντη οιη ν. — < 33 το ρΓ οιη ά. — 42 Ιν] τώψ ο^ίοψ Ιτ η. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. 183 

δΙ %αί ονι ιίόντΒς άαύΛΐς οΐ όνΧλογιΰμοί^ χαΐ σνι τελεΐτ• 
οννται 6ιά τών χροΒίρημένων 0χημότ(σρ. 

'Ερ όϊ χφ τελίνταίφ όχήμαη χαΐ άμψπί^ων ^20 
ϋίχομίηαν χαϊ της Ιιιέρίχς Ιύται ύνλλογιύμός. στον μ^6 
συν ίν6έχε69αι ϋημαΐνωΰιν αΐ ^ροτόβεις^ οίοΙ το ^νμ^έρα- 
6μα %ΰται ένδεχόμενον κ«1 δταν ή μϊν ένδέχεόΟ'αί ή ό* 
^άρχπν. όταν ό' ή Ινέρα τίθ-^ί άναγ^αια^ έάν μίν ^ χα- 
ταφατακή , ονκ ίόται το Κίνμηίραβμα οντε άναγκοίίορ 
ονβ•* νίτάρχον, έάν ό' |^ ότερψιχή^ τον μή νΛαρχενν ^αι ίο 
<$νλ1χ)γιύμ^^ χα^ώτε^ χάΐ ίν τοις Λρότερον, λψίτεον 6ϊ 
κσ^^ν '^&ότοις ομοίως; το έν τοϊς ϋνμΛεράύμαύιν ίνδεχό- 
μενον. 

'Έότωΰαν δή ίΤρώτον ίνδεχόμεναι^ καΐ το Α χαΐ το. 
Β Λαντϊ τψ Γ ένδεχέό^ω ναάρχειν. ώτίΐ ονν άντιύτρέφει ΐδ 
το χαταφ^ηχον ίπΐ μέρους^ το δΐ Β ίίαντϊ τψ Γ ενδέ- 
χεται^ χαΐ τέ Γ τινί τψ Β ένδέχοιτ αν. ωύτ εΐ το μ\ί» 
Α ίίαντϊ τψ Γ ίνδέχεται^ το δε Γ τινϊ των ^Β, χάί το Α 
τινϊ των Β ίνδίηιι^αι • γίνεται γαρ το ίίρώτον Οχημα, χαΐ 
εΐ το μ^ν Α ενδέχεται μηδενΐ τψ Γ ύπάρχειν^ το δϊ Β^ 
ηαντί τψ Γ, άνόγχη το Α τινϊ τψ Β ΙνδέχεοΟ'αι μή νΛαρ- 
χειν ^ται γαρ ηάλιν το ίίρώτον όχημα δια της άντι- 
Ό^ροφής. εΐ ό' άμφότεραι ύτερψιχαϊ τε^είηύαν^ ίζ αυτών 
μίν των είλημμένων ούχ ^ται το άναγκαΐον^ άντιΟτραφει- 
ύών δΐ των ηροτάόεων ίόται όνλλογιόμός^ χα^άηερ Ινί6 
τοις .ηρότερον. εΐ γαρ το Α χαΐ το Β τψ Γ ενδέχεται μη 
νΐίάρχειν^ έάν μεταληφ&'ζ το Μέχεύ&αι μή νίίάρχειν^ τίόλιν 
|(ΐ^τ<α το 3Τρο»ιτοι^ ^χήΐ*^ ^*ά της άντιύτροψης. εΐ ό' ό μέν 
έύτι χα^ολον των ορών 6 δ' ίν μέρει ^ τον αντόν τρώτον 
έχόντοίν των οροΒν ονΐίερ έχΐ τον νΐΐόρχειν^ ίύται τε κ«ΐ8ο 
σνχ Ϊ6ται ύνλλογιόμός. ένδεχέύϋ'ω γάρ το μΙν Α ηαντί 
τψ Γ", το ό^ β τινϊ τψ Γ ύηάρχειν. ϊύται δη ηάλιν το 
ιίρώνον (ίχήμα της έν μέρει ίίροτάύεως άντιύτραφεΐϋης' εΐ 3983 Βί^ημύνων ά. — 10 ι; €ηη. — τον] κ«1 του €, — 11 πρ(?τ€- 

?ον αβγ, ληπτέον €η, — 14 π^ότΒ^ον €. — 16 τό ίέ] χαΐ το €/* — 
Βτφ β ά. — καΐ] άνάγ%ν, καΐ Οι. — χαΐ . . . β οιη ^. — 19 ένδέχΒβ^αι 
Οι. — γίγν^ται η. — 80/3] (? ίνδέχοιτο Οι. — 21 των β Οι.— 23 έάν... 
τΒ^ωύί Ο — 26 β παντί τψ €, — 27 το βγ Βίς ένδέχΐΟ^αι €. — μή 
οιη €οάά βχοβρίο η. -— 32 τινϊ των Οι. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 184 ΛΝΑΑΤΤΙΚαΝ 

γάρ το Α ίίανύ τω Γ*, %6 6\ Γ τινϊ χών Β^ το Α χινϊ 

86 των Β Μίχεται. χάΐ βΙ ίΤρός τω ΒΓ τεΟ'Βΐη το χαΟ^όλον, 
ώόαντοίς. ομοίως δΐ χάί «ί το μίν ΑΓ ύτερψικόν Βΐη^ το 
δϊ ΒΓ τίαταφοη^όν' ίβται γαρ ίίάλιν το αρώτον ^χημ€ί 
δίά της αντιότροφής. εΐ ό' άμφόνεραι ότερψνκαϊ τεϋ'εΐηόαν^ 
ή μίν καΟ'όλον ή δ* ίν μέρπ^ δι αντών μϊν των είλημ- 

Ίΐ> μένων ουηϊβταα 6υλίΛ)γυ6μ6ς^ άντιότραφει^ών ό' ^ύται^ κα- 
^ώίερ έν τοις :τρότερον* όταν δί αμφότεραι άδιόρ%ϋτοι ^ 
ίν μέρει ληφ&ώόιν^ ον%,^ται ύνλλογιΰμός' καΐ γάρ^ταντί 
ανάγκη το Α τψ Β %α\ μηδενΐ νίίάςηιμν. οροί τον •ώτάρ- 

5 χειν ζψον-ανΟ^ρωίίος-ϊ^ϋϋόν^ τον μη ν^αρχειν ι^ίΛος-ί^^ 

^ρωΛος-λενοίόν^ μέύον λενκόν. ι 

21 !Ε«ν άέ ή μϊν νηάρχειν ή ^ ίνδέχεόΟ'αί ύημαΐνρ 

των ίΤροτόύεων^ το μίν ύνμιτέραόμα ^ται οη ένδέη^αι 

καΐ ον% οτι νΐίάρχει , όνΧλογιύμος ύ' είΗαι τον ^χύτ^ τρό- 

10 ίτον εχόντων των ορών τοις ίίρότερον. ί6τωΟ€ίίν\γάρ ηρώ-^ 
τον κατγ^ορικοί ^ καΐ το μΙν Α ιίαντί τψ Γ .ύίίαρχέτω^ 
τό δΐ. Β Λαντϊ ένδεχέοΟ^ω νπόρχειν. άντιότ^ΰΰφέντος ονν τον 
ΒΓ τό ίίρώτον ΐβται όχημα ^ κ«1 τό ύνμίίέραβμα οτι εν- 
δέχεται το Α τινϊ των Β νχάρχειν δτε γαρ ή ίτέρα τάν 

15 τίροιαύεων ίν τω ίίρωτψ ύχήματι* ύημαΐνοι ίνδέχεύ^αι^ %αϊ 
το όνμίτέραύμα ην ένδεχόμενον. ομοίως δΐ καΙ εΐ τό μϊρ 
ΒΓ νίίάρχειν το δε ΑΓ ένδέχεό^αι^ χαΐ εΐ το μΙν ΑΓ 
ότερψικόν τό δΐ ΒΓ κατηγορικόν, νΐίάρχοι δ* οΛοτερονονν^ 
άμφοτέρΓος ένδεχόμενον ϊβται τό όνμιίέραύμα' γίνεται γαρ 

20 ίίάλιν τό ηρώτον όχημα^ δέδεικται ό' οτι της Ιτέρας ίΤρο- 
τάόεως ίνδέχεύΟ^αι ύημαινονύης ίν αντω καΙ τό όνμΛέραύμα 
^ται ένδεχόμενον. εΐ δε τό ότερψικόν τε&εΐη ίΤρός τό ίλατ- 
τον άκρον, η καϊ αμφω ληφΰ'είη βτερ'ψικά, δι αυτών μΙν 
των κειμένων ουκ ^όται ύυλίογιόμός, άντιύτραφέντών ά' ίΰται^ 

26 καθχίη^ερ έν τοις ιτρότερον. 

ΕΙ ^ η μ\ν κα%^όλον των Λροτάόεων η ^ έν μέρπ^ 
κατηγορικών μεν ούύών αμφοτέρων^ η της μίν κα&όλου 34 τφ^α/. — 35 τ6 βγ Οά/ή. — 38 τΦώύιν €. 

39Β4 δ^οΟ αβγ. οζοι η. — 5 λ^νκάς Αά, — τον,• . μέϋον λευπόν το 
ιη^ Λ. — 10 τοι:^] ο ν %αΙ ίντοϊς ΑΒάηπι, ώς έν τοίς Ο. — 12 παντί τψ 
γ ΜεχέιΦω €, — 14 τβο Ο. — 16 ην οιη Α. — 82 τό] τό ΜΒχόμβΡον 
€οάά 6X0 η. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Λ. 185 

&ΐ!ΒΟψιχής της ^ Ιν μέρπ χαταφατιηης^ 6 (χννος τρόαο^ 
^αι των ΰνλλογίύμών' αάνης γαρ περαίνονναι δια τον 
ίίρώτον οχήματος, ωβτβ φανερόν στι τον ένβέχεΰ&αι καΐ ον βο 
τον νηάρχπν ίόται 6 ύνλλογιόμός. ύ ό' ή μϊν χιντιχφίπηκΐ} 
%α96λον Ύΐ δ\ ύτερψΐ'χ.η έν μέρΒί^ δίά τον αδυνάτου ίόται 
ή ά^δαξις. νΛαρχέτω γαρ το μίν Β χαντί τψ Π, το δϊ 
Α ένδεχέόΰ^ω τινϊ τψ Γ μη νΛάρχαν ανάγκη δ ή το Α Ιν- 
δέχίύ&αι τινϊ τω Β μη νιτάρχην. ά γαρ ηαντί τψ Β το 85 
Α ν:ίάρχΗ ί^ ανάγχη^ το δϊ Β ααντί τψ Γ χώται Λτάρ- 
χ£ΐτ, το Αίχανύ τψ Γ έξ ανάγκης νΛαρξεί' τοντο γαρ 
^ι^έδΗηαι ηρότερο^^. αλλ^ νπέταιτο τινϊ ένδέχΒύ&αι μη 
νΐίάρχΗν. . 

"Οταν ό' άδιΑρκίτοι -η ίν μίρα ληφΟ'ώόιν αμφότεραι^ ρ. 40 
ονχ ίΰται ύνλλογιόμός. άπόδαζις ό' ή αύτη η καϊ έν τοις 
χα&όλσν^ καΙ δια των αυτών ορών. 

Εί δ^ έατίν ή μπι αναγκαία των ιι^ροτάΰΒων ή & έν-22 
δεχόμενη^ και^ηγορικών μΙν δντων των οροιν άεΐ τον ίνδέχε-- β 
ΰ&αι εύται Ρν^λογιύμός^ όταν ό' ^ το μ^ κατηγορικον το 
δΐ ύτερψικόν^ ίάν μΙν ^ χ^ό κίχταφαζίκον άναγκαΐον^ τον έν- 
δέχε09αι μη νπάρχειν^ έάν δϊ το ότερψικόν^ καΐ τον Ινδέ- 
χεά&αι μη νπάρχειν καΐ τον μη νηάρχειν του ά* έξ άνάγ- 
• ^^^ ί*^ νίίάρχειν ονκ ϊύται ύυΧλογιύμος^ ωόίίερ ονδ^ έν τοις ίο 
> ^έροις ύχήμαύιν. ίΰτωύαν δη κατψορικοί αρωτον οΐ δρο*, 
καϊ το μΙν Α ηαντί τψ Γ ν^αρχέτω ίξ ανάγκης ^ το δϊ 
Β ααντί ένδεχέΰ&ω ν^άρχενν. ίπεί ουν το μεν Α ηαντϊ 
τψ Γ ανάγκη^ το δϊ Γ ηνί τψ Β ενδέχεται^ καΐ το Α 
ηνί τψ Β ένδεχόμενον ^ύται καΐουχ υπάρχον^ οντω γάρΐ5 
ύννέίίοίτεν έπϊ τον ίτρωτον οχήματος, ομοίως δϊ δειχΟΊί^ύε-- 
τ©*• και εΐ το μϊν ΒΓ τεΟ'εΙη άναγκαΐον^ το δΐ ΑΓ έν- 
δεχόμενον. ίίάλιν ϊύτω το μ\ν κατηγορικον το δ\ ύτερψικόν^ 
άναγκαΐον δε το κατψορικόν ' καΐ το μεν Α ένδεχέϋϋ'ω μη- 
δενϊ τοΤ# Γ νηάρχειν, το δΐ Β ίίαντϊ νηαρχεΐω έξάνάγ^^ο 
κης. ίύται δη ηάλιν το Λρώτον ^χήμο^' κ«ΐ γάρ ή ότερψ 31 ο οη ^4€. — 33 τφ μΙν ρηι. — 34 «ό α τινϊ τφ β ένδέχΒΟ^αί €. 
— 36 νπάοχοι ή. — %Ηται νηΛτ^ ά. 

40α 1 άό^ιοτοι Α^ ρΓ ιι. — ^ μη νηά^χίΐν βηΐβ %αϊ οιη η• — 11 Μ- 
^οις οοΓΓ ά. — δη'] γά^ ι*, γάζ δη ά. — 13 ηαντί"^ τφ γ πα,ντϊ Α^ ηαντϊ 
τφ γ ηηι. — 20 τφ γ €ηιη. — . παντϊ τφ γ νχα^χ^τω €. 186 ΑΝΛΛΤΤΙΚαΝ 

ηκή Λρότίχόίς ίνδίχ^αιύημαΐνίΐ. φανερόνονν οϋΐ τό ^νμ- 
ηέραόμα ίαται ίνδίχόμενον - οτε γάρ όντως ^οιεν άί ^ρο- 
τάύης έν τψ ιΐρωτω (ίχήμ€(τί^ χαΐ τό όνμίίέραύμα τ^ν 

26 ίνδεχόμίνον. βΙ ό' ή ύτερψιχή ηρόταύις αναγκαία^ τό 6νμ- 
ίίέραύμα §βται χα2 οτι ενδέχεται ηνί μη νπάρχείν χαΐ ονι 
ονχ νΛόρχει. χείύϋ^ω γάρ τό Α τψ Γ μη νΛαρχειν ίξ ανάγ^ 
κης^ τό δΐ Β ίίαντϊ Μέγεύ^οΛ. άντιότραφέντος ονν τον ΒΓ 
χαταφατικσν τό Λρώτον ^ται όχημα ^ καΐ αναγκαία ή 

80 ότερψική ιτρόταόις. οτε ά* όντως Ρχονεν αΐ 0ροτάϋεις, (ίνΡ" 
έβαινε τό Α τω ΓκαΙ ένδέχεύ&αι τινϊ μη ναάρχειν %α\ μη 
νχάρχειν^ ωύτε χαΐ τό Α τω Β ανάγκη τι^Ι μη ν^όρχειν. 
όταν δϊ τό ύτερψικόν τε9^ 3ίρός τό ίλαντον ακρον^ Ι&ν μ\ν 
ίνδεχόμενον , ^ται ύνλλογιόμός μεταλη/φ^είβης της ίΤροτά- 

85 6εως^ ιια^άπερ Ιντόις ίίρότερον^ έάν ό' άναγκαΐον^ ουκ ίΰται* 
καΙ γάρ ηαντί ανάγκη καί ονδενϊ ενδέχεται ύίτόρχειν. οροί 
τονηαντί νηάρχ^ειν νηνος- ΐητίος καύ'ενδων-ανΟ'ρωίύος^ τον 
μτ/δε^νΐ νίίνος-ΐπίίος Ιγριγγοροίς-ανϋ-ρωηος. 

^Ομοίως ό' ^ει καΐ ει ο μίν τ^αΰ'όλον των ορών ο ά* 

40 Ιν μέρει ΐΐρός τό μέύον' κατηγορικών μεν γάρ δντωρ €?μ- 

1ί φοτέρων τον ένδέχεό&αι καϊ ού τον νΛαρχειν ίβται όνλλογΐ" 
ύμός^ καϊ όταν τό μΙν 6τερψικόν λη(ρ&^ τό δΐ καταφα- 
τικόν^ άναγκαΐον δΐ τό καταφατικόν. όταν δΐ τό ότερψικόν 
άναγκαΐον^ καΐ τό 6νμΛέραύμα Ϊ6ται τονμη'ύηάρχειν' ο γάρ 

6 αντός τρόιίος ίύται της δεΙ^εωςκαϊκαΟ^ολον καϊ μη καϋ'ολον 
των ορών όντων, ανάγκη γάρ διά τον ηρώνον βγ^ηματος τε- 
λειχϊΰϋϋ'αί τονς βνΏχ)γιύμονς^ ωύτε καύ'άηερ έν έκείνοις^ Χ£ώ 
ΙίίΙ τούτων άναγκαΐον &νμΛί:ττειν. όταν δΐ τό ύτερψικόν 
καϋ'όλον λη€ρ&1ν τε9^ Λρός τό ^λαττον ακρον^ έάν μϊν έν- 

10 δεχόμενον^ ^ται ύνλλογιόμός διά της άντιότροφης^ έάν ό' 
άναγκαΐον^ ονκ ^ται. δείχΟ'ήόεται δϊ τον αντόν τρόπον δν 
χαΐ έν τοις καθόλου ^ καϊ διά των αντών ορστν. φανερόν 
ονν καϊ έν τοντφ τψ όχήματι Λονε κάί Λώς ίΰται όνλλο- 

25 το] χαΐ τό €, — 28παντϊ τω γ Μέχεΰξ^αί 0.-89 χαΐ] χαϊγάζ €. 
30 ΒΪχον «/πι. — 0υμβαΐ9$ί ά. — 31 %αϊ μη ύπά^χην οιη Α. — 32 %αΙ 
οιη Ο. — 37 ΐκηος - ηα^ινδων ανΦ'ο, βΐ 38 ΐπη. - ίγοηγορώς &ν9ο. 
ΑΒ€άη. — 37 τον Β\ μηδίνΐ € * 

40Β5 1<ττα£ οιη /. — άπο^Βφως ηι. — καϊ %αξ^6Χο^ το τηατ^ €. — 
«αΙ . . . χαΐ μη] ωβπΒ^ χαΐ η. — %α\ μη ηα9•6Χου -οχα Αά^ύ β( ρΓ Β€ά^ 
ροβΐ 6 δντων ροηίΐ ιη. . ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡίΙΝ Α. 18Τ 

γιΰμός^ κ«1 ι^ότε τον ίνδέχίύΟ'αι χοά :ίότΒ τσΰ ύί^άρχΒίν. 
&ηλσν 6ϊ τίάί σνι ιτάντες ότελΗς^ χαΐ οτι τελΒίοϋνταί διΛ ΐ5 
τον ΰίρ(ότον οχήματος. 

"Οτι μίν ονν οΐ ίν τούτοις τοις όχήμαόι ύνλλογι- 23 
όμοί τίλειονίΊΐαί τε δια των Ιν τψ ηρώτω όχήματι κα9όλον 
ύνλλογιύμών καΐ εΙς τούτους ανάγονται^ δήλον ίκ των εί- 
ρημένων' οτι δ' άπλως ^άς ύνλλογιύμος όντως ^α^ νννζο 
&ίϊαι φανερόν^ όταν δειχΟ^ ΐίας γινόμενος δια τούτων τίνος 
των ύχημότίον^,^ ,. 

^Ανάγαη δή ΐία(ίαν άηόδιι^ν %αί Λαντα 6νλλογιβμ6ν 
« Ατάρχον τι τ^μή υπάρχον δεικνύναι^ %αι τοντο η καύόλον 
η χοίζρ-μίρος, Ιτι η δηκτικώς η έξ νΛο'&έόεως. τον δΙ* Ι|25 
νηο&έύεως μέρος το δια τον άδννότον. ίτρώτον ονν είίτω- 
μεν αερΙ τφν δεικτικών τούτων γαρ δειγβέρτων φανερόν 
Ιβται καΐ ίίτΐ των εις το αδύνατον καΐ όλως των έξνΛο- 
&έύεως.\ 

ΕΙ δη δέοι το Α κατά τον Β ύνλλογίόαύϋ'αι η νιτάρ- βο 
χον η μη νΐίάρχον , ανάγκη λαβείν τι κατά τίνος, ει μϊρ 
ονν^τό Α κατά τον Β ληφϋ^εΐη^ το ίξ αρχής ζύται είλημ- 
μενον. εΐ δΐ κατά τον Γ*, το ό^ Γ καχά μηδενός^ μη^ 
άλλο κατ εκείνον, μηδΐ κατά του Α ?νερον, ούδεΙς ίότϋο, 
ύνλλογιύμός • τω γάρ %ν καϋ^ ίνός ληφ&ήναι ούδϊν ύνμ- 86 
βαίνει έξ ανάγκης, ωότε ίΤρούλη^τέον ^αϊ ^έραν ίτρίίτα- 
ύιν. έάν μίν ονν ληφ&'^ το Α κατ άλλον η άλλο κατά 
τσΰ Α, η κατά τον Γεαερον, είναι μίν ύνλλογιύμον ούδϊν 
κωλύει, ίτρος μεντοι το Β ονκ ^ται διάτων είλημμένων. 
ονδ' όταν το Γ Ιτ/ρω, κάκεΐνο αλλω, κάί τούτο ^τέρω, μη 40 
όννάίΐττ^ δΐ ίτρός το ΰ, ούδ^ όντως ίύται :ΐρός το Β όνλ- ρ. 41 
λογιόμός. ολοις γάρ ειΛομεν σνι ουδείς ονδεΛοτε ϋϋται 
όνλλογιόμος άλλον κατ άλλον μη ληφθέντος τινός με- 
ύον, ρ ίτρός Ικάτερον ϊτχει Λως ταΐς κατηγορίαις' ο μΙν 
γάρ ύνλλογιύμός άΐίλώς ίκ ΐΐροτάύεί&ρ ίότιν, 6 δΐ ιΐρόςβ 14 ίν9ίχΒται €. — 17 ονν οιη ιϊ. — 18 τ« οιη ^ίάβί, — χα9•6Χου 
Γο βηρΓ» νβ η, — 19 άγονται Α, γτ ά, — 24 τι] τινί η. — - 25 τον δ* ίξ 
νηοΙ&έϋΒωζ })γ οπι η. — 26 μί^ος §ύτϊ τό €η. — το] ό /. — τον οπι 
ναί 199. — 27 τοντων γά^ δΒΐχΗντων οιη €. — 30 ίέ /. -- ί] ως/. — 
31 η μη ύηά^χον οιη ρΓ Α. — 33 6έ το α 'Η€ίτά €, — 35 το Ο, ρΓ Α. 

41&2 οΑω^] τφί α. δλως Β/η. — ίϋηωμΒν ρΓ Α, οογγ Β. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ Οοοδί^ 188 ΑΝΑΑΤΤΙΚΛΝ 

τόδί ύνΧΧογι0μ6ς Ικ των Λρος τόδε ίίρσνάόΗον^ 6 δΐ τονδε 
αρος τόδε δια των τονδε ίίρός τόδε αροτάύεοιν. αδύνατον δΐ 
αρός το Β λαβείν ιτράταόιν μηδίν μήτε ιιατψορονντας 
αντον μήτ αιταρνσιψένοι^ς^ η ηαλιν τον Α Λρος το Β μι^ 

10 άΙν κοινόν λαμβάνοιη^ας άλλ' ίκατέρου ίδια αττα χατη- 
γορονντΰίς η αίΐαρνονμενονς. ωΟτε ληίΐτεον τι μέόον άμφοΐν^ 
ο όννάφει τάς κατηγορίας^ εϋΛερ ίύται τονδε ίΤρος τόδε όυλ-- 
λογιύμός. εΐ οχ^ν ανάγκη μεν τι λαβείν ίίρός αμφω κοινόν^ 
τοντο ά* ενδέχεται τριχώς (τ) γαρ το Α τον Γ «αϊ το Γ 

16 τον Β τίατηγορήύαντας, η το Γ κατ αμφοΐν^ η αμψω 
κατά τον Γ^, ταύτα ό' ίότϊ τά είρημίνα οχήματα^ φα- 
νερόν οτι ηάντα ύνλλογιΰμόν ανάγκη γίνεσαι δια τοντωρ 
τινός των οχημάτων, ο γαρ αντός λόγος καΐ εΐ διάίτλει- 
όνων βννάΛτοι ίίρος το Β' ταντό γαρ (ύται ^χημα κα\ 

20 ίιΛ των ηολλων. 

^Οτιμενονν οΐ δεικτικόΐίίεραΐνονταιδιά των ί^ροειρημέ- 
νων όχΐίΐμάτων^ φανερόν ' οτι δε κα\ οΙ εΙς το αδύνατον^ δη- 
λον Παιδιά τούτων. ίτάίΊ^ες γαρ οΐ δια τον άδννάτον Λεραί-^ 
νοντες το μ\ν φενδος όνλλογίζονται^ το ό' έζ άργ^ης ίζ 

26 νΛοϋ^έύεως δεικνύονύιν^ όταν αδύνατον τι ύνμβαΐντ^ τήςάί^τι- 
ξράόεως τεΟ^είϋης^ οίον οτιάύνμμετρος ή διάμετρος δια το γι- 
νεύ^αι τά ΐίεριττά ίβα τοις άρτίοις ύνμμέτρον τεΟ'εΙόης. το μ^ν 
ονν ίύα γίνεΟΟ^άι τά ΐΐεριττά τοις άρτίοις ύνλλογίζεται^ το 
ά* άόύμμ^ρον ίίναι την διάμετρον έξ νίίο&έύεως δείκννΰιν, 

80 ΙίίεΙ φενδος όνμβαίνει διά την άντίφαύιν. τοντο γαρ 'ψ 
το διά τον άδννάτον 6νλλογίύα6θ•αι^ το δεΐξαί τι αδύνα- 
τον διά την έξ αρχής νίτό^'εόιν. ωύτ ίηά τον φεύδονς γι- 
ν^αι ύνλλογιύμός δεικτικός Ιν τοις εις το αδύνατον άΐία- 
γομένοις^ το ό' έζ αρχής ίξ νΛοΟ^ίόεως δείκννται^ τονςδε 

85 δεικτικονς ΐΐρότερον είπομεν οτι διά τούτων.ηεραίνονται των 
οχημάτων^ φανερόν οτι καΐ οΐ διά τον άδννάτον ύνλλο— 
γιόμοί διά τούτων λύονται των Οχημάτων, ωΰαύτως δΐ 
καΙ οΐ άλλοι ηάντες οΐ ίζ νΛοθ'έόεως' ίν άιταύι γάρ ο 
μ\ν ύνΧ^γιύμός γίνεται Λρός τό μεταλαμβανόμενον ^ το 

6 τόίί] τοντο 1>ίβ/. — 7 τάνϋΒ 9ίά ρΓ β, — 9 αυτών/. — 1$ ος Αα. — 
15 %ατηγοζηύαντ{ς €. — 16 φαν^ι^ον ονν οτι ρΓ €. — 17'ώί ά. — γΒ^ 
ψέϋ^αι ά. — 18 $} οιη ρΓ €. — 19 το αντο /. — 21 οΐ οίη ά. — 9ίά] 
ηάντ§ς διά /• -* 2ΒγΒνέα^αι /. — 36 φανί^ον ονν οτι ρΓ Β. — νύ οιη/. ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α. 180 

ό' ίξ βίρχής Λεραίν^ται 6ι ομολογίας η ηνος άλλης ι5λΌ- 4ο 
^έβεως. βΙ δε τοντ άληύ'ές^ τίαβαν αΛόδειξιν %(ύ ηάννα^ 
ϋνλλογιύμον ανάγκη γίνεύύαι δια τριών των ίίροειρημεναη^ 
όχημάτοιν. τούτον δε δειχϋ'έντος δήλον ώς αηας τε 45υΑ-' 
λογιβμος ίΛιτελεΐται δια τον Λρωτον οχήματος καϊ ανά-* 
γεται εΙς τονς Ιν τούτω τια&'όλον όνλλογιύμούς. * 

^Ετι τε Ιν αΐίαντι δει τιατηγοριηόν τίνα των ορών εϊ- 24 
ναι και το οία&όλον νΛαρχειν • ανεν γαρ τον χαΟ^όλον ^ 
σντί ^ται όνλλογιόμός η ον ηρος το κεΙμΒνον, η το ίζ αρ- 
χής αΐτήύεται. κείοϋ'ω γαρ την μονόικήν ήδονήν είναι βτίον- 
όαΐαν. εΐ μεν ονν άξιώβειεν ήδονήν είναι ύιίονδαίαν μή Λρού- ίο 
ύ'εϊξ το ηάβαν^ ονχ ^αι 6νλλογι:θμΌς' εΐ δϊ τινά ήδο- 
νήν^ εΐ μ\ν αλλψ^ ονδεν ίΤρός το 'κεΐμενον^ εΐ ό* αντψ 
ταύτψ^ το έζ ^άρχής λαμβάνει, μάλλον δΐ γίνεται φα- 
νερον έν τοις διαγράμμαύιν^ οϊον οτι τον Ιόούκελονς δίαι 
ϋά ίτρός τ^ βάΰει. Ιύτωύαν είςτόκέντρον ήγμέναι αΐ ΑΒα&' 
εΐ ονν ϊβψ λαμβάνοι τήν ΑΓ γωνίαν τ'^ Β/Ι μή όλως 
άζιώόας ϋδας τάς των ήμικνκλίων^ καϊ ηάλιν τήν Γ 
τ^ ^ μή Κα0αν αρούλαβών τήν τον τμήματος^ &ι 
άιί ϋ^ων ονόών των όλων γαονι^οιν καϊ ί6(&ν αφηρημένων 
ίβας είναι τάς λοίίίάς [τάς ΕΖ]^ το έξ ^ρχήζ αΐτήβε-^^ο 
ται^ ίάν μή λάβ^ άίίό τών ίύων ίόων άφαιρονμένων 
ΐόα λείΛεόϋ'αι. φανερον ονν οτι έν αΛαντι δει το καΟ'ολον 
ντίάρχειν^ καϊ οτι το μίν κα&όλον ίξ άΐίάντων τών ορωρ 
κα&όλον δείκννται^ το δ^ έν μέρει καϊ όντως κάκείνως, ω&ιτ 
έάν μίν ^ το ύνμττέραύμα καύόλον, καΐ τονς ορονς ανάγκη 2β 
κα^όλον είναι^ έάν ό' οΙ οροί κα^όλον^ ενδέχεται το όνμΛέ-^ 
ραόμα μή είναι καύ'όλον. δήλον δΐ καϊ οτι έν άηαντι βνλλογν- 
βμψήάμφοτέρας ή τήν^έραν ίΐρόταΰιν ομοίαν ανάγκη γίνετ* 
ό&αι τω βνμΛεράόματι. λέγω ό' ον μόνον τψ καταφατικήν 

40%2Ζΐ7ς τίνος ά. 

411)2 τών τ^ιών τών €/. — 6 οτι η. — τε ονα ά. — ^1 ίν απααηκ 

— 7 γά^ αν του €. — τον] της ά. — 8 προκΒίμενον €/. -— 10 η^οα^^ς 
ρτ Β, π^ούτί&$Ις /. — 12 π^οκΐίμΐνον €ά/, — 16 λαμβάνπ €ϊ, λαμ' 

βάνει ά. ~ 17 τάς οιη Λ — 18 ^τ^] Ιτι 9' €. — 19 κιχϊ τών άφν9- »• -" 
20 τάς ηρος Ύοΐς εζ η, τάς ίξρτ ά. — 21 λαμβάνε /. — τών οιη ά, — 
»1ΐ ίύων οιη 4/» — 22 1ε(πεύϋ•αι ϊβα /. — το οιη /• — 24 ώύτ» αν Α, 

— 27 %α%οΙοη είναι ιη&Γ^ οογγ ά* — Ζτι ν,αί /• «-* 28 άνάγηη ομοίως ά. 

— 29 μάρον »ο Λ. ; ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΙΜ ΑΝΑΑΤΤΙΚείΝ 

80 ύνίχι η όΤΒρψιΐίήρ, αλλά χαΐ τψ άναγκαίαν ^ νΛά{ΐ%ον6αν η Ιτ- 
δη(ρμένψ. έΛίόκέφαό&Μ 61 δέν χαΐ τάς αλλάς χατηγορίας. 

Φαν^ρόν δΐ χάί άίίλώς ίτάν ξύται «αΙ ίτότ' σνκ ίύται 
ύνλλογιύμος^ καΐ ^ότθ δνναχος καΙ ίίόχ^ τέλειος^ χαΐ σνι 
&νλλογιόμον δντος άναγτίαΐον ίχπν τους ορούς κατά τίνα 

86 τών ίίρημένσίν τρΟΛ(ον. 

25 /ίήλον δΐ καΐ δη ηαΰα αΛόδειξις ϊύται δια τρι^ν ορών 

χαΐ ον ίίλίΐόνσίν^ έάν μη δι άλλων %αί άλλων το αύτ6 

όνμίΐέραύμα γίνψαι^ οίον το Ε διά τ% των ΑΒ κ«1 διά των 

Γ/4^ η διά των ΑΒ χαϊΑΓκαϊΒΓ' ηλείω γάρ μέόα των 

40 αντων ονδίν ΒΪναι ζωλύπ. τούτων ά* δντων ονχ ΒΪς αλλά 
ρ. 42 ίΐλίΐονς εΐόΐν οΐ ύνλλογιόμοί. η ηάλιν όταν Ιχάτερον τώνΑΒ 
διά όνλλογιόμον λι^φθ*^, οίον το Α διά των άΕ καΐ 3Τ«- 
ϊχν το Β διά των Ζ Θ. η το μίν ίιίαγωγ^ το δϊ ύνλλογι-- 
0μφ. αλλά τίάΐ όντως ιτλείονς οΐ ύνλλογιύμοί' ίτλείω γάρ 
' βτά όνμιίεράύματά έότιν^ οίον τό τε Α χαΐ το Β καΐ το Π 
εΐ ά* ονν μη :ίλεΙονς άλλ' εϊς^ οντω μϊν ενδέχεται γενέύ^αι 
διά ί(λειόνωντό αυτό ύυμίίέραύμα^ ως δΐ το Γ διά των 
ΑΒ^ άδννίχτον. ίΰτω γάρ τό Ε ύνμΐΐεαεραόμένον έχ των 
ΑΒΓΑ. ούκονν ανάγκη τι αυτών άλλο ΐΐρός άλλο εΙλήφ9'αι^ 

10 τό μίν ως όλον τό ά* ως μέρος • τούτο γάρ δέδεικται ίίρό- 
τερον^ ονι δντος όνλλογιόμον άναγτίαΐον όντως τινάς Ιχειν 
των δρων, έχέτω ονν τό Α οντα9ς ηρός τό Β. Ιότιν άρα τι έξ 
αυτών όνμΛεραόμίΐ. ονκονν ήτοι τό Ε ή τών ΓΑϋ'άτερονη 
άλλο τι ηαρά ταντα. χαΐ ει μίν τό Ε, ίχ τών ΑΒ μό^ 

15 νον αν είη ό όνλλογιόμός^ τά δε ΓΑ εΐ μϊν ϊχει όντως ωότ 
είναι τό μϊν ως δλον τό ό' ώς μέρος ^ Ιόται τι χαϊ έξ έχει-- 
νων^ καΐ ψοι τό Ε ή τών ΑΒ Ο'άτερον η άλλο τι Λίχρά 
ταντα. καΐ εΐ μϊν τό Ε ή τών ΑΒ ΰ'άτερον^ η Λλείονς ϊύον- 
ται οΐ όνλλογιόμοί^ η ώς ένεδέχετο ταντό διά Λλειόνων 

20 δρων ΛεραΙνεόϋ'αι όνμβοίίνει ' εΐ δ\ άλλο τι Καρά ταΰτα^ 
ΛλεΙονς ^ονται χαί άόνναητοι οΙ όνλλογνόμοϊ Λρος αλλι)- 30 0τΈ%ψ:ι•κην «Γναι, αλλά /. — τφ οχη η. .— 31 ίβΓ οιη η• — 34 τι- 
νας ρΓ ά, — 37 αντο οιη /. — 39 καΐ αγ γο βυρπα νβ βιι, οιη Α^ — αβ 
ηοίϊ αγ χαΐ 9ίά τών βγ εοιτ Α* — η 9ιά κψών ί^β παϊ βί^ )ιότΙ $ιά τών βγ 
ναΙ 199. — 40ον;ίία ; >. :^ 

42&3 -^ οοΓΓ η. — 6 γΙνΒβ'&αι €άη. — 9 βΐΐ άλλο ρΓ οπι ΑΒ. — 
12 άζά] πάντως ά, — 14 αβ] δυο η. — μάνφν Ο, οογγ ναΐΐτ Α^ α( ▼β31. 
— 16 ο ρΓ οπι ι2. — 81 πΐίίονς τε Εύονται Ο. — οΐ οπι ΑΒάν. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡαΝ Α. 101 

Χ(^ς. ύ ί\ μι} όντως Ιχοι το Γ Λρός το Α ωότε αοιεΐι^ ϋνλ^ 
Χογιύμόν^ μότψ Ιύται είλημμένα^ ^Ι μη ίίίαγωγής η κρι}- 
φίως η τίνος άλλον των τοιούτων χάριν. βΙ 6* έ% των ΑΒ 
μη το Ε άλλ^ άλλο τι γίνεται ύνμΛέραόμα^ έκ 61 τών25 
ΓΑ η τούτων ϋ'άτερον η άλλο ίίαρα ταντα^ Λλείονς τε οΙ 
ύνλλογιύμοί γίνονται κάί ού του νΛοχΗμένον ' ύίτέτίΐιτογάρ 
άνίμ τον Ε τον όνλλογιύμόν. ά 6\ μη γίνεται ίχ των ΓΑ μηδίν 
βνμΐίέραΰμα^ μάτην τε είλήφΰ'αι οντά ύνμβαΐνη καΐ μη 
τον ίζ αρχής είναι τον ύνλλογιύμόν. ωότε φανερον οτι Λαόα βο 
αΛόδειξις καί Λας ύνλλογιβμος ^αι δια τριών ορών μόνον. 

Τούτον ό' οντος φανερον^ δήλον ώς κ«1 έκ δύο ίίρο^ 
τάόεωνζαϊ ον ^τλειόνων' οΐ γαρ τρεις οροί δύο ιτροτάόεις^ εΐ 
μη :ίροόλαμβάνοιτο , χαΟ'άιίερ έν τοις έξ άρχης έλέχϋτι^ 
^ρός την τελείωβιν των ύνλλογιόμών. φανερον ονν ώς ϊν φα 
λόγψ όνλλογιύτιχψ μη αρτιαι εΐϋιν αΐ Λροτάβεις δι ών γι- 
νεται το όνμίτέραόμα το χύριον ^ίνια γαρ των άνωθεν όνμ-- 
ίίεραύμάτων άναγκαΐον είναι ΐΐροτάβεις^^ οντος 6 λόγος η 
ον βνλλελόγιόται η ηλείω τών αναγκαίων ήροίτηκε ίΤρος την 
&έ0ιν. 40 

Κατά μ^ν ονν τάς κνρίας ηροτάόεις λ(ψβανομίνων \ί 
τών όνλλογιύμών, αΛα^ ϊκΗαι όνλλογιόμος έχ Λροτάόεων 
Ι^ν αρτίων ίξ ορών δΐ περιττών * ίνΐ γαρ Λλείονς οΐ οροί τών 
Λροτάόεων. ^ται δϊ χαΐ τα ύνμΛερόύματα ήμίόη τών Λρο- 
τάύεων. όταν δϊ διά ηρο6νλλογι6μών Λεραίνψαι ^ δια β 
πλειόνων μέόίον όννεχών^ οίον το ΑΒ διά τών ΓΑ^ το μίν 
ί^λήύΌς τών ορών ώύαύτως Μ νιτερέξει τάς αροτόΰεις (τΙ 
γάρ ^ξ^ϋ'εν η εΙς το μέΰον τε&ήύεται δ ΐΐαρεμΛίπτων δρος* 
αμφοτέρως δΐ ύνμβαίνει ΙνΙ έλάττω εϊναι τά δια(ίτήματα 
τών ορων^^ αΐ δΐ ίίροτάόεις &αι τοις διαύτήμαόιν ον μεντοιιο 
αΐεΐ αΐ μίν αρτιαι ϊύονται οΐ δ^ ηεριττοί^ άλΧ εναλλάξ^ 
όταν μίν αΐ Λροτάΰεις αρτιαι^ ίίεριττοί οΐ οροί, όταν ό' οΐ 
οροί ^ηοι, ίίεριτταΐ αΐ ί^ροτάόεις' αμα γάρ τω ορφ μία 
Λροότίϋ'εται ίίρόταύις^ αν οΛοϋ'ενονν ηρούτεϋ^ δ ορός. ωΰτ 22 ^χΒΐ ψη. -^-^φ 9 π; — ^^γίγνεται η, γένηται ά. — ί^ οογγ λ. — 
86 τοϋτο '&'άτ. Β» -* 28 τον] το^Γ^Γ Α, — των αβ οογγ η. — 31 μόνων €ψ 
ΟΟΓΓ η. . — 34 έλέχ^-η οιη Α, Γ 

42Β2 έύτϊ (Ι. — 6 μέϋων μη αυνεχών νοάά οχοορίο η• — 11 οβΙ €. 
— αΐ μίν οιη Α βί ρΓ ά. — 14 έοιν η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 1Μ ΑΝΑΑΤΤΙΚΛΝ 

15 ΐΛά αΐ μ\ίναο[Ζΐΰίΐ οΐ 9\ αεριττοί ηόαν^ ανάγκη ^αραΧλάνηνν 
της αυτής αροόΰ'έύεως γινομίνγ^. τα &ϊ (Η^μΛεράύματα ονζέτ^ 
τψ αντην εξειτόξιν οντεΐίροςτονςορονς οντείΤροςτάςίΤρο- 
τάόπς' ίνοςγάρορον :τρο6τι9ψένσν Ουμ^Βραύματα Λρού- 
τίΟ'ήόεναι ίνϊέλόττοι τών ίΤρονΛαρχόντση^ οροιν' Λρος μόνσν 

80 γαρ τον ξόχατον σν λοιη ύυμίίΐραύμα^ ίίρος δϊ τους δλ- 
λονς ηάντας, οίον εΐ τψ. ΑΒΓ αρόύτίπται το ζ/, εν9νς καΐ 
ΰνμίΐΒράβματα όνο πρόσκειται, τό τε Λρός το Α κοί το ΐίροζ 
το Β. ομοίως δϊ %απϊ των αλλα^. %αν ύς το μέόον δϊ Λα-- 
ρψΐίίητι^^ τον αυτόν τροΛον • τίρος Βνα γαρ μόνον ον ίίοιήύΗ 

26 ύνλλογιύμόν. ωύτε αολν ΛλεΙω τα όνμΐίεράύματα χαΐ των 

ορών ϊύται χα\ των Λροτάβεων. 

26 ^Εηά ό' ίχομεν ΛβρΙ ων οΐ ύνλλογι6μοι\ και ηοΐον ίν 

^όύτψ βχήμαη καΐ ίίούαχώς δείκννται^ φανερον ήμΐν ίύτϊ 

καϊ ποίον αρόβλήμα χαλέπον καΐ Λοΐον ενεαίχείρψον* τό 

ΒομΙν γαρ έν ΛλεΙοΰι όχήμαβι %αί δια πλειόνων πτώύεων πε- 
ραινόμενον ρ^ον^ τό ό' ^ έλάττούι καΐ δι ίΧαχτόνων δνύε- 
πιχειρψότερον. τό μεν ονν ιιαταφατικόν τό οίαΟ^όλον δια τον 
πρώτον Οχήματος δείκννται μόνον^ καΐ δια τούτον μοναχώς' 
τό δΐ ότερψιτιόν διάτε τον πρώτον καΐ δια τον μέόον^. και 

86 δια μεν τον πρωνον μοναχώς^ δια δϊ τον μέΰον διχώς' τό 
δ* έν μέρει καταφατικόν διά τον πρώτον κεά δια τον έόχά- 
τον, μοναχώς μεν διά τον πρώτον, '^ρ^Χ^^ζ δ^ δια τον ίόχά- 
τον. τό δϊ ότερψικόν τό κατά μέρος έν άπαύι τοις ύχήμαΟι 
δβίκννται, πλήγ έν μίν τω πρώτω άπαξ, έν δε τψ μέόψ 

40 κάΙ τω έύχάτω έν τψ μίν διχώς έν τψ δΐ τριχώς. φάνε- 

ρ. 43 ρόν ονν οτι το καϋόλον κατηγορικόν καταύκενάύαι μεν χα-- 

λεπώτανον, άναβκενάβαι δε ^^Οτον. όλως ό' έοτϊν άναιρονντι 

μΙν τά κα&όλον των έν μέρει ^ψω ' καΐ γάρ ψ μηδενϊ καΐ 

ην τινϊ μή ύπάρχι^ι, άν^ρψαι• τούτων δ\ τό μϊν τινί μι) Ιν 

6 απαΰι τοις όχήμαύι δείκννται, τό δϊ μηδενϊ έν τοις δνόίν. 
τον αντόν δ^ τρόπον κάπΐ των Οτερηνικών και γάρ εΐ παντί 
καΐ είτινί, άν^ρψαι τό έξ άρχής' τούτο ό* ην έν δύο όχή- 22 η^οϋηείοΒίαί η. — 23 καϊ §πΙ η. — 24 ποίΒΪ ά, — 27 οΐ] είβΐ 
ο^η. — καϊ ποιον, ..28 -ημιν ίοτΐ ονα Α>> — 30 ητώβαων οογγ Β, — 
36 ϋατηφατιΐίον %αΙ διά Βυ. ~ 39 μ^^χως, Ιν δΐ η. 

43αΙ τό οπι ^. — 2 ^αον η. —τ 3^4 βΐ οογγ Λ — 4 ^αή τινϊ η.— 
7 δυ^Ι η. ,-» . - ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ πΡΟΤΕΡΛΝ Α. «β 

'ραίίίν. ίχΙΛ χάν ίρ,μίρΗ μονα^ως^ τ} ηαρτί η μηΙίΒνϊ ό^ί- 
ξαιρτα νηάοχΗΡ. χαταόιανόζσνη δϊ $φω τα έν μέ^* χαί 
γαρ ίν ηλίΐοόί όχήμαϋί ιμΑ δια Λλίΐόνωρ^ ΛτύύΒφν. ολ(ος χζ ι• 
σι! δπ λαι^άναν οτι αναόχ^νόύαι μϊν δι άλλήλωρ Ιατι χαΐ 
τα τία^όλου διΛ τ&ν έν μέρει χ(ά ταντα δια των κα&όλον^ 
χαναόΗίνάΰαι θ' σνκ ίΰη δια των κατά μέρος τά κα&όΧσν^ 
δι ίχίίιηον ^ ταντ ίύην. αμα δΐ δήΧορ οτι χαΐ το άνα- 
ΰκ^νάζην Ιού τον ταχταόχενάξειν Ι^αον. 15 

Πώς μίν σι^ν γίνεται ίτάς 6νλλογι6μ6ς χαΐ διά Λοόων 
ορών τίάί ΐίροτάοεωρ^ καϊ ηώς έχονύών ηρος άλλήΧφίς^ &ι 
^ ΐίύΐύν ΐίρόβλημα έν Ιαάβτψ Οχήματι χαΐ Λοΐον έν Λλείοόι 
ίΐαϊ ίίοΐον Ιν έλόττούι δείχννται^ όηλον έ% των είρημένων. 
ίί(3ς ά* ενιτορήόομεν οη^Ι ικρος το τι^έμενον αεΙ όνλλογι- 21 
0μων^ ΐίοί δια ηοΐας δδον λη[φόμε9α τάς ίΤίρΙ ΐκαότον £?ρ- 2ΐ 
ΐάς^ νύν ηδη Χεητέον* σύ γαρ μόνον Ιόως δει την γένεόιν 
(^εωρεΐν τ&ν ΰνΧλογιόμών^ αλλά κιώ την δνναμιν ί^ειν του 
ΟοιεΙν. 

^Αΐίόντσίν δή των όντων τά'μέν έότι τοιαύτα ωότε κατά 85 
μηδενός άλλον ιρατηγορέιύ^αι αληθές αίχ^όλοχ^ οίον Κλέων 
τίαΐ ΚαλλΙας χαΐ το τιαΰ'^ ?χαΰτσν χαΐ αΙόίΗ^νόν^ κατά δΐ 
τούτων -ϋλλα (ΐίάί γαρ αν%ρ&3ίος καϊ ζψ^>ν Ικότερος τούτων 
ί&^^ τά ^ αυτά μΙν κατ* άλλων χατηγορεΐεαι^ τιατά δ^ 
τούτοίν δλλα αρότε^ιον ού κατηγορεΐναΐ' τά δΐ χαΐ αυτά αλ- 80 
λίύ^τίαίαύτωνετερα^ οίον ανϋ'ρωπος ΚαλλΙον χοΛ άν&ρω:τον 
ζωυν^Όή μΙν ον^ν ίνια των όντων χατ* ούδενος αέψιηιε λέγε- 
(Ι&έπ, 'δήλον * τ&νγάραίο^ψφν όχεδάν &ία6τΑν έύτι τοωντον 
ι3στ€ μη- χατηγορεϊβϋχχι χατά μηδενός^ ΐίλψ ώς %αχά <Μ;μ- 
^φΐξοός-' ίψξχμ^ γαρ κοτετό λε^ηίον Ιτιεΐνο Σωχράτην είναι » 
9^1 ^ Λρούί&ν ΚαλλΙαν.^ 8τι δϊ χαΐ έιή ^ ανω ίίορενομένοις 
ϊ^αχαί ηοτε^ ηάλιν έρονμξν \ ννν ό* δίτ|θ τοντο χείμενον. ι^ατά 
μ^ Ι^νταύτίύΐ^ ού^ &ίτνν άώδάξαι χατηγορ^ύμενον ίτεροι^ 
ίίληρ εΐ ^μή, %^ά δό^^ άλλά^ταντα χατ άλλων* σύδϊ%ά 
χαϋ'* εχαότα κατ^ άλλων ^ αλλ* έτερα χατ έχείνατν. τά δΪ4ο 
μετε^ δηλον ώς άμφοτέρως ενδέχεται* Χ(Λ γάρ ίχντά χατ' 87 
Ι. 18 9-β8/{βηττ« η , ϋΟΓΓ Α. — 10 Ιϊ^ιη Οι. — 13 α1( τωψ] της γτ ά. — 
ρτ χιχΐ οη ΙΒ. — 28 ^ηΰΐτέ^ας η, ^κάτί^ον μ. — 34 χατά οιη 4ί. ηΐ ΑΝΛΑΤΤΙΚΛΝ 

αλΙώΡ ^<4 '.&λλα χοητα ^^οννιαν Ιΰχ&ι^^αί, ιοαί άχεδοα^ ίΑ 
Χύγοι νΛ>,ιΛ ύτίέφ&ι^ ίί(Α μάλκηα α^^ί τοντων. 

% ^Βί,^η τάς ιίροτάΰΗς ίίΒρΙ Ικαύτον όντως ίηλϋεμβάνΒΐν^ 

ύ^^ο^έμενον ο^ύτο :ίρωνον χάί τονς ορϊύμονς τ€ κ«1 σΟα Γίια 
ι^αν ίίράγμανός ίόην^ άχα μ^τάχοντο ούα ίίίεναί τψ ηρά- 
γμα$ι^ %αϊ ίίάλιν οΐζ το αρ&γμα άκο^ανϋη^ καΐ ο6α μτ^ 

Βίνδέχ^τοίί α'ντφ νί^οχΒίν. ^ δ' €ηηό μη Ινόέχ^τα^^ ούη 
έκληΐίτύον δια το άντιΰτρέφΒΐν ^ό ότ^ρψιτιόν. διαιρ^τέον 6ϊ ιραΐ 
τών' ίαομίνωρ δόα Τ€ έν τω τΐ ίύη χάΐ δϋα ώς ιδία χαΐ οόα 
ί&ς ΰνμβφψότα ΊίοτηγορΒΐται^ καΐ τούτων *οΓα δοζαόηχως 
%ίά ηοΐα %€(τ άλίι^πίχν' ο0φ μ^ γάρ αν αλπονων τοκϊύτ(Άν 

ιοίΐ/ΛΌ^ί} τις, %ίχττον έμτ^νξηίχί ύυμΛίρόύματι ^ ο0φ δ' $ν 
άλη^ίϋτίρων^ μαλλοι^ άΛοδπ^ι. δά ό' ίχλίγ%νν μη τα %α&^ 
μί:να ηΐ'£, ίϊλλ' ούα ολω τω ^άράγματι ^ΐϋται^ οίον .μη τι 
τινί άί^ύ^οωτίψ άλλα τίίία^ϊ άνϋ'ρω:ΐω ?ΛίΓ€α• δίά γαρ των 
^α&όλου ?ΓροΓ«0ίθϊϊ' 6 ανλλογιϋμός. αδιορίϋτσι^ μίν ούν ον* 

ΐ5τας αύί^λον ίί %α^όλονή ίΤρόταΰις^διωριόμένονδΙ φανεράϋί^ 
ομοίως ά' έκλίχτέον τιαϊ οίς αντο &ηται ολοίς^- ^ιά την εΙ- 
ρημέηψ α1τίαν.ανίΐ!0 δΐ το ίοίόμίνον σν ληιΐϋίέον δλ&ν 3Τ€*^ 
(ΙΘό!^ λέγω ά* ρίοίν ανΟ'ρωίίφηάνζωον η μουβιτν^ ίί&ύαν ίΐι^^- 
ϋτήμψ^ άλλα μόνορ:άηλως άιι^λονϋ^Ην^ ΐία^^τϋερ/ΜΛ, ιίρο^ 

νί'τιινόμεί^α* %α\ γ$:ρ αχρίηΰτον ϋ'άηρον χα\ αδύνατον^ οίώ^ 
ηάντα αν^ρωΗονάναΐΛ&νζψονη δνιαχΛΐο0ννψ αΐίαν άγα9&ν^ 
άλλ' ψ 6ΐτΤ€ν(Μ, ιέλ' ίηείνου το ηανύ λέγεται, ομ» & ν.ί(ά 
τίνος ίίεριέχηται το νί^οκίίιανον ω τα 1:ίόμ(να δπ λφύίν; 
τά μϊν τψ χαθ'όλον Ιπάμηνα η μη ίχόμενασύτί- Ικλεκτέον ^ 

25 τοντώς -— Βίληχται γαρ έν έχίΐνοις • οόα γαρ ζφφ^ τίαΐ άι^. 
&ρώ:τψ €Λξ^αι^ χαΐ , οόα μη ν^ίάρχη, ώύαννως'^ τα ^ 
ηερί Άίούτον ίδία λψίτέον' ^τι γαρ αττα τψ είδει ίδαοΐ ίΐ^€(/ρα 
το γένος • ανάγκη γαρ τοις ίτέροις είδεύιν ί8•« αττα νίίά^ 
^ΐΡί ' ονδίί δη τψ %α%άλον έίκλε^έον οίς Άίετν» τα ι^£(^^ 

90 εχρμ^νον-^ οίον ξψφ οίς &ίετάί ϋν^ψ^ος^ άνάτ(αηγάρ^,,^ 

"ΓΓ": τ •' •: >^ ; ^ .• 

4£ δΒΐζ^^0ϋτ9ΐ η. «-τ* 43 9ι^$δΙ τονζφη «/ι^) μάΧίατα €; ^ μάΙ$ΰτ6 
9ίαί ά. * Λ . 

43Β1 ^^ Μ. — ^χαβτον τούτων όντως ητη, — 2 νποτί^έμΜνοψ οοιτ 
Λι. — 6 Ιτί Χηπτέον η. — 7 ως οιη ΑΒ€άηη. — 10 βίν οιη Ο. — 11 α1ι^ 
ξ^έβτ^^ον ρΓ Β. — 12 ολω οιη η. — 13 τί τω ηαψτΐ €, οοιτ Λ, ιιαί τΐ 
ρΓ ριηιβίι. -^ 23 ιτ^ίοκι/μβφ'βιτ η. — 21^β«; οοχγ 4. — 3Ρ ίψ^ Λ. -*- γά^] ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ηΡΟΤΕΤΛΝ Α. 

οΐ'καόνίρα ϋταννα της του άι^φύΛον εκλογής, ληιηέον #λ ι 
χοΐ τά ως έηΐ το Λολν .Ιίί6μ%νά χαΐ €ίς Άΐίτεα*- τώΐ{ 
γ«ρ ως έιΛ το ΛοΙύ ή^οβλψ/μάτων καΙ 6 0νίλογι6μός 
ίκ τ&ν σ^ς ίτίΐ το ηοΧύ αροτάϋ^ωρ, η ίίΜών 'η τινών δμοιοι^ββ 
γί^ ' ί^άύτον το 0νμ:ΐέρα6μα ταΐς ^χάίς. ξα τα ηαύυύ 
ϊηί^&ηι οΐύ% ίτίλεκτέον ' ον γαρι ^αι ϋνλΧογιύμύς ίξ αντώι^^ 
6ί ψ ^ αΐτίαν^ Ιλ^ τοις ίηομένοις ΐύτοΛ ϋήλον. 

Καταϋχίνάζην μϊρ ονν βονλομένοίς κατά ηνος δλον 28 
τον μίν καταύχίνάζομένου βλ^τέόν Βίς τα νίίοκ^ίμίνα^ «αθ' 40 
ων αντό τυγχάνει λϊγόμΒνον^ ου όΙ δη ^ατψο^^Ηύ^αι^ ούα 
τοντψ ?Λίταΐ' αν γάρ τιταννωι^^ τανιύι\ ανάγκη ^ΐίτίρακ ^ 
9ατέρφ υχά^ειν, ^ ί^ μη οτι ηαντι αλλ' απ τινίη οΓΐϊ ίΐτε- 
τ^αIxά^£ρο^' ύ γάρ τινοντων ταντόν^ ίΐνάγνϊ^ τινι νίτάρχ^ιν^ ρ^44 
ΰταν δϊ μηδί^ δέχι ύίίάρχΒυί^^ ο μίν ον δ^Ι ν^ίίρχίη\ ^Ις α 
μή ίνδίχίταί αυτψ ΛαρΛν^Ά' η άνάηαΧιι^ ϊ^ίμίνδι^ιμην^έρ- 
χ€ΐν, %1ς α μη Ινδέχίται αντψ ΐΐαρπναι^ σ δί μ ή νίίάρχΗ ν, ί ί^; τα β 
ίΛόμίνα. τούτων γάρ δντω» των αντώΐ' 6:ΐοτί{ίωΐ'θΓν^ ονόίνΐ 
Ινδέχ^ται &ατέρω Ο'άτέρον νηάρχΒΐν γίνεται γαρ ότί μίν ο 
ίν τψ ίΐ^ηψ βχήματι Ουλλογιύμός^ ότϊ ^ & έν τφ μέόψί. 
α^ δίί τινΙ μη ύηάρίχΗν ^ φ μ^ν μή νιτάρχβΐν^ οί^&ηται^ 
3 ύϊ μήύαάρχΗν^ ^Ι^ή δ:υνατόν αυτω νξτάρχινν ύ γάρν^ 
τι.τοντών (Γΐ} ταντόν ^ άνάγτιη %ινΙ μή υΛάρχ^ι/ι^• μαλλίίν ^ > 
ϋίως ωδ\ ξΰται των λίγομίνωιν ΐκάύτον ψ^ίν^ρόν^ ΪΟτω χαρ να 
μ\»ΛίϋμΐΛία τω Α ίφ ο^ .3; ο2Ι^ β*, αντο ζην^αι^ ίφ ων 
Γ", β *ϊ. ι/^τ^χΜΙτιμαί αντφ^άρχπν^ ίφ' ων Α' ηάλιν 
δϊ τψ Ε τα μίν ύίίάρχον^α^ ίφ οΙ^.Ζ\ οίς ^ 'αντσ £τ»-ΐ6 
τοΛ^.ίφ οίς ϊί, « ί^ μή (ίνδΙ^^Μΐ αν^ΐψ ύίίάρχΗν^ Ιφ 
οίς θ*, (Ιφφν ονν ταυτό τι ί^τοί τών ΓτινΙ τών Ζ^ άνάγο^η 
το Λαανύ τω Ε ύχάρχοΛ^' το μϊ^ γαρ Ζ ΟίΟίί^Ι τφΕ^ τφ 39 μίν οτη Α» — 40 ηατηγο^ουμένον οογγ Β, — 42 %αν οογγ ά. 
■^ 44^ ω Μοάά^ βι«6ρΙο ΙΑ. ^ ον]•/νι} .ο<>γγ β, οτρ ι»• -^ ηΗ «] ^9 »« 
Ιβό^Ο'βΤφ ο Βΐ'^η μ-η 4:Λά^χ$ίν Βίς & ϋοάά, Λί^φΛδ. μ. νψ^ ψτ.Α^ '*^ 
3 μή ρτ (ΗΑ ά' — ίνόέιη^ταί Αά* — - αν%^ «. •«- ο /ΐίΗτ ον .^ι? ν»• ιϋ. 
-ττ μή ίχτΛψχ ΑΒη,^ — 5 ^τ βΙ^οχλ ΑΟάη,, ψηα Β> -^ Μέχητ^ί,ά^ — ^.. ^ 
]6ι» €• — τ τ^^βυρηι γβ € ρτ ιηαριι. -— ^] Ι^Ιιη, βημή € Ι4ΙιιγΤ2^12, 
άβϊ Β. ^ ύ δϊ μή ΟΟΓΓ ^. — 6 όηρτέ^ωΐτ ΑΒά/ηψΛ ΐΜϋτΙ'ί, 12, ρτ €• — 
9 μ\9 μήΐ μ\ν ΒβΪ οογγ £, ρΓ Ο, ^ι^η^ δϋ μή ηιη/ Ιμμτ, <— 14 £ * . . Μ^ 
ΖΒται ΟΟΓΓ II• — 15 ^φ' ων οογγ Β, — 17 ταύτόν €, — ρΓ ν«Β#] χφ οογγ ι*. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ δΙ> Γιιίί^ν %ό»Α^ ω&κ ΐίάνύ %ψ Έ^^τό Ά. ύΛ%ί^ Τ ^^ 

γα^ Γ ΦΟ Α\ τψ δΐ Η το Ε ηανύ άχολά^ύ. ά δ)ί\τ6 Ζ 
Ζ4»ϊ το ^ ναύιον^ σνδ%ν\ τώψ Ε τΟ Α νίίάςί^Η & Λροβνλλο-. 

Γ γΰίί^ίιον *■ Ιηύ γαρ άντιότρέψΒυ το ίΗίρψΐ'κόν τναί το Ζ τψ Λ 
ναντάν^ ονΛένΙ των Ζ νΛαρξ^ί τ& Α^ τό όί Ζ Λϋΰντϊ τψ β• 

25 ίτάΧιΐί %1τ6 Β }ίύ το θ ταύτσν^ ούδ^Ι τών Ε το Α ντίάρξΗ* 
τό γαρ Β τω μ^ν^Α Λαντί^ τω $' Ιψ ω το Ε ούδίνΐ νΛάρ- 

- ξπ^' τοί&ζόί γάρ ψ τω Θ, τό δϊ Θ ονδ^Ιτώρ Ε ναήρχεν. 
ίί ί^ τό Λ^^^όΗταντόρ^ τό ΑτινΙτίίν Ε<ιύχ νΛάρξ$ΐΛ 
τώ γάρ Η ονγ^ ί^^ίίίξΗ^ ση. ονδ^τψ 2^ ' τό δϊΉ έύτίν νΛσί 

30 το Ε ^ ϋκϊτί τινί τώρ Ε ούχ νήάρζΒΐ. ^Ι δ^ τω Ητό Β χαΰ^ 
τόι\ αρτ^ΰτραμμίρος ίύται ^νX^^ογ^6μ6ς:* τό'\/^ν γαρΕ^ 
Α νπάρξ,Η ίτκιητί' — τό γαρ Β τψ Α^ τό δϊ Ετψ Β (ταντό 
γαρ ψ τψ II) ' τό δ% Α τψ ΕχαντΙ μϊν ρνχ ανάγκη ν:(άρ^ 
χιυν^ τινϊ 0* άνάγκϊΐ δια τό άμτίΦίρίκρπν τ^*%^6Χσν ΐΜΧχψ^\ 

Β^γύρ{€^^ τψ κατά μίψ>ς. 

Φΐχνί:ρον ονν οη βίζ τά Λροηρημένα βλΒίίτέον Ιχαηίρον 
χα&^ ίχαΰτον ΛρόβΧημέί^ Λα «τονταιν γαρ απαντάς οΐ &ϋΛ/τ- 
1ογίόμο(: δΒΐ δΐ χοίί τών Ι3ί0μ4να)ν>^ τΐίΛ οίς ?:^ξΧαι:&ία6τον^ 
Βίς τα ί$ρώτα'ίίξΑ^^ ιρα9'6λσν μαλΐ(Τΐ;(χ βλέί^Βίν^ οΙ&Φ τοί^- 

4ό μΐι^. Ε μ&λΧσν ξΐς τό ΚΖ η είςτρ ^ μόνον^ τον δ^ Α ιΐς^ 

Ιί τό ΚΓ η εΙς τό, Γ μόνορί 'βΙ μίν γαρ τψ Κ 2^ ναάρχα :τ& 
Α^ ^ίύ^ τψ Ζ %ύ'τψ Ε ύβίάρχ^ι^' ά δΐ τούτψ μη έ^€τι% 
^ωρεΐ τψ Ζ &$ε6ί^αι." ομοίως δΐ τίαϊ Ιφ ων αυτό αχο•^\ 
ΧονΰΈΐ ύκε^Λ^ον^ ίί μ^ γάρχοΐζ ίίρΓΑτοις^ κ«1 τρΙς νιί &€ΪίιΤ' 

Λ δ^ϊται, 'ύ δ\ 'μη τοιητοι^ άΏλ τοις 'ύαό ταύτα Ιγχωρέί. 

2^ήΧσν δϊ καΙ οτι δία των τριφν ορών χαϊ τών δνο^^ίροτ^ 
τάόέων ή ΰκέφις^ χάί διά τών ΛροΗρψένων ύχημάτέη^ οί 
ύΌλλόγιαμοΙ ί€0ντ8^ ^£/κι»ιη^ι ;^ρ νηάρ^ιν μίν ίίονύ τψ 
Ε τό Α^ όταν τών Γ χαϊ Ζ ταντάν τι ληφΟ^^. τούτο ό' &Τία 80 τοί^τό Λ.— 21 τφ.ϋΒ το •η(β «/ ». — 26 τφ ^ €θΐτ Α^^ το β* 
Βάύη. ^ 27 ην τό Η^ ρΓ η. — νηά^χΈ4Ρ η — 29 νπάρΙ» τ^ α, οτ» €β^ -^ 
30 νπά^ί%ι το α. «/Ι^αιβτ 72, 1β. — το-ητώια. — 31 άντΒοτ^αμμένω^γίνΒτία 
ό ονλΐ. /, ^^ Μοται ό ονλΐ» άΛη».^^ §1 η/η,γτ Βά% ϋίηοβΓΐ^ ^- 32«ρΓ« 
ύοτγ Β. -^ νηά^Βΐ €, *^- το βί^νγα^ €. — ά] α ηααηεί' τκ^το-γαύ «Α 
17 τφ βία. — ^ ηαψτΐ, ταΜ α ^ 9Β>η] η τοβη.^ $^τήψ %α»ϋΧ9Ρ 
ηατηγοοίαρ τζ ^α. — 39 »1ί ««2 οπι η. ; 

4459 κ^* τωΐ' ί ^ ' ' • μ ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΈ^Ι'ΛΝ Α. 1β1 

φίύόνγ αχρά δ\* τό Α ιααϊ Ε\.γΙγψ:αί οτντο η(ρ<2ίοΐλ ΰγ^μα^ ίο 
ΤίίΛ δέ^ οτ€ίΡτόΓχαΙνό Ηληφ^^αύνορ. τοτίτο Λ ^' «ο ΙΙΐίχα- 
'τορ ύχήμα' μέ&ορ γαρ τά Ηγίνατία. μηιδί'ύΜγσυκρ τα ά 
Χ€ίΙ Ζ .^«η^ον^ οντίΆ δ\ χαΐ το ίτρί5ίσν ^χή^Μί %ίάναμ46ον^ 
Ίίό μΐρ ΐΐρώτόν οτι ονδίνΐ τφ Ζ νηάρχΗ νό Α^ Έϋιαρ άντίτ- 
ότρίφίΐ χ6 ότέρψιχόν, το όΐ Ζ ηαντί τφ Ε^ το δΐ μέΰορ ΐ6 
$Γ& το ά τω μίν Α ο/ύδ^νί τω δε Έ ΰίαντϊ νηάρχπ. ηνί δΐ μη 
ύπάρχαν^ 4ηκν το Α %αί Η τάντον φ. τούτο ^ το ίόχα-* 
τον όχημα* το μίν γαρ ΑανδενΙ τω Η νί^άρξει^ το δϊ 
Έ Λαντί τω Η. φανερόν ονν οτι δια των προίΐ^ημΗ'οίΡ ύχη- 
Ι^άέϋίίΡ οΐ ϋνΧλογιόμοΙ ίίάντες^ καΐ οη ονκ ίκλ^τίτέον ούατο 
Λαάιν €ίΤ€Τία, ίέά το μηδίνα γίνεύ.ϋ'αί ύνλλογιΰμον ίξ αν- 
τίδτ• 7ίαχαϋχ(νάζΗΡ μΙν γαρ όλως ονκ ψ ίχ των Ιιτομέ- 
νων, άΐίοότερύν ό' ονα ίνδέχεααι όιά τον πίίϊιν ίπσμιν&ν* 
δει γαρ τω μΙν ν^ίάρχειν τω δΐ μη ν^ίάρχΗν. 

Φανερον δΐ χαϊ οτι αΐ αίλαι ύχέφις των χατά τας25 
ίκλογάς αχρείοι Λρος το ίίοιείν &νλλογίΰμόν^ οίον εΐ ν» 
ί^ίόμενα ίκατέρω ταντά έΰτιν^ η ει οίς Ιηεται τοΑ^ χαϊ 
α μη ενδέχεται τω Ε^ η ο6α αάλιν μη ΙγχωρεΙ Ηατίρω 
ναάρχειν ον γαρ γίνεται ύνλλογιΰμός δια τούτων. ^ΙμΙν 
γαρ τά ίηόμενα ταντά ^ οίον το Β χαΐ το Ζ, το μίόον^ο 
γίνεται όχημα χατηγοριχάς ίχον τάς ^ίροτάοεις' ει ό' οίς 
%£ται το Α^ χάί α μη ενδέχεται τω Ε, οίοΐ' το Γ χμί 
ψό 0^ το πρώτον όχημα ότερψιχήν ίχον την ίίρος το Ιλατ^ 
%ρν αχρον ΰ^ρόταόιν. εΙ δ* ούα μη Ινδέχ^αι ϊτιάτέρψ^ οίσν 
το Α χώ. τα Θ, ότερψιχαϊ άμφςηεραΐ) ά Λρστάόιις^ ^ έιτ3δ 
τψ^ αρωτώ η ίντω μέϋω όχήματι. οννως ^ ουδαμώς όνλ'- 
Χογ4ύμός\.' κ . ' 

\ . ΑηΧον Λ χάί οτι 6:(ΌΪά ταντά Χηΐΐτέον τά χατά τήφ 
ίΐίίίόν^ϊίτ^ Χΰϋ ονχ οΐίόΐα Άιερα η ίναντία^ αρώτον μεν 
οτι. τον μέόον χάριν ή ϋίίβλε^ις^ το δΐ μ^ον ονχ έτερον 40 
αλλά ταντον δει λαβείν, εΐτα Ιν οόοις χα\ όνμβαίνει γΐ-ψ.^ 

13 κοί το ( €ά,^ η^' Ιβ^βέ» αχ. η. -^ 14 ρΓ το] %αΙ το Ο. — 91 γί- 
ΜτβΦ&α« ϋ. — έζ αντώψ (4)ΐΐ8β θβΐ νηΐΐ) 9ίά τώψ ά. — 23 τ£ψ %9ΐύώψ 
ίηομένων €, ^ 96 «χ^ίίοι €άα. -— ποιη^αι ιΙ. «^ 31 τάί] άμφοτέοας 
τάς η, — 33 ρΓ το ρρ οιη ^4, — 36 ονΐίαμώς ξύΐύίί βνΧλ, η. — 38 οτι 
ο^ ΑΒ€ά^ίηηι, -^ τίχντ^ ρΓ \β€. -^ τά οιπ οογγ Ο. — 39 ΗαΙ] %(ύ^οϊοί 
ξη^ύ ααϊ ν.• — ίτΒ^α οιύ ύ, — 40 ίπίφίνρις ^• 

4^1 χαΐ οπι η. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΙΟβ ΑΝΑΛΤΤΙΚΛΝ 

ί ) ΡΈό^ΧΛ ίίνίΛογιβμον νώ' ληφβ^ψήι'ίίηΑηΙα ^ μή ^£χ^!μΗ«( 
τω αύνψ νιπχρχειί', εΙς τρνς ίίρόειςη^μίνονς ΙοΜντα αν€ί- 
χϋΊ^ίΖΛΐ τοάίίονς^ οϊον βΙ τό Β χαΐ τοΖ έναντίίχ η μ/ή 

δΙνόϊχΒτία τψ σντψ νΐίάοχΗν* ^ται μϊν γάρ τοναων λψ- 
φ9'έντωΡ4$νλλσγιβμ6ς δη ονδευΊ τών Ε το Α^ά^χπ^ υίίΐ£ 
ονκ ^ αντώρ αλλ' & τον ηροειρημένον τρόίΤόυ • το γαρ Β 
τω μδν Α αανύ τω Άϊ Ε ούδενΐ νίίάρ^ι^ω(ίτ μνάγατ] ητιητο 
«να* τσ Β ιγλγΙ τών Θ. ηάλιν έΙ το Β ίιαΐ Η μη ίγ%ωρΗ 

ιοτηϊ κΓτω ίΤίίρίίϊτα, ίΐτί τινί τών Ε ονχνηάρζΒΐ το Α' ^ί^ά 
γάο όντως το μέύον ίατνζΐ *^χήμα' το γαρ Β τω μίν Α 
^αντί τώ 61 Ε ον τινΙ ν^όρξΗ , ω6τ άνάγζή το Β ταύτάί^ 
■πνι πνϋίΐ τών Θ. το γ€ί^ μή ίνδίχεύβ^αι το Β ««Ι το Η 
τοί αντώ νΊτόοχΗν ονάίν διαφέρη η το Β τών θ τινί ιτβριί-*. 

ΐ5ΐΓϋί? έΐναΐ' ίϊάνζα γαρ Βΐΐη^ται τα μή ένδίχόμΒρα τψ Ε 
ν^άρχΒίν. 

Φ(χνερσρι ονν οτι ίζ αύτων μϊν τοντων τών έίτιβλέφεστρ 
όυδέϊς γίνεται όνλλογι6μ>ός\ ανάγκη ό' ύ το Β καΐ το Ζ 
Ιναντία^ ταντόν τιη ίϊνάι το Β'τών Θ καΐ τον βυλλογι-^ 

20 όμόν γίνεσαι δια τοντων. όνμβαίνα δή τοις όντως ίίΤφόχσ^ 
ηονύι ίίροόΒίίφλέίτύν αλλην οόον της αναγκαίας δια το 

^ λανϋ'άν€ΐν τήν ταντότψα τών Β και τών Θ. 
29 Τον αντόν δΐ τρό^ίον ίχονΰι τιαι οί εΙς τόάδννατσν 

άγοντες όνλλογιΧίμοΙ τοις δπ'χτικοΐς' και γαρ οντοι γένον•^ 

25 ται δια των, ίιώμένων καί οίς «πτίται, Ηάτίρόν. κίύ ή' αντη 
έίΧΪβλβΊΐΛς έν άμψσιν]* Ό γαρ δπκνυται δηκτιτεώς^ ιαΑ δικ 
τόι; αδννάτον ΙΙ^τα ύνλλογίύαύ^^αι δια τόν^ αντών ορων^ τ^ 
ο δια τον αδννάτον^ Ηαί.δΗκηκώςη οίον ότι το Α ονδίνΛ 
τών Ε νίίάρχΗ, κείύϋ'ω γαρ τινΙ νΛάρχπν • οντωνν ίί^ά,νο 

30 Β^^άνύ τψ Α\^τό δϊ Α α^ιΛ των .£, τό Β τμ^Ι των Ε 
νίΛάρ$Βϊ' όίλ* άοδίΛΐΊ νιτηρχεν. ιίάλιν ζτι τινϊ νίίόρχμ* έΙ 
γαρ μηδενί των Ε το Α ^ το δ^ Β ίί^ντϊ τψ Η^ ονδίνΐτών 

3 άπαν <Ι, ρΓ β, αηαντ' η, αηαντας πφι, οογγ Β. — απαναχ^'ηα^ 
ται ρΓ Α^ άχΟ'ηβίταί η. — 4 &!( το οιη η. — 6 ε το οπι <ί. — 8 ταν- 
τον €. — 9 καί χ^ ψι (Χ ^^ ^νν^9ν ^^• ^ ^^ Ο'*^^ κοτΐ •υτ•9 ί^• — 
12 ί} ΐϊ ΑΟάίηί, οοΓΐ* Β«• — 0^ τινί] ανΒψνϊ αοάά, — 14 τ*νϊ το αυτό 4^ 
'— Χ7 ο» ν] μΐρ ύίν β». "*^ τβύτφν 4β1 ηι. — 18 «νάνκι; ί* ί^] 4άρ Λ 
Α€άίιη, "• βΐΐ τό βΐ 19 τον οιηη. -^ 30 γίγνΒάΟ'Λΐ η, τ— ί^Λ. -*— 21 η^οΒΛί* 
^Λ^»«ϋ^ Α/, ρΓ Β, χΐίθβΧΒπ$ΐ9^ — ηε^Μον ά. — 24 γα^] γά)^ *«1 α 
— 26 ίπίύΜ'ψιςίπ €, ίηναι^ίΐ^ίη η. — 27^««].χ4τ1'^ιά ην — 30«<^ 
β το η. % ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΛΝ Α. 1Μ 

Η νίΤ«^^βι το Α * κλλα ίίκντϊ νάηριχίν. υμοΐνας δΐ χαΐ ^1 
των άλλων ίΤροβλημότων ' αά γαρ ίήτάί %αΙ έν οίίαύιν ή 
δια τον .άδντάνον δπξβς Ιηι των ίααμένϋον ιιαΐ οϊς £ιΤ€7α£86 
ίχόηρον. και καβ•* ίκαϋτίη^ πρόβλημα ή αντή ύχέφίςύπ'^ 
ο/τιτίώς τε βονλομίνω ϋνλλογίύαόΰΌΐ τίάί εις αδύνατον άγα-- 
γεϊν' 1% γα^ των αντών οροτν αμ^ράκραι αΐ άίίοδειξ,Ης^ οίον 
εΐ δέδδΐιιται μηδενΐ ύπό^ην τφ Ε το Α^ οη ύνψφαΐνίΐ^ 
και το Β τΐι^οΐι^ Ε νΐίάρχειν^ οτίερ αδύνατον ' έάν λψρ9^ μ 
τφ μίν Ε μηδίνϊ τω δϊ Α ίίαντϊ ύΜάρχαν το £, φανιρόν 
οτι ονδ^ϊ τω Ε το Α νίτάρξει. ίίάλιν %1 δηκτικός ϋνλλε- * 
λόγι^ται το Ατψ Ε μηδενϊ νΐίά^γΗΐ\ νποτ^ψίνοις νΛαρ- 
χην όια; τον άδννάτον δαχ&ήόίτται ονδαΑ ν^άρχον, ο- 
μοίως όϊ κα^Ι των άλλων ίν α;τα(ϊ« γαο άνάγτϋ] ^οινον 
τινμ λαβαν ορον άλλον των ν9(οχίΐμίνων^ ϊΓρος ο ν ΐοται τον & 
φινδονς ο όνλλογίόμός^ ωύτ άΐΎίΟτρΐκΐΐΗϋης τ«ιτΓί;ς τ)]ς 
αροτάύεως^ της δ^ ίτέρας ομοίως Ιχονϋης^ όίΐχηχο^ ίύτηι 
ο όνλλογιόμός δια των αντων δρων> διαφέρΗγά^ό δοτ- 
χτιχος τον εΙς το αδύνατον^ οτι έν μίν τω δΗτηιΐίφ ιιυοαί 
άλή^ειαν αμφότεροι τίθενται αΐ Λροτάόεις^ Ιν δϊ τω είςτδί» 
αδύνατον ιΙ^ενδώς ή μΙα. 

Ταντα μεν ονν ίύται μάλλον φανερά δια των Ιλο^ 
μένβ)ν^ όταν ίτερί τον άδννάτον λεγωμεν * ννν δϊ τοόοϋ- 
τονήμίν ^ωδήλον^ οτί είςταντά βλεΛτέονδενχτιτίως τε βον^ 
λομένφ <ίνλλογΙζεό9'αι\ χαΐ εΙς το αδύνατον άγαγεΐν. ίνδΪΛδ 
τοις άλλοις ύνλλργιόμοΐς τοις. έζ νΛοΟ'εύεως^ οίον ούον 
ιοατά μετάλτ/^φιν ^^ κατά ιτοίό^ι^τα, ίν τοις νΐίο%ειμένοις^ 
βνκ έν τοις ίξ αρχής άλλ^ έν τοϊς μετϋύϋαμβανομένοις ^ται 
ή όΐίέ^^ίς^ι οδ^ τρόίτος δ αννος της έίτφλέφεως. έηϋ^κ^- 
φαύ&αι δε δεΐ καΐ δζε^εΐν ΐίοβαχοίς οί ίξ νΛούέόεως. , βο 

/ίείκννται μ\ν σνν €κα<9το« τάν Λροβλημάτίον οντως^ 
ΪΚΡα δϊ καϊ άλλον τρόϋον ενια ύνλλόγίόαϋϋ^αι τούτων^ οίον 
^α 7»χ»όλον διη της κατά μέρος έηφλίφεως έξ ναο&έύεως. 
ξΐ γαρ τα Γ χάϊ τα Η τε^ίτα εΐη^ μόνοις δΐ ληφ&είη τοϊς 37 ^ς το ά9. η• — 41 φϋΐνΒ^ον ψα^ δνι ρτ ή. 

451)3 δ ία] ηνί 6ιά Βη, — 4 ανάγκη τοις δι άδννάτον χοινον η* -^ 
7 δΛιήτίηως 4. — 8 ρΓ ο οπι Γ. — 11 ί^ίνΟίς ά, — .1% μάΙΖον φανί^ω- 
Μ^α €ά• -*- 14 ταντα α^άιοε»^ ταύτα οοτγ €, — βονίομένοι^ η, -^ 
16 &γ9ΐ)ΐβ »• ί— 90 ^^ ρτ οπι η» •^ ^€ΐ οιη ^. — 24 τα] τα Ι>μ ι•• 
ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ 2Μ ΑΝΑΑΤΤΙΧίΙΝ 

26 Η το Ε ναό^χ^ιν^ Λανύ αν τω Ε το Α νίίάρχριτ ιαΛ 
ηάλίν βΙ τα Δ χαΐ £Γ ταντα^ (κ^ταη^ δ^ τ^ Η το Ε τοα^ 
τηγοροΐτο^ δη ονδίνί των Ε το Α νιΐάρξα. φανίρον ουν δτ* 
καΐ οντωζ Ι^ίφλ^ατέον. τον αύτον δϊ τ^6Λον αάί ίπί τά» 
αναγκαίων κϋΛ των ενδεχομένων* ή γαρ αντή όκέφις^ χαΐ 

80 δια των αυτών ορών ίΰται τ^ τάζπ τον τ ένδέχεα&αι χέ4 
τον ντίάρχΗν 6 (ίνλλογυΰμός. Χγρίτίον ^ έίά των ένδ6χσ-> 
μένων καΐ τα μη υπάρχοντα δυνατά ό' νΜορχΒΐν δέ^ 
δ^ίχταν γαρ οτι τιαΐ δια τούτων γίνεται δ του ένδέχιΰΟΌί 

85 ΰυλλογιύμός. 6μοΙα)ς'όϊ χάί έπΙ των άλλων τίοχηγορυων. 

Φανερονονν έκ τών είρημένων ον μόνον στι Ίγχωρύ 
διΛ ταύτης της οδον γίν%09αι Λαντας τονς ύυΧ)υογι6μούς^ 
αλλά %αί δη δι άλλης αδύνατον. οΛος μϊν γαρ• <ίυλλο^ 
γιΰμος δέδητιται διά τίνος των Λροπρημίνων οχημάτων γι^ 

40 νάμενος^ ταντα ό' ουκ ΙγχωρΗ δι άλλων όυότα^ήνίχι ίίλην 

διά των ^ίίομένοχν χαΐ οΐς εαεται Βκαύτον έκ τούτων γαρ 

ρ.46 «{ Λροτόόεις χαΐ ή τον μέόου λη^ς^ ωύτ ονδ\ ύνλλογι-^ 

όμον ίγχωρεΐ γΙνε6%αι δι αλλωτν. 
3Θ Ή μ\ν ονν δδος κατ« ^άντω^ η αντη καΐ Λερί φιλο^ 

ΰοφίαν καΐ ίίερί τέχνην οΛοιανονν κ«1 μάθημα • δει γάρ 

6 τά υπάρχοντα καί οίς νίΐάρχει ΛερΙ Ικάτερον ά&ρεΐν , χαΙ 
τούτων ως ίίλεΐόταιη^ ενΛορεΐν^ και ταύτα διά των τριών δρων 
ύχοΛεΐν^ άναόκενάζσντα μίν ώδί, καταύτι^υάζοντα δϊ ώδί^ 
κατά μ^ άλη%ειαν Ικ των κΛχί αλήί)Έυαν διαγεγραμμένων 
νιτάρχειν^ εΙς δΐ τους διαλεκτικούς ΰυλλογιόμους έκ των κ(χτά 

10 δόξαν αροτόύεων. ώ δ' άρχαΐ των ύυλ}ϊ)γιόμών κα&όλοη 
μϊν είρηνται^ δν τρόίίον τ ίχονύι κάί ον τρόπον δει^ήρεύ-^ 
ειν αντάς^ δαως μη βλε^τωμ^ εις άκοντα τά )αγό^&^α^ 
μηδ* εΙς ταύτα καταύκενάζοντες κ<χί άνάΰκενάζονης^ μτ/δϊ 
καταόκενάζοντές τε κατά ααντός η τίνος καΐ άναύκευάζον- 

15 τες αΛο ηάντων η τινών^ αλλ* εΙς έλάττω καΐ ώριόμει^ 
κα9^* &ίαϋτον δϊ Ιχλέγειν τών δντων^ οίον ίΤβρΙ άγα%^ ^ 
ίΛιύτήμης. ΐδιαι δϊ καθ** ίκάότψ αΐ ΐίλεΐόται. ύώ γάς 26 τ«] το Λ}, — χ«1 τ^ η /. ^ ^^^^ Οϊ. — χ^Λ χά η. — 31 ο 

46&3 /Εΐέ^ο^ο$ ■• — 5 ίχαβτον ιιιη. — 12 πάψτα Ο. «- .13 αυτά Α^^^ 
χαΐ ιχΐ'ααχ(νό{;οντ<ς οιη Λ. — 14 «] »ό η. — 16 ιμτ^'Ι καΐ χα^'η. — ΟίΟίίίζθοΙ ϋγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕ^ΡΛΝ Λ. 

λ^^ δ' €ίον την άύτρολογμίΐη^ν μίρ^^Λμοίαν της ώΗροί/ογίη 
χής ί3ίυ0τ)ίΐμης * ληφΟ'έντωνψάρ ΙΐΜτνοΤς τάν φάινομένίον συζίΒς 20 
^νρέΟ'ηΰαΐρ ίά άότρολογιχίύάίίοδ^ΙζΒΐ^ί ομοίως ^ΪΉοΙίΗ^ 
&λλη[ΐ^ οΛοιανονν ^η τέχνην ιγ{ Χ€α ίπιϋτήμην. &Η€ αν ληφ9^ 
τα ναόρχοντα ίί^ρι εχαότον^ ημέτερον ηδϊ/ τας άιέοδάζέις 
ίτοίμως Ιμφανίζειν. ά γαρ μτ^ϊρ χατα την ί^τορίαν ί$αρ€Η 
λΒυψ&€(ητών άΛη^ίύ^ νααρχόντω» τοις ηρόγμαύιν^ Ιξφ€ν25 
ίίίρϊ αηαντος σδ μ^ν δϋηΐ' αΛόδπξΐίς^ ταντγ/ν ίνρην καϊ αΜο^ 
δειηννναί^ ονόϊ μήηέφνίίίνάΛόδΒίξις^ τούτο ΛοηΐνφαινίΒράικ 

Εα&όλον μεν ονν^ ον δει τρόαον τάς ΛροταύΗς έχλέ-* 
γπν^ είρψαι ύχεδόν* δι αηριβείας δΙ δίΒληλυ^αμεν έν τζ 
ΧραγμαηΙψ τ^ αερΙ την όιοΑεκτιχι^. 80 

"Οτι δ'. ή δια των γ^νών δίίχΙρΒόις μικρόν τι μόριόν Λ\ 
Ιύτι τήςάρτ/μένηςμεΟ^όδον^ ^διον Ιδεΐν Ιΰτι γαρ ή διαίρε^ 
0ις οίον άόύενής όνλΧογιόμός' ο μΐί^ γαρ δ(Χ δέιξαι «ί• 
ΤΗται^ όνλλογίζί^αι δ' αεί τι των ανω^ιν. ΐίρωτον δ' αντ6 • 
τοντο έλελή^Η τονς χρωμένονς αντ^ζ ίίαντας^ χα2 ΛεΙ/ίπν^Λ 
^ί^είρονν ώς δντος δχ)νατονίίερΙού6ίας αΛόδηξιν γΙνεόύΌΐ 
%αϊ τον τΐ Ιότιν. ωότ οντε δη ενδέχεται όνλλογίοαύί^αι 
δΐίχιρονμένονς ζννΙεΟαρ^ ούτε οτι όντως Ινεδέχετο ωόίίερ εΐη 
ρήκαμεν. έν μίν ονν ταΐς άαοδείξεόιν^ όταν δέ^ τι 6νλΙο^ . 
γέβαό^αι νπάρχειν^ δει το μί^ον^ δι ον γίνετύι ο 6νλλσ^¥ί 
γιόμός^ χαΐ ψτον άεΐ είναι χαΐ μή ιιαϋόλον τον Λρώτοη 1ι 
των αχρων * ή δε διαίρεΰις τουναντίον βονλεται • το γαρ «α-τ 
&όλον λΰψβάνει μεόον. Ϊ6τω γαρ ζψον Ιφ' ον Α^ το δ\ 
Οψψον έφ ον β^ χ«1 άΟ^νοΊίον Ικρ ον Γ^ ο• δ' αι^ραΙ- .;; 
9έος^ ον τον λόγον δεϊ λαβείν ^ ίφ\ ον το ^. αααν δη ζψον δ 
λαμβάνει η Ο'νψον η άύ'άναΐΒσν* τοντο δ' Ιϋ^ίν^ ο οίν^νΑ^ 
οΛον είναι η Β η Γ. Λαλιν τον αν^ρωίίον άεΐ διαιρούμενος 
τΙ&Έται ζψον είναι ^ ωΰτε χατα τον /Ι το Α λαμβάνει^νΛά^ 18 ίκ. ί4' Ι^Λ. ά. — \^ ά€τ(ίίίνΌμι%ην ^:ά. ^ μίν οηι €ά. — «Ί 
άβτ^ολογ€ΐίζ ίηίβτημτι Αά^ ρΓ €. — 22 ωοτ ίάν ά/ηηι. ^• 25 ««- 
οαίι^φθ-^ ρΓ ι{, ηαοαληφ^βί'η ρηι. •«-*• 26 πειντος η.— 28μ^ν οτη ά, -— 
29 ϋηλήΟΌμΒΡ ρΓ α. ^— 30 διαίέκνήψ Α^ — 36 βηΐβ ω^ Ιίι (ηϋοι ΙίΗ Β. 
**— γ^νέβΟ^ι η.~ — 37 ο τ« οοάί€€8. — ίνδέχΒβΟ:αι, «1^ — 36 δΐΛιψ)νμΒΨθΐ 
ΑΒ€ά/α. -*^ ^νίΒϋαν & — 39 δέητκί ΑΒ€άη^ ρηη. 

461)3 έφ]ρΙρ έφ /ηίη^ — .ή %6ν ο^ον^ η. -^ τρ ^^ ^^ τ» 7 άεΙ οιηϋ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΜΒ ΑΝΑΛΤΤΙΚαΝ 

%Ην. 6 μϊν ονν όνΧλορίίμό^^ίότιν οητύ Λν^ Β ι^Γ &ηχ9 

10 ίοίΐαι^ ωόΤΒ τον αν^ρωΛον η ^νψον μ^ η άί^άνϋχον άραγ^ 
ΐραϊον εϊναι^ ζωον ^νψόν ΔΙ οιψ άναγαάίον:, άλΧ αίχύχαχ* 
«οντο ό' τιν ο Ι!$«ι ύν^ογιβιχύ^αί. χαϊ πάλιν> 9έμΒνος τβ 
μϊρ Α ζωον &νψόν^ Ιφ οι> όί ιτο Β νΐίόίίονν^ ίφ ον &ϊ 
το Γ βΛΓοιη', τον ό' αν%^οωηον το ^ί, ώϋΜΊίως λαμβόνΒΐ 

ΐδτό,μ^'ΐ' Α τ]ίτοι έν τώ Β η έι* τψ Γ ^ναι (^α:ίαν γάρ ζωον 
%ψψ6ν η νηόίίσνν η αιτοιτν ΐότι), κατά δ^τον Δ τί^ Α\]^ν 
γαρ ανΟ'ρΓίίπον ζωον^νψόν πναι Ιλο^Η^) • ωβΰ^ ύίίόίίονν μϊν. 
η &Λονν ίϊναι ί^ωοτ ανάγκη τον ανΰ^ρωίτορ^ νΛΟίΤονν ό' ουΛ 
ανάγκη^ άλλα λαμβάνει ' τοντο ό' Ύ^ν* ο ίδα Λαλιν δέίζαι. 

80 ζαΐτοντον δη τον τρόπον άά διαιρονμένοις το μΙν ηα&'όλον. 
ΰνμβαίνει, αντοΐς μέύον λίψβάνΒΐν^ κμΟ'* ον ό^ ίδει ό^Γ^ 
«αΙ τάς διαφοράς ατίρα. τέλος δί^ οτι τονι^ ^τιν ανΟρωΛος 
^ ο η Λοτ. αν ^ το ζφονμΒνον^ σνδ^ν ίϋ^/οιτΟι ^φίςΐ^ ω&$ 
αναγκάίον πναι * χμι γαρ την αλλη^ν οδονΛοΐίτυνταιηαύαν^ σν-^ 

9&6\ τάς ένδεχομένας Βν:τορίας νίίολαμβάνοντίς 1)Λ'ά^»^. 

- φανερόν ό' οτι οντ άναβοίενάϋαι ταντι/ι τχ^μ^οδψ ίβτνν^ ουτΒ 
ηερί ύνμβφηχότος η ίόίον ϋνλλογίύαόϋαι^ οντΒ ^ρΐ γέ•^ 
νονς^ί οντ έν οίς αγνοείται το πότ^ρον ωδί η οιΟ£ Ιχ€ΐ^ οίον 
αρ η διάμετρος άύνμμετρος, έάν γαρ λάβ^ οτι αΐίαν 

80 μίριος η φψμίτρον η άύνμμετρον^ ή δϊ διόμετρος^ μψ^Ο^ 
( βνλλελόγιΟται οτι άόνμμετρος η όνμμετρος ή διάμΒ- 
•1 νρος. εΐ δϊ λήφετάι αύνμμετρον ^ δ ^ετ ϋνλλογιόαββ^οί^ 
λήφεται. ού% αρα ξοτι δεΐξαι* ή μϊν γαρ δί^ςηϋτη^ δια 
ταύτης- ό' ονκ ίύτιν. το αύνμμετρον ί} ρνμμετρον ϊφ^ οΑ 
86 τί, μή^ος Βν, διάμετρος Γ. ψανερον ονν 5τι οντε ίτρο^ίτί- 

- 6(αν ύτιέφιν αρμόζει της ξη[ρ/^ε€3ς δ τρόίτος^ οντ Ιν οίς μά^' 
ίίυατα δσκεΐ κρεΛειν^ έν τοντοές ίύύ χρήύιμος. 

ϊ!κ τίνων μϊν ονν αΐ αποδείξεις γίνοντϋο, %άί -αάς^ 
κίά εις όποια βλεπτέον χα&^ ίκαΰτον πρόβλημα^ φαιτερόν 9 η β ρτ οπι ά, — 10 μΙν] η α&άνατον Β(ΐ Χνβέϊν 9'νητ6ν μίνη. — 
^ τβν] τ• ρτ Α. — 20 κβτΐ οπι Βη, — ί^ Ο. — αΙΛ η• — 21 αντονςη. 
— >* ^ Ι^«] ΑΙ 9βΙ €ά^ δΐ Α, θ^ δίΟί η, οογγ η, — 23 ροβΐ ΌνδΙν άβΐ 
β1<]Η η. — 27 5.1 *•« ί «• — λογίϋη^Ο^νι ρτ ά, — 28 ώ^Ι βιι, οτ« ωδε Α 
ΐΜντ'Ί'έ, 12. — 5 ώ^( οπι Α. — 29 άύνμμ^'τ^οζ ψ! βύμμετ^ος Αΐη, βνμμ• 
^ άονμμ• / ΐχαιτ, ? βυμμ, η άβ. ηιι, — 31 δτί ^ «β. η. ^ η δίϋΐμΒτ^^ς 
οιη ϋ. — 33 α ν η}, η. — ά^ Εότιρ] Ιβτ* δίΐζαί Οι• — βνμμ, ^ ααυ(^ 
Λ* -^ 3δ β V «ί Ρ α — 7] ίφ οί γ, φ Ο,γ,φί 'Λ. ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΙΙΡΟΤΕΡΛΙί Λ. 
Ιη τω^ εΐ^ημέτων* ^τως 6" άνάξόμεν τους &ι^λλογ§6μσύς ίΙ$ 32 

λφηον γαρ Ιτι τοντο της ότίέφεως. «ί γαρ την τβ γίν^φψ 
των ϋΊτλΧογιίίμών θ^ωροίμη' ΐία\ τοΰίνρΙϋχΗν ^χοιμ^ &ύψΰ^ 
αιν^ ^ι δΐ τονς γίγενηαένσΐ)ς άΐΗχί'όοιμέΡ εΙς τα ΐτροΒίρημίνα 
ίίχήματά^ τέλος αν ίχοί ή ίξ άρχης πρό^Βόις, ύνμβξ'ιΰΒ^ 5 
ται ό^αμα %αϊ τα ίίρόηρον ^Ιρημίνα έπιβίβΰΛχτΰό^αι τιβί 
φαν^ρωτερα πναι^ στι οΐπως Ιχίΐ, δια των νννλη[^φμ4^ 
νϋ3/¥* δά γαρ ίίαν το άλγ/^ϊς αυτά ίαντω ομολογούμΒΡΟΨ 
ΈΪ$^€ίΐ ίίάννι^ 

Πρώτον μίν ονν δη Ληραύϋ'αι τάς δνο Λροτάύπς έ%* ι• 
Χβ[μβ4ρα^ τον ύνΧλογίόμον Οάω γαρ ^Ις τα μ^ίζω δ^ 
λ^ΐν η τα έλάττω^ μ^Ιζ(ο ϋ τα αυγοιείμίνα η ίξ ων*)^ 
βίτα όχοίηΐν ηοτέρα Ιν ολω τιαί ίΚηέρα Ιν μέρπ^ τιαϊ ά 
μΐ} αμψΛ είλημμέναι ίΐεν^ αντον τιΟ'έντα την ^έέραν. Μοη > 
γαρ τψ ίΐαΟ^ολο^ ηροτύναντες τψ ίν τανττ^ ου λαμβάνον^ ιβ 
όιν^ οντ€ γράφοντες οντ Ιρίοτωντες' η ταντας μΙν Λροτείη 
ρονύι^ δι ων δ^ ανται ηεραΐνονται^ ΐίαραλεΐηονύιν^ άλλα 
όέ μάτην ίροηώαν. ύηείίτέον ορν εί τι Λερίεργον είληιίταί 
ΐίαί ^τι των αναγτΛίΙων ίΐαραλίλαηται^ χάί το μϊν ^εχίοψ' > 
το ό' αφαιρετά ^ &ος αν Ιλβ^ εΙς τάς δνο ίίροτάόΒΐς• 90 
&^ιν γαρ τούτων ονχ ίβτιν άναγξχγ^ΐντονς όντως ήρωτϊ^ίνονς 
λάγοι^. Μων μΙν οντ'^^ιον Ιδεΐν το Μίές^ Ινιοι β2 ^.αι^*- 
νονόι καΐ δοκονβι όνλλογίζεόύαι δίά τσάναγχαΐόντι, όνμβαί^ 
νειν 1% των ιιεψένων^ οίον εΙ ληφθ^Ιη^η ονοΐας αναιρούμε- 
ρης μη άναιρ^ίύ^αι ον€ίαν^ έξ οιτ ^' έΰίτιν αναιρουμένων^ ««Α Μ 
το έκ τούτων φ^είρίύί^αΐ' νούαων γαρ ΤΒ^έρνων, άραγχαΐον 
μΙν το ουύίας μέρος Βίναι οναίαν^ ον μην όυλλελόγιοται δια 
των ύλημμένων^ άλ}^ έλλεΙίίονίΗ ιΐροτάόίίς. Λαλιν %1 &ν^ 
9'ράΛου οντος ανάγκη ζωον πναι χα) ζωονσύίίίαν^ άνϋρώίίον - 
οντος άνάγχη ον^ίαν Βίναι • άίΧ ονΛω όυλλελογιοται • ον γάρ βο 4Ϊα2 τΌντΌ τ6 τή^ς-ί ίΜιι' βΐ ρΓ Οη (ν^ άβΐ νοίαηΐ Λι). — ^^-ίώ^ουμέν Λ, 

— 11 ^οίονηιη, ^φω ρτ Ο, οογγ νιιΐΐ η, — \2 η είςτάιη, — η τά ίξηιη, — 
ωψ] ων ϋυγηΗταί €ογγ Α. — 14 τι^-ίναι € Γογ* «οπρ, -ρ— 15 «^^νί/ναιτ- 
νας τϋΐν τοντψά. — τι}•» €οη• ΑΒ, — αντι^ οαττ Β» -*- 16 ψτ Ό^η 
...π9ρ(χ(νονταί τεβαρΓα Ιίΐ Α. — 18 ονν] ^^ η• — 19 χαΐ $ί ^ι η• ^ 
βο β/β] τί$ 9^9 €^]ηΐΛ^ >•*- 21 ϋίγαγην' Αά'Μΐ\ άναγ^γΗΨ 6οτγ €ιλ. — 

— 28 λ»ίπ9υ» ρ• ΟίΟίίίζθςΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΛΝΑΛΤΤΙΚΛΝ 

Γ } ΟΦ^νοι^ δια. %6 ^άναγίίαΐόν η ύνμβϋΐίνΒίίν |χ) των τίαμίνωρ-^ οη 
ΐίαΙ/σ ύνλλόγίόμός ώ^αγκαΐόν ίβτ^ έίτί ίίλίον όϊ το άνιχγ^ 
ο»ηό¥ η & ύνΧλογίόμός' ο μίν γαρ ύνλίσγιόμος πάς άναγ^ 

85Χ«ιαΜ, το δ' άναγχεασν όύ Λάν ύνλλογφύμός. ω6τ οΰχ είπ 

, ύνμβαίνΗ τεθ-έντοϊν τινταν^ απρατέορ άνάγειν ίν&νς^ αλλά 
ΛρωτοΡ λψίτέον τάς δνο προνύβίΐς^ ίϊύ'^οντω δί(»ρ€τ^ ίΐς 
τονς δοονς^ μέύον δϊ Ο^ετέσν των δρων τον Ιν ομφονβραιβ 
"^αϊς ηροτόό^ί λίγόμενον ανάγκη γαρ το μέ0ον ^ίναμ-^ 

4οφοτέραίς ντίάρχειν Ιν αίίαύι τοις ύχ^μαΰιν. ίαν μ^ ονν 

1^ κίχνψορ^ καΐ χατιγγορήται το μίόον^ η αυτό μίν ααττ^ 
γορ^^ άλλο δ' εκείνον αΛαρρψαί^ τ^ Λρώι^ον ^ταΐί ^ημα* 
ίΐ&ν δϊ κρρΐ ηατηγορ^ κα* άΛαρνψαι άαό ηνος^ το μέόάν*. 
Ιάν δ' άλλα έχείνου χατηγορψαί^ η το μίν άίίαρνψαι τΑ 

5δΙ κατηγορψαι^ το ^χατον. ούτοι γαρ είχεν Ιν ίηάϋτψ 
&ΐημ€αα το μέόον. ομοίως δϊ χαΐ έαν μη %α9όλον οΗίιν 
ώ^ίψηαύίΐς * ο γαρ αντος διορί;ύμ&ς του μέόον. φανερον ονν 
ως ίν.ψ λόγω μη λέγεται ταντο ηλ^ονοαις^ οχί ον γίνεται 
ύνλΛργιύμός' ον ^ρ είλτιηται μίύον. ώτίΐδ' ^ομ^ Λοΐον 

ιοίν.ϊϋίάοτω, ύχήμίηί . ί^εραΐνεταί των άροβλημάτόϊν ^ τίαΐ έν 
νίνι^το κα^^όλον τιαΐ Ιν ηοίω τοίνμίρει^ ίρανερον,ώς ονχ 
εΙς ατψντά τα ύ%ήμΜα βλεΛτέον^\αλλ* ίκάότου ήροβλι^^ 
μα^ος.είς το οίκεΐον. ούα δ' ίν ίύείοόι ηεραΐνε^νιά^ τ^ τον 
μύ^ον &ί6εί γνωρίονμεν. το ό^^ήμα. 
33 Πολλάχιςμϊνόννώίαταύϋ^ιΰνμβαΙνεΐίμρΙ τονς ύνλ- 

10 λογιόμονς δια το αναγχοαον^ ωύαερ ίΐίρψαι τίρότερόν^ ένίο^Β 
ί^Ίίαρα την όμοίότψα της των ορωρ ^έύεως' οΛρ ον>χρη 
λϋη^ύάνειν ημάς. οϊον εΐ το Α %αχάτοίν Β λεγιται τίοίτο Β 
ΜΛΪτά.τον.Γ^ δόξπε γαρ αν όντως ίχόντωντων ορών είναι 

20 ύνλλογιύ'μός^ ονγίνεταϊ δ' οντ άναγκ'αϊονόνδεν οντεύνλ^Ό- 

. γίύμός. ίθτοι γαρ έφ' ψ Α το αεΙ είναι , έφ ψ δε, Β δία- 

νοψός ^Αριύτομένης^ το δ' ίφ ω Γ *Αρι6τομίνης. άλη9\ς δη το 

4 χψ Β ναάρχειν* αεΙ γάρ έότι δι^ροψός ^ΑριύτομίνΎ^. 

' 33 άναγηαΐόί €ά, — 34 ^ • • • ϋυΙΙ^^ίβμος το βνρη 1Η Α, •^ ηας 
•ο» η. •>- ροβ( ηίς Ιίΐ άοαπιαι Ιίϋ Β. -^ Λναγηαίος ϋ. ^ 38 τον ο(^ 
9^νέν €/. 

4761 κατηγο((θΙ'ηιΪ€ίΙά, '— μΙνηατηγοροίψίΗ. — 2^0τωΛ. •- 3χβΙ οιη 
*^* ^ ηατηγο^οΐι^ Α€, -- 8 Ιέγτιται Α€ά, — ταντί»ψ €. — 17 ^έ^Βως 
των ο^ων €. — 21 «] το α Α. ^^ 83 ^οτιν 6 9ίαψοητ^ » . > ΟίΟίίίζθοΙ Ιαγ ΟθΟ§ΐ€ ΠΡΟΤΕΡΑΝ Λ^ 

'^ι#το^ΐθ}9. το 6' 'Λχψ Γ €(Αι υπάρχα^'^ φ^ϋψός γύρ^Β 

ί/ρντων των ορων^ «λλ' ^η ')ία^όλσν τφ» ΑΒ λήφΟ^ψ/η ί , 
ΐίρσ$α)3ιν^ τοννο όΐφ^νδος^. τσ άξιονν ηάνχα τον &Μνψήτον 
^^^0τομέ»ψ αά {^ναι^.φ&αρτοι} οι^ρ^ ^Αριότομέι^ονς. χάλοί 
δίτω το μ(ν έφ* ω Γ Μίκχαλος^^ το δ* έφ ώ ^ μονύνχος^η 
ΜίκΈαλος, ^φ* φ 6ί το Α το φ9•ΒίρΒ69χίϊ^ ϋηψοιτ.^ ^λτβ^ 
6η το Β τον Γκίχτηγοοέΐ^*, ο γαρ Μίηκαλός Ιύτι μο^)6Μος .: 
Μίκχαίας.' αλλά: τίαΐ το Α τορ Α* φί^ίίροιτο γαραν'^βΰ^^ 
ριον μρν0ικ6ς Μίκτιαλος. το δί γ% Α τον Γφ^νδος. τούτα 
δη ταντόν έότιτψ τίρότ^ρον ον γαρ αΧν^ίς κα9όλον^ Μχ^.85 
χόλος μονόιτίος ρη ψ^Β^ται. ανριον' τούτον δϊ μι} λι^- • 
^έντος ονοοην όνλλογιϋμός. 

Αντη μ^ ονν ή^^α^ότη γίν^άιίν τω ηαρά μιτίρά»^ 
ώς'γάρ ονδϊν δίίχφέρον ίί^ίϊν τόδΒ τωδΈ νίτάρχ^ΐ'ν ητόδί 
τωδΒ ήανύ νχάρχί^ν^ ϋνγχ&ρονμΒν. ίτολλάκ^ς βϊ ίια^^-34 
δεϋϋΌΐ όνμΛΒόΗται χαρά το μη^τίϋίλώς ^ιβτιΊ^βΟβΊα τονςψ-^ 
χατά τήρ^ άράταόιν δροι/^,• οίον βΙ' το μ^ Α ίίη νγίπα^ νσ α 
ί^^ Ιφ ψ Β ν6(3ο^ έφ' ψ Μ Γ &ι^ρσίί(ος. αληύ^ς γαρ ^ 
χάν ΟΤΙ το Α ονόίίνΐ τω Β ^1^'2^α^, νίίάρχην (σνβψίφ 
γαρ νοόφ νγ^α νηοργ^ί^ κίά χάλιν οη το Β ΧΰΒΡύ τω δ 
ΓνιίάρχΗ (αάς γαρ ανΟ'ρωχος δεοιτιχός νόόον^. δόξεαν αν 
ονν όνμβίχίνπν μι^£Ϊ4 άν9ρω^ψ4ν6έχΒ6^αι νγίίΐορ ώτ«^ ., • 
χΗΡ' τούτον δ' άιτων το μη ΐίίζλωςίΐ^Η^αι τονς^ ορον9 ^"^ 
τίοτά τήί^ λέξβ,¥\ έίΐΒΪ μίταληφ^έντωρ: τωνχβτά τάς^ ^Βίς α 
ον%4ύται ύνλλογίύμός^ οίον άντΙ^Ιν,ρηςνγιέίαςΈίτΒϋ'Βίνιΐϋ 
το νγιαΐνον^ ανύ δ^ τής.νόόον το νοάονν. αν γάρ^άλη/^ίς 
ώίέίν ως ονχ ίνδίχ^αι τψ νοόονντι τόνγ.ιαίνΒΐν νχάρξβα* 
τούτον Λ μη λη€ρ^ίηΐος ον γ^νίται. όνλ^σγνβμός^, βΙ μή τόύ « 
Ινδ,έχΒό^αι,' τούτο ό' ανί{^:α6νν€Λ0Ρ'\^ίνδέχΒτμι\γάρ> μηδΒνί 
άνύρώαφ νχάρχΒΐν νγΐΒίαν. ηάλιν ίπϊ τον μέύον οχήματος ΐ5 
ομοίως ξαται τό'φΒνδ^οςι τψγάρ νγΐΒίαν.ν^^ μΒ,ν.ονδ^μι^ 25 ^] α ψ9 ψΛ^ βαρΕ&.τ» Β^ 8φ8 ρηη&ηα. •— 26 ον% £^α ψκ -^